Procedura Civila Parte Generala

download Procedura Civila Parte Generala

of 112

Embed Size (px)

Transcript of Procedura Civila Parte Generala

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  1/112

  Procedura civila parte generala

  1. Definiţia dreptului procesual civilDreptul procesual civil reprezina ansamblul normelor juridice si principiilede drept  procesuale care guverneaza procesul civil, de la declansare si panala finalizarea sa, care punerea in executare a hotararii judecatoresti

   pronuntate de instanta. Cuprinde normele care reglementeaza modul de

  desfasurare a activitatii organelor judiciare si a celorlalti participanti in

  instanta, precum si raporturile ce se nasc in cadrul activitatii acestora.Caractere:

  - sanctionator – garanteaza eficacitatea dispozitiilor de drept material

    - reglementar – contine dispozitii de ordine publica din Constitutie si alteacte normative

    - formalist – vizeaza respectare conditiilor de forma si a unor termeneIzvoarele dreptului procesual civil. JurisprudenţaPrin izvor de drept se intelege , in sens material ,toatalitatea conditiilor

  social-economice care determina crearea unui ansamblu de norme, iar in

  sens juridic prin izvor de drept se intelege sistemul normelor puse laindemana organelor statului si exprimate prin acte normative.

  Pricipalul izvor de drept pe langa Constitutia, este Codu de procedura civilacare reprezinta procedura de drept comun in materie civila.

  Alte izvoare

   ! alte acte normative, documente adoptate de Comisia si Parlamentul"uropean si practica judiciara, doctrina si cutuma

   !Declaratia #niversala a Drepturilor $mului, C"D$, legile organice si

  ordinare, deciziile pronuntare de %CC& '(%) * pronuntarea unei hotarari prealabile pt dezlegarea unitara a problemelor de drept * contestatia privind

  tergiversarea procesului+ Pronuntarea unei hotarari prealabile pt dezlegarea unitara a problemelor

  de drept  ! %nstanta investita cu solutionarea in ultima instanta constata o

   problema de drept de care depinde solutionarea cauzei, solicita %CC&-ului sa

  dea o rezolvarea de principiu a problemei de drept

  esizara se face la cere partilor sau din oficiu – procesul se suspenda

  2.Normele dreptului procesual civileoria dreptului inparte normele juridicein norme de drept material si norme

  de drept procesual.  de drept material reglementeaza aspectele de ordin patrimonial dintre

  subiectele de drept care se afla in egalitate, raporturile persoanele

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  2/112

  neptrimoniale in care se manifesta individualitatea persoane ,precum si

  conditia juridica a persoane fizice si juridice in calitatea lir de participanti in procesul civil.

    de drept procesual au mai fost tratate in literatura de specialitate ca legi de

   procedura civila- )egi de organizare judecatoreasca ' reglementeaza alcatuirea

  instantelor,alegerea si revocare judecatorilor+- )egi de competenta 'reglementeaza atributiile diferitlor instante si

  determina ce categorii de pricini le revin spre judecata+

  - )egi de procedura propriu-zice 'cuprind normele de procedura privind judecarea proceselor civile si executarea silita+ .

   

  3. Clasificarea normelor de procedura civila in functie de obiectul lor ormele de procedura au fost clasificate in literatura de specialitate in

  functie de mai multe criterii.Aceasta clasificare rezulta chiar din Constitutie -art. /0 lit. l, care se refera la organizarea si functionarea instantelor

   judecatoresti

  -art. 123 alin. 2, care se refera la comeptenta instantelor judecatoresti si la procedura de judecata.

  %n functie de obiectul normelor de procedura ,distingem

  -norma de jurisdictie

  - norma de procedura propriu-zisa

  .Normele de !urisdictie .Norme de organizare !udecatoreascaNormele de !urisidctie se impart in "a#Norme de organizare !udecatoreasca – se regasesc in )egea 04052446

   privind statul judecatorilor si porcurorilor si )egea 04652446 privind

  organizarea judiciara.  de organizare judecatoreasca au ca obiect determinarea instantelor

   judecatoresti si a parchetelor, statutul magistratilor,cu privire la drepturile

  si obligatile, incompatibilitatile si interdictiile, raspunderea, compunerea si

  constituirea completului de judecata, abtinerea, recuzarea, alegerea sirevocarea judecatorilor, desemnarea acestora in functii de conducere a

  instantelor.

   $ .Norme de competenta si norme de procedura propriu%zisaNorma de competenta stabileste care dintre instante este competenta sa

   judece o pricina , distingandu-se intre judecatorie, tribunal , curte de apel si

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  3/112

  instanta suprema, iar la nivelul instantelor de judecata stabilesc modul de

  solutionare a pricinilor atat pe verticala cat si pe orizontala. "le oferaraspuns la intrebare ,,cine jduecata7 89

   ormele de competenta se impart in

  -norme de competenta generala

   'care sunt n de comp materiala si n decomp teritoriala+

  %norma de competenta !uurisdictionalaNormele de procedura propriu%zise au ca obiect modul de judecata a

   pricinilor civile si de punere in executare a titlurilor executorii. "le au

  caracter imperativ dc determina ordinea fireasca a judecatii si caracterdispozitiv dc stabilesc facilitati pentru ambele parti sau doar pt una dintre

  ele.

   ormele de procedura propriu-zisa se clasifica in   -norme de procedura contencioasa – vizeaza modul de solutionare a

  litgiilor declansate in urma incalcarii unui drept  -norme de procedura necontencioasa – reglementeaza activitateainstantelor sesizate cu solutionarea unor petitii care nu au caracter de

  contradictorialitate 'nu vizeaza un drept potrivnic fata de alta+

    -norme de e&ecutare silita – edicteaza modul prin care reclamantulcreditor isi aduce la indeplinire hotararea judecatoreasca. Acestea se

  subclasifica in -norme care stabilesc competenta teritorialaa organelor de executare

  -norme speciale de executare silita

  -generale 5 speciale 5 imperative 5 dispozitive-de organizare 5 de competenta 5 de procedura propriu-zisa

  '. Clasificare normlelor de procedura civila dupa gradul deaplicabilitate si sanctiunea+ orma comunitara 'edicatata de autoritatile competente comunitare+

   b+ orma generala ' se aplica in toate litigile deduse judecati in oricematerie+

  c+ orma speciala ' se aplica in mod limitat,la o anumita materie +

  d+ orme imperative – sanctiuni civile 'decaderea din dr, A5(, amenda+

  e+ orma dispozitive 'supletive- cele care suplinesc vointa neexprimata a partilor in actele lor juridice+

  f+ orma imperativa ' fie impun o actiune,fie obliga la o abstentiune, nuingaduie sa nu fie aplicate,si in caz de incalcare se aplica sanctiuni

  civileamenda,decaderea,nulitatea+

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  4/112

  (.)plicarea legilor civile in timp* spatiu si asupra persoanelor)plicarealegi civile in timp% se aplica dispizitia potrivit caruia legea dispune numai ptviitor.

  Dispozitiile legi noi se aplica numai proceselor si executarilor incepute dupa

  intrarea in vigoare a legi noi.Procesele si executarile incepute sub legea vechie raman supuse aceleasi

  legi.Procesele in curs de judecata la data schimbarii competentei instanelor legal

  investite vor continua sa fie judecata de aceleasi instante sub care au inceput.

  Daca insantat investita este desfiintata ,dosarele se trimit din oficiu instanteicompetente potrivit legii noi.,dar raman supuse legi vechi.

  %n materia probelor

   – admisibilitatea – se aplica legea in vigoare la data produceri faptului- administrarea – se aplica legea noua care este de imediata aplicare

  :otararile judecatoresti raman suspuse cailor de atac, motivelor sitermenelor prevazute de legea sub care a inceput procesul.Din punct de vedere al aplicarii legi civile in spatiu + se aplica principiulteritorialitati in sensu ca se aplica pe intreg teritoriul tarii.

  )plicare normelor de procedura civila aspura persoanelor intra subincidenta  principiul egalitatii  . oate subiectele de drept de alta nationalitate

  decat cea romana au aceleasi drepturi si obligatii procesuale ca si cetateniiromani.

   ,. -ndatorirea de a primi i de a soluţiona orice cerere de competenţainstanţelor !udec/toreti potrivit legiiPresupune faptul ca judecatorii au obligatia sa primeasca si sa solutionezeorice cere de competenta instantelor jududecatoresti , potrivit legii.Acestia NU POT REFUZ sa judece pe moti! ca legea nu pre!ede ,este

  neclara sau incompleta.

  "ste interzis judecatorilor sa stabilesca dispozitii general obligatorii prinhotararile pe care le pronunta.

  0.Principiul dreptului la un proces ecitabil* n termen optim i

  previzibil-CD4 – art. 3-5egea 3637266 privind statutul !udecatorilor si procurorilor – art. 6 –asigurarea suprematiei legii, respectarea drepturilor si a libertarilor

   persoanelor, egalitatea in fata legii, asigurarea unui tratamentnedescriminatoriu, respetarea Codului deontologic al magistratilor si

   participarea la formarea profesionala comuna.

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  5/112

  -5egea 367266 privind organizarea !udiciara – prevede ca toate persoanle au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea intr-un termenrezonabil de catre o inst impartiala si independenta, constiuita portrivit

  legii,instanta fiind datoare sa dispuna toata masurile permise de lege sa

  asigure desfasurarea cu celeritate a juecatii.Dreptul la un proces echitabil este asigurat si prin acordarea ajutorului public

   judiciar in materie civila.

  )!utorul public"-persoana fizica cu domiciliul5resedinta in ($ 5 tat ;embru al #"

  -in cauze civile, comerciale, administrative, de munca, asigurari sociale etc.'# P"A)"+

  -forme plata onorariului  pt asigurarea reprezentarii5apararii printr-una!ocat  numit sau ales 5 plata e"pertului , traducatorului sau interpretului 5

   plata onorariului e"ecutorului jud  5 scutiri# reduceri sau amanari de plata 

  a taxelor judiciare-se poate acorda cumulat in oricare dintre forme, fara a depasi, intr-un an,suma maxima echivalenta cu 12 salarii minime brute pe tara la nivelul anului

  in care a fost formulata cererea

  -se acorda persoanelor cu venit mediu net lunar pe membru de familie, inultimele doua luni anterioare, sub $%% lei 

  -daca e intre $%%&'%% lei  – ajutorul public va fi de $%(-se poate acorda si in alte situatii# proportional cu ne!oile solicitantului# in

  cazul in care costurile certe estimate ale procesului sunt de natura sa ii

  limiteze accesul efectiv la justitie, inclusiv din cauza diferentelor de cost alviatii dintre statul membru in care acesta isi are domiciliul5resedinta

  obisnuita si cel din ($

  16. Principiul legalitatii"ste un principiu fundamental in procesul civil, prevede faptul ca procesul

  civil trebui sa se desfasoare in conformitate cu dispozitiile legii.&udecatorul are obligatia de a asigura respectarea dispozitiilor legale privind

  realizarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor partiilor din proces.

  11.Principiul egalit/ţii p/rţilor n procesul civil i al liberului acces laprocesul civilConstitutie – art. 13Potrivit )egi 04652446 privind organizarea judiciara,orice persoana se poate

  adresa justitie pt apararea drepturilor ,a libertatilor si aintereselor salelegitime in exercitarea dreptului sau la un proces echitabil.

   )ccesul la !ustitie nu poate fi ingradit.

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  6/112

  Codul de procedura civila prevede expres ca partilor le este garantata

  exercitarea drepturilor procesuale in mod egal si fara discriminarii 'tuturorcetatenilor tarii si strainilor+ .

  oate persoanele sunt egale in fata legii. &ustitia se realizeaza in mod egal pt

  toti, fara deosebiri de rasa, sex ,orientarea sexual, varsta , avere, origine oriconditile sociala sau orice alte criterii discriminatorii.$rice persoana care se

  afla in stituatia de anu putea face fata cheltuielilor unui proces poate solicitaacordarea unui ajutor publuc judiciar in codnitiile legi.

  Ajutorul public judiciar este acea forma de asistenta acordata de catre stat

  care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil si garantareaeccesului egal la justitie.

   

  12.Principiul disponibilit/ţiiPrincipiul disponibilitati este definitoriu pt procesul civil.

  Codul prevede esxpres ca procesul civil poate fi pornit la cererea celuiinteresat,la cererea altei persoane ,organizatii ori a unei autoritati sauinstitiutii publice ori de interes public.Principiul disponibilitati consta in

  exercitarea efectiva a posibilitati titularului unui drept subiectiv substantial

  care a fost lezat, nesocotit, ingradit de a promova si sustine un proces incare sa isi apere dreptul nesocotit de terti.

  $biectul si limitele procesului sunt stabilite de catre parti prin cererile siapararile lor .Deasemenea ,parte poate dispune de drepturile sale in orice altmod permis de lege.

  In procesul civil actiunea trebuie sa fie promvata de titularul dreptuluisubiectiv incalcat.8ara reclamant *nu e&ista proces civil.Principiuldisponibilitati exista si se manifesta ca forma prin utilizarea actiunii civile

  concretizata in cererea de chemare in judecata,prin promovarea sau nu a caide atac,prin promovarea sau nu a executarii silite.%nstanta nu poate depasi

  limitele stabilite de reclamant, dar poate schimba temeiul juridic.&udecatorii

  hotarasc numai asupra obiectului cererii.%n continutul sau ,principiuldisponibilitati cuprinde o serie de drepturi

  -dreptul parti interesate de a introduce sau nu actiune civila

  - dreptul de a determina limitele actiunii sau ale apararii

  -dreptul de a nu renunta la actiune-dreptul de a stinge litigiul printr-o tranzactie

  -dreptul de a ataca pe caile legale hotararea judecatoreasca-dreptul de a cerere executarea silita a hotarari judecatoresti

  Principiul disponibilitatii nu are carater absolut – 9CP:II

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  7/112

  -instanta de divort se pronunta din oficiu cu privire la incredintarea minorilor 

  si tabilirea contributiei de intretinere a parintilor<-legitimarea procesuala activa a autoritatii tutelare sau a procurorului, in

  anumite situatii este stabilita de lege, etc.

  -cazurile in care actiunea civila este pornita de reprezentantul parchetului'art. =2 CPC+

  -in toate cazurile disponibilitatea procesuala se realizeaza sub controlul inst jud

  13. ;una%credinţ/ principiu al procesului civilPotrivit codului de procedura ,drepturile procesuale trebuie exercitate cu

   buna-credinta, potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute de lege

  si fara a se incalca drepturile procesuale ale altei parti.Partea care exercita drepturile in mod abuziv raspunde pt prejudiciile

  materiale si morale cauzate si la plata unei amenzi judiciare .

  1. Principiul dreptului la ap/rareDreptul la aparare este un drept inclus in conventii si tratate internationale

   precum si in legea fundamentala a tarii. Potrivit codului de procedura civiladr la aparare e garantat.

  Partile au dreptul in cursul sa fie reprezentate5asistate – in recurs, cererile siconcluziile partilor nu pot fi formulate si sustinute decat prin

  avocat5consilier juridic 'exceptie cand partea5mandatarul, sotul sau ruda

   pana la gradul %%, este licentiata in drept+.Partilor li se asigura posibilitatea de a participa la toate fazele de

  desfasurarea a procesului . "le pot lua cunostinta de cuprinsul dosarului,pot

  sa propuna probe, sa faca aparari, sa isi prezinte sustinerile in scris 5 oral sisa exercite caile legale de atac %nstanta poate despine infatisarea in persoana

  a partilor, chiar atunci cand sunt reprezentate.

  >arantarea dreptului la aparare este mai mult decat o obligatie, este un principiu cosntitutional si un principiu de esenta pentru derularea procesului

  civil. )n sens material dreptul la aparare curinde: drepturile si garantiile partilor

  'sa faca cereri, sa ia cunostinta de continutul dosarului, sa propuna probe, sarecuze judecatori, procuror , experti, de a participa la dezbateri, sa puna

  concluzi, sa promoveze o cale de atac+ %nstanta nu poate inchide dezbaterile si pronunta o hotarare jud, fara sa fi

  acordat cuvantul in fond partilor pt a-si face sustinerile si apararile.%ncalcarea dreptului la aparare atrage #)%A"A :$A(A(%

  D"CA$("% .

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  8/112

  %n sens formal ,dreptul la aparare inseamna dreptul partii in porces de a-si

  lua un aparator,care nu poate fi decat un avocaterviciille unui avocat sunt acordate in temeiul unui contract de asistenta

   juridica sau in temeiul asistentei judiciare gratuite sau in temeiul ajutorului

   public.

  1$. Contradictorialitatea. Principiul contradictorialit/ţiiProcesul civil presupune existenta a doua subiecte de drept cu interese

  contrare 'exceptie procedura necontencioasa+.

  Codul de procedura civ. prevede ca instanta nu poate hotari asupra uneicereri decat dupa citirea sau infatisarea partilor, daca legea nu prevede altfel.

  Partile trebuie sa isi faca cunoscute reciporc si in timp util motivele de fapt

  si de drept pe care isi intemeiaza pretentiile si apararile, precum si mijloacelede proba de care inteleg sa se foloseasca astfel incat fiecarea dintre ele sa isi

   poate organiza apararea.Partile au obligatia sa expuna situatia de fapt la care se refera pretentile siapararile lor in mod corect si complet ,fara a denatura sau omite faptele care

  le sunt cunoscute.

  Partile au obligatia de a expune un punct de vedere propriu fata deafirmatiile partii adverse, cu privire la imprejurarile relevante in cauza.

  Partile au dreptul de a discuta si argumenta orice chestiune de fapt sau dedrept invocatain cursul procesului.

  %nstanta este obligata sa supuna discutiei partilor toate cererile, exceptiile si

  imprejurarile de fapt sau de drept invocate.%nstanta isi va intemeia hotararea numai pe motive de fapt si de drept ,pe

  explicati si mijloace de poroba care au fost propuse ,in prealabil ,dezbateri

  contradictorii."xceptional, o proba poate poate fi incuviintata de la primirea cererii de

  chemare in judecata, dar numai sub rezerva supunerii sale discutiei in

  contradictoriu a partilor.Daca se impun a fi lamurile chestiuni de fapt sau de drept care nu au fost

  elucidate, instanta poate da cuvantul partilor din nou, pastrand aceeasi ordine

  a dezbaterilor.

  Pentru respectarea principiului contradictorialitati si implicit a principiuluidreptului la aparare ,partile trebuie sa fie regulat citate, inca din prima zi de

  la infatisare.$ alta aplicare necesitatea staruintei cel putin a uneia dintre parti in

   judecarea procesului, fie prin prezenta, fie solicitarea in scris a judecarii inlipsa – daca ambele parti lipsesc si nu a fost facuta o cerere de judecare a

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  9/112

  cauzei in lipsa, inseamna ca lipseste manifestarea unei initiative

  contradictorii a partilor.

  1'. Principiul caracterului oral al procesului civilProcesele se dezbat oral cu exceptia cazului in care legea dispune altfel saucand partile solicita expres instei ca judecata sa se faca numai pe baza

  actelor de la dosar. Acest principiu se completeaza cu principiul publicitatii,asigurandu-se o mai buna infaptuire a justitie. Procesul civil este

  supus atat necesitati formei scrise cat si dezbaterilor orale.

  %n lit de specialitate s-a aratat ca oralitatea dezbaterilor confera adevarateavantaje

  -asigurarea unei reale publicitati

  -executarea in conditii optime a dreptului la aparare-asigurarea unei contradictorialitati efective a dezbaterilor<

  1(. Principiul nemi!lociriiAces principiu confera instantei dreptul si obligatia,in acelasi timp, de a

  cerceta in mod nemijlocit, nemediat toate elementele care se impun a fi

  analizate pt solutionarea in mod concret, legal si temeinic a cauzei deduse judecatii.

  Potrivit principiului nemijlociri ,instanta ia la cunostinta direct de intregulmaterial procesual ,astfel incat intre instanta si continutul faptic ce urmeaza

  a fi stabilit sa fie cat mai putine verigi intermediare.

  (epartizare cauzelor pe complete de judecata se face in mod aleatoriu,insistem informatizat.

  Cauzele repartizate unui complet de judecata nu pot fi trecute altui complet,

  decat in conditiile legii.$ aplicare directa a acestui principiul " A#D%"("A martorilor ' se facedirect in fata instantei +, AD;%%(A("A probei testimoniale.

  -&ceptii ame principiulu nemi!lociri" ascultarea prin comisie rogatorie amartorilor la instanta de domiciliu< administrarea probelor prin procedura de

  asigurare de dovezi, at cand o asemenea cerere se face inainte de

   promovarea cererii de chemare in judecata propriu-zise, pe cale principala

  'in acest caz va fi competenta instanta de la locul in care se gaseste proba+<dovezile administrate de o instanta necompetenta sau intr-o cerere care s-a

   perimat raman, in principiu, dobandite cauzei cu prilejul solutionarii cereriila inst competenta sau intr-o noua cerere.

  Comisia rogatorie poate fi refuzata in cazul in care-executarea acesteia nu intra in sfera de competenta a puterii jud

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  10/112

  -executarea este de natura sa aduca atingere suveranitatii sau

  sigurantei nationale-# va putea fi executata at cand persoana care urmeaza sa fie audiata nu

   poate depune marturie datorita unor interdictii existente in legislatia romana

  sau cand documentele ce urmeaza a fi transmise ori expertizate nu pot sicirculate

  1,. Principiul publicit/ţii dezbaterilor. 5imba desf/ur/rii procesuluiPublicitatea"edintele de judecata sunt publice cu exceptia cazurilor prevazute de lege.Publicitatea dezbaterilor consta in fixarea locului unde se judeca pricina,

  fixarea termenelor, afisarea pricinilor la usa inst,antei libertatea fiecaruia de

  a lua parte la sedintele de judecata, obtinerea de copii de pe actele dosaruluisi hotarari jud, oralitatea dezbaterilor.

   Pronuntarea hotararilor jud se face in sedinta publica, cu exceptia cazurilor prev de lege<edintele de judecat se inregistreaza prin mijloace video sau audio ori se

  consemneaza prin stenografiere care se transcriu de indata. )a cerere partile

   pot primi o copie a transcrierii inregistrarilor, stenogramelor sau notelorgrefierului.

  5imba"Procedura judiciara se desfasoara in limba romana .

  Cetatenii apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa se exprime in limba

  maternaCererile si actele procedurale se intocmesc numai in limba romana

  Procesul civil, cu exceptia deliberarii, se desfasoara in fata instantei de

   judecata, in sedinta publica, in fata partilor si a altor persoane care doresc saasiste la judecata.

  10.Continuitatea. Principiul continuit/ţiiPrincipiul continuitati vizeaza asigurarea judecarii cauzei de catre acelasi

  complet de judecata. Acest principiu este strans legat in existenta sa de

   principiul nemijlociri si asigura acestuia forma de manifestare.

  Principiul impune ca aceeasi judecatori care au administrat probele in cauzatrebui sa fie si judecatori fondului cauzei, aceasta impejurare ducand implicit

  la respectarea altor principi, cum ar fi cel al nemijlociri, al rolului activ , alaflari adevarului.

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  11/112

  26. Principiul rolului !udec/torului n aflarea adev/rului. Principiulrealiz/rii !ustiţiei de c/tre instanţele de !udecat/. Principiulindependenţei !udec/torilorArt. 123 din Constitutia (omanie prevede ca justitia se realizeaza prin %CC&

  si prin celelalte instante judecatoresti stabilite prin lege.&udecatori nu pot delega justitia

  &ustitia se infaptuieste in numele legii, este unica, impartiala si egala pt toti.$rice pers se poate adresa justitiei pt apararea drepturilor , libertatilor si

  intereselor sale legitime. ici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui

  drept.%nstantele judecatoresti infaptuiesc justitia in scopul apararii si relaizarii

  drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor ,precum si a celorlalte

  drepturi si interese legitime deduse judecatii.&ud sunt independenti, se supun numai legii si trebuie sa fie impartiali.

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  12/112

    -in cazul incalcarii competentei generale

  -in cazul competentei materiale cand este competenta o instanta de alt grad  -in cazul incalcarii competentei teritoriale exclusive, cand este competenta

  o instanta de acelasi grad si partile nu pot inlatura competenta.

  -in toate celelalte cazuri competenta este de ordine privata

  22. C4=P:N:) >N

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  13/112

  Delimitarea se face dupa

  -felul atributiilor jurisdictionale ce revin fiecarei cateogrii de instanta'competenta materiala functionala +

  -obiectul sau natura pricini deduse judecatii ' competenta materiala

   procesuala+Codul de procedura civila reglementeaza competenta materiala dupa doua

  sectiunii distincte 1+ competenta matriala dupa materie si valoare

  2+ competenta dupa valoarea obiectului cererii introductive de instanta

  Instanta de :utela-in cazul art 1/? lit a, instanta de la domiciliul pers reprezentate

  -art 1/? lit b, inst de la dom pers repr5de la locul unde tre luate masurile

  urgente-art 1/? lit c sau d, inst de la ultimul dom din tara al celui lipsit5disparut

  Judecatoriile-judeca cauzele de valoare mica si5sau de complexitate redusa-caile de atac impotriva hotararilor autoritlorat administrativ publice cu

  activitate jurisdictionala

  :ribunale-au plenitudine de competanta pt a judecata in prima instanta, judeca cereri

  evaluabile in bani mai mari144.444 lei-ca instant de a apel, judeca hotararile pronuntate de judecatorie in prima

  instanta

  -ca instanta recurs in cazurile anume prevazute de legeCurtile de )pel- in prima instanta ,judeca cererile in materie de contencios administrativ

   privind actele autoritatilor si institutilor centrale-ca instanta de apel,judeca hotararile pronuntate de tribunale in prima

  instanta

  -ca instanta de recurs, judeca cazurile anume prev de legeICCJ-recursurile impotriva hotaraile curtilor de aple

  -recursurile in interesul legi , cererile in vederea pronuntari unei hot

   prealabile pt dezlegarea unor probleme de drept-alte cereri date prin lege in competeta sa

  Intinderea competentei Instantei sesizate%nstanta trebuie sa se pronunte asupra tuturor cererilor formulate pe

   parcursul procesului 'actiun introductiva, apararile si cererile paratului, aincidentelor procedurale ivite in cadrul procesului, alte cereri, chiar dc in

  mod obisnuit aceasta nu ar intra in competenta sa+.

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  14/112

  Competenta in privinta apararilor paratului%nstanta sesizata cu sol actiunii depuse de reclamant este competenta sasolutioneze si cererea reconventionala depusa de parat.

  "xceptiile procedurale cele care au ca obiect necompetenta instantei,

  compunerea completului, conditiile de indeplinire a actelor de procedura"xceptiile de fond prematuritatea cererii, lipsa de interes, lipsa capacitati

   procesuale, lipsa calitati procesuale, autoritaea de lucru judecat.

  2.Competenţa n privinţa incidentelor de procedur/Prin incident procesual se intelege orice contestatie care se bazeaza pecererea principala si care interupe, stinge cursul judecatii sau modifica

  solutia.

  %ncidentul procedural nu aduce modificari fondului dezbaterii.%nstanta sesizata cu o astfel de cerere este competenta sa solutioneze

  incidentele referitoare la - compunerea si constituirea instantei 'incompatibilitatea, abtinerea,recuzarea, gresita compunere a instantei+,

  - referitoare la competenta 'exceptia de necompetenta+,

  - cele referitoare la probele administrate 'verificarea de scripte, procedurafalsului+,

  - cele referitoare la nulitatea actelor de procedura, suspendarea judecatii, perimarea cererii, etc.

  - cazuri in care incidentele de procedura se pronunta obligatoriu de alta inst

  cererea de delegare a inst se rezolva de %CC&

  2$. Prorogarea de competenţ/Prorogarea seamnifica cpacitatea instantei investite cu solutionare cererii decatre reclamant de a rezolva si cereri care, in mod obisnuit nu apartin

  competentei sale.

  Prorogarea este o derogare de la regulile obisnuite de competenta.Avem trei forme de prorogare

  a# prorogarea legala"ste acea forma de extinderea a competentei instantei care se realizeaza in

  temeiul legii"a poate opera cu incalcarea normelor de competenta generala, materiala,

  teritoriala, exclusiva.C)?@

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  15/112

  cerere de chemare in judecata –instanta competenta se determina tinandu-se

  seama de pretentia care atrage competenta unei instante de un grad mai inalt@ cererile accesorii, aditionale si incidentale se judeca de instanta competenta

   pt cererea principala 'chiar dc material sau teritorial ar fi competenta alta

  instanta+, cu exceptia materiei insolventei sau concordatului preventiv'competenta exclusiva a tribunalului in a carei circumscriptie isi are sediul

  debitorul+@ cererea de chemare in judecata a mai multor parati poate fi introdusa la

  instanta competenta pt oricare dintre acestia 'dc printre parati sunt obligati si

  accesoriu se iau in considerare debitorii principali –dc un parat a fost chematin judecata numai in scopul sesizarii instantei pt el, oricare dintre parati

   poate invoca necompetenta la primul term de judecata+

  @ institutia conexitatii este posibila conexarea mai multor procese in acresunt aceleasi parti sau chiar impreuna cu alte parti si al caror obiect si cauza

  au intre ele o stransa legatura –va fi competenta instanta mai intai investita,in afara de cazul in care reclamantul si paratul cer trimiterea dosarului la oalta instanta

  -in orice stare a judecatii cauzele conexate pot fi disjunse si judecate separat

  @ procedura speciala de divort instanta de divort se va pronunta si va hotaraasupra impartelii bunurilor comune, fiind posibil ca printre acestea sa se afle

  si un imobil situat in raza teritoriala a altei instante, pt ambele capete decerere, competenta teritoriala fiind imperative

  @ indivizibilitatea procesuala este o modalitate de conexitate obligatorie

  b# Prorogarea !udecatoreasca  %ntervine in temeiul unei hotarari judecatoresti   -in caz de delegare a instantei, cand din cauza unor imprejurari

  exceptionale, instanta competenta este impiedicata un timp mai indelungatsa functioneze – %ccj desemneaza o alta instanta de acelasi grad

    -cand se dispune administrarea unei dovezi prin comisie rogatorie

   prorogarea se va indeplini prin delegatie, de catre o instanta de acelasi gradsau inferioara.

    -in caz de stramutare a pricinilor 

  c# Proorogarea conventionala Avoluntara#

  %ntervine in temeiul unei intelegeri a partilor in acele cazuri in care legea permite partilor sa deroge de la regulile de competenta.

  e realizeaza prin acordul partilor, astfel incat conventia respectva trebuie saindeplineasca conditiile de fond si de forma general admise in materie de

  contrate.

  2'. Incidente procedural privitoare la competenta instantei

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  16/112

  2(. Necompetenta si conflictele de competentNecompetenta ca institutie procesuala este opusul competentei. )ipsa unuielement care atrage in mod egal competenta unei instante de judecata este

  sanctionata prin institutia lipsei de competenta sau a necompetei.Dupa sesizarea instaneti de judecata , mijlocul procedural prin care se invoca

  necompetenta instantei sesizate este exceptia de necompetenta.)a primul termen de judecata la care partile sunt legal citate, judecatorul

  este obligat din oficiu sa verifice si sa stabileasca daca instanta sesizata este

  competenta general, material si teritorial sa judece pricina , consemnand inincheierea de sedinta temeiurile de dpret pt care constata competenta

  instantei sesizate

  $rice persoane poate sesiza instanta competenta"xceptile de necompetenta materiala generala si teritoriala exclusiva sunt de

  ordine publica  '!exceptie absoluta+.Necompetenta de ordine privata poate fi inovcata D$A( de parat prin%A;P%A(", cel mai tarziu pana la primul termen'exceptie relative+

  Daca necompetenta este de ordine publica, partea care a facut cererea la oinstanta necompetenta, nu va putea cere declararea necompetentei.

  e solutioneaza inainte de a intra in cercetarea in fond a pretentiei formulate

  de reclamant. "xceptional daca trebuie sa se adm probe, instanta va puteauni exceptia cu fondul.

  Daca instanta se declara necompetenta declina competenta.

  Daca se declara necompetenta si respinge cererea, ca inadmisibila, intrucateste competenta unui organ fara active jurisdictionala sau nefiind

  competenta de instantele romane, hotararea este supusa numai recursului lainst superioara.

  Daca se declara competenta, se trece la judecare cauzei .%ncheierea se poate

  ataca doar odata cu fondul.&ceptii absolute"-invocate oricand, in orice stare a procesului chiar si in fata inst de recurs,

  numai daca pt solutionare nu este necesara administrarea altor dovezi

  &ceptii relative"-invocate cel mai tarziu la primul termen, in etapa cercetarii, si inainte de ase pune concluzii pe fond

  2,. Conflictele de competentaPrin conflict de competenta se intelege situatia in care doua sau mai multeinstante judecatoresti ori alte organe cu activitate juridictionalase considera

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  17/112

  deopotriva copmpetente sa solutioneze o pricina,sau deopotriva se considera

  toate necompetente si isi declina reciporc competenta.Conflict pozitiv ! 2 sau mai multe instante se considera ambele competenteConflict negativ ! ambele instante se declara necompetenteConflictul de competenta se solutioneaza pe calea regulatoriului de

  competenta ' prin hotararea data de instanta ierarhic superioara +

  Cand cele 2 judecatorii nu sunt in circumscriptia aceluiasi tribunal, darapartin aceleiasi curti de apel, conflictul se solutioneaza de curtea de apel .

  Daca nu sunt in circumscriptia aceleiasi curti de apel, se solutioneaza de

  %CC& u se poate crea conflict de competenta cu %CC&.

  -:otararea de declinarea a competentei este obligatorie pt instanta de

  trimitere%nstanta competenta sa judece conflictul va hotari in camera de consiliu, fara

  citarea partilor, prin hotarare definitiva .Conflictul dintre doua sectii ale %CC& se solutioneaza de completul de B

   judecatori.

  Dovezile administrare in fata instantei necompetente se mentin, instanta

  competenta le poate reface doar pt motive teminice.5itispendenta este o institutie procedurala care reglementeaza situatiace rezulta din faptul ca mai multe instante deopotriva competente aufost sesizate cu aceasi pricina.)itispendenta poate fi invocata pe parcursul procesului civil prin

  instrumentul juridic al exceptiei."xceptiapoate fi invocate de parti sau din oficiu oricand in fata instantei de

  fond

  Cand instantele sunt de acelasi grad, se invoca in fata ultimei instantesesizate .

  Daca exceptia se admite, dosarul va fi trimis de indata instantei de mai intai

  investite.Cand instantele sunt de grad diferit, exceptia se invoca in fata instantei

  inferioara in grad. Daca exceptia se admite,dosarul va fi trimis de indata

  instantei de fond mai inalte in grad.

  %nchierea prin care s-a solutionat, se poate ataca doar odata cu fondul .Cand unul din procese se judeca in recurs, iar celalalt in fond, instanta de

  fond este obligata sa suspenede judecata pana la solutionarea recursului .Cone&itate este o institutie preocedurala care reglementeaza situatia incare aceasi instanta sau instante diferite *dar de acelasi grad* deopotrivacompetente* au fost sesizate cu pricini care * desi nu sunt identice* seafla in stransa legatura.

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  18/112

  "xceptia conexitatii poate fi invocate de parti sau din oficiu cel tarziu pana

  la primul termen, in fata ultimei instante sesizate.%ncheierea poate fi atacata numai cu fondul ' doar cu hot de final +

  %n cazul admiteri exceptiei de conexitate dosarul se trimite primei instante

  sesizate, in afara cazului in care reclamantul si paratul cer trimiterea lui laalta instanta.

  Cand una din cereri este de competent exclusiva a unei instante, conexarease va face la acea instanta.

  %n orice etapa a judecati, procesele conexe pot fi disjunse si judecate separat

  Conexitatea spre deosebire litispendenta, poate fi invocata doar in primainstanta

  Ambele sunt de $(D%" P#)%CA .

  Pt a putea fi prezente litispendenta si conexitatea trebuie sa existe doua litigiidentice sau asemanatoare ,< litigile sa se afle in curs de solutionare< sa se

  afle in fata a doua instente ,amble competente.

  20.Btramutarea pricinii"ste o institutie procedurala prin intermediul carei cauza este mutata din

  competenta de solutionare a unei instante, in favoare altei instante de acelasigrad ,pt asigurarea unui proces echitabil.

  "ste un instrument prin care partile care au suspiciuni cu privire la derularea procesului corect si echitabil, obtin dreptul de a li se judeca preocesul de o

  alta instanta ,in conditiile legi..

  tramutarea are loc doar pt motive de banuiala legitima 'indoiala cu privirela impartialitatea judecatorilor , a calitatii partilor, sau a unor relatii

  conflictuale locale+ sau de siguranta publica 'imprejurari exceptionale care

   pot duce la tulburarea ordinii publice+tramutarea se poate cere in orice faza a procesului

  •  pt motiv de banuiala poate fi ceruta de partea interesata

  • daca se stramuta de la o judecatorie5tribunal competenta este a Curtea

  de Apel

  • daca se cere de la Curtea de Apel, competent ii revine %CC&

  •  pt motiv de siguranta publica, numai de procurorul general de la

   parchetul de langa %CC& si este de competenta %CC&.

  )a solicitarea celui interesat se poate dispune suspendarea procesului cuachitarea unei cautiuni de 1444 lei .

  Pentru motive teminice suspendarea poate fi dispusa in aceleasi conditi fara

  citarea partilor, chiar inainte de primul termen.

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  19/112

  %ncheierea de suspendarea nu se motiveaza, este D"%%%EA

  Cererea de stramutare se judeca de urgenta in camera de consiliu cu citarea partilor ,hotararea fiind nemotivata si definitiva

  Daca se admite, se trimite unei instante de acelasi grad.

  Daca s-au savarsit acte de procedura de instanta respectiva , actele sedesfiinteaza de drept .

  tramutarea nu poate fi ceruta din nou, foar cazului in care, noua cerere seintemeiaza pe imprejurari necunoscute la data solutionari cererii anterioare

  sau ivite dupa solutionarea acestia.

   Delegarea instantei are loc din cauza unor imprejurari exceptionale,instanta competenta este impiedicata, un timp indelungat sa functioneze,

  %CC& la cererea partii interesate, va desemna o alta instanta de acelasi grad .

  36.Competenta materiala a [email protected]):4

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  20/112

  b# Instanta de control !udiciar"•  judeca caile de atac impotriva hot autoritatilor adm publice cu

  activitate jurisdictionala sau alte organe jurisdctionale ' se pronunta

   prin "%A +

  c# )lte atributi"•  jud sec 1 buc are comp "GC)#%EA cu privire la acte stare civila,

  cereri facute de un strain sau cetatean rom cu dom in strainatate, cu

   privire la anulare, completarea si modificarea actelor de stare civila

  sau a mentiunilor inscrise de acesta

  • ' jud in general + – abtinerea, recuzari, asigurarea probelor inainte de

   jud, indreptarea, lamjurirea, sau completarea proprilor hot, reviziurea

  imp hot pronuntate, contestatia in anulare, contestatia privind

  tergiversarea proc atunci cand cauza este pe rol, contestatia laexecutarea propriu-zisa, contestatia privind lamurirea intelesului

  intinderii sau aplicarii titlului executoriu, intoarcerea executarii,

  divortul, sechestrul asigurator, sechestrul judiciar, daca jud judeca

  actiunea principala, cererea de valoare redusa, evacuarea din imobilele

  folosite sau ocupate fara drept, uzucapiunea, etc.

  31.Competenta materiala a :

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  21/112

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  22/112

  • (ecursul prevazut de legi speciale

  b# )lte competente"• Cererile in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru

  dezlegarea unor probleme de drept

  3.Competenta materiala a instantelor dupa valoarea 4;IC:@[email protected] introductive de instanta ' cererea de judecata +Ealoarea obiectului cererii care determina competenta dupa acest criteriu

  este vorba de valoarea obiectului cererii aratat in capatul principal de cerere.Pentru stabilirea valorii nu se vor avea in vedere dobanzi, penalitati,

  fructele, sau alte asemenea venituri sau cheltuieli cerute ca accesorii

   pretentiei principale, scadente sau, ajunse la scadenta, in cursul judecatii.

  De asemenea nu se au in vedere nici prestatiile periodice ajunse la scadentain cursul judecatii.

  %n caz de contestatie asupra valorii obiectului capatului de cerere principal,valoarea se stabileste dupa inscrisurile prezentate si explicatiile date de parti.

  Daca reclamantul a sesizar instanta cu mai multe capete de cerere

   principale, competenta se stabileste in raport cu valoarea5natura5obiectulfiecarei pretentii in parte.

  Daca unul dintre capetele de cerere este de competenta altei instante,instanta sesizata va dispune D%>"("A si isi va declina competenta.

  %n cererile de aceiasi natura privind contracte de locatiune sau de leasingsau privind predarea sau restituirea bunului inchiriat5arendat, valoarea sesocoteste dupa chiria sau arenda anuala.

  Cand se cere plata unei parti dintr%o creanta, valoarea se socoteste dupa partea pretinsa de reclamant ca fiind exigibila .Cand se cere un drept la prestatii successive, daca durata existenteidreptului este nedeterminata, valoarea se socoteste dupa prestatia anualadatoarata.%n cererile care au ca obiect un drept de proprietate, sau alte drepturireale asupra unui imobil, valoarea este cea impozabila .

  %n materie de mostenire, valoarea se stabileste fara scaderea sarcinilor saudatoriilor mostenite .%nstanta competenta, dupa valoarea obiectului cererii, ramane competentachiar daca ulterior intervin modificari ale cuantumului valorii aceluiasi

  obiect.

  3$. Competenta teritoriala

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  23/112

  Daca institutia competentei materiale stabileste competenta instatelor de

   judecata pe verticala, institutia competentei teritoriale stabileste competentainstantelor de judecata de acelasi grad pe orizonatala.

  Codul stabileste in materia competentei teritoriale urmatoarele tipuri de

  competenta a+ competenta teritoriala de drept comun, cand cererea se introduce la

  instanta de la domiciliul paratului< b+ competenta teritoriala alternativa sau facultativa, in cazu in care

  reclamantul de ales intre doua sau mai multe instante deopotriva

  competente<c+ competenta teritoriala exclusiva sau exceptionala, cand cererea trebuie

  introdusa la o anumita instanta ' in aceste caz normele de competenta

  teritoriala sunt de ordine publica + <#lterior introduceri cereri de chemare in judecata, schimbarea docmiciliului

   paratului, ori decesul acestuia nu poate avea nici o influenta asuptacompetentei teritoriale a instantei.Daca paratul are domiciliul in strainatate ori aceste este necunoscut, cererea

  se introduce la instanta din tara a carei cirumpscriptie se afla resedinta

  acestuia,iar daca nu are nici o resedinta cunoscuta , la instanta a careicircumsriptie reclamantul isi are dominiciliul.

  Cererea de chemare in judecata impotriva unei asociati, societati sau alteientitati fara personalitate juridica , se poaate introduce la instanta

  competenta pentru persoana careia i-a fost incredintata conducerera sau

  administrarea acesteia. %n lipsa unei asemeanea persoane ,cererea seintroduce la instanta competenta pt oricicare dintre membri entitati

  respective.

  Cererile indreptate impotriva statului,autoritatilor si institutilor centrale,precum si a altor persoane juridice de drept public , pot fi introduse la

  instantele din capitalele tarii sau sau la cele din resedinta de judet , unde isi

  are loc reclamantul.Cererea de chemare in judecata a mai multor parati poate fi introdusa la

  instanta competenta pt oricare dintre acestia,iar in cazul in care printre parati

  sunt si obligati accesoriu , cererea se introduce la instanta competenta pt

  oricare dintre debitori principali.Competenta teritoriala alternativaunt situatia cand ,pe langa instanta de la domiciliul 'sediul+ paratului, maisunt competente si alte instante

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  24/112

  • Competenta instante de tutela in cazul art 1/? lit b cand e competenta

  fie instanta de la domiciliul pers reprezentate, fie instanta de la locul

  unde trebuie luate masurile urgente

  • Cereri cu privire la ocrotirea pers fizice in competenta instantei de

  tutela si de familie, se solutioneaza la instanta de la domiciliul sau

  resedinta pers ocrotite

  • Pentru autorizarea de catre instanta de tutela si familie a incheierii

  unor acte juridice, cand actul juridic a caror autorizare se solicita,

   priveste un bun, este competenta instanta unde este situat imobilul

  • %n material contenciosului adm ,competentea ii revine instantei de la

  domiciliul reclamantului, care poate renunta si atunci va fi domiciliul

   paratului ' daca reclamantul a optat pt dom paratului # " P$A"

  %E$CA "GC"P%A D" "C$;P""A +

  • Cererile privitoare la stabilirea filiatiei, este competenta instanta de la

  dom reclamantului

  • Cererile referitoare la oblig de intretinere * alocatii –instanta de la

  domiciliului creditorului reclamant

  • Cereri privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea

  sau denuntarea unilaterala a unui contract – insanta locului prevazut

  in contract pt executare

  • (aporturi de locatiune imobiliara – instanta locului unde se afla

  imobilul

  • )a contract de transport – instant locului de plecare sau sosire

  • $bligatiile ce reies din cambie, C"C, bilet la ordin, sau alt titlu de

  valoare – instanta locului de plata

  • )a executarea, constatarea nulitati absolute, anularea, rezolutiunea,

  rezilierea sau denuntarea unilateral a contractului incheiat cu un

  intreprinzator sau alt profesionist sau la repararea pagubelor produseconsumatorului – insanta de la domiciliul consumatorului

  • Pentru fapta ilicita sau pt producerea unui pejudiciu – locul unde s-a

  savarsit fata

  • %n materie de asigurare, cereri privitoare la despagubiri –instanta de la

  domiciliul asiguratorului5bunurile asigurate5locul unde s-a produs

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  25/112

  riscul asigurat – alegerea competentei prin conventie este considerata

  ca nescrisa daca a fost facuta inainte de nasterea dreptului la

  despagubire.

  3'. Competeta teritoriala e&clusivaCompetenta teritoriala exclusiva presupune obligatia imperativa areclamantului de a introduce in mod obligtoriu cererea de chemare in

   judecata doar la instanta competenta teritorial indicata in mod expres decatre Codul de procedura civila .

  • Cererile privitoare la dr reale imobiliare – locul imobilului ' daca

  imobil este situat in circumscriptia mai multor instante,cererea se face

  al res5dom paratului, daca se afla in vreuna dintre aceste

  circumscriptii, sau daca nu, la oricare dintre instanta din circum

  imobilului + – se aplica si la actiunile posesorii, actiunile in granituire,

  actele privitoare la ingradirea dr de propietate imobiliara si la

  imparteala judiciara a unui imobil cand indiviziunea nu rezulta din

  succesiune.

  %n materie de mostenire – la instanta de la ultimul domiciliu al

  defunctului ' cereri privitoare la validiate, executarea dispozitiilor

  testamentare, privitoare la mostenire si sarcinile ei, privitoare la

   pretentiile mostenitorilor intre ei si cererile legatarilor sau creditorilor

  defunctului impotriva unui mostenitor5executor testamentar.• %n materie de societate – instanta de la sediul principal al societatii

  • %n materia insolventei – tribunalul de la sediul debitorului

  • Cererile formulate de intreprinzator5alt profesiont impotriva unui

  consummator pot fi introduse doar la instatna domiciliului

  consumatorului.

  3(. Dispozitii speciale cu privire la competenta teritoriala

  Cererile accesorii, aditionale sau incidentale se judeca de inst competenta ptcererea principal, cu exceptia cererii privitoare la %$)E"A A#C$C$(DA#) P("E"%E. Aceste prevederi se aplica si cand

  competenta pt cererea principala este stabilita de lege in favoarea unei sectiispecializate sau a unui complet specializate .

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  26/112

  @%nstanta competenta sa judece cererea principala se pronunta si asupra

  apararilor si exceptilor, in afara chestiunilor prejudiciale si celor decompetenta exclusiva.

  @ %n cererile pt constatarea existentei5inexistentei unui drept , competenta

  instantei se determina dupa regulile prevazute pt cererile care au ca obiectrealizarea dreptului.

  - %n procesele privitoare la bunuri si dr disponibile, partile pot conveni sa fie judecate dealte instante decat cele competente teritorial, in afara de cazul

  cand aceastea este competentea exclusiv

  -%n materia protectiei dr consumatorilor, partile pot conveni alegereainstantei competente, numai dupa nasterea dreptului de a despagubire

  @ Daca un judecator are calitate de reclamant intr o cerere, de competenta

  instantei la care isi desfasoara activitatea, va sesiza una dintre instantele deacelasi grad din circumscriptia oricaruia dintre curtile de apel invecinate cu

  curtea de apel proprie – Paratul poate cere pana la primul termen declinareacompetentei putand alege oricare dintre instantele de acelasi grad.@ %mpotriva unui judecator care isi desfasoara activitatea la instanta

  competenta, reclamantul poate sesiza una dintre instantele de acelasi grad

  din criscumscriptia oricaruia dintre curtile de apel invecinate.@ Aceleasi dispozitii se aplica si procurorilor, asistenti jud, si grefierilor.

  @ )a incidentele privind arbitrajul intotdeauna este competent tribunalul de lalocul arbitrajului

  3,. Consideraţii generale asupra acţiunii civile. Noţiunea de acţiunecivil/ i tr/s/turile acesteiaApararea dreptului incalcat in instanta se face prin intermediul intrumentului

  numit actiune.Actiunea are in principal ca acceptiune dreptul de a sesiza un judecator .

  Actiunea reprezinta dreptul de a actiona in justitie, puterea de a sanctiona.

  Actiunea este un mijloc legal prin care o persane cere instantei judecatorestifie recunoasterea dreptului sau, fie realixareae acestui drept prin incetarea

   piedicilor puse in exercitare sa de catre o alta persoana sau printr-o

  despagubire corespunzatoarea.

  )ctiunea civila este ansamblul mijloacelor procesuale prevazute de lege pentru protectia dreptui subiectiv pretins de catre una dintre parti sau a unei

  alte situatii juridice, precum si pentru asigurarea partilor in proces.Categorii de actiuni"a# potrivit solutiei pe care reclamantul urmareste sa o obtina avem -actiuni in realizare dreptului,actiuni in constaatrea dreptului, actiuni in

  constituire de drept.

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  27/112

  b# din punct de vedere al dr subiective care se valorifica prin actiuni, avem -actiuni personale, actiuni reale, actiuni mixte.c#dupa obiectul dr subiectiv aparat prin actiune, avem -actiuni posesorii, actiuni petitorii

  d# dupa calea procedurala aleasa avem

  -actiuni principale, actiuni accesorii, actiuni incidentale.

  e# dupa ramura de drept material careia ii apartin dr subiective deduse judecatii, avem

  - actiuni civile strico sensu , actiuni civile lato sensu

  30. )cţiuni n realizarea dreptului* n constatarea dreptului i acţiuni nconstituire de drepturi

  a, ctiunea in realizarea dreptulu sunt denumite si actiuni in

  adjudecare# actiuni in e"ecutare sau actiuni in condamnare . Actiunea in realizare a dreptului este actiunea prin care titularul unui dreptincalcat solicita instantei ca paratul sa fie obligat sa ii respecte dreptul .

   u se poate promova alt tip de actiune cat timp titularul dreptului incalcat

  are la indemana o actiune in realizareDoar hotararea judecatoreasca prin care se admite o astfel de actiune se pot

  executa silit.orme ale actiuni in realizare a dreptului actiunea in revendicare, actiunea

   pt plata unei datorii, actiunea pt executarea unei lucrari, actiunea pt

  evacuarea unui imobil, etc.b, ctiunea in constatarea dreptului   este denumite si actiune in

  recunoastere sau actiuni in confirmare.

  Actiunea in constatare a dreptului este actiune prin care reclamantulurmareste sa obtina printr-o hotararea judecatoreasca constatarea existentei

  sau inexistentei unui drept sau a unor raporturi juridice .

   u poate fi promovata daca reclamantul are la indemana o AC %("A)%HA("

   u pot fi executate silit

  Actiunile in constatare pot fi actiuni in constatare positive care urmaresc

  stabilirea existentei unui raport juridic si actiunile negative care urmarescconstatarea inexistentei unui drept sau unui anumit raport juridic.

  )ctiunile in constatare sunt impartite dupa obiectul cereri -actiunea declaratorie ' reclamantul cere sa se constate existenta5inexistenta

  unui dr desi nu a fost incalcat, se gaseste intr o sit de incertitudine +,

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  28/112

  - actiunea interogatorie ' reclamantul se indreapta impotriva unei pers care

   poate alege intre doua cai de urmat, cerand instantei ca aceasta sa fieobligata a opta pt una dintre cele doua cai +,

  -actiunea provocatorie 'reclamantul cheama in jud pers care, fara sa

   porneasca proces, ridica in mod public pretentii in leg cu un drept al sau, pt ase constata, daca paratul are sau nu un drept pe care il afirma, sub sanct de a

  nu il mai putea invoca daca nu il demonstreaza+c, ctiunea in constituire de dreptui denumita si de transformare, este

  actiunea prin care se cere instantei de judecata sa creeze situati juridice

  concretenoi intre partile litigante "x materia succesiunilor cand cota parte se transorma in drept de

   proprietate efectiva – casa, ceva palpabil.

  :otararea care se pronunta are efect constitutiv, ex nunc,deoarece creeaza unraport juridic nou.

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  29/112

  )C:[email protected])

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  30/112

  -  u mai sunt intrunite conditile de existenta a dreptului inscris sau au

  incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea

  - %nscrierea in C nu mai este din alte motive in concordanta cu situatia

   juridica reala a imobilului.

     ctiuni mi"te sunt actiuni prin care reclamantul se prevaleaza cumulativde un drept de creanta si un drept real nascute din aceiasi operatiune juridica +unt impartite in - grupe:

  - actiunile care urmaresc executarea unui act juridic care a creat sau

  transferat un drept real asupra unui imobil, dand nastere totodata unorobligatii personale 'ex actiune prin care se solicita executarea unui contract

   privitor la transmiterea propr unor bunuri +- actiunile in anulare sau rezolutiune a unui act juridic, prin care se transmite

  sau se constituie un drept real, imobiliar 

  )ctiuni imobiliare si mobiliare

  a, ctiunea mobiliara !are ca obiect un bun mobil ' intra si obtinerea de bunuri mobile prin anticipatie+b, ctiunea imobiliara !are ca obiect un bun imobil prin natura sa, prindestinatie 'casa vanduta * obiecte + sau prin obiectul la care se aplica

  -aceiasi act poate fi si mobiliara si imobiliara

  8eluri" act personale mobiliare5imobiliare, act reale mobiliare5imobiliare.

  1. )cţiuni petitorii i acţiuni posesoriia, ctiunea posesorie  are drept scop ocrotirea posesie unui bun imbil .

  Actiunea posesorie are drept scop ocrotirea insusi a dreptului subiectiv realsi implica deci dovedirea existentei dreptului. "le pot fi exercitatea de catrecei care au posesisia imbilului, fara sa se interesezes dc posesorul este si

  titularul dreptul de propietatea. Avantajul acestei actiunea este ca poate fi

  introdusa in termen de 1 an de la tulburare< find suficienta ca posesosul sadovedeasca ca a exercitata o posesie utila asupra unului cel putin un an

  inainte de tulburarea.

  8orme"@ Actiunea posesorie generala ' in complangere + care poare fi exercitata

  dc existe o tulburare, posesie utila sa fie de cel putin 1 an, sa nu fi

  trecut 1 an de la tulburare5deposedare 'tulburarea poate fi de fapt sau dedrept+

  @ Actiunea posesorie speciala ' in reintegrare + care poate fi exercitata

  dc tulburare sau deposedarea are loc prin violenta,sa nu fi a trecut 1 an dela tulburare5deposedare.

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  31/112

  Actiunile posesorii pot fi produse si impotriva proprietarului dar , nu pot fi

  introdduse impotriva persoanei fata de care exista obligatia de restituire a bunului.

  Pot fi introduse si de catre detentorul precar.

   u se pot intenta decat de cel care poseda pt sine, indiferent daca face sau nudovada dreptului pretins .

  b, ctiunea petitorie este actiunea care apara dreptul de proprietate sau altdrept real imobiliar 'uzul, servitutea, uzufructul si abitatia+.

  pre deosebire de act posesorie aceasta implica sarcina de a dovedi dreptul

   pretinsActiunea petitorie serveste insusi fondului dreptului.

  8orme"-actiunea in revendicare-actiunea confesorie

  -actiunea negatorie-actiunea in granituire

  2.Dreptul subiectiv i acţiunea civil/ .reptul subiecti! reprezintI posibilitatea, facultatea, prerogativele unuisubiect de drept de a avea de a- i valorifica i apIra Jmpotriva altuia unș ș

  anumit interes legalmente protejat.Actiunea civila are ca obiect protectia unui drept afirmat in justitie sau a unei

  situatii ocrotite de lege.

  $biectul actiunii civile nu poate fi confundat cu dreptul subiectiv dedus in justitie si nici obiectul acesteia.

  Actiunea civila are ca obiect protectia unui drept subiectiv , a unui drept

  afirmat in justitie sau a unei situatii ocrotite de lege. Dreptul pretinsdetermina caracterul actiunii si ii imprima calificarea sa. Actiunea poate fi

   persoanala sau reala, in functie de natura dreptului pe care il valorifica.

  $rice cerere poate fi formulata si sustinuta numai daca autorul acesteia- poate sta in judecata,

  - are calitate procesuala,

  - formuleaza o pretentie

  - justifica un interesDreptul subiectiv serveste prin titlul sau la fundamentarea actiunii civile

  )cţiunea n sens material i acţiunea n sens procesual.Dreptul laacţiune n sens material i n sens procesualAC%#"A % " ;A"(%A) este cererea adresata, prin intermediulinstantei, paratului pentru ca acesta sa isi execute obligatia corelativa

  dreptului subiectiv ' oblig executarea oblig+

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  32/112

  AC%#"A % " P($C"#A) este cererea adresata instantei, pentru

  apararea unui drept subiectiv ' apararea dreptului +D("P#) )A AC%#" % " ;A"(%A) inseamna dreptul

  reclamantului de a cere de la parat, prin intermediul instantei, executarea

  obligatiilor sale,dreptul de a constrange o persoana cu ajutorul fortei publicesa execute o anumita prestatie, sa respecte o anume situatie juridica, sau sa

  suporte orice alta sanctiune civila.D("P#) )A AC%#" % " P($C"#A) inseamna dreptul de a te

  adresa instantei, dreptul de a intenta actiunea de chemare in judecata.

  %n cazul in care o instanta necompetenta isi declina competenta este vorbade o actiune in sens procesual .

  At cand o instanta respinge actiunea pentru ca s-a constatat ca exceptia de

   prescriptie este intemeiata te despre actiune in sens material deoarecedreptul material la actiune s-a stins.#neori dreptul procesual la actiune este

  subordonat unei conditii sau nei proceduri prealabile, cum ar fi parcurgerea procedurii jurisdictionale prealabile.(AA#(% A)" AC%#%% C%E%)"

  - actiunea civula este un mijloc legal care permite persoanei sa solicite

  instantei sa hotarasca asupra cererii sale<- actiunea da dreptul titularului de a recurge la un organ competent cu

  atributii jurisdictionale <-actiunea are ca C$P, apararea unui drept al persoanei,care se pretinde a fi

  titular 

  Actiuna nu se confunda cu dreptul subiectiv material pe care-l apara si nicicu cererea de chemare in judecata prin care ea se exprima .

  3. )cţiunea civil/ i cererea de cemare n !udecat/. lementeleacţiunii civile)ctiunea este un mijloc pus la dispozitia titularului dreptului subiectiv ,iarcererea de chemare in judecata este actul de procedura prin care acestafoloseste mijlocul legal.

  Potrivit Codului de porcedura civila ,cerereile in justitie sunt

  -cerere principala  este o cererea introductiva de instanta

  -cerere accesorie este acea cerere care depinde de solutionarea cererii principale.

  -cerere aditionala este cererea prin care o parte modifica pretentiile saleanterioare.

  Actiunea civila care sta la baza declansarii oricarui proces ca act jurisdictional presupune existanta a trei elemente distincte

  - elementul subiectiv subiectele

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  33/112

    - elemente obiective obiectul si cauza actiunii civile

  Aceste elemente servesc la individualizarea actiunii in raport cu alte actiunisi ajuta la identificarea si solutionarea exceptiilor de litispendenta si

  autoritate de lucru judecat.

  .

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  34/112

  Daca mandatul este dat altei persoane decat unui avocat, mandatarul nu

   poate pune concluzii asupra exceptiilor si asupra fondului decat prin avocat.Daca mandatarul persoanei fizice este sot sau ruda ' pana grad %% + acesta

   poate pune concluzii fara sa fie asistat de avocat, daca este licentiat in drept.

  )a redactarea cererii si a motivelor de recurs5sustinerea recursului persoaneifizice pot fi reprezentate #;A% de avocat sub sanctiunea nulitati. Aceste

  dispozitii se aplica si in cazul contestatiei in anulare si revizuirii.Persoanele juridice pot fi reprezentate conventional numai prin consilier

   juridic5avocat."xista o singura categorie de actiuni in care avocatul nu poate

  sa isi reprezinte clientul  – actiunile de stare civila ' actiune de divort-cu exceptii prevazute de lege-

  actiunea de stabilire de paternitate, de tagada de paternitate, etc+

  ;andatul ad litem ! imputernicirea data unei pers sa indeplineasca, innumele si pe seama altei persoane, actele de procedura necesare.

  Caracteristici:• "ste un inscris autentic ' daca nu e dat unui avocat se poate da si prin

  declaratie verbala facuta in instanta si consemnata in incheierea de

  sedinta, cu aratarea limitelor si a duratei +

  • "ste inituitu personae

  •  ;andatul nu inceteaza prin moartea celui care l-a dat si nici daca

  acesta a devenit incapabil ' trebuie retras de mostenitor5reprezentatul

  legal al incapabilului +

  • %mputernicirea de a reprezenta o persoana fizica sau juridica data unuiavocat5consilier juridic se dovedeste prin inscris.

  • (enuntarea la judecata sau la drept, achiesarea la hotararea

   pronuntata, incheierea unei tranzactii, si orice alte acte procedurale de

  dispozitie, nu se pot face de reprezentant decat in baza unui mandat

  special ori cu incuvinatarea prealabila a instantei

  • "ste un mandat revocabil-mandatarul care renunta la imputernicire dar 

  trebuie sa instiinteze atat pe cel care i-a dat mandatul cat si instanta cu

  cel putin 1B zile inainte de urmatorul termen ' nu poate renunta intimpul cailor de atac +

  Avocatul care a asistat o parte la judecarea pricinii poate face chiar faramandat orice acte pentru pastrarea drepturilor supuse unui termen si care s-ar 

   pierde daca nu le-ar executa timpulc, sistenta judiciara cuprinde :

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  35/112

  • Acordarea de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata

  taxelor

  • Apararea si asistenta gratuita printr-un avocat desemnat de A($#

  • $rice alte modalitati prevazute de lege

  Asistarea se acorda persoanelor care nu fac fata cheltuielilor pt declansareasi sustinerea unui proces si care ar pune in pericol propria intretinere si cea a

  familiei.

  Aceasta poate fi acordata in orice faza a procesului, in tot sau in parte .%n caz de urgenta daca persoana fizica lipsita de cap de exercitiu nu are

  reprezentant legal, instanta, la cererea partii interesate, va numi un curatorspecial.

  Deasemenea, se va numi un curator special si in caz de conflict de interese

  intre reprezentantul legal si cel reprezentat .

  $.4biectul acţiunii civile. Cauza acţiunii civile4biectul actiunii civile este ceea ce se cere prin actiune ,pretentia concretaa reclamantului .

  $biectul actiuni trebuie sa fie licit, posibil, determinat .

  Daca actiunea este admisa, obiectul va figura in dispozitivul hotararii judecat.

  Cauza actiunii civile este temeiul juridic al cererii, fundamentul legal aldreptului pe care una din parti il valorifica impotriva celelilalte parti .

  Cauza dreptului nu trebuie sa difere de cauza actiunii.Cauza actiunii civile trebuie sa fie licita,adica sa nu urmareasca un scopcontrar ordinii publice, sa existe, sa fie reala, , prinirea actiunii sa fie

  determinata de scopul pe care titularul dreptului urmareste sa il obtina prin

  hotararea judecatoreasca , sa fie morala.Cauza actiunii civile reprezinta un element de identificare a actiunii civile

  '.Caracterele acţiunii civile. Condiţiile de e&ercitare a acţiunii civile.)ctiunea civila are un dublu caracter " caracterul facultativ sicaracterul liber.

  Caracterul facultativ al actiunii civile semnifica faptul ca o persoana care pretinde titularului unui drept subiectiv civil poate sa decida dc va apela sau

  nu la actiune, dc va declansa sau nu procedura judiciara pt protejarea

  dreptului sau subiectiv.Caracterul facultativ dervia din principiul disponibilitati.

  Caracterul liber inseamna ca simplul fapt al depunerii unei cererei in justitie si a pierderi procesului declansat pe baza acestei cererei nu este de

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  36/112

  natura sa atraga raspunderea civila a reclamantului.Caracterul liber are doua

  forme de manifestare pe de o parte faptul ca legea acorda un fel de protectie celui care pune in

  miscare actiunea civila , in sensul ca pierderea procesului nu antreneaza

  raspunderea sa civila,iar pe de alta parte , nu ii protejeaza pe cei care isiexercita in mod abuziv drepturile lor procesuale.

  Drepturile procesuale trebuie exercitate cu buna credinta ,fara a se incalcadrepturile procesuale ale altei persoane . Parte care isi exercita drepturile

   procesuale in mod abuziv, raspunde pentru prejudicile materiale si morale

  cauzate'poate fi obligata si la plata unei amenzi judiciare +. )a fel raspundesi partea care nu isi indeplineste cu buna credinta obligatiile procesuale.

  Conditii de e"ercitare a actiunii ci!ile:

  • Poate sta in judecata in conditiile legii

  • Are calitate procesuala

  • ormuleaza o pretentie – un obiect

  • &ustifica un interes – cauza

  (. Interesul%nteresul a fost definit ca fiind folosul practic,imediat , pe care il are o parte

   pentru a justifica punerea in miscare a procedurii judiciare.Aceste poate safie material, cad se urmareste obtinerea unui folos de ordin patrimonial,sau

  de ordin moral in stituatia in care se urmareste obtinerea satisfacerii

  sufletesti.%ntereseul moral nu trebuie sa fie confundata cu prejudiciul moral

  si nici cu reparatia materiala a daunelor morale. %ndiferent daca cererea formulata este o actiune principala, o cerere

  recoventionala sau o apararea, interesul ,ca institutie precedurala , trebuie saintruneasca cumultiv mai multe conditii, in absenta carora cererea urmeaza

  sa fie respinsa pentru lipsa de interes /Conditii :

  • a fie material ' urmareste obtinerea unui folos patrimonial5suma de

   bani5predarea unui bun + sau moral ' obtinerea unei satisfactii

  sufletesti+ – a nu se confunda cu prejudiciul moral si nici cu

  reparatia materiala a daunelor morale +• a fie determinat ' nu determinabil +

  • a fie legitim si juridic

  • a fie personal si direct ' sa il vizeze pe cel care face cererea +

  • a fie nascut si actual ' chiar daca nu ar fi nascut si actual, se poate

  formula o cerere cu scopul de a preveni incalcarea unui drept

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  37/112

  subiectiv amenintat sau pentru a preintampina producerea unei pagube

  iminente care nu s-ar putea repara + E"ceptii :

  • Cererea pentru predarea unui bun la implinirea termenului contractual

   poate fi facuta chiar inainte de implinirea acestui termentarea de incertitudine, de indeterminare poate reprezenta un interes

  suficient

  $persoana nu poate apara dreptul unei alte persoane ' exceptii actiuneaoblica, actiunile colective-cele exercitate de sindicate +.

  "GC"P%A )%P"% D" %"(" este calificata ca fiind o exceptie de

  fond,doarece efectul pe care il produce este aceala de respingere a cererii.Aceasta exceptie poate fi invocata si de instanta si de procuror din oficiu.

  ,. DreptulDreptul este o conditie necesara pentru promovarea unei actiuni in justitie.Drept este litigios daca exista un proces inceput si neterminat cu privire laexistenta si intinderea sa.

  Actiunea este de fapt ,mijlocul legal de ocrotire pe cale procesuala a

  dreptului material incalcat, nerespectat, pus la indemana titularului dreptuluisubiectiv nesocotit. %n consecinta daca nu exista un drept subiectiv

  recunoscut si ocrotit de lege care sa fie incalcat, actiunea nu are suport real

  care sa justifice promvarea si sesizarea instantei cu restabilirea ordinii dedrept.

   .reptul subiecti! care se cere a 1i protejat trebuie sa indeplineascaurmatoarele conditii:

  • a fie actual ' sa nu fie supus unui termen sau unei conditii

  suspensive + – in cazul drepturilor afectate de termen5cond suspensiva,

  creditorul poate cere masuri de asigurare sau conservare sau poate

  cere asigurarea dovezilor

  • a fie recunoscut si ocrotit de lege, sa nu fie ilegal, imoral sau sa

  contravina ordinii economice si sociale <

  • a fie exercitat in limitele sale externe ' de ordin material si juridic + si

  interne' conform scopului recunoscut de lege +

  • a fie exercitat cu buna-credinta ' nu abuziv +

  Transmiterea unui drept litigios :

  - e pot transmite prin acte intre vii

  -  si cu titlu particular

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  38/112

  - &udeca va continua intre partile initiale

  - Daca este facut pt cauza de moarte judecata va continua cu succesorul

  universal sau cu titlu universal al autorului

  - :otararea pronuntata contra instranuitorului sau succesorului

  universal5cu titlu universal al acestuia, va produce de drept efecte sicontra succesorului cu titlu particular si va fi intotdeauna opozabilaacestuia , cu exceptia cazurilor in care a dobandit dreptul cu buna

  credinta si numai poate fi evins

  0.Calitatea procesual/Calitatea procesula reprezinta identitatea intre persoana reclamantului si

   persoana care este titularul dreptului subiectiv dedus judecatii.Calitatea procesuala rezulta din indentitata intre partii si subiectele

  raportului juridic litigios,astfel cum acesta este dedus judecatii.

  Calitatea procesuala este de doua feluri 1.calitatea procesuala activa consta in identitatea dintre persoanareclamantului si titularului dreptului subiectiv dedeus judecatii.

  Calitatea procesuala pasiva consta in identinatea dintre persoana paratuluisi titularul oligatiei corelative dreptului subiectiv dedus judecatii.

  "xista situatii in care legea confera calitate procesuala activa unor subiectede drept care nu apar in raportul juridic de drept material, dar care pot

  exercita actiunea in justitie procurorul, tuturele, sindicatul, curatorul, etc.

  %n cadrul unui litigiu se pot reuni in persoana aceluiasi subiect de drept si

  calitatea procesuala activa si cea pasiva, daca de exemplu, se promoveaza decatre parat o cerere recoventionala .

  Calitatea de parte se poate transmite legal sau conventional, ca urmare atransmisiunii drepturilor sau situatiilor juridice deduse judecati.

   *usti1icarea calitatii procesuale:

  $bligatia de legitimare a acestui drept revine reclamantului care trebuie saisi justifice atat calitatea procesuala activa, cat si calitatea pasiva a

   paratului.

  Aceasta obligatie revine si paratului, cand formuleaza cerereareconventionala

  )ipsa calitatii procesuale nu se confunda cu neteminicia actiunii ' deoarecein cazul unei actiuni introduse de o persoana fara calitate, desi dreptul exista,dar actiunea nu a fost introdusa de titularul dreptului, pe cand in cazul unei

  actiuni nefondate instanta constata inexistenta dreptului +)ipsa calitatii procesuale active sau pasive este exceptie de fond ,iar lipsa

  dovezii calitatii de reprezentant este o exceptie de procedura . )ipsa calitati

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  39/112

   procesuale poate fi invocata pe baza de exceptie de oricare dintre parti,

  inclusiv de instanta, din oficiu sau de catre procuror.Transmiterea calitatii procesuale/

  Calitatea procesuala se poate transmite pe parcursulu derulari procesului

  civil, prin trasmisiunea legala sau conventionala ca urmare a transmisiunii inconditiile legi.

  a# transmiterea legala opereaza in cazul succesiunii , mostenitoriiacceptanti preluand pozitia procesuala a defunctului lor autor 'exceptia

  cazului in care legea interzice expres+

  )a persoana juridica, opereaza in cazul in care persoana juridica, parte in proces, este supusa reorganizarii .

  b#transmisiunea conventionala" intervine in baza conventiei dintre una din partile procesului si o terta persoana ' la fel ca in cazul cesiunii de creanta, al preluarii datoriei, daca exista consimt creditorului, si al vanzarii sau donarii

   bunului litigios+• :ransmisiunea universala intervine  in cazul succesiunii legale, si

  in caz de fuziune sau absorbtie

  • :ransmisiunea cu titlu universal intervine in cazul succesiunii cutitlu univ, si in caz de divizare totala sau partiala

  • :ransmisiunea cu titlu particular are loc  cand drepturile siobligatiile transmise privesc bunuri determinate

  Daca dreptul litigios este transmis prin acte intre vii, cu titlu particular,

   judecata va continua intre partile initiale

  Daca dreptul litigios este transmis pt cauza de moarte, cu titlu particular, judecata va continua cu succesorul universal sau cu titlu universal .

  %n toate cazurile succesorul cu titlu particular este obligat sa intervina in

  cauza, urmand ca instanta sa decida daca instrainatorul sau succesoruluniversal sau cu titlu universal va ramane sau va fi scos.

  &cceptia lipsei calitatii procesuale " este o exceptie de fond, absoluta'oricand+, peremptorie. $data constata lipsa calitati procesuale ,instanta areobligatia de respinge cererea ca fiind introdusa de o persoana fara calitata

  sau impotriva unei persoana fara calitate. Admiterea exceptiei poate atrage siaplicarea altor sanctiuni, iar cel care a suferit un prejudiciu are dreptul la

  despagubiri potrivit dreptului comun.

  $6.Capacitatea procesual/ de folosinţ/ n cazul persoanelor fizice i !uridiceCapacitatea procesuala de folosinta este patitudinea generala a persoanelorde a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii pe plan procesual.

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  40/112

  Capacitatea procesuala de folosinta este aplicatiunea pe plan civil a

  capacitatii civile.Capacitatea procesuala de folosinta incepe la nastere si inceteaza la moarte.

  $rice persoana care are capacitate de folosinta a drepturilor civile are si

  capacitate procesuala de folosinta.Capacitatea de folosinta a persoanelor (%D%C" este legata de principiul

  specialitatii.Persoana juridica nu poate avea decat acele drepturi si nu isi poate asuma

  decat acele obligatii strans legate de scopul pt care a fost infiintata .

  Persoana juridica are capacitate de la momentul inregistrarii ' persoanele juridice care nu sunt supuse inregistrarii – de la data actului de

  infiintare5data autorizarii5data autorizarii consituirii5orice alta cerinta

   prevazuta de lege +.

  $1.Capacitatea procesual/ de e&erciţiu n cazul persoanelor fizice i !uridiceCapacitatea preocesuala de exercitiu este capacitatea unei persoane care are

  folosinta dreptului, de a angaja si conduce personal procesul, indeplinind

  obligatiile si realizand drepturile procesuale 'capacitatea de a sta in judecata+Persoanele fizice dobandesc capacitate de exercitiu deplina de la 1? ani.

  Persoanle care nu au capacitatea de exercitiu ,nu pot sta in judecata decatcand sunt reprezentate , asistate sau autorizate.

  (eprezentarea intervine in cazul minorilor sub 16 ani si a persoanelor puse

  sub interdictie.Asistarea intervine in cazul pers fizice cu varsta intre 16-1? care au

  capacitate restransa de exercitiu.

  Autorizarea intervine in cazul in care reprentantul legal al celui lipsit decapacitate de exercitiu face acte procesuale de dispozitie.

  %n cazul personelor juridice , capacitatea de exercitiu este dobandita in

  momentul infintarii si se sfaraseste odata cu incetarea personei juridice.Persoanele juridice isi exercita drepturile si isi indeplineste obligatiile prin

  organele de administrare.Conditii speciale cu pri!ire la cap de e"ercitiu in cazu partajului j :

  Astfel daca un coproprietar este lipsit de cap de exercitiu5restransa, partajulva putea fi facut prin buna invoiala numai cu autorizarea instantei de

  tutela5ocrotitorul legal."xceptia lipsei calitatii procesuale de folosinta si deexercitiu -poate fi invocata oricand de oricare parte, inclusiv instanta, din

  oficiu sau procuror -lipsa capacitati de folosinta are sanctiunda nulitati absolute

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  41/112

  -lipsa capacitati de exercitiu are sanctiunea nultati relative, actele fiind

  anulabile-cand este vorba de pers fizica, nulitatea nu intervine in mod automat,

  instanta acorda un termen pt implinirea lipsurilor, actele putand fi ratificate

  de catre reprezentat5ocrotitor legal.

  $2.Instanţa de !udecat/.Procedura contentcioasa are doua etape faza cercetarii si faza dezbaterilor

  finale.

  Cercetarea judecatoreasca: include discutarea exceptiilor invocate,discutarea admisibilitatii probelor, admiterea si administrarea lor 

  Codul prevede ca cercetarea judecatoreasca are loc in Camera de consiliu si

  doar dezbaterile finale se fac in sedinta publicaInstanta de !udecata.Compunerea instantei de !udecata

  Colegiile de conducere stabilesc compunerea completelor de judecata lainceputul anului urmarind asigurarea continuitati completului.chimbareamembrilor completelor se face in mod exceptional , pe baza criteriilor

  obiective stabilite de regulamentele de ordine interioara a instantelor.

  ;entinerea componentei completului de judecata este o forma demanifestarea si de respectarea a principiului continuitati procesului civil.

  Completul de judecata este prezidat prin rotatie de unul dintre membriacestia.

  In prima instanta !udecatoriei* tribunalului si curtii de apel "

  Completul pt solutionarea in prima instanta a cauzelor privind conflictele demunca si asigurari sociale si constituie din 1 judecator si 2 asistenti judiciar.

  )pelurile se judeca in complet de 2 judecatori , iar recursurile in completde 0 judecatori.%n cazul completul format din 2 judecatori, daca acestia nu ajung la un

  acord, procesul se judeca din nou in complet de divergenta ,in conditiile legi.

  Complet de divergenta  se constituie prin includerea in completului de judecata a presedintelui sau vicepresedintelui instantei, a presedintelui de

  sectie sau a judecatorlui din planificarea de permanenta

  Pe langa instantele judecatoresti functioneaza si urmatoarele structuri

  erviciile de reintegrare sociala si supraveghere$ficiile registru comert

  Alte structuri infiintate prin lege specialaIncidente cu privire la compunerea instantei%ncidentele procedurale privind compunerea si consituirea instantei sunturmatoarele

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  42/112

  a# Incompatibilitatea A incident care vizeaza numai compunerea instantei#costa in imposibilitatea judecatorului5Lprocuror5magistratului asistent siasistentului judiciar de a indeplini concomitent si alte functii sau servicii.

  %ncompatibilitatea este reglementata de norme imperative de organizare

   judecatoreasca , a caror incalcare atrage nulitatea absoluta.unctia de judecator, procuror, magistrat asistent si asistent jud este

  incompatibila cu orice alta functie publica sau privata cu exceptia functiilordidactice din invatamant superior, precum si acelor de instruire din cadrul

  %; si al scolii nationale de grefieri.

  &udecatorii,procurori ,magistrati asisenti si personalul de specialitate juridicaasimiliat sunt obligati sa dea anual o declaratie in care sa mentioneze, pe

   proprie raspundere daca sotul5rudele5afini pana la gr %E, exercita o functie

  sau desfasoara o activitate juridica sau activitati de investigare sau cercetare penala precum si locul de munca al acestora.

  &udecatori ,magistrari-asistenti,personalul de specialitate al instantelor si parchetelor nu pot fi lucratori operativi , inclusiv acoperiti, informatori, saucolaboratori al servicilor de informatie.

  &udecatori si procurorii nu pot face parte din partide sau formatiuni politice

  si nici sa desfasoare sau sa participe la activitati cu caracter politic. untobligati sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor

   politice.&udecatori si procurori le este interzis sa desfasoara activitati comerciale

  ' direct sau prin intermediari +, activitati de arbitraj in litigii civile,

  comerciale sau de alta natura, sa aiba calitatea de asociat sau de membru inorganele de conducere, administrare, sau control la societati civile, societati

  comerciale, inclusiv banci sau alte institutii de credit, societati de asigurare

  sau financiare, companii nationale, societati nationale sau regii autonome,nici calitate de membru al unui grup de interes economic.Prin derogare

   judecatorilor si procurorilor pot fi actionari sau asociati .

  &udecatori si procurori sunt obligati sa se abtina de la orice activitate legatade actul de justitie in cazuri in care se presupune existenta unui conflict intre

  interesele lor si interesul public de infaptuire a justitiei sau de aparare a

  intereselor generale ale societatii, cu exceptia cazurilor in care conflictul de

  interese a fost adus la cunostinta in scris si s-a considerat ca nu afecteazaindeplinirea impartiala a atributiilor.

  &udecatori si procurori nu pot sa dea consultatii scrise sau verbale in probleme litigioase si nu pot indeplini orice alta activitate care sau pe care o

  realizeaza avocatul.

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  43/112

  &udecatorilor si procurorilo le este interzis sa pledeze, numai in cauzele

   personale, ale ascendentilor si descendentilor, ale sotilor si pers puse subtutela sau curatela lor

  %ncompatibilitate absoluta

   judecatorul care a pronuntat o incheiere interlocutorie sau o hotarare,nu poate judeca aceiasi cauza in apel, recurs, contestatie in anulare sau

  revizuire, si nici in rejudecare<

  • nu poate lua parte la judecata cel care a fost martor, expert, arbitru,

   proc, avocat, asistent judiciar, magistrat asistent sau mediator inaceiasi cauza <

  • nu poate lua parte la judecata judecatorul care si-a exprimat anterior

   parerea cu privire la solutia cauzei ' punerea in discutia partilor, din

  oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de drept nu-l face incompatibil +Cazuri de incompatibilitate: la magistrati

  cand pers, ascendenti sau descendetii lor sau afinii, au un interes in

  legatura cu pricinacand este sot. (uda sau afin pana la gradul patru, cu

  avocatul5reprezentatul unei parti sau daca este casatorit cu fratele sausora sotului unuia dintre aceste persoane

  cand sotul sau fost sot este ruda sau afin pana la gr 6 cu vreuna din

   partidaca el, sotul, sau rudele pana la gr 6 sau afinii lor, sunt parti in proces

  daca intre el, sotul, sau rudele pana la gr 6 sau afinii lor, si una dintre

   parti a existat un proces penal cu cel mult B ani inainte de a fidesemnat sa judece pricina ' in cazul plangerilor formulate de parti in

  timpul procesului, jud devine incompatibil numai cand s-a pus in

  miscare act penala impotriva sa +daca este tutore sau curator al uneia dintre parti

  daca el, sotul, ascendentii sau descendentii au primit daruri, sau

   promisiuni de daruri sau alte avantaje de la unele dintre partidaca el, sotul, sau una dintre rudele lor pana la gr 6 sau afinii, se afla

  in relatie de dusmanie cu una dintre parti, sotul sau rudele acestuia pana la gr 6

  daca atunci cand este investit cu solutionarea unei cai de atac, sotul,

  sau ruda pana la gradul 6, a participat ca judecator sau procuror la judecarea aceleiasi pricini inaintea altei instante

  daca este sot, sau ruda pana la gradul 6 sau afin cu alt membru al

  completului de judecata

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  44/112

 • 8/16/2019 Procedura Civila Parte Generala

  45/112

  recuzare. Abtinerea