Jean-luc Nancy - Comunitea absenta

download Jean-luc Nancy - Comunitea absenta

of 80

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Jean-luc Nancy - Comunitea absenta

Transcript of Jean-luc Nancy - Comunitea absenta

coLECT I A

PAN OPTTC ON

I |,, r , rr. r, lr. , , , l r r l r , ' r , , rt l i s l o c i r i i sa u a co n fla g r a lie i , ,,rrr rrrrr, rlilr' , , 1 r ' ( ( ' . t t i l t t m p o rta n ti;i m a i n ' ., . . rr, , il, I r , i l t l t t r , . . r l u m i i m od e r n e , ce a ca r e r, ur, . r(, . l)().l l ( , t o : l t e c e l e l a l t e m S"r tu r ii p e ca r e r, , ,r', t . r( l)()( , t s c v c d e n e v o i t i s5 -le a su m e , in vir tu te a 'r ,,r , lt , r(' l s .l u a u n e i n e c e s ; t 5 ,ti e stiu te . n Jean-LucNanry

Eilil||ll ,l r' ,r | )r' ,,r1' 11 l ' ri rrr & l rl rtrrr,r

T

NnNcy JrnN-Luc COMUNITATEA ABSENTAEul1r lrLvAzurA noAucrrA gr

Cu o prefagi de Nnncr JrnN-Luc tl o postfatd de EvtrnN Cloc

Traducere de EvrrrnN Croc

l dea Design Pr int & Ecl u ri it 2 00.5

Tl r l l r rl l rt1 rttl ,1 l f r , r rr I rr, l 'J,rtr, l ,t u trtnvndutd ddseuvr de \,, , , , 1 1 1 1 1 ,.1 1 i rrrrrrrrr I diteur , 1986 et 1990 l ,1 1 1 , , , l ,|r..r l )'.,.rr,,r I'ri n t Editur i, Cluj 2005, Pentr u aceastever ciune &

PnrrnrA EDITIA l-A iN

LTMBA ROVANA*

Al' , r . , r , j( , r r t ca f o s t e d ita ti cu sp r ijin u l l f rlr r r . , r l r r r l tFir a n c e z aCu ltu r ii- Ce n tr u lNa q io n ad e Ca r te r l

lstoria textelor filosofice dedicare anii 1980 comunitigiiar meritascriin rr1 multi rigoare, cu fiindc5,printrealteledarin mai maremesuredecitaltele, d(rasti istorieesterevelaroare penrruo mitcareprofundaa gindiriiin Eurrrl)a acelei vremi- o mitcarecarene mai poartiinci, de;i intr-un context ( erc s-aschimbatmuh intre timp in caremotivul comunitigii,in loc si ;i alrngi la lumind,parese secufunde bezni. in (mai ales momentulin care in :t ritraceste rinduri: pe la mijlocullui octombrie 2001).in Comunitatea absentri,cvocasem incepurulacestei istorii,insi prea pe scuft. Revinaici asupra er,gragie prilejuluioferit de aceasre prefagi,;i beneficiind distanga timp de in t arepermite mai buni ingelegere. o in acelagi timp, contextul dificil pe care-laminreamadineauri devastarilegi rizboaielecomunitariste toate felurile5i careafecteazitoate "lude ntrle"(ceaveche, cea noui, lumeaa treia gi a patra, nordul gi sudul,estul unei migci.ricare nu apartinegindirii 5tvestul)- face poate utild retrasarea decitin misura in care, mai intii de toate, apar[ineexistentei. *** in 1983,Jean-Christophe propunea remi pentruun viitornumir Bailly o dnt rt'vista Alda,pe careo publica la vremeaaceeala editura ChristianBourgoir.rTema propusi era formulati.astfel:"Comunitatea, numirul,,. Iipsa pe deplin reugitd acestui a enung- in carese inrrecsiguranqa gi eleganga, aceasta fiind mareaarti a lui Bailly- m-a surprinsde indati. ce

DE REDAC|oR coLEC,ftE Cip r i a n M i h a l iREDACTOR

Cip r i a n M i h a l i

I lrtitltr vcrsiunea acesteiprefege fost a scrisdpentru a doua ediqiea traduceriiin italiani a r flr1iilLriMaurice Blanchor,La communaut| inavouable, publicatr la Editura sE din Milano, Itl /(x)2. Tot aceasteversiune,precedatdde un preambul, a fost publicati. in Frantra suo rrtlul rlc fa communautd aftontce(Paris,Galilde,2001). Am revizur-o gi adiugit-o pentru a in rrF,"ilr,1traducerea spanioli a cirgii lui Blanchot.in aceastdformi, ea apare acum ca prefaf,l la edigiain limba romAni. a Comunihiliiabsente. Itl l l vnxrri rnaiti rzi uatrebui tsdrenungel aeagi atunc iai nc erc ats i Fondez eoal ti rev i s ti , rir.rirlnr()rl;rntil, algicolaboratoriprintrecaremi numirgi eu (alituri de Lacoue-Labanhe, cu AlfFr I r()nrrnt-Meurice...). s-agisit un ediror potrivit pentru un proiectprin esengx i, Nu comu si l rl er9rrrrrrl ti P lfi i ndcl noi refuzam ne defi ni mpri ntr-o"l i ni e"s au pri ntr-unmani fes t. i N Ef rafen ( .i rrr( usevrcmearevistelor intemeiatepe o "ideologie"(precum Teleuel gi alte cilevn) Arlrr;1lr rinrPul rcvistelorcare alcituiau o "comunitate", fhri ca acestcuvlnt si fie l rrl ttgt Lrhtrtt ( vari abi lde al tfel ,nu al c i tui a o c omuni tate. tori arev i s tel or Is 'l tl l )(tln()stru, i l i rl ri rri l arl rrhrl l l l g50 l raducecus i guranj dl umi ni i ndi s pari gi aprogres i v i agrupuri l or, rr,l Fl l rvlifl rLrr..,rrrrorrrrl ri r.i l i l ordc "i dc i "gi ,pri nurmare,i nmutaqi al ani v el ul reprez enti "f ri i i l rf.'r ,,l rl rurJl r" l rrgr,rrr.n.. s rn l {cvi fbndattr B atai l l e, ri ti que, eaoc u totul al ti prede C av E rl "'ttttF.l i l l 'i l i l r tl |[ i I'l pl ),1tl ,tr;1I ori t e i rl e l ;rt(.tc oret;cC eeac e nu i ns eamni c i . nu rl rrti I. l i l ri l ri l i l ,r,i r,l nl 'fr(l 'rr'l o.rrrrel rrtrl r "re(r;r" r' r;rrrrtl oc c onrunpc nfrl rc ei c ares ei ndeFetl|| 'iF rrtat | | ![il|[lntl.

CoPERTA [:ugencogorean Tt HNoREDACTARE I c n l < ea n i t s e k J ( () N (| r , l | | ,( ; R A F r c :rA AR 9 IP lrlt ' r l ) es i g n& P r i n t ,Clu j

, l, , l r f . t ) / \ / ' , 1 \ . ' . ' I

IIu dc r nt lr ililill l) r ( ) l)ri l l c n ..l a s C ri c n a rti c o l ,9 in u arrri tl rt' tatde atuncisi r i , r , lr nrIrt r lz lr r l, r l c s p i ri ta a c c s tue n u n !. gi " ( or r ur lr t ; lt c a e ra p e a tu n c iu n c u v i n tn e s ocotitl c tl i stursul ndi ri i . t " al cl l;rr,i irrrlor;rl.i, trebuiasI fie rezervat Pentruuzul insl-itulr()rralexPresiei "( ()nrunit.rtc desprecareastili, dupi aproape curopeani",intrebuingare folosegte: pe de rlorr.izet'i ani, ttim cit de mult diuneazi conceptului care-l nu nr(| ,rc('st aspect estestriin de problema"comunitilii", in formain care Fie rrc bintuie,in formain carene pirisegte sau in carene stinjenette' ci cuvintul;i conceptulei nu puteausi nu fie ci nu la vremeaaceea, ltianr nazisti, eirdi in capcananumiti Voll