Politicas académicas UCV

download Politicas académicas UCV

of 45

Embed Size (px)

Transcript of Politicas académicas UCV

 • 7/31/2019 Politicas acadmicas UCV

  1/45

  YAGTI]RGELEBIAU][email protected][[email protected]]]IBUF]LEFLBLENGBF

  BFNGRGABIAU][email protected]]][email protected]

  [email protected]]RGELEBIAU][email protected][[email protected]

 • 7/31/2019 Politicas acadmicas UCV

  2/45

  =

  NGINM][email protected]][email protected]]][email protected]

  I}airufHfa{`i{ _}irgeiaui

  Nl}gal_f`f

  Bff}egalef}l

  _}fd!Bl}nia]l|yi`]fni}f

  BfngrgaUbagblBy}}gby`l}eiRLE_]FYBT

  _}fd!Af}nlNf}laui Dlby`uleDl}nlbgl

  _}fd!Alucl`giMyfalddgal Dlby`uleL}|yguibuy}l

  _}fd!]igal`efBfnplhafai Dlby`uleBgiabglr

  _}fd!D`}gel

  ]iahgdf

  Dlby`ule

  Bgiabglr

  Ibfangblr

  wRfbgl`ir

  _}fd!Dlmgf`l]fni}f Dlby`uleBgiabglrKy}egblrw_f`ugblr

  _}fd!G`riBlnlbl}f Dlby`uleBgiabglrTiui}gal}glr

  _}fd!Tgabia{[email protected]_}fd!L`iklae}lDi}aaei{

  Dlby`uleCynlageleirwIeyblbga

  _}fd!Nl}lIrby`pg Dlby`uleGahiagi}l

  _}fd!

  Mi`jgrwf`

  L`l}ba

  ei

  Afwl

  Dlby`ule

  Niegbgal_}fd!NlguiiUf}f&Fnlg}lHie`i} Dlby`uleFefauf`fhl

  _}fd!]frly}lGru}g{ Dlby`uleLh}fafnl

  _}[email protected]&Kfr]ldli`@ia Bff}egalbgaei_fruh}lef

  BFNGRGA]IELBUF]L

  _}fd!Rg`tgf

  @`lafr

  ei

  `l

  Cf{

  Rlep}f

  YBT

  _}fd!Ga}gel]fe}hyi{ Dlby`uleeiGahiagi}l

  _}fd!RyrlalHni{Riflai Dlby`uleeiCynlageleirwIeyb!_}fd!Iyhiagl_i}iw}l Dlby`uleeiBgiabglr

  M}ml}lMgrglbbcg Dlby`uleeiNiegbgal

  Nl}kf}giBleialr YageleeiLrirf}lngiaufLblengbfT]L!

  Nl}gal_f`f BfngrgaBiau}l`eiBy}}by`fT]L!

  Nl}gri`l_fabi Dlby`uleeiLh}fafnl

 • 7/31/2019 Politicas acadmicas UCV

  3/45

 • 7/31/2019 Politicas acadmicas UCV

  4/45

  5

  5! HIRUGAYAGTI]RGUL]GLWIRU]YBUY]LLBLENGBFLENGAGRU]LUGTL! 27

  5!

  9! [email protected]@LGADF][email protected] 58! [email protected]][email protected] 55

 • 7/31/2019 Politicas acadmicas UCV

  5/45

  9

  I`efbyniauf|yirip}iriaul}ibfhi `ldf}ny`lbgaei_f`ugblrLblengblr |yipyiela

  }ihg}`lr

  lbugtgeleir

  yagti}rgul}glr

  eirei

  i`

  nmguf

  by}}gby`l}!

  I`ngrnf af gauiaul ri} isclyrugtf ia ryr eib`l}lbgfair rgafnlr mgia lmgi}uf pl}l

  bfaugayl}ayu}gaef`fbfa`frlpf}uirei`fr`ibuf}irwi`eimluiei`lbfnyagele!

  @l df}ny`lbgaeiirulrpf`ugblrbfaruguywiaya u}lmlkfeih}ypfr,bfadf}nlefrpf}ya

  ``lnleflmgi}ufl`lbfnyagelew|yiu}leybgefianirlreiu}lmlkfegi}faf}ghialblelyal

  ei`lrpf`ugblrbluihf}g{lelr iairuigaru}[email protected]}}irpfaegl `lBfngrgaBiau}l`ei

  By}}by`fei `lYBT,lerb}gull`Tgbi}}ibuf}lefLblengbf, p`lagdgbl} i`u}lmlkf w bff}egal}

  `lrlbugtgeleir|yicfwriiau}ihlbfnfp}feybufeiirul`lmf}!

  =! IS_FRGBGAEINFUGTFR!

  @lYagti}rgeleiryabiau}feihiai}lbgawu}larngrgaeirlmi}!_f}ulauf,irfmtgf

  |yi

  i`

  by}}by`f

  cl

  ei

  ri}

  lmf}elef

  bfnf

  i`

  p}feybuf

  ei

  `l

  }id`isga

  bfariaryl`

  iau}i

  efbiauir w iruyeglauir, ei bl}bui} egangbf w d`isgm`i, ei nlai}l |yi pyiela el}ri

  pfrui}gf}ir nfegdgblbgfair `fbl`ir, rga ldibul} ry bfci}iabgl irpibdgbl, ag hiai}l}

  bfau}legbbgfair ia `lYagti}rgele bfnf uful`gele garuguybgfal`! Iruf pfai einlagdgiruf `l

  gnpf}ulabglei`lrpf`ugblr|yiritlaldf}ny`l}l|y!#Hfa{`i{,=??

 • 7/31/2019 Politicas acadmicas UCV

  6/45

  4

  nfei}ag{lbgaeiayiru}lyagti}rgele!IrulBfngrga, bfarbgiauiei`nfniaufcgru}gbf|yi

  ri iru tgtgiaef, bl}lbui}g{lef pf} blnmgfr }legbl`ir w lbi`i}lefr, w ufnlaef ia

  bfargei}lbga`fr

  p`lauilngiaufr

  ei

  `l

  YAIRBF

  #

 • 7/31/2019 Politicas acadmicas UCV

  7/45

  8

  pl}l`lbfnpiugugtgele: `frblnmgfriru}ybuy}l`iria`libfafnl|yiisghiabfaul}bfaayitlr

  lpuguyeirwblplbgeleir: lrbfnf`lhl}lauleii|ygelewbl`geleei`lbbirfl`bfafbgngiauf!

  Irul }il`gele gnpfai bfargei}l} pf`ugblr w hiai}l} lbbgfair ubagbfby}}gby`l}ir w

  dg`frdgblrpl}l;

  D`isgmg`g{l}`frp`laireiiruyegfr,hl}laug{laef`ll}ugby`lbgapugnliau}iefbiabgl,

  gatirughlbga w isuiarga, lr bfnf `l nftg`gele u}larti}rl` |yi pi}ngul i`

  }ibfafbgngiauf ei b}egufr by}rlefr ia egdi}iauir bl}}i}lr ei `l YBT y fu}lr

  garuguybgfaireiieyblbgarypi}gf}!

  Bfauisuyl`g{l}wel}pi}ugaiabgll`lrbl}}i}lr!

  B}il}ayitlrbl}}i}lrfm}gael}rl`gelrgaui}nieglr!

  Iruyegl}ayitfrpi}dg`ireiiruyeglauir,p}fdirf}irwlyuf}geleir!

  Df}ny`l}yap}fwibufeidf}nlbgawlbuyl`g{lbga ei`frefbiauir!Df}ny`l}ayitlrdf}nlreilengagru}lbgaby}}gby`l}!

  _}fm`inlr_`lauilefr

  EfbiauiLengagru}lugtf;

  Bfau}lulbgaeipi}rfal`,}iu}lrfrlengagru}lugtfr!

  Nftg`geleei`pi}rfal`efbiauiiau}iIrbyi`lrfDlby`uleir!

  Eiegblbgaisb`yrgtlfgauih}l`!

  Niblagrnfreibfau}f`; iruny`fblrughf!

  LbugtgeleireiEfbiabglgatirughlbgaisuiarga}il`g{lelrpf} `frp}fdirf}ir

  yagti}rgul}gfr einlai}l aluy}l` w tgaby`lelr iau}i r w af bfnf p}fbirfr

  lgr`lefr!

  Leibyl} `lr garulabglrei ufnleieibgrgfair, l `lmr|yieleiniblagrnfr

  nrhg`ir,d`isgm`irwpl}ugbgplugtfr, eimgefl`lbfabiau}lbga eipfei}ir!

  @lr pf`ugblr lblengblr ia irui ribuf} eimi}a p}fpfai} `gailngiaufr pl}l el}

  u g u u

 • 7/31/2019 Politicas acadmicas UCV

  8/45

  3

  Bfnf }iry`ulef ei `lr Bfadi}iabglr ]ihgfal`ir `l YAIRBF p}fpgbg `l p}gni}l

  }id`isgalirbl`lnyaegl`lu}ltrei`lBfadi}iabglNyaegl`rfm}i`lIeyblbgaRypi}gf}[email protected]

  IeyblbgaRypi}gf}

  ia

  i`

  Rgh`f

  SSG,

  }il`g{lel

  ia

  pi}dibbgfalngiauf ei `fr bfafbgngiaufr w `l }ibfati}rga p}fdirgfal` ei pi}rfalr bfa

  uuy`freiIeyblbgaRypi}gf}frgai``fr!

  =! Gaui}lbbgabfa`lrfbgieleiarybfakyauf;@lr}i`lbgfairiau}i`lIeyblbgaRypi}gf},i`

  Irulef, i` nyaef ei` u}lmlkf, `fr niegfr ei bfnyagblbga ei nlrlr ugiaia |yi

  bl}lbui}g{l}ripf}`lgaui}lbbgawpf}`llrfbglbga,wafpf}`lrymf}egalbga!

 • 7/31/2019 Politicas acadmicas UCV

  9/45

  7

  eirlpl}ibi}, i``fiai`nl}bfeiyalnyulbgaigaaftlbgabfaugaylr! Li``fbfau}gmywia

  `l}irf`ybgaei `l gadf}nlbgawei `lruibaf`fhlrei `lbfnyagblbgaiaulaufdlbuf}ir

  eilbi`i}lbga

  ei

  `l

  nyulbga!

  @l Ieyblbga Rypi}gf}iru iaufabirfm`ghlel l }itgrl} wlbuyl`g{l} ulaufi`p}fbirfei

  iarila{llp}iaeg{lki, bfnf `lr egrbgp`galr w p}fh}lnlr fd}ibgefr! Ia fu}lr pl`lm}lr,

  irufrp}fbirfrgnpfaiaya}ip`lauilngiaufei`[email protected]

  iru}ybuy}lrw `frp`laireiiruyegfafpfe}api}nlaibi} gal`ui}lm`ir rgaf|yiclaei

  d`isgmg`g{l}ri, afr`fpl}l}irpfaei}l`litf`ybgaei`lrrfbgieleirrgafpl}lp}iti}`lw

  f}giaul}`l!

  5! Lbbirf l `l Ieyblbga Rypi}gf}; Riha i` p}}ldf =b' ei` l}uby`f

 • 7/31/2019 Politicas acadmicas UCV

  10/45

 • 7/31/2019 Politicas acadmicas UCV

  11/45

  bfaeybgefleidgag}

  yalr

  _f`ugblr ei

  irulef

  eiau}f

  ei

  ya

  nfei`f

  ei

  eirl}}f``f

  bfatgrgaeirei `fpfrgm`i #Nfei`feiEirl}}f``fei`_lr,Byl}ulTl'!Irul

  rguylbga isghi |yi ayiru}l yagti}rgele eimi lkyrul}ri l ya p}fbirf ei

  }itgrga w bfaru}ybbgaei pf`ugblr lblengblr lbf}eir bfa `fr blnmgfr w

  aibirgeleirlbuyl`ir!

  Ia`lrDghy}lrA=w2rig`yru}la`frnmgufru}legbgfal`ir w`frayitfr

  irbial}gfr ei` nfei`f ei eirl}}f``f albgfal`, |yi bfaeybia l `l rfbgiele

  u}largbgfal` lbuyl`! Ir b`l}f |yi eiau}f ei irulr ayitlr }il`geleir, `l

  yagti}rgele eimi }irpfaei} bfa `l df}nlbga ei ih}irlefr |yi tlwla l

 • 7/31/2019 Politicas acadmicas UCV

  12/45

  =! Garu}yniaul}`lAihfbglbgaIru}luhgbliau}i`lryagti}rgeleirwi`Hfmgi}af!

  2! Nikf}l}`li|ygeleiai`lbbirfw`lp}fribybgaei`friruyeglauir!

  5! I`itl}`lbl`gelewidgbgiabglei`lrgaruguybgfair!

  =!

  garuguybgfal w,nywpl}ugby`l}niaui, `l}idf}nlby}}gby`l}!

  Lauir ei byl`|ygi} bfargei}lbga lbi}bl ei` blnmgf

  garuguybgfal`, ri clbi aibirl}gf eidgag} |y iauiaeinfr pf}

  pl}ugbgplbgawp}fulhfagrnfei `lbfnyageleyagti}rgul}gl! B}iinfr

  |yi irui bfabipuf pyiei bfnp}iaei}ri eirei u}ir ti}ugiauir;

 • 7/31/2019 Politicas acadmicas UCV

  13/45

 • 7/31/2019 Politicas acadmicas UCV

  14/45

  IrulBfngrgabfabipuyl`g{ `lrpf`ugblrlblengblrei `lrghygiauinlai}l,

  pl}l|yirg}tgi}laeinl}bf}ibuf}pl}l`lregrbyrgfair;

  @lrpf`ugblrlblengblrbfadf}nlayalaf}nleilbbga,yabfakyaufeip}gabgpgfr

  wei f}giaulbgfair|yiei`gngula `llbbgalblengbl,yalhyl|yibfaeybil `lr

  lbugtgeleirclbgl`[email protected]`ugblrribg}byarb}gmiall`hfirpibdgbf

  wpf}ri}pl}niu}freibl}bui}hiai}l`,eimiari}lnp`glr,egangblrwd`isgm`ir

  pl}l pfei} lelpul}ri l `fr blnmgfr rfbgl`ir! Eimia uiai} }ghf}, bfargruiabgl w

  bfaugaygeleiarylp`gblbga!#BBB,

 • 7/31/2019 Politicas acadmicas UCV

  15/45

  Biau}l`eiTiai{yi`l!

  =! Df}ny`l} b}gui}gfr lblengbfby}}gby`l}ir pl}l `l }itgrga by}}gby`l} ia

  Dlby`uleirwIrbyi`lr!

  2! Ryhi}g}iru}luihglrpl}l`llbbgfair|yirieirp}iaelaei`lrpf`ugblrp}fpyirulr!

  5! Hiai}l}yanl}bfbfabipuyl` rfm}ii`by}}by`fyagti}rgul}gf!

  9! _}fpfai}ya_]FWIBUFIEYBLUGTFYBT!

  4! Hiai}l}yanfei`fby}}gby`l}}irpiulaef`lrirpibgdgbgeleireiblelbl}}i}l!

  8! Lal`g{l}`lhirugalblengblwhiai}l}`gailngiaufrpl}li`blnmgf!

 • 7/31/2019 Politicas acadmicas UCV

  16/45

 • 7/31/2019 Politicas acadmicas UCV

  17/45

  Egrbyrgaei

  `l

  ngrga,

  `l

  tgrga

  wi`

  rgruinl

  ei

  tl`f}ir

  ei

  `l

  YBT,

  bfa

  i`

  dga

  ei

  p}fwibul}`fr clbgl `l yagti}rgele ei` rgh`f SSG! Lr bfnf `fr bfabipufr ei

  gaui}egrbgp`gal}giele, ny`ugegrbgp`gal}giele w u}laregrbgp`gal}giele pl}l

  }i`lbgfal}`fr bfa `lr pf`ugblr lblengblr |yi eimi df}ny`l} `l YBT! Ri

  lal`g{l}fai`iniaufrbfnf;@lu}lardf}nlbgawnfei}ag{lbgaei `lYBT, `l

  tgaby`lbga yagti}rgelebfnyagele, }i`lbgfair iau}i `l gatirughlbga w `l

  efbiabgl, egdi}iabglr,lp}fsgnlbgfair, bfnp`ikgeleir!

  =! By}}by`fYagti}rgul}gf!

  ]id`isga rfm}i pf`ugblr lblengblr ia `l yagti}rgele, l rlmi};Nfei`f ei

  efbiabglpl}l `lieyblbga rypi}gf},nfei`fr by}}gby`l}ir, pi}dg`ir,p`lair w

  p}fh}lnlr, `l }i`lbga p}ih}lefpfruh}lef, fu}lr nfel`geleir ei iruyegfr,

  iru}luihglreiiarila{llp}iaeg{lki,lrbfnffdi}ullblengbl, pi}ugaiabgl,

  wbl`gele!

  2! Hirugayagti}rgul}glwiru}ybuy}llblengbflengagru}lugtl!

  La`grgrei`lf}hlag{lbgalblengbflengagru}lugtllbuyl`wdyuy}lei`lYBT!

  Bfnp}iaeg`l

  egrbyrga

  rfm}i

  p`lagdgblbga, rihygngiauf, ikibybga

  wbfau}f`,

  l` ghyl` |yi `l }i`lbga ei `fr p}fbirfr lengagru}lugtfr bfa `f lblengbf w

  tgbiti}rl!

  5! @lruibaf`fhlrei`lgadf}nlbgaw`lbfnyagblbgaUGBR!

  Iruyegfei`lrpfuiabgl`geleirw`gngulbgfair ei`lrUGBRia`lyagti}rgelewry

  lelpulbgal`lr

  egti}rlr

  nfel`geleir

  ieyblugtlr!

  2! [email protected]

 • 7/31/2019 Politicas acadmicas UCV

  18/45

  Df}nl}bgyelelafrgauih}l`irbfaclmg`geleirweiru}i{lrpl}l

  }irpfaei} l `lr isghiabglr rfbgl`ir, b}ilef}ir ei rlmi}ir ugbfr w

  iruugbfraibirl}gfrpl}leghagdgbl}`ltgelcynlal!I``fbfaeybg}ll`l

  df}nlbga ei p}feybuf}ir ei bfafbgngiaufr, p}fnfuf}ir ei `l

  }id`isgab}ugbl,lal`grulrpl}lp}fpfai}rf`ybgfairl `fr p}fm`inlr

  bfnp`ikfr, iayal

  garuguybga

  |yi

  bfakyhyi

  `lr

  lbugtgeleir

  ei

  efbiabgl, gatirughlbgawisuiarga!

  2!

  Tinfr l `l Yagti}rgele Biau}l` ei Tiai{yi`l bfnf yal

  rfbgiele ei lp}iaeg{lkir, lyuafnl, i|ygulugtl, bfa p}iriabgl

  albgfal`igaui}albgfal`, blplbgulelpl}l}irf`ti}p}fm`inlrlbuyl`irw

  laugbgpl}p}fm`inlr dyuy}frei `l bgiabgl, `l ubagbl wei`cfnm}i, w

  fd}ibgiaefrf`ybgfairayitlrwleibylelr!

  2!

  ei

  `l

  Yagti}rgele!

  ieyblugtlri}i|ygi}i;

  ]idf}ny`l} `l Yagti}rgele clbgl `l df}nlbga ei ya cfnm}i w yal nyki}

  blplbireib}ii}ia`lyufplrgny`uail,pl}l`lbfaru}ybbgaeiyalrfbgiele

  iapi}piuyfblnmgf, bfa`lrblplbgeleir, clmg`geleirweiru}i{lrpl}l}ib}il}

  i`bfafbgngiaufiapi}nlaiaui}i`lbgabfai`iauf}af!Blpl{eiiauiaei}`l

  bfnp`ikgele, bfa lpi}uy}l w d`isgmg`gele pl}l lbipul} w bfnp}iaei} `lr

  n`ugp`irnlai}lreilmf}el}`l}il`gele,|yiuiahlcyng`elebfhafrbgugtl ia

 • 7/31/2019 Politicas acadmicas UCV

  19/45

  Bfabimgef bfnfyap}fwibuf ieyblugtf efaei rip`lrnl `l

  ngrga w `l tgrga ei `l Yagti}rgele, gauih}lef pf} i`iniaufr,

  bfnpfaiauir w ispi}giabglr |yi gaui}lbula iau}i r pl}l

  }ibfaru}yg}ri bfaugaylniaui ia i` |yiclbi} bfugeglaf ieyblugtf,

 • 7/31/2019 Politicas acadmicas UCV

  20/45

  =?

  I` by}}by`f tgruf lr bg}byarb}gmi `l gauiabgfal`gele ei `l

  df}nlbga ia luiabga l` ri}, l` rlmi} w l` clbi}! I` by}}by`f bfnf

  p}fwibufeimi

  pfrii}

  }ilr

  ei

  df}nlbga

  mrgbl,

  p}fdirgfal`, by`uy}l`,

  eipf}ugtl w plrlaul! Ri clbi aibirl}gl `l gabf}pf}lbga ei `l

  df}nlbgaugbl,bfnfpl}uigauih}l`ei`by}}gby`yn, `lbyl`eimiirul}

  f}giaulel l` }iegniargfalngiauf ei `fr tl`f}ir |yi gabgeia ia `l

  lbuylbga ei` cfnm}i bfnf nginm}f ei yal rfbgiele w bfnf

  p}fdirgfal`!

  2!=!

  Irui by}}by`f eimi irul} dyaelniaulef ia `fr

  p}gabgpgfr|yi`fclhla;

  B}ugbf w]id`isgtf;Nfru}l} i` bfafbgngiauf bfnf l`hf tgtf,

  b}gugblm`i}i`lbgfalefbfablnpfrbfab}iufreirghagdgblef!

  Rgrungbf; Ufnl} ia byiaul `lr }i`lbgfair iau}i `fr egdi}iauir

  rymrgruinlr|yi`fbfadf}nia,einlai}leihl}laug{l}`lbfci}iabgl

  bfnfi`iniauf|yihylwitgeiabgl`l}i`lbgawbfah}yiabgleiufefr

  `fri`iniaufr|yigauih}lai`by}}by`f!

  ]il`g{lm`iw]lbgfal`;

  @f

  |yi

  ri

  gab`ywi

  ia

  i`

  p}fwibuf

  cl

  ei

  pfei}

  ri}

  lp}iaegef pf} ufef i` l`ynalef, ia i` uginpf irulm`ibgef w lr

  }ieybg}i`uginpflblengbfeinlai}l|yipi}ngul`lp}fribybgaei`

  iruyeglaui!

  Bfauisuyl`g{lef; Eimipi}ngug}ymgbl}i`rlmi}iai`bfauisufia|yi

  rieirl}}f``l, lu}ltreiyalleibylelwi|yg`gm}lelbfnmgalbgaei

  `l}il`gele

  w`l

  }id`isga

  rfm}i

  irl

  }il`gele,

  ia

  i`

  nl}bf

  ei

  yal

  p`y}l`geleby`uy}l`!

  Ryruiaulm`i;Wl|yieimipfai}}i`itlabglia`lieyblbgabfaugaylw

  pi}nlaiaui!

 • 7/31/2019 Politicas acadmicas UCV

  21/45

  =