Z A K O a k o n o potvrdjivanju...آ  REPUBLIKA FRANCUSKA, REPUBLIKA ITALIJA, REPUBLIKA KIPAR,...

download Z A K O a k o n o potvrdjivanju...آ  REPUBLIKA FRANCUSKA, REPUBLIKA ITALIJA, REPUBLIKA KIPAR, REPUBLIKA

of 675

 • date post

  02-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Z A K O a k o n o potvrdjivanju...آ  REPUBLIKA FRANCUSKA, REPUBLIKA ITALIJA, REPUBLIKA KIPAR,...

 • Z A K O N O POTVR�IVANJU SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZME�U EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA �LANICA, SA

  JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SRBIJE , SA DRUGE STRANE

  �lan 1.

  Potvr�uje se Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju izme�u Evropskih zajednica i njihovih država �lanica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane, koji je potpisan 29. aprila 2008. godine u Luksemburgu, na srpskom i zvani�nim jezicima Evropske unije.

  �lan 2.

  Republika Srbija, kao pravni sledbenik Savezne Republike Jugoslavije, odredbu: a. sedmog po redu paragrafa preambule Sporazuma, u kojoj ugovorne strane iskazuju svoju posve�enost potpunom sprovo�enju svih na�ela i odredbi Povelje UN, OEBS, posebno onih sadržanih u završnom aktu Konferencije o evropskoj bezbednosti i saradnji, zaklju�nim dokumentima Madridske i Be�ke konferencije i Pariskoj povelji za novu Evropu, i Pakta za stabilnost jugoisti�ne Evrope, u cilju doprinosa regionalnoj stabilnosti i saradnji izme�u zemalja regiona; b. �lana 2. Sporazuma, prema kojoj �e poštovanje na�ela me�unarodnog prava predstavljati osnov unutrašnje i spoljne politike ugovornih strana i �initi suštinski element Sporazuma; v. �lana 4. Sporazuma, kojom ugovorne strane potvr�uju zna�aj koji daju ispunjavanju me�unarodnih obaveza; i g. �lana 135. stav 2. Sporazuma, po kojoj to što se Sporazum ne primenjuje na Kosovu koje je trenutno pod me�unarodnom upravom u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 od 10. juna 1999. godine, ne dovodi u pitanje sadašnji status Kosova niti odre�ivanje njegovog kona�nog položaja prema istoj Rezoluciji; razume kao potvrdu da Sporazum ne ugrožava teritorijalni integritet Srbije, a posebno status Pokrajine Kosovo i Metohija kao sastavnog dela teritorije Srbije, što je garantovano Rezolucijom SB OUN 1244, delom njene preambule koji glasi: "ponovo potvr�uju�i privrženost svih država �lanica suverenitetu i teritorijalnom integritetu SR Jugoslavije i drugih država regiona, kako je navedeno u Helsinškom dokumentu i Aneksu 2," i aneksom 2. ta�kom 5. prve Rezolucije 1244, re�enicom koja glasi: "Uspostavljanje privremene administracije za Kosovo kao dela me�unarodnog civilnog prisustva pod kojim �e narod Kosova mo�i da uživa suštinsku autonomiju u okviru SR Jugoslavije o �emu �e odluku doneti Savez bezbednosti UN-a." Republika Srbija �e se u primeni Sporazuma rukovoditi navedenim tuma�enjem.

 • - 2 -

  2

  �lan 3.

  Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

  SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU

  IZME�U

  EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA �LANICA,

  SA JEDNE STRANE,

  I REPUBLIKE SRBIJE, SA DRUGE STRANE

 • - 3 -

  3

  KRALjEVINA BELGIJA,

  REPUBLIKA BUGARSKA,

  �EŠKA REPUBLIKA,

  KRALjEVINA DANSKA,

  SAVEZNA REPUBLIKA NEMA�KA,

  REPUBLIKA ESTONIJA,

  IRSKA,

  REPUBLIKA GR�KA,

  KRALjEVINA ŠPANIJA,

  REPUBLIKA FRANCUSKA,

  REPUBLIKA ITALIJA,

  REPUBLIKA KIPAR,

  REPUBLIKA LETONIJA,

  REPUBLIKA LITVANIJA,

  VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

  REPUBLIKA MA�ARSKA,

  REPUBLIKA MALTA,

 • - 4 -

  4

  KRALjEVINA HOLANDIJA,

  REPUBLIKA AUSTRIJA,

  REPUBLIKA POLjSKA,

  REPUBLIKA PORTUGALIJA,

  RUMUNIJA,

  REPUBLIKA SLOVENIJA,

  SLOVA�KA REPUBLIKA,

  REPUBLIKA FINSKA,

  KRALjEVINA ŠVEDSKA,

  UJEDINjENO KRALjEVSTVO VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE

 • - 5 -

  5

  Ugovorne strane Ugovora o osnivanju Evropske zajednice i Ugovora o osnivanju Evropske zajednice za atomsku energiju i Ugovora o Evropskoj uniji, u daljem tekstu „države �lanice”, i EVROPSKA ZAJEDNICA i EVROPSKA ZAJEDNICA ZA ATOMSKU ENERGIJU, u daljem tekstu „Zajednica”,

  s jedne strane, i REPUBLIKA SRBIJA, u daljem tekstu „Srbija”,

  s druge strane, u daljem tekstu zajedno: "strane", UZIMAJU�I u obzir jake veze izme�u strana i vrednosti koje dele, njihovu želju za ja�anjem tih veza i uspostavljanjem bliskog i trajnog odnosa koji se zasniva na uzajamnosti i obostranom interesu, što bi Srbiji trebalo da omogu�i dalje ja�anje i širenje odnosa sa Zajednicom i njenim državama �lanicama; UZIMAJU�I u obzir zna�aj ovog sporazuma, u okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja (PSP) sa državama jugoisto�ne Evrope, za uspostavljanje i konsolidaciju stabilnog evropskog poretka zasnovanog na saradnji, kojem je Evropska unija glavni stub, kao i u okviru Pakta za stabilnost; UZIMAJU�I u obzir spremnost Evropske unije da u najve�oj mogu�oj meri integriše Srbiju u politi�ke i privredne tokove Evrope kao i njen status potencijalnog kandidata za �lanstvo u EU na osnovu Ugovora o Evropskoj uniji (u daljem tekstu „Ugovor o EU”) i ispunjenja kriterijuma utvr�enih od strane Evropskog saveta u junu 1993. godine, kao i uslovljenosti Procesa stabilizacije i pridruživanja, a pod uslovom uspešnog sprovo�enja ovog sporazuma, posebno u pogledu regionalne saradnje; UZIMAJU�I u obzir Evropsko partnerstvo, koje utvr�uje prioritetne aktivnosti u cilju podrške naporima države da se približi Evropskoj uniji; UZIMAJU�I u obzir posve�enost strana da svim sredstvima doprinesu politi�koj, privrednoj i institucionalnoj stabilizaciji u Srbiji, kao i u regionu, razvojem gra�anskog društva i demokratizacijom, izgradnjom institucija i reformom državne uprave, trgovinskom integracijom u regionu i poboljšanom privrednom saradnjom, kao i saradnjom u brojnim oblastima, posebno u pravosu�u i unutrašnjim poslovima i ja�anju nacionalne i regionalne bezbednosti; UZIMAJU�I u obzir posve�enost strana pove�anju politi�kih i ekonomskih sloboda kao samih osnova ovog sporazuma, kao i njihovu posve�enost poštovanju ljudskih prava i vladavine prava, uklju�uju�i prava pripadnika nacionalnih manjina, i demokratskim na�elima kroz višepartijski sistem sa slobodnim i poštenim izborima;

 • - 6 -

  6

  UZIMAJU�I u obzir posve�enost strana potpunom sprovo�enju svih na�ela i odredbi Povelje UN, OEBS, posebno onih sadržanih u Završnom aktu Konferencije o evropskoj bezbednosti i saradnji (u daljem tekstu „Završni akt iz Helsinkija”), zaklju�nim dokumentima Madridske i Be�ke konferencije, Pariskoj povelji za novu Evropu, i Paktu za stabilnost jugoisto�ne Evrope, u cilju doprinosa regionalnoj stabilnosti i saradnji izme�u zemalja regiona; POTVR�UJU�I pravo na povratak svim izbeglicama i interno raseljenim licima, pravo na zaštitu njihove imovine i druga srodna ljudska prava; UZIMAJU�I u obzir posve�enost strana na�elima slobodne tržišne privrede i održivom razvoju, kao i spremnost Zajednice da doprinese privrednim reformama u Srbiji; UZIMAJU�I u obzir posve�enost strana slobodnoj trgovini, u skladu sa pravima i obavezama koje proisti�u iz �lanstva u Svetskoj trgovinskoj organizaciji; UZIMAJU�I u obzir želju strana da dodatno razviju stalni politi�ki dijalog o bilateralnim i me�unarodnim pitanjima od zajedni�kog interesa, uklju�uju�i regionalne aspekte, imaju�i u vidu Zajedni�ku spoljnu i bezbednosnu politiku Evropske unije; UZIMAJU�I u obzir posve�enost strana suzbijanju organizovanog kriminala i ja�anju saradnje u borbi protiv terorizma na osnovu deklaracije izdate od strane Evropske konferencije 20. oktobra 2001. godine; UVERENE da �e Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (u daljem tekstu „Sporazum”) stvoriti novu klimu za privredne odnose izme�u njih, i iznad svega, za razvoj trgovine i ulaganja, kao klju�nih �inilaca za restrukturiranje i modernizaciju privrede; IMAJU�I u vidu posve�enost Srbije uskla�ivanju svog zakonodavstva u relevantnim sektorima sa zakonodavstvom Zajednice i njegovom efikasnom sprovo�enju; VODE�I ra�una o spremnosti Zajednice da pruži odlu�nu podršku sprovo�enju reforme i da u tom cilju iskoristi sve raspoložive instrumente saradnje i tehni�ku, finansijsku i ekonomsku pomo� na sveobuhvatnoj, indikativnoj, višegodišnjoj osnovi; POTVR�UJU�I da odredbe ovog sporazuma koje su obuhva�ene Delom III, Naslovom IV Ugovora o osnivanju Evropske zajednice (u daljem tekstu „Ugovor o EZ”) obavezuju Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku kao posebne ugovorne strane, a ne kao države �lanice Evropske zajednice, dok Ujedinjeno Kraljevstvo ili Irska (u zavisnosti od slu�aja) ne obaveste Srbiju da su postale obavezane kao deo Evropske zajednice u skladu sa Protokolom o položaju Ujedinjenog Kraljevstva i Irske, koji je dodat Ugovoru o EU i Ugovoru o EZ. Isto važi za Dansku, u skladu sa Protokolom koji je dodat ovim Ugovorima o položaju Danske; PODSE�AJU�I na Zagreba�ki samit, koji je pozvao na dalje u�vrš�ivanje odnosa izme�u zemalja obuhva�enih Procesom stabilizacije i pridruživanja i Evropske unije, kao i poboljšanu regionalnu saradnju; PODSE�AJU�I da je Solunski samit oja�ao Proces stabilizacije i pridruživanja kao politi�ki okvir za odnose izme�u Evropske unije i država zapadnog Balkana i naglasio perspektivu njihove integracije sa Evropskom unijom na osnovu njihovog pojedina�nog napretka u

 • - 7 -

  7

  reformama i dostignu�ima, što je i potvr�eno kasnijim zaklju�cima Evropskog saveta iz decembra 2005. godine i dece