Republika e Kosovأ«s Republika e Kosovأ«s Republika Kosova – Republic of Kosovo Qeveria...

download Republika e Kosovأ«s Republika e Kosovأ«s Republika Kosova – Republic of Kosovo Qeveria – Vlada

of 12

 • date post

  23-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Republika e Kosovأ«s Republika e Kosovأ«s Republika Kosova – Republic of Kosovo Qeveria...

 • 1

  Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo

  Qeveria – Vlada – Government

  Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansija - Ministry of Finance

  Thesari i Kosovës – Trezor Kosova - Treasury of Kosova

  TROMESEČNI PODACI O UKUPNOM DUGU

  Treči Kvartal 2018

  Divizija za Upravljanje Dugova

  Oktobar 2018

 • 2

  Sadržaj

  Skraćenice ........................................................................................................................................... 3

  UVOD.................................................................................................................................................. 4

  1. UKUPAN DUG ........................................................................................................................... 5

  Zaliha Ukpnog Dug .......................................................................................................................... 5

  Ukpnog Dug trend ............................................................................................................................ 5

  Portfolio Dug po valuti ..................................................................................................................... 6

  Dug portfolija prema vrsti kamata ................................................................................................. 6

  Portfolio dug po valuti i kamata TM3 2018 ................................................................................... 6

  2. MEƉUNARODNI DUG ............................................................................................................. 7

  Zaliha Međunarodni Dug ................................................................................................................ 7

  Međunarodni Dug po kreditorima ................................................................................................. 7

  Međunarodni Dug podeljen prema kreditorima TM3 2018 ........................................................ 7

  Povlekuvanja po kreditorima .......................................................................................................... 8

  Servisiranje Međunarodni Dug po kreditorima .......................................................................... 8

  Međunarodni Dug portfolio po valuti i kamata TM3 2018 ........................................................ 8

  Međunarodni Sporazumi Kredit TM3 2018 .................................................................................. 9

  Međunarodni dug - uključujuc ́i i neizmireni dug ........................................................................ 9

  3. UNUTRAŠNJI DUG ................................................................................................................. 10

  Zaliha Unutrašnji Dug .................................................................................................................... 10

  Vlada HV izdate TM3 2018 ............................................................................................................ 10

  Unutrašnji Dug podelen prema vrsti instrumenta ..................................................................... 10

  Unutrašnji dug od nosilaca DH od vrednosti TM3 2018 ........................................................... 11

  Servisiranje Unutrašnji Dug ........................................................................................................... 11

  4. DRŽAVNE GARANCIJE ......................................................................................................... 11

  5. POKAZATELJI RIZIKA ........................................................................................................... 12

 • 3

  Skraćenice

  BDP Bruto Domaći Proizvod

  CBK Centralna Banka Republike Kosova

  DIN Islamski Dinar

  HV Vlada Hartije od Vrednosti Republike Kosova

  EBRD Evropske Banke za Obnovu i Razvoj

  EIB Evropska Investiciona Banka

  FODK Fond Osiguranja Depozita Kosova

  FOMR Fond OPEC-a za Međunarodni Razvoj

  IBR Islamska Banka za Razvoj

  Imp. BO Projekat Implementacija Budžetska Organizacija

  KfW Nemačka Agencija za Obnovu

  MAR Međunarodno Agencija za Razvoj

  MBOR Međunarodna Banka za Obnovu i Razvoj

  MPSRR Ministartsvo Poljoprivrede Sumarstva i Ruralnog

  Razvoja

  MI Ministrastvo za Infrastrukturu

  MTI Ministarstvo Trgovine i Industrije

  Natixis Predstavnik Francuske Republike za investicije

  R Revidirano podaci

  SAR Saudi Riyal

  SDR Specijalna prava na povlačenje

  SFR Saudijski Fond za Razvoj

  TM Tromesečni

  UniCredit Banka UniCredit u Austriji

 • 4

  UVOD

  Oslanjajući se na Zakon o javnom dugu br. 03/L-175 i Uredbi VRK – Br. 22/2013 o

  postupcima za izdavanje i upravljanje državnog duga, opštinskog duga i državnih

  garancija, i najbolje prakse, Trezor objavljuje na sajtu Ministarstva izvještaj Kvartalne

  podatke o prijavi Ukupnog Duga. Ukupan Dug je definisan Zakonom o Javnom Dugu, kao

  skup Državnog Duga i Opštinskog Duga. Državni Dug može biti direktno ili podzajmovi1

  duga. I u vezi čijoj je nadležnosti predmet, Ukupan Dug se može podeliti na

  Međunarodnim i Unutrašnji Duga – gde Unutrašnji Dug je predmet lokalne nadležnosti

  unutrašnjih poslova, dok on može biti predmet Međunarodne izvan jurisdikcije Republike

  Kosovo.

  Zveštaj se sastoji iz pet dela, gde u prvom delu se prikazuju podaci o Ukupnom Dugu, dok

  u drugom podaci o Međunarodnom Dugu, treći deo prikazuje podatke o Unutrašnji Dugu,

  četiri deo prikazuje podatke o Pokazatelji rizika, i u zadnjem delu se prikazuju podaci o

  Državnim Garancijama.

  Valuta denominirana u stranoj valuti koja nije u evrima korišćena je od 28 septembar 20182.

  godine. Iznosi prikazani u narednim tabelama su u milionima iu evrima, osim ako je

  drugačije navedeno o ovom dokumenu.

  1 Dug koji vladini ugovori, ali sa trojni sporazum ima pravo na pod- pozajmljuju organ javnog sektora. 2 imf.org: 1SDR=1.2053 Euro; 1DIN=1.2053 Euro (dt. 28.9.2018) xe.com: 1USD=0.8601 Euro; 1SAR=0.2293 Euro (dt. 28.9.2018)

 • 5

  1. UKUPAN DUG

  Zaliha Ukpnog Dug

  2013 2014 2015 2016 2017

  TM1 2018

  TM2 2018

  TM3 2018

  Međunarodni Dug 323.76 326.35 371.17 373.77 422.15 415.98 418.37 416.59

  Centralni nivo 321.73 316.54 339.87 323.93 365.18 358.55 364.03 361.85

  Podzajmovi 2.03 9.81 31.30 49.83 56.97 57.43 54.34 54.74

  Opštine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  Unutrašnji Dug 152.51 256.52 377.78 478.97 574.27 612.49 616.75 663.50

  Centralni nivo 152.51 256.52 377.78 478.97 574.27 612.49 616.75 663.50

  Opštine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  Sveukupan Dug 476.27 582.87 748.95 852.74 996.42 1,028.47 1,035.12 1,080.09

  Državne garancije 0.00 10.00 10.00 20.00 44.00 44.00 44.00 44.00

  Sveukupan dug (% e BDP-a) R

  8.94% 10.65% 13.07% 14.58% 16.63% 16.15% 16.25% 16.92%

  Beleška: Međunarodni Dug se menja po godinama i kao posledica promene kursa valuta. Vrednosti BDP-a za period od 2009 do 2016 godine preuzete su sa sajta Agencije za statistiku Kosova za 2017 i 2018 godinu iz Zakona o budžetu za odgovarajuće godine.

  Ukpnog Dug trend

  8.94%

  10.65%

  13.07%

  14.58%

  16.63% 16.15% 16.25% 16.92%

  0%

  2%

  4%

  6%

  8%

  10%

  12%

  14%

  16%

  18%

  0.00

  200.00

  400.00

  600.00

  800.00

  1,000.00

  1,200.00

  2013 2014 2015 2016 2017 TM1 2018 TM2 2018 TM3 2018

  (% E

  B D

  P -A

  )

  M IL

  IO N

  E U

  R

  Sveukupan Dug Sveukupan dug (% e BDP-a)

 • 6

  Portfolio Dug po valuti

  2013 2014 2015 2016 2017

  TM1 2018

  TM2 2018

  TM3 2018

  Sveukupan Dug 476.27 582.87 748.95 852.74 996.42 1,028.47 1,035.12 1,080.09

  EUR 402.34 506.15 650.92 758.85 856.91 889.63 892.46 936.84

  SDR* 73.93 76.73 98.03 93.89 139.51 138.84 142.66 143.25

  Međunarodni Dug 323.76 326.35 371.17 373.77 422.15 415.98 418.37 416.59

  EUR 249.83 249.63 273.14 279.88 282.64 277.14 275.71 273.34

  SDR* 73.93 76.73 98.03 93.89 139.51 138.84 142.66 143.25

  Unutrašnji Dug 152.51 256.52 377.78 478.97 574.27 612.49 616.75 663.50

  EUR 152.51 256.52 377.78 478.97 574.27 612.49 616.75 663.50 Beleška: Pozicija SDR3 predstavlja neto vrednost ekspozicije, što podrazumijeva iznos izloženosti isključujući evro komponentu.

  Dug portfolija prema vrsti kamata

  2013 2014 2015 2016 2017

  TM1 2018

  TM2 2018

  TM3 2018

  Sveukupan Dug 476.27 582.87 748.95 852.74 996.42 1,028.47 1,035.12 1,080.09

  Fiksna 370.54 481.14 621.21 738.78 835.65 868.72 871.76 916.89

  Varijabilna 105.73 101.73 127.74 113.96 160.77 159.74 163.36 163.20

  Međunarodni Dug 323.76 326.35 371.17 37