Fraction Level 1,2,3

download Fraction Level 1,2,3

of 29

 • date post

  14-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Fraction Level 1,2,3

 • 7/27/2019 Fraction Level 1,2,3

  1/29

  SUBJECT : MATHEMATICS

  COURSE : FORM 1

  TITLE : TOPIC 3

  LEVEL : LEVEL

  SET : 1.0

  START : 31/01/2012 07:57:02 AM1327967822 31/01/2012 07:5

  1. TOPIC : FRACTIONS

  Instruction : This test consists of 20 objective questions marked A,B,C and D. Choose

  only ONE correct answer. Answer all questions.

  Arahan :Uj ian in i mengandungi 20 soalan berbentuk objektif bertanda A,B,C dan D.

  Pil ih hanya SATU jawapan yang betul sahaja. Jawab semua soalan.

  The fraction represented by the shaded area as part of the whole figure is ...

  Bahagian yang diwakili oleh kawasan berlorek sebagai sebahagian daripada keseluruhan

  rajah adalah ...

  13286 13286 0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

 • 7/27/2019 Fraction Level 1,2,3

  2/29

  2. The fraction represented by the shaded part of the figure is ...

  Pecahan yang diwakili oleh bahagian berlorek rajah di bawah adalah...

  13288 13288 0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

  3. The fraction represented by the shaded part of the figure is ...

  Pecahan yang diwakili oleh bahagian yang berlorek dalam rajah adalah...

  13289 13289 0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

  4. Which of the following fraction is not equivalent to 2/5 ?

 • 7/27/2019 Fraction Level 1,2,3

  3/29

  Manakah di antara pecahan berikuttidakbersamaan dengan 2/5 ?

  13290 13290 0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

  5. Which of the following pairs of fractions consists of equivalent fractions?

  Manakah di antara pasangan pecahan berikut mengandungi pecahan setara ?

  13291 13291 0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

  6.

  13299 13299 0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

  7. Which fraction has the smallest value?

 • 7/27/2019 Fraction Level 1,2,3

  4/29

  Pecahan yang manakah mempunyai nilai terkecil?13300 13300

  0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

  8.

  13312 13312 0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

  9. Which of the following is arranged in increasing order?

  Manakah di antara berikut disusun mengikut tertib menaik ?13315 13315

  0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

 • 7/27/2019 Fraction Level 1,2,3

  5/29

  10. The diagram below shows a number line. The value x is ...

  Rajah di bawah menunjukkan garis nombor. Nilai x adalah...

  13318 13318 0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

  11.

  13322 13322 0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

  12. Which of the following pairs of fractions are equivalent?

  Manakah di antara pasangan pecahan berikut setara ?13327 13327

  0 0

  A.

 • 7/27/2019 Fraction Level 1,2,3

  6/29

  B.

  C.

  D.

  13. The diagram below shows the increasing order of the fractions on the number line. The value

  of P is...

  Rajah di bawah menunjukkan susunan tertib menaik pecahan pada garis nombor. Nilai P

  ialah...

  13334 13334 0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

  14. Which of the following fractions has the largest value?

  Manakah di antara pecahan-pecahan berikut mempunyai nilai terbesar ?13338

  13338 0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

 • 7/27/2019 Fraction Level 1,2,3

  7/29

  15.

  13341 13341 0 0

  A. 10

  B. 13

  C. 15

  D. 17

  16.

  13343 13343 0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

  17. The fraction represented by the shaded part of the figure is ...

  Pecahan yang diwakili oleh bahagian berlorek dalam rajah adalah...

  13347 13347 0 0

  A.

 • 7/27/2019 Fraction Level 1,2,3

  8/29

  B.

  C.

  D.

  18. The diagram below shows some mixed numbers on a number line. The value of M is ...

  Rajah di bawah menunjukkan beberapa nombor bercampur pada satu garis nombor. Nilai M

  adalah...

  13350 13350 0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

  19. Which of the following fractions is a proper fraction?

  Manakah di antara pecahan berikut satu pecahan wajar?13352 13352

  0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

 • 7/27/2019 Fraction Level 1,2,3

  9/29

  20.

  13354 13354 0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

  SUBJECT : MATHEMATICS

  COURSE : FORM 1

  TITLE : TOPIC 3

  LEVEL : LEVEL

  SET : 2.0

  START : 31/01/2012 07:50:54 AM1327967454 31/01/2012 07:5

 • 7/27/2019 Fraction Level 1,2,3

  10/29

  1. TOPIC : FRACTIONS

  Instruction : This test consists of 20 objective marked A,B,C and D.Choose only ONE

  correct answer. Answer all question.

  Arahan : Uj ian i ni mengandungi 20 soalan berbentuk objektif bertanda A,B,C,dan D.

  Pil ih hanya SATU jawapan yang betul sahaja. Jawab semua soalan.

  The fraction represented by the shaded area as part of the whole figure is...

  Pecahan yang diwakili oleh kawasan berlorek sebagai sebahagian daripada keseluruhan

  rajah adalah...

  13830 13830 0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

  2. The fraction represented by the shaded part of the figure is ...

  Pecahan yang diwakili oleh kawasan berlorek dalam rajah adalah...

  13834 13834 0 0

 • 7/27/2019 Fraction Level 1,2,3

  11/29

  A.

  B.

  C.

  D.

  3. Which of the shaded parts in the diagrams above represents the fraction 7/8 ?

  Manakah di antara bahagian berlorek dalam gambarajah di bawah mewakili pecahan 7/8 ?

  13835 13835 0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

  4. The diagram below is drawn on a square grid. Which of the fractions represented by theshaded parts in the rectangles A, B, C, and D has the highest value?

  Gambarajah di bawah telah dilukis di atas grid segiempat sama. Pecahan-pecahan manakah

  ang diwakili oleh bahagian-bahagian berlorek dalam segiempat A,B,C, dan D yang

  mempunyai nilai tertinggi?13836 13836 0 0

  A.

  B.

 • 7/27/2019 Fraction Level 1,2,3

  12/29

  C.

  D.

  5. Which fraction represents the shaded parts of the diagram?

  Pecahan manakah yang mewakili bahagian-bahagian berlorek dalam gambarajah?

  13837 13837 0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

  6. Which of the following fractions is equivalent to 2/3 ?

  Manakah di antara pecahan berikut setara dengan 2/3 ?

  13838 13838 0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

 • 7/27/2019 Fraction Level 1,2,3

  13/29

  7.

  13839 13839 0 0 A.

  B.

  C.

  D.

  8. Which of the following pairs of fractions consists of equivalent fractions?

  Manakah di antara pasangan pecahan berikut mengandungi pecahan setara?13840

  13840 0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

  9. Which of the following is arranged in increasing order?

  Manakah di antara berikut disusun mengikut tertib menaik?

  13841 13841 0 0

  A.

  B.

  C.

 • 7/27/2019 Fraction Level 1,2,3

  14/29

  D.

  10.

  Which fraction has the smallest value?

  Pecahan yang manakah yang mempunyai nilai terkecil?13842 13842

  0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

  11.

  13843 13843 0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

  12.

  13844 13844 0 0

 • 7/27/2019 Fraction Level 1,2,3

  15/29

  A.

  B.

  C.

  D.

  13.

  13845 13845 0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

  14.

  13846 13846 0 0

  A.

  3

  B.

  4

  C.

  5

  D.6

 • 7/27/2019 Fraction Level 1,2,3

  16/29

  15.

  The diagram below shows a number line. The value x is ...

  Gambarajah di bawah menunjukkan satu garis nombor. Nilai x adalah...

  13847 13847 0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

  16.

  Which of the following has the largest value?

  Manakah di antara berikut mempunyai nilai terbesar?13848 13848

  0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

  17.

  Which fraction is nearest to 5 ?

  Pecahan yang manakah paling hampir kepada 5 ?13849 13849

  0 0

 • 7/27/2019 Fraction Level 1,2,3

  17/29

  A.

  B.

  C.

  D.

  18.

  13850 13850 0 0

  A.

  9

  B.

  11

  C.

  12

  D.14

  19.

  13851 13851 0 0

  A.

  B.

  C.

 • 7/27/2019 Fraction Level 1,2,3

  18/29

  D.

  20.

  13852 13852 0 0

  A.

  69

  B.

  34

  C.29

  D.

  19

  SUBJECT : MATHEMATICS

  COURSE : FORM 1

  TITLE : TOPIC 3

  LEVEL : LEVEL

  SET : 3.0

  START : 31/01/2012 07:58:15 AM1327967895 31/01/2012 07:5

  1. TOPIC : FRACTIONS

  Instruction : This test consists of 20 objective question marked A,B,C, and D.choose

  only ONE correct answer.Answer all question.

  Arahan : Uj ian i ni mengandungi 20 soalan berbentuk objektif bertanda A,B,C,dan D.Pil ih

  hanya SATU jawapan yang betul sahaja.Jawab semua soalan.

 • 7/27/2019 Fraction Level 1,2,3

  19/29

  The fraction represented by the shaded area as part of the whole figure is...

  Pecahan yang diwakili oleh kawasan berlorek sebagai sebahagian daripada keseluruhan

  rajah adalah...

  13862 13862 0 0

  A.

  B.

  C.

  D.

  2.

  13864 13864 0 0

  A.

 • 7/27/2019 Fraction Level 1,2,3

  20/29

  B.

  C.

  D.

  3.

  13865 13865 0 0

  A.

  B.

  C.

 • 7/27/2019 Fraction Level 1,2,3

  21/29

  D.

  4. The fraction represented by the shaded part of the figure below is...

  Pecahan yang diwakili oleh bahagian berlorek dalam rajah di bawah ialah...

  13866 13866