Table1: Mungbean · 2019-05-03 · Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at...

of 21 /21
Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at Seed Hubs Table1: Mungbean State Name of Institution Name of the Variety Production Figure in Kharif 2016 (q) Category of Seed Andhra Pradesh CTRI, Rajahmundry LGG-460 3.5 FS KVK, Anaatpur IPM 2-14 3.21 T/L RARS, Lam (Acharya N G RangaAgril. University, Guntur, A.P) WGG 42 40 FS IPM 2-14 50 FS Total 96.71 Assam KVK, Jorhat IPM-02-3 160 T/L Total 160 Bihar KVK, Lakhisarai, BAU, Sabour HUM 16 100 FS Total 100 Gujarat KVK, Kheda Meha 300.00 T/L KVK, Navsari Meha 150.00 T/L Total 450.00 Himachal Pradesh KVK Una IPM 02-3 14 C/S Suketi 9.8 C/S Total 23.8 Jharkhand Krishi Vigyan Kendra, Bokaro IPM 02-3 130.00 T/L Total 130.00 Kerala Regional Agricultural Research Station, Pattambi KAU CO 8 1.50 C/S Total 1.50 Karnataka KVK, Dharwad DGGV -2 46.35 CS KVK, Belgavi- II 100 - KVK Bidar BGS - 9 183 CS KVK, Kalaburgi – A BGS - 9 135 CS T/L UA&HS, Shivamogga, Hirriyur KKM-3 20.00 C/S Total 484.35 Maharashtra KVK, Beed BM 2003-02 54 FS Mahatma Vaibhav 15 C/S

Embed Size (px)

Transcript of Table1: Mungbean · 2019-05-03 · Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at...

Page 1: Table1: Mungbean · 2019-05-03 · Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at Seed Hubs Table1: Mungbean State Name of Institution Name of the Variety Production

Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at Seed Hubs

Table1: Mungbean

State Name of Institution Name of the Variety

Production Figure in

Kharif 2016 (q)

Category of Seed

Andhra Pradesh

CTRI, Rajahmundry LGG-460 3.5 FS KVK, Anaatpur IPM 2-14 3.21 T/L RARS, Lam (Acharya N G RangaAgril. University, Guntur, A.P)

WGG 42 40 FS IPM 2-14 50 FS

Total 96.71 Assam KVK, Jorhat IPM-02-3 160 T/L

Total 160 Bihar KVK, Lakhisarai, BAU,

Sabour HUM 16 100 FS

Total 100 Gujarat KVK, Kheda Meha 300.00 T/L

KVK, Navsari Meha 150.00 T/L Total 450.00

Himachal Pradesh

KVK Una IPM 02-3 14 C/S Suketi 9.8 C/S

Total 23.8 Jharkhand Krishi Vigyan Kendra,

Bokaro IPM 02-3 130.00 T/L

Total 130.00 Kerala Regional Agricultural

Research Station, Pattambi KAU

CO 8 1.50 C/S

Total 1.50 Karnataka KVK, Dharwad DGGV -2 46.35 CS

KVK, Belgavi- II 100 - KVK Bidar BGS - 9 183 CS KVK, Kalaburgi – A BGS - 9

135 CS

T/L UA&HS, Shivamogga, Hirriyur

KKM-3 20.00 C/S

Total 484.35 Maharashtra KVK, Beed BM 2003-02 54 FS

Mahatma Vaibhav 15 C/S

Page 2: Table1: Mungbean · 2019-05-03 · Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at Seed Hubs Table1: Mungbean State Name of Institution Name of the Variety Production

PhuleKrishiVidyapeeth, Rahuri, Maharashtra KVK, Buldana AKM 9911 150 CS KVK, Durgapur (Badnera) Dist. Amravati

TARM-1 3.85 FS

Total 222.85 Madhya Pradesh

ICAR-IIPR Regional Station, Bhopal

Samrat 84.72 T/L IPM 2-3 IPM 2-14

Meha KVK, Dewas TJM 3 200 -

- PDM 4 Krishi Vigyan Kendra, Betul

PDM 139 400 F/S

Total 684.72 Odisha KVK, Kalahandi IPM 02-3 80.00 FS

CPR Berhampur OUM 11-5 135.00 FS OBGG 52 198.00 FS

KVK Maurbhanj-1 IPM 02-14 552.00 Certified seed KVK, Bhadrak

IPM 2 -14 390.00 T/L IPM 02-3 180.00 T/L

Krishi Vigyan Kendra, Cuttack

IPM 02-3 289.00 Certified

Total 1824.00 Punjab AICRP-PAU Lludhiana-

141004 SML 668 1500.00 C/S SML 832 C/S

Total 1500.00 Tamil Nadu KVK, Madurai Co - 8 25 TL

KVK, Villupuram Co - 8 100 Certified SEED National Pulses Research Centre, Vamban, Pudukkottai

VBN (Gg) 2 10 TFL

VBN (Gg) 3 30 TFL CO (Gg) 8 10 TFL

Dept. of Pulses, TNAU, Coimbatore

CO 8 14.4 TFL CO 7 0 TFL

Total 189.40 Telngana AICRP, (Pulses)- SRTC,

PJTSAU, Hyderabad MGG 295 220 TFL MGG 347 50 TFL MGG 351 50 TFL

AICRP, (Pulses)- RARS, Warangal

WGG 42 100 TFL WGG 37 50 TFL

AICRP, (Pulses)- ARS, Tandur

MGG 295 50 TFL WGG 42 30 TFL

Page 3: Table1: Mungbean · 2019-05-03 · Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at Seed Hubs Table1: Mungbean State Name of Institution Name of the Variety Production

WGG 37 20 TFL KVK, Mahboobnagar MGG 295 10 TFL

WGG 42 10 TFL Total 590.00

Rajasthan CAZRI, Jodhpur IPM 02-3 150.00 TFL GM-4 20.00 TFL

Agricultural Research station SKRAU, Sriganganagar (Rajasthan)

IPM 2-03 113 TFL

KVK, Kota - 50.00 C/S KVK, Jhunjhunu - 110.00 C/S

Total 443.00 Uttar Pradesh AICRP, CSAU&T KM 2241 45.00 T/L

Total 45.00 Grand Total 6945.33

Page 4: Table1: Mungbean · 2019-05-03 · Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at Seed Hubs Table1: Mungbean State Name of Institution Name of the Variety Production

Table 2: Urdbean Centre Name of Institution Name of the

Variety Production Figure in

Kharif 2016 (q)

Category of Seed

Andhra Pradesh CTRI, Rajahmundry PU-31 7.5 Foundation Seed

RARS, Lam (Acharya N G RangaAgril. University, Guntur, A.P)

LBG 752 75.0 C/S

PU 31 75.0 C/S

KVK, Srikakulam, (ANGRAU, Guntur)

LBG 752 TBG 1

500 FS

Total 657.50 Assam KVK, Jorhat PU 31 150 C/S

IPU 94-1 175 C/S KVK. Kamrup PU-31 300 C/S KVK, Karimganj PU-31 100 C/S

Total 725.00 Himachal Pradesh KVK Una Him Mash-1 78.5 C/S

UG 218 34 C/S Total 112.50

Jharkhand KVK, Dumka WBU 108 &109

50.00 C/S

ZRS, Chianki (BAU) (AICRP Hazaribagh)

WBU 108 &109

26 C/S

ZRS, Darisai (BAU) (AICRP Ranchi)

WBU 108 and 109

16 C/S

KVK, Bokaro

WBU 108, PU-31

51 C/S

KVK, Singhbhum

WBU 108 and 109

13 C/S

Total 156.00 Karnataka UA&HS, Shivamogga,

Hirriyur Rashmi 20.00 C/S

Total 20.00 Kerala Regional Agricultural

Research Station, Pattambi KAU

LBG 752 0.50 T/L

Page 5: Table1: Mungbean · 2019-05-03 · Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at Seed Hubs Table1: Mungbean State Name of Institution Name of the Variety Production

Total 0.50 Madhya Pradesh ICAR-IIPR Regional

Station, Bhopal IPU 2-43 52.47 T/L

Uttara Total 52.47

Maharashtra KVK, Beed TAU 1 10 C/S Mahatma PhuleKrishiVidyapeeth, Rahuri, Maharashtra

TAU-1 25 T/L

Total 35.00 Meghalaya ICAR RC NEH, Tripura Tripura

Maskolai 1 506.80

Total 506.80 Odisha Krishi Vigyan Kendra,

Mayurbhanj PU 31 162 CS

KVK, Bhadrak

PU 31 330 C/S

Krishi Vigyan Kendra, Cuttack

IPU 02-43 58 FS

CPR Berhampur Prasad 60 Foundation Seed

OBG 17 60 Foundation seed

Total 670.00 Punjab Punjab Agricultural

University, Ludhiana

Mash 114 100 C/S Mash 1008 - C/S

Total 100.00 Rajasthan KVK, Kota 200.00 C/S

Total 200.00 Tamil Nadu KVK, Madurai VBN - 6 &

MDU -1 45 T/L

KVK, Villupuram VBN - 6 & 8 450 C/S National Pulses Research Centre, Vamban, Pudukkottai

TNAU VBN 6 400 TFL VBN 8 100

Dept. of Pulses, TNAU, Coimbatore

CO6 3.75 TFL VBN 6 10 TFL ADT 3 6 TFL ADT 5 100 TFL

Total 1114.75 Telangana AICRP, (Pulses)- SRTC,

PJTSAU, Hyderabad PU 31 170 TL MBG 207 30 TL

AICRP, (Pulses)- ARS, PU 31 100 TL

Page 6: Table1: Mungbean · 2019-05-03 · Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at Seed Hubs Table1: Mungbean State Name of Institution Name of the Variety Production

Tandur LBG 752 50 TL KVK, Mahboobnagar PU 31 100 FS

Total 450.00

Grand Total 4800.52

Page 7: Table1: Mungbean · 2019-05-03 · Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at Seed Hubs Table1: Mungbean State Name of Institution Name of the Variety Production

Table 3: Pigeonpea

State Name of Institution Name of the Variety

Production Figure in Kharif

2016 (q)

Category of Seed

Andhra Pradesh CTRI, Rajahmundry LRG-41 116.90 FS KVK, Anaatpur LRG 41 11.70 TL

PRG-176 20.00 TL RARS, Lam (Acharya N G RangaAgril. University, Guntur, A.P)

LRG 41 30.0 -

LRG 52 60.0 T/L

Krishi Vigyan Kendra, Kurnool

PGR 176 200.00 TL

ICPH 2740 100.00 FS

Total 538.60 Bihar Krishi Vigyan Kendra,

Lakhisari Malviya 13 100 C/S P9 Bahar

KVK, Munger, BAU, Sabour Malviya-13; Narendra Arhar-1, Bahar

crop standing C/S

AICRP on Pulses, Dholi, Dr. RPCAU, Pusa, Samastipur, Bihar

Bahar Pusa - 9 NDA - 1

60.00 CS

30.00 CS 90.00 CS

Total 280.00 Chhattisgarh KVK Bhatapara Asha 50.00 CS

KVK, Ambikapur Rajiv Lochan, Asha

100.00 CS

Total 150.00

Gujarat KVK, Rajkot 340.00 CS

Krishi Vigyan Kendra, Tapi 150.00 CS

KVK, Navsari

Vaishali 250 TL

DSST, Junagadh

Vaishali 900 CS

Total 1640.00

Page 8: Table1: Mungbean · 2019-05-03 · Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at Seed Hubs Table1: Mungbean State Name of Institution Name of the Variety Production

Jharkhand KVK, Dumka ND-2, Bahar 215.00 CS

KVK, Bokaro

ND-2, Bahar 242.00 CS

ZRS, Chianki (BAU) (AICRP Hazaribagh)

ND-2, Bahar 32.00 CS

Total 489.00

Karnataka KVK, Bijapur TS - 3R 117

CS

KVK Bidar GRG -811 200 CS KVK, Kalaburgi – A TS - 3R 50 CS

GRG - 811 175 TL UAS,Raichur TS-3R 70 FS

225 CS UA&HS, Shivamogga, Hirriyur BRG-2 600.00 CS

KVK, Bagalkot TS - 3R 112 CS

Total 1549.00

Madhya Pradesh

JNKVV, Jabalpur TJT 501 200 CS

AICRP , RARS, Sagar TJT 501 45 CS

ICAR-IIPR Kanpur Regional station Fanda Bhopal

JKM 189 360.00 CS TJT 501 IPA 203

Asha AICRP RAK College of Agriculture Sehore

RVICPH 2671

35.00 CS

Total 640.00 Maharashtra KVK, Beed BDN 711 141 FS

BDN 708 30 FS AICRP-Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth Rahuri

Vipula 100 BDN 711

KVK, Durgapur (Badnera) Dist. Amravati

BSMR-736 13.80 FS

Total 284.80 Odisha KVK, Kalahandi ICPL

83009(Asha) 547.00 FS

Total 547.00 Punjab Punjab Agricultural University,

Ludhiana

AL 201 20 FS PAU 881 50 FS

Page 9: Table1: Mungbean · 2019-05-03 · Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at Seed Hubs Table1: Mungbean State Name of Institution Name of the Variety Production

Total 70.00 Tamil Nadu National Pulses Research

Centre, Vamban, Pudukkottai VBN (Rg) 3 30 TFL VBN (Rg) 2 20

Dept. of Pulses, TNAU, Coimbatore

CO (Rg) 7 8.0 TFL CO 8 15 TFL

Total 73.00

Telangana AICRP, (Pulses)- SRTC, PJTSAU, Hyderabad

PRG -176 250.00 TL

AICRP, (Pulses)- RARS, Warangal

WRG 65 120.00 TL WRG -27 15.00 TL PRG- 176 25.00 TL

ICPL 87119 80.00 TL AICRP, (Pulses)- ARS, Tandur PRG 176 75 TL

KVK- Ranga Reddy , CRIDA PRG-176 100 CS KVK, Mahboobnagar PRG 176 233 TL

PRG 158 30.00 TL Total 928.00

Uttar Pradesh KVK (ICAR-IIVR) Deoria - 200 CS AICRP, CSAU&T UPAS 120 40.00 T/L

Amar 25.00 FS Total 265.00

Grand Total 7454.40

Table 4: Cowpea S.No

. Name of Institution Name of

the Variety Production Figure in Kharif 2016 (q)

Category of Seed

1.

Regional Agricultural Research Station, Pattambi KAU

PGCP 6 0.70 T/L T/L DC 15 0.50

2. CAZRI, Jodhpur RC 101 21.00 TFL 3. KVK, Ajmer - 200.00 T/L

Total 222.20

Table 5: Horsegram

Page 10: Table1: Mungbean · 2019-05-03 · Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at Seed Hubs Table1: Mungbean State Name of Institution Name of the Variety Production

S.No.

Name of Institution Name of the Variety

Production Figure in Kharif

2016 (q)

Category of Seed

1.

Regional Agricultural Research Station, Pattambi KAU

CRHG 19 0.20 CS

2. KVK- Ranga Reddy , CRIDA CRHG-4 5.5 CS

CRIDA-18R 4.7 CS CRHG-19 3.0 CS CRHG-22 1.0 CS

3. KVK, Mahboobnagar CRIDA HG 19 50 FS

Total 64.40

Table 6: Mothbean S.No.

Name of Institution Name of the Variety

Production Figure in Kharif

2016 (q)

Category of Seed

1. CAZRI, Jodhpur CAZRI Moth 2 46.00 TFL

Page 11: Table1: Mungbean · 2019-05-03 · Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at Seed Hubs Table1: Mungbean State Name of Institution Name of the Variety Production

Expected Quality Seed Production of Pulse Crops during Rabi 2016-17 at Seed Hubs

S.No. Name of Institution Name of the Crops

Name of the Variety

Expected Production Figure in Rabi 2016-17

(q)

Category of seed

1. AICRP (Pulses), Sabour, BAU

Chick Pea Pusa 186 200 FS Pusa 256

Lentil HUL 57 300

FS Arun Pusa Shivalik

2. AICRP RRS UBKV

Pundibari Coochbehar Lentil WBL77

WBL58 480 CS

3.

DSST, Junagadh

Chickpea GJG-3 500 CS

4. JNKVV, Jabalpur Chickpea JG 63,JG 16, JG 14,

JG11 195 CS

Lentil JL 3 100 CS Fieldpea JM6, IPF9925, JP885 100 CS

5. AICRP , RARS, Sagar Lentil JL 3

30 FS 60 CS 30 CS

Chickpea JG 315 30 FS JG 63 30 FS Jaki 9218 30 FS JG 322 30 FS JG 63 30 CS JG 14 60 CS JG 12 30 CS

6. Agricultural Research station

SKRAU, Sriganganagar (Rajasthan)

Chickpea GNG 1581 270 TFL

GNG 1958 40 GNG 2144 20

- 7. KVK Una Chickpea HC-5 100 CS

8. KVK, Jorhat Fieldpea Prakash 304 CS

Page 12: Table1: Mungbean · 2019-05-03 · Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at Seed Hubs Table1: Mungbean State Name of Institution Name of the Variety Production

Lathyrus Ratan 25 CS

9. KVK. Kamrup Lentil KLS 218 20 CS

CS 10. KVK, Nalbari Lentil Moitree 35 CS

Lathyrus Ratan 30 CS CS 11. KVK, Thoubal Lentil Hul 57 50 CS

Chickpea JG-16 200 Field pea Vikash, Prakash 200

12. ZRS, Chianki (BAU)

(AICRP Hazaribagh)

Chickpea Pusa-256, Pusa 372 1060 CS

13. ZRS, Darisai (BAU) (AICRP

Ranchi) Fieldpea Dantiwada FP-1 200 CS

CS 14.

KVK, Dumka Chickpea Pusa-256, Pusa 372 300 CS CS

15. KVK, Singhbhum

Chickpea Pusa-256, Pusa 372 150 CS

Fieldpea Dantiwada FP-1 100 CS 16. KVK, Bagalkot Chickpea JG - 11 250 CS

17 KVK, Bijapur Chickpea JG - 11 250 CS 18. KVK, Dharwad Greengram IPM 02-14 25 TL

Chickpea JAKI- 9218 180 CS -

19. KVK, Belgavi Chickpea JG - 11 300 CS

Page 13: Table1: Mungbean · 2019-05-03 · Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at Seed Hubs Table1: Mungbean State Name of Institution Name of the Variety Production

20. KVK Bidar Chickpea BGD - 103, GBM -2 and JG - 11

250 CS, TL

21. KVK, Kalaburgi – A Chickpea JG - 11, BGD - 103

& GBM - 2 250 CS

22. KVK, Mysuru Chickpea JG - 11 150 FS

Blackgram 650 TL 23. KVK, Mandya Blackgram Rashmi 200 TFL

Chickpea 100 TFL

Greengeram 200 TFL 24. CTRI, Rajahmundry Chickpea JG-11 337 FS 25. Directorate of Seed and

Farms, Dholi, Dr. RPCAU, Pusa, Samastipur, Bihar

Lentil HUL - 57 70.00 CS

KLS - 218 40.00 CS Arun 70.00 CS

26. KVK, Anaatpur Greengram IPM 2-14 20 TL 27. KVK, Beed Bengal Gram BDNG 797 82.5 FS

28. KVK, Buxar Chickpea BGM-547 500.00 CS 29. KVK, Damoh Chickpea JG 14 ,JG 63 & JG

12

350.00 CS

30. KVK (ICAR-IIVR) Deoria Fieldpea 100

200 -

Lentil 31. Punjab Agricultural

University, Ludhiana

Gram GPF 2 75 CS Gram PBG 5 20 CS Gram PBG 7 200 CS Lentil LL 699 45 CS Lentil LL 931 65 CS

32. KrishiVigyan Kendra, Harda Chickpea JG 14 244 CS

JG 130

Page 14: Table1: Mungbean · 2019-05-03 · Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at Seed Hubs Table1: Mungbean State Name of Institution Name of the Variety Production

33. KVK, Tindivanam Blackgram VBN 6 450 CS Greengram CO 8 100 CS

34. KVK, Surguja Lentil Azad Masur 1, PL 7 125 CS

Fieldpea Paras 125 CS

Chickpea JAKI 9218 125 CS 35. KVK, Kwardha Chickpea Jaki 9218 750 CS 36. IISS, Mau Chickpea Shubhra 55.5 F/S

Shubhra 13.1 F/S Ujjawal 13.1 F/S Ujjawal 3.3 F/S Shubhra 22.5 F/S Ujjawal 52.5 F/S

Lentil NDL-1 11.9 F/S NDL-1 70.7 C/S NDL-1 14.0 C/S HUL-57 17.5 F/S

37. KVK, Narsinghpur Chickpea JG-63 250 CS 38. KVK, Ujjain Chickpea RVG-202 250 FS

Pusa Subhra 40 FS 39. KVK, Lakhisarai, BAU,

Sabour Chick Pea PG 186 250 CS

Lentil HUL 57 250 Field Pea Prakash 50

40. KVK, Munger, BAU, Sabour Pigronpea Malviya-13;

Narendra Arhar-1, Bahar

200 CS

Lentil HUL-57 200 Chickpea PG186 200 Fieldpea Malviya matar-15,

AzadP-3 100

41. ICAR-IIPR Regional Station, Bhopal

Chickpea Shubhra 90.00 CS JG 16 280.00 CS Ujjawal 25.00 CS Kripa 5.00 CS JG 11 45.00 CS

Page 15: Table1: Mungbean · 2019-05-03 · Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at Seed Hubs Table1: Mungbean State Name of Institution Name of the Variety Production

JG 14 5.00 CS

JAKI 9218 10.00 CS Lentil IPL 316 70.00 CS Fieldpea Aman 75.00 CS

IPFD 10-12 35.00 CS Prakash 75.00

CS IPF 4-9 25.00 CS

42. KVK, (Mohol) Solapur Chickpea Digvijay 300 TL

150 FL 43.. UAS,Raichur Chickpea BGD 103 100

200 100

CS JG 11 CS GBM 2 TL

44. KVK, Dewas Chickpea JAKI 9218 600 CS

RVG 202 600 45. KVK, Buldhana Chickpea JAKI 9218 225 CS 46. KVK, Udaipur Chickpea GNG 1581 260.5 FS

GNG 1958 23 FS 47. Sasya Shyamala Krishi

Vigyan Kendra Ramakrishna Mission Vivekananda University

Lentil WBL 77(Moitree) 200 CS

48. Dept. of Pulses, TNAU,

Coimbatore Chickpea CO 4 4 TFL

49. KrishiVigyanKendra,SCADA, Bhojpur, Ara,Bihar

Lentil HUL- 57 500 CS Gram

CSJ -515

50. KVK, Vaishali

Lentil HUL-57 500 CS Pea HUDP-15

51. KVK, East Champaran

Lentil HUL-57, Arun 500 CS Pea Kashi, Uday

52. AICRP, (Pulses)- RARS,

Warangal Chickpea NBeG-3 150 FS

Page 16: Table1: Mungbean · 2019-05-03 · Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at Seed Hubs Table1: Mungbean State Name of Institution Name of the Variety Production

53. AICRP, (Pulses)- ARS, Tandur

Chickpea NBeG 3 200 150

FS NBeG 47 FS

54. ICAR RCER, Patna

Lentil HUL 57, KLS 218 200

FS

Field pea HUDP 15, SwarnaMukti

30 TL

55. KVK, Ghantasala

Blackgram LBG 752 500 CS

56. UA&HS, Shivamogga,

Hirriyur Chickpea JG-11 40.00 CS

57. KVK, Kheda Chickpea GJG-3 300.00 CS 58. KVK, Shahajahapur Lentil PL08, HUL 57, Pusa

Masoor 5, Pusa Masoor 8

350.00 CS

59. KVK, UttarDinajpur Lentil WBL 77 20.0 CS 60. KVK, Malda Lentil WBL 77 24.00 CS 61. C. S. Azad University of

Agriculture &Technology, Kanpur

Chickpea Ujjawal 125.00 FS KPG 59 90.00 CS

Fieldpea Prakash 80.00 FS IPFD 10-12 85.00 FS Aman 90.00 FS Vikas 60.00 FS KPMR 400 90.00 CS KPMR 522 90.00 CS

Lentil KLS 218 100.00 FS DPL 62 280.00 CS

62. SVPUA&T, Meerut Lentil HUL 57 60.00 CS 63. KVK, Durgapur (Badnera)

Dist. Amravati Chickpea JAKI 9218 12.00 FS

Vijay 80.00 CS

64. KVK, Kota Chickpea - 250.00 CS

65. KVK, Jhunjhunu Chickpea - 250.00 CS

Page 17: Table1: Mungbean · 2019-05-03 · Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at Seed Hubs Table1: Mungbean State Name of Institution Name of the Variety Production

66. KVK, Rajkot Chickpea - 300.00 CS

67. KVK, Tapi Chickpea - 200.00 CS

68. KVK,Pancmahal Chickpea - 300.00 CS

69. KVK, Ajmer Chickpea - 300.00 CS

70. KVK, Alwar Chickpea - 350.00 CS

71. KVK, Jhalawar Chickpea - 300.00 CS 72. KVK, Bundi Chickpea - 300.00 CS 73. KVK, Nagaur Chickpea - 300.00 CS 74. KVK, Dahod Chickpea - 300.00 CS 75. ICAR RC NEH, Tripura Lentil Tripura Lwentil Sel 1 720.00 CS 76. AICRP, RAK College of

Agriculture, Sehore Chickpea RVG 201 93 FS

RVG 202 35 FS JAKI 92-18 242 CS RVG 202 30 Foundation

seed JG 11 34 Foundation

seed JG 3222 28 Foundation

seed Lentil AVL-31 45 Foundation

seed RVL 31 200 Foundation

seed 77. KVK, Bokaro Chickpea Pusa 372, Pusa 256 105 Certified

seed Fielpea Dantiwada FP-1

(SKNP 04-09) 100 Foundation

seed 78. KVK, Kurnool Chickpea NBeG3 250 Foundation

seed

Page 18: Table1: Mungbean · 2019-05-03 · Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at Seed Hubs Table1: Mungbean State Name of Institution Name of the Variety Production

79. ARS, Banswara, (MPUA&T) Udaipur

Chickpea Pratap Channa 1 48 TL

80. KVK, Bhatapara Chickpea JG 14 200 FS, CS

Fieldpea Adarsh and Prakash 50 FS

81. KrishiVigyan Kendra Harda Chickpea JG 14 240 CS JG 130

82. KVK, Kalahandi Mungbean IPM 02-3 10 FS 83. KVK, Betul Chickpea JG 14 200 FS 84. KVK, Kanker Chickpea JG 130 75 FS

JAKI 9218 100 FS 85. KVK, Narsinghpur Chickpea JG-63 250.00 CS 86. KVK, Rajnandangaon Chickpea JAKI 9218, JG 63 700 CS

Fieldpea Paras 100 CS 87. KVK, Thoubal Lentil HUL 57 90 T/L

Chickpea JG-16 40 T/L Field pea Vikash, Prakash 35 T/L

Total 29,680.10

Targeted Quality Seed Production of Pulse Crops during Summer/Spring -17 at Seed Hubs

S.No. Name of Institution Name of the Crops Name of the Variety Target fixed for summer season 2017 for each seed hub (q)

1. AICRP (Pulses), Sabour, BAU

Moongbean HUM 16 50

IPM 02-3 IPM 02-14

2. DSST, Junagadh Urdbean GU -1 100

Page 19: Table1: Mungbean · 2019-05-03 · Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at Seed Hubs Table1: Mungbean State Name of Institution Name of the Variety Production

3. JNKVV, Jabalpur Moongbean 150

Urdbean 100 4. National Pulses

Research Centre, Vamban, Pudukkottai

Blackgram TNAU VBN 6 100 VBN 8 50

Greengram VBN (Gg) 2 5 VBN (Gg) 3 5 CO(Gg) 8 10

5. KVK Una Green Gram Him Mash-1 50 6. ZRS, Darisai (BAU)

(AICRP Ranchi) Mungbean IPM 02-3 50 Urdbean WBU 108 and 109 -

7.

KVK, Dumka Mungbean IPM 02-3 250 Urdbean WBU 108 and 109 150

8. KVK, Bokaro

Mungbean IPM 02-3 80 Urdbean WBU 108, PU-31 50

9. KVK, Dharwad Blackgram - 80 10. KVK, Madurai Blackgram VBN - 6 & MDU -1 150

Greengram Co - 8 200 11. KVK, Salem Greengram,

Blackgram - 300

200 12. KVK Thrichy Blackgram MDU 1, VBN 6, VBN

8 135.00

13. KVK, Kancheepuram Greengram,

Blackgram - 250

250 14. Directorate of Seed

and Farms, Dholi, Dr. RPCAU, Pusa, Samastipur, Bihar

Greengram SML 668 50.00

Pusa Vishal 30.00 PDM - 139 80.00 Meha 40.00

15. KVK, Ajmer Greengram - 300

Page 20: Table1: Mungbean · 2019-05-03 · Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at Seed Hubs Table1: Mungbean State Name of Institution Name of the Variety Production

16. KVK, Anaatpur Greengram IPM 2-14 20 17. KVK, Damoh Mungbean PDM 139 200 18. KVK (ICAR-IIVR)

Deoria Urdbean, - 20 Mungbean - 50

19. Punjab Agricultural

University, Ludhiana

Urdbean Mash 114 - Mash 1008 100

Mungbean SML 668 - SML 832 100

20. KVK, Harda Mungbean HUM 12 150

PDM 139 21. IISS, Mau Mungbean - 150

22. KVK, Narsinghpur Mungbean PDM 139 250

23. Mahatma

PhuleKrishiVidyapeeth, Rahuri, Maharashtra

Mungbean Vaibhav 65 Urdbean TAU-1 36

24. KVK, Lakhisarai,

BAU, Sabour Green Gram HUM 16 150

25. Uttar BangaKrishi

Viawavidyalaya Mungbean PDM 139 100

26. SasyaShyamalaKrishi

Vigyan Kendra Ramakrishna Mission Vivekananda University

Moongbean

PDM 139

300

27. KVK, Saran Green Gram PDM 139 100 28. ICAR RCER, Patna Mungbean PDM 139, IPM 2-3,

Meha 200

29. ICAR –IIPR, R.S.,

Bhopal

Mungbean Samrat, IPM 02-3 70 Urdbean IPU 02-43 50

Page 21: Table1: Mungbean · 2019-05-03 · Quality Seed Production of Pulse Crops during Kharif 2016 at Seed Hubs Table1: Mungbean State Name of Institution Name of the Variety Production

30. KVK, Shahajahapur Mungbean Sweta, IPM 02-3 150.00

Urdbean Uttara, Azad 3 150.00 31. SVPUA&T, Meerut Mungbean - 250.00

Urdbean - 250.00 32. KVK, Tapi Mungbean - 150.00 33. KVK, Kheda Mungbean - 100.00 34. AICRP, RAK College

of Agriculture Sehore Mungbean TJM-3 55

35. PAU, Ludhiana Mungbean SML 832 100

Mash 1008 100 36. ARS, Banswara,

(MPUA&T) Udaipur Mungbean IPM 02-3 200

38. KVK, Baragarh Mungbean IPM 02-3 54 39. KVK, Bhadark Mungbean IPM 02-14 330

IPM 02-3 96 Urdbean PU 31 287.7

40. KVK, Deogarh Mungbean IPM 02-3 20 41. KVK, Dewas Mungbean TJM 3 100 42. KVK, Kanker Mungbean HUM 12 50 43. KVK, Surguja Urdbean Azad 3 100 44. AICRP, CSAU&T Mungbean IPM 02-3 100 Urdbean IPU 02-43 80

Total 8098.70