Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

download Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

of 43

Embed Size (px)

Transcript of Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  1/43

    FACULTATEA DE DREPT

    -LUCRARE DE LICENŢĂ-

    “PROCEDURA DIVORŢULUI”

  COORDONATOR STUDENT 

  1

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  2/43

    FACULTATEA DE DREPT

    -LUCRARE DE LICENŢĂ-

    “PROCEDURA DIVORŢULUI”

  COORDONATOR STUDENT

   

  2

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  3/43

    Cuprins

  Introducere………………………………………………………pag. 5

  Capitolul 1: Desacerea c!s!toriei" #o$iuni %i ele&ente 'enerale

  1.1. Noţiunea de dio!ţ "i #ediu$ no!%a&i 'n %a&e!ie…………..pag. (1.). Si#&e%e #au *on*epţii p!iind dio!ţu$……………………..pag. 11

  Capitolul (: For&ele desacerii c!s!toriei prin di)or$

  ).1. Dio!ţu$ p!in a*o!du$ #oţi$o! pe *a$e +udi*ia!,……………….pag. 1

  ).). Dio!ţu$ p!in a*o!du$ #oţi$o! pe *a$e ad%ini#&!a&i, #au p!in p!o*edu!a no&a!ia$,……………………………………………….pag. 1

  )./. Dio!ţu$ din *u$p,…………………………………………....pag. )0

  ).. Dio!ţu$ din *aua #&,!ii #an,&,ţii a unuia din&!e #oţi………..pag. )/

  Capitolul *: Instan$a co&petent! +n &ateria di)or$ului

  /.1. In#&anţa *o%pe&en&, 'n +ude*a!ea *aue$o! de dio!ţ………pag. )

  Capitolul ,: Procedura de -udecat!

  .1. 2a!&i*ipanţii $a p!o*e#u$ de dio!ţ…………………………..pag. )5

  .). Ce!e!ea de *3e%a!e 'n +ude*a&,…………………………….pag. )

  ./. Ce!e!ea !e*onenţiona$,……………………………………pag. /0

  3

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  4/43

  .. Ce!e!i$e a**e#o!ii…………………………………………..pag. /1

  .5. 2!o4e$e 'n p!o*e#u$ de dio!ţ………………………………pag. /)

  .(. o&,!6!ea de dio!ţ "i e7e*&e$e ei…………………………..pag. /.. C,i$e de a&a* 'n %a&e!ia dio!ţu$ui………………………...pag. /(

  Capitolul .: Procedura di)or$ului +n re'le&entarea #oului Cod de

  procedur! ci)il!

  5.1.Nou&,ţi$e adu#e de Nou$ Cod de 2!o*edu!, Cii$,……………pag. /8

  5.).O4$iga&ii&a&ea %edie!ii……………………………………….pag. 1

  Conclu/ii

  4

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  5/43

    Introducere

    Di)or ulț   !ep!ein&, un %i+$o* $ega$ pen&!u de#7a*e!ea *,#,&o!iei *a!e p!odu*e

  e7e*&e 'n ii&o! 1.

  2!in dio! #e 'n&e$ege de#7a*e!a *,#,&o!iei 'n &i%pu$ ie ii #o i$o!9 p!in 3o&,!6!e +ude*,&o!ea#*,9ț ț ț

   pen&!u %o&ie &e%eini*e9 i%pu&a4i$e a%4i$o! #o i9 #au nu%ai #o u$ui p6!6&9 *a!e 7a* i%po#i4i$,ț ț

  *on&inua!ea *,#,&o!iei pen&!u #o u$ *a!e *e!e de#7a*e!ea ei.ț

    2o&!ii& di#poi ii$o! a!&. / din Codu$ 7a%i$iei9 *,#,&o!ia 'n*e&ea, p!in %oa!&eaț

  unuia din&!e #o i #au p!in de*$a!a!ea +ude*,&o!ea#*, a %o! ii unuia din&!e #o i.ț ț ț

    In#&an a +ude*,&o!ea#*, poa&e de#7a*e *,#,&o!ia p!in dio! a&un*i *6nd da&o!i&,ț ț

  uno! %o&ie &e%eini*e9 !apo!&u!i$e din&!e #o i #un& g!a ,&,%a&e i *on&inua!ea *,#,&o!iei nu %aiț ș

  e#&e po#i4i$,.

    2!in e:*e$en a +udi*ia!,9 dio! u$9 7ie *, e#&e p!onun a& $a ini ia&ia unuia din&!e #o i9ț ț ț ț ț

  7ie pe &e%eiu$ *on#i% ,%6n&u$ui a%4i$o! #o i9 #&inge9 pe da&a !,%6ne!ii i!eo*a4i$e a 3o&,!6!iiț ț

  in#&an ei9 p!in*ipa$e$e e7e*&e a$e a*&u$ui +u!idi* a$ *,#,&o!iei 'n !apo!&u!i$e din&!e #o i9 'n #pe*ia$ț ț

  e7e*&e$e de na&u!, pe!#ona$,.

    Dio! u$ #e di7e!en ia, de;ț ț

    - 'n*e&a!ea *,#,&o!iei ț ț

    - de#7iin a!ea *,#,&o!iei ț

    - #epa!a ia de 7ap& ț ț

    - #epa!a ia de *o!p

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  6/43

  an&i*a%e!a dio! u$ui #au dio! u$ *a&o$i*i$o!=9 *on#&6nd 'n #u#penda!ea de *,&!e in#&an ,9 $aț ț ț

  *e!e!ea unuia #au a a%4i$o! #o i9 a o4$iga iei de *onie ui!e9 pa!&a+a!ea 4unu!i$o! *o%une iț ț ț ș

  'n*!edin a!ea *opii$o! %ino!i #p!e *!e &e!e i edu*a!e9 *,#,&o!ia !,%6n6nd a$a4i$,. Bn d!ep&u$ț ș ș

  7!an*e9 da*, #epa!a ia de *o!p a du!a& *e$ pu in / ani9 $a *e!e!ea unui #o 9 3o&,!6!eaț ț ț

   +ude*,&o!ea#*, de #epa!a ie de *o!p #e *one!&e &e de d!ep& 'n 3o&,!6!e de dio! .ț ș ț

    2!in u!%a!e9 pen&!u de#7a*e!ea *,#,&o!iei p!in dio! e#&e ne*e#a!, 'n&!uni!eaț

  *u%u$a&i, a u!%,&oa!e$o! *ondi ii;ț

  e:i#&en a uno! %o&ie &e%eini*e pe *a!e in#&an a de +ude*a&, e#&e *o%pe&en&, #, $eț ț

  ana$iee *u a&en ie>ț

  i%po#i4i$i&a&ea *on&inu,!ii *,#,&o!iei>

  de&e!io!a!ea g!a, a !e$a ii$o! de *,#,&o!ie9 d!ep& *on#e*in , a %o&ie$o! &e%eini*e.ț ț

  $

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  7/43

    Capitolul I

    Desacerea c!s!toriei" #o$iuni %i ele&ente 'enerale

  1.1.Noţiunea de divorţ şi sediul normativ în materie

    A a *u% o!i*e pe!#oan, a!e $i4e!&a&ea de a #e *,#,&o!i #au nu

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  8/43

  C,#,&o!ia 7iind 'n*3eia&, in&ui&u pe!#onae9 %oa!&ea *on#&a&a&, 7ii* a unuia din&!e #o i *ondu*e $aț

  'n*3eie!ea ei.

   4= de*$a!a!ea +ude*,&o!ea#*, a %o! ii unuia din&!e #o i.ț ț

    C,#,&o!ia #e 'n*3eie 'n *au$ de*$a!,!ii +ude*,&o!e &i a de*e#u$ui unuia din&!e #o i9 da&aș ț

  %o! ii 7iind *ea #&a4i$i&, p!in 3o&,!6!ea i!eo*a4i$, de*$a!a&i, de %oa!&e.ț

  A#&7e$9 po&!ii& Nou$ui Cod Cii$ #un& p!e,u&e u!%,&oa!e$e #i&ua iiț ;

  *e$ de*$a!a& %o!& #e p!e#upune *, a 'n*e&a& din ia , $a da&a pe *a!e 3o&,!6!ea !,%a#, de7ini&i, aț

  #&a4i$i&-o *a 7iind a*eea a %o! ii. Da*, 3o&,!6!ea nu a!a&, i o!a %o! ii9 #e *on#ide!, *, *e$ț ș ț

  de*$a!a& %o!& a 'n*e&a& din ia , 'n u$&i%a o!, a i$ei #&a4i$i&e *a 7iind a*eea a %o! ii>ț ț

  - 'n $ip#a uno! indi*ii 'nde#&u$,&oa!e9 #e a #&a4i$i *, *e$ de*$a!a& %o!& a 'n*e&a& din ia , 'n u$&i%aț

  o!, a *e$ei din u!%, i$e a &e!%enu$ui p!e,u& de $ege>

   - in#&an a +ude*,&o!ea#*, poa&e !e*&i7i*a da&a %o! ii #&a4i$i&, p!in $ege9 da*, #e doede &e *, nuț ț ș

  e!a po#i4i$ *a pe!#oana de*$a!a&, %oa!&, #, 7i de*eda& $a a*ea da&,. Bn a*e#& *a9 da&a %o! ii e#&eț

  *ea #&a4i$i&, p!in 3o&,!6!e de !e*&i7i*a!e. De a#e%enea9 da*, *e$ de*$a!a& %o!& e#&e 'n ia a9 #eț

   poa&e *e!e9 o!i*6nd9 anu$a!ea 3o&,!6!ii p!in *a!e #-a de*$a!a& %oa!&ea. Ce$ *a!e a 7o#& de*$a!a& %o!&

   poa&e *e!e9 dup, anu$a!ea 3o&,!6!ii de*$a!a&ie de %oa!&e9 'napoie!ea 4unu!i$o! #a$e 'n na&u!,9 ia!

  da*, a*ea#&a nu e#&e *u pu&in ,9 !e#&i&ui!ea $o! p!in e*3ia$en&. Cu &oa&e a*e#&ea9 do46ndi&o!u$ *uț

  &i&$u one!o# nu e#&e o4$iga& #, $e 'napoiee de*6& da*,9 #u4 !ee!a di#poi ii$o! 'n %a&e!ie deț

  *a!&e 7un*ia!,9 #e a 7a*e doada *, $a da&a do46ndi!ii &ia o!i &!e4uia #, &ie *, pe!#oana de*$a!a&,ș ș

  %oa!&, e#&e 'n ia ,.ț

    Da*, 'n *au$ 'n *a!e #o u$ unei pe!#oane de*$a!a&e %oa!&e #-a !e*,#,&o!i& i9 dup,ț ș

  a*ea#&a9 3o&,!6!ea de*$a!a&i, de %oa!&e e#&e anu$a&,9 noua *,#,&o!ie !,%6ne a$a4i$,9 da*, #o u$ț

  *e$ui de*$a!a& %o!& a 7o#& de 4un,-*!edin ,. 2!i%a *,#,&o!ie #e *on#ide!, de#7,*u&, pe da&aț

  'n*3eie!ii noii *,#,&o!ii. O4#e!,% *, $egiui&o!u$ p!eede e:p!e# *ondi ia 4unei-*!edin e a #o u$uiț ț ț

  *e$ui de*$a!a& %o!& p!in 3o&,!6!e +ude*,&o!ea#*,.

    A*eea i #o$u ie e#&e a$a4i$, i 'n *au$ 'n *a!e9 dup, !e*,#,&o!i!ea #o u$ui de*$a!a&ș ț ș ț

   +ude*,&o!e &e %o!&9 #e !e*&i7i*, da&a %o! ii9 noua da&, 7iind u$&e!ioa!, !e*,#,&o!i!ii.ș ț

  *

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  9/43

    Da*, #o u$ *a!e #-a !e*,#,&o!i& a 7o#& de !ea *!edin ,9 &iind *, pe!#oana de*$a!a&, %oa!&,ț ț ș

  #e a7$, 'n ia ,9 noua *,#,&o!ie #e *on#ide!, 'n*3eia&, p!in 7!aud,9 7iind $oi&, de nu$i&a&e a4#o$u&,.ț

    De#7a*e!ea *,#,&o!iei dio! u$ e#&e #ingu!a %oda$i&a&e de di#o$u ie a *,#,&o!ieiț ț

  a$a4i$ 'n*3eia&e. Ea !ep!ein&, %,#u!a +ude*,&o!ea#*, de #epa!a!e de7ini&i, a #o i$o!9 p!onun a&,ț ț'n *ondi ii$e $egii. Dio! u$ #au de#p,! i!ea p!oine din *u6n&u$ 7!an*e dio!*eț ț ț .

    2!in dio! 'n e$ege% de#7a*e!ea *,#,&o!iei9 'n &i%pu$ ie ii #o i$o!9 p!in 3o&,!6!eț ț ț ț

   +ude*,&o!ea#*,9 din *aua uno! %o&ie &e%eini*e *a!e 7a* i%po#i4i$, *on&inua!ea *,#,&o!iei9 o!i

   pe 4aa a*o!du$ui de oin , din&!e #o i.ț ț

   De#7a*e!ea *,#,&o!iei p!in dio! e#&e #ingu!a %oda$i&a&e de 'n*e&a!e a unei *,#,&o!iiț

  a$a4i$ 'n*3eia&e. Din %o%en&u$ !a%6ne!ii i!eo*a4i$e a 3o&,!6!ii +ude*,&o!e &i *a!e a p!onun a&ș ț

  dio! u$ 'n*e&ea, p!in*ipa$e$e e7e*&e a$e a*&u$ui +u!idi* a$ *,#,&o!iei 'n*3eia& 'n&!e #o i9 %ai a$e#ț ț

  e7e*&e$e de na&u!, pe!#ona$,.

    Bn #o*ie&a&ea *on&e%po!an,9 dio! u$ a deeni& un 7ap& ap!oape 4ana$ț > pe %a#u!, *e !a&a

  dio! u!i$o! #-a %,!i&9 7eno%enu$ a deeni& %ai u o! de pe!*epu& i &o$e!a&9 7iind a**ep&a& *aț ș ș

   po#i4i$, #o$u ie a uno! !e$a ii di#a!%oni*e. Dio! u$ nu e#&e o in#&i&u ie pe!7e*&,9 *i doa! unț ț ț ț “!,u

  ne*e#a!9 *,*i pune *ap,& unui !,u i %ai g!a.ș /

    2!in u!%a!e dio! u$ nu %ai a!e un *a!a&e! e:*ep iona$9 *i e#&e un %i+$o* de de7a*e!e aț ț

  *,#,&o!iei. Bn p!in*ipiu *,#,&o!ia #e 'n*3eie pe ia ,. Cu &oa&e a*e#&ea *,#,&o!ia 'n*e&ea, p!inț

  dio! da*, e:i#&, %o&ie &e%eini*e *a!e au d,una& g!a !apo!&u!i$e din&!e #o i i *,#,&o!ia nu %aiț ț ș

   poa&e *on&inua.

  0oti)ele actuale ale di)or ului"ț 2o&!ii& a*&ua$e$o! !eg$e%en&,!i9 dio! u$ poa&e aea $o*;ț

  1. p!in a*o!du$ #o i$o!9 $a *e!e!ea a%4i$o! #o i #au a unuia din&!e #o i a**ep&a&, de *e$,$a$&ț ț ț

  #o >ț

  ). a&un*i *6nd9 din *aua uno! %o&ie &e%eini*e9 !apo!&u!i$e din&!e #o i #un& g!a ,&,%a&e iț ș

  *on&inua!ea *,#,&o!iei nu %ai e#&e po#i4i$,>

  /. $a *e!e!ea unuia din&!e #o i9 dup, o #epa!a!e 'n 7ap& *a!e a du!a& *e$ pu in ) ani>ț ț

  3 I.P. Filipescu, Tratat de dreptul familei, Ed. All+e(, 2000, . 311#

  -

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  10/43

  . $a *e!e!ea a*e$uia din&!e #o i a *,!ui #&a!e de #,n,&a&e 7a*e i%po#i4i$, *on&inua!eaț

  *,#,&o!iei.

    Bn %a&e!ia *au!i$o! i %o&ie$o! de dio! 9 p!e,u&e de a!&. // din Nou$ Cod Cii$ș ț

  in&!odu*e dou, #i&ua ii noi *a!e nu e!au 'n !eg$e%en&a!ea an&e!ioa!,. E#&e o!4a de dio! u$ p!inț ța*o!du$ #o i$o! *a!e poa&e aea $o* nu nu%ai $a *e!e!ea a%4i$o! #o i9 *a p6n, a*u%9 *i poa&e aeaț ț

  $o* i $a *e!e!ea unuia din&!e #o i9 a**ep&a&, u$&e!io! de *,&!e *e$,$a$& #o . De i9 pe 7ond9 a*e#&eș ț ț ș

   p!eede!i nu #*3i%4, #u4#&an ia$ *ondi ii$e *e!u&e de $ege pen&!u dio! u$ p!in a*o!du$ #o i$o!9 dinț ț ț ț

   pun*& de ede!e p!o*edu!a$ 'n#,9 noi$e p!eede!i in #, 7a*i$i&ee %odu$ de 'n&o*%i!e9 !eda*&a!e iș

  depune!e a *e!e!ii de dio! .ț

    Cea de-a doua #i&ua ie *a!e %odi7i*, *ad!u$ $egi#$a&i a$ %o&ie$o! de dio! #e !e7e!, $aț ț

   po#i4i$i&a&ea unuia din&!e #o i de a *e!e dio! u$9 dup, o #epa!a!e 'n 7ap& a #o i$o!9 *a!e a du!a& *e$ț ț ț

   pu in ) ani. De i nu e!a !eg$e%en&a&, 'n %od e:p!e# de $ege9 #epa!a!ea 'n 7ap& a #o i$o! *on#&i&uiaț ș ț

  'n %od 7!e*en&9 'n p!a*&i*a in#&an e$o!9 un i%po!&an& %o&i de dio! 9 'n#, o da&, *u in&!a!ea 'nț ț

  igoa!e a Nou$ui Cod Cii$9 a*e#&a a deeni& un &e%ei de d!ep& di#&in*& *e poa&e 7i ino*a& *a

  a&a!e 'n *e!e!i$e de de#7a*e!e a *,#,&o!iei #au 'n 3o&,!6!i$e p!onun a&e de in#&an e.ț ț

  Din a*e#&e di#poi ii !eie#e *, dio! u$ poa&e 7i p!onun a&;ț ț ț

  a= p!in a*o!du$ #o i$o! 9 $a *e!e!ea a%4i$o! #o i9 o!i $a *e!e!ea unuia din&!e #o i *a!e eț ț ț

  a**ep&a&, de *e$,$a$&>

   4= a&un*i *6nd9 din *aua uno! %o&ie &e%eini*e9 !apo!&u!i$e din&!e #o i #un& g!a ,&,%a&e iț ș

  *on&inua!ea *,#,&o!iei nu %ai e#&e po#i4i$,> in#&an a #&a4i$e &e *u$pa unuia din&!e #o i 'nț ș ț

  de#&!,%a!ea *,#,&o!iei #au *u$pa *o%un, a #o i$o!9 *3ia! da*, nu%ai unu$ din&!e ei a 7,*u&ț

  *e!e!e de dio! >ț

  *= dio! u$ #e poa&e p!onun a *3ia! da*, din *u$pa e:*$u#i, a #o u$ui !e*$a%an&9 *u e:*ep iaț ț ț ț

  #i&ua iei 'n *a!e p6!6&u$ #e de*$a!, de a*o!d *u dio! u$9 *6nd a*e#&a #e a p!onun a 7,!, aț ț ț

  #e %en iona *u$pa #o i$o!>ț ț

  d= $a *e!e!ea unuia din&!e #o i9 dup, o #epa!a!e 'n 7ap& *a!e a du!a& *e$ pu in ) ani>ț ț

  10

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  11/43

  e= $a *e!e!ea a*e$uia din&!e #o i a *,!ui #&a!e de #,n,&a&e 7a*e i%po#i4i$, *on&inua!eaț

  *,#,&o!iei9 *a 'n *a!e de#7a*e!ea *,#,&o!iei #e p!onun , 7,!, a #e 7a*e %en iune de#p!eț ț

  *u$pa #o i$o!.ț

    ?o&ie$e de na&u!, #u4ie*&i, #un& $,#a&e $a ap!e*ie!ea in#&an ei. Legiui&o!u$ a p!e7e!a& #,ța*o!de +ude*,&o!u$ui $i4e!&a&e dep$in, 'n ap!e*ie!ea #o$idi&, ii %o&ie$o! ino*a&e9 in6nd #ea%aț ț

  de &oa&e *i!*u%#&an e$e *a!e pa!&i*u$a!iea, o #pe , de&e!%ina&,9 u!%6nd #, de*id, de#7a*e!eaț ț

  *,#,&o!iei nu%ai a&un*i *6nd %o&ie$e9 a *,!o! !ea$i&a&e a 7o#& doedi&,9 #un& *u ade,!a& #e!ioa#e

  i #ee!e9 p!in na&u!a i g!ai&a&ea $o! *o%p!o%i 6nd !e$a ii$e din&!e #o i.ș ș ț ț ț

  1.2 Sisteme sau concepţii privind divorţul 

  Procedura di)or ului +n Fran a"ț ț  Bn !an a9 din %o%en&u$ in&!,!ii 'n igoa!e a $egii din Fț

  ianua!ie 188/9 *o%pe&en a %a&e!ia$, 'n %a&e!ie de dio! e#&e a +ude*,&o!u$ui de$ega& pen&!uț ț

  a7a*e!i de 7a%i$ie din *ad!u$ &!i4una$u$ui de %a!e in#&an ,. A*e#& +ude*,&o! e#&e *e$ *3e%a& #,ț

  de*id, nu nu%ai a#up!a de#7a*e!ii *,#,&o!iei9 *i i a#up!a %,#u!i$o! a**e#o!ii de#7a*e!iiș

  *,#,&o!iei9 p!e*u% i o!i*,!o! *e!e!i u$&e!ioa!e dio! u$ui *e iea, e:e!*i&a!ea d!ep&u!i$o!ș ț

   p,!in&e &i9 do%i*i$iu$ %ino!i$o!9 pen#ia a$i%en&a!,ș . Bn !an a9 'n *ad!u$ +u!i#di* iei de d!ep&ț ț

  *o%un9 *a!e e#&e 'n opoi ie *u +u!i#di* ii$e #pe*ia$e9 &!i4una$e$e de %a!e in#&an a *on#&i&uieț ț ț

   p!i%u$ g!ad de +u!i#di* ie9 ia! *u! i$e de ape$ a$ doi$ea g!ad de +u!i#di* ieț ț ț 5.

    A* iunea de dio! #e in&!odu*e $a &!i4una$u$ de $a do%i*i$iu$ *o%un a$ #o i$o!9 da*, *e$ț ț ț

   pu in !e*$a%an&u$ %ai $o*uie &e 'n !aa a*e#&ei in#&an e. Da*, #o ii nu au au& do%i*i$iu *o%unț ș ț ț

  4 M. Chenevier, S. Pokora, Le Divorce, Ed. %e e(()i, /aris, 2001, . -#

  " G. Couchez, Procedure civile, Ed. %alloz, /aris, 1--*, . 21#

  11

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  12/43

  #au nu i-au de*$a!a& un do%i*i$iu *on+uga$ș (  i apa! ne6n e$ege!i *u p!ii!e $a *o%pe&en aș ț ț

  &e!i&o!ia$,9 +ude*,&o!u$ e#&e #ue!an 'n a ap!e*ia *,!ei in#&an e 'i !eine *o%pe&en a.ț ț

    Doa! #o ii po& in&!odu*e a* iunea de dio! 9 ia! 'n *au$ de*e#u$ui unuia din&!e ei 'nț ț ț

  &i%pu$ dio! u$ui nu poa&e 7i *on&inua&, de *,&!e %o &eni&o!i. 2en&!u in&en&a!ea a* iunii e#&eț ș țne*e#a! *a #o ii #, ai4, *apa*i&a&e dep$in, de e:e!*i iu. Bn $egi#$a ia 7!an*e, p!een aț ț ț ț

  !e*$a%an&u$ui nu e#&e o4$iga&o!ie pe pa!*u!#u$ p!o*e#u$ui9 ao*a&u$ pu&6nd #,-$ !ep!ein&e #au #,-$

  a#i#&e.

    Ce!e!ea de dio! a *up!inde &oa&e in7o!%a ii$e ne*e#a!e9 pen&!u a pe!%i&eț ț

  iden&i7i*a!ea p,! i$o! din p!o*e#ț ; nu%e9 p!enu%e9 da&a i $o*u$ na &e!ii9 na iona$i&a&ea9 p!o7e#ia iș ș ț ș

  ad!e#a9 da&a i $o*u$ 'n*3eie!ii *,#,&o!iei9 e:i#&en a #au nu a unui *on&!a*& de *,#,&o!ie9 nu%e$e9ș ț

   p!enu%e$e9 da&a i $o*u$ de na &e!e a *opii$o! p!oeni i din *,#,&o!ie9 *a#a de a#igu!,!i i *a#a deș ș ț ș

   pen#ii $a *a!e p,! i$e #un& a7i$ia&e9 p!e*u% i nu%,!u$ $o! de iden&i7i*a!e. La *e!e!ea de dio! #eț ș ț

  o! %ai ane:a i a*&e$e de #&a!e *ii$, a p,! i$o!9 !e#pe*&i *e!&i7i*a&e$e de na &e!e9 a*&e$e deș ț ș

  *,#,&o!ie i *opia $i!e&u$ui de 7a%i$ie #au a*&e$e de na &e!e a$e *opii$o!.ș ș

    Bn *ad!u$ p!o*e#u$ui de dio! a#*u$&a!ea %ino!u$ui e#&e pe!%i#, o!i de *6&e o!iț

   +ude*,&o!u$ a *on#ide!a ne*e#a!. Dup, in&!a!ea 'n igoa!e a $egii din F ianua!ie 188/ nu %ai e#&e

   p!e,u&, ni*io $i%i&, de 6!#&,9 u!%6nd a #e ine #ea%a de di#*e!n,%6n&u$ *opi$u$ui i deț ș

  %a&u!i&a&ea #a. ?ino!u$ poa&e *e!e #, 7ie audia& 'n p!een a unui ao*a&9 *e a 7i de#e%na& deț

  de*anu$ 4a!ou$ui i a 7i 'n %od o4$iga&o!iu di#&in*& de ao*a ii p,!in i$o!. ?ino!u$ a 7i audia&ș ț ț

  7,!, p!een a p,!in i$o!9 'n *a%e!a de *on#i$iu9 +ude*,&o!u$ u!%6nd #, ap!e*iee a#up!aț ț

   p!opune!i$o! 7,*u&e de e$ #au de ao*a&9 ne7iind 'n#a inu& de a*e#&eaț F.

    Bn d!ep&u$ 7!an*e #un& une$e !e#&!i* ii din pun*& de ede!e p!o4a&o! ț ; *opiii p,! i$o! nuț

   po& depune %,!&u!ie 'n 7aoa!ea unuia din&!e #o iț > #un& e:*$u#e *a p!o4e #*!i#o!i$e din&!e #o iț

  *,&!e un &e! o4 inu&e p!in 7!aud, #au io$en , o!i *on#&a&,!i$e uno! #&,!i de 7ap& !ea$ia&e *aț ț ț

  $ Art. 21" C. ro(. (iv. r. revede (ă se (onsideră doi(iliul (onual (el deterinat

  (a atare de (oun a(ord de (ei doi soți#

  ! R. M. Tri , o. (it., . 2!-#

  * M. Chenevier, S. Pokora, o. (it., . 2$#

  12

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  13/43

  u!%a!e a io$,!ii de do%i*i$iu #au a&en&a&u$ui $a in&i%i&a&ea o!i $a ia a p!ia&,. In&e!oga&o!iu e#&eț

  ad%i# *a p!o4, pen&!u doedi!ea %o&ie$o! de dio! ț8. Dup, 'n*3eie!ea p!o4a&o!iu$ui #e a 7i:a

  un &e!%en $a *a!e o! aea $o* de4a&e!i$e. Bn u!%a p$edoa!ii$o! ao*a i$o! #e a 7i:a un &e!%enț

   pen&!u de$i4e!a!e. Dup, a*e#&e &e!%ene #e a p!onun a 3o&,!6!ea apoi 3o&,!6!ea de dio! e#&eț ț

  #upu#, ape$u$ui i !e*u!#u$ui. Dup, !,%6ne!ea de7ini&i, a 3o&,!6!ii de dio! 9 pen&!u a p!odu*eș ț

  e7e*&e 7a , de &e! i9 e#&e neoie *a ea #, 7ie &!an#*!i#, pe %a!ginea a*&u$ui de *,#,&o!ie i a a*&e$o!ț ț ș

  de na &e!e a$e 7o &i$o! #o i.ș ș ț

    Procedura di)or ului +n Italia"ț  Bn*ep'nd *u anu$ 1809 *6nd a 7o#& in&!odu#, Legea n!.

  F8F din 1 de*e%4!ie 1809 *o%pe&en a %a&e!ia$, 'n #o$u iona!ea *e!e!i$o! de dio! apa! ineț ț ț ț

  &!i4una$u$ui. La 7e$ *a i 'n !an a9 &!i4una$u$ e#&e p!i%a in#&an ,. Co%pe&en a &e!i&o!ia$, o4i nui&,ș ț ț ț ș

  e#&e *ea a &!i4una$u$ui 'n !aa *,!uia #o ii au *oneni& #, ' i #&a4i$ea#*, !e edin a #au do%i*i$iu$.ț ș ș ț

  Da*, #o u$ p6!6& $o*uie &e 'n a7a!a ,!ii #au nu i #e *unoa &e do%i*i$iu$ o!i !e edin a9 *o%pe&en aț ș ț ș ș ț ț

  &e!i&o!ia$, a !eeni &!i4una$u$ui de $a do%i*i$iu$ #au !e edin a !e*$a%an&u$ui. C6nd a%4ii #o iș ț ț

  $o*uie#* 'n a7a!a ,!ii a 7i *o%pe&en& o!i*a!e &!i4una$ de pe &e!i&o!iu$ I&a$iei. Co%pe&en aț ț

  &e!i&o!ia$, e#&e gue!na&, de no!%e i%pe!a&ie10.

    Ce!e!ea de dio! pe *a!e #o ii o o! depune $a &!i4una$ a *on&ine indi*a!ea o!ganu$uiț ț

   +udi*ia! 'n 7a a *,!uia #e a de#7, u!a p!o*edu!a9 nu%e$e p,! i$o!9 !e edin a #au do%i*i$iu$ț ș ț ș ț

   p,! i$o!9 nu%e$e *opii$o! n,#*u i din *,#,&o!ie9 din a7a!a *,#,&o!iei #au adop&a i ai a%4i$o! #o i9ț ț ț ț

  o4ie*&u$ *e!e!ii9 e:pune!ea 7ap&e$o! i 'n&e%eie!ea 'n d!ep& pe *a!e #e 4aea, *e!e!ea de dio! .ș ț

  La *e!e!e #e o! ane:a a*&u$ de *,#,&o!ie9 *e!&i7i*a&u$ de #&a!e 7a%i$ia$, a a%4i$o! #o i9 *e!&i7i*a&u$ț

  de !e edin a #au do%i*i$iu a$ 7ie*,!uia din&!e #o iș ț ț 11.

  - R. M. Tri , o. (it., . 2*$#

  10 !. M. "usca, Separazione e divorzio, Ed. %e e(()i, ilano, 2002, . $-#

  11 R. M. Tri , o. (it., . 2-"#

  13

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  14/43

  Desacerea c!s!toriei prin di)or +n dreptul interna ional pri)at"ț ț  2o&!ii& a!&. )) din Legea n!.

  105G188) 'n *eea *e p!ie &e !eg$e%en&a!ea !apo!&u!i$o! de d!ep& in&e!na iona$ p!ia&9 dio! u$ș ț ț

  e#&e ad%ini#&!a& de $egea ap$i*a4i$, e7e*&e$o! *,#,&o!iei dup, *u% u!%ea,;

  a= da*, #o ii nu au *e&, enie i ni*i do%i*i$iu *o%un9 a 7i ad%ini#&!a&, de $egea #&a&u$ui peț ț ș&e!i&o!iu$ *,!uia au o!i au au& !e edin a *o%un, #au *u *a!e 'n&!e in 'n *o%un *e$e %aiș ț ț

  !e#&!6n#e !apo!&u!i>

   4= da*, unu$ din&!e #o i9 dup, *,#,&o!ie9 ' i #*3i%4, *e&, enia #au do%i*i$iu$9 dio! u$ a 7iț ș ț ț

  ad%ini#&!a& de $egea $o! *o%un, #au $egea do%i*i$iu$ui *o%un>

  *= da*, #o ii au a*eea i *e&, enie9 dio! u$ a 7i #upu# $egii na iona$e *o%une>ț ș ț ț ț

  d= 'n *au$ 'n *a!e #o ii au *e&, enii di7e!i&e9 dio! u$ a 7i #upu# $egii do%i*i$iu$ui $o!ț ț ț*o%un.

    Capitolul II  For&ele desacerii c!s!toriei prin di)or$

  2.1. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară

    Dio! u$ p!in a*o!du$ #o i$o!9 $a *e!e!ea a%4i$o! #o i9 o!i $a *e!e!ea unuia din&!e #o i *a!e eț ț ț ț

  a**ep&a&, de *e$,$a$&> 'n *au$ a*e#&a nu #e a !e ine *u$pa ni*i unui #o $a de#7a*e!ea *,#,&o!iei iț ț ș

  nu o! 7i ad%ini#&!a&e p!o4e9 *i a*ea#&a a 7i de#7,*u&, p!in e:i#&enţa *on#i% ,%6n&u$ui $i4e! iț ș

  nei*ia& a$ 7ie*a!ui #o .ț

  14

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  15/43

    Dio! u$ p!in a*o!du$ #o i$o! pe *a$e +udi*ia!, e#&e o 7o!%, de 'n*e&a!e a *,#,&o!iei9 indi7e!en&ț ț

  da*, #o i au #au nu *opii din *,#,&o!ie9 din a7a!a *,#,&o!iei #au adop&a i.ț ț

    Bn *ad!u$ dio! u!i$o! pe *a$e +udi*ia!,9 #e po& #o$u iona *e!e!i$e de dio! pen&!u o!i*a!eț ț ț

  din&!e %o&ie$e a!,&a&e an&e!io!9 a&6& p!in a*o!du$ #o i$o!9 *6& i din *u$pa unuia din&!e #o i #au dinț ș ț*u$p, *o%un,9 da*, #o i #e ad!e#ea, di!e*& in#&an ei de +ude*a&, #au da*, dio! u$ ad%ini#&!a&iț ț ț

  #au no&a!ia$ a 7o#& !e#pin#. Co%pe&en&, e#&e in#&an a de &u&e$,9 ia! p6n, $a 'n7iin a!ea #a9ț ț

  *o%pe&en a apa! ine +ude*,&o!iei.ț ț

    2!i%ind *e!e!ea9 in#&an a de +ude*a&, 7i:ea, un &e!%en de +ude*a&, de ) $uni9 *a$*u$a& deț

  $a 'n!egi#&!a!ea *e!e!ii de dio! 9 $a '%p$ini!ea *,!uia +ude*,&o!u$ e!i7i*, da*, #o ii %ai #&,!uie 'nț ț

  de#7a*e!ea *,#,&o!iei1).

    Bn *au$ 'n *a!e $a &e!%enu$ #&a4i$i& +ude*,&o!u$ *on#&a&, *, #o ii #-au '%p,*a&9 e$ a $ua a*&ț

  de '%p,*a!e9 $i&igiu$ u!%6nd #, #e #&ing,.

  Da*, +ude*,&o!u$ *on#&a&, *, #o ii in#i#&, 'n de#7a*e!ea *,#,&o!iei9 +ude*,&o!u$ a p!onun a oț ț

  3o&,!6!e p!in *a!e a di#pune de#7a*e!ea *,#,&o!iei9 7,!, a %ai ad%ini#&!a p!o4e 'n a*e#& #en#.

  A*ea#&, 3o&,!6!e e#&e de7ini&i, i i!eo*a4i$, 'n *eea *e p!ie &e dio! u$9 *eea *e 'n#ea%n, *,ș ș ț

  3o&,!6!ea nu poa&e 7i #upu#, !eunei *,i de a&a*. 2!in a*eea i 3o&,!6!e in#&an a de +ude*a&, aș ț

  di#pune i *u p!ii!e $a nu%e$e #o i$o!.ș ț

    Bn *au$ 'n *a!e $a &e!%enu$ de +ude*a&, 7i:a& pen&!u dio! #e p!ein&, nu%ai unu$ din&!eț

  #o i9 in#&an a nepu&6nd e!i7i*a #&,!uin a a%4i$o! #o i 'n dio! 9 a !e#pinge a* iunea.ț ț ț ț ț ț

    Da*, de#7a*e!ea *,#,&o!iei e#&e p!in a*o!du$ #o i$o! nu #e p!onun , din *u$pa !eunuiț ț

  #o .Dio! u$ p!in a*o!du$ #o i$o! poa&e 7i p!onun a& indi7e!en& de du!a&a *,#,&o!iei i da*, au #auț ț ț ț ș

  nu *opii !eu$&a i din *,#,&o!ie9 in#&an a 7iind o4$iga&, #, e!i7i*e e:i#&en a *on#i% ,%6n&u$uiț ț ț ț

  $i4e! i nei*ia& a$ 7ie*,!ui #o 9 dio! u$ nepu&6nd 7i p!onun a& da*, unu$ din ei e#&e pu# #u4ș ț ț ț

  in&e!di* ie.ț

  A*o!du$ #o i$o! &!e4uie #, %ai *on in, i;ț ț ș

  12 G. C. Fren#iu, ". $. Molo%an, Elemente de dreptul familiei și de procedură

  civilă, Ed. 5aaniu, 6u(urești, 200*, . -2#

  1"

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  16/43

  - nu%e$e de 7a%i$ie pe *a!e #, '$ poa!&e dup, dio! >ț

  - e:e!*i&a!ea au&o!i&, ii p,!in&e &i de *,&!e a%4ii p,!in i>ț ș ț

  - #&a4i$i!ea $o*uin ei *opii$o! dup, dio! >ț ț

  - %oda$i&a&ea de p,#&!a!e a $eg,&u!i$o! pe!#ona$e din&!e p,!in&e$e #epa!a& i 7ie*a!e din&!e *opii>ș

  - #&a4i$i!ea *on&!i4u iei p,!in i$o! $a *3e$&uie$i$e de *!e &e!e9 edu*a!e9 'n, ,&u!, i p!eg,&i!eț ț ș ț ș

   p!o7e#iona$, a *opii$o!.

    Bn *au$ dio! u$ui *u *opii9 $a a*o!d #e a a&a a i un !apo!& de an*3e&, #o*ia$, 'n&o*%i& deț ș ș

  *,&!e au&o!i&a&ea &u&e$a!,9 *a!e #, *on7i!%e *, 'n e$ege!ea #o i$o! e#&e 'n a*o!d *u in&e!e#u$ț ț

  #upe!io! a$ *opi$u$ui.

    A*o!du$ #o i$o! poa&e 7i i !eu$&a&u$ unei p!o*edu!i de %edie!eț ș 1/9 *a!e #, #e 7ina$iee p!in

  'n*3eie!ea unui a*o!d de %edie!e  p!iind de#7a*e!ea *,#,&o!iei. Bn a*e#& #en#9 di#poi ii$e Codu$uiț

  Cii$ #e *o%p$e&ea, *u di#poi ii$e a!&. 5F i a!&. 589 !e#pe*&i a!&. (-(( din Legea n!. 18)G)00(ț ș

   p!iind %edie!ea i o!gania!ea p!o7e#iei de %edia&o! ș 1.

    Dup, *u% p!e,d a*e#&e di#poi ii9 o!i*a!e din&!e ne'n e$ege!i din&!e #o i p!iind;ț ț ț

  *on&inua!ea *,#,&o!iei9 e:e!*i iu$ d!ep&u!i$o! p,!in&e &i9 #&a4i$i!ea $o*uin ei *opii$o!9 *on&!i4u iaț ș ț ț

   pa!in i$o! $a 'n&!e ine!ea9 edu*a!ea *opii$o!9 '%p,! i!ea 4unu!i$o!9 d!ep&u!i$e $ega&e de $o*uin , po&ț ț ț ț

  7i #o$u iona&e p!in ape$a!e $a un %edia&o! au&o!ia& 'n#*!i# 'n Ta4$ou$ %edia&o!i$o!9 a$ege!eaț

  %edia&o!u$ui 7iind 7,*u&, de *,&!e #o i.ț

    A*o!du$ de %edie!e poa&e 7i 'n*3eia& a&6& an&e!io! #e#i,!ii in#&an ei9 *6& i u$&e!io!9 'nț ș

  o!i*e 7a, a +ude*, ii9 *3ia! i 'n *au$ *,i$o! de a&a*.ț ș

    Bn #i&ua ia 'n *a!e #o ii au a+un# $a un a*o!d p!in %edie!e9 a*o!du$ a 7i !eda*&a& de *,&!eț ț

  %edia&o! da*, nu #-a *oneni& a$&7e$ p!in *on&!a*&u$ de %edie!e i9 po&!ii& p!eede!i$o! a!&. 58 dinș

  Legea n!. 18)G)00(9 e$ a 7i #upu# 7ie au&en&i7i*,!ii $a un no&a! pu4$i*9 7ie 'n*uiin ,!ii de *,&!eț

  in#&an a de +ude*a&,.ț

  13 %o(uent reda(tat de Consiliul de ediere#

  14 . &. nr. 441 din 22 ai 200$#

  1$

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  17/43

    Da*, a*o!du$ de %edie!e #-a 'n*3eia& dup, #e#ia!ea in#&an ei9 #o ii o! 4ene7i*ia deț ț

  !e#&i&ui!ea &a:ei de &i%4!u a*3i&a&e9 in*$u#i *e$e i6nd '%p,! i!ea 4unu!i$o!.ț

    Bn *au$ a*o!du$ui de %edie!e 'n*3eia& an&e!io! #e#i,!ii in#&an ei9 a*e#&a a 7i 'n#o i& de oț ț

  *e!e!e p!in *a!e #e a #o$i*i&a 'n*uiin a!ea $ui po&!ii& p!eede!i$o! a!&. )1 din Codu$ deț p!o*edu!, *ii$,9 ia! in#&an a *o%pe&en&, e#&e *ea de $a $o*u$ 'n*3eie!ii *,#,&o!iei #au u$&i%eiț

  $o*uin e *o%une a #o i$o!. U$&e!io! #e#i,!ii in#&an ei9 a*o!du$ de %edie!e #e depune $a &e!%enu$ț ț ț

  7i:a& de *,&!e in#&an , #au an&e!io! a*e#&uia9 *u po#i4i$i&a&ea #o$i*i&,!ii #*3i%4,!ii &e!%enu$ui deț

   +ude*a&,.

    So$u iona!ea de#7a*e!ii *,#,&o!iei p!in a*o!d !eu$&a& 'n u!%a p!o*edu!ii de %edie!e a+u&,ț

   pa! i$e ț

  - #, g,#ea#*, *e$e %ai po&!ii&e #o$u ii 'n *ondi ii$e de dep$in, *on7iden ia$i&a&e9 7a , de *a!a*&e!u$ț ț ț ț

   pu4$i* a$ unui p!o*e# de dio! >ț

  - #, 7ie #*u&i i de a a*3i&a &a:e$e de &i%4!u ne*e#a!e 'n *au$ unui p!o*e# *a!e in*$ude i a#pe*&eț ș

  $ega&e de *opii9 p!e*u% i '%p,! i!ea de 4unu!i #au #, $i #e !e#&i&uie &a:a de &i%4!u a*3i&a&,9 'nș ț

  *au$ 'n *a!e a*o!du$ #-a 'n*3eia& dup, #e#ia!ea in#&an ei.ț

    Bn *on*$uie9 'n *au$ 'n *a!e e:i#&, a*o!du$ #o i$o! pen&!u de#7a*e!ea *,#,&o!iei9 poa&e 7iț

  7o$o#i&,9 'n 7un* ie de 'ndep$ini!ea *ondi ii$o! ne*e#a!e9 o!i*a!e din&!e *e$e &!ei p!o*edu!i. iindț ț

  o!4a de dio! u$ p!in a*o!du$ #o i$o!9 a*e &ia &!e4uie #, a$eag, '%p!eun, una din&!e *e$e &!eiț ț ș

   p!o*edu!i de dio! p!in a*o!du$ #o i$o!. Oda&, a$ea#, una din&!e a*e#&e p!o*edu!i9 ea a 7i *ea #u4ț ț

  *a!e #e a !ea$ia de#7a*e!ea *,#,&o!iei9 ne7iind ad%i#i4i$, ape$a!ea9 'n a*e$a &i%p9 i $a o a$&,ș ș

   p!o*edu!, de dio! p!in a*o!du$ #o i$o!. Nu%ai 'n *au$ 'n *a!e 'n &i%pu$ de!u$,!ii p!o*edu!iiț ț

  a$e#e 'n&!e *ei doi #o i in&e!in ne'n e$ege!i9 no&a!u$ pu4$i* #au9 'n 7un* ie de p!o*edu!a a$ea#,ț ț ț

  o7i e!u$ de #&a!e *ii$, a 'n*e&a de#7a#u!a!ea o!i*,!o! a*&e 'n do#a!u$ !e#pe*&i i a 'nd!u%a #o iiț ș ț

  1!

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  18/43

  #, #e ad!e#ee in#&an ei +ude*,&o!e &i9 deoa!e*e *ondi ii$e ini ia$e #-au #*3i%4a& oda&, *u apa!i iaț ș ț ț ț

  ne'n e$ege!ii din&!e #o i *u p!ii!e $a a#pe*&e $ega&e de dio! .ț ț ț

  2.2.Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin

   procedura notarială

    Bn *eea *e p!ie &e p!o*edu!i$e de dio! 9 po&!ii& Nou$ui Cod Cii$9 #o ii o! aeaș ț ț

   po#i4i$i&a&ea de a a$ege din&!e dou, p!o*edu!i; p!o*edu!a ad%ini#&!a&i,9 da&, 'n *o%pe&en aț

  o7i e!u$ui de #&a!e *ii$, de $a $o*u$ *,#,&o!iei #au de $a u$&i%a $o*uin , *o%un, a #o i$o! i *eaț ț ț ș

  no&a!ia$,9 da&, 'n *o%pe&en a no&a!u$ui de $a $o*u$ *,#,&o!iei #au a$ u$&i%ei $o*uin e *o%une aț ț

  #o i$o! ț 15.

    Dio! u$ pe *a$e ad%ini#&!a&i, poa&e 7i #o$u iona& p!in a*o!du$ a%4i$o! #o i $a de#7a*e!eaț ț ț

  *,#,&o!iei9 da*, #un& 'n&!uni&e u!%,&oa!e$e *ondi ii;ț

  - #o ii #,- i e:p!i%e $i4e! i nei*ia& *on#i% ,%6n&u$9 'n 7a a o7i e!u$ui de #&a!e *ii$, de $aț ș ș ț ț ț

  $o*u$ *,#,&o!iei #au a$ u$&i%ei $o*uin e *o%une a #o i$o!>ț ț

  - ni*i unu$ din&!e ei #, nu 7ie pu# #u4 in&e!di* ie +ude*,&o!ea#*,>ț

  - #, nu ai4, *opii %ino!i n,#*u i din *,#,&o!ie9 din a7a!a *,#,&o!iei #au adop&a i.ț ț

  1" S. Pop, !. Savin, &. 'i(a, M. )rabie, G. Ilie Codul civil pe ințelesul tuturor  7

  6u(urești8 Adevarul 5oldin, 2011, . *"#

  1*

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  19/43

    Ce!e!ea de dio! #e depune de *,&!e #o i '%p!eun,9 ia! #o ii #e p!ein&, pe!#ona$ i9ț ț ț ș

  da*, a%4ii in#i#&, #, dio! ee9 o7i e!u$ de #&a!e *ii$,9 dup, *e e!i7i*, a$a4i$i&a&eaț ț

  *on#i% ,%6n&u$ui9 e$i4e!ea, *e!&i7i*a&u$ de dio! 7,!, !eo %en iune *u p!ii!e $a *u$pa #o i$o!.ț ț ț ț

    Da*, #o ii nu #un& de a*o!d *u p!ii!e $a nu%e$e de 7a%i$ie pe *a!e #, i$ poa!&e dup,țdio! 9 o7i e!u$ #&,!ii *ii$e poa&e e%i&e o di#poi ie de !e#pinge!e a *e!e!ii de dio! 9 u!%6nd *aț ț ț ț

  #o ii #, #e 'nd!ep&e *,&!e in#&an a de +ude*a&,.ț ț

    Bn *au$ 'n *a!e e:i#&, *opii %ino!i n,#*u i din *,#,&o!ie9 din a7a!a *,#,&o!iei #auț

  adop&a i9 dio! u$ p!in a*o!du$ #o i$o! nu #e poa&e !ea$ia pe *a$e ad%ini#&!a&i,.ț ț ț

    Dio! u$ p!in p!o*edu!, no&a!ia$, poa&e 7i #o$u iona& p!in a*o!du$ a%4i$o! #o i $aț ț țde#7a*e!ea *,#,&o!iei9 da*, #un& 'n&!uni&e u!%,&oa!e$e *ondi ii;ț

  #o ii nu au *opii %ino!i #au au *opii %ino!i n,#*u i din *,#,&o!ie9 din a7a!a *,#,&o!iei #auț ț

  adop&a i>ț

  #o ii *onin a#up!a &u&u!o! a#pe*&e$o! !e7e!i&oa!e $a nu%e$e de 7a%i$ie pe *a!e #,-$ poa!&eț

  dup, dio! >ț

   e:e!*i&a!ea au&o!i&, ii p,!in&e &i de *,&!e a%4ii p,!in i>ț ș ț

  $o*uin a *opii$o! dup, dio! >ț ț

  %oda$i&a&ea de p,#&!a!e a $eg,&u!i$o! pe!#ona$e din&!e p,!in&e$e #epa!a& i 7ie*a!e din&!eș

  *opii>

  #&a4i$i!ea *on&!i4u iei p,!in i$o! $a *3e$&uie$i$e de *!e &e!e9 edu*a!e9 'n, ,&u!, i p!eg,&i!eț ț ș ț ș

   p!o7e#iona$, a *opii$o!.

    Co%pe&en a 'i !eine no&a!u$ui de $a $o*u$ *,#,&o!iei #au a u$&i%ei $o*uin eț ț

  *o%une a #o i$o!. i 'n a*e#& *a9 ni*i unu$ din&!e #o i nu &!e4uie #, 7ie pu# #u4 in&e!di* ie9ț Ș ț ț

  ia! *on#i% ,%6n&u$ &!e4uie #, 7ie $i4e! i nei*ia&.ț ș

  1-

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  20/43

    Ce!e!ea de dio! #e depune de *,&!e #o i '%p!eun,9 da! poa&e 7i depu#, i p!inț ț ș

  %anda&a! *u p!o*u!, au&en&i*,. Dup, un &e!%en de g6ndi!e de /0 de i$e9 #o ii #e p!ein&,ț

   pe!#ona$9 i9 da*, in#i#&, #, dio! ee9 no&a!u$ pu4$i*9 dup, *e e!i7i*, a$a4i$i&a&eaș ț

  *on#i% ,%6n&u$ui9 e$i4e!ea, *e!&i7i*a&u$ de dio! 7,!, !eo %en iune *u p!ii!e $a *u$paț ț ț

  #o i$o!.ț

    Da*, #o ii nu #un& de a*o!d *u p!ii!e $a &oa&e a#pe*&e$e i%p$i*a&e de de#7a*e!eaț

  *,#,&o!iei9 no&a!u$ pu4$i* poa&e e%i&e o di#poi ie de !e#pinge!e a *e!e!ii de dio! 9ț ț

  u!%6nd *a #o ii #, #e 'nd!ep&e *,&!e in#&an a de +ude*a&,.ț ț

    Noua !eg$e%en&a!e p!e*iea, *, #o$u iona!ea *e!e!i$o! p!iind a$&e e7e*&e a$eț

  dio! u$ui a#up!a *,!o!a #o ii nu #e 'n e$eg e#&e de *o%pe&en a in#&an ei +ude*,&o!e &i.ț ț ț ț ț ș

    Bn #i&ua ia 'n *a!e *e!e!ea de dio! e#&e depu#, $a p!i%,!ia unde #-a 'n*3eia&ț ț

  *,#,&o!ia9 o7i e!u$ de #&a!e *ii$,9 dup, e%i&e!ea *e!&i7i*a&u$ui de dio! 9 7a*e *ueni&,ț ț

  %en iunea 'n a*&u$ de *,#,&o!ie. Da*, *e!e!ea #e depune $a p!i%,!ia 'n a *,!ei !a,ț

  &e!i&o!ia$, #o ii au au& u$&i%a $o*uin , *o%un,9 o7i e!u$ de #&a!e *ii$, e%i&e *e!&i7i*a&u$ț ț ț

  de dio! i 'nain&ea,9 de 'nda&,9 o *opie *e!&i7i*a&, de pe a*e#&a $a p!i%,!ia $o*u$ui undeț ș

  #-a 'n*3eia& *,#,&o!ia9 #p!e a #e 7a*e %en iune 'n a*&u$ de *,#,&o!ie. Bn *au$ *on#&a&,!iiț

  dio! u$ui de *,&!e no&a!u$ pu4$i*9 a*e#&a e%i&e *e!&i7i*a&u$ de dio! i 'nain&ea,9 deț ț ș

  'nda&,9 o *opie *e!&i7i*a&, $a p!i%,!ia $o*u$ui unde #-a 'n*3eia& *,#,&o!ia9 #p!e a #e 7a*e

  %en iune 'n a*&u$ de *,#,&o!ieț 1(.

    Con7o!% a!&. /F a$in.

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  21/43

  *e!&i7i*a&u$ de dio! 9 o!i*a!e din&!e #o i #e poa&e ad!e#a9 pe *a$e #epa!a&,9 in#&an eiț ț ț

  *o%pe&en&e.

  2.3. Divorţul din culpă

    2o&!ii& a!&. /8 din Nou$ Cod Cii$9 dio! u$ #e poa&e p!onun a da*, in#&an aț ț ț

  #&a4i$e &e *u$pa unuia din&!e #o i 'n de#&!,%a!ea *,#,&o!iei. Cu &oa&e a*e#&ea9 da*, dinș ț

   p!o4e$e ad%ini#&!a&e !eu$&, *u$pa a%4i$o! #o i9 in#&an a poa&e p!onun a dio! u$ din *u$paț ț ț ț

  $o! *o%un,9 *3ia! da*a nu%ai unu$ din&!e ei a 7,*u& *e!e!e de dio! . Da*, dio! u$ #eț ț

   p!onun , din *u$pa e:*$u#i, a #o u$ui !e*$a%an&9 *u e:*ep ia #i&ua iei 'n *a!e p6!6&u$ #eț ț ț ț

  de*$a!, de a*o!d *u dio! u$9 *6nd a*e#&a #e p!onun , 7,!, a #e 7a*e %en iune de#p!e *u$paț ț ț

  #o i$o!.ț

    Bn #i&ua ia 'n *a!e #o u$ !e*$a%an& de*edea, 'n &i%pu$ p!o*e#u$ui9 %o &eni&o!iiț ț ș#,i po& *on&inua a* iunea de dio! . A* iunea *on&inua&, de %o &eni&o!i e#&e ad%i#, nu%aiț ț ț ș

  da*, in#&an a *on#&a&, *u$pa e:*$u#i, a #o u$ui p6!6&.ț ț

    ?o&ie$e de na&u!, #u4ie*&i,19 eo*6nd !e#po#a4i$i&a&ea a *e$ pu in unuiaț

  din&!e #o i9 #un& $,#a&e $a ap!e*ie!ea in#&an ei> 'n $o* de a $e enu%e!a9 *3ia! e:e%p$i7i*a&i9ț ț

  $egiui&o!u$ a p!e7e!a& #, a*o!de +ude*,&o!u$ui $i4e!&a&e dep$in, 'n ap!e*ie!ea &e%eini*iei

  %o&ie$o! ino*a&e9 in6nd #ea%a de &oa&e *i!*un#&an e$e *a!e pa!&i*u$a!iea, o #pe ,ț ț ț

  de&e!%ina&,9 u!%6nd #, de*id, de#7a*e!ea *,#,&o!iei nu%ai a&un*i *6nd %o&ie$e9 a *,!o!!ea$i&a&e a 7o#& doedi&,9 #un& *u ade,!a& #e!ioa#e i #ee!e9 p!in na&u!a i g!ai&a&ea $o!ș ș

  *o%p!o%i 6nd !e$a ii$e din&!e #o i.ț ț ț

  1! M. !vra%, &. M. !ndrei, Instituția familiei !n noul Cod civil" #anual pentru uzul

  formatorilor  9. :. ;., 6u(urești, 2010, . 2-$

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  22/43

    Bn p!a*&i*a +udi*ia!, au 7o#& !e inu&e *a 7iind 'n&e%eia&e %o&ie p!e*u%;ț

  #u#&!age!ea 'nde$unga&, i ne+u#&i7i*a&, a #o u$ui p6!6& de $a o4$iga ia de a *onie ui9 da*,9ș ț ț ț

  'n !apo!& de '%p!e+u!,!i$e *auei9 #&a4i$i&e pe 4aa p!o4e$o! ad%ini#&!a&e9 in#&an a i-aț ș

  7o!%a& *oninge!ea *, de#p,! i!ea 7ap&i*, e#&e de7ini&i,9 ne7iind *u pu&in , !e$ua!ea ie iiț ț ț

  *on+uga$e> a*&e$e de io$en , 7ii*, #auG i e!4a$, a$e unuia din&!e #o i9 %ai *u #ea%, *6ndț ș ț

  nu e#&e o!4a de 99#i%p$e a**iden&e> in7ide$i&a&ea unuia din&!e #o i> e:i#&en a uno!ț ț

  nepo&!ii!i de o!din 7iio$ogi*1F.

    ?o&ie$e de dio! ino*a&e i doedi&e 'n *u!#u$ p!o*e#u$ui pe!%i& in#&an ei9ț ș ț

  'n p!een&9 #, #&a4i$ea#*, *u$pa unuia #au a a%4i$o! #o i 'n de#&!,%a!ea *,#ni*iei. Cu &oa&eț

  *, dio! u$ nu in&e!ine e:*$u#i *u &i&$u de #an* iune 'nd!ep&a&, '%po&!ia #o u$ui o!i aț ț ț

  #o i$o! inoa i9 *i9 deopo&!i,9 *a !e%ediu pen&!u o #&a!e de 7ap& *e a deeni& deț ț

  ne#upo!&a& pen&!u *e$ pu in unu$ din&!e #o i9 #&a4i$i!ea #au !epa!&ia!ea *u$pei e#&eț ț

  !e$ean&, #u4 a#pe*&u$ ad%i&e!ii *e!e!ii p!in*ipa$e9 p!e*u% i a *e$o! !e*onen iona$e.ș ț

    ?o&ie$e de na&u!, #u4ie*&i, #au o4ie*&i, a7i!%a&e i doedi&e 'n 7a aș ț

  in#&an ei o! *on#&i&ui &e%ei a$ de#7a*e!ii *,#,&o!iei nu%ai da*, #-au !,#7!6n& a#up!aț

  !e$a ii$o! din&!e #o i9 ,&,%6ndu-$e g!a.ț ț

    2!e*i,% *,9 #u4 a#pe*&u$ #o$u ion,!ii *e!e!ii de dio! 9 in&e!e#ea, e:*$u#iț ț

  !e$a ii$e din&!e #o i9 de a*eea9 een&ua$e$e di#*o!dii din&!e #o i i a$ i %e%4!ii ai 7a%i$ieiț ț ț ș ț

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  23/43

    Con#&a&a!ea *u$pei unuia din&!e #o i #au a a%4i$o! $a de#7a*e!ea *,#,&o!iei p!ein&,ț

  in&e!e# 'n *eea *e p!ie &e une$e e7e*&e a$e dio! u$ui. A*e#&e e7e*&e #un&ș ț 18;

  o  pen#ia de 'n&!e ine!eț

    Con7o!% a!&. 1 a$in. din C. 7a%.9 #o u$ *a!e e#&e *u$pa4i$ de de#7a*e!ea *,#,&o!ieiț

  e#&e 'nd!ep&, i& #, p!i%ea#*, 'n&!e ine!e din pa!&ea *e$ui$a$& #o 9 dup, de#7a*e!eaț ț ț

  *,#,&o!iei9 nu%ai 'n de*u!# de un an de $a da&a a*e#&ei de#7a*e!i. Da*, #o u$ neinoa& #eț

  !e*,#,&o!e &e9 'n de*u!#u$ a*e#&ui an9 d!ep&u$ $a 'n&!e ine!e 'n*e&ea,. Bn *au$ 'n *a!eș ț

  a%4ii #o i #un& *u$pa4i$i de de#7a*e!ea *,#,&o!iei9 a&un*i 7ie*a!e din&!e ei e#&e 'nd!ep&, i&ț ț

  #, *ea!, pen#ie de 'n&!e ine!e *e$ui$a$&>ț

  o *u$pa e:*$u#i, a #o u$ui !e*$a%an&ț

    S&a4i$i!ea *u$pei 'n &o&a$i&a&e a !e*$a%an&u$ui9 da*, #o u$ p6!6& nu a #o$i*i&a& i e$ț ș

  de#7a*e!ea *,#,&o!iei9 +u#&i7i*, !e#pinge!ea a* iunii de dio! . In#&an a *on#&a&, de#7a*e!eaț ț ț

  *,#,&o!iei9 7,!, a p!onun a dio! u$ din *u$p, *6nd #e #o$i*i&, pen&!u *on#&a&a!ea a$iena ieiț ț ț

  %in&a$e i de4i$i&, ii %in&a$e *!oni*e9 #au pen&!u o 4oa$, g!a, i in*u!a4i$,>ș ț ș

  o 'n*!edin a!ea *opii$o! %ino!iț

    S&a4i$i!ea inei unuia #au a a$&uia din&!e #o i nu *on#&i&uie i%po!&an , nu%ai p!inț țea 'n#, i pen&!u 'n*!edin a!ea *opi$u$ui %ino!. Copi$u$ %ino! poa&e 7i 'n*!edin a& i #o u$uiș ț ț ș ț

  din a *,!ui *u$p, #-a de#7,*u& *,#,&o!ia9 da*, in&e!e#e$e $ui #un& 'n a*e#& #en#9 deoa!e*e

  99un #o !,u nu e#&e neap,!a& i un p,!in&e !,u. Bn#,9 p!in&!e 7a*&o!ii *a!e o! 7i $ua i 'nț ș ț

  *on#ide!a!e pen&!u a de*ide p!ii&o! $a 'n*!edin a!ea *opi$u$ui %ino! a 7i ina #o u$ui>ț ț

  o e7e*&e de o!din %o!a$9 edu*a&i

    Ap!e*ie!ea *u$pei 'n dio! p!ein&, i%po!&an , i #u4 a#pe*& %o!a$. Re ine!ea9 'nț ț ș ț

  3o&,!6!ea de dio! 9 a 7ap&u$ui *, unu$ din&!e #o i e#&e inoa& de de#&!,%a!ea *,#,&o!ieiț ț

  'n#ea%n, a&i&udinea #o*ie&, ii 7a , de *ei *a!e9 p!in *o%po!&a%en&u$ $o!9 $ip#i& deț ț

  !e#pon#a4i$i&a&e 7a , de 7a%i$ie i #o*ie&a&e9 'n*a$*, !egu$i$e de *onie ui!e i *on#&i&uie unț ș ț ș

  1- '. $iaconu Le$ea aplica%ilă căsătoriei și divorțului cu element străin, Ed.

  =uina =ex, 6u(urești, 200* , .201

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  24/43

  e:e%p$u nega&i pen&!u *ei$a$ i *e&, eni. Opinia pu4$i*, #e %ani7e#&, p!in&!-o a&i&udine deț ț

  di#p!e '%po&!ia *e$o! *a!e dau doad, de u u!in , 'n !e$a ii$e de 7a%i$ie. 2!in u!%a!e9ț ș ț ț

  %en iona!ea 'n 3o&,!6!ea de dio! a #o u$ui inoa& p!ein&, i%po!&an , #u4 a#pe*& %o!a$9ț ț ț ț

  edu*a&i.

  2.4. Divorţul din cauza stării sanătăţii a unuia dintre soţi

    2o&!ii& p!eede!i$o! a*&ua$e de#7a*e!ea *,#,&o!iei #e p!onun , 7,!, a #e 7a*e %en iuneț ț

  de#p!e *u$pa #o i$o!.ț

  Bn *au$ 'n *a!e #&a!ea #,n,&, ii unuia din&!e #o i 7a*e i%po#i4i$, *on&inua!ea *,#,&o!iei9ț ț

  *e$,$a$& #o poa&e *e!e de#7a*e!ea *,#,&o!iei p!in dio! .ț ț )0.

  Bn $ip#a o!i*,!ei p!e*i,!i !e7e!i&oa!e $a na&u!a a7e* iunii *e poa&e #u# ine *e!e!ea de dio! ț ț ț

  i 'n&!u*6& de#7a*e!ea *,#,&o!iei pe %o&iu$ p!e*a!i&, ii #&,!ii de #,n,&a&e eo*, ideea dio! u$uiș ț ț

  !e%ediu *a #o$u ie pen&!u o #i&ua ie *e nu %ai poa&e d,inui9 ap!e*ie% *, #-au au& 'n ede!e a&6&ț ț

  a7e* iuni$e de na&u!, 7ii*,9 o!gani*,9 *6& i *e$e de na&u!, p#i3i*,. !ai&a&ea %a$adiei9 p!e*u% iț ș ș

  #ee!i&a&ea 7o!%e$o! #a$e de %ani7e#&a!e #un& !e$ean&e #u4 a#pe*&u$ ad%i#i4i$i&, ii a* iunii9ț ț

  de#7a*e!ea *,#,&o!iei pu&6ndu-#e p!onun a9 *u% !eie#e din &e:&u$ *i&a&9 da*, 4oa$a 7a*e i%po#i4i$,ț*on&inua!ea *,#,&o!iei)1.

  20 G. C. Fren#iu, ". $. Molo%an, o. (it., . *3#

  21 M. !vra%, &. M. !ndrei, o. (it. . 303#

  24

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  25/43

    Capitolul *

    Instan$a co&petent! +n &ateria di)or$ului

    2!o*edu!a dio! u$ui e#&e !eg$e%en&a&, de a!&. (0-(18 C. p!o*. *i.9 ia! a* iunea deț ț

  dio! apa! ine nu%ai #o i$o!9 a6nd un *a!a*&e! #&!i*& pe!#ona$ nu poa&e 7i in&!odu#, de*6& deț ț ț

  *,&!e #o i.ț

    2!o*u!o!u$ nu poa&e in&!odu*e a* iunea de dio! 9 da& 7iind *a!a*&e!u$ ei pe!#ona$. Cuț ț

  &oa&e a*e#&ea e$ poa&e in&e!eni 'n p!o*e#9 'n o!i*e 7a, a a*e#&uia9 %ai a$e# da*, din *,#,&o!ie au

  !eu$&a& *opii)).

    Ni*i %o#&eni&o!ii #o u$ui nu po& in&!odu*e a* iunea de dio! i ni*i nu po& *on&inuaț ț ț ș

   p!o*edu!a dio! u$ui in&!odu#, de au&o!u$ $o! pen&!u *,9 *,#,&o!ia a 'n*e&a& p!in %oa!&ea unuiaț

  din&!e #o i.ț

   

  3.1. Instanţa competentă în judecarea cauzelor de divorţ 

    Con7o!% p!eede!i$o! din Codu$ de p!o*edu!, *ii$, *e!e!ea de dio! e#&e deț

  *o%pe&en a +ude*,&o!iei 'n *i!*u%#*!ip ia *,!eia #e a7$, a*e$ din u!%, do%i*i$iu *o%un a$ #o i$o!.ț ț ț

  Da*, #o ii nu au au& un do%i*i$iu *o%un #au da*, ni*i unu$ din #o i nu %ai $o*uie &e 'nț ț ș

  *i!*u%#*!ip ia +ude*,&o!iei 'n *a!e #e a7$, *e$ din u!%, do%i*i$iu *o%un9 +ude*,&o!ia *o%pe&en&,ț

  22 I. &e*, Tratat de drept procesual civil, Ed. All 6e(, 6u(urești, 2001, . 201#

  2"

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  26/43

  e#&e a*eea 'n *i!*u%#*!ip ia *,!eia ' i a!e do%i*i$iu$ p6!6&u$9 ia! *6nd p6!6&u$ nu a!e do%i*i$iu$ 'nț ș

  a!,9 e#&e *o%pe&en&, +ude*,&o!ia 'n *i!*u%#*!ip ia *,!eia ' i a!e do%i*i$iu$ !e*$a%an&u$ț ț ș .

    No!%e$e *a!e de&e!%in, *o%pe&en a &e!i&o!ia$, 'n %a&e!ie de dio! #un& i%pe!a&ie.ț ț

  !a ie *a!a*&e!u$ui i%pe!a&i a$ no!%e$o! din C. p!o*. *i.9 e:*ep ia de ne*o%pe&en , &e!i&o!ia$,ț ț ț

  'n %a&e!ie de dio! poa&e 7i !idi*a&, 'n &o& *u!#u$ p!o*e#u$ui9 a&6& 'n 7ond9 *6& i 'n ape$ i *3ia! inț ș ș

  7a a in#&an ei de !e*u!# da*, nu i%pune e!i7i*,!i a$e uno! 7ap&e din a7a!a do#a!u$uiț ț )/.

  E#&e o no!%, de!oga&o!ie de $a d!ep&u$ *o%un 'n *eea *e p!ie &e in#&an a *o%pe&en&, &e!i&o!ia$ș ț

  #, #o$u ionee o *e!e!e de pen#ie a$i%en&a!,9 %en ion6nd *, *e!e!ea #e a 7a*e $a +ude*,&o!iaț ț

  'ne#&i&, *u *e!e!ea de dio! 9 *3ia! da*, 'n&!e &i%p #-au ii& #*3i%4,!i *u p!ii!e $a do%i*i$iu$ț

   p,! i$o!. A*ea#&, p!eede!e e#&e 7i!ea#*, 'n *au$ 'n *a!e *e!e!ea de pen#ie a 7o#& 7o!%u$a&, *aț

  *e!e!e a**e#o!ie a dio! u$ui.ț

    Da*, *e!e!ea de pen#ie #e 7a*e #epa!a&9 dup, in&!odu*e!ea *e!e!ii de dio! p6n, $aț

  #o$u iona!ea a*e#&eia9 'n a7a!a do%i*i$iu$ui p6!6&u$ui e#&e *o%pe&en&, i in#&an a do%i*i$iu$uiț ș ț

  !e*$a%an&u$ui9 7iind o *ope&en , &e!i&o!ia$, a$&e!na&i,. Din %o%en&u$ po!ni!i a* iunii de dio! 9ț ț ț

  *e!e!i$e 7,*u&e de de#*enden i9 *,*i nu%ai de#p!e ei poa&e 7i o!4a 'n a*e#& *a9 nu %ai po& 7iț

  'nd!ep&a&e de*6& $a +ude*,&o!ia pe !o$u$ *,!eia #e a7$, a* iunea de dio! . Se *on#&i&uie a#&7e$ oț ț

  no!%, i%pe!a&i,9 in#&an a de $a do%i*i$iu$ !e*$a%an&u$ui nu %ai e#&e *o%pe&en&, 'n #o$u iona!eaț ț

  *auei.

    Capitolul IV

    Procedura de -udecat!

  4.1. articipanţii la procesul de divorţ 

  23 ). M. Ciobanu, Tratat teoretic și practic de procedură civilă, vol, II, Ed. :ațional,

  6u(urești, 1--!, . "11

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  27/43

   

  Bn %a&e!ie de dio! 9 'n d!ep&u$ *o%un 7un* ionea, p!in*ipiu$ *on7o!% *,!uia pa! i$e po&ț ț ț

  #, ' i e:e!*i&e d!ep&u!i$e p!o*e#ua$e pe!#ona$ #au p!in in&e!%ediu$ unui %anda&a!.ș

    A ada!9 po&!ii& Codu$ui de p!o*edu!, *ii$, p,! i$e #un& o4$iga&e #, #e 'n7, i ee 'nș ț ț ș

   pe!#oan, 'n 7a a in#&an e$o! de 7ond9 *u e:*ep ia u!%,&oa!e$o! #i&ua iiț ț ț ț );

  unu$ din&!e #o i e#&e '%piedi*a& de o 4oa$, g!a,>ț

  unu$ din&!e #o i a!e !e edin a 'n #&!,in,&a&e>ț ș ț

  unu$ din&!e #o i e:e*u&, o pedeap#, p!ia&, de $i4e!&a&e>ț

  unu$ din&!e #o i e#&e pu# #u4 in&e!di* ie.ț ț

    2en&!u a#igu!a!ea 'n7, i ,!ii pe!#ona$e a p,! i$o! 'n a7a!a in#&an ei9 e#&e ne*e#a!,ț ș ț ț

   p!o*edu!a *i&,!ii9 in#&an e$e a6nd o4$iga ia de a e!i7i*a din o7i*iu 'ndep$ini!ea a*e#&eiț ț

   p!o*edu!i.

    Bn *eea *e p!ie &e p!i%u$ &e!%en de +ude*a&,9 'n 7a a in#&an ei #e *e!e p!een aș ț ț ț

  o4$iga&o!ie a !e*$a%an&u$ui. Da*, a*e#&a $ip#e &e ne+u#&i7i*a&9 da! p6!6&u$ #e 'n7, i ea,9ș ț ș

  *e!e!ea a 7i !e#pin#, *a ne#u# inu&,.ț

    Da*, $ip#e &e p6!6&u$9 a* iunea #e +ude*, *on7o!% !egu$i$o! de d!ep& *o%un. Bn *au$ș ț

  'n *a!e p6!6&u$ 7a*e o *e!e!e !e*onen iona$,9 e#&e ne*e#a! #, #e p!ein&e $a &e!%enu$ deț

   +ude*a&,9 #u4 a*eea i #an* iune p!iind *e!e!ea #a !e*onen iona$,. Bn *au$ 'n *a!e $aș ț ț

  &e!%enu$ #&a4i$i& $ip#e#* a%4e$e p,! i9 *e!e!ea a 7i !e#pin#, *a ne#u# inu&,.ț ț

    C6nd dio! u$ e#&e pe 4aa a*o!du$ui #o i$o!9 $a &e!%enu$ de +ude*a&, 'n p!i%,ț ț

  in#&an , #e *e!e p!een a a%4i$o! #o i pen&!u a p!o4a in#i#&en a $o! 'n de#7a*e!ea *,#,&o!ieiț ț ț ț

  dup, a*ea#&, p!o*edu!,. Dup, e!i7i*a!e #e 'n*epe +ude*a!ea *e!e!ii de dio! . Da*, nu #eț

   p!ein&, 'n 7a a in#&an ei a%4i #o i9 *e!e!ea de dio! #e !e#pinge.ț ț ț ț

  24 G. !ioanei, +. Poenaru, Căsătoria și divorțul, Ed. 5aaniu, 6u(urești, 200*,

  .131

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  28/43

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  29/43

   p,!in i. Con*$uia an*3e&ei #o*ia$e nu e#&e 3o&,!6&oa!e pen&!u in#&an a de +ude*a&,9 *i eaț ț

  e#&e *o!o4o!a&, *u *e$e$a$&e %i+$oa*e de p!o4, ad%ini#&!a&e.

  4.2. !ererea de c"emare în judecată

  Ce!e!ea de *3e%a!e 'n +ude*a&, &!e4uie #, *up!ind, u!%,&oa!e$e e$e%en&e)(;

  o nu%e$e9 do%i*i$iu$ #au !e edin a p,! i$o!. Nu%e$e 'n#e%n6nd nu%e$e de 7a%i$ie iș ț ț ș

   p!enu%e$e9 do46ndi&e de p,! i 'n u!%a *,#,&o!iei #au nu%e$e #*3i%4a& pe *a$eț

  ad%ini#&!a&i, 'n &i%pu$ *,#,&o!iei *u *on#i% ,%6n&u$ *e$ui$a$& #o 9 ia! p!in do%i*i$iuț țin e$ege% $o*u$ unde pe!#oana poa&e 7i g,#i&, #au $o*u$ unde u!%ea, #, i #e 7a*,ț

  *o%uni*,!i$e p!iind p!o*e#u$>

  o nu%e$e i *a$i&a&ea *e$ui *a!e !ep!ein&, 'n p!o*e#9 ia! da*, !ep!een&a!ea e#&e p!in ao*a&9ș

  nu%e$e a*e#&uia i #ediu$ p!o7e#iona$. So ii nu po& 7i !ep!een&a i 'n in#&an , de ao*a i9 *iș ț ț ț ț

  doa! a#i#&a i de a*e &ia. Dea#e%enea !ep!een&a!ea p,! ii poa&e 7i 7,*u&, 'n *au$ 'n *a!eț ș ț

  #o u$ e#&e pu# #u4 in&e!di* ie9 *i&a!ea &u&o!e$ui in&e!i#u$ui 7iind o4$iga&o!ie 'n *a$i&a&e deț ț

  !ep!een&an& $ega$ a$ a*e#&uia>

  o o4ie*&u$ *e!e!ii. Cap,&u$ p!in*ipa$ de *e!e!e a 7i *e$ !e7e!i&o! $a de#7a*e!ea *,#,&o!iei.

  O4ie*&u$ *e!e!ii de *3e%a!e 'n +ude*a&, poa&e 7i %odi7i*a& #au *o%p$e&a& pe &o& pa!*u!#u$

   p!o*e#u$ui p!in depune!ea de *e!e!i a**e#o!ii i6nd 'n*!edin a!ea *opii$o!9 pen#ia deț

  'n&!e ine!e da&o!a&, de a*e &ia9 p,#&!a!ea nu%e$ui au& pe pa!*u!#u$ *,#,&o!iei9 a&!i4ui!eaț ș

   4ene7i*iu$ui *on&!a*&u$ui de 'n*3i!ie!e9 ea*ua!ea #o u$ui p6!6& din $o*uin ,9 pen#ia deț ț

  'n&!e ine!e pe *a!e i-o da&o!ea, #o ii i '%p,! i!ea 4unu!i$o! *o%une>ț ș ț ș ț )

  2$ G. !ioanei, +. Poenaru, o. (it., . 12*

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  30/43

    In#&an a de dio! e#&e o4$iga&, #, #e p!onun e 'n *eea *e p!ie &e 'n*!edin a!ea *opii$o!ț ț ț ș ț

  %ino!i i pen#ia de 'n&!e ine!e da&o!a&, a*e#&o!a9 'n&!u*6& e$e o! 7i pu#e din o7i*iu 'n di#*u iaș ț ț

   p,!i i$o! i #o$u iona&e p!in 3o&,!6!e +ude*,&o!ea#*,ț ș ț ;

  o indi*a!ea %o&ie$o! de 7ap& i de d!ep& pe *a!e #e 'n&e%eia, *e!e!ea. Re*$a%an&u$ aș&!e4ui #, p!ein&e in#&an ei 7ap&e$e pe *a!e $e *on#ide!, !e$ean&e 'n *on#&i&ui!eaț

  %o&ie$o! de dio! 9 7,!, a-$ 'n*ad!a din pun*& de ede!e $ega$9 a*ea#&, o4$iga ieț ț

  !eenindu-i +ude*,&o!u$ui>

  o indi*a!ea doei$o! pe *a!e #e #p!i+in, 7ie*a!e *ap,& de *e!e!e pen&!u *a #, o7e!e

  in#&an ei po#i4i$i&a&ea de a p!o*eda $a ad%ini#&!a!ea p!o4e$o! 7,!, a #e p!e$ungiț

   +ude*a!ea p!o*e#u$ui i #, pun, p,! i$e 'n&!-o poi ie de ega$i&a&e +u!idi*,>ș ț ț

  o #e%n,&u!a9 *a!e *on7i!%, oin a p,! i$o! de a de*$an a p!o*e#u$ *ii$ da! i e:a*&i&a&eaț ț ș ș

  *on inu&u$ui *e!e!ii de *3e%a!e 'n +ude*a&,. Ce!e!ea a 7i #e%na&, pe!#ona$ de #o u$ț ț

  !e*$a%an&.

    La *e!e!ea pen&!u de#7a*e!ea *,#,&o!iei9 !eda*&a&, 'n dou, e:e%p$a!e9 !e*$a%an&u$

  ane:ea, o *opie $ega$ia&, a *e!&i7i*a&u$ui de *,#,&o!ie i9 da*, e#&e *au$9 a *e!&i7i*a&e$o! deș

  na &e!e a$e *opii$o! %ino!iș )F.

    Ce!e!ea de dio! 9 '%p!eun, *u 'n#*!i#u!i$e doedi&oa!e9 #e p!ein&, pe!#ona$ de !e*$a%an&ț

   p!e edin&e$ui +ude*,&o!iei9 *a!e-i d, #7a&u!i de '%p,*a!e9 ia! da*, in#i#&, 'n !eo$a!ea *auei9 aș

  7i:a &e!%en pen&!u +ude*a&,. 2en&!u *,9 !e*$a%an&u$ e#&e p!een&9 a*e#&uia i #e d, &e!%en de

   +ude*a&, 'n *uno &in ,9 *eea *e 'n#ea%n, *, nu a 7i *i&a& pen&!u a*e#& p!i% &e!%en i ni*i pen&!uș ț ș

  &e!%ene$e de +ude*a&, u$&e!ioa!e.

    Bn dio! u$ p!in a*o!du$ p,! i$o!9 *e!e!ea a 7i #e%na&, de a%4ii #o i9 'n#, p!een a $aț ț ț ț

   p!e edin&e$e in#&an ei poa&e 7i 7,*u&, de unu$ din&!e ei.ș ț

    2en&!u a* iunea de dio! #e pe!*epe o &a:, de &i%4!u 7i:,9 *a!e e#&e %i*, 'n #i&ua iaț ț ț

  dio! u$ui 'n&e%eia& $ega$ pe p!eede!i$e a!&. /F a$in./ din C. 7a%.9 da! i 'n #i&ua ia 'n *a!eț ș ț

  !e*$a%an&u$ nu a!e eni&u!i #au a*e#&ea #un& %ai %i*i de*6& #a$a!iu$ %ini% pe e*ono%ie.

  2* G. &upan, o. (it. . $0#

  30

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  31/43

  O4$iga&o!iu9 #e da&o!ea, un &i%4!u +udi*ia! a *,!ui a$oa!e e#&e 'n 7un* ie de *ape&e$e de *e!e!eț

  7o!%u$a&e.

  4.3. !ererea reconvenţională

   

  Legea p!o*e#ua$, po&!ii& di#poi ii$o! din Codu$ de p!o*edu!, *ii$,9 'i pe!%i&e #o u$uiț ț

   p6!6& #, #e ape!e #au #, #o$i*i&e i e$ de#7a*e!ea *,#,&o!iei9 p!in in&e!%ediu$ *e!e!iiș

  !e*onen iona$eț "

    ?o%en&u$ p6n, $a *a!e *e!e!ea !e*onen iona$, poa&e 7i 7o!%u$a&,9 $egiui&o!u$ p!eede 'nț%od e:p!e# &!ei a#&7e$ de %o%en&e;

  1. Ce$ %ai &6!iu p6n, $a p!i%a i de 'n7, i a!e 'n edin , pu4$i*,9 pen&!u 7ap&e$eț ș ș ț

   pe&!e*u&e 'nain&e de a*ea#&, da&,. Ne!e#pe*&a!ea &e!%enu$ui p!iind p!o%oa!ea

  *e!e!ii !e*onen iona$e a&!age #an* iunea de*,de!ii p6!,&u$ui pen&!u %o&ie$e au&eț ț

   p6n, a&un*i. Cu &oa&e a#&ea9 da*, dup, da&a a%in&i&, %ai #u# apa! noi 7ap&e *e po&

  *on#&i&ui %o&ie de dio! 9 p6!6&u$ poa&e 7o!%u$a *e!e!ea !e*onen iona$,>ț ț

  ). 26n, $a 'n*epe!ea de4a&e!i$o! a#up!a 7ondu$ui 'n a* iunea p!in*ipa$,9 da! nu%aiț

  ino*6nd a*e$e 7ap&e *a!e au ap,!u& dup, p!i%a i de 'n7, i a!e>ț ș

  /. Bn *au$ 'n *a!e %o&ie$e dio! u$ui #-au ii& dup, 'n*epe!ea de4a&e!i$o! $a p!i%aț

  in#&an , i 'n &i%p *e +ude*a&a p!i%ei *e!e!i #e a7$, 'n ape$9 *e!e!ea p6!6&u$ui a 7iț ș

  7,*u&, di!e*& $a in#&an a 'ne#&i&, *u +ude*a!ea ape$u$ui9 a*ea#&, di#poi ie $ega$, e#&e oț ț

  e:*ep ie.ț

    Ne!e#pe*&a!ea &e!%ene$o! p!ii&oa!e $a depune!ea *e!e!ii !e*onen iona$e de *,&!e p6!6&ța&!age dup, #ine #an* iunea de*,de!ii din d!ep&u$ de a %ai #o$i*i&a dio! u$ din ina e:*$u#i, aț ț

  !e*$a%an&u$ui)8.

  2- G. !ioanei, +. Poenaru, o. (it., . 131#

  31

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  32/43

    2!in de!oga!ea de $a d!ep&u$ *o%un9 *e!e!ea !e*onen iona$, nu poa&e 7i di#+un#, deț

  a* iunea de dio! .ț ț

    Da*, *e!e!ea !e*onen iona$, $ip#e &e9 #e *on#&a&, ne&e%eini*ia %o&ie$o! de dio!ț ș ț

  ino*a&e de !e*$a%an&9 *,#,&o!ia nu #e a pu&ea de#7a*e9 *3ia! da*, din de4a&e!i !eu$&, ina#o u$ui !e*$a%an&.ț

  4.4. !ererile accesorii 

  So u$ !e*$a%an&9 'n a* iunea de dio! 9 #au #o u$ p6!6&9 'n *e!e!ea !e*onen iona$,9 poa&eț ț ț ț ț

  7o!%u$a o #e!ie de *e!e!i a**e#o!ii9 une$e a6nd *a!a*&e! o4$iga&o!iu9 i pe *a!e in#&an a9 'n $ip#aș ț

  'ne#&i!ii *u +ude*a!ea $o!9 $e ino*, din o7i*iu9 ia! a$&e$e a6nd *a!a*&e! 7a*u$&a&i/0.

    Ce!e!i$e a**e#o!ii *u *a!a*&e! o4$iga&o!iu #un& *e$e *a!e p!ie#* nu%e$e #o i$o! dup,ț

  de#7a*e!ea *,#,&o!iei9 'n*!edin a!ea %ino!i$o! #p!e *!e &e!e i edu*a!e i #&a4i$i!ea *on&!i4u ieiț ș ș ș ț

  7ie*,!ui p,!in&e $a *3e$&uie$i$e pen&!u *!e &e!ea i edu*a!ea %ino!u$ui. Da*, una din&!e a*e#&eș ș

  *e!e!i a**e#o!ii nu e#&e 7o!%u$a&,9 +ude*,&o!u$ e#&e o4$iga& #, o ino*e din o7i*iu i #, oș

  #o$u ionee.ț

    Ce!e!i$e 7a*u$&a&ie #un& *e$e *a!e au d!ep& o4ie*& pa!&a+a!ea 4unu!i$o! *o%une9 a&!i4ui!ea

  $o*uin ei9 !ep!een&a!ea #au 'n*uiin a!ea a*&e$o! +u!idi*e a$e %ino!u$ui !eu$&a& din *,#,&o!iaț ț

  de#7,*u&,9 o4$iga ia de 'n&!e ine!e 'n&!e #o i9 ad%ini#&!a!ea 4unu!i$o! %ino!u$ui. A*e#&e *e!e!i9ț ț ț

  da*, nu au 7o#& 7o!%u$a&e 'n *up!in#u$ a* iunii de dio! 9 po& 7o!%a9 dup, de#7a*e!ea *,#,&o!iei9ț ț

  o4ie*&u$ uno! a* iuni p!in*ipa$e di#&in*&e.ț

  30 G. &up*an o. (it., . $1#

  32

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  33/43

  4.#. ro$ele în procesul de divorţ 

    2!o*edu!a dio! u$ui a!e une$e pa!&i*u$a!i&, i 'n %a&e!ia p!o4a iunii +udi*ia!e. De!og,!i$eț ț ț

  de $a d!ep&u$ *o%un #e !e7e!, $a dou, #i&ua ii di#&in*&e; p!een a uno! %i+$oa*e de doad, ad%i#eț ț

  'n d!ep&u$ *o%un9 da! in&e!i#e 'n p!o*e#e$e de dio! 9 i a$&e$e ad%i#e 'n p!o*e#u$ de dio! iț ș ț ș

  in&e!i#e 'n d!ep&u$ *o%un/1;

  %i+$oa*e de p!o4, ad%i#e 'n d!ep&u$ *o%un9 da! nead%i#e 'n %a&e!ia dio! u$ui.ț

  In&e!oga&o!iu$ nu #e poa&e 7o$o#i pen&!u doedi!ea %o&ie$o! de dio! 9 deoa!e*e9 pen&!u aț

  nu #e a+unge9 'n %od indi!e*&9 $a ad%i&e!ea dio! u$ui p!in *on#i% ,%6n&u$ %u&ua$>ț ț

  %i+$oa*e$e de p!o4, nead%i#e 'n d!ep&u$ *o%un da! ad%i#e 'n %a&e!ia dio! u$ui. in6ndț Ț

  *on& de 7ap&u$ *, 'n p!o*e#e$e de dio! #e di#*u&, *3e#&iuni de 7a%i$ie *a!e9 'n gene!a$9ț

  #un& *uno#*u&e de pe!#oane$e ap!opia&e9 $egea 'ng,duie audie!ea *a %a!&o!i i a !ude$o! iș ș

  a7ini$o! p6n, $a g!adu$ &!ei in*$u#i9 'n a7a!, de de#*enden i.ț

  2,! i$e #e po& 7o$o#i 'n p!o*e#u$ de dio! a&6& de 'n#*!i#u!i #u4 #e%n,&u!, p!ia&,9 *6& i deț ț ș

  'n#*!i#u!i au&en&i*e. Ce$e %ai u&i$ia&e #un& 'n#*!i#u!i$e #u4 #e%n,&u!, p!ia&,9 de o4i*ei #*!i#o!i$e

  *a!e #un& de $a unu$ din&!e #o i i *a!e #un& ad!e#a&e *e$ui$a$& #o #au uno! &e! e pe!#oane.ț ș ț ț

    De *u!6nd9 au 'n*epu& #, 7ie 7o$o#i&e 'n#*!i#u!i$e *a!e in de %i+$oa*e %ode!ne deț

  *o%uni*a!e9 *u% a! 7i e-%ai$-u!i$e #au &!an#*!ie!i$e uno! 'n!egi#&!,!i &e$e7oni*e pe 4eni

  %agne&i*e.

    Bn *eea *e p!ie &e e-%ai$-u!i$e9 po& 7i a**ep&a&e 'n#*!i#u!i$e #u4 #e%n,&u!, p!ia&, i o!ș ș

  7a*e doad, '%po&!ia *e$ui *e $e-a &!i%i# 'n %a#u!a 'n *a!e nu #e *on&e#&, *on inu&u$ $o! deț

   pa!&ea *,!uia i #e opun. Bn#*!i#u!i$e 'n 7o!%a& e$e*&!oni* 7a* o4ie*&u$ de !eg$e%n&a!e a$ Legii n!.55G)001 p!iind #e%n,&u!a e$e*&!oni*,9 ia! $egiui&o!u$ $e-a a#i%i$a&9 'n p!iin a *ondi ii$o! iț ț ș

  e7e*&e$o!9 *u 'n#*!i#u!i$e #u4 #e%n,&u!, p!ia&,.

  31 G. !ioanei, +. Poenaru, o. (it., . 133

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  34/43

    T!an#*!ie!ea 'n!egi#&!,!i$o! &e$e7oni*e a$e unui #o a 7o#& ad%i#, *a p!o4, 'n p!o*e#u$ deț

  dio! 9 7iind a#i%i$a&, 'n#*!i#u$ui #u4 #e%n,&u!, p!ia&,. 2a!&ea *a!e a u&i$ia o a#&7e$ de p!o4,ț

  a depune $a do#a! &!an#*!ie!ea 'n!egi#&!,!ii9 *6& i #upo!&u$ de pe *a!e a 7o#& 7a*u&, 'n!egi#&!a!ea9ș

  ia! o een&ua$, *on&e#&a!e a %odi7i*,!ii *on inu&u$ui *ono!4i!ii9 p!in &!un*3ie!ea #a #au a$&e!a!eaț

  o*ii9 o! pu&ea 7o!%a o4ie*&u$ unei e:pe!&ie &e3ni*e de #pe*ia$i&a&e.

    Bn p!o*e#u$ de dio! o p!o4, 7o$o#i&, 7oa!&e de# e#&e 7o&og!a7ia9 *a!e da&ea, de 7oa!&eț

  %u$& &i%p.

    Bn *ad!u$ p!o*e#u$ui de dio! po& 7i a#*u$&a i *a %a!&o!i !ude$e i a7inii p,! i$o!9 *uț ț ș ț

  e:*ep ia de#*enden i$o!.ț ț

    ?o&iu$ pen&!u *a!e !ude$e i a7inii p,! i$o! #un& ad%i i *a %a!&o!i 'n p!o*e#e$e deș ț ș

  dio! !eu$&, 'n 7ap&u$ *, a*e &ia #un&9 de o4i*ei9 *ei %ai 4uni *uno#*,&o!i ai !e$a ii$o! de 7a%i$ie.ț ș ț

  @inen e$e# *, de *e$e %ai %u$&e o!i a*e &i %a!&o!i po& 7i p,!&ini&o!i. ?,!&u!ia %a!&o!i$o! !udeț ș

  &!e4uie *o!o4o!a&, *u 'n&!egu$ %a&e!ia$ p!o4a&o! ad%ini#&!a& 'n *au,9 *u %,!&u!ii$e *e$o!$a$ iț

  %a!&o!i i *u 'n#*!i#u!i$e depu#e $a do#a!9 da*, a*e#&e doei e:i#&,.ș

    Bn %a&e!ia p!o4e$o! o a$&, de!oga!e de $a d!ep&u$ *o%un e#&e #&a4i$i&, de C. p!o*. *i.9

   po&!ii& a*e#&ei !eg$e%en&,!i9 $egiui&o!u$ a e:*$u# in&e!oga&o!iu$ *a %i+$o* de p!o4, 'n p!o*e#e$e de

  de#7a*e!e a *,#,&o!iei. In&e!oga&o!iu$ poa&e 7i 'n#, 7o$o#i& 'n p!o*e#e$e de dio! 'n $eg,&u!, *uț

  *e!e!i$e a**e#o!ii *e po& 7i 7o!%u$a&e de p,! i.ț

  4.%. &otăr'rea de divorţ şi e(ectele ei

  o&,!6!ea de dio! e#&e a*&u$ 7ina$ pe *a!e #e pune *ap,& +ude*, ii 'n*epu&e de !e*$a%an&.ț ț

   In#&an a de +ude*a&, 'n 7un* ie de p!o4a&o!iu ad%ini#&!a& poa&e p!onun a una dinț ț ț

  u!%,&oa!e$e #o$u iiț /);

  32 G. C. Fren#iu, ". $. Molo%an, Elemente de dreptul familiei și de procedură

  civilă, Ed. 5aaniu, 6u(urești, 200*, . -3

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  35/43

  a= !e#pinge a* iunea de dio! da*, p6!6&u$ #e opune de#7a*e!ii *,#,&o!iei9 nu 7o!%u$ea,ț ț

  *e!e!ea !e*onen iona$,9 ia! din p!o4e !eu$&, ina e:*$u#i, a !e*$a%an&u$ui. A*ea#&aț

   pen&!u *, ni%eni nu- i poa&e ino*a p!op!ia *u$p, pen&!u a o4 ine p!o&e* ia $egii>ș ț ț

   4= !e#pinge a* iunea de dio! *a ne#u# inu&, da*, !e*$a%an&u$ nu #e 'n7, i ea, pe!#ona$ ț

  *= ad%i&e a* iunea de dio! i di#pune de#7a*e!ea *,#,&o!iei p!in a*o!du$ p,! i$o!>ț ț ș țd= ad%i&e a* iunea de dio! i di#pune de#7a*e!ea *,#,&o!iei din ina e:*$u#i, aț ț ș

  !e*$a%an&u$ui din ina e:*$u#i, a p6!6&u$ui din ina a%4e$o! p,! i

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  36/43

  ). *u p!ii!e $a #&a4i$i!ea pen#iei de 'n&!e ine!e 'n&!e #o i>ț ț/. *u p!ii!e $a '%p,! i!ea 4unu!i$o! *o%une>ț. *u p!ii!e $a a&!i4ui!ea $o*uin ei *o%une>ț5. *u p!ii!e $a p,!in&e$e *a!e a ad%ini#&!a 4unu!i$e %ino!u$ui9 '$ a !ep!een&a #au 'i a

  'n*uiin a a*&e$e> a#e%enea %en iune a 7i *up!in#, 'n 3o&,!6!ea de dio! *6nd *opi$u$ aț ț ț

  7o#& 'n*!edin a& unei a &!eia pe!#oane #au in#&i&u ii de o*!o&i!e.ț ț

    C,#,&o!ia #e *on#ide!, de#7,*u&, de $a da&a *6nd 3o&,!6!ea p!in *a!e #-a p!onun a& dio! u$ț ț

  a !,%a# i!eo*a4i$,.

    In#&an a &!e4uie #, %o&iee 3o&,!a!ea pe *a!e o d,9 'n#, da*, a%4e$e p,! i #o$i*i&,ț ț

  in#&an ei #, nu o %o&iee9 nu #e a %o&ia. A*e#& $u*!u e#&e a$a4i$ i 'n *au$ 'n *a!e dio! u$ #eț ș ț

   p!onun , pe 4aa a*o!du$ui p,! i$o!. Bn a*e#& *a9 in#&an a a di#pune de#7a*e!ea *,#,&o!iei 7,!, aț ț ț

   p!onun a dio! u$ din ina unuia #au a a%4i$o! #o i.ț ț ț  o&,!6!ea de dio! 9 *a a*& 7ina$ a$ +ude*, ii9 p!odu*e a*e$ea i e7e*&e *a o!i*e 3o&,!6!eț ț ș

   +ude*,&o!ea#*,9 !e#pe*&i deine#&e &e in#&an a de #o$u iona!ea p!o*e#u$ui9 *on#&i&uie9 din pun*&ș ț ț

  de ede!e p!o4a&o!9 'n#*!i# au&en&i*9 *on#&i&uie &i&$u e:e*u&o!iu9 #e 4u*u!, de pu&e!e de $u*!u

   +ude*a&. O deo#e4i!e e#en ia$, 7a , de %a!ea pa!&e a 3o&,!6!i$o! +ude*,&o!e &i e#&e 7ap&u$ *,ț ț ș

  3o&,!6!ea de dio! e#&e o 3o&,!6!e *on#&i&u&i, de d!ep&u!i9 i nu de*$a!a&i,9 *eea *e 'n#ea%n, *,ț ș

  ea p!odu*e e7e*&e nu%ai pen&!u ii&o!.

    Dio! u$ nu a!e ni*i un e7e*& *u p!ii!e $a *e&, enia pe!#oanei9 ia! da*, a!e $o* %ai 'nain&eț ț

  de '%p$ini!ea 6!#&ei de 1F ani9 nu du*e $a pie!de!ea *apa*i&, ii de e:e!*i iu dep$ine9 do46ndi&, $aț ț

  'n*3eie!ea *,#,&o!iei.

  4.). !ăile de atac în materia divorţului

    Con7o!% $egii de o!gania!e +ude*,&o!ea#*,9 &!i4una$e$e i *u! i$e de ape$ #un&ș ț

  *o%pe&en&e9 'n *ondi ii$e $egii9 #, +ude*e ape$u!i$e i !e*u!#u!i$e9 e:i#&6nd de*i dou, g!ade deț ș

   +u!i#di* ie.ț

  3$

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  37/43

    Te!%enu$ de ape$ i de !e*u!# e#&e de /0 de i$e i *u!ge de $a *o%uni*a!ea 3o&,!6!ii. S-aș ș

  ap!e*ia& *, 3o&,!6!ea de dio! poa&e 7i a&a*a&, *u !e*u!# 'n &e!%en de /0 de i$e *3ia! da*,ț

  o4ie*&u$ !e*u!#u$ui nu p!ie &e dio! u$.ș ț

    o&,!6!i$e de dio! pe 4aa a*o!du$ui p,! i$o! nu po& 7i a&a*a&e *u ape$ o!i *u !e*u!# de*6&ț ț

   pen&!u *e!e!i$e a**e#o!ii dio! u$ui.ț

    O a$&, %oda$i&a&e de a&a* a! 7i *on&e#&a ia 'n anu$a!e9 !e#pe*&i nu%ai pen&!u 'n*,$*a!eaț

  di#poi ii$o! de o!dine pu4$i*, !e7e!i&oa!e $a *o%pe&en ,. Ce$e$a$&e %o&ie a$e *on&e#&a iei 'nț ț ț

  anu$a!e nu po& 7i 7o$o#i&e9 'n&!u*6& p!een a p,! i$o! e#&e o4$iga&o!ie $a +ude*a!ea p!i*inii pen&!uț ț

  e:p!i%a!ea *on#i% ,%6n&u$ui 'n 7a a in#&an ei i nu #e poa&e pune p!o4$e%a i*ie!ii *i&,!ii9 ia! ț ț ț ș

  *on&e#&a ia 'n anu$a!e #pe*ia$,9 #e !e7e!, $a 3o&,!6!i$e p!onun a&e 'n *a$ea de a&a* a !e*u!#u$ui9 ia! ț ț

  noi ne a7$,% 'n 7a a unei #en&in e a p!i%ei in#&an e.ț ț ț

    Su4ie*&e$e *,i$o! de a&a* nu po& 7i de*6& *ei doi #o i. O e:*ep ie poa&e ap,!ea 'n *au$ 'nț ț

  *a!e a* iunea de dio! a *up!in# d!ep& *ap,& a**e#o!iu pa!&a+u$ 4unu!i$o! *o%une #au a e:i#&a& oț ț

  *e!e!e !e*onen iona$, *up!in6nd a*ea#&, *e!e!e. Bn a*e#&e *au!i9 #e poa&e *a p!o%oa!ea uneiaț

  din&!e *,i$e de a&a* #, apa! in, unui in&e!enien& p!in*ipa$ #au a a$&ui &e! a&!a# 'n p!o*e#9 'n#, e$eț ț

  nu o! a7e*&a i #e o! pu&ea !e7e!i $a *e!e!i *e #un& #pe*i7i*e de#7a*e!ii *,#,&o!ieiș /.

    Da*, 'n *u!#u$ +ude*,!ii p!o*e#u$ui 'n *,i$e de a&a* unu$ din #o i de*edea,9 7iind oț

  a* iune #&!i*& pe!#ona$, i %o &eni&o!ii nea6nd $egi&i%i&a&e p!o*e#u$,9 in#&an a a $ua a*& de a*e#&ț ș ș ț

  7ap& i a ad%i&e *a$ea de a&a* p!o%oa&, i a %odi7i*a 3o&,!6!ea +ude*,&o!ea#*, p!in *a!e #-aș ș

  ad%i# a* iunea9 'n #en#u$ 'n*3ide!ii do#a!u$ui.ț

    La 7e$ #e 'n&6%p$, i 'n *au$ 'n *a!e #o u$ de*edea, 'n pe!ioada de $a da&a p!onun ,!iiș ț ț

  #en&in ei #au de*iiei i p6n, $a da&a in&!odu*e!ii *,ii de a&a* de *,&!e a*e$a i #o .ț ș ș ț

    O a$&, p!o4$e%, !idi*a&, 'n $i&e!a&u!a +u!idi*, #e !e7e!, $a #o$u ia pe *a!e o poa&eț

   p!onun a in#&an a de ape$ 'n *au$ 'n *a!e #e a&a*, o #en&in , de dio! ne%o&ia&, i #e *on&e#&,ț ț ț ț ș

  *, #-a #o$i*i&a& ne%o&ia!ea. o&,!6!ea p!in *a!e #e p!onun , dio! u$ nu #e a %o&ia9 da*,ț ț

  a%4e$e p,! i #o$i*i&, in#&an ei a*e#& $u*!u. 2en&!u a o%i&e *on#ide!en&e$e in#&an ei de dio! 9ț ț ț ț

  in#&an a &!e4uie #, #e a7$e 'n 7a a %ani7e#&,!ii de oin , a a%4e$o! p,! i i%p$i*a&e 'n p!o*e#.ț ț ț ț

  ?ani7e#&a!ea $o! de oin , &!e4uie *on#e%na&, 'n&!-o 'n*3eie!e a in#&an ei9 de pe pa!*u!#u$ț ț

   p!o*e#u$ui9 'n p!a*&i*a 3o&,!6!ii #au 'n&!-o *e!e!e #epa!a&,9 #e%na&, de a%4e$e p,! i i depu#, $aț ș

  do#a!9 a#&7e$ 'n*6& #, !eu$&e indu4i&a4i$ oin a ne'ndoie$ni*, a p,! i$o! 'n a*e#& #en#. Bn *au$ 'nț ț

  34 G. !ioanei, +. Poenaru, o. (it., . 14!

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  38/43

  *a!e 3o&,!6!ii a&a*a&e 'i $ip#ea %o&ia!ea #au a*ea#&a e!a ne*o!e#pun,&oa!e9 'n #i&ua ia 'n *a!e dinț

  a*&e$e do#a!u$ui nu !eu$&, %ani7e#&a!ea de oin , a a%4e$o! p,! i 'n #en#u$ ne%o&i,!ii 3o&,!6!ii9ț ț

  in#&an a de ape$ a anu$a 3o&,!6!ea p!onun a&, i a !e ine p!o*e#u$ #p!e !e+ude*a!e.ț ț ș ț

  Bn *eea *e p!ie &e *e$e$a$&e *,i e:&!ao!dina!e de a&a*9 C. p!o*. *i. p!eede o #ingu!,ș

  de!oga!e de $a d!ep&u$ *o%un9 i anu%e *, 3o&,!6!ea de dio! nu poa&e 7i #upu#, !eiui!ii.ș ț

  Ce!e!ea de !eiui!e e#&e &o&u i ad%i#i4i$, i 'n a*e#& *a9 da! nu%ai da*, iea,ș ș

  !eo$a!ea da&, *e!e!i$o! a**e#o!ii dio! u$ui9 i nu *ap,&u$ui de *e!e!e p!ii&o! $a de#7a*e!eaț ș

  *,#,&o!iei.

    Capitolul V

  Procedura di)or$ului +n re'le&entarea #oului Cod de procedur!

  ci)il!

   Nou$ Cod de p!o*edu!, *ii$,9 p!in *a!e #e u!%a!e"&e a#igu!a!ea *e$e!i&,ţii #o$uţion,!ii

  *aue$o!9 *on*o%i&en& *u '%4un,&,ţi!ea *a$i&,ţii a*&u$ui de +u#&iţie9a in&!a& 'n igoa!e ine!i9 15

  7e4!ua!ie9 dup, %ai %u$&e %odi7i*,!i a$e &e!%enu$ui9 'n *on&e:&u$ p!eg,&i!i$o! pen&!u

  i%p$e%en&a!e.

    S*opu$ e#enţia$ a$ nou$ui *od e#&e K*!ea!ea 'n %a&e!ia p!o*e#u$ui *ii$ a unui *ad!u$egi#$a&i %ode!n *a!e #a !,#pund, pe dep$in i%pe!a&ie$o! 7un*ţion,!ii unei +u#&iţii %ode!ne9

  adap&a&e a"&ep&,!i$o! #o*ia$e9 p!e*u% "i ne*e#i&,ţii *!e"&e!ii *a$i&,ţii a*e#&ui #e!i*iu pu4$i*K9 dup,

  *u% #e a!,&a 'n e:pune!ea de %o&ie a p!oie*&u$ui de a*& no!%a&i. So$uţii$e $egi#$a&ie din nou$

  *od iea, a#&7e$ a#igu!a!ea *e$e!i&,ţii #o$uţion,!ii *aue$o!9 *on*o%i&en& *u '%4un,&,ţi!ea

  *a$i&,ţii a*&u$ui de +u#&iţie.

  3*

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  39/43

    To&oda&,9 'n #*opu$ deg!e,!ii in#&anţe$o! de +ude*a&,9 *eea *e a! aea *on#e*inţe

  ne%i+$o*i&e a#up!a du!a&ei de de#7,"u!a!e a p!o*edu!i$o! +udi*ia!e9 *odu$ p!eede 'n #a!*ina

   +ude*,&o!u$ui o4$igaţia de a 'nd!u%a p,!ţi$e din p!o*e# #p!e 7o$o#i!ea p!o*edu!ii %edie!ii9 *a

  %i+$o* a$&e!na&i de #o$uţiona!e a $i&igii$o!9 pe du!a&a de#7,"u!,!ii a*e#&ei p!o*edu!i +ude*a&a 7iind

  #u#penda&,.

    2o&!ii& iniţia&o!i$o!9 di#poiţii$e nou$ui Cod de p!o*edu!a *ii$, u!%,!e#* #, !,#pund,

  uno! deide!a&e a*&ua$e9 p!e*u% a**e#u$ +u#&iţia4i$i$o! $a %i+$oa*e "i 7o!%e p!o*edu!a$e %ai

  #i%p$e "i a**e#i4i$e "i a**e$e!a!ea p!o*edu!ii9 in*$u#i 'n 7aa e:e*u&,!ii #i$i&e.

  #.1.Noutăţile aduse de Noul !od de rocedură !ivilă

    Sun& o %u$ i%e de nou&, i *a!e 'n*ep *3ia! *u %oda$i&a&ea de a de#*3ide o a* iune deț ț ț

  dio! #i *on&inua *u p!o*edu!a dio! u$ui.ț ț

   Bn p!i%u$ !6nd dio! u$ #i *e$e$a$&e *e!e!i a**e#o!ii &!e4uie #upu#e p!o*edu!ii in7o!%,!iiț

  *u p!ii!e $a aan&a+e$e %edie!ii.

    Con*!e&9 a*ea#&a 'n#ea%n, *, 'nain&e de a po!ni un p!o*e# de dio! 9 pa!&a+9 #au o a* iuneț ț

   pen&!u #&a4i$i!ea do%i*i$iu$ui %ino!i$o! i e:e!*i&a!ea au&o!i&, ii p,!in&e &i &!e4uie #, ini&a iș ț ș ț

  *ea$a$&, pa!&e $a un %edia&o! *a!e #,-i e:p$i*e aan&a+e$e %edie!ii.

    2!een a *e$ei$a$&e p,! i nu e#&e o4$iga&o!ie9 ia! !eu$&a&u$ a*e#&ei p!o*edu!i #e aț ț

  *on#e%na 'n&!-un p!o*e# e!4a$ *a!e #e depune oda&, *u *e!e!ea de *3e%a!e 'n +ude*a&,.

    Se %odi7i*a "i p!o*edu!a de de#7, u!a!e a unui p!o*e#.ș

    2!a*&i* nu #e a %ai pu&ea &e!gie!#a de#7, u!a!ea a*e#&uia 'n&!u*6& e:i#&a o !eg$e%en&a!eș

  7oa!&e *$a!a a p!o*edu!i$o! a#&7e$ *a nu #e %ai po& *e!e &e!%ene de a%6na!e pen&!u %o&ie %ai

  %u$& #au %ai pu in inen&a&e.ț

    Cu p!ii!e $a 7o!%a *e!e!ii #e po& o4#e!a u!%,&oa!e$e %odi7i*,!i;

  3-

  http://www.ziare.com/stiri/proces/http://www.ziare.com/stiri/proces/http://www.ziare.com/stiri/proces/

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  40/43

    - 2o&!ii& a!&. 1F.

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  41/43

  *3e$&uia$a p,! ii *a!e aea a*ea#&, o4$iga ie.ț ț

    - Bn *au$ 'n *a!e *e!e!ea a 7o#& *o%uni*a&,9 po&!ii& $egii9 p!in 7a: #au p!in po"&,

  e$e*&!oni*,9 g!e7ie!u$ de edin , e#&e inu& #, 'n&o*%ea#*, din o7i*iu *opii de pe *e!e!e9 peș ț ț

  *3e$&uia$a p,! ii *a!e aea a*ea#&a o4$iga ie. Di#poi ii$e a!&. 15 a$in.

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  42/43

  di#*!eţie "i *on7idenţia$i&a&e "i9 nu 'n u$&i%u$ !6nd9 *o#&u!i$e dio!ţu$ui $a %edia&o! #un& %u$& %ai

  %i*i de*6& *e$e$a$&e %oda$i&,ţi de de#7a*e!e a *,#,&o!iei.

    Cu &oa&e a*e#&ea da*, p,!ţi$e nu do!e#* de#7a*e!ea *,#,&o!iei $a %edia&o! #au 'n *ad!u$

   p!o*edu!ii de %edie!e nu !eu"e#* #, a+ung, $a un a*o!d *u p!ii!e $a *ondiţii$e de#7a*e!ii*,#,&o!iei9 %edia&o!u$ e$i4e!ea, un *e!&i7i*a& de in7o!%a!e de#p!e aan&a+e$e %edie!ii *u *a!e

   p,!&i$e po& %e!ge $a +ude*,&o!ie '%p!eun, *u *e!e!ea de dio!ţ9 u!%6nd apoi &e!%ene$e9 audie!i$e

  de %a!&o!i9 an*3e&, p#i3o#o*ia$,9 #&a4i$i!ea p,!ţii inoa&e de de#7a*e!ea *,#,&o!iei "i dup,

  a*eea *e!&i7i*a&u$ de dio!ţ.

  5i2lio'raie

  1. 0" 7ar2!d!9 Dreptul (amiliei i starea civilăș 9 Ed. Unie!#i&, ii 99A$e:and!u Ioan Cua9țIa i>ș

  ). I"P" Filipescu9 ,ratat de dreptul (amilei9 Ed. A$$4e*H9 )000>/. 0" Cene)ier3 8" Po9ora9 -e Divorce9 Ed. De e**3i9 2a!i#>. 4" Couce/9 rocedure civile9 Ed. Da$$o9 2a!i#>5. A" 0" 5usca9 Separazione e divorzio9 Ed. De e**3i9 ?i$ano9 )00)>(. 4" C" Fren iu3 5" D" 0olo&anț 9 lemente de dreptul (amiliei i de procedură civilăș 9 Ed.

  a%angiu9 @u*u!e &i9 )00F>ș. Viorel 0iai Cio2anu3 4a2riel 5oroi: “D!ep& p!o*e#ua$ *ii$. Cu!# #e$e*&i.9 edi&ia 59

  Edi&u!a A$$ @e*H9 @u*u!e#&i9 )011.F. 0iaela T!26rc!: “D!ep& p!o*e#ua$ *ii$9 o$ 19 Edi&u!a Unie!#u$ Ju!idi*9 @u*u!e"&i9

  )00>

  8. 4" C" Fren iu3 5" D" 0olo&anț 9 lemente de dreptul (amiliei i de procedură civilăș 9 Ed.a%angiu9 @u*u!e &i9 )00F>ș10. I" Leș9 ,ratat de drept procesual civil 9 Ed. A$$ @e*H9 @u*u!e &i9 )001>ș11. 4" C" Fren iu3 5" D" 0olo&anț 9 lemente de dreptul (amiliei i de procedură civilăș 9 Ed.

  a%angiu9 @u*u!e &i9 )00F>ș1). #" Diaconu / -e+ea aplica$ilă căsătoriei i divor ului cu element străinș ț  9 Ed. Lu%ina Le:9

  @u*u!e &i9 )00F 9 p.)01-)0/.ș

  42

 • 8/17/2019 Procedura Divortului in Vechiul Si Noul Cod de Procedura Civila

  43/43