HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I azrnic/nakldj/  · 3 OP˘ENITO O AKADEMIJI Hrvatska akademija

download HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I azrnic/nakldj/  · 3 OP˘ENITO O AKADEMIJI Hrvatska akademija

of 22

 • date post

  29-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I azrnic/nakldj/  · 3 OP˘ENITO O AKADEMIJI Hrvatska akademija

 • 1

  Palaèa Akademije, Zrinski trg 11, Zagreb 14. prosinca 2004. 14. sijeènja 2005.

  HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

  NAKLADNIÈKA DJELATNOST U 2004. GODINI

  Katalog izlobe

 • 2

 • 3

  OPÆENITO O AKADEMIJI

  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti = Croatian Academy of Science and Arts / [urednik Aco Zrniæ]. - 3. dopunjeno izd. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2004. - 79 str. : ilustr. ; 27 cm Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku.

  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (Zagreb) Deklaracija o znanju. Hrvatska temeljena na znanju i primjeni znanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. - Zagreb, 2004. - 57 str. ; 20x10 cm

  Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za godinu 2003. - ISSN 1330-0725 Knj. 107 / urednik Andrija Katelan. - 2004. - 480 str. ; 24 cm

  Nakladnièka djelatnost u 2004. godini : katalog izlobe, Palaèa Aka- demije 14. prosinca 2004. 14. sijeènja 2005. / katalog sastavila Tama- ra Runjak. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2004. 20 str. ; 21 cm

  Planovi rada za 2005. godinu / [urednik Dobria Skok]. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2004. 148 str. ; 24 cm ISSN 1330-3643

  Vjesnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. ISSN 1330-0873 God. 12(2003), br. 1/4 / glavni urednik Slavko Cvetniæ. - 2004. - 164 str.

 • 4

  DRUTVENE I HUMANISTIÈKE ZNANOSTI

  Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. - ISSN 1330-0598 Sv. 42 (2004) / glavni urednik Vladimir Stipetiæ. - 376 str. : ilustr.

  Arheoloki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologi- cae. ISSN 0570-8958 Knj. 14(2004) / glavni i odgovorni urednik Nenad Cambi. - 351 str. : ilustr.

  Kapetaniæ, Niko Konavoski rodovi / Niko Kapetaniæ, Nenad Vekariæ ; urednik

  Vladimir Stipetiæ. - Zagreb ; Dubrovnik : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2001.-. - sv. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovni- tva Dubrovnika i okolice; knj. 10/3) ISBN 953-154-372-0 (cjelina) Sv: 3 : (Pi-). - 2003. - 548 str. - ISBN 953-154-375-5 Bibliografija: str. 487-536. - Bibliografske biljeke uz tekst. - Summa- ry: The families of Konavle.

  Meðunarodni simpozij Tri stoljeæa kapucina u Osijeku 1703.-2003. i Opæina Gornji grad do ujedinjenja 1702.-1786. (2003 ; Osijek)

  Meðunarodni simpozij Tri stoljeæa kapucina u Osijeku 1703.-2003. i Opæina Gornji grad do ujedinjenja 1702.-1786., Osijek, 5.-7. stude- noga 2003. / [urednici Julijo Martinèiæ, Dubravka Hackenberger ; pri- jevod saetaka Dubravka Papa]. - Osijek : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnièki rad u Osijeku, 2004. - 394 str. : ilustr. ; 31 cm ISBN 953-154-639-8 Zbornik radova. - Bibliografija. - Summaries.

  Poredbeno pomorsko pravo = Comparative maritime law. - ISSN 1331-9914 Br. 157(2003) = vol. 42 / glavni urednik Davorin Rudolf. - 2003. VI, 315 str. Br. 158(2004) = vol. 43 / glavni urednik Davorin Rudolf. - 2004. - VI, 317 str.

 • 5

  Problemi sjevernog Jadrana. ISSN 0351-8825 Sv. 8(2003) / glavni i odgovorni urednik Miroslav Bertoa. - 314 str.

  Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za drutvene znanosti. - ISSN 1330-0768 Knj. 42(2004) / glavni i odgovorni urednik Eugen Pusiæ. - 239 str. - (Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ; knj. 489)

  Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. - ISSN 1330- 0474 Sv. 46(2004) / glavni i odgovorni urednik Franjo anjek. - 562 str.

  Radovi Zavoda za znanstveni rad Varadin = Papers of the Institute for Scientific Research Work in Varadin. ISSN 0352-9509 Knj. 14/15 (2004) / glavni urednik Miroslav icel. - 271 str.

  Stipetiæ, Vladimir Povijesna demografija Hrvatske / Vladimir Stipetiæ i Nenad Vekariæ.

  - Zagreb ; Dubrovnik : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2004. - 372 : ilustr. ; 30 cm. - (Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovnitva Dubrovni- ka i okolice ; knj. 11) ISBN 953-154-605-3 Bibliografija: str. 255-325 i uz tekst. - Summary. - Résumé. - Kazala.

  Uèiteljska kola u Osijeku : ravnatelji, profesori i maturanti : 1893.- 1965. / [urednici Julijo Martinèiæ, Dubravka Hackenberger ; prijevod Dubravka Papa]. - Osijek : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnièki rad u Osijeku, 2004. - 151 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Biblioteka Slavonije i Baranje ; knj. 6) ISBN 953-154-630-4 Bibliografija uz svaki rad. - Summaries.

  Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i drutvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. - ISSN 1330-7134 Vol. 21(2003) / glavni i odgovorni urednik Tomislav Raukar. - 2003. - 378 str.

 • 6

  Znanstveni skup Adolf Jurinac i njegovo djelo (2004 ; Varadin) Adolf Jurinac i njegovo djelo : 1854.-2004. : zbornik radova s znan-

  stvenog skupa odranog 26. studenoga 2004. godine u Varadinu / [urednici Eduard Vargoviæ, Branko Spevec]. - Zagreb; Varadin : Hr- vatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varadinu : Gimnazija Varadin : Gradski muzej Varadin, 2004. - 114 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanos- ti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varadinu ; knj. 13) ISBN 953-154-655-5 Bibliografija iza svakog rada. - Summaries.

  Znanstveni skup Retrospektiva i perspektiva gospodarenja umama hrasta lunjaka s naglaskom na Spaèvu (2002 ; Vinkovci) Retrospektiva i perspektiva gospodarenja umama hrasta lunjaka u Hrvatskoj = A retrospective and perspective of managing forests of pedunculate oak in Croatia / [urednici knjige Duan Klepac, Katica Èorkalo Jemriæ]. - Zagreb; Vinkovci : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, 2003. - 429 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm. - (Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima ; knj. 15) ISBN 953-154-604-5 Zbornik radova sa znanstvenog skupa Retrospektiva i perspektiva gospodarenja umama hrasta lunjaka s naglaskom na Spaèvu, Vinkov- ci, 8. i 9. studenoga 2002. - Summaries.

  Znanstveni skup Sveti Ivan Zelina i zelinski kraj u prolosti (2000 ; Sv. Ivan Zelina)

  Sveti Ivan Zelina i zelinski kraj u prolosti : zbornik radova sa znanstvenog skupa odranog 15. prosinca 2000. u Sv. Ivanu Zelini / [glavni urednik Ante Gulin]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Grad Sv. Ivan Zelina, 2003. - 382 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) ISBN 953-154-616-9 Bibliografija uz svaki rad. - Saeci. - Summaries.

 • 7

  FILOLOGIJA I KNJIEVNOST

  Arima, Akito Einsteinovo stoljeæe : haiku / Akito Arima ; s engleskog preveo i

  priredio Luko Paljetak. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i um- jetnosti, Razred za knjievnost, 2004. - 120 str. ; 22 cm ISBN 953-154-640-1 Prevedeno prema: Einsteins Century.

  Biliæ, Anica Mali i(li) zanemareni pisci : studije i eseji / Anica Biliæ. - Vinkovci :

  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad, 2004. - (Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, ISSN 1330-0733 ; knj. 16) Kazalo. ISBN 953-154-634-7

  Bujas, eljko eljko Bujas : 1928.-1999. / urednik Josip Vonèina ; priredila Ani-

  ca Nazor. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za knjievnost, 2003. - 39 str., tabla sa slikom . Bujasa ; 26 cm. - (Spomenica preminulim akademicima ; sv. 110) ISBN 953-154-588-X

  Dani Hvarskog kazalita (2003 ; Split) Hrvatska knjievnost i kazalite dvadesetih godina 20. stoljeæa /

  [urednitvo knjige Nikola Batuiæ...et al.]. - Zagreb : Hrvatska aka- demija znanosti i umjetnosti ; Split : Knjievni krug, 2003. - 371 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Dani Hvarskoga kazalita ; knj. 29) ISBN 953-154-580-4 (HAZU) ISBN 953-163-205-7 (KK)

  Dani Hvarskog kazalita (2004 ; Split) Hrvatska knjievnost, kazalite i avangarda dvadesetih godina 20.

  stoljeæa / [urednitvo knjige Nikola Batuiæ...et al.]. - Zagreb : Hrvat- ska akademija znanosti i umjetnosti ; Split : Knjievni krug, 2004. - 433 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Dani Hvarskoga kazalita ; knj. 30) ISBN 953-154-628-2 (HAZU) ISBN 953-163-228-6 (KK)

 • 8

  Filologija : èasopis Razreda za filoloke znanosti Hrvatske akademi- je znanosti i umjetnosti. - ISSN 0449-363X Knj. 40(2003) / glavni i odgovorni urednik Dalibor Brozoviæ. - 120 str.

  Finka, Boidar Boidar Finka : 1925.-1999. / uredio Josip Vonèina. - Zagreb : Hr-

  vatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za filoloke znanosti, 2003. - 52 str., tabla sa slikom B. Finke ; 26 cm. - (Spomenica premi- nulim akademicima ; sv. 109) ISBN 953-154-595-2

  Forum : mjeseènik Razreda za knjievnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. - ISSN 0015-8445 God. 42(2003), knj. 74[75!], br. 10-12 (listopad/prosinac) / glavni i odgo- vorni urednik Slavko Mihaliæ, urednik Dubravko Jelèiæ. - [443] str. God. 43(2004), knj. 75[76!], br. 1/3 (sijeèanj/oujak) / glavni i odgo- vorni urednik Slavko Mihaliæ, urednik Dubravko Jelèiæ. - 324 str. God. 43(2004), knj. 75[76!], br. 4/6 (travanj/lipanj) / glavni i odgovor- ni urednik Slavko Mihaliæ, urednik Dubravko Jelèiæ. - [349] str. God. 43(2004), knj. 75[76!], br. 7/9 (srpanj/rujan) / glavni i odgovorni urednik Slavko Mihaliæ, urednik Dubravko Jelèi