DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE „Reactivi”

Click here to load reader

 • date post

  02-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE „Reactivi”

 • Institutul National de Medicina Legala Mina Minovici

  Adresa: Sos. Vitan-Birzesti 9, Sector 4, 042122 Bucuresti Telefon: 004021. 332 12 17; Fax: 004021. 334 62 60; E-mail: [email protected] WEB SITE: http://www.legmed.ro Cont: RO98.TREZ.7045.009X.XX00.0183 Trezoreria Sector 4 Bucuresti INML este operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 2200/2005 la Avocatul Poporului

  DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

  privind aplicarea procedurii de achizitie

  Reactivi

  SECTIUNEA I Fisa de date

  SECTIUNEA II Caietul de sarcini SECTIUNEA III Formulare

  SECTIUNEA IV Model contract

  1

  mailto:[email protected]://www.legmed.ro/

 • APROBAT, DIRECTOR GENERAL

  Prof. Univ. Dr. Dan DERMENGIU

  Seciunea I

  FISA DE DATE A ACHIZITIEI I.A. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA MINA MINOVICI Adresa : Sos.Vitan Barzesti nr.9,sector 4 Localitate: Bucuresti Cod postal:

  042122

  Tara: ROMANIA

  Persoana de contact: Birou Aprovizionare Florentina Gheorghe

  Telefon: 004031.405.80.39 Centrala: 332.12.17 /167

  E-mail: [email protected]

  Fax: 004031.405.80.39.

  Adresa/ele de internet (daca este cazul): web site: www.legmed.ro

  I.B Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante ministere ori alte autoritai publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local agenii naionale autoriti locale alte institutii guvernate de legea public institutie european/organizaie internationala altele (specificati: unitate sanitara, de utilitate publica, cu personalitate juridica ce furnizeaza servicii medicale

  servicii publice centrale aparare ordine public/siguranta naional mediu economico-financiare sanatate construcii i amenajarea teritoriului protectie social cultura, religie si actv. recreative educaie altele (specificai)________________

  Autoritatea contractanta achiziioneaz in numele altei autoritati contractante NU

  2

  http://www.legmed.ro/

 • Alte informaii si/sau clarificari pot fi obinute: la adresa : INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA

  LEGALA MINA MINOVICI, Bucuresti, Sos.Vitan Barzesti nr.9,sector 4. Telefon: : 004021.332.50.08 Fax: 004021.334.62.60

  Date limita de primire a solicitarilor de clarificari Data: 02.08.2010 Ora limita : 09:00 Adresa :INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA MINA MINOVICI, Bucuresti, Sos.Vitan Barzesti nr.9,sector 4. Prin posta: INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA MINA MINOVICI, Bucuresti, Sos.Vitan Barzesti nr.9,sector 4, Cod postal: 042122

  FAX: 004031.405.80.39 Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari Data: 05.08.2010 Ora limita: 09:00

  Cand operatorul economic nu a transmis solicitarea in timp util punand autoritatea contractanta in imposibilitatea de a respecta in termenul de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertei, aceasta are totusi obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici cu 2 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, respectiv : 12.08.2010, ora 10:00 Institutia responsabila pentru solutionare contestatie Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa : STR. STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3 Localitatea:Bucuresti Cod postal: 030084 Tara:Romania E-mail: [email protected] Telefon: (+4) 021 310.46.41 Adresa internet : http://www.cnsc.ro/ Fax : (+4) 021 310.46.42

  I.c.Sursa de finantare : Fonduri bugetare si venituri proprii DA

  Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare NU

  II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumire contract : Furnizare reactivi II. 1.2) Denumire contract i locul de livrare :

  3

  http://www/

 • Produse Cumprare

  Principalul loc de livrare INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA MINA MINOVICI, Bucuresti, Sos.Vitan Barzesti nr.9,sector 4. Cod CPV: 33696500-0; 33696200-6; 33696300-8;3369600-1

  II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : ncheierea unui acord cadru II. 1.4. Durata acordului cadru :12 luni II.1.5) Divizare pe loturi (pt. Informare despre loturi vedeti caietul de sarcini) DA Unul sau mai multe loturi : DA

  II.1.6) Oferte alternative sunt acceptate NU II.2) Cantitatea sau scopul contractului II.2.1) Cantitati Cantitatile sunt specificate in cadrul caietului de sarcini, pentru fiecare lot in parte. III. Conditii specifice contractului III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere ) III.1.2. Altele (daca DA, descrieti)

  NU NU

  III: PROCEDURA APLICATA Licitatie deschisa III.2) Etapa finala de licitatie electronica NU III.2.) Legislatia aplicata (se completeaza cu legislatia in vigoare aferenta achizitiilor publice OUG 34/2006; HG 925 /2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, alte acte normative, Ordin ANRMAP www.anrmap.ro

  4

  http://www.anrmap/

 • IV. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE (valabile pentru fiecare lot in parte) IV.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului Declaratii privind eligibilitatea

  Cerinta minima obligatorie: Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea III.

  Prezentare declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor. Solicitat

  Cerinta minima obligatorie: - Declaratie formular B din Sectiunea III - Certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, care sa ateste inexistenta de obligatii bugetare restante la data depunerii ofertelor, in termenul de valabilitate la data depunerii ofertei original sau copie legalizata. - Certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente alse Administratiei Publice Locale, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul administratiei publice locale, care sa ateste inexistenta de obligatii bugetare restante la data depunerii ofertei in termenul de valabilitate la data depunerii ofertei original sau copie legalizata.

  IV.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) Persoane juridice/fizice romane. Solicitat

  - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul competent teritorial, care sa fie in perioada de valabilitate la data depunerii ofertei- original sau copie legalizata. - CUI (Codul unic de inregistrare) in copie legalizata;

  Persoane juridice /fizice straine. Solicitat

  Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica / juridica sau de inregistrare / atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.

  IV. 3.) Situatia economico-financiara Daca DA Bilant contabil. Solicitat

  Raportare contabila la 31.12.2009, vizata si inregistrata de organele competente, (copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul) de catre reprezentantul legal al firmei ofertante).

  Informatii privind cifra de afaceri. Solicitat

  Fisa de informatii generale (Formularul B2 din Sectiunea III), din care sa reiasa cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani;

  IV.4.) Capacitatea tehnica Daca DA

  5

 • Lista principalelor furnizari in ultimii 3 ani. Solicitat

  Completarea unui formular tabel, cuprinzand valori, perioade , beneficiari / cantitati, dupa caz, cu furnizarea de produse solicitate in caietului de sarcini. (Formularul C1 din Sectiunea III), confirmate printr-o declaratie pe proprie raspundere.

  Asigurarea calitatii. Solicitat

  -Prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atest faptul c operatorul economic respect anumite standarde de asigurare a calitii.: ISO 9001:2000, CE sau orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii) - copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul. -Certificat de calitate al produsului, - copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul. - Certificare a producatorului ISO 9001/2000 sau orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii) - (copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul).

  Informatii privind subcontractantii. Solicitat

  Completarea unui formular cu sub