Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams ...

20
Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams B N4 N4

Transcript of Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams ...

Page 1: Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams ...

Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams B itf~~:t.J~iit :l't=E:t~!JJ;l.iit/m N4 ~~Of~~Aigj .g}~££j.::ilA~ N4

Page 2: Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams ...

Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams B itf~~:t.J~iit :l't=E:t~!JJ;l.iit/m N4 ~~Of~~Aigj .g}~££j.::ilA~ N4

Page 3: Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams ...

3 [Q]j)-O)m:Wi~~tt-m~~~ ~t.:o iJ'l'i'S\Iu 't 'E L, (t/u J:? l\

*~0)~ ~~ tct, Fo~m~ti~~C'®-@;: C: <:9 o t~:M~~1} 3 [Q]j)- !& ~J<~ n T L) ~ !a:/ul,J: c<"!5J:? 'tlut.:c,g-? Ia:? ;';, 't 'E ~_., (t/u iJ'l\iSi/uL,~?-3<

I5\: ~ ~ ~ t.:o Fo~mtt-i!J~L) T~;tO)JE~~ft-~-@ t.:'tt<:tJ <, ~iJ$~ <, JE1!J~tt-¥J< t.: < j':,,-) 'tlut.:L\ c "C:.t.: i±l\ ~ L, "C':.-)1)-:J i±l\iJ'l' #"!50

l51)0)J.t{~ Y 1--- ft-~lvt.:'t), ~~ C'~lv <:2-t.:~D~ft-~:EI ~ t.: l) <:2--@ ~ -5 t~::fJ-:) TL) ~Vd: l\i3; i3;t.J: "!5 L,~ i±l\ I)

~go

N4 t:~~9 -@t.:l5bt:tct, ~iJE.L) B*~§O)~O~~C: ~ntt-31-Jmt:Jiffl9 -@)J1i>.Kl5b 6 ~?iJ'< !<J:!cJ:o--3 1: 1a:1u ~ "!5 ~_.,~ -c~i±-:J ?/uJ:? "!5iJ'6 'tc

2

Page 4: Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams ...

'f ~ (:>~ ~ ( tJ (.; · c::'L ')

(30;S~A,;)

Page 5: Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams ...

:fl.~\

( 'Wfj) : -) : -) 1± \ \ 0) : ;; l;;t ,J \~Jt*- I:: -~'J.' ~) f::. iJ"-') f::. a

1 L l -3 c::·· < 2 L l -3 -tf\ \ 3 Lot-3-\:t-J

2 ~ 1) 3 iJ" ~)

2

2

Page 6: Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams ...

:fH'

( 'WJJ) t: L J: fJ" lv I : I llv ~ fJ" ;Z L i L t~ o

1 ill L i L t~ 2 *- L i L t~ 3 ~ L i L t~ 4 ~ L i L t~

[1]] 1) J: 7 'J ~ -:> < 1) i-t 0

1~ 1) i-t 2 11= 1) i-t 3 1~ 1) i-t

[IjJ t .)~ lv (/) \\ltlv~ li-:> ~ 1) \'-:>l < t~---~\\0

1 1liJt 2 ;t:Jt 3 1li.~

[ll] :/.:z.-/Z~ -IJ"-:> l (J)h.i--fo

1 iih i-t 2 ~Jih i-t 3 ~hi-t

[ll] Gb \ \ l \ \ ~ -tt ~ 1: -t~ I) i L f~o

1 ~\ 'l 2 8)1 \ 'l 3 m]\ \ l

[HJ h-tt(J) i ;{_ 1: }; }; ~ -tJ.' t: }; 1) -!;{ Gb 1) i-t 0

1 1t 1) 2 il'J 3 *-'J 4 11! 1)

ern t: It\ '-IJ{ t:i-:>l \\i-to

1 1i. i -:> l 2 ::Ei-:>l 3 .iEi-:>l

3

Page 7: Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams ...

t;A,;ttt,\3 ( )t;: ~t;:~ ~'n~91J)o 1 · 2 • 3 • 4:1J)6 ~,t>,;!'A

~ '~' <b 0) ~ 0 t '? ~ 5 A -c· < t!.. ~ ~ 'o :t'H'

( 'fJIJ) -t; -!) \ < (j) (

1 v.A ~ 7/

[N] :i t:'' 1: (

1 t/7-A

lJIJ F7f (

1 -~'J..' -!) \ -~'J..' -!) \

ern < ~ :i -!){

1 L 'J l:i\ '

1201 :::: t:''t f

1 ~n-r

[11] ~J:tllvll

1 ~ \ \ ::::''

1221 n\n -r. li

1 -r'J-r.

(

(

J: <

(

2

2

2

2

2

) L&)l" < t:' ~ \ \0

-t;-J"tt 3 ~'J~

)Ll"\'~(})'l\ -clv L ~ T' \ \ < 0

L l: < 3 ::::LJ:7

) r'/ "- r-"""' \ '~ :i L f:::. o

-rJ..-n -r 3 \ 'n -r

j-:::-_Af L i Lf:::.-/J\ ( )

~\'LJ: 3 ~\\~lv

) Gb-Jl \ \ :i ktlvo

f:::. :i 1: 3 v L: J: 7 1:

1231 ::::(j) ;{_ \ \ ::::'' f 1: lllv ::::'' 1: ( ) < f:' ~ \ \o

1 117 i- 7 L l" 2 J:7\'Ll" 3 I'PLtP~L-r

1241 10 tllv ~-IJ\-J l \ ':i L f:::. -IJ\ ( ) ::::tJn-r

1 "t < 1: 2 .z.;.z.; 3 t7t7

4

4 L 'J -/J' 1)

4 -f;rp7\\

4 lin-e

ll Ll" \ \ :i ktlvo

4 s Lf:::.

4 -r.-rt

4 lllv~ < L l"

L i \ 'i L f:::.o

4 f:::. :i 1:

Page 8: Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams ...

1 · 2 · 3 · 4 fJ') G ~' "5 ,;r·A ~ '~' <b (]) iJ= "(} t "? 3t G A ""C

( f!:_'~ ~ \o

:h. I.'

(1JIJ) '7/~A.,I: L A_,.)~ A_,(]) :J 1::0- ~ t~ (]) h. i L t~ o

1 '7/~,{,1: L A_,.)~ A_,(]) :J 1::0- ~ h.{[ i L t~ o

2 '7/~,{,1: LA.,.;~ A,(]) :J to-~ 1:; h 1.7 {" ' L i L t~ o

3 '7/~,{,1: L A_,.)~ A_,(]) :J to-~ ;f) lf'-j: L ~~o

4 -c A, L J(' (j) L A_,.;~ A_,(]) :J to-~ t G" 'i L t~o

1251 = = -c L If' G < -;bii; < t~' ~I. \0

1 :::::: -c· L f/.7"1: i--"_) 1"1. 'l < f~' ~I. \o

2 :::::: -c· -t:L i--"_) 1"1. 'l < t~' ~I. \0

3 = :-r· -tJ..' /.7{1. \ t /.7" A_, -ttJ-"".)l"l.'l < t~' ~I. \0

4 :::::: -c· -t:L -ttJ-"".)l"l.'l < f~' ~I. \o

1261 t~' A_, t~' A_,

1 t~' A_, t~' A_, ;t t~ t~ 1.7" < -tJ..- --"_) -r ~ i L t~ o

2 t~' A_, t~' A_, ~ t' < -tJ..' --"_) -r ~ i L t~ o

3 ~,(,~,(, <G< ~--"_)-r ~iL~o

4 t ~-A_, t ~-A, ;t 1.7" 6 < -tJ..' --"_) -r ~ i L t~ o

1211 -;~:; < n -r t n" i " 'i {{- A-,0

1 1:; < n 6 -tJ..' G ::: -tJ..' < -r t " '" ' -r·-t o

2 -;~:; < n -r t 1.7" -rd.- G --r· ~ -r < t ~- ~ " 'o

3 1:; < ;fL -tJ..- 1. 'J: 7 I: L l" < t~- ~ 1. 'o

4 1:; < ;fL l" t 1. ' 1. ' -r·-t o

5

Page 9: Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams ...

1281 :_(f) 1.\-t"!;t t ~ i "f'-t 0

1 :_(f) 1.\-t"!;t I.\ 1} i {[ £o

2 :_(f) I. \-t!;t i; \ \ ~ \ \ "f'-t 0

3 :_(f) I. \-t!;t f:::. I. \ 1±-::> "f'-t 0

4 :_(f) 1.'-t"!;t v-::> J: 7 "f'-t 0

1291 < ~iir>: ~ ~ 71: 7 =--~. \ l c.l-:J < 'J L i L f:: o

< ~ i -h{ ~ ~ 71: !;t L -:J -r t:; t:'' .; ~ i L f:: o

2 < ~ i -h{ ~ ~ 71: t:i-:Jl cf) £ L £ L i L f:: o

3 < ~ i -h{ ~ ~ 71: !;t L -:J -r L £! ;f1. ' L i L f:: o

4 < ~ i -h{ ~ ~ 71: t:i-:Jl i; ~ 7 1. ' L i L f:: o

6

Page 10: Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams ...

=5/v t2 (, \ 5 "'? ~-- (J) Z:.. t C'i:CJ) "'? tJ) ~ ' tP t:::. -c:· ~ ' "5 Cj:' A ~ ' ~ ' cf> (!) tg:

1 · 2 · 3 • 4 tJ) 6 0 t "'? ~ 6 A -c-· < t~· ~ ~ 'o :11. ~'

(-wrJ) t?<

1 :''7,di :·'H-If: 1: j:?l.\( < t:.' ~I. 'a

2 "'-fi.'T' ;<' -)~ f j:?l.\( < f~' ~I. 'a

3 1: t~li ~<i_(j) 7 i..l: j:?l.\( < f~' ~I. 'a

l3o I L Gb"'

1 iJ" Jt'l I i to 7 / ()) L Gb 1. ' -r· -1li I: -tJ.· f) i L f::. a

2 Gb L f::. ()) iJ" lv t ()) L Gb 1. ' ()) f::. a0 I : , "" lv ~ .1: 7 L i --9 a

3 t tP 7 ~-- 7 ()) L ~ " ' f h. I: 1. ' ~ i --9 o

4 cl t tP ~ iJ" lv -r· i.. ()) L Gb 1. 'f L -r 1. 'i --9 o

[lli t tP 7 ,;~ lv

1 iJ"-tf' f ijl. \ -r tl ~iJ{ t tP 7 ,;~ lv Gb f) i --9 a

2 LlvttP<I:Ii f::. iJ"I. \ f::. -r t (j) iJ{ t tP 7 ,;~ lv Gb 1) i --9 a

3 L tP < t~- 1. 'iJ{ t tP 7 ,)~£ Gb~-r f::. 1. '"'- lv -r·--t a

4 n" , -t' 7 : (j) -tJ.· iJ " I : I i f::. "" t (j) iJ { t tP 7 ,)~£ Gb f) i --9 a

1321 ~ rl L"'

1 :()) i;rp 7 L~li f::."'"'-lv ~c/LI.'T'i"a

2 v ~ 'J -r· ""'~ 1: " ' 6 ~ ~ rl L " ' -r·--t 0

3 1. '~ iJ{ L lv T' ~ rJ L " 'T'--9 a

4 i.. 1. ' :·· ()) -t± £ -t± 1. '! i ~ -r t ~ rl L 1. \ -r--t a

7

Page 11: Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams ...

1331 i""" 6

1 t fJ' lv fJ { -tJ.- 1. \ (}) T' L -::.,, <::: f i" """ t J i L f:::. o

2 C.' J l.,t (}) -}; < t J: -) -!)' G ;f- J l.,t -!) { i" """ I) i L f:: 0

3 -!)' I. \ t :' lv f I. \ i; t :' lv f---:> i" """ I) i L f:: 0

4 ~ J: tl!v t : (}) /Z ::t- - t J: -) T' i"""" t) i L f:: o

1341 It /v.)~ -:>i" 6

8

1 ~ (}) 7 <::: t t:'ty <::: ;t 1. \fJ{f tt /v.)~-:> L i L f::o

2 ttt:'i;t ~J:-Jtf tt/v.)~-:>LiLf::o

3 &1)-/J{tlf -/J'ttT i;l.\.::51.\ tf tt/v.)~-:>Li Lf::o

4 -!)' I) l ~ f:: I llv f t t lv ') ~---:> L i L f:: 0

Page 12: Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams ...
Page 13: Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams ...

~ i>At~~' 1 ) t: fPJ~ J\..tL * "tiJ~o 1 ·2·3·4iJ~5 ~' "5 '~t:'A ~\~\ i>(J)~ ---::> ;tSA-r· < t~~ ~ \0

tL ~' ;f\\<1;;'! ~·ljl 7 1: ljl 7 (/)

(1Jrj) bf:: L li 4it~J1 4$L ( ) jkh i-t 0

1 i;{ 2 (/) 3 ~ 4 -r·

-/J•\' t: 7 J: 7 L

I (~j) I CD @ • @ I (~lt~fflff-~)

1h!t ;{.:0' if

OJ {Jtli .~)\(/) ~

~lJ ( ) lJ:..t~'i; ~ 30~t 1~~ ( \ \ f::o

1 1: 2 -r· 3 ~ 4 li

) ~"" G Jt'tJct.' iJ" ~ f:: o

2 -r·t 4 1: t

t~ f.J.·-IJ·

W A lEBo/~ /v(J) If-) L li ~··n ( B I ;t ;to :: n -r·-t J: J

1 t 2 1:

2 -r· 3 ~ 4 1:

1;1:-\" -/J'\' L '(' m A I~< ~:f±l: t ~-· G -tct.· \ \ ~ -/J'\' ~- 1;1: t

~~liJ{ 'k{J i I) i-f" J: oJ

B IIi\ \0 2*f-i -r· ( ) t ~-· I) i -f" o J

1 1: li 2 -r·l;;t 3 1: t 4 -r·t

w ;{_~

A 1-f"],. i -1± /vo ,liD{ i l'', (

3 ~-·-) \ \-)

11

Page 14: Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams ...

to fJ.·iJ' iJ';(_

[]] A lEBo/~ ,(,(;i, t7 9.ff}-J l L i '- ' i L f::. fJ' o J -:o<;t n';t

B I'-' ;;t, {fLO) _t!:: fJ /\'/I;{ };I.\ l ~~ ( ) ' it:' 9w-J -r i?t

\. \ -~'J.' \ \ t: }~}l.'i--9J:oJ

tO) 2 :c: 3 -~'J.' G 4 -h'G

w A l~h, 1PJ -h' \ \ \. \ 1::-;b\\ ( ) ~oJ '('

B 1-i- 7 T'--9 ~o ~' ~-'(-:1:: fJ v-,&. ~ £-h{ ~IJi--9J:oJ

1 I:: -~'J.' I) i-t 2 -h{ L i-t 3 fJffJ.' I) ;f -t 4 fLi-t

:::7 iJ' < w A l%t~ }; &0 T' t: 7 :-- ~-- " ' i -t J n'\' //) L It !v :::7 n' <

B I~ I) -/) { t: 7 =-- ~-- \ \ i -t 0 3@1§0) ~~~~-r- ( ) %t~-t~ : t: -/)f

T'~ i L f::.oJ

>(>"':)(:: 2 --r-Jc: 3 ~-Jt: 4 t-Jt:

~\\ ~ \' ~ !v

[]I] 2~0) t'-t: (;i, ~11i : t: tff;{ §'6-tt ~ ( )o

1 : t: I:: -~'J.' 1) i L f::. 2 l 7 1:: -~'J.' 1) i L f::.

3 : t: I:: LiLt::. 4 l 7 1:: LiLt::.

[ill 10 f::. L t ;t 713 ~ 8 *-""' * f::. (

~ i IJ \ \ i -ti" £o

to fJ.·iJ' 1) ~ 7 IJ -:o <

[RJ EBo/ 117 / ~ £ ti 8 *-3¥4-l!. f 1t ~ : t: -h{ T' ~ ~ £ T'--9-h'oJ ;!?{~:;£

ry / I 1:> J: "':) t: t:- It -r--t o 8 *-~0) 713~ 0) ~**1:: ( ) £ T-t oJ i?L i?L

1 ~ ;;{_ l < t :_' ~ "':) f::. 2 ~ ;;{_ l \ \ f::. t :- \ \ f::.

I)~ 7 1) <btdo

[IT] A I: 0) 3¥4-l!.ti 51&-h'\' ll 7 fJf t:; 1.' L 1.. '-r--t l o (

< f:_' ~ \. \oJ

B I~ I) -/) { t: 7 :'' ~-- \ \ i -t 0 \ \ f::. t :- ~ i -t 0 J

12

Page 15: Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams ...

""' '<' '<' t, !v

[HJ cb<J) '""-rli #~)Ji t 1± i 1.. \ ( ) ' ~·t ~1.. \ ( ) ' 1:/v ~ A._~ -I;{ -~"J.' 1.. \ 0

1 L 2 '(_ -~;-.. 3 f:: 1) 4 -/;"

t, l 7 L :h6

[TI] A It'' 7 L f:: ,{; --c-t -/J" o cb i 1) it"'""T 1. \ i 1± ,{; t.l o ~%Ff -IJ { ~I..\,{; T'-t-/J"oJ (}-6

B II..\;{_, ~Bii ~ ;:'' li ,{; ~ ( ) -t ~---r L i ~ f:: ,{; T'-t o J

1 it"'"" 2 it"'""~ 3 it"'""f:: 4 it"'""T

13

Page 16: Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams ...

! <blvtf."' \2 * t:: )\~ <f;O)';t c'n ~9:1J)o 1 • 2 • 3 . 4 :IJ) s "' \ "t> '&:' lv "'\"' \ <b 0) it ---::> jt s lv -r:· < tf. ~ "' \0

'5 A- tf. ~\:fl.~\

(r~,miJID

-1.7'' (f ,{; * ~{;f) 1) i-t 0

2 (/) 3 o/ 4 1:

-JJ') ';t'A * iJ'S'£0 ~) ~ 9 0

2 (f) 3 tfl 4 t: 1 ~ ~ '~s,

(;1: ~\ CiA-<:'? <~ II(}

2. * t: J\..Q ·~~ ~< ~~)~"to

iJ'\' t: 7 J: 7 L

I (~j) I CD @ ® • I (~¥~ffl~~)

[NJ L tP < t:· 1. \ ~{ * I.\ 6 0

~ !v !! ;!?

1 ~~L.J:7 2 ~~-::>t;:.G :::7;{./v i>t

3 ~~~~ 4 c::;~-::>l

L :::·~:: -"lv~.d -,.-:)

[ll] ') -fj- ~ ,{;(;t 1±-~{ * ~1$~ #.~ItT I.\ 6 0

-at 2 8*~(/)

3 1*-i-fl: 4 1. \~~{ L < 1" t

14

Page 17: Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams ...

::: t: L []]] A,ip.(J) * 0

4 ~J:;f.l,{, ,;.tjJ

1 ~if. 2 ~IX ~t'

3 * < -tJ.' \. \ 4 If~-·

-::>.Y n'\' .y

rn:J ;j((J) %~l * ~ J f~'o LtjJH•A, :::·

211~Ha'H~ 2 li (}i,

3 rmn--n6 4 1:

1201 A rA,a!i Cf-1~n-- G ~n{ ,), 6 ~ -3 -r·-t l o J <i;~ l;t

B r;t"Jo ~ -3 -tJ.' lv -r·-t n"o -*~ li atn-c " \ f:. (f) -r·,

* oJ

n--~ f 2 *-c t

3 L i "\ i L f:. 4 # f:. -tJ.' " \ -r·

15

Page 18: Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams ...

iJ'fvff

~ ~ -r, 1 · 2 · 3 · 4 tJ) 6 l,' ~ ';!'A l, 'l,' {J (}) ~ - "?

~ 6 A C' < tf. ~ l, 'o

if,Z, ~ n';t ltPH',Z,

t:; 7t ~ -c -t i7 "o 7 ;( 1) 7'7 I :: 9* -=> -c t 7 1 i@. ra, f.r" t~ -17 i L t~ o

J?t ltP77l',{, t~l))

:::: t: ~ I~ I. \ ill L i -t 0 2 i@_ ra, (J) It - L A T 1 ! ;t t: -c t ~ L i7" -:> t~ T' -t 0

7l' -?5'\ \ 1) .t 7 -J?)'

:::: (J) ra,~ 8 7-J-'z -r· }f,-=> t~ ## ~ 1~-=> -c ~ 7 ;( 1) 7'7 24

16

Page 19: Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams ...

1221

1 ~~i-t

2 ~~i Lf::

3 ~~ f:: : ~ -h{ s ') i L f::

4 ~ ~ f:: : ~ -h { s I) i -1± ,{; T' L f::

-::><

1 1t G ~ nt:: -::>< -::><

3 1t "':) T < tL f:: 4 1t "':) T 1. \ f:: t ~- 1. \ f::

2 "'-t

17

Page 20: Japanese Language Proficiency Test N4-Complete Mock Exams ...

~ ctAt~~'4 '"?~''0)(1)tJ)5(4)0)Jt~5

~~7'CA "t-\ ~Fa:~,,:1§;t 'l < t~~~'o ~t.:.*-,1, 1 • 2 • 3 • 4 tJ) 5 ~' t> C;t' A~ '~' ct 0) ~- '"? ;t 5 A -z::· < t!:.' ~ ~ 'o

( 1 ) ,;, -? t:\ ' -t tP L t1> H' A-

87f'.A_(j:})~g?]{::;k}(f~-t, 4;JB})~I:A6~~~~~a-:J-r~\6A.t~~\l7 -c ,;, ;s

-to -f : -tro~~l: -~"J.' 6 <7)7]\ n~-tf ~ V ~ \ t~ ~ ~ 1:, t:;~g I:A 6 0) n~ ~,, 7 n~ ~ ~ \ 7 ;tl-:> J::b ,;, ;s

: ~ T' -to t i; 7y £ 1Ji ~ \ AA 77 {;}) 6 ~ ~ I: I i 1{:. 77 { ~~ < -~"J.' -:J T ~ \ 6 0) c·, t:; ~ g I i ~ &>)

18