Documentatie Anti CNP Update

Click here to load reader

 • date post

  08-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  616
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Documentatie Anti CNP Update

Transcript of Documentatie Anti CNP Update

 • ROMANIAfWALTA CURTE DE CASATIE 1 JUST1TIE- SECTIA COiSJTENCJOS ADMINISTRATE 1 FISCALstr. Batiste!, Nr. 25, sector 2, BUCURE$TI,cod postal: 020934, www.scj.ro

  * f, .,

  PENTRU JUSTJTiE.

  POTA I/Nr. 103/P/5008/2009 J

  Valabilitate - permanenta iA SE INMANA CU PRIORITATE

  R ,.AR

  i2iOM8llTO >,/\8

  Destinatar:BARBIR GABRIEL DANUJcom. DORNAARiNi, SATCOZANE$TI, nr. 58, judetul SUCEAVA

  III

  ijiiII

  Iff-

  :

  *

  j

  "

  *

  *

 • ROMANIAINALTA CURTE DE CASAJiE 1 JUSTITIE

  . BATISTEI NR. 25ECTORUL 2 - BUCURESTI

  SECJIA DE CONTENC1OS ADMINISTRATIV 1 FISCAL

  DOSARUL NR. 3449/1/2015Materia: Contencios administrativ i fiscalStadiul procesual al dosarului: FondObiectul dosarului: alte cereri plangere - NCPCComplet: completul nr.1-ncpc

  Destinatar:BARBIR GABRIEL DANUJcom. DORNAARINI, SATCOZANESTI, nr. 58, judejul SUCEAVA

  ;

  1

  COMUNICAREHOTARARE CIVILA

  NR. 454/2016 DIN DATA DE 23 Februarie 2016

  '

  Stimata doamna/Stimate domn,

  va comunicam, alaturat, copia hotrarii civile nr. 454/2016, pronuntata la data de 23 Februarie 2016,de catre INALTA CURTE DE CASAJIE SI JUSTIJIE SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SIFISCAL.

  Nota: COMUNICAT 21.04.2016

  L.S. PRESEDINTE(ftampila)

  ^b^.. ';'

  .

  S?^' ,!'

  -,. " '

  MAGISTRAT ASISTEWT,

 • 12ncpcROMANIA

  INALTA CURTE DE CASATIE 1JUSTITIESECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATE 1 FISCAL

  DECIZIA nr. 454 Dosar nr. 3449/1/2015

  edinfa publica de la 23 februarie 2016\-

  Presedinte: DuicanDoina -judecatorVoicu Rodica - judecatorPaun Luiza Maria - judecatorVlad Georgiana - magistrat-asistent

  S-a luat in examinare plangerea formulata de Barbir Gabriel DanuJimpotriva Deciziei nr. 2722 din 16 iulie 2015 a Inaltei Curi de Casa^ie iJustice - Sec|ia contencios administrativ i fiscal.

  La apelul nominal facut in ^edin^a publica, raspunde reclamantul BarbirGabriel Danu|, personal, lipsind paratul Serviciul Public Comunitar Local deEvidenja a Persoanelor Vatra Dornei.

  Procedura de citare este legal indeplinita.Se prezinta referatul cauzei de catre magistratul-asistent, dupa care: Se procedeaza la legitimarea reclamantului, acesta prezentand un livret

  militar, datele din cuprinsul acestuia fiind consemnate in caietul grefierului desedin^a de la termenul de fa^a.

  Constatand ca nu mai sunt chestiuni prealabile de discutat, inalta Curte,acorda cuvantul par^ii prezente in raport cu plangerea formulata.

  Reclamantul apreciaza ca plangerea formulata in fafa Inaltei Cur^i, cainstan^a de fond, este admisibila.

  Arata ca, in temeiul art.29 alin.l i 2 din Legea nr.47/1992, solicita *sesizarea Cuitii Constitu^ionale a Romaniei in vederea modificarii si completariidispozi^iilor art. 194 lit. a) teza a Il-a , art. 205 alin.2 pet. a) si art.483 alin.l dinLegea nr. 13 4/2010 privind Noul Cod de procedura civila, aratand ca textul,,cererea va cuprinde i codul numeric personal" este neconstitu^ional, dacaprin aceasta se in^elege ca ceta^enilor li se impune un asemenea mod deidentificare, pana la promulgarea Legii nr. 134/2010 nefiind obligatorie ;identificarea ceta^enilor prin CNP.

  Apreciaza, de asemenea, ca, din punct de vedere european, dispozifiile |citate din Noul Cod de procedura civila incalca prevederile art. 1 si 2 din CartaFundamental;! a Uniunii Europene, reclamantul avand dreptul ca datele sale cucaracter personal sa fie tratate pe baza consim^amantului sau, neputand fi inclusCNP-ul in actele sale cu caracter personal, in mod forjat.

 • Arata ca dorete ca, in temeiul art. 16 alin.2 din Constitute, sa aiba toateinregistrarile proceselor care au avut loc pana in prezent.

  Reclamantul depune la dosar concluzii scrise.Inalta Curte, in temeiul dispozi^iilor art. 394 Cod procedure civila, refine

  cauza spre solu|ionare. fNALTA CURTE

  Asupra plangerii de fa^a:Examinand actele i lucrarile din dosar, constata urmatoarele:Circumstantele cauzeiPrin Decizia nr. 2722 din 16 iulie 2015 a Inaltei Cur^i de Casa^ie si t

  Justice - Sec^ia contencios administrativ i fiscal, s-a respins, ca nefondat,recursul declarat de Barbir Gabriel Danut impotriva Deciziei nr.2742 din 28ianuarie 2014 a Curt^i de Apel Suceava - Secjia de contencios administrativ ifiscal in ceea ce priveste solu|ia de respingere a cererii de sesizare a CurjiiConstitujionale i s-a respins, ca inadmisibil, recursul declarat de Barbir GabrielDam4 impotriva Deciziei nr.2742 din 28 ianuarie 2014 a Cuitii de Apel tSuceava - Sec|ia de contencios administrativ i fiscal in ceea ce privete solufiade respingere, ca nefondata, a contesta|iei in anulare formulate de BarbirGabriel DanuJ impotriva Deciziei nr.317 din 26 ianuarie 2015 prommfata deCurtea de Apel Suceava - Secfia de contencios administrativ si fiscal in dosarulnr. 1031/86/2014*.

  Pentru a pronun^a aceasta solu^ie, Inalta Curte a rejinut, in ceea ceprivete recursul declarat impotriva solu^iei de respingere a cererii de sesizare aCur^ii Constitu^ionale cu excep|ia de neconstitu|ionalitate invocata de BarbirGabriel Danu^, ca prin hotararea recurata, in mod temeinic i legal s-a rejinut caeste inadmisibila excep^ia de neconstitufionalitate invocata de Barbir GabrielDam4 cu privire la prevederile art.l alin.(l) lit.d) din H.G. nr.l 11/1997, ale art.2din H.G. nr.l 13/1997 si ale art.8 alin.(l) lit.a), art.14 i art.25 lit.a) din Normelemetodologice aprobate prin H.G. nr.1375/2006, intrucat, contrar art.29 alin.(l)din Legea nr.47/1992, republicata, cu modificarile i completarile ulterioare,aceste dispozi|ii nu sunt cuprinse in legi sau ordonan|e in privin^a carora CurteaConstitu^ionala poate decide asupra excep^iilor de neconstitufionalitate invocate.

  i cu referire la exceptia de neconstitu^ionalitate a prevederilor art.5 ;alin.(l) si (2) din Legea nr.105/1996 si art.6 alin.(l) si (2) si art.17 din O.U.G.nr.97/2005, Inalta Curte a constatat ca, prin hotararea atacata, -in mod corectinstanja a re|inut ca aceste dispozi^ii, contrar art.29 alin.(l) din Legeanr.47/1992, republicata, cu modificarile i completarile ulterioare, nu aulegatura cu solu^ionarea cauzei in limitele cadrului procesual al contesta|iei inanulare in care a fost invocata excep|ia.

  Cat privete recursul declarat impotriva solu^iei de respingere, canefondata, a contesta^iei in anulare formulate de Barbir Gabriel Danu^, Inalta

 • Curte a refinut ca Decizia nr.2742 din 28 ianuarie 2014 a Curfii de ApelSuceava este supusa acelorasi cai de atac ca si Decizia nr.317 din 26 ianuarie2015 a aceleiasi instance, prin care a fost respins, ca nefondat, recursul declaratde Barbir Gabriel Danuf impotriva Sentihfei civile nr.1911 din 10 aprilie 2014 aTribunalului Suceava.

  Or, intrucat Decizia nr.317 din 26 ianuarie 2015 a Curfii de ApelSuceava, pronun^ata in recurs, nu face parte din categoriile de hotarari supuserecursului, enumerate de art.483 alin.(l) din Codul de procedura civila din 2010-hotarari date in apel, hotarari date, potrivit legii, fara drept de apel, si altehotarari care, in cazurile expres prevazute de lege, sunt supuse recursului -rezulta ca nici Decizia nr.2742 din 28 ianuarie 2014 a Curfii de Apel Suceavanu este supusa recursului, intrucat, in caz contrar, s-ar ajunge la ipotezaadmisibilitafii recursului la recurs.

  Impotriva acestei decizii a formulat pldngere recurentul - reclamantBarbir Gabriel Danuf, neincadrata in drept, solicitdnd rejudecarea cauzei.

  In cuprinsul acesteia, a aratat ca se impune sesizarea CurjiiConstitujionale a Romaniei pentru a completa golul legislativ din NCPC,respectiv sa fie posibil chiar un ^recurs la recurs" pentru motive ce fin de orezolvare constitufionala a unei situafii, mai ales in contextul unor erorisavarsite de judecatori.

  Solu{ia Inaltei Curfi de Casafie i Justice asupra plangeriiInalta Curte, sesizata cu solufioiiarea plangerii, in '"faport" ciTTucrarile

  dosarului si cu dispozifiile legale incidente, precum si cu motivele invocate,constata ca prezenta cerere este inadmisibila pentru considerentele ce urmeaza:

  Impotriva hotararilor judecatoresti, justi^iabilii nemulfumifi pot exercitacaile de atac prevazute de lege prin dispozijii imperative, de la care nu se poatederoga.

  Potrivit dispozifiilor cuprinse in art. 129 alin.(l) din Codul de proceduracivila, legiuitorul a impus in sarcina persoanelor interesate exercitareadrepturilor procedurale in condijiile, ordinea si termenele stabilite de lege saujudecator.

  Drept urmare, nu se poate solicita pe calea unei plangeri anularea uneihotarari judecatoresti de catre o parte intr-un proces civil, nemulfumita desolufia instance! de judecata.

  Recunoasterea unei cai de atac in alte situafii decat cele prevazute delegea procesuala constituie o incalcare a principiului legalitafii acestora, precum \i al principiului constitutional al egalitafii in fafa legii si autorita|ilor si dinacest motiv, apare ca o solufie inadmisibila in ordinea de drept.

  Astfel, in raport cu dispozifiile legale anterior menjionate si prin prismaactelor dosarului, Inalta Curte constata ca demersul juridic ini^iat de recurentul -reclamant are caracter inadmisibil.

  Dreptul ceta|eanului la un proces echitabil si dreptul la justice suntgarantate de Constitu|ia Romaniei, insa aceste drepturi trebuie exercitate in

 • limitele dispozi|iilor legale, caci exista i o obligate corelativa a acestordrepturi impusa cetajeanului, respectiv obliga^ia de respectare a legilor i deexercitare a drepturilor conferite de lege in limitele impuse de dispozijiile legalein discupe.

  Totodata, in raport de art. 29 din Legea nr. 47/1992, se constata cainstan^a de judecata sesizeaza Curtea Constitutionals numai cu acele excep^iicare au legatura cu solutionarea litigiului, iar daca excep|ia nu indeplinesteaceasta condrfie, cererea se resp