Codul de procedura civila Act. 2.10 de procedura...CODUL DE PROCEDURA CIVILA CAPITOLUL lV. lncidente...

Click here to load reader

 • date post

  22-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  10
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Codul de procedura civila Act. 2.10 de procedura...CODUL DE PROCEDURA CIVILA CAPITOLUL lV. lncidente...

 • Codul de procedurd civildgi Legea de punere in aplicare

  r, Reglementdri anterioare r Legislalie conexio Decizii ale Curtii Constitulionale

  a RecursuriTn interesul legii r Hotdr6ri prealabiler lndex

  Edi[ie actualizatd la 2 octombrie 2018

  ONL-/ l-,FnxFrm

  Editura Rosetti lnternationalBucuregti, 2018

 • Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a Rom6nieiROMANIA llegislaliel

  Codul de procedurd civil6 9i Legea de punere in aplicare : reglement6rianterioare, legisla[ie conexe, decizii ale Cu(ii Constitutionale, recursuri ininteresul legii, hotdr6ri prealabile, index. - Ed. a 2-a, reviz.. - Bucuregti : Rosettilnternational, 2018

  lndextsBN 978-606-8794-81 -5

  u

  ,,,,, lililllll,,,,,

  F"^9,F"R"S*|

  Copyright @ 2018 Editura ROSETTI lnternational

  CODUL DE PROCEDURA CMLA

  Toate drepturile asupra prezentei edi[ii sunt rezervateEditurii ROSETTI lnternational. Drepturile de distributie aparlin in exclusivitateEditurii ROSETTI lnternational.

  Redactor: Marian FlorescuTehnoredactor: Carmen Dumitrescu

  Editura ROSETTI INTERNATIONALBucuregti, Str. lori'Brezoianu nr. 9, ap. 6, sector 5cod pogtal: 050022tel.: +04 021 314 77 81; 0726 178 175; 0724 305 413e-mail: [email protected]

  CUPRINS

  CODUL DE PROCEDURA CMLA

  Legea nr. 13412010 privind Codul de proceduri civi|5................... 1 1

  1ndex............ ..................369Legea nr. 76/2012 pentru pgnerea in aplicare aLegii nr. 13412010 privind Codul de procedurd civild (extras).......393

  Legea nr. 2J2013 privind unele misuri pentru degrevareainstanfelor judecdtoregti, precum gi pentru pregdtirea puneriiin aplicare a Legii nr. 13412010 privind Codul de procedurdcivill (extras) ..................400O.U.G. nr.95/2016 pentru prorogarea unortermene, precumgi pentru instituirea unor mesuri necesare pregdtirii punerii inaplicare a unor dispozitii din Legea nr. 13412010 privindCodul de procedurd civild............ .......406Dispozi[ii tranzitorii cuprinse in O.U.G. nr.'l 12016 ........................ 408

  ANEXA

  Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.......................409

 • CDFUE

  CEDO

  cPc 1865

  D.

  H,G.

  icc.r

  L.

  M. Of.

  C. civ.

  CP

  cPc

  CPP

  o.G.

  o.u.G.

  Regl. ant.

  TFUE

  Abrevieri

  Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene

  Conventia Europeand a Drepturilor Omului /Curtea Europeand a Drepturilor Omului

  Codul de procedurd civild din 1865

  Decretul

  Hotdrdrea Guvernului

  inalta Curte de Casalie gi Justilie

  Legea

  Monitorul Oficial, Partea I

  Codul civil (Legea nr.28712009)

  Codul penal (Legea nr. 286/2009)

  Codul de procedurd civila (Legea nr.13412010)

  Codul de procedurd penald (Legea nr.13512010)

  Ordonanla Guvernului

  Ordonanta de urgen[d a Guvernului

  Reglementarea anterioard Legii nr. 13412010privind Codul de procedurd civild

  Tratatu I privind functionarea U niunii Eu ropene

  CODUL DE PROCEDURA CIVIA

  TABLA DE MATERII

  Art.TITLUL PRELIMINAR. Domeniul de reglementare al Codului deproceduri civili gi principiile fundamentale ale procesului civil ............1-28

  CAPITOLUL l. Domeniul de reglementare al Codului de procedurdcivi16............... ......................14

  CAPITOLUL ll. Principiile fundamentale ale procesului civi|.....................5-23CAPITOLUL lll. Aplicarea legii de procedurd civild ..........24-28

  Gartea l. Dispozifii generale. .................29-1 91TITLUL l. Acliunea civili... .....2940TITLUL ll. Participanlii la procesulcivil ..........4,t.93

  CAPITOLUL l. Judecdtorul. lncompatibilitatea........................................41-54CAPITOLUL ll. Pa(i1e......... .......................55-91

  SECTIUNEA 1. Folosinla gi exercillul drepturilor procedurale..............56-58SECTIUNEA a 2-a. Persoanele care sunt impreund reclamante

  sau pdrhte .....................59-60SECTIUNEA a 3-a. Afte persoane care pot lua parte la judecata.........61-79

  $ 1. lnterven[ia voluntard ...................61.67$ 2. lnterventia for1atd............ ............68-79

  l. Chemarea in judecatd a altei persoane .....................................68-71ll. Chemarea in garantie...... ............72-74lll, Ardtarea titularului dreptului.....,... ......................75-77

  ' lV. lntroducerea fo(ati in cauzd, din oficiu, a altor persoane.......78-79SECTIUNEA a 4-a. Reprezentarea pdr{lor in judecatd........................80-89

  $ 1. Dispozitii generale......... ..............80-82$ 2. Dispozitii speciale privind reprezentarea conventionald...........83{9

  SECTIUNEA a 6a. Asistenla judiciard ...90.91CAPITOLUL lll. Participarea Ministerului Public Tn procesul civi|............92-93

  TITLUL lll. Competenta instantelor judecitoregti...... ..94-147CAPITOLUL l. Competenfa materiald ....94-106

  SECTIUNEA 1. Competenla dupd materie gi valoare ...94-97SECTIUNEA a 2-a. Determinarea competenlei dupd valoarea

  obiectului cererii introductive de instanld .................98-106CAPITOLUL ll. Competenta teritoriald .107-121CAPITOLUL lll. Dispozitii speciale......... .....................122-128

 • CODUL DE PROCEDURA CIVILA

  CAPITOLUL lV. lncidente procedurale privitoare la competenlainstantei.......... ..............129'147SE CT I U N EA 1 . N e co m pete nla gi co nfl ictel e de co m pete n[d.,..........1 29 -137

  SECTIUNEA a 2-a. Litispendenla gi conexitatea..............................138'139SECT I U N E A a 3- a. Strd m utare a p roce se I o r. De I eg a re a i n st a nle i ....1 40'1 47

  TITLUL lV. Actele de proceduri .........'..'148'179CAPITOLUL l. Forma cererilor .............148-152CAPIfOLUL ll. Citarea gi comunicarea actelor de procedurd......, ......153'173CAPITOLUL lll. Nulitatea actelor de procedurd ..........174'179

  TITLUL V. Termenele procedurale ....'.'.180'186TITLUL Vl. Amenzijudiciare gi despdgubiri ......................................'t87-191

  Cartea a ll-a. Procedura contencioasd........... ....192'526TITLUL L Procedura in fata primei instante......... .......192-455

  CAPITOLUL l. Sesizarea instan{ei de judecatd..... .......'192-210SECTIUNEA1.Dispoziliigenerale............. .........".....192'193SECTIUNEA a 2-a. Cererea de chemare in iudecatd...,,.................,194'204SECTTUNEA a 3-a. intAmpinarea ............... ...............205-208SECTIUNEA a 4-a. Cererea reeonvenlionald ............209-210

  CAPITOLUL ll. Judecata ......................2'11405SECTIUNEA 1. Dispozilii generale..".......... ..............211-236SECTIUNEA a 2-a. Cercetarea procesului ...............,237-388

  SUBSECTIUNEA 1. Dispozi[iicomune........ .........237-244SUBSECTIUNEAa2-a. Exceptiile pr0cesua|e............................245-248SUBSECTIUNEA a 3-a. Pr0be|e........... ...........,....249'365

  $ 1. Dispozitii generale......... .......249'264$ 2. Dovada cu inscrisuri.... .........265-308

  l. Dispozitii generale......... ........265-268ll. inscrisul autentic.......... .........269-271lll. inscrisul sub semn6turd privatd............ ,.....272-281lV. inscrisurile pe suport informatic....... ...........282'284V Duplicatele 9i copiile de pe inscrisurile autentice sau

  sub semndturd privatd............ 285-287Vl. inscrisurile recognitive sau reinnoitoare........,..........................288Vll. Regimul altor inscrisuri. ......289-291Vlll. Administrarea probei cu inscrisuri ............292'300lX. Verificarea inscrisurilor .......301'308

  $ 3. Proba cu martori....... ............309-326L Admisibilitatea probei cu martori....... ............309-310ll. Administrarea probei cu martori....... ............311'326

  $ 4. Prezum!ii1e................,.... ,...,.327'329$ 5. Expertiza .......330'340$ 6. Mijloacele materiale de probd .....................341'344$ 7. Cercetarea la fa{a |ocu|ui............. ................345'347$ 8. Mirturisirea ..............,..... ......348'358

  L Admisibilitatea probei.......... ...348'350

  TABLA DE MATERII

  ll.1ntero9atoriu1...................... ...351.358g e. Asisurarea p'"b;i;;.:.:.:.:...:..:.:.:.:....:.:.:..:::.........................35e.305

  SUBSECTIUNEA a 4-a. Administrarea probelor de cdtreavocali sau consilieri juridici .................... ...,......,366-388

  SECTIUNEA a 3-a. Dezbaterea in fond a procesului .......................389.394SECTIUNEA a 4-a. Deliberarea gi pronunlarea hotdrdrii..............,...395405

  CAPITOLUL lll. Unele incidente procedurale.... ...,.......406423SECTIUNEA 1. Renunlarea la judecata ,...................406407SECT I U N EA a 2-a. Ren u nlarea I a dreptul pretins.......,....................40841 0SECTIUNEA a 3-a. Suspendarea procesului ............411415SECTIUNEA a 4-a. Perimarea cereii.......... ........,.....416423

  CAPITOLUL lV. HotdrArile judecdtoregti..... ...............,..424455SECTIUNEA 1. Dispozilii qenera\e............. ...............424435

  $ 1. Denumirea, intocmirea gi comunicarea hotdrArii ..................424428$ 2. Efectele hot5rdriijudecdtoregti........... ............429435

  SECTIUNEA a 2-a. Hotdrdile date in baza recunoagteriipretenliilor...... ............436-437

  SECTIUNEA a 3-a. Hotdrlrea prin care se incuviinleazdinvoiala pdr{i1or..................... ............43844'l

  SECTIUNEA a 4-a. [ndreptarea, Idmurirea gi completareahotdrdii ...........,.........442-447

  SECTIUNEA a 5-a. Executarea provizorie. ................448450SECTIUNEA a 6-a. Cheltuielile de judecatd ..............451455

  TITLUL ll. Ciile de atac....-...... .....456-513CAPITOLUL l. Dispozitiigenerale .........456465CAPITOLUL ll. Ape1u1......... ...................466482CAPITOLUL lll. Cdile extraordinare de atac ....,...........483-513

  SECTIUNEA 1. Recursul ..... ...............483-502SECTIUNEA a 2-a. Contestalia in anulare.. ..............503-508SECTIUNEA a 3-a. Revizuirea ..................... .............509-513

  TITLUL lll. Dispozitii privind asigurarea unei practicijudiciareunitare........... .................514-521CAP|TOLULl.Recursulininteresullegii...........,.... .....514-518CAPITOLUL ll. Sesizarea inaltei Curli de Casalie gi Justilie in

  vederea pronunldrii unei hotdrdri prealabile pentru dezlegareaunor chestiuni de drept .......,..............519.521

  TITLUL lV. Contestatia privind tergiversarea procesu1ui .................522-526

  Gartea a f ll-a. Procedura necontencioasd judiciari ...............527 -54OTITLUL l. Dispozitiigenerale........ .........527-537TITLUL ll. Dispoziliispeciale ................538-540

  Cartea a lV-a. Despre arbitraj...... ....541-621TITLUL l. Dispozitii generale........ .........541-547TITLUL ll. Conventia arbitrali........ .......548-554TITLUL lll. Tribunalul arbitral ................555-570

 • CODUL DE PROCEDURA CIVILA

  TITLUL lV. Procedura arbitrald......... .....57'l-607CAPITOLUL l. Sesizarea tribunalului arbitral ............ ...57'l-574CAPITOLUL ll. Judecata.... ..................575-594CAPITOLUL lll. Cheltuielile arbitrale."."...... .............."...595-600CAPITOLUL lV. Hotdr6rea arbitrald.......... ....................601-607

  TITLUL V. Desfiintarea hotiririi arbitrale ...................608-613TITLUL Vl. Executarea hotir6rii arbitrale ...................614-615TITLUL Vll. Arbitrajul institutionalizat.................... .....606-621

  Cartea a V-a. Despre executarea si1iti...,......... ...622-914TITLUL l. Dispozilii generale........ .........622-726

  CAPITOLUL l. Scopul gi obiectul executdrii si|ite................ ................622-631CAPITOLUL ll. Titlul executoriu................... .................632-643CAPITOLUL lll. Participantii la executarea silitd .................................644-662CAPITOLUL lV Efectuarea executdrii si|ite................ ..663-705

  SECTIUNEA 1. Sesizarea organului de executare.. ..663-672SECTIUNEA a 2-a. Efectuarea actelor de executare silita...............673-686SECTIUNEA a 3-a. Executarea impotriva mo7tenitori\or..................687-689SECTIUNEA a 4-a. lntervenlia altor creditori....................................690-696SECTIUNEA a 5-a. Perimarea executdrii silite ..........697-699SFCI/UNEA a 6-a. AmAnarea, suspendarea gi restr1ngerea

  executdrii ........ ...........700-702SECTIUNEA a 7-a. incetarea executdriislrfe...................................703-705

  CAPITOLUL V. Prescriptia dreptului de a obline executarea silitd......706-711CAPITOLUL Vl. Contestalia la executare ....................712-720CAPITOLUL Vll. Depunerea cu afectatiune speciald.......... ................721-722CAPITOLUL Vlll. intoarcerea executdrii..... .................723-726

  TITLUL ll. Urmdrirea silitd asupra bunurilor debitorului ..................727-887CAPITOLUL l. Urmdrirea mobiliara ......727-812

  SECTIUNEA 1. Bunurile mobile care nu se pot urmdri.....................727-730SECTIUNEA a 2-a. Procedura urmdririi mobiliare............................731-780

  $ 1. Sechestrarea bunurilor mobile ........... ..........731-752$ 2. Valorificarea bunurilor sechestrate..... ............753-757$ 3. VAnzarea la licitatie publicd ........... .......,.,......757-777$ 4. Dispozitiispeciale ...................779-780

  SECTIUNEA a 3-a. Poprirea ..............781-794SECTIUNEA a 4-a. Urmdrirea fructelor gi a veniturilor imobilelor.....795-812

  $ 1. Urmdrirea silitd a fructelor neculese 9i a recoltelor prinsede rdddcini..... .......795-799

  $ 2. Urmdrirea veniturilor generale ale imobi|elor........................800-812CAPITOLUL ll. Urmdrirea imobiliar6 .....813-863

  SECTIUNEA 1. Bunurile imobile care pot fi urmdite........................813-818SECTIUNEA a 2-a. incuviinlarea urmdririi imobi\iare....,...................819-826SECTIUNEA a 3-A. Efectele urmdirii.......... ..............827-828SECTIUNEA a 4-a. Vdnzarea la licitalie pub\icd...............................829-856

  $ 1 . Formalitdtile premergdtoare v6nzdrii ........... ..829-834

  TABLA DE MATERII

  $ 2. Scoaterea in v6nzare a imobilului...., .............835.841$ 3. Licitatia gi adjudecarea imobilului ..................842-856

  SECTIUNEA a 5-a. Efectele adjudecarii...,. ...............857-859SECTIUNEA a 6-a. Dispozilii speciale.......... .............860-863

  CAPITOLUL lll. Eliberarea gi distribuirea sumelor realizate prinurmdrirea si|itd............... ....................864.887SECTIUNEA 1. Dispozilii generale............. ...............864-868SECTIUNEA a 2-a. Distribuirea sumei rezultate din vdnzareabunurilor urmdite .............,... ............869-878

  SECTIUNEA a 3-a. Plata sumei rezultate din urmdrirea srTifri ..........879-887TITLUL lll. Executarea silitd directi .....888-914

  CAPITOLUL l. Dispozitiigenerale .........888.892CAPITOLUL ll. Predarea silitd a bunurilor mobile ........893-895CAPITOLUL lll. Predarea silitd a bunurilor imobile ......896-902CAPITOLUL lV. Executarea silitd a altor obligatii de a face sau a

  obligaliilor de a nu face................ ......903-914SECTIUNEA 1. Dispozilii comune ............. ................903-909SECTIUNEA a 2-a. Executarea hotdrdrilor judecdtoregti gi aaltortitluriexecutoriireferitoarelaminori."........... ...910-914

  Cartea a Vl-a. Proceduri speciale...... ...............915-1-064TITLUL l. Procedura divortului .............915-935

  CAPITOLUL L Dispozitii comune .........915-928CAPITOLUL ll. Divor{ul remediu ...........929-933

  SECTIUNEA 1. Divorlul prin acordul solilor ...............929-932SECTIUNEAa 2-a. Divortuldin motive de sdndtate................................933

  CAPITOLUL lll. Divo(ul din culpa sotilor ".".......... ........934-935TITLUL ll, Procedura punerii sub interdiclie judecitoreasce..........936-943TITLUL lll. Procedura de declarare a mor(ii.......... ......944-951TITLUL lV. Mdsuri asiguritoriigi provizorii ................952-979

  CAPITOLUL l. Sechestrulasigurdtor....... ....................952-969SECTIUNEA 1. Dispoztlti generale ............. ..............952-959SECTIUNEA a 2-a. Dispozilii speciale privind sechestrul

  asigurdtor al navelor civile.,.. ........"..960-969CAPITOLUL ll. Poprirea asigurdtorie ...970.971CAPITOLUL lll. Sechestruljudiciar ............ .................972-977CAPITOLUL lV. Mdsuri provizorii in materia drepturilor de

  proprietate intelectuald..... ..................978-979TITLUL V. Procedura partajului judiciar.......... ...........,980-996TITLUL Vl. Procedura ordonanlei pregedintiale. .....997.1.002TITLUL Vll, Cererile posesorii....... ..1.003.1.005TITLUL Vlll. Procedura ofertei de plati gi consemnatiunii .,.....,1.006.1.013TITLUL lX. Procedura ordonantei de platd ...........1.0'14-1.025TITLUL X. Procedura cu privire la cererile de valoare

  ....,1 .026-1.033

 • CODUL DE PROCEDURA CIVILA

  TITLUL Xl. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupatefiri drept...... ...........1.034-1.049CAPITOLUL l. Dispozitii generale ..1.034-1.039CAPITOLUL ll. Procedura de evacuare ................1.040-1.045CAPITOLUL lll. Dispozitii speciale......... ...............1.046-1.049

  TITLUL Xll. Procedura privitoare la inscrierea drepturilordobdndite in temeiul uzucapiunii... .....................1.050.1.053

  TITLUL Xlll. Procedura refacerii inscrisurilor gi hoti16rilordispdrute .................1.054-1.056

  TITLUL XlV. Cautiunea judiciari................ .1.057-1.064

  Cartea a Vll-a. Procesul civil internalional........................ 1 .065-1.1 33TITLUL L Competenta internalionali a instanlelor romdne.......1.066-1.082

  CAPITOLUL L Dispozitiigenerale ...1.066-1.078CAPITOLUL ll. Dispozitii speciale de competent6

  internalionald a instantelor rom6ne........... ...........1.079-1.082TITLUL ll. Legea aplicabili in procesul civil international.........1.083-1.093

  CAPITOLUL L Capacitatea 9i drepturile pd(ilor in proces............1.083-1.087CAPITOLUL ll. Legea aplicabili in materie procedura|d.........,.....1.088-1.093

  TITLUL lll. Eficacitatea hotiririlor striine...................................1.094-1.110CAPITOLUL l. Recunoagterea hotdrdrilor strdine .........................1.095-1.102CAPITOLUL ll. Executarea hotd16rilor strdine ..............................1.103-1.110

  TITLUL lV. Arbitrajul internalional 9i efectele hotiririlorarbitrale striine ......1.111-1.133CAPITOLUL l. Procesul arbitral internafiona1................................1.111-1.123CAPITOLUL ll. Efectele hotdr6rilor arbitrale strdine............ ..........1.124-1.133

  Dispozitii fina1e........... ....1.134

  l0

  Legea nr.l34l20l0privind Codul de procedur[ civilitll

  (Republicatd in Monitorul Oficial nt.247 din 10 aprilie 2015)

  t1r Republicati in temeiul art. XIV din Legea nr. 13812014 pentru modificarea gicompletarea Legii nr. 13412010 privind Codul de procedurd civild, precum gipentru modificarea gi completarea unor acte normative conexe, publicatd inMonitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr. 753 din 16 octombrie 2014, ddndu-setextelor o noud numerotare.N. red. L. nr" 13412010 privind Codul de procedurd civila a fost publicatd inM. Of. nr.485 din 15 iulie 2010, modificatd Si completata prin L. nr. 7612012qirectificatd in M. Of. nr. 542 din 3 august 2012;

  Dupd prirna republicare (M. Of. nr. 545 din 3 august 2012), L. nr.13412010privind Codul de procedurd civild a fost modificatd 9i completatd prin:

  - L. nr. 20612012 pentru aprobarea Ordonanlei de urgentd a Guvernului nr.4412012 privind modificarea art. 81 din L. nr. 7612012 pentru punerea in aplicarea Legii nr. 13412010 privind Codul de procedurd civilS, precum gi pentru comple-tarea unor acte normative conexe (M. Of . nr.762 din 13 noiembrie 2012);- O.U.G. nr. 412013 privind modificarea Legii nr. 7612012 pentru punerea inaplicare a Legii nr. 13412010 privind Codul de procedurd civild, precum gi pentrumodificarea gi completarea unor acte normative conexe (M. Of. nr. 68 din 31ianuarie 2013) aprobatd, cu modificiiri, prin L. nr.21412013 (M. Of. nr.392 din29 iunie 2013);

  - L. nr. 7212013 privind m6surile pentru combaterea int6rzierii in executareaobligatiilor de platd a unor sume de bani rezult6nd din contracte incheiate intreprofesionigti gi intre acegtia $i autoriteli contractante (M. Of. nr. 182 din 2 aprilie2O13);

  - Decizia Curtii Constitutionale nr.47312013 de admitere a exceptiei de ne-constitutionalitate a dispozitiilor art. 659 alin" (3) [devenit art. 660 alin. (3) dinprezenta formd republicatdl (M.Of. nr. 30 din 15 ianuarie 2014);- L. nr. 13812014 pentru modificarea gi completarea Legii nr. 13412O10 privindCodul de procedur6 civil6, precum gi pentru modificarea gi completarea unoracte normative conexe (M. Of. nr. 753 din 16 octombrie 2014);- Decizia Curlii Constitutionale nr.46212014 de admitere a excep[iei de ne-constitulionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art.83 alin. (3) 9iart. 486 alin. (3) (M. Of. nr. 775 din 24 octombrie 2014);- Decizia Gu{ii Constitutionale nr.55812014 de admitere a exceptiei de ne-constitutionalitate a dispozitiilor arl. 142 alin. (1) teza int6i 9i ale art. 145 alin. (1 )teza intdi (M. Of. nr. 897 din 10 decembrie 2014).

 • Dupd a doua republicare (M. Of. nr.247 din 10 aprilie 2015), L. nr.134l2o1oprivind Codul de procedurd civild a fost modificatd prin:

  - Decizia Curtii Constitutionale nr.48512015 de admitere a exceptiei de ne-constitu(ionalitate a dispozitiilor art. 13 alin.(2)teza a doua, art. 84 alin.(2) 9iart.486 alin. (3) (M. Of. nr. 539 din 20 iulie 2015);- Decizia Cu(ii Gonstitulionale nr. 839/2015 de admitere a excepliei de ne-constitulionalitate a dispoziliilor art. 493 alin. (5) (M. Of. nr. 69 din '1 februarie2O16);

  - Decizia Gurlii Gonstitutionale nr. 866/2015 de admitere a excepliei de ne-constitutionalitate a dispoziliilor art. 509 alin. (1) (M. Of. nr. 69 din 1 februarie2016);

  - O.U.G. nr. 112O'16 pentru modificarea Legii nr. 13412O10 privind Codul deprocedur6 civil6, precum gi a unor acte normative conexe (M. Of. nr. 85 din 4februarie 2016);

  - Rectificarea publicatd in M. Of. nr. 234 din 30 martie 2016;- Decizia Curlii Constitu{ionale nr. 169/2016 de admitere a exceptiei de ne-constitu{ionalitate a dispoziliilor ar|. 142 alin. (1) teza intdi gi ale art. 145 alin. (1)teza intAi (M. Of. nr. 353 din 9 mai 2016);

  - L. nr. 1712017 privind aprobarea Ordonanlei de urgentd a Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea Legii nr. 13412010 privind Codul de proceduri civild,precum gi a unor acte normative conexe (M. Of. nr. 196 din 21 martie 2017);- Decizia Curlii Constitufionale nr. 36912017 , M. Of. nr. 582 din 20 iulie 2017 ,de admitere a excepliei de neconstitulionalitate a sintagmei ,,precum gi in altecereri evaluabile in bani fn valoare de p6nd la 1 .000-000 lei rnclusiv" cuprinsd inart. XVlll alin. (2) din Legea nr.212013 privind unele mdsuri pentru degrevareainstanlelor judecdtoregti, precum 9i pentru pregdtirea punerii in aplicare a Legiinr. 13412010 privind Codul de procedurd civild;- Decizia Cu(ii Constitutionale nr. 29012018 de admitere a exceptiei deneconstitulionalitate a dispoziliilor art. 127 alin. (1) 9i (2) (M. Of. nr. 638 din 23irrlie 20.18)

  l3 TITLUL PRELIMINAR Art. 14

  TITLUL PRELIMINARDomeniul de reglementare al Codului de proceduri civili qi

  principiile fundamentale ale procesului civil

  CAPITOLUL IDomeniul de reglementare al Codului de proceduri civil5

  Art. 1. Obiectul gi scopul Godului de proceduri civili. (1) Codulde procedurd civild, denumit in continuarc codul, stabilegte regulile decompetentd 9i de judecare a cauzelor civile, precum gi cele de executa-re a hotdrArilor instantelor gi a altor titluri executorii, in scopul infdptuiriijustitiei in materie civild.

  (2) in infdptuirea justiliei, instanlele judecetoregti indeplinesc un servi-ciu de interes public, asigur6nd respectarea ordinii de drept, a libertdlilorfundamentale, a drepturilor gi intereselor legitime ale persoanelor fizicegi persoanelor juridice, aplicarea legii gi garantarea suprematiei acesteia.

  Art. 2. Aplicabilitatea generali a Codului de proceduri civil6.(1) Dispozi[iile prezentului cod constituie procedura de drept comun inmaterie civili.

  (2) De asemenea, dispozi[iile prezentului cod se aplice gi in alte ma-terii, in mdsura in care legile care le reglementeaze nu cuprind dispozitiicontrare. [Regl. ant.: CPC 1865 art.72l]

  ArL 3. Aplicarea prioritard a tratatelor internationale privitoare ladrepturile omului. (1) in materiile reglementate de prezentul cod, dis-pozitiile privind drepturile gi libertdlile persoanelor vor fi interpretate giaplicate in concordan!5 cu Constitu[ia, Declaratia Universald a Drepturi-lor Omului, cu pactele gi cu celelalte tratate la care RomAnia este parte.

  (2) Dacd existe neconcordanle intre pactele gi tratatele privitoare ladrepturile fundamentale ale omului, la care Rom6nia este parte, gi pre-zentul cod, au prioritate reglementdrile internalionale, cu exceptia cazu-lui in care prezentul cod contine dispozitii mai favorabile.

  Legislafie conex5: t Constitulia Rom6niei - aft. 11, art.20; I C. civ. - art. 4.Art. 4. Aplicarea prioritari a dreptului Uniunii Europene. in ma-

  teriile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptuluiUniunii Europene se aplicd in mod prioritar, indiferent de calitatea saude statutul pdrtilor.

  Legislafie conexi: i TFUE - art. 288; t Constitulia Romdniei - art. 148 alin. (2);t C. civ. - art. 5.

 • Art.5-9 CODUL DE PROCEDURA CIVILA

  CAPITOLUL IIPrincipiile fundamentale ale procesului civil

  Art. 5. indatoriri privind primirea gi solulionarea cererilor. (1) Ju-decdtorii au indatorirea sd primeascd gi sd solutioneze orice cerere decompeten(a instanlelor judecdtoregti, potrivit legii.

  (2) Niciun judecdtor nu poate refuza sd judece pe motiv cd legea nuprevede, este neclard sau incompletd.

  (3) in cazul in care o pricind nu poate fi solulionatd nici in baza legii,nici a uzantelor, iar in lipsa acestora din urm5, nici in baza dispoziliilorlegale privitoare la situa[ii asemdndtoare, ea va trebui judecatdin bazaprincipiilor generale ale dreptului, avAnd in vedere toate circumstanleleacesteia gi linAnd seama de cerintele echitS{ii.

  (4) Este interzis judecdtorului sd stabileascd dispozilii general obli-gatorii prin hotdrArile pe care le pronuntd in cauzele ce ii sunt supusejudecdlii.

  Legislafie conexl: a Constitulia Romdniei - art. 2l privind accesul liber lajustilie.

  Art. 6. Dreptul la un proces echitabil, in termen optim gi previzibil.(1) Orice persoand are dreptul la judecarea cauzei sale in mod echitabil,in termen optim gi previzibil, de cdtre o instantd independenti, imparfi-ald gi stabilitd de lege. in acest scop, instanla este datoare sd dispunritoate mdsurile permise de lege gi sd asigure desfdgurarea cu celeritatea judecatii.

  (2) Dispozitiile alin. ('1 ) se aplicd in mod corespunzdtor gi in faza exe-cutdriisilite.

  Legislafie conexl: I CEDO - ar1. 6; a Constitulia RomAniei - art. 21 alin. (3);t L. nr.304/2004 privind organizareajudiciard: arl. 10.Art. 7. Legalitatea. (1) Procesul civil se desfdgoard in conformitate cu

  dispoziliile legii.(2) Judecdtorul are indatorirea de a asigura respectarea dispoziliilor

  legii privind realizarea drepturilor gi indeplinirea obliga[iilor pdrlilor dinproces.

  Legislafie conexi: C. civ. - art. 1.

  Art. 8. Egalitatea. in procesul civil pdrlilor le este garantatd exercita-rea drepturilor procesuale, in mod egal 9i f6rd discrimindri.

  Legislafie conexd: i CEDO - art. 6 gi art. 14; I Constitulia Romdniei - art. 16- egalitatea in drepturi; I L. nr. 304/2O04 privind organizarea judiciard - art.7 .Art. 9. Dreptul de dispozitie al pirfilor. (1) Procesul civil poate fi por-

  nit la cererea celui interesat sau, in cazurile anume prevdzute de lege, lacererea altei persoane, organizatii ori a unei autoritdli sau institutii publi-ce ori de interes public.

  (2) Obiectul gi limitele procesului sunt stabilite prin cererile gi apdrdrilep5(ilor.

  t4 15 TITLUL PRELIMINAR Afi.10-12

  (3) in condi[iile legii, partea poate, dupd caz, renunla la judecarea ce-rerii de chemare in judecatd sau la insugi dreptul pretins, poate recu-noagte pretenfiile piirlii adverse, se poate invoi cu aceasta pentru a punecapdt, in tot sau in parte, procesului, poate renunta la exercitarea cdilorde atac ori la executarea unei hotdr6ri. De asemenea, partea poate dis-pune de drepturile sale in orice alt mod permis de lege.

  Not5. Prin dee. nr. l/2015, M. Of. nr. 197 din 25 martie 2015, ICCJ- Completulcompetent si judece recursul in interesul legii, a admis recursul in interesullegii formulat de Colegiul de conducere al inaltei Curti de Casajie gi Justi{ie qi, inconsecinta. stabi leqte c5:

  In interpretarea Si aplicarea dispoziliilor art. 50 alin. (2) Si 50t alin. (1) dinLegea nr I0/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate tn mod abuzivin perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatd, cu modificdrile Sicompletdrile ulterioare, instanla dejudecatd investitd cu solulionarea unei cereriin plata prelului de piald, intemeiatd pe prevederile art. 50t alin. (I) din Legeanr 10/2001, republicatd, cu modificdrile Si completdrile ulterioare, poate acor-da reclamantului prelul actualizat pldtil la momentul incheierii contractului devdnzare-cumpdrare fn temeiul Legii nr 112/1995 pentru reglementarea situaliei.jttridice a unor imobile cu destinalia de locuinle, trecute in proprietatea statului,cu modificdrile ulterioare, in cazul in care constatd cafiind indeplinite condiliileprevdzute de dispozi1iile art. 50 alin. (2) din Legea nx 10/2001, republicatd, cumodificdrile Si completdrile ulterioare, numai dacd s-a farmulat un capdt decerere distinct in scest sens.

  Art. 10. Obligaliile pi{ilor in desfigurarea procesului. (1) Pdrlileau obliga{ia sd indeplineascd actele de procedurd in condiliile, ordineaEi termenele stabilite de lege sau de judecator, sd-gi probeze pretentiile9i apdrdrile, sd contribuie la desfdgurarea ldrd intdrziere a procesului,urmdrind, tot astfel, finalizarea acestuia.

  (2) Dacd o parte de[ine un mijloc de prob5, judecatorul poate, la ce-rerea celeilalte pdrfi sau din oficiu, sd dispund infri{igarea acestuia, subsancliunea pl5lii unei amenzi judiciare. [Regl. ant.: CPC ]865 - art. 129rrlin. (l)l

  Art. 'l'1. Obligatiile tertilor in desfigurarea procesului. Orice per-soand este obligatd, in conditiile legii, sd sprijine realizareajustitiei. Celcare, fird motiv legitim, se sustrage de la indeplinirea acestei obligatiipoate fi constrans sd o execute sub sanctiunea pldlii unei amenzi judici-are gi, dacd este cazul, a unor daune-interese.

  Art. 12. Buna-credinla. (1) Drepturile procesuale trebuie exercitatecu bun6-credintd, potrivit scopului in vederea cdruia au fost recunoscutede lege 9i fard a se inc6lca drepturile procesuale ale altei pd(i.

  (2) Partea care igi exercitd drepturile procesuale in mod abuziv rds-punde pentru prejudiciile materiale gi morale cauzate. Ea va putea fi obli-gatd, potrivit legii, gi la plata unei amenzi judiciare.

  (3) De asemenea, partea care nu igi indeplinegte cu bund-credin-[a obligatiile procesuale rdspunde potrivit alin. (2). [Regt. ant.: CpC i865

  ttrt. 723 ,1

 • Art. 13-14 CODUL DE PROCEDURA CIVILA

  Legislafie conexd: I C. civ. - aft. 14; t Constitutia Romdniei - art. 57.Art. 13. Dreptul la apirare. (1) Dreptul la apdrare este garantat.(2) Perlile au dreptul, in tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau,

  dupd caz, asistate in condiliile legii. in recurs, cererile 9i concluziile pdr-tilor nu pot fi formulate 9i sustinute decOt prin avocat sau, dupd caz, con-silier juridic, cu exceptia situa[iei in care partea sau mandatarul acesteia,sot ori rudd pAna la gradul al doilea inclusiv, este licentiatd in drept.

  (3) Pdrtilor li se asiguri posibilitatea de a participa la toate fazele dedesfdgurare a procesului. Ele pot sd ia cunogtintd de cuprinsul dosarului,sd propund probe, sd igi facd apdrdri, sd igi prezinte sustinerile in scris

  9i oral gi sd exercite cdile legale de atac, cu respectarea condi[iilor pre-vdzute de lege.

  (4) lnstanta poate dispune infd[igarea in persoand a pd(ilor, chiaratunci c6nd acestea sunt reprezentate.

  Not5. A se vedea art. XI din Legea nr. 212013.

  Legisla(ie conexi: Constitulia Romdniei art.24 - dreptul la apdrare.

  Admitere excepfie de neconstitu{ionalitate. l. Prin decizia nr.46212014,M. Of .nr.775 din 24 octombrie 2074, Curtea Constitulionali a admis excep{ia de ne-constitulionalitate qi a constatat cd dispoziliile din Codtil de procedurd civildcuprinse in art. I3 alin, (2) teza a doua, art. 83 alin. (3), precum Si in art. 486 alin(3) at referire la menliunile care decurg din obligativitateaform.uldrii Si sttslineriicererii de recurs de ciilre persoanelefizice prin avocat slrnt neconstitulionale.

  2. Prin decizia nr.48512015, M. Of. nr. 539 din 20 iulie 2015, Curtea Consti-tu{ionald a admis excepfia de neconstitufionalitate $i a constatat cit dispoziliilearl. 13 alin. (2) teza a doua, ule art. 84 alin. (2), precum;;i ale art. 486 alin (3)din Codul de procedurii civild, cu referire la menliunile care decurg din obligati-vitatea formuldrii qi suslinerii cererii de recurs de cdlre persoanele juridice ptinav o c at s ctu cons ili er j ur id ic, s Ltn t necon s t itul iona le.

  Art. 14. Contradictorialitatea. (1) lnstanla nu poate hotdri asupraunei cereri decdt dup6 citarea sau infdligarea pdrtilor, dacd legea nu pre-vede altfel.

  (2) Padile trebuie sd igi facd cunoscute reciproc Ai in timp util, directsau prin intermediul instantei, dupd caz, motivele de fapt 9i de drept pecare i9i intemeiazd pretentiile 9i apdrdrile, precum gi mijloacele de probdde care in[eleg sd se foloseascd, astfel inc6t fiecare dintre ele sd igipoatd organ iz a aper area.

  (3) Pdrlile au obligatia de a expune situatia de fapt la care se referepretenliile gi apdrdrile lor in mod corect 9i complet, fdrd a denatura sauomite faptele care le sunt cunoscute. Pdrlile au obligalia de a expuneun punct de vedere propriu fald de afirma[iile pdrtii adverse cu privire laimprejurdri de fapt relevante in cauzd.

  ( ) Pe{ile au dreptul de a discuta gi argumenta orice chestiune de faptsau de drept invocatd in cursul procesului de cdtre orice participant laproces, inclusiv de cdtre instanld din oficiu.

  l6 t1 TITLUL PRELIMINAR Art.15-22

  (5) Instanta este obligatd, in orice proces, sd supune discutiei pdrlilortoate cererile, exceptiile 9i imprejurdrile de fapt sau de drept invocate.

  (6) lnstan[a igi va intemeia hotdr6rea numai pe motive de fapt gi dedrept, pe explicatii sau pe mijloace de probd care au fost supuse, in pre-alabil, dezbaterii contradictorii.

  Art. 15. Oralitatea. Procesele se dezbat oral, cu excep[ia cazului incare legea dispune altfel sau c6nd pd(ile solicitd expres instanlei ca ju-decata sA se face numai pe baza actelor depuse la dosar. [Regl. ant.: CPC1365 art.1271

  Art. 16. Nemijlocirea. Probele se administreazd de cdtre instantacare judecd procesul, cu excep[ia cazurilor in care legea stabilegte altfel.

  Art. 17. Publicitatea. $edintele de judecatd sunt publice, in afard der;azurile prevezute de lege. [Regl. ant.: CPC 1865-art. l2l alin. (l).1

  Legisla(ie conexi: L. nr. 304/2004 privind organizarea judiciard art. 1 2.

  A!"t. 18- Limba desfigurdrii procestrlui. (1) Procesul civil se desfd-:;oard in limba romand.

  (2) Cetdtenii romAni apa(indnd minoritdtilor nalionale au dreptul sd secxprime in limba materne in fata instantelor de judecatd, in condi[iile legii.

  (3) Cetdtenii strdini gi apatrizii care nu in{eleg sau nu vorbesc limbarom6nd au dreptul de a lua cunogtinld de toate actele gi lucrdrile dosaru-Iui, de a vorbi in instan[d gi de a pune concluzii, prin traducdtor autorizat,dacd legea nu prevede altfel.

  (4) Cererile 9i actele procedurale se intocmesc numai in limba romdnd.

  Art. 19. Continuitatea. Judecetorul investit cu solutionarea cauzei nupoate fi inlocuit pe durata procesului decat pentru motive temeinice, inconditiile legii.

  Art. 20. Respectarea principiilor fundarnentale. Judecdtorul are in-datorirea se asigure respectarea gi sd respecte el insugi principiile funda-rnentale ale procesului civil, sub sanctiunile prevdzute de lege.

  Art"21. incercarea de impicare a pi(ilor. (1) Judecatorul va reco-nranda pdrtilor solutionarea amiabild a litigiului prin mediere, potrivit legiispeciale.

  (2) in tot cursul procesului, judecdtorul va incerca impdcarea pdrlilor,clandu-le indrumdrile necesare, potrivit legii.

  l-egislafie conexi: L. nr. 192/2006 privind medierea qi organizarea profesiei demediator.

  Art.22. Rolul judecitorului in aflarea adevirului. (1) Judecdtorulsolutioneazd litigiul conform regulilor de drept care ii sunt aplicabile.

  (2) Judecdtorul are indatorirea sd stdruie, prin toate mijloacele le-gale, pentru a preveni orice gregealS privind aflarea adevdrului in ca-uzd, pe baza stabilirii faptelor gi prin aplicarea corecta a legii, in scopul

 • Art.23 CODUL DE PROCEDUNA CIVILA

  pronunldrii unei hotdrdri temeinice gi legale. in acest scop, cu privire lasituatia de fapt gi motivarea in drept pe care pdr[ile le invocd, judecdtoruleste in drept sd le ceard s6 prezinte explicatii, oral sau in scris, sd pundin dezbaterea acestora orice imprejurdri de fapt sau de drept, chiar dacdnu sunt mentionate in cerere sau in intdmpinare, sd dispund adminis-trarea probelor pe care le considerd necesare, precum 9i alte mdsuriprevdzute de lege, chiar dacd pdrlile se impotrivesc.

  (3) Judecdtorul poate dispune introducerea in cauzd a altor persoane,in conditiile legii. Persoanele astfel introduse in cauzd vor avea posibi-litatea, dupd caz, de a renunta la judecatd sau la dreptul pretins, de aachiesa la pretentiile reclamantului ori de a pune capdt procesului prin-tr-o tranzac{ie.

  (4) Judecdtorul d6 sau restabilegte calificarea juridica a actelor gi fap-telor deduse judecdtii, chiar dacd pdr[ile le-au dat o altd denumire. inacest caz judecdtorul este obligat sd pund in discutia pdr[ilor calificareajuridicd exactd.

  (5) Cu ioate acestea, judecdtorul nu poate schimba denumirea sau te-rneiul juridic in cazul in care pi{ile, in virtutea unui acord expres privinddrepturi de care, potrivit legii, pot dispune, ar-r stabilit calificarea juridicd 9imotivele de drept asupra cdrora au inteles sd limiteze dezbaterile, dacdastfel nu se incalcd drepturile sau interesele legitime ale altora.

  (6) Judecdtorul trebuie sd se pronunte asupra a tot ceea ce s-a cerut,fdrd insd a depdgi limitele investirii, in afard de cazurile in care legea ardispune altfel.

  (7) Ori de c6te ori legea ii rezervd judecdtorului puterea de aprecieresau ii cere sd (ind seama de toate circumstantele cauzei, judecdtorul va!ine seama, intre altele, de principiile generale ale dreptului, de cerinteleechitdtii gi de buna-credintS. [Regl. ant.: CPC ]865 - art. 129 alin. (5)J

  Noti. Prin decizia nr. tg/2016, M. Of. nr. 103 din 6 februarie 2017, ICCJ - Com-pletul competent sdjudece recursul in interesul legii a admis recursul in interesullegii formulat de Colegiul de conducere al Cu4ii de Apel Bragov gi, in consecin!5,stabileEte cd:

  Dispoziliile art 457 alin. (4) din Codul de procedurd civild nu sunt aplicabiledacd partea exercitd o cale de atac neprevdzutd de lege, diferitd de cea corectmenlionatd in dispozitivul hotdrdrii atacate.

  In ipoteza in care parlea exercitd o cale de atac neprevdzutd de lege, diferitdde cea corect menliondt;t in dispozitivul hotdrdrii atacate, instanla de control.fu-diciar va respinge ca inadmisibild calea de atac neprevdzutd de lege, potrivit art.457 alin. (l) din Codul de procedurd civild, in mdsura in care aceasta nu poatefi calificatd prin aplicarea dispoziliilor art. 152 raportat la art. 22 alin. (4) dinCodttl de procedurd civild.

  Art. 23. Respectul cuvenit justiliei. (1) Cei prezenli la gedinta dejudecati sunt datori sd manifeste respectul cuvenit fald de instantd gi sdnu tulbure buna desfdgurare a gedintei de judecatd.

  (2) Pregedintele vegheazd ca ordinea gi solemnitatea gedintei sd fierespectate, putAnd lua in acest scop orice mdsurd prevdzutd de lege.

  18 l.) TITLUL PRELIMINAR Att.24-28

  CAPITOLUL IIIAplicarea legii de proceduri civili

  Arl.24. Legea aplicabild proceselor noi. Dispozitiile legii noi de pro-cedurd se aplicd numai proceselor gi executdrilor silite incepute dupdintrarea acesteia in vigoare.

  Art. 25. Legea aplicabili proceselor in curs. (1) Procesele in cursde judecatd, precum 9i executdrile silite incepute sub legea veche rdm6n:;upuse acelei legi.

  (2) Procesele in curs de judecatd la data schimbdrii competentei in-stantelor legal investite vor continua sd fie judecate de acele instan[e,lrotrivit legii sub care au inceput. in caz de trimitere spre rejudecare, dis-pozitiile legale privitoare la competentd, in vigoare la data c6nd a inceputprocesul, ramdn aplicabile.

  (3) in cazul in care instan{a investitd este desfiinlatd, dosarele se vortrimite din oficiu instantei competente potrivit legii noi. Dispozitiile alin. (1)rAmdn aplicabile. [Regl. ant.: CPC ]865 art. 725J

  Art. 26. Legea aplicabili mijloacelor de probi. (1) Legea care gu-verneazd conditiile de admisibilitate gi puterea doveditoare a probelorpreconstituite gi a prezumliilor legale este cea in vigoare la data produce-rii ori, dupd caz, a sdv6rgirii faptelor juridice care fac obiectul probatiunii.

  (2) Administrarea probelor se face potrivit legii in vigoare la data ad-rninistrdrii lor"

  Att.27. Legea aplicabiid hotdrdrilor. Hotdrdrile rdm6n supuse cdilorrle atac, motivelor gi termenelor prevdzute de legea sub care a inceputprocesul.

  llotirire prealabili. ICCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni detlreptin materie civili. Prin decizia nr. 5212018, inalta Curte de Casa{ie gi Justilie- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie civild a admisscsizdrile conexate formulate de Curtea de Apel Bucuregti - Seclia a IV-a civi15,inalta Curte de Casa{ie 9i Justilie - Sec{ia I civilb qi Curtea de Apel Bucureqti -Scclia a V-a civild, privind pronun{area unei hotdrdri prealabile qi, in consecinjS,stabilegte c6:

  In interpretarea;i aplicarea dispoziliilor art. 27 din Codul de procedurd ci-vild, cu re.fbrire la art. 147 alin. (4) din Constitulia Rontdniei, eJbctele DecizieiOurlii Constitulionale nr 369 din 30 mai 2017 se produc cu privire la hotdrdrileItrdecdtore;ti pronunlate dupd publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Ro-nAniei, in liligiile evaluabile in bani de pdnd Lt 1.000.000 lei inclusiv, porniterrlterior publicdrii deciziei (20 iulie 2017).

  Art. 28. Teritorialitatea legii de procedurd. (1) Dispozitiile legii deprocedurd se aplice tuturor proceselor care se judecd de cdtre instan{elelom6ne, sub rezerva unor dispozitii legale contrare.

  (2)in cazul raporturilor procesuale cu element de extraneitate, deter-rninarea legii de procedurd aplicabile se face potrivit normelor cuprinsein cartea a Vll-a.