İDRAR ANALİZİ - forumcampus.com

download İDRAR ANALİZİ - forumcampus.com

of 23

Transcript of İDRAR ANALİZİ - forumcampus.com

 • 8/14/2019 DRAR ANALZ - forumcampus.com

  1/23

  DRAR ANALZDRAR ANALZ

 • 8/14/2019 DRAR ANALZ - forumcampus.com

  2/23

  DRAR MUAYENESDRAR MUAYENES

  FizikselFiziksel

  1.1. drarn rengi vedrarn rengi ve

  berraklberrakl2.2. drarn dansitesidrarn dansitesi

  KimyasalKimyasal

  1.1. PhPh

  2.2. ProteinuriProteinuri3.3. GlikozuriGlikozuri4.4. KetonuriKetonuri5.5. HemoglobinuriHemoglobinuri6.6. HematuriHematuri7.7. BilirubinuriBilirubinuri8.8. robilinojenrobilinojen

  drar Sedimenti

  1. Eritrosit ve lokosit

  2. Epitel hcreler

  3. Mikroorganizmalar

  4. Kastlar

  5. Kristaller

 • 8/14/2019 DRAR ANALZ - forumcampus.com

  3/23

  Fiziksel MuayeneFiziksel Muay

  ene

  1.drarn rengi ve berrakl 2.drarn1.drarn rengi ve berrakl 2.drarndansitesidansitesi

 • 8/14/2019 DRAR ANALZ - forumcampus.com

  4/23

  drarn Rengi ve Berrakldrarn Reng

  i ve BerraklNormal bir idrar yapsnda bulunan rokramdan dolay sar renktedirNormal bir idrar yapsnda bulunan rokramdan dolay sar renktedir

  Koyu sarKoy

  u sar idrar;konsantre haldediridrar;konsantre haldedirAk sar-berrakA

  k sar-berrak idrar;dk younluu gsteriridrar;dk younluu gsterir

  KrmzKrmz renk;idrarda kan veya hemoglobin bulunmas halinde(bulankrenk;idrarda kan veya hemoglobin bulunmas halinde(bulankkrmz hematuri,berrak krmz hemoglobinuri dekrmz hematuri,berrak krmz hemoglobinuri de

  grlr)*grlr)*

  Kahverengi-KrmzKahvereng

  i-Krmz renk;myoglobinuri ve methemoglobinuri de grlrrenk;myoglobinuri ve methemoglobinuri de grlrYeil-SarYe

  il-Sar renk;safra renkli maddelerinden kken alrrenk;safra renkli maddelerinden kken alr

  Mavi-YeilMavi-Ye

  il renk;metilen mavisi ieren idrar yolu antiseptiklerindenrenk;metilen mavisi ieren idrar yolu antiseptiklerindenkaynaklanrkaynaklanr

  drardaki bulanklkln en bata gelen sebebi pyori dirdrardaki bulanklkln en bata gelen sebebi pyori dir

  drardaki bulanklk ayrca youn bakteriyel enfeksiyon ve spermdendrardaki bulanklk ayrca youn bakteriyel enfeksiyon ve spermdenkaynaklanabilmektedirkaynaklanabilmektedir

  Not:Atlarda idrar fizyolojik olarak bulanktr (pelvis renalisteki mukusNot:Atlarda idrar fizyolojik olarak bulanktr (pelvis renalisteki mukussalgs ve kalsiyum karbonat kristallerinden dolay).salgs ve kalsiyum karbonat kristallerinden dolay).

 • 8/14/2019 DRAR ANALZ - forumcampus.com

  5/23

  drarn Dansitesidrarn DansitesiDansite: drar iinde znm olarak bulunan re,rik asit,tuz gibi maddelerin idrardakiDansite: drar iinde znm olarak bulunan re,rik asit,tuz gibi maddelerin idrardaki

  su miktarna orandr.(bilinenin aksine erimi halde bulunan madde miktar deildirsu miktarna orandr.(bilinenin aksine erimi halde bulunan madde miktar deildir

  drar konsantre edebilme yeteneinin kayb,drar konsantre edebilme yeteneinin kayb, renal tubuler hastalklarnrenal tubuler hastalklarn ilkilksemptomlarndan biri olduundan dansite klinik muayene iin asndan nemlidirsemptomlarndan biri olduundan dansite klinik muayene iin asndan nemlidir

  Dansite, idrar santrifj edildikten sonraDansite, idrar santrifj edildikten sonra spernatantta refraktometrespernatantta refraktometre ile llr.*ile llr.*

  Erikin Hayvnlarda Normal drar DansitesiErikin Hayvnlarda Normal drar Dansitesi

  Kpek 1.015-1040Kedi 1.015-1.050

  At 1.020-1.050

  Sr 1.020-1.050

 • 8/14/2019 DRAR ANALZ - forumcampus.com

  6/23

  nemli Notlar

  Glamerular filtratn dansitesi 1.008-1.012 arasndadeiir(izostenurik idrar)

  Dansitenin 1.007 nin altna dmesi(hipostenrik idrar)bbreklerin grevini yapamadn gsterir

  Ancak idrar dansitesi tek bana deil de,renitrojen/kreatinin ile birlikte dnlmelidir.Eer budeerlerle birlikte dansitede yksek ise bozukluunprerenal,dk ise primer renal hastalklardan

  kaynakland sylenebilir.

 • 8/14/2019 DRAR ANALZ - forumcampus.com

  7/23

  Kimyasal MuayeneKimyasal Muayene

  1.1. PhPh2.2. ProteinuriProteinuri3.3. GlikozuriGlikozuri4.4. KetonuriKetonuri5.5. HemoglobinuriHemoglobinuri6.6. HematuriHematuri

  7.7. BilirubinuriBilirubinuri8.8. robilinojenrobilinojen

 • 8/14/2019 DRAR ANALZ - forumcampus.com

  8/23

  PhPhdrar Ph s asit-baz durumunundrar Ph s asit-baz durumunun

  kaba bir gstergesidirkaba bir gstergesidir

  Herbivor hayvanlarn idrar alkaliHerbivor hayvanlarn idrar alkaliKarnivor ve omnivor hayvanlarn iseKarnivor ve omnivor hayvanlarn ise

  asidiktirasidiktir

  Metabolik asidozRespiratorik asidoz

  Uzun sreli egzersiz

  Amonyum klorrAsit tuzlar

  Alk

  Ateli durumlar

  Metabolik alkaloz

  Respiratorik alkaloz

  Bakteriyel sistitis

  Prostatitis

  Bikarbonat alnmas

  Sebzeden zengin

  diyet

  Kpek 5.5-7.0

  Kedi 5.5-7.0

  At 7.0-9.0

  nek 7.0-8.0

 • 8/14/2019 DRAR ANALZ - forumcampus.com

  9/23

  ProteinuriProteinuri

  Glamerular filtrata az miktarda proteinGlamerular filtrata az miktarda proteingemesine ramen renal tubullerde reabsorbegemesine ramen renal tubullerde reabsorbeedildiinden,normal idrarda protein bulunmaz.edildiinden,normal idrarda protein bulunmaz.

  Proteinuri preglomerular veya postglomerularProteinuri preglomerular veya postglomerularkaynakl olabilirkaynakl olabilir

  Glomerular proteinri anormal glomerularGlomerular proteinri anormal glomerularpermeabilite sonucu oluur.Tm hayvanlardapermeabilite sonucu oluur.Tm hayvanlardaglomerulonefritis ve renal amiloidozis idrardaglomerulonefritis ve renal amiloidozis idrardaproteinuriye neden olabilmektedir.Aslnda buproteinuriye neden olabilmektedir.Aslnda budurum bize idrarda yang belirtileri olmadandurum bize idrarda yang belirtileri olmadan

  patolojiyi gsterir.patolojiyi gsterir.Postglomerular proteinuri aa riner sistemdePostglomerular proteinuri aa riner sistemdeyang,neoplazmi,iemi ve travma olduundayang,neoplazmi,iemi ve travma olduundaortaya kar.ortaya kar.

 • 8/14/2019 DRAR ANALZ - forumcampus.com

  10/23

  nemli Notlar

  Proteinuri ile birlikte bakteri ve lokositlerin olmasriner sistemde yang olduunu gsterir. Hemoglobinuri ve myoglobinuri pozitif protein

  reaksiyonuna neden olur Proteinuri idrar dansitesi ve dier sedimentlerle

  birlikte yorumlanmaldr.Dk dansiteli idrardaproteinuri dikkatle irdelenmelidir (akut veya kronikrenal yetmezlik).

  Amiloidozisin nemli bulgusu olabilir

  Kolostrum alm buzalarda ilk 40 saat proteinurinormaldir(kollostral protein absorbsiyonu nedeniyle).

 • 8/14/2019 DRAR ANALZ - forumcampus.com

  11/23

  GlikozuriGlikozuri

  Glikoz glomerular filtrasyonu getikten sonra,tubulGlikoz glomerular filtrasyonu getikten sonra,tubulhcreleri tarafndan tamamyla absorbe edilir.Buhcreleri tarafndan tamamyla absorbe edilir.Bunedenle normal bir idrarda likoz bulunmaz.nedenle normal bir idrarda likoz bulunmaz.

  drarda glikoz tayininde kullanlan en yaygn metoddrarda glikoz tayininde kullanlan en yaygn metod

  enzim(glikoz oksidaz) dipsitik tir.enzim(glikoz oksidaz) dipsitik tir.Askorbik asit bulunan idrarda yanl ve negatif yndeAskorbik asit bulunan idrarda yanl ve negatif yndesonu oluabilir.sonu oluabilir.

  Ayrca kpekler de deiik miktarda askorbik asitAyrca kpekler de deiik miktarda askorbik asitsentezleyebildiklerinden kpekte glikozurininsentezleyebildiklerinden kpekte glikozurinin

  belirlenmesi iin dier metodlar kullanlmaldr.belirlenmesi iin dier metodlar kullanlmaldr.Sistitisli kedilerde ve hematurili hayvanlarda yanlSistitisli kedilerde ve hematurili hayvanlarda yanl

  pozitif sonular alnabilir.pozitif sonular alnabilir.

 • 8/14/2019 DRAR ANALZ - forumcampus.com

  12/23

 • 8/14/2019 DRAR ANALZ - forumcampus.com

  13/23

  KetonuriKetonuri

  Normal idrarda keton cisimleri bulunmaz.Normal idrarda keton cisimleri bulunmaz.drarda keton cisimleri karbonhidratdrarda keton cisimleri karbonhidrat

  metabolizmasndaki bozukluu gsterir.metabolizmasndaki bozukluu gsterir.Keton cisimleri (asetoasetat,aseton,B hidroksibutirat)Keton cisimleri (asetoasetat,aseton,B hidroksibutirat)

  yeterli glikoz olmadnda karacierde yayeterli glikoz olmadnda karacierde yaoksidasyonu sonucu oluur.oksidasyonu sonucu oluur.drarda keton muayenesi dipsitikler ile,tablet veyadrarda keton muayenesi dipsitikler ile,tablet veya

  rothera ayrac ile yaplr.rothera ayrac ile yaplr.Srlarda primer ve sekunder ketoziste,ketonuriSrlarda primer ve sekunder ketoziste,ketonuri

  yaygn bir bulgudur.Ancak bu durum stte yaplanyaygn bir bulgudur.Ancak bu durum stte yaplanketon testiyle birlikte yorumlanmaldr.*keton testiyle birlikte yorumlanmaldr.*

 • 8/14/2019 DRAR ANALZ - forumcampus.com

  14/23

 • 8/14/2019 DRAR ANALZ - forumcampus.com

  15/23

  Hemoglobinuri ve MyoglobinuriHemoglobinuri ve Myoglobinuri

  drarda gizli kann pozitif olmas eritrosit,serbestdrarda gizli kann pozitif olmas eritrosit,serbesthemoglobin veya myoglobin olduunu gsterirhemoglobin veya myoglobin olduunu gsterir

  Myoglobinuri ve hemoglobinuri kabaca amonyumMyoglobinuri ve hemoglobinuri kabaca amonyum

  slfat presipitasyon testi ile ayrlabilirslfat presipitasyon testi ile ayrlabilirHemoglobinuri eritrositlerin intravasklerHemoglobinuri eritrositlerin intravasklerhemolizini (hemolitik anemi)hemolizini (hemolitik anemi)gsterirken,myoglobinuri de hastada akutgsterirken,myoglobinuri de hastada akut

  muskuler travma,hipertermi,tetanoz ve myozitismuskuler travma,hipertermi,tetanoz ve myozitisynnden bilgi verir.ynnden bilgi verir.

 • 8/14/2019 DRAR ANALZ - forumcampus.com

  16/23

  HematuriHematuri

  Hematuri idrar dipsitik ile veya idrar sedimentininHematuri idrar dipsitik ile veya idrar sedimentininmikroskobik incelenmesiyle belirlenirmikroskobik incelenmesiyle belirlenirKoagulasyon defektleri rogenital sistemKoagulasyon defektleri rogenital sistem

  hastalklar hematuriye neden olabilirhastalklar hematuriye neden olabilir

  Hematuri ounlukla akut renalyetmezlik,Hematuri ounlukla akut renalyetmezlik,nefrotoksinler ve kimyasal ajanlar(bakr,civanefrotoksinler ve kimyasal ajanlar(bakr,civazehirlenmeleri,sulfanamidler,fenoller),zehirlenmeleri,sulfanamidler,fenoller),travma,pyelonefritis,sistitis,rolitiyazis vetravma,pyelonefritis,sistitis,rolitiyazis ve

  riner sistem parazitlerinden kken alr.riner sistem parazitlerinden kken alr.

 • 8/14/2019 DRAR ANALZ - forumcampus.com

  17/23

  Kaynana gre hematurilerKaynana gre hematuriler

  PrerenalPrerenal SeptisemiSeptisemi Purpura HemorajikaPurpura Hemorajika

  AntraksAntraksPostrenalPostrenal Sistitis-akutSistitis-akut UrolithiasisUrolithiasis drar kesesi polipleridrar kesesi polipleri Hematturia VesikalisHematturia Vesikalis

  BovisBovis

  RenalRenal Glomerulonefritis-akutGlomerulonefritis-akut PyelonefritisPyelonefritis Bbrek arterleri infarktsBbrek arterleri infarkts CGBCGB Embolik nefritisEmbolik nefritis Toksik nefrozisToksik nefrozis Ar sulfanamid kullanmAr sulfanamid kullanm

  Bbrek travmasBbrek travmas

 • 8/14/2019 DRAR ANALZ - forumcampus.com

  18/23

  BilirubinuriBilirubinuri

  drarda biluribinuriyi idrar dipsitikleriyle veyadrarda biluribinuriyi idrar dipsitikleriyle veyaoksidasyon metoduyla incelenebilir.Tm hayvanlardaoksidasyon metoduyla incelenebilir.Tm hayvanlardabilirubinurinin en yaygn nedenleri hepatik hastalklarbilirubinurinin en yaygn nedenleri hepatik hastalklarve posthepatik safra yollar obstruksiyonlardr.Buve posthepatik safra yollar obstruksiyonlardr.Budurumda bilirubin karacierde konjuge edilir ve sudadurumda bilirubin karacierde konjuge edilir ve suda

  znr hale gelerek idrara geer.znr hale gelerek idrara geer.Kpeklerde normalde idrar dansitesi 1.020 veya dahaKpeklerde normalde idrar dansitesi 1.020 veya daha

  yksek olduunda,hafif biluribinuri (+1)yksek olduunda,hafif biluribinuri (+1)grlebilir.Daha yksek reaksiyonlar (+3) hepatikgrlebilir.Daha yksek reaksiyonlar (+3) hepatikhastal gsterir ve hasta da ikterus yok ise dahahastal gsterir ve hasta da ikterus yok ise daha

  duyarl karacier fonksiyon testlerine ihtiyaduyarl karacier fonksiyon testlerine ihtiyavardr.drarda bilirubin sarlk habercisidir.vardr.drarda bilirubin sarlk habercisidir.

  Bununla beraber hemolitik hastalklar,byk hayvanlarBununla beraber hemolitik hastalklar,byk hayvanlarda babesiyozis,kpeklerde de hemobartonellozis gibida babesiyozis,kpeklerde de hemobartonellozis gibi

  hastalklarda gz nnde tutulmaldr.hastalklarda gz nnde tutulmaldr.

 • 8/14/2019 DRAR ANALZ - forumcampus.com

  19/23

  robilinojenrobilinojen

  Barsaklarda ve zellikle kolonda konjugeBarsaklarda ve zellikle kolonda konjugebilirubin bakteriler tarafndan hidrolize edilirbilirubin bakteriler tarafndan hidrolize edilirve robilinojen haline gelir ve buradanve robilinojen haline gelir ve buradanenterohepatik dolama girer ve KC eenterohepatik dolama girer ve KC e

  gelir.Buradan tekrar safra ile barsaklaragelir.Buradan tekrar safra ile barsaklaraverilir ve bu srada kan dolamna katlanverilir ve bu srada kan dolamna katlanrobilinojenin bir ksm idrarla atlr.lalar verobilinojenin bir ksm idrarla atlr.lalar veiddetli diyareler idrardaki atlmniddetli diyareler idrardaki atlmn

  engelleyebilir.Ancak klinik olarak oktaengelleyebilir.Ancak klinik olarak oktanemi yoktur.nemi yoktur.

 • 8/14/2019 DRAR ANALZ - forumcampus.com

  20/23

  NitritNitrit

  drarda nitrit normal olarak ok dkdrarda nitrit normal olarak ok dkseviyede bulunur.seviyede bulunur.

  drar yolu enfeksiyonlarna yolaan batadrar yolu enfeksiyonlarna yolaan bataE.coli olmak zere Gram(-) bakterilerE.coli olmak zere Gram(-) bakteriler

  ,stafilokok ve pseudomonaslar nitrat,stafilokok ve pseudomonaslar nitratnitrite indirgeyerek belirgin miktardanitrite indirgeyerek belirgin miktardanitrituri olutururlarnitrituri olutururlar

  Bakterilerin nitrit oluumunu yapabilmesiBakterilerin nitrit oluumunu yapabilmesi

  iin 4-6 saatlik bir zamana ihtiya vardr.Buiin 4-6 saatlik bir zamana ihtiya vardr.Bunedenle sabah idrar kullanlmaldr.nedenle sabah idrar kullanlmaldr.drar yolu enfeksiyonlarnn tansndadrar yolu enfeksiyonlarnn tansnda

  yardmc bir yntemdir.yardmc bir yntemdir.

 • 8/14/2019 DRAR ANALZ - forumcampus.com

  21/23

 • 8/14/2019 DRAR ANALZ - forumcampus.com

  22/23

 • 8/14/2019 DRAR ANALZ - forumcampus.com

  23/23

  KAYNAKLARKAYNAKLAR

  1.Veteriner Klinik Loboratuvar Tehis (Krat TURGUT)1.Veteriner Klinik Loboratuvar Tehis (Krat TURGUT)

  2.Sr Hastalklar (Prf..Dr. Hasan Batmaz)2.Sr Hastalklar (Prf..Dr. Hasan Batmaz)

  3.Resimler;3.Resimler; http://starklab.slu.edu/PhysioLab/urinanalysishttp://starklab.slu.edu/PhysioLab/urinanalysis

  http://www.ichungdo.com/http://www.ichungdo.com/

  http://starklab.slu.edu/PhysioLab/urinanalysishttp://starklab.slu.edu/PhysioLab/urinanalysishttp://www.ichungdo.com/http://www.ichungdo.com/http://www.ichungdo.com/http://starklab.slu.edu/PhysioLab/urinanalysis