24.06. 2011 Ministarstvo financija Republike Hrvatske mr.sc. Martina ...

download 24.06. 2011 Ministarstvo financija Republike Hrvatske mr.sc. Martina ...

of 39

 • date post

  02-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of 24.06. 2011 Ministarstvo financija Republike Hrvatske mr.sc. Martina ...

 • International Swaps and Derivatives Association, Inc.

  One Bishops Square

  London E1 6AD, United Kingdom

  P 44 (0) 20 3088 3550 F 44 (0) 20 3088 3555

  www.isda.org

  NEW YORK

  LONDON

  HONG KONG

  TOKYO

  WASHINGTON

  BRUSSELS

  SINGAPORE

  24.06. 2011

  Ministarstvo financija Republike Hrvatske

  mr.sc. Martina Dali,

  ministrica financija Republike Hrvatske

  Katanieva 5

  HR 10 000 Zagreb

  Republika Hrvatska

  Cc: Hrvatska narodna banka

  dr. eljko Rohatinski,

  guverner

  Trg hrvatskih velikana 3

  HR 10 000 Zagreb

  Republika Hrvatska

  Hrvatska udruga banaka

  dr. Zoran Bohaek,

  predsjednik

  Kaptol centar

  Nova ves 17

  HR 10 000 Zagreb

  Republika Hrvatska

  e-mailom

  ENGLISH VERSION ON PAGE 20

  Podrka pravnoj reformi regulative o ''netiranju'' i financijskom osiguranju u

  Hrvatskoj

  Potovana ministrice Dali,

  International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) najvee je globalno udruenje

  financijske industrije prema broju lanova. lanstvo u naem udruenju broji 830 najveih

  svjetskih poslovnih, trgovakih i investicijskih banaka, korporacija, dravnih tijela i drugih

  institucija. ISDA je osnovana 1985. godine i danas predstavlja institucije iz 58 zemalja, na pet

  kontinenata. Nai lanovi vodei su sudionici u industriji privatno ugovorenih, odnosno over-

  the-counter (OTC), derivata. Vie od polovice lanova ima sjedite u Europskoj uniji i

  susjednim zemljama, a znaajan broj ostalih lanova aktivan je na europskim financijskim

  tritima kao dealeri, pruatelji usluga ili krajnji korisnici derivata. Industrija OTC-derivata

  ukljuuje kamatne, valutne, robne, kreditne i dionike (equity) swapove, opcije i forwarde,

 • kao i s njima srodne financijske proizvode kao to su to tzv. caps, collars, floors i swaptions.

  Najee koritene transakcije OTC-derivatima opisane su u Dodatku A ovoga dopisa.1

  ISDA usko surauje s regulatornim tijelima irom svijeta, budui da je jedna od glavnih

  misija ISDA-e promoviranje pravne sigurnosti i pruanje podrke pravnim reformama koje se

  tiu meunarodnih transakcija OTC-derivatima.

  Budui da je ISDA posveena promoviranju razvoja zdrave poslovne prakse upravljanja

  rizicima na meunarodnim financijskim tritima, uz znaajno oslanjanje na odgovarajui

  pravni i regulatorni tretman transakcija OTC-derivatima, ISDA je spremna Ministarstvu

  financija Republike Hrvatske, Hrvatskoj narodnoj banci i hrvatskim sudionicima trita

  kapitala ponuditi svu moguu pomo s ciljem poboljanja sadanjeg pravnog okvira koji se

  openito odnosi na derivate u Republici Hrvatskoj. Ova je inicijativa u skladu s misijom

  ISDA-e da olaka regulatornu podrku OTC-derivatima i pravnu provedivost standardizirane

  dokumentacije koja se odnosi na OTC-derivate, kao to su tzv. ISDA Master Agreement i

  Credit Support Document, ime se eli pridonijeti veoj usklaenosti meunarodnih i

  Europskih standarda s ciljem svladavanja tekih situacija na tritu.

  Primarna svrha OTC-derivata jest zatita (tzv. hedging) od razliitih vrsta izloenosti i

  kvalitetno upravljanje rizicima. Pored gospodarskih subjekata, kao to su financijske

  institucije i trgovaka drutva koji se ovim financijskim instrumentima slue u navedene

  svrhe, istima se slue i mnoge drave koje preko dravnih riznica upravljaju svojim javnim

  dugom koristei kamatne i valutne swapove te ostale srodne financijske instrumente.

  Navedenim instrumentima redovito se slue i veliki energetski subjekti (primjerice,

  proizvoai elektrine energije, proizvoai naftnih derivata itd.), zatim razliite dravne

  agencije, tijela lokalne uprave i samouprave, a sve s ciljem upravljanja rizicima kojima su

  takvi subjekti izloeni (posebice rizici povezani s promjenom kamatnih stopa i promjenom

  teaja).

  Ve nekoliko godina ISDA paljivo prati razvoj regulative OTC-derivata u Republici

  Hrvatskoj. U posljednje vrijeme primjetno je stalno poveanje prekograninih transakcija s

  hrvatskim subjektima. Osobito nam je drago to su Ministarstvo financija Republike Hrvatske

  i Hrvatska narodna banka uinili znaajan napredak u poboljanju hrvatskog pravnog sustava

  u pogledu OTC-derivata, netiranja (tzv. netting), financijskog osiguranja i regulative koja se

  odnosi na adekvatnost kapitala. ISDA je uoila i da veina zemalja koje su nekada bile zemlje

  pristupne lanice EU-a, kao i zemlje kod kojih je trenutano u tijeku proces pridruivanja EU-

  u, vrlo esto nailaze na odreene probleme prilikom implementiranja specijalizirane

  regulative koja se odnosi na financijska trita. Do toga, u pravilu, dolazi zbog postojanja

  velike koliine direktiva EU-a koje je potrebno implementirati u vrlo kratkom vremenskom

  razdoblju. Takva situacija esto uzrokuje proturjenosti u pravnom sustavu odreene zemlje.

  U svezi s tim ISDA je uoila nekoliko moguih problema koji se odnose na neusklaenost

  hrvatskog pravnog sustava, a koji se tiu netiranja u steaju i regulative koja se odnosi na

  financijsko osiguranje. Spomenute proturjenosti imaju ozbiljan uinak na financijsko trite,

  kao i na ukupnu pravnu sigurnost. Slijedom navedenoga i s dunim potovanjem, na ovaj

  1 Navedena lista redovito se aurira i poboljava od strane ISDA e u skladu s razvojem financijskih instrumenata, te ista ne

  obuhvaa sve mogue varijacije OTC derivata, zbog ega ista nije prevedena na hrvatski jezik, ve je ista u hrvatskoj verziji

  ovog dopisa dostavljena u svom izvorniku.

 • nain elimo sugerirati nadlenim regulatornim tijelima Republike Hrvatske da obrate

  pozornost na navedene probleme im prije budu u mogunosti.

  Upoznati smo da Ministarstvo financija Republike Hrvatske namjerava u skorijoj budunosti

  izraditi izmjene i dopune Zakona o financijskom osiguranju, Narodne novine br. 76/07. ISDA

  bi, stoga, rado zapoela dijalog s hrvatskim regulatornim tijelima vezan uz budue

  implementiranje Direktive EU-a 2009/44/EC Europskog parlamenta i Vijea Europe od 6.

  svibnja 2009. godine. Ova prilika otvara znaajnu mogunost ukazivanja na odreene pravne

  probleme koji predstavljaju prepreke na putu priznavanja cjelovitog i neometanog priznavanja

  close-out-nettinga i ugovora o financijskom osiguranju u regulatorne svrhe sa svim vrstama

  hrvatskih subjekata kao ugovornih strana. Time bi dolo do znaajnog unapreenja hrvatskog

  pravnog sustava, a sudionicima meunarodnog financijskog trita omoguio bi se znaajan

  stupanj pravne sigurnosti, a jednako tako i Republici Hrvatskoj i hrvatskim subjektima kada

  posluju na meunarodnim financijskim tritima.

  Budui da smo do danas nebrojeno puta suraivali s regulatornim tijelima irom svijeta s

  ciljem promoviranja pravnog funkcioniranja close-out netting mehanizma, implementiranog u

  ISDA Master Agreement (radi se o vodeem standardiziranom ugovornom dokumentu koji se

  u cijelom svijetu koristi kao pravni standard za meunarodne transakcije OTC-derivatima2),

  nadamo se da biste i Vi nau pomo drali korisnom.

  Slijedom navedenoga, ovim dopisom eljeli bismo Vam ukratko istaknuti kljune pravne

  probleme koje smo uoili u Hrvatskoj i dati nekoliko prijedloga za pravne promjene. Nadamo

  se da ete nae sugestije prihvatiti kao odgovarajue, budui da su iste usmjerene postizanju

  sigurnijeg pravnog okruenja, koje ne samo da doprinosi poslovanju domaih i meunarodnih

  sudionika na financijskim tritima, ve i hrvatskom gospodarstvu u cjelini.

  to je close-out netting?

  Veina ugovorne dokumentacije koja se u velikoj mjeri koristi na meunarodnim tritima

  financijskih derivata izraena je u obliku tzv. ''okvirnih'' ili master ugovora (kao to je to,

  primjerice, ISDA Master Agreement). Svaki od takvih okvirnih ugovora sastavljen je kao

  okvirni netting-ugovor na temelju kojega ugovorne strane mogu zakljuiti veliki broj

  razliitih transakcija i u trenutku ''zatvaranja'' (close-out), izraunati neto-izloenost koja

  postoji izmeu ugovornih strana na temelju svih takvih trgovinskih transakcija. Close-out

  netting u pogledu transakcija OTC-derivatima predstavlja mogunost da bilo koja od

  ugovornih strana jednog takvog okvirnog ugovora, u sluaju takvih transakcija OTC-

  derivatima koje jo nisu dospjele, ''povee'' (to net) sve njihove trine vrijednosti na dan

  njihova prijevremenog raskida, ukoliko doe do krenja ugovornih odredaba druge ugovorne

  strane (default) ili drugih ugovorom odreenih dogaaja.

  S problematikom close-out nettinga posebno je usko povezano i podruje ugovora o

  financijskom osiguranju regulirano Direktivom o financijskom osiguranju (tzv. Financial

  Collateral Directive). Temeljem ugovora o financijskom osiguranju, obveza plaanja neto-

  iznosa dobivenog close-out nettingom, dodatno je osigurana odredbama o financijskom

  2 ISDA je do danas objavila pet verzija ugovora ISDA Master Agreement: (i) 1987 ISDA Interest Rate Swap Agreement; (ii)

  1987 ISDA Interest Rate and Currency Exchange Agreement; (iii) 1992 ISDA Master Agreement (Local Currency Single

  Jurisdiction); (iv) 1992 ISDA Master Agreement (Multicurrency Cross Border); i (v) 2002 ISDA Master Agreement.

 • osiguranju (novac, vrijednosni papiri ili kreditna potraivanja). Ovakvim dodatnim

  fina