Sinteza Lege 217

download Sinteza Lege 217

of 25

Embed Size (px)

Transcript of Sinteza Lege 217

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  1/25

  Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata 2014.

  Lege nr. 217/2003 republicata 2014

  Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 205 din 24 martie 2014

  Republicata in temeiul dispozitiilor art. 248 din e!ea nr. 18"#2012 pentru punerea in

  aplicare a e!ii nr. 28$#200% pri&ind 'odul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,

  Partea I, nr. "5" din 12 noiembrie 2012 si rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea

  I, nr. 11" din 1 martie 201(, cu modificarile ulterioare, dandu)se te*telor o noua numerotare.

  e!ea nr. 21"#200( a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ($5 din

  (0 mai 2012.

  Ocrotirea si spri+inirea familiei, dez&oltarea si consolidarea solidaritatii familiale, bazata pe

  prietenie, afectiune si intra+utorare morala si materiala a membrilor familiei, constituie unobiecti& de interes national.

  Pre&enirea si combaterea &iolentei in familie fac parte din politica inte!rata de ocrotire si

  spri+inire a familiei si reprezinta o importanta problema de sanatate publica.

  tatul roman, prin autoritatile competente, elaboreaza si implementeaza politici si

  pro!rame destinate pre&enirii si combaterii &iolentei in familie, precum si protectiei &ictimelor

  &iolentei in familie.

  Protectia si promo&area drepturilor &ictimelor &iolentei in familie se realizeaza in

  conformitate cu urmatoarele principii- principiul le!alitatii/

  principiul respectarii demnitatii umane/

  principiul pre&enirii sa&arsirii actelor de &iolenta in familie/

  principiul celeritatii/

  principiul parteneriatului/

  principiul e!alitatii de sanse si de tratament.

  In sensul prezentei le!i, &iolenta in familie reprezinta orice actiune sau inactiune

  intentionata, cu e*ceptia actiunilor de autoaparare ori de aparare, manifestata fizic sau

  &erbal, sa&arsita de catre un membru de familie impotri&a altui membru al aceleiasi familii,

  care pro&oaca ori poate cauza un pre+udiciu sau suferinte fizice, psiice, se*uale,

  emotionale ori psiolo!ice, inclusi& amenintarea cu asemenea acte, constran!erea sau

  pri&area arbitrara de libertate.

  'onstituie, de asemenea, &iolenta in familie impiedicarea femeii de a)si e*ercita drepturile

  si libertatile fundamentale.

  iolenta in familie se manifesta sub urmatoarele forme-

  &iolenta &erbala ) adresarea printr)un limba+ +i!nitor, brutal, precum utilizarea de insulte,

  amenintari, cu&inte si e*presii de!radante sau umilitoare/

  &iolenta psiolo!ica ) impunerea &ointei sau a controlului personal, pro&ocarea de stari de

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  2/25

  tensiune si de suferinta psiica in orice mod si prin orice mi+loace, &iolenta demonstrati&a

  asupra obiectelor si animalelor, prin amenintari &erbale, afisare ostentati&a a armelor,

  ne!li+are, controlul &ietii personale, acte de !elozie, constran!erile de orice fel, precum si

  alte actiuni cu efect similar/

  &iolenta fizica ) &atamarea corporala ori a sanatatii prin lo&ire, imbrancire, trantire, tra!ere

  de par, intepare, taiere, ardere, stran!ulare, muscare, in orice forma si de orice intensitate,inclusi& mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otra&ire, into*icare, precum si alte

  actiuni cu efect similar/

  &iolenta se*uala ) a!resiune se*uala, impunere de acte de!radante, artuire, intimidare,

  manipulare, brutalitate in &ederea intretinerii unor relatii se*uale fortate, &iol con+u!al/

  &iolenta economica ) interzicerea acti&itatii profesionale, pri&are de mi+loace economice,

  inclusi& lipsire de mi+loace de e*istenta primara, cum ar fi rana, medicamente, obiecte de

  prima necesitate, actiunea de sustra!ere intentionata a bunurilor persoanei, interzicerea

  dreptului de a poseda, folosi si dispune de bunurile comune, control inecitabil asupra

  bunurilor si resurselor comune, refuzul de a sustine familia, impunerea de munci !rele si

  noci&e in detrimentul sanatatii, inclusi& unui membru de familie minor, precum si alte actiunicu efect similar/

  &iolenta sociala ) impunerea izolarii persoanei de familie, de comunitate si de prieteni,

  interzicerea frec&entarii institutiei de in&atamant, impunerea izolarii prin detentie, inclusi& in

  locuinta familiala, pri&are intentionata de acces la informatie, precum si alte actiuni cu efect

  similar/

  &iolenta spirituala ) subestimarea sau diminuarea importantei satisfacerii necesitatilor

  moral)spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiratiilor membrilor de

  familie, a accesului la &alorile culturale, etnice, lin!&istice ori reli!ioase, impunerea aderarii la

  credinte si practici spirituale si reli!ioase inacceptabile, precum si alte actiuni cu efect similar 

  sau cu repercusiuni similare.

  In sensul prezentei le!i, prin membru de familie se intele!e-

  ascendentii si descendentii, fratii si surorile, copiii acestora, precum si persoanele de&enite

  prin adoptie, potri&it le!ii, astfel de rude/

  sotul#sotia si#sau fostul sot#fosta sotie/

  persoanele care au stabilit relatii asemanatoare acelora dintre soti sau dintre parinti si

  copii, in cazul in care con&ietuiesc/

  tutorele sau alta persoana care e*ercita in fapt ori in drept drepturile fata de persoana

  copilului/

  reprezentantul le!al sau alta persoana care in!ri+este persoana cu boala psiica,

  dizabilitate intelectuala ori andicap fizic, cu e*ceptia celor care indeplinesc aceste atributii

  in e*ercitarea sarcinilor profesionale.

  ictima &iolentei in familie are dreptul-

  la respectarea personalitatii, demnitatii si a &ietii sale pri&ate/

  la informarea cu pri&ire la e*ercitarea drepturilor sale/

  la protectie speciala, adec&ata situatiei si ne&oilor sale/

  la ser&icii de consiliere, reabilitare, reinte!rare sociala, precum si la asistenta medicala

  !ratuita, in conditiile prezentei le!i/ la consiliere si asistenta +uridica !ratuita, in conditiile le!ii.

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  3/25

  utoritatile administratiei publice centrale si locale au obli!atia sa ia masurile necesare

  pentru pre&enirea &iolentei in familie si pentru preintampinarea unor situatii de incalcare

  repetata a drepturilor fundamentale ale &ictimelor &iolentei in familie.

  utoritatile administratiei publice centrale si locale au obli!atia sa asi!ure e*ercitareadreptului la informare al &ictimelor &iolentei in familie, potri&it competentelor ce le re&in, dupa

  caz, cu pri&ire la-

  institutiile si or!anizatiile ne!u&ernamentale care asi!ura consiliere psiolo!ica sau orice

  alte forme de asistenta si protectie a &ictimei, in functie de necesitatile acesteia/

  or!anul de urmarire penala la care pot face plan!ere/

  dreptul la asistenta +uridica si institutia unde se pot adresa pentru e*ercitarea acestui drept/

  conditiile si procedura pentru acordarea asistentei +uridice !ratuite/

  drepturile procesuale ale persoanei &atamate, ale partii &atamate si ale partii ci&ile/

  conditiile si procedura pentru acordarea compensatiilor financiare de catre stat, potri&itle!ii.

  Ministerele si celelalte or!ane centrale de specialitate ale administratiei publice, prin

  structurile lor teritoriale, desemneaza personalul cu atributii in domeniul pre&enirii si

  combaterii &iolentei in familie.

  Ministerele si celelalte or!ane centrale de specialitate ale administratiei publice, autoritatile

  administratiei publice locale, or!anizatiile ne!u&ernamentale si alti reprezentanti ai societatii

  ci&ile &or desfasura, separat sau, dupa caz, in cooperare, acti&itati de pre&enire si

  combatere a &iolentei in familie. Ministerul Muncii, 3amiliei, Protectiei ociale si Persoanelor arstnice este autoritatea

  publica centrala care elaboreaza politica de asistenta sociala si promo&eaza drepturile

  &ictimelor &iolentei in familie.

  Ministerul Muncii, 3amiliei, Protectiei ociale si Persoanelor arstnice, prin structurile sale

  specializate de la ni&el central si teritorial, elaboreaza si aplica masuri speciale de inte!rare

  pe piata muncii a &ictimelor &iolentei in familie.

  Ministerele si celelalte or!ane centrale de specialitate ale administratiei publice au

  responsabilitatea elaborarii unei strate!ii la ni&el national pentru pre&enirea si combaterea

  fenomenului &iolentei in familie, inclusi& a unui mecanism intern de coordonare si

  monitorizare a acti&itatilor intreprinse, care se aproba prin otarare a u&ernului6, la

  propunerea Ministerului Muncii, 3amiliei, Protectiei ociale si Persoanelor arstnice, a

  Ministerului facerilor Interne si a Ministerului 7ez&oltarii Re!ionale si dministratiei Publice.

  Ministerul anatatii, impreuna cu Ministerul facerilor Interne si cu Ministerul 7ez&oltarii

  Re!ionale si dministratiei Publice, elaboreaza si difuzeaza materiale documentare pri&ind

  cauzele si consecintele &iolentei in familie.

  Ministerul ducatiei 9ationale realizeaza, cu spri+inul celorlalte ministere implicate si incolaborare cu or!anizatiile ne!u&ernamentale cu acti&itate in domeniu, pro!rame educati&e

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  4/25

  pentru parinti si copii, in &ederea pre&enirii &iolentei in familie.

  er&iciul de probatiune din cadrul tribunalului, in colaborare cu or!anizatiile

  ne!u&ernamentale care desfasoara acti&itati specifice in domeniu sau cu specialistii, &a

  desfasura acti&itati de reinsertie sociala a infractorilor condamnati pentru infractiuni de&iolenta in familie.

   utoritatile pre&azute la asi!ura pre!atirea si perfectionarea continua a persoanelor

  desemnate cu atributii in domeniul pre&enirii si combaterii &iolentei in familie.

   utoritatile administratiei publice locale au obli!atia sa ia urmatoarele masuri specifice-

  sa includa problematica pre&enirii si combaterii &iolentei in familie in strate!iile si

  pro!ramele de dez&oltare re!ionala, +udeteana si locala/ sa acorde spri+inul lo!istic, informational si material compartimentelor cu atributii in

  pre&enirea si combaterea &iolentei in familie/

  sa infiinteze, direct sau in parteneriat, unitati de pre&enire si combatere a &iolentei in familie

  si sa sustina functionarea acestora/

  sa dez&olte pro!rame de pre&enire si combatere a &iolentei in familie/

  sa spri+ine accesul a!resorilor familiali la consiliere psiolo!ica, psioterapie, tratamente

  psiiatrice, de dezinto*icare si dezalcoolizare/

  sa elaboreze si sa implementeze proiecte in domeniul pre&enirii si combaterii &iolentei in

  familie/

  sa isi pre&ada in bu!etul anual sume pentru sustinerea ser&iciilor sociale si a altor masuride asistenta sociala pentru pre&enirea si combaterea &iolentei in familie/

  sa suporte, din bu!etul local, in cazurile sociale !ra&e, celtuielile cu intocmirea actelor

   +uridice, precum si pentru obtinerea certificatelor medico)le!ale pentru &ictimele &iolentei in

  familie/

  sa colaboreze la implementarea unui sistem de inre!istrare, raportare si mana!ement al

  cazurilor de &iolenta in familie.

  utoritatile administratiei publice locale desemneaza personalul specializat sa

  implementeze sistemul de inre!istrare, raportare si mana!ement al cazurilor de &iolenta in

  familie.

  Primarii si consiliile locale &or conlucra cu or!anizatiile de cult, or!anizatiile

  ne!u&ernamentale, precum si cu oricare alte persoane +uridice si fizice implicate in actiuni

  caritabile, acordandu)le spri+inul necesar in &ederea indeplinirii obli!atiilor 

  a ni&elul +udetelor si sectoarelor municipiului :ucuresti se infiinteaza, pe lan!a directiile

  !enerale de asistenta sociala si protectia copilului +udetene#ale sectoarelor municipiului

  :ucuresti, ecipa intersectoriala in domeniul pre&enirii si combaterii &iolentei in familie, cu rol

  consultati&.

  cipa intersectoriala are in componenta sa cate un reprezentant al politiei, +andarmeriei,

  directiei de sanatate publica, al compartimentului &iolentei in familie din cadrul directiei

  !enerale de asistenta sociala si protectia copilului, al unitatilor pentru pre&enirea si

  combaterea &iolentei in familie, precum si al or!anizatiilor ne!u&ernamentale acti&e in

  domeniu. 7in ecipa intersectoriala pot face parte, dar fara a se limita, si reprezentantii ser&iciilor de

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  5/25

  probatiune, ai unitatilor de medicina le!ala, precum si ai altor institutii cu atributii in domeniu.

  cipa intersectoriala propune masuri de imbunatatire a acti&itatii in domeniu, asi!ura

  cooperarea dintre institutii si e&alueaza anual acti&itatea in domeniu.

  Infiintarea si modul de or!anizare si functionare a acestora se aproba prin otarare a

  consiliului +udetean, respecti& a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului :ucuresti.

  Persoanele desemnate de atoritatile publice pentru instrumentarea cazurilor de &iolenta in

  familie &or a&ea urmatoarele atributii principale-

  monitorizarea cazurilor de &iolenta in familie din sectorul sau unitatea teritoriala deser&ita/

  cule!erea informatiilor asupra acestora/ intocmirea unei e&idente separate/ asi!urarea

  accesului la informatii la cererea or!anelor +udiciare si a partilor sau reprezentantilor

  acestora/

  informarea si spri+inirea lucratorilor politiei care in cadrul acti&itatii lor specifice intalnesc

  situatii de &iolenta in familie/ identificarea situatiilor de risc pentru partile implicate in conflict si indrumarea acestora spre

  ser&icii de specialitate/

  colaborarea cu institutii locale de protectie a copilului si raportarea cazurilor, in conformitate

  cu le!islatia in &i!oare/

  indrumarea partilor aflate in conflict in &ederea medierii/

  solicitarea de informatii cu pri&ire la rezultatul medierii/

  instrumentarea cazului impreuna cu asistentul social.

  'apitolul III ) ;nitati pentru pre&enirea si combaterea &iolentei in familie

   ;nitatile pentru pre&enirea si combaterea &iolentei in familie sunt-

  centre de primire in re!im de ur!enta/

  centre de recuperare pentru &ictimele &iolentei in familie/

  centre de asistenta destinate a!resorilor/

  centre pentru pre&enirea si combaterea &iolentei in familie/

  centre pentru ser&icii de informare si sensibilizare a populatiei.

  ;nitatile pentru pre&enirea si combaterea &iolentei in familie ofera !ratuit ser&icii sociale

  destinate &ictimelor &iolentei in familie.

  ;nitatile pentru pre&enirea si combaterea &iolentei in familie pot fi publice, pri&ate sau in

  parteneriat publicpri&at.

  ;nitatile pentru pre&enirea si combaterea &iolentei in familie pot fi infiintate numai de catre

  furnizorii de ser&icii sociale, acreditati in conditiile le!ii.

  Infiintarea, or!anizarea si functionarea unitatilor pentru pre&enirea si combaterea &iolentei

  in familie se aproba prin orarari ale consiliilor +udetene sau, dupa caz, ale consiliilor locale,

  respecti& ale sectoarelor municipiului :ucuresti si al 'onsiliului !eneral al Municipiului

  :ucuresti.

  3inantarea unitatilor publice pentru pre&enirea si combaterea &iolentei in familie se asi!ura

  din bu!etele locale. In cazul unitatilor pentru pre&enirea si combaterea &iolentei in familie, utilizarea sumelor

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  6/25

  alocate de la bu!etul de stat sau, dupa caz, de la bu!etele locale se supune controlului

  or!anelor abilitate de le!e.

  Institutia care a acordat finantarea sau sub&entia unitatilor pentru pre&enirea si combaterea

  &iolentei in familie, publice, pri&ate si in parteneriat public)pri&at, monitorizeaza folosirea

  fondurilor alocate.

  sistarea sau, dupa caz, !azduirea &ictimelor, respecti& asistarea a!resorilor in unitatilepre&azute se face in baza inceierii unui contract de acordare a ser&iciilor sociale. Pentru

  minori contractul de acordare a ser&iciilor sociale este semnat de parintele insotitor sau,

  dupa caz, de reprezentantul le!al.

  'entrele de primire in re!im de ur!enta, denumite in continuare adaposturi, sunt unitati de

  asistenta sociala, cu sau fara personalitate +uridica, de tip rezidential, care asi!ura protectie,

  !azduire, in!ri+ire si consiliere &ictimelor &iolentei in familie.

  daposturile asi!ura !ratuit, pe o perioada determinata, asistenta familiala atat &ictimei, cat

  si minorilor aflati in in!ri+irea acesteia, protectie impotri&a a!resorului, asistenta medicala siin!ri+ire, rana, cazare, consiliere psiolo!ica si consiliere +uridica, potri&it instructiunilor de

  or!anizare si functionare elaborate de autoritate.

  Primirea &ictimelor in adapost se face numai in caz de ur!enta sau cu aprobarea scrisa a

  directorului directiei !enerale de asistenta sociala si protectia copilului, atunci cand izolarea

  &ictimei de a!resor se impune ca masura de protectie. Persoanelor care au comis actul de

  a!resiune le este interzis accesul in incinta adapostului unde se !asesc &ictimele.

  ocatia adaposturilor este secreta publicului lar!.

  Izolarea de a!resori a &ictimelor se face cu consimtamantul acestora sau, dupa caz, al

  reprezentantului le!al.

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  7/25

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  8/25

  7urata masurilor dispuse prin ordinul de protectie se stabileste de +udecator, fara a putea

  depasi $ luni de la data emiterii ordinului.

  7aca otararea nu cuprinde nicio mentiune pri&ind durata masurilor dispuse, acestea &or

  produce efecte pentru o perioada de $ luni de la data emiterii ordinului.

  'ererea pentru emiterea ordinului de protectie este de competenta +udecatoriei de pe raza

  teritoriala in care isi are domiciliul sau resedinta &ictima.

  'ererea pentru emiterea ordinului poate fi introdusa de &ictima ersonal sau prin

  reprezentant le!al.

  'ererea poate fi introdusa in numele &ictimei si de-

  procuror/

  reprezentantul autoritatii sau structurii competente, la ni&elul unitatii administrati&)

  teritoriale, cu atributii in materia protectiei &ictimelor &iolentei in familie/

  reprezentantul oricaruia dintre furnizorii de ser&icii sociale in domeniul pre&enirii sicombaterii &iolentei in familie, acreditati conform le!ii, cu acordul &ictimei.

  'ererea pri&ind emiterea ordinului de protectie se intocmeste potri&it formularului de cerere

  pre&azut in ane*a care face parte inte!ranta din prezenta le!e.

  'ererea este scutita de ta*a +udiciara de timbru.

  'ererile se +udeca de ur!enta, in camera de consiliu, participarea procurorului fiind

  obli!atorie. 'itarea partilor se face potri&it re!ulilor pri&ind citarea in cauze ur!ente.

  a cerere, persoanei care solicita ordinul de protectie i se poate acorda asistenta sau

  reprezentare prin a&ocat.

  sistenta +uridica a persoanei impotri&a careia se solicita ordinul de protectie este

  obli!atorie.

  In caz de ur!enta deosebita, instanta poate emite ordinul de protectie ciar in aceeasi zi,

  pronuntandu)se pe baza cererii si a actelor depuse, fara concluziile partilor.

  Procurorul are obli!atia de a informa persoana care solicita ordinul de protectie asupra

  pre&ederilor le!ale pri&ind protectia &ictimelor infractiunii.

  =udecata se face de ur!enta si cu precadere, nefiind admisibile probe a caror administrare

  necesita timp indelun!at.

  Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore, iar moti&area ordinului se face in cel

  mult 48 de ore de la pronuntare.

  Ordinul de protectie este e*ecutoriu.

  a cererea &ictimei sau din oficiu atunci cand impre+urarile cauzei impun astfel, instanta &a

  putea otari ca e*ecutarea sa se faca fara somatie sau fara trecerea &reunui termen.

  >otararea prin care se dispune ordinul de protectie este supusa numai recursului, intermen de ( zile de la pronuntare, daca s)a dat cu citarea partilor, si de la comunicare, daca

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  9/25

  s)a dat fara citarea lor.

  Instanta de recurs poate suspenda e*ecutarea pana la +udecarea recursului, dar numai cu

  plata unei cautiuni al carei cuantum se &a stabili de catre aceasta.

  Recursul se +udeca cu citarea partilor.

  Participarea procurorului este obli!atorie.

  Ordinul de protectie se comunica de indata structurilor Politiei Romane in a caror raza

  teritorila se afla locuinta &ictimei si a a!resorului.

  Ordinul de protectie prin care se dispune oricare dintre masuri, se pune in e*ecutare de

  indata, de catre sau, dupa caz, sub supra&e!erea politiei.

  Pentru punerea in e*ecutare a ordinului de protectie, politistul poate intra in locuinta familiei

  si in orice ane*a a acesteia, cu consimtamantul persoanei prote+ate sau, in lipsa, al altui

  membru al familiei.

  Or!anele de politie au indatorirea sa supra&e!eze modul in care se respecta otararea si

  sa sesizeze or!anul de urmarire penala in caz de sustra!ere de la e*ecutare.

  Incalcarea oricareia dintre masuri sau a ordinul de protectie constituie infractiunea de

  nerespectare a otararii +udecatoresti si se pedepseste cu incisoare de la o luna la un an.

  Impacarea inlatura raspunderea penala.

  a e*pirarea duratei masurilor de protectie, persoana prote+ata poate solicita un nou ordin de

  protectie, daca e*ista indicii ca, in lipsa masurilor de protectie, &iata, inte!ritatea fizica sau

  psiica ori libertatea i)ar fi puse in pericol.

  Persoana impotri&a careia s)a dispus o masura prin ordinul de protectie pe durata ma*ima

  poate solicita re&ocarea ordinului sau inlocuirea masurii dispuse.

  Re&ocarea se poate dispune daca sunt indeplinite, cumulati&, urmatoarele conditii-

  a!resorul a respectat interdictiile sau obli!atiile impuse/

  a!resorul a urmat consiliere psiolo!ica, psioterapie, tratament de dezinto*icare ori orice

  alta forma de consiliere sau terapie care a fost stabilita in sarcina sa ori care i)a fost

  recomandata sau a respectat masurile de si!uranta, daca asemenea masuri s)au luat,

  potri&it le!ii/

  daca e*ista indicii temeinice ca a!resorul nu mai prezinta un real pericol pentru &ictima

  &iolentei sau pentru familia acesteia.

  'ererea de re&ocare se solutioneaza cu citarea partilor si a unitatii de politie care a pus in

  e*ecutare ordinul de protectie a carui re&ocare se solicita. Participarea procurorului este

  obli!atorie.

  7aca, odata cu solutionarea cererii, instanta constata e*istenta uneia dintre situatiile care

  necesita instituirea unei masuri de protectie speciala a copilului, &a sesiza de indata

  autoritatea publica locala cu atributii pri&ind protectia copilului.

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  10/25

   cti&itatile in domeniul pre&enirii si combaterii &iolentei in familie se finanteaza din

  urmatoarele surse-

  bu!etul de stat/

  bu!etele fondurilor pro&enite din credite e*terne contractate sau !arantate de stat si ale

  caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asi!ura din fonduri publice/

  bu!etele fondurilor e*terne nerambursabile/ bu!etele locale ale +udetelor, respecti& ale sectoarelor municipiului :ucuresti, precum si ale

  municipiilor, oraselor si comunelor/

  donatii, sponsorizari si alte surse, in conditiile le!ii.

  Ministerul Muncii, 3amiliei, Protectiei ociale si Persoanelor arstnice poate finanta sau,

  dupa caz, cofinanta pro!rame de interes national care au ca scop pre&enirea si combaterea

  &iolentei in familie, precum si ocrotirea si spri+inirea familiei in &ederea cresterii calitatii &ietii

  acesteia, din fonduri alocate de la bu!etul de stat cu aceasta destinatie, din fonduri e*terne

  rambursabile si nerambursabile, precum si din alte resurse, in conditiile le!ii. er&iciile sociale in domeniul pre&enirii si combaterii &iolentei in familie pot fi dez&oltate si

  prin-

  finantarea in parteneriat a ser&iciilor sociale pentru asi!urarea continuitatii ser&iciului, in

  conformitate cu ne&oia sociala si cu principiul subsidiarittii/

  finantarea proiectelor)pilot pentru implementarea pro!ramelor din domeniul asistentei

  sociale.

  Pro!ramele de interes national, complementare actiunilor finantate la ni&el local, au

  urmatoarele obiecti&e-

  realizarea in&estitiilor necesare pentru dez&oltarea, di&ersificarea, restructurarea si bunafunctionare a unitatilor de pre&enire si combatere a &iolentei in familie/

  sustinerea functionarii unitatilor pentru pre&enirea si combaterea &iolentei in familie/

  realizarea de studii, cercetari si publicatii in domeniu/

  instruirea personalului de specialitate din domeniul pre&enirii si combaterii &iolentei in

  familie, in special instruirea personalului care isi desfasoara acti&itatea in cadrul ser&iciilor

  sociale si unitatilor pentru pre&enirea si combaterea &iolentei in familie, precum si instruirea

  personalului din cadrul institutiilor cu competente in domeniu desemnat sa instrumenteze

  cazurile de &iolenta in familie/

  informarea, constientizarea si sensibilizarea opiniei publice pri&ind drepturile &ictimelor

  &iolentei in familie, precum si fenomenul &iolentei in familie/

  mentinerea si dez&oltarea sistemului de inre!istrare, raportare si mana!ement al cazurilor

  de &iolenta in familie/

  spri+inirea &ictimelor prin pro!rame de recuperare a sanatatii si de reinsertie sociala/

  asistarea a!resorilor prin tratamente de dezalcoolizare, dezinto*icare, psiolo!ice si

  psiiatrice/

  initierea si coordonarea parteneriatelor sociale in scopul pre&enirii si combaterii &iolentei in

  familie/

  orice alte obiecti&e corespunzatoare domeniului de acti&itate al Ministerului Muncii,

  3amiliei, Protectiei ociale si Persoanelor arstnice.

  3inantarea unitatilor pentru pre&enirea si combaterea &iolentei in familie se asi!ura din-

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  11/25

  bu!etele locale ale autoritatilor administratiei publice locale care au aprobat infiintarea

  acestora, precum si din sub&entii acordate in conditiile le!ii/

  sume din donatii si sponsorizari/

  fonduri e*terne, rambursabile si nerambursabile/

  din alte surse, cu respectarea le!islatiei in domeniu.

  'apitolul I ) anctiuni

  'onstituie contra&entii, daca potri&it le!ii penale nu constituie infractiuni, si se sanctioneaza

  cu amenda intre 1.000 lei si 5.000 lei urmatoarele fapte-

  refuzul primirii in adapost ori refuzul de a acorda, la solicitarea moti&ata a asistentului

  social, in!ri+ire medicala !ratuita celui aflat in suferinta &izibila, pentru inlaturarea

  consecintelor &iolentelor/

  scimbarea destinatiei adapostului.

  'onstituie contra&entie si se sanctioneaza cu amenda intre 500 lei si 1.000 lei refuzulparasirii adapostului, indiferent de moti&, in momentul in care conditiile care au determinat

  internarea au disparut.

  'onstituie contra&entie si se sanctioneaza cu amenda intre 500 lei si 1.000 lei incercarea

  persoanei care a comis acte de a!resiune de a patrunde in incinta adapostului in care se

  afla sau crede ca se afla &ictima.

  'ontra&entiile se constata si sanctiunile se aplica, conform le!ii, de catre asistentii sociali,

  primar sau imputernicitii acestuia.

  'ontra&entiilor le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei u&ernului nr. 2#2001 pri&ind

  re!imul +uridic al contra&entiilor, aprobata cu modificari si completari prin e!ea nr.

  180#2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  12/25

  Capitolul I - Dispozitii generale

  Art. 1

  (1) Ocrotirea si sprijinirea familiei, dezvoltarea si consolidarea solidaritatii familiale, bazata

   pe prietenie, afectiune si intrajutorare morala si materiala a membrilor familiei, constituie un

  obiectiv de interes national.

  (2) Prevenirea si combaterea violentei in familie fac parte din politica integrata de ocrotire si

  sprijinire a familiei si reprezinta o importanta problema de sanatate publica.

  (3) Statul roman, prin autoritatile competente, elaboreaza si implementeaza politici si

   programe destinate prevenirii si combaterii violentei in familie, precum si protectiei

  victimelor violentei in familie.

  Art. 2

  Protectia si promovarea drepturilor victimelor violentei in familie se realizeaza in

  conformitate cu urmatoarele principii

  a) principiul legalitatii!

   b) principiul respectarii demnitatii umane!

  c) principiul prevenirii savarsirii actelor de violenta in familie!

  d) principiul celeritatii!

  e) principiul parteneriatului!

  f) principiul egalitatii de sanse si de tratament.

  Art. 3

  (1) "n sensul prezentei legi, violenta in familie reprezinta orice actiune sau inactiune

  intentionata, cu e#ceptia actiunilor de autoaparare ori de aparare, manifestata fizic sau verbal,

  savarsita de catre un membru de familie impotriva altui membru al aceleiasi familii, care

   provoaca ori poate cauza un prejudiciu sau suferinte fizice, psi$ice, se#uale, emotionale ori

   psi$ologice, inclusiv amenintarea cu asemenea acte, constrangerea sau privarea arbitrara de

  libertate.

  (2) %onstituie, de asemenea, violenta in familie impiedicarea femeii de a&si e#ercita drepturile

  si libertatile fundamentale.

  Art. 4'iolenta in familie se manifesta sub urmatoarele forme

  a) violenta verbala & adresarea printr&un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte,

  amenintari, cuvinte si e#presii degradante sau umilitoare!

   b) violenta psi$ologica & impunerea vointei sau a controlului personal, provocarea de stari de

  tensiune si de suferinta psi$ica in orice mod si prin orice mijloace, violenta demonstrativa

  asupra obiectelor si animalelor, prin amenintari verbale, afisare ostentativa a armelor,

  neglijare, controlul vietii personale, acte de gelozie, constrangerile de orice fel, precum si alte

  actiuni cu efect similar!

  c) violenta fizica & vatamarea corporala ori a sanatatii prin lovire, imbrancire, trantire, tragere

  de par, intepare, taiere, ardere, strangulare, muscare, in orice forma si de orice intensitate,

  inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otravire, into#icare, precum si alteactiuni cu efect similar!

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  13/25

  d) violenta se#uala & agresiune se#uala, impunere de acte degradante, $artuire, intimidare,

  manipulare, brutalitate in vederea intretinerii unor relatii se#uale fortate, viol conjugal!

  e) violenta economica & interzicerea activitatii profesionale, privare de mijloace economice,

  inclusiv lipsire de mijloace de e#istenta primara, cum ar fi $rana, medicamente, obiecte de

   prima necesitate, actiunea de sustragere intentionata a bunurilor persoanei, interzicerea

  dreptului de a poseda, folosi si dispune de bunurile comune, control inec$itabil asupra bunurilor si resurselor comune, refuzul de a sustine familia, impunerea de munci grele si

  nocive in detrimentul sanatatii, inclusiv unui membru de familie minor, precum si alte actiuni

  cu efect similar!

  f) violenta sociala & impunerea izolarii persoanei de familie, de comunitate si de prieteni,

  interzicerea frecventarii institutiei de invatamant, impunerea izolarii prin detentie, inclusiv in

  locuinta familiala, privare intentionata de acces la informatie, precum si alte actiuni cu efect

  similar!

  g) violenta spirituala & subestimarea sau diminuarea importantei satisfacerii necesitatilor

  moral&spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiratiilor membrilor de

  familie, a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, impunerea aderarii

  la credinte si practici spirituale si religioase inacceptabile, precum si alte actiuni cu efectsimilar sau cu repercusiuni similare.

  Art. 5

  "n sensul prezentei legi, prin membru de familie se intelege

  a) ascendentii si descendentii, fratii si surorile, copiii acestora, precum si persoanele devenite

   prin adoptie, potrivit legii, astfel de rude!

   b) sotulsotia sisau fostul sotfosta sotie!

  c) persoanele care au stabilit relatii asemanatoare acelora dintre soti sau dintre parinti si copii,

  in cazul in care convietuiesc!

  d) tutorele sau alta persoana care e#ercita in fapt ori in drept drepturile fata de persoana

  copilului!

  e) reprezentantul legal sau alta persoana care ingrijeste persoana cu boala psi$ica, dizabilitate

  intelectuala ori $andicap fizic, cu e#ceptia celor care indeplinesc aceste atributii in

  e#ercitarea sarcinilor profesionale.

  Art. 6

  'ictima violentei in familie are dreptul

  a) la respectarea personalitatii, demnitatii si a vietii sale private!

   b) la informarea cu privire la e#ercitarea drepturilor sale!

  c) la protectie speciala, adecvata situatiei si nevoilor sale!

  d) la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare sociala, precum si la asistenta medicalagratuita, in conditiile prezentei legi!

  e) la consiliere si asistenta juridica gratuita, in conditiile legii.

  Art. 7

  (1) utoritatile administratiei publice centrale si locale au obligatia sa ia masurile necesare

   pentru prevenirea violentei in familie si pentru preintampinarea unor situatii de incalcare

  repetata a drepturilor fundamentale ale victimelor violentei in familie.

  (2) utoritatile administratiei publice centrale si locale au obligatia sa asigure e#ercitarea

  dreptului la informare al victimelor violentei in familie, potrivit competentelor ce le revin,

  dupa caz, cu privire la

  a) institutiile si organizatiile neguvernamentale care asigura consiliere psi$ologica sau oricealte forme de asistenta si protectie a victimei, in functie de necesitatile acesteia!

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  14/25

   b) organul de urmarire penala la care pot face plangere!

  c) dreptul la asistenta juridica si institutia unde se pot adresa pentru e#ercitarea acestui drept!

  d) conditiile si procedura pentru acordarea asistentei juridice gratuite!

  e) drepturile procesuale ale persoanei vatamate, ale partii vatamate si ale partii civile!

  f) conditiile si procedura pentru acordarea compensatiilor financiare de catre stat, potrivit

  legii.

  Capitolul II - Institutii cu atributii in prevenirea si combaterea violentei in amilie

  Art. !

  (1) *inisterele si celelalte organe centrale de specialitate ale administratiei publice, prin

  structurile lor teritoriale, desemneaza personalul cu atributii in domeniul prevenirii si

  combaterii violentei in familie.

  (2) *inisterele si celelalte organe centrale de specialitate ale administratiei publice,

  autoritatile administratiei publice locale, organizatiile neguvernamentale si alti reprezentantiai societatii civile vor desfasura, separat sau, dupa caz, in cooperare, activitati de prevenire si

  combatere a violentei in familie.

  (3) *inisterul *uncii, +amiliei, Protectiei Sociale si Persoanelor 'arstnice este autoritatea

   publica centrala care elaboreaza politica de asistenta sociala si promoveaza drepturile

  victimelor violentei in familie.

  () *inisterul *uncii, +amiliei, Protectiei Sociale si Persoanelor 'arstnice, prin structurile

  sale specializate de la nivel central si teritorial, elaboreaza si aplica masuri speciale de

  integrare pe piata muncii a victimelor violentei in familie.

  (-) *inisterele si celelalte organe centrale de specialitate ale administratiei publice au

  responsabilitatea elaborarii unei strategii la nivel national pentru prevenirea si combaterea

  fenomenului violentei in familie, inclusiv a unui mecanism intern de coordonare si

  monitorizare a activitatilor intreprinse, care se aproba prin $otarare a uvernului/), la

   propunerea *inisterului *uncii, +amiliei, Protectiei Sociale si Persoanelor 'arstnice, a

  *inisterului facerilor "nterne si a *inisterului 0ezvoltarii egionale si dministratiei

  Publice.

  &&&&&&&&&&

  /) se vedea otararea uvernului nr. 1.1-2412 privind aprobarea Strategiei nationale

   pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei in familie pentru perioada 2413&2415

  si a Planului operational pentru implementarea Strategiei nationale pentru prevenirea si

  combaterea fenomenului violentei in familie pentru perioada 2413&2415, publicata in

  *onitorul Oficial al omaniei, Partea ", nr. 617 din decembrie 2412.

  Art. "

  *inisterul Sanatatii, impreuna cu *inisterul facerilor "nterne si cu *inisterul 0ezvoltarii

  egionale si dministratiei Publice, elaboreaza si difuzeaza materiale documentare privind

  cauzele si consecintele violentei in familie.

  Art. 1#

  *inisterul 8ducatiei 9ationale realizeaza, cu sprijinul celorlalte ministere implicate si in

  colaborare cu organizatiile neguvernamentale cu activitate in domeniu, programe educative

   pentru parinti si copii, in vederea prevenirii violentei in familie.

  Art. 11

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  15/25

  Serviciul de probatiune din cadrul tribunalului, in colaborare cu organizatiile

  neguvernamentale care desfasoara activitati specifice in domeniu sau cu specialistii, va

  desfasura activitati de reinsertie sociala a infractorilor condamnati pentru infractiuni de

  violenta in familie.

  Art. 12utoritatile prevazute la art. 6 asigura pregatirea si perfectionarea continua a persoanelor

  desemnate cu atributii in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie.

  Art. 13

  (1) utoritatile administratiei publice locale au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice

  a) sa includa problematica prevenirii si combaterii violentei in familie in strategiile si

   programele de dezvoltare regionala, judeteana si locala!

   b) sa acorde sprijinul logistic, informational si material compartimentelor cu atributii in

   prevenirea si combaterea violentei in familie!

  c) sa infiinteze, direct sau in parteneriat, unitati de prevenire si combatere a violentei in

  familie si sa sustina functionarea acestora!d) sa dezvolte programe de prevenire si combatere a violentei in familie!

  e) sa sprijine accesul agresorilor familiali la consiliere psi$ologica, psi$oterapie, tratamente

   psi$iatrice, de dezinto#icare si dezalcoolizare!

  f) sa elaboreze si sa implementeze proiecte in domeniul prevenirii si combaterii violentei in

  familie!

  g) sa isi prevada in bugetul anual sume pentru sustinerea serviciilor sociale si a altor masuri

  de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea violentei in familie!

  $) sa suporte, din bugetul local, in cazurile sociale grave, c$eltuielile cu intocmirea actelor

   juridice, precum si pentru obtinerea certificatelor medico&legale pentru victimele violentei in

  familie!

  i) sa colaboreze la implementarea unui sistem de inregistrare, raportare si management al

  cazurilor de violenta in familie.

  (2) utoritatile administratiei publice locale desemneaza personalul specializat sa

  implementeze sistemul de inregistrare, raportare si management al cazurilor de violenta in

  familie.

  (3) Primarii si consiliile locale vor conlucra cu organizatiile de cult, organizatiile

  neguvernamentale, precum si cu oricare alte persoane juridice si fizice implicate in actiuni

  caritabile, acordandu&le sprijinul necesar in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute la alin.

  (1) si (2).

  () :a nivelul judetelor si sectoarelor municipiului ;ucuresti se infiinteaza, pe langa directiile

  generale de asistenta sociala si protectia copilului judeteneale sectoarelor municipiului;ucuresti, ec$ipa intersectoriala in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie, cu

  rol consultativ.

  (-) 8c$ipa intersectoriala are in componenta sa cate un reprezentant al politiei, jandarmeriei,

  directiei de sanatate publica, al compartimentului violentei in familie din cadrul directiei

  generale de asistenta sociala si protectia copilului, al unitatilor pentru prevenirea si

  combaterea violentei in familie, precum si al organizatiilor neguvernamentale active in

  domeniu.

  () 0in ec$ipa intersectoriala pot face parte, dar fara a se limita, si reprezentantii serviciilor

  de probatiune, ai unitatilor de medicina legala, precum si ai altor institutii cu atributii in

  domeniu.

  (5) 8c$ipa intersectoriala propune masuri de imbunatatire a activitatii in domeniu, asiguracooperarea dintre institutiile prevazute la alin. (-) si () si evalueaza anual activitatea in

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  16/25

  domeniu.

  (6) "nfiintarea si modul de organizare si functionare a acestora se aproba prin $otarare a

  consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului ;ucuresti.

  Art. 14

  Persoanele desemnate de atoritatile publice pentru instrumentarea cazurilor de violenta infamilie vor avea urmatoarele atributii principale

  a) monitorizarea cazurilor de violenta in familie din sectorul sau unitatea teritoriala deservita!

  culegerea informatiilor asupra acestora! intocmirea unei evidente separate! asigurarea

  accesului la informatii la cererea organelor judiciare si a partilor sau reprezentantilor

  acestora!

   b) informarea si sprijinirea lucratorilor politiei care in cadrul activitatii lor specifice intalnesc

  situatii de violenta in familie!

  c) identificarea situatiilor de risc pentru partile implicate in conflict si indrumarea acestora

  spre servicii de specialitate!

  d) colaborarea cu institutii locale de protectie a copilului si raportarea cazurilor, in

  conformitate cu legislatia in vigoare!e) indrumarea partilor aflate in conflict in vederea medierii!

  f) solicitarea de informatii cu privire la rezultatul medierii!

  g) instrumentarea cazului impreuna cu asistentul social.

  Capitolul III - $nitati pentru prevenirea si combaterea violentei in amilie

  Art. 15

  (1)

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  17/25

  combaterea violentei in familie, publice, private si in parteneriat public&privat, monitorizeaza

  folosirea fondurilor alocate.

  (5) sistarea sau, dupa caz, gazduirea victimelor, respectiv asistarea agresorilor in unitatile

   prevazute la art. 1- alin. (1) lit. a)&c) se face in baza inc$eierii unui contract de acordare a

  serviciilor sociale. Pentru minori contractul de acordare a serviciilor sociale este semnat de

   parintele insotitor sau, dupa caz, de reprezentantul legal.

  Art. 17

  (1) %entrele de primire in regim de urgenta, denumite in continuare adaposturi, sunt unitati de

  asistenta sociala, cu sau fara personalitate juridica, de tip rezidential, care asigura protectie,

  gazduire, ingrijire si consiliere victimelor violentei in familie.

  (2) daposturile asigura gratuit, pe o perioada determinata, asistenta familiala atat victimei,

  cat si minorilor aflati in ingrijirea acesteia, protectie impotriva agresorului, asistenta medicala

  si ingrijire, $rana, cazare, consiliere psi$ologica si consiliere juridica, potrivit instructiunilor

  de organizare si functionare elaborate de autoritate.

  (3) Primirea victimelor in adapost se face numai in caz de urgenta sau cu aprobarea scrisa a

  directorului directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, atunci cand izolareavictimei de agresor se impune ca masura de protectie. Persoanelor care au comis actul de

  agresiune le este interzis accesul in incinta adapostului unde se gasesc victimele.

  () :ocatia adaposturilor este secreta publicului larg.

  (-) "zolarea de agresori a victimelor se face cu consimtamantul acestora sau, dupa caz, al

  reprezentantului legal.

  () =oate adaposturile trebuie sa inc$eie o conventie de colaborare cu un spital sau cu alta

  unitate sanitara, care sa asigure ingrijirea medicala si psi$iatrica. %onventia se inc$eie de

  catre consiliile locale, respectiv de catre consiliile sectoarelor municipiului ;ucuresti sau,

  dupa caz, de catre consiliile judetene, precum si de organele de conducere ale furnizorilor de

  servicii sociale privati acreditati.

  Art. 1!

  (1) %entrele de recuperare pentru victimele violentei in familie sunt unitati de asistenta

  sociala de tip rezidential, cu sau fara personalitate juridica, care asigura gazduirea, ingrijirea,

  consilierea juridica si psi$ologica, sprijin in vederea adaptarii la o viata activa, insertia

   profesionala a victimelor violentei in familie, precum si reabilitarea si reinsertia sociala a

  acestora.

  (2) %entrele de recuperare pentru victimele violentei in familie vor inc$eia conventii cu

  autoritatile pentru ocuparea fortei de munca judetene si ale sectoarelor municipiului ;ucuresti

  in vederea acordarii suportului pentru integrarea in munca, readaptarea si recalificarea

   profesionala a persoanelor asistate.(3) Prevederile art. 15 alin. (-) si () se aplica in mod corespunzator.

  Art. 1"

  (1) %entrele de asistenta destinate agresorilor sunt unitati de asistenta sociala care

  functioneaza ca centre de zi, cu sau fara personalitate juridica, care asigura reabilitarea si

  reinsertia sociala a acestora, masuri educative, precum si servicii de consiliere si mediere

  familiala.

  (2) =ratamentele psi$iatrice, de dezalcoolizare si dezinto#icare acordate prin centrele de

  asistenta destinate agresorilor se asigura in spitalele sau unitatile sanitare cu care s&au inc$eiat

  conventii, in conditiile prevazute la art. 15 alin. ().

  Art. 2#

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  18/25

  %entrele pentru prevenirea si combaterea violentei in familie sunt unitati de asistenta sociala

  in regim de zi, cu sau fara personalitate juridica, care asigura asistenta sociala, consiliere

   psi$ologica, juridica, precum si informarea si orientarea victimelor violentei in familie.

  Art. 21

  %entrele pentru servicii de informare si sensibilizare a populatiei sunt unitati de asistentasociala, cu sau fara personalitate juridica, care ofera servicii de informare si educare, asistenta

  sociala si un serviciu telefonic de urgenta pentru informare si consiliere.

  Art. 22

  (1) Persoanele condamnate pentru infractiuni de violenta in familie sunt obligate sa participe

  la programe speciale de consiliere si reinsertie sociala organizate de catre institutiile

  insarcinate cu e#ecutarea pedepsei in evidenta carora se afla.

  (2) %azurile de violenta in familie pot fi supuse medierii la cererea partilor, conform legii.

  Capitolul I% - &r'inul 'e protectie

  Art. 23

  (1) Persoana a carei viata, integritate fizica sau psi$ica ori libertate este pusa in pericol printr&

  un act de violenta din partea unui membru al familiei poate solicita instantei ca, in scopul

  inlaturarii starii de pericol, sa emita un ordin de protectie, prin care sa se dispuna, cu caracter

   provizoriu, una ori mai multe dintre urmatoarele masuri & obligatii sau interdictii

  a) evacuarea temporara a agresorului din locuinta familiei, indiferent daca acesta este titularul

  dreptului de proprietate!

   b) reintegrarea victimei si, dupa caz, a copiilor, in locuinta familiei!

  c) limitarea dreptului de folosinta al agresorului numai asupra unei parti a locuintei comune

  atunci cand aceasta poate fi astfel partajata incat agresorul sa nu vina in contact cu victima!

  d) obligarea agresorului la pastrarea unei distante minime determinate fata de victima, fata de

  copiii acesteia sau fata de alte rude ale acesteia ori fata de resedinta, locul de munca sau

  unitatea de invatamant a persoanei protejate!

  e) interdictia pentru agresor de a se deplasa in anumite localitati sau zone determinate pe care

   persoana protejata le frecventeaza ori le viziteaza periodic!

  f) interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu

  victima!

  g) obligarea agresorului de a preda politiei armele detinute!

  $) incredintarea copiilor minori sau stabilirea resedintei acestora.(2) Prin aceeasi $otarare, instanta poate dispune si suportarea de catre agresor a c$iriei sisau

  a intretinerii pentru locuinta temporara unde victima, copiii minori sau alti membri de familie

  locuiesc ori urmeaza sa locuiasca din cauza imposibilitatii de a ramane in locuinta familiala.

  (3) Pe langa oricare dintre masurile dispuse potrivit alin. (1), instanta poate dispune si

  obligarea agresorului de a urma consiliere psi$ologica, psi$oterapie sau poate recomanda

  luarea unor masuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de ingrijire, in

  special in scopul dezinto#icarii.

  Art. 24

  (1) 0urata masurilor dispuse prin ordinul de protectie se stabileste de judecator, fara a putea

  depasi luni de la data emiterii ordinului.(2) 0aca $otararea nu cuprinde nicio mentiune privind durata masurilor dispuse, acestea vor

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  19/25

   produce efecte pentru o perioada de luni de la data emiterii ordinului.

  Art. 25

  (1) %ererea pentru emiterea ordinului de protectie este de competenta judecatoriei de pe raza

  teritoriala in care isi are domiciliul sau resedinta victima.

  (2) %ererea pentru emiterea ordinului poate fi introdusa de victima ersonal sau prinreprezentant legal.

  (3) %ererea poate fi introdusa in numele victimei si de

  a) procuror!

   b) reprezentantul autoritatii sau structurii competente, la nivelul unitatii administrativ&

  teritoriale, cu atributii in materia protectiei victimelor violentei in familie!

  c) reprezentantul oricaruia dintre furnizorii de servicii sociale in domeniul prevenirii si

  combaterii violentei in familie, acreditati conform legii, cu acordul victimei.

  Art. 26

  (1) %ererea privind emiterea ordinului de protectie se intocmeste potrivit formularului de

  cerere prevazut in ane#a care face parte integranta din prezenta lege.(2) %ererea este scutita de ta#a judiciara de timbru.

  Art. 27

  (1) %ererile se judeca de urgenta, in camera de consiliu, participarea procurorului fiind

  obligatorie.

  (2) %itarea partilor se face potrivit regulilor privind citarea in cauze urgente.

  (3) :a cerere, persoanei care solicita ordinul de protectie i se poate acorda asistenta sau

  reprezentare prin avocat.

  () sistenta juridica a persoanei impotriva careia se solicita ordinul de protectie este

  obligatorie.

  (-) "n caz de urgenta deosebita, instanta poate emite ordinul de protectie c$iar in aceeasi zi,

   pronuntandu&se pe baza cererii si a actelor depuse, fara concluziile partilor.

  () Procurorul are obligatia de a informa persoana care solicita ordinul de protectie asupra

   prevederilor legale privind protectia victimelor infractiunii.

  (5) >udecata se face de urgenta si cu precadere, nefiind admisibile probe a caror administrare

  necesita timp indelungat.

  (6) Pronuntarea se poate amana cu cel mult 2 de ore, iar motivarea ordinului se face in cel

  mult 6 de ore de la pronuntare.

  Art. 2!

  "n cazurile prevazute la art. 2- alin. (3), victima poate renunta, potrivit art. 4 din :egea nr.132414 privind %odul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile

  ulterioare, la judecarea cererii privind ordinul de protectie.

  Art. 2"

  (1) Ordinul de protectie este e#ecutoriu.

  (2) :a cererea victimei sau din oficiu atunci cand imprejurarile cauzei impun astfel, instanta

  va putea $otari ca e#ecutarea sa se faca fara somatie sau fara trecerea vreunui termen.

  Art. 3#

  (1) otararea prin care se dispune ordinul de protectie este supusa numai recursului, in

  termen de 3 zile de la pronuntare, daca s&a dat cu citarea partilor, si de la comunicare, daca s&a dat fara citarea lor.

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  20/25

  (2) "nstanta de recurs poate suspenda e#ecutarea pana la judecarea recursului, dar numai cu

   plata unei cautiuni al carei cuantum se va stabili de catre aceasta.

  (3) ecursul se judeca cu citarea partilor.

  () Participarea procurorului este obligatorie.

  Art. 31(1) Ordinul de protectie se comunica de indata structurilor Politiei omane in a caror raza

  teritorila se afla locuinta victimei si a agresorului.

  (2) Ordinul de protectie prin care se dispune oricare dintre masurile prevazute la art. 23 alin.

  (1) se pune in e#ecutare de indata, de catre sau, dupa caz, sub supraveg$erea politiei.

  (3) Pentru punerea in e#ecutare a ordinului de protectie, politistul poate intra in locuinta

  familiei si in orice ane#a a acesteia, cu consimtamantul persoanei protejate sau, in lipsa, al

  altui membru al familiei.

  () Organele de politie au indatorirea sa supraveg$eze modul in care se respecta $otararea si

  sa sesizeze organul de urmarire penala in caz de sustragere de la e#ecutare.

  Art. 32"ncalcarea oricareia dintre masurile prevazute la art. 23 alin. (1) si dispuse prin ordinul de

   protectie constituie infractiunea de nerespectare a $otararii judecatoresti si se pedepseste cu

  inc$isoare de la o luna la un an. "mpacarea inlatura raspunderea penala.

  Art. 33

  :a e#pirarea duratei masurilor de protectie, persoana protejata poate solicita un nou ordin de

   protectie, daca e#ista indicii ca, in lipsa masurilor de protectie, viata, integritatea fizica sau

   psi$ica ori libertatea i&ar fi puse in pericol.

  Art. 34

  (1) Persoana impotriva careia s&a dispus o masura prin ordinul de protectie pe durata ma#ima

   poate solicita revocarea ordinului sau inlocuirea masurii dispuse.

  (2) evocarea se poate dispune daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii

  a) agresorul a respectat interdictiile sau obligatiile impuse!

   b) agresorul a urmat consiliere psi$ologica, psi$oterapie, tratament de dezinto#icare ori orice

  alta forma de consiliere sau terapie care a fost stabilita in sarcina sa ori care i&a fost

  recomandata sau a respectat masurile de siguranta, daca asemenea masuri s&au luat, potrivit

  legii!

  c) daca e#ista indicii temeinice ca agresorul nu mai prezinta un real pericol pentru victima

  violentei sau pentru familia acesteia.

  (3) %ererea de revocare se solutioneaza cu citarea partilor si a unitatii de politie care a pus ine#ecutare ordinul de protectie a carui revocare se solicita. Participarea procurorului este

  obligatorie.

  Art. 35

  0aca, odata cu solutionarea cererii, instanta constata e#istenta uneia dintre situatiile care

  necesita instituirea unei masuri de protectie speciala a copilului, va sesiza de indata

  autoritatea publica locala cu atributii privind protectia copilului.

  Capitolul % - (inantarea in 'omeniul prevenirii si combaterii violentei in amilie

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  21/25

  Art. 36

  ctivitatile in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie se finanteaza din

  urmatoarele surse

  a) bugetul de stat!

   b) bugetele fondurilor provenite din credite e#terne contractate sau garantate de stat si ale

  caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice!c) bugetele fondurilor e#terne nerambursabile!

  d) bugetele locale ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului ;ucuresti, precum si

  ale municipiilor, oraselor si comunelor!

  e) donatii, sponsorizari si alte surse, in conditiile legii.

  Art. 37

  (1) *inisterul *uncii, +amiliei, Protectiei Sociale si Persoanelor 'arstnice poate finanta sau,

  dupa caz, cofinanta programe de interes national care au ca scop prevenirea si combaterea

  violentei in familie, precum si ocrotirea si sprijinirea familiei in vederea cresterii calitatii

  vietii acesteia, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie, din fonduri

  e#terne rambursabile si nerambursabile, precum si din alte resurse, in conditiile legii.(2) Serviciile sociale in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie pot fi dezvoltate

  si prin

  a) finantarea in parteneriat a serviciilor sociale pentru asigurarea continuitatii serviciului, in

  conformitate cu nevoia sociala si cu principiul subsidiarittii!

   b) finantarea proiectelor&pilot pentru implementarea programelor din domeniul asistentei

  sociale.

  Art. 3!

  Programele de interes national prevazute la art. 35 alin. (1), complementare actiunilor

  finantate la nivel local, au urmatoarele obiective

  a) realizarea investitiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea si buna

  functionare a unitatilor de prevenire si combatere a violentei in familie!

   b) sustinerea functionarii unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie!

  c) realizarea de studii, cercetari si publicatii in domeniu!

  d) instruirea personalului de specialitate din domeniul prevenirii si combaterii violentei in

  familie, in special instruirea personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor

  sociale si unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, precum si instruirea

   personalului din cadrul institutiilor cu competente in domeniu desemnat sa instrumenteze

  cazurile de violenta in familie!

  e) informarea, constientizarea si sensibilizarea opiniei publice privind drepturile victimelor

  violentei in familie, precum si fenomenul violentei in familie!f) mentinerea si dezvoltarea sistemului de inregistrare, raportare si management al cazurilor

  de violenta in familie!

  g) sprijinirea victimelor prin programe de recuperare a sanatatii si de reinsertie sociala!

  $) asistarea agresorilor prin tratamente de dezalcoolizare, dezinto#icare, psi$ologice si

   psi$iatrice!

  i) initierea si coordonarea parteneriatelor sociale in scopul prevenirii si combaterii violentei in

  familie!

   j) orice alte obiective corespunzatoare domeniului de activitate al *inisterului *uncii,

  +amiliei, Protectiei Sociale si Persoanelor 'arstnice.

  Art. 3"+inantarea unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie se asigura din

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  22/25

  a) bugetele locale ale autoritatilor administratiei publice locale care au aprobat infiintarea

  acestora, precum si din subventii acordate in conditiile legii!

   b) sume din donatii si sponsorizari!

  c) fonduri e#terne, rambursabile si nerambursabile!

  d) din alte surse, cu respectarea legislatiei in domeniu.

  Capitolul %I - )anctiuni

  Art. 4#

  (1) %onstituie contraventii, daca potrivit legii penale nu constituie infractiuni, si se

  sanctioneaza cu amenda intre 1.444 lei si -.444 lei urmatoarele fapte

  a) refuzul primirii in adapost ori refuzul de a acorda, la solicitarea motivata a asistentului

  social, ingrijire medicala gratuita celui aflat in suferinta vizibila, pentru inlaturarea

  consecintelor violentelor!

   b) sc$imbarea destinatiei adapostului.(2) %onstituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre -44 lei si 1.444 lei refuzul

   parasirii adapostului, indiferent de motiv, in momentul in care conditiile care au determinat

  internarea au disparut.

  (3) %onstituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre -44 lei si 1.444 lei incercarea

   persoanei care a comis acte de agresiune de a patrunde in incinta adapostului in care se afla

  sau crede ca se afla victima.

  () %ontraventiile se constata si sanctiunile se aplica, conform legii, de catre asistentii sociali,

   primar sau imputernicitii acestuia.

  (-) %ontraventiilor le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei uvernului nr. 22441 privind

  regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin :egea nr.

  1642442, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Capitolul %II - Dispozitii inale

  Art. 41

  Prezenta lege intra in vigoare la 74 de zile de la data publicarii ei in *onitorul Oficial al

  omaniei, Partea ".

  &&&&&&

  /) :egea nr. 2152443 a fost publicata in *onitorul Oficial al omaniei, Partea ", nr. 35 din

  27 mai 2443.

  A*+,A - C+++ I%I*D +/I0++A &DI*$$I D+ &0+C0I+

  ". 0ate privind autoritatea sau organismul care formuleaza cererea (daca este cazul)

  0enumirea

  dresa

  =elefon+a#

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  23/25

  8&*ail

  Persoana desemnata cu formularea cererii

  "". sistenta juridica

  'ictima are un avocat? 09<

  "n caz negativ, doreste sa i se acorde asistenta juridica prin avocat? 09<

  """. 0ate privind victima violentei in familie

   9umele Prenumele

  :ocul si data nasterii %etatenia

  Se#ul +*

  Prenumele tatalui Prenumele mamei

  ct de identitate %";"Pasaport Serie nr.

  %9P

  [email protected] 0oreste da ramana secreta? 09<

  [email protected] 0oreste ca numarul sa ramana secret? 09<

  "'. eprezentantul legal al victimei (daca este cazul)

   9umele Prenumele

  :ocul si data nasterii %etatenia

  Se#ul +*

  Prenumele tatalui Prenumele mamei

  dresa

  =elefon

  '. elatia dintre victima violentei in familie si persoana impotriva careia se solicita emitereaordinului de protectie (parat)

  1. 'ictima a mai formulat anterior vreo cerere, plangere, reclamatie etc. impotriva aceleiasi

   persoane? 09<

  "n caz afirmativ, se va indica numarul acestora.

  2. Stiti daca paratul este parte in vreun proces cu privire la vreo infractiune sau contraventie?

  09<

  "n caz afirmativ, indicati daca stiti, instanta la care se afla dosarul si numarul acestuia.

  3. 8#ista o legatura de rudenie sau de alta natura cu paratul?

  . Situatia familiala A persoane care convietuiesc in lcouinta

   9umele si prenumele 0ata nasterii radul de rudenie

  '". 0escrierea faptelor pentru care se solicita emiterea ordinului de protectie

  1. elatarea faptelor si locul desfasurarii lor

  2. %e alte acte de violenta s&au produs anterior impotriva persoanelor (victima, membri ai

  familiei, minori sau alte persoane) sau asupra bunurilor?

  3. avut loc vreun act de violenta in prezenta minorilor?

  . 8#ista vreo situatie de risc pentru minori, inclusiv posibilitatea de a fi luati fara drept de

   parat?

  -. Paratul detine arme sau are acces la arme prin natura muncii sale ori din alte motive?

  . 8#ista martori la faptele descrise?

  5. %e alte probe pot sustine declaratiile? (de e#emplu, linii telefonice taiaterupte, telefoanemobile sparte sau obiecte distruse, mesaje telefonice inregistrate, inclusiv sms, scrisori,

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  24/25

  fotografii, documente etc.)

  '"". sistenta medicala a victimei

  1. 'ictima a suferit leziuni fizice sau a fost maltratata psi$ologic? 09<

  2. primit ingrijiri in vreun centru medical? 09<

  3. 0etine certificat medico&legal, medical sau alte documente medicale? 09<"n caz afirmativ, acestea se vor ane#a in copie.

  "n caz negativ, se vor indica centrul medical si data consultului medical.

  '""". *asurile care se solicita a fi dispuse prin ordinul de protectie

  a) evacuarea temporara a paratului din locuinta, indiferent daca acesta este titularul dreptului

  de proprietate! 09<

   b) reintegrarea victimei si, dupa caz, a copiilor in locuinta familiei! 09<

  c) limitarea dreptului de folosinta al paratului, daca este posibil, doar asupra unei parti a

  locuintei comune, astfel incat paratul sa nu vina in contact cu victima! 09<

  d.1) obligarea paratului la pastrarea unei distante minime determinate fata de victima!

  09<

  d.2) obligarea paratului la pastrarea unei distante minime determinate fata de copiii victimei

  sau fata de alte rude ale acesteia! 09<

  d.3) obligarea paratului la pastrarea unei distante minime determinate fata de resedinta, locul

  de munca sau unitatea de invatamant a persoanei protejate! 09<

  "n caz afirmativ, se vor mentiona datele de identificare a acestor locuri.

  e) interdictia pentru parat de a se deplasa in anumite localitati sau zone determinate pe care

  victima le frecventeaza ori le viziteaza periodic! 09<

  "n caz afirmativ, se vor identifica aceste localitati si zone

  f) interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu

  victima! 09

 • 8/16/2019 Sinteza Lege 217

  25/25

  0omnului presedinte al >udecatoriei .................................

  &&&&&&&&

  @1 0aca victima declara ca doreste sa abandoneze domiciliul familial, nu este necesar sa se

  indice noua adresa la care se muta, ci doar adresa unde locuieste in prezent. dresa indicata

  trebuie sa fie una la care partea poate primi citatiile si celelalte acte de [email protected] Poate fi indicat orice numar la care reclamantul are garantia ca va putea primi citatiile si

  celelalte acte de procedura.

  *aterialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale,

  avand la baza te#te publice preluate de la *onitorul Oficial