Japanese Folk Songs

download Japanese Folk Songs

If you can't read please download the document

 • date post

  22-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  74
 • download

  12

Embed Size (px)

description

Japanese

Transcript of Japanese Folk Songs

 • *HoFElt,1,r.SONG.COMBAT OF UMETHE

  > Melod/ irsDocribed bt Hatod

  4 / " 4 - t , J r - l -Tsu ' rs bi - yo ile wa ga- ru ". s , , f - ( - t t . . l o d - -U '

  y a - k u T s - r i - i n n o g e - - d o "

  o , y a _ g !

  >r- >.'

  < t ,d l ,Ku - chi wa- P f ^ t fY a ' i - c h i y o

  (r-j

  : \ t

  a:)+:>

  82

 • ''tP slq]01 sa^r^rns Fuos pto u'? q)ns 3raq.r\ -&lrmor srqr u AEIlt^ {luo aql sI slqljotuor! oN irrt ri'rlu sIr.(L oraq.tr spoo$ alo -{.1 popunoJrns 'a8rtll.\ AururEJa^rlru]rd itrood u sr auLt stqr su sEuos qrns auos ur s

  iaslil3ql sssrdF orldD arE s8ullaar IIr rlnlp puLr :u.{opuns rar.lD Euot srooprno,{Ets o} 3^Er{,{aq}:lJatarls]u ra^a Prc parJJl5au trar.lo arL? larp|qr ,{rasrnu asaq} 'srureJ ori}uo rsnq 3.rE'!aur su lti.$ su uau.r\ !-rauruJ aqt sF ,{rtunor srql ur sulrrtuartuql Suos .uo ,ituo aql st srq|r!.!a.{oq rrasard r!- o3lr srE..{ porpunq o^\rtnoq'r 'nqsn{I arnrJaJald crro -\ou sr r{rtq-tr .JLrr lord .q}

  lnoq8norqt p.r'?3qq lqErur arnleu srqr Jo sAuos iuDr\ 'aroqn uarla se .uO

  io tEqluor-auosaql si qins stsuos !r s3\asusqr SuourD.li.\3J :-eu93uos IEU I3q1 os Sutopa.rD -{aqt i!q.\! pue lslJpq iraq} uo Lunq} SurirJrJ -iq sarqDq Aurpuar rarpuqlro slIS Auno-i -{rlnnor slql m sa,qEtit.\ aulurrBj rqr uI pug tuls dEru 3uo

  g8

  ']slur jo Pnolf e Lll!/v\ PaPnorqs lou sr teqlsutelunoLu aql Suolue auou s.ataLll:sulelunoLu aLl] aas o+ +no lua/\^ |

  lJeaLl iuj Jto ssauPleLl 1o lno B'8urdaa,u

  1o peatsut Surs I+reaq xuJ +o ssaupreL{ aLll Jol

  :Burgurs altl 1 asnerag Surs | )urrj+ ],uoc .V

  ']uajed ,{u se no^ ot dn lool ll,l puv

  'aur Joj +reaq Surrrol e aae;1:]aguerlse ro, se au-t lo' teaq e a^pq of

  'lle Pue no^ ro+ lla,^ aq Plno,^^l, B

  'no^ ro+ op t,ue, s+uared Jnox leq_L

  s^p/t\le SurLllaLuos aq ll.aJaLll Jol'sarurtaLuos q]t^^ alppauJ o+ seq alro

  'rejle s,raq+oue ol sguolaq lt ,r ua^f V

  'arns ure I

  'au .ro+ op llr/ s-luared iN

  'aur ra+je pa)ool aq ol 3u!Lil^ue s,ara!l] ,|l

  :aleurPfur lr^aP aq+,lasrnoi a)eLu llr/{ no^'rre+'p asla^poqaLuos olur asou rno^ thd no^

  +l B'sapeH

  ,o 3ur> aq+ se a)rar+ se s)ool aqs puv's.allPotrorf aq] se 8lq se sr Ll-lnour raH

  's.IalLroru aLll se par se are saIJ raH-lrB leql +e >lool ')ool

  V

  ,\-att)ff)^/.q'('qo#

  IrUgIIl.+S :)i q.- rr +qz

  arq,?)A rt*e.-fiF!t:.1.l-rl+a .y ( y# .+ q ?.lw+1 +.+

  B

  EETW +(19QtSt&E

  r+ >.f )G:?K_tL 4+X+(rW2

  e/q:49!# aUnl+ow+:)\Z+r,S t !_+4"/ q. r

  s

  > a!:?g lll4tlf ?.1q!

  w16aY4l ).ye4./q.,r2

  w+^/z r1)qY]'E: -fi F+lflE tEl4L"/q

  Dt

  Eieqorqs rl Iq patueuE tred ouPra

 • /{+EJE* b t n

  THE MOS/ER'S SONGSLento tranquillo .l :54

  Pi2n. part arra.Eed by M, Shiohara

 • s8'punoff

  salr,p pur slllq 3q1 ra-to au]lE.raqra^ar sauos saql SutLrFBlu! {q ua^a aueJsd Lr Jo irn,iuq dqr q,,r\ :rJ.]Jr +t llr\ ,rcrL{ s { oq,quc,lcJ lo ronoul dqr uodnspuDls lurr Jr 'rra.{ aqt

  Jo olrrtl {u[ lY lrrrlsrp s]ql uI $tep io stlrq oql ro^oItlr 'l.rD siil u! raqrou'r aurtrDrrr sl ra8uts x

  .]r se 1)iBaq arE s6uos qrns {u'rlu5u!.\\otu Jo uosps aql uI ldlual sql ut aots IFnssareu suloJq sAuos srq'puuq lqFu rqr u! aq )s sq Sulrlndru'rur atrqa sEu]s .ra^!ou aql sv SuoI lanJiarql Jo .lrueq u srq 1_r sB 31rc drenlro q1 uuql i.8ret st asn daql sqfrs aqJ'Fuuoor ro r.poJ sp posn aq {'rlu qJrq^\ lsqtlunou pur srFq aqt r3,.\o snqlunrsluro ssurir ooqurEq uaop Surlnr ..rE {aq} alq,^\ sr3^rolu .qt -{q Suns arE sauosasrqJ s.n)otalu asauEdul InJrln'raq lsour 3q1 ]o 3uo sE p31[nor aq ,tEur puesddr rau'rt aqr ot Auot.q (uqsn.{>I) a.rnlralard l)trz,!,{!Iv u! oqrqrE>tr?J. ur prpaqarl-' llqr s8uos s,ra^\our rqr 'punoqD ,?lrsltrrr ro s3lou.arp$ aqt qrlq.^t uls8uos a:yr4ro Jo llrqr sI raqtir 3q1 puE',tpoqd(r {q Suns aq o} ^sDa puE stdu]sorE salpolau aql q.tq.r uI ro.LEI Io sauos puD saucszoq Jo rrql sI auo :sad,{lo-\11 olul pagissulr -{l!t8nor 3q,{IrLu s8uoslloJ.saucdtf Jo sDlrolau oqJ

  :f a aE r:l?+ $Y4

  tee4'1t|q6

  | 9lt.tt iw +x 1+H +T) $

  iealazv ^+tard O' Luoq/$ iq uaas aq 01

  Pauoolq a^eL1 no^

  ^er\e re+ alep aq+ ul

  'aas I uraql +o a^r+ 'suraluel

  Pa+q8rl aLlI

  : Pla!,

  aq+ LlSnorq+ Peor BurPur^ aqr Suolv

  'uaal{ |

  ',{'Ued s.apuq e sao8 araql

  -ra^o lle auoP sr lsarueq aqa

  'auJoq ro' ^l+uaB sser8

  'auoq o3 llr4\

  :Buluaq$ual are s/r\opeqs aLlI

  '?ur^p sr IPp aql sV

  L -ulnoP s)lets alr,r ?Lll !ur+]nl

  'Pla!+ arl+ u! aq ll.a,'l/\ r^or.loLuol

  :+unoLu aq+ ra^o llv

  auop sr gurMou aL{I

  aql raPlnoqs os

  a/v\'asroLl no^

  l'..l9f$Brj lEElFr,e.4

  {,7?+++lY(/n1o: :

  g! t!4 + Itx

  stuos slra,hor{ arll

 • Molto Lento

  LUtrSU

  +IT

  +OF

  *otABY

  TLLL

  l . ; . a ' n l l i , i ,O - do na BoFgin

  2.* t: I nr-u-O - do na lGn-jin

  KI

  lt" i' ?.n'6 aBon giiBorl2ra sa,'t, a.bt"ut, t:Kan jinAn-lito ia

  . - . ' ' - - - - ! - .

  I l : r " , r l J IBo - on g ! ha- yo. t , ' L + I n '

  Y o ' k a - s h u Y o - ! a

  ( - r+ - l J r {

  + ' - ! f - I r ' Eo bi Yo- ka Ki

  ----- -- _\.

  86

 • 9.4.{:ig f !.r )814

  9.e.t.J-v rd+?"r +{16fi

  ) r$,.4*fi fl{*o

  +t q 0q ) r'18.u# l,u,a:1i4.1;.1

  J' I 6 1 JIMI* :49 "7 '%ry4CE

  1q4.tx)!9 q.4r *,!,r.4 f *,1.4t

  i6.(r *1:l?o?E

  GtsT+tYD rtlt@ g!44 f "? ,+

  )F.l ? g 9.+YEt{r

  49 c.Y c- *(DY trFl?

  (],1EW @Y 1.: ?.\e gts

  90.lHR Fl.:l?41+!(9-?"+

  gYfd +ti ) f6:49(-\!ts) "19 7-c+ + * !.49

  q .t q .i ry (r)r,i) f "? -.+

  y#+o*E

  '.tlnl lo oll'P'tr{oltr r|! ,tltullsn Lrl.rt sl qJlqr! tusr,-ll'lrng ur l,Eel, aql lo lr^rNal aql sI 1ro8'

  'spu[pq asauu.IDl sr.ll trl fpoian ]o ssaullJr 3tl] s3LIIql riur Auouru aoqsourg io polrad AuoI roJ pa^I^$s arBq s!q} se sauos tEIEale qms ']Eqr lcal 3qJ-,{.rtuno) aql ra^o IIlr .rr:Fdocl(rai ^\o( s! orn}roj.rd oloruEunx ul ^lmoC tunx

  Jo lred snoulelunou aql ul auns ^l.I.urol sI^! qirq,'r l]lnsu Jo,{q'rlln'I

  T8,

  'sua^eaq uoJt u/!\oP auo) AeLu lale^A

  :serllauref, aq lll/r^ sla/\^ol+ aq]

  'sra/ ol+ ra,,o,{eu ,(q.lassed ,{rar3

  'apls-Peor Aq aL! rnq 'arP Plnoqs | ,l

  'atu sunq lt se '1ll l,uoP 'lalsls 'o

  :^ro ll,ralsrs aq] tnq 'sePef,ll lou 'oN

  'lltq aL,.

  uo saurcl aql Euouj, Euls sePell) Aluo

  zau.r ro]t oaal Plno/v\ oq^A

  'a,p Plnoqs | ,r

  'aur rol sV

  'uo ouorul>l Ilpoo8 pus rqo llpoo8 q]1,44

  'aldoad lpoo8 are aldoad nol

  : )eBBaq')e33aq e a) Il tood rlj,l

  {'lauoos

  aq+ araq a^eal | 'lalliea sauol uo8 )|l

  :a^eal i!! a)et ll,l teq+ ra]+v

  :uo uoB lrlun iels I

  t{nql {o ,(q3lln1

 • @"> 3 g'fHIE - POUNDING SONGS

  (H ie Tsuk i B tsh i )

  88

 • 68'rappoJ sc pasn art qtlq$

  lo spass rql irrrlrt iL{i qr ! pillo'u s.\oJ5 u.lJo 1I st 'nJF salqluDsr.r ,711't1l6l uI t)nr3ld!uo, oq

  IFr\ puD uo ;o1o; uaaq sl:q utNp :r.\!od t ]o rlorlrnrFuor.ql aDurs rar']r! u {uls01 pautlsap ^!ou sr 'Irols s]r{l ro lD.s iql 'tqllqs lEllsq reindod slq} uI Suns

  l)trLr ptol u.o(L sLrq rrors i-lll-L uof]]rru .Ll1 qrr.\! lPd 01 plq 'srapJo I'rIJgo ql \

  t)alsnrtua aureiL 'rara-\\oq 'rqJPqle( ruolnrnsJ peuEu uaplEu D qll^\ arol q lIaJjatlq oql ariqi\ 'lrqllqs or p!3rs srli uI lLirEqrPq riqlorq su lr13s aq ' st'{\ orj

  sr tnq 'lu3ru{ra\oE rtliio nqr .iq urlop luaql lunq o} rpro u'r ua^rE sE'll ns':N

  rqrlot EJn'ou{n:q 1! slr]N(l rql ul uEIt lluc aql Iq }P3Fp aql ra}JE oanJar punoJ

  rrot,r iliar.r rqt Jo slletrIa.I sluos .raq^\ r3rnlraJerd DIezeIt!{ q eqllqs lo aBEII!^

  snoulEtunoru .ql punoru pur ur Suns dlleurBlro saa AuoS Sulpunod 'zE

  T

  T

  ++

  1+ +:r

  ->

  r.lr

  IOHy+

  +t -?

  -9

 • -ir *rot - \a;T {

  $$'

  !.s;

  Hie-Pounding Song

  On to the wild ash tree

  I w i l l pu t a be l l , yo ho i ;

  When il i ingles. you comc out, yo.

  When it i ingles, j ingles,

  For what excuse shall I come, yo hoi?For watering the horse, ! ' l l come our,

  yo.

  Pound as I may,The hulls never come.off, yo hoi;In what depths of a ware house, has it

  come, yo?

  You have descendedFrom the Heike clan of peerage, yo hoi;l 'm offshoot of the Nasu, the chasti-

  sers, yo.

  Daihachi of Nasu had to partWith Tsurutomi the maid, yo hoi,ln the v i l lage o f Sh i iba ;His eyes were bathed in tcars, yo.

  Fol tu, , ,a*lB.5$ii)irz 3 - + -.1

  60 l l85 } : r Su l , ' l i .p f r r . -

  sbocg6 t : ft J ,4 ,L t . i {E l * L , } "

  - i . - . t.E i r r ' , J (h . I I ' j zS l1 , " r -

  7j /r,tft6r. r 6ao l+2 lJh a -^4t L0)t''Mo'1ffi/)h' a -

  i+2 gi

  %'J.P+'*q)iot$r; p;1r. , - *-r*,- f i ig;jo #[aa*3 -

  flaa)

 • 'a4rd BUFUI^\

  aql sB aauq paure] eql uoa. aq liE4goEesEn,(q Frosuods qrlEul nuqp uI

  puB tElqsn{n { pro'I or lgas se/[ '( fllYif:8l ) EoI{ laqBl upom)I Jo rault}ar v

  :apos]ds rrE uoq sEot seq Suos 3q1q "soda\N

  Jo surEl lsa8Slq aql {ulip oJ" _

  ?apacrxa aq lqtlur

  se a:qlP|lcar pue ^g ele pE8ala qgnoll} s8uos aql lPrnEes ,{q Suns rCIlulSFo

  a.ra {.{arD sv sauos saqr Jo aulos are lqsng Epornx (&Ic e>lon)lnd) 4EIeH'uo

  au!3luar ?rl4qp aqi uI suPlr 3I{1 Auou Suns ala,{ qc!q.{ sSuos pp aql

  uorJ rsauos pazlurapour ro'onrul se a ^op auor 3^Eq sapolsur r{al loN

  16

  iPa^olaq raq ro] Irr ueaq aql 'qv

  :sualsrl rapu aq] 'Paa+s slq BurlleH

  iolo) +o llsnLu aql ro

  'saarl aurd aq] Fuoulg Pul/v\ e lO

  )ead aq+ ra^o Pur/v\ e l! sl

  g+i+ * gs