E T RASPBERRY PI3-MOD B + SD8G * 1,330.- RASPBERRY-MOD … Pi 3.pdf · Raspberry Pi 3 Raspberry Pi...

12
ETT CO., LTD. บริษัท อีทีที จำกัด www.etteam.com e-mail : [email protected] Tel : 02-7121120 Fax : 02-3917216 Line ID : etteam1 RASPBERRY PI3-MOD B + SD8G * 2,030.- (C-YA-A-00214) *** เป็นชุด RASPBERRY PI3-MOD B รุ ่นใหม่ สุด PI3 โดยเพิ ่มวงจร WIFI และ BLUETOOTH พร้อมเพิ่มความเร็วของตัว CPU ให้มากขึ้นกว่า PI2 ขายพร้อม SD CARD 8G ที ่มีการลงระบบปฏิบัติการ OS แล้ว ชุด RASPBERRY PI3 เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 32 บิต พร้อมหน่วยความจำ 1GB สามารถต่อใช้งานกับจอภาพคอมพิวเตอร์ หรือจอ TV (HDMI) พร้อม KEY BOARD, MOUSE ทำงานได้เหมือนเครื ่องคอมพิวเตอร์เครื ่องหนึ ่ง เข้า WEB, เล่นไฟล์มัลติมีเดียร์ ต่างๆ เลือกใช้ระบบปฏิบัติการต่างๆ ผ่านทาง SD CARD ได้ เช่น LINUX, WINDOWS 10 ได้ ชุด RASPBERRY PI3 นั้นเป็นบอร์ดที่มีขนาด และขั้วต่อต่างๆ เช่นเดียวกันกับรุ่น RASPBERRY PI2 สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ และกล่องจากในรุ ่นเดิมได้ (ยกเว้น POWER SUPPLY จะต้องใช้ 5V ขนาดไม่ต่ำกว่า 2.4A) CPU ใช้ BROADCOM BCM2837 64 BIT QUAD CORE 1.2GHz เร็วกว่าในรุ ่น PI ประมาณ 50-60%, RAM 1 GB ใช้ BCM43143 WIFI และ BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE) ON BOARD 400 MHz VIDEO CORD IV GPU OPERATING SYSTEM BOOTS FROM MICRO SD CARD DIMENSION 85 x 56 x 17 mm. POWER SUPPLY จากขั ้ว MICRO USB SOCKET 5V/2.4A พร้อมขั้วต่อใช้งาน GPIO CONNECTOR : 40 PIN HEADER 2.54 mm. ตัวผู (GPIO, UART, I 2 C ฯลฯ) USB : 4 PORT USB 2.0 สำหรับต่อ KEY BOARD, MOUSE ETHERNET : 10/100 BASE RJ45 VIDEO OUTPUT : HDMI และ COMPOSITE VIDEO (PAL/NTSC) 3.5 mm. 4-POLE JACK AUDIO OUTPUT : HDMI และ 3.5 mm. 4-POLE JACK CAMERA CONNECTOR : 15 PIN MIPI CAMERA SERIAL INTERFACE (CSI-2) MEMORY CARD SLOT : MICRO SD จอรับภาพทางขั ้ว HDMI สายต่อ HDMI (CABLE HDMI/HDMI 2.0) KEY BOARD USB MOUSE USB POWER SUPPLY 5V พร้อมขั ้วต่อ MICRO USB (ET-SWITCHING ADAPTER 5V 3A TYPE U) การต่อจอภาพทางขั ้ว HDMI จะต้องมี COMPUTER ROUTER (DHCP SERVER) สาย LAN DIRECT 2M POWER SUPPLY 5V พร้อมขั ้วต่อ MICRO USB (ET-SWITCHING ADAPTER 5V 3A TYPE U) การต่อทาง RJ45 LAN จะต้องมี RASPBERRY PI3-MOD B * 1,790.- (C-YA-A-00213) *** Raspberry Pi 3 Raspberry Pi 3 PRODUCT CATALOG 2018 Raspberry Pi Electronics Technology Team 1 RASPBERRY-MOD A+ -256M + SD 8G * 1,330.- (C-YA-A-00199) เป็นชุด Raspberry Pi รุ ่น MODEL A+ ขนาด 256MB พร้อมหน่วยความจำเก็บ ระบบปฏิบัติการ SD CARD ขนาด 8 GB เป็นบอร์ดรุ ่นที ่ผลิตในอังกฤษ (UK) เป็น คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 32 BIT พร้อมหน่วยความจำ 256 BIT สามารถลงระบบ ปฏิบัติการต่างๆ ได้ เช่น LINUX, FEDORA, ARCH LINUX, RISC OS. ฯลฯ เป็นบอร์ดขนาดที ่เล็กลงกว่าในรุ ่น MODEL B+ และราคาที ่ประหยัดขึ ้น ขนาดบอร์ด 65.0 x 56.0 mm. ใช้ชิพ SoC BROADCOM BCM2835 ซึ ่งรวม CPU, GPU และ SD RAM ไว้ในตัวถัง เดียวกัน หน่วยประมวลผลการ (CPU) 700 MHz ARM 11 ARM1176JZF-S CORE หน่วยประมวลผลภาพ (GPU) BROADCOM VIDEO CORE IV, OPEN GL ES 2.0 OPEN VG 1080 P30 H 264 MEMORY 256 MB SD RAM OPERATING SYSTEM BOOTS FROM MICRO CD CARD POWER SUPPLY FROM MICRO USB SOCKET 5V (1-2A) ขั้วต่อใช้งาน GPIO CONNECTOR : 40 PIN แบบเดียวกับในรุ ่น MODEL B+ (GPIO ต่างๆ ไม่สามารถรับแรงดัน 5V ได้ ใช้ได้กับ 3.3V เท่านั ้น) USB : 1 PORT USB 2.0 VIDEO OUTPUT : HDMI CONNECTOR และ JACK 3.5 mm. AUDIO OUT : JACK 3.5 mm. และ HDMI CONNECTOR CAMERA CONNECTOR : 15-PIN MIPI CAMERA MEMORY CARD SLOT : MICRO SD Raspberry Pi เนื่องจาก Raspberry Pi MODEL A+ ไม่มีพอร์ต LAN ดังนั้นการเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตเพื่อโหลดข้อมูลต่างๆ จำ เป็นต้องใช้ USB WIFIในการเชื่อมต่อ ดังรูป โดยจากรูปจะต่อ USB WIFIและ ตัวรับสัญญาณจากคีย์บอร์ดและเมาท์ผ่าน USB HUB เนื่องจาก MODEL A+ มี พอร์ต USB เพียงช่องเดียว *** RASPBERRY-MOD A+ -256M * 1,090.- (C-YA-A-00198) *** *** บอร์ดนี ้เป็นสินค้าจากต่างประเทศ นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ วงจรอุปกรณ์เป็น SMD ไม่สามารถซ่อมได้ ทางอีทีที ได้ทำการตรวจสอบวงจรทุกส่วนว่า สามารถทำงานได้ ก่อนการจำหน่ายแล้วทุกบอร์ด *** ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ ่นนี ้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื ่อนไขนี กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน และส่งกลับสินค้านี เพื ่อรับเงินคืน *** Raspberry Pi * ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ เปลี ่ยนแปลงรายละเอียด รูปภาพ และราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Transcript of E T RASPBERRY PI3-MOD B + SD8G * 1,330.- RASPBERRY-MOD … Pi 3.pdf · Raspberry Pi 3 Raspberry Pi...

Page 1: E T RASPBERRY PI3-MOD B + SD8G * 1,330.- RASPBERRY-MOD … Pi 3.pdf · Raspberry Pi 3 Raspberry Pi 3 Raspberry Pi PRODUCT CATALOG 2018 1 Electronics Technology Team RASPBERRY-MOD

ETT CO., LTD.บรษท อทท จำกด

www.etteam.come-mail : [email protected] : 02-7121120 Fax : 02-3917216

Line ID : etteam1

RASPBERRY PI3-MOD B + SD8G * 2,030.- (C-YA-A-00214) ***

เปนชด RASPBERRY PI3-MOD B รนใหม สด PI3 โดยเพมวงจร WIFI และ BLUETOOTHพรอมเพมความเรวของตว CPU ใหมากขนกวา PI2 ขายพรอม SD CARD 8Gทมการลงระบบปฏบตการ OS แลว• ชด RASPBERRY PI3 เปนคอมพวเตอรขนาดเลก 32 บต พรอมหนวยความจำ 1GBสามารถตอใชงานกบจอภาพคอมพวเตอร หรอจอ TV (HDMI) พรอม KEY BOARD,MOUSE ทำงานไดเหมอนเครองคอมพวเตอรเครองหนง เขา WEB, เลนไฟลมลตมเดยรตางๆ เลอกใชระบบปฏบตการตางๆ ผานทาง SD CARD ได เชน LINUX, WINDOWS 10 ได• ชด RASPBERRY PI3 นนเปนบอรดทมขนาด และขวตอตางๆ เชนเดยวกนกบรนRASPBERRY PI2 สามารถใชอปกรณตางๆ และกลองจากในรนเดมได (ยกเวน POWERSUPPLY จะตองใช 5V ขนาดไมตำกวา 2.4A)

• CPU ใช BROADCOM BCM2837 64 BIT QUAD CORE 1.2GHz เรวกวาในรน PIประมาณ 50-60%, RAM 1 GB• ใช BCM43143 WIFI และ BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE) ON BOARD• 400 MHz VIDEO CORD IV GPU• OPERATING SYSTEM BOOTS FROM MICRO SD CARD• DIMENSION 85 x 56 x 17 mm.• POWER SUPPLY จากขว MICRO USB SOCKET 5V/2.4AพรอมขวตอใชงานGPIO CONNECTOR : 40 PIN HEADER 2.54 mm. ตวผ (GPIO, UART, I2C ฯลฯ)USB : 4 PORT USB 2.0 สำหรบตอ KEY BOARD, MOUSEETHERNET : 10/100 BASE RJ45VIDEO OUTPUT : HDMI และ COMPOSITE VIDEO (PAL/NTSC) 3.5 mm.

4-POLE JACKAUDIO OUTPUT : HDMI และ 3.5 mm. 4-POLE JACKCAMERA CONNECTOR : 15 PIN MIPI CAMERA SERIAL INTERFACE (CSI-2)MEMORY CARD SLOT : MICRO SD

• จอรบภาพทางขว HDMI• สายตอ HDMI (CABLE HDMI/HDMI 2.0)• KEY BOARD USB• MOUSE USB• POWER SUPPLY 5V พรอมขวตอMICRO USB (ET-SWITCHINGADAPTER 5V 3A TYPE U)

การตอจอภาพทางขว HDMI จะตองม• COMPUTER• ROUTER (DHCP SERVER)• สาย LAN DIRECT 2M• POWER SUPPLY 5V พรอมขวตอ MICRO USB (ET-SWITCHINGADAPTER 5V 3A TYPE U)

การตอทาง RJ45 LAN จะตองม

RASPBERRY PI3-MOD B * 1,790.- (C-YA-A-00213) ***

Raspberry Pi 3

Raspberry Pi 3

PRODUCT CATALOG 2018Raspberry Pi Electronics Technology Team1 RASPBERRY-MOD A+ -256M + SD 8G * 1,330.- (C-YA-A-00199)เปนชด Raspberry Pi รน MODEL A+ ขนาด 256MB พรอมหนวยความจำเกบระบบปฏบตการ SD CARD ขนาด 8 GB เปนบอรดรนทผลตในองกฤษ (UK) เปนคอมพวเตอรขนาดเลก 32 BIT พรอมหนวยความจำ 256 BIT สามารถลงระบบปฏบตการตางๆ ได เชน LINUX, FEDORA, ARCH LINUX, RISC OS. ฯลฯ

• เปนบอรดขนาดทเลกลงกวาในรน MODEL B+ และราคาทประหยดขน ขนาดบอรด65.0 x 56.0 mm.• ใชชพ SoC BROADCOM BCM2835 ซงรวม CPU, GPU และ SD RAM ไวในตวถงเดยวกน• หนวยประมวลผลการ (CPU) 700 MHz ARM 11 ARM1176JZF-S CORE• หนวยประมวลผลภาพ (GPU) BROADCOM VIDEO CORE IV, OPEN GL ES 2.0OPEN VG 1080 P30 H 264• MEMORY 256 MB SD RAM• OPERATING SYSTEM BOOTS FROM MICRO CD CARD• POWER SUPPLY FROM MICRO USB SOCKET 5V (1-2A)ขวตอใชงาน• GPIO CONNECTOR : 40 PIN แบบเดยวกบในรน MODEL B+ (GPIO

ตางๆ ไมสามารถรบแรงดน 5V ได ใชไดกบ 3.3V เทานน)

• USB : 1 PORT USB 2.0• VIDEO OUTPUT : HDMI CONNECTOR และ JACK 3.5 mm.• AUDIO OUT : JACK 3.5 mm. และ HDMI CONNECTOR• CAMERA CONNECTOR : 15-PIN MIPI CAMERA• MEMORY CARD SLOT : MICRO SD

Raspberry Pi

เนองจาก Raspberry Pi MODEL A+ไมมพอรต LAN ดงน นการเช อมตออนเตอรเนตเพอโหลดขอมลตางๆ จำเปนตองใช USB WIFIในการเชอมตอดงรป โดยจากรปจะตอ USB WIFIและตวรบสญญาณจากคยบอรดและเมาทผานUSB HUB เนองจาก MODEL A+ มพอรต USB เพยงชองเดยว

***

RASPBERRY-MOD A+ -256M * 1,090.- (C-YA-A-00198) ***

*** บอรดนเปนสนคาจากตางประเทศ นำเขามาจำหนายในประเทศ วงจรอปกรณเปนSMD ไมสามารถซอมได ทางอทท ไดทำการตรวจสอบวงจรทกสวนวาสามารถทำงานได กอนการจำหนายแลวทกบอรด

*** ทาง อทท จะไมมการรบประกนสนคา เฉพาะรนนถาไมสามารถยอมรบเงอนไขนกรณาหามเปดกลองใชงาน และสงกลบสนคาน เพอรบเงนคน ***

Raspberry Pi

* ราคาสนคายงไมรวมภาษมลคาเพม 7% บรษทขอสงวนสทธในการ เปลยนแปลงรายละเอยด รปภาพ และราคาสนคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

Page 2: E T RASPBERRY PI3-MOD B + SD8G * 1,330.- RASPBERRY-MOD … Pi 3.pdf · Raspberry Pi 3 Raspberry Pi 3 Raspberry Pi PRODUCT CATALOG 2018 1 Electronics Technology Team RASPBERRY-MOD

ETT CO., LTD.บรษท อทท จำกด

www.etteam.come-mail : [email protected] * ราคาสนคายงไมรวมภาษมลคาเพม 7% บรษทขอสงวนสทธในการ

เปลยนแปลงรายละเอยด รปภาพ และราคาสนคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนาTel : 02-7121120 Fax : 02-3917216

PRODUCT CATALOG 2018Raspberry Pi

Line ID : etteam1

Electronics Technology Team

เปนชดอปกรณทดลองทใชงานรวมกบหนงสอ “ เรยนร เขาใจ ใชงาน Raspberry Pi3 ” โดยแบงออกเปน 2 ชด คอ ชด ET-RASPBERRY HAT EXP BOXทใชรวมกบบอรด RASPBERRY ใชในการตอทดลอง บทท 1-11 (แนะนำตองมชดนกอน จงจะซอชด ET-RASPBERRY MINI EXP BOX ได) ชด ET-RASP-BERRY MINI EXP BOX ใชในการทดลอง บทท 12-16

โดยทงสองชดน จะไมมสวนของตวบอรด CPU RASPBERRY PI3 ให ลกคาสามารถเลอกซอเพมเตมเองได หรอในกรณทมบอรด RASPBERRYPI3 และอปกรณสายตอ, POWER SUPPLY อยแลว กไมจำเปนตองซอเพม ซอเฉพาะชดอปกรณ ET-RASPBERRY HAT หรอ MINI เทานน

ET-RASPBERRY HAT EXP BOX สามารถใชคกบหนงสอ “ เรยนร เขาใจ ใชงาน Raspberry Pi3 ” ทดลองไดตงแต บทท 1 - บทท 11 สวน บทท 12 - บทท 16สามารถใชรวมกบชด RASPBERRY MINI EXP BOXสามารถ ทดลอง ใชงาน เรยนร ในเรอง• พฒนาการของ RASPBERRY • การสราง SD CARD • วธการเขยนโปรแกรมไพธอน • การทดลอง LED, SW• การทดลอง LED แบบ RGB • การทดลองรบ IR REMOTE • การทดลอง OUTPUT RELAY • การทดลอง OPTO DC IN• การทดลอง RS232 PORT • การทดลอง KEY 4X4 • การทดลอง LCD • การทดลองกำเนดเสยง BUZZER• การทดลอง RTC • การทดลอง SENSOR ความชน* แนะนำควรจะมอปกรณทดลอง RASPBERRY HAT EXP BOX กอน จงจะใชชด RASPBERRY MINI EXP BOX ได

ET-RASPBERRY HAT EXP BOX * 4,650.- (P-ET-A-00557) ET-RASPBERRY MINI EXP BOX * 670.- (P-ET-A-00558)

ตวอยางการตอทดลองET-RASPBERRYHAT EXP BOXเข าก บต วบอร ดRaspberry Pi3

ชดอปกรณทดลอง RASPBERRY HAT EXP BOX จะบรรจอยในกระเปาอยางด สามารถใชงาน และเกบรกษาชดอปกรณทดลองใหอยครบสมบรณ โดยในชดจะประกอบดวย

• ET-MINI MCP3424 ADC • ET-MINI MCP23017• LDR, THERMISTER, R, LED • PROJECT BOARD 400 HOLESสามารถใชคกบหนงสอ “ เรยนร เขาใจ ใชงาน RASPBERRY PI3 ”ทดลองใน บทท 12 - บทท 16 สามารถทดลองในเรอง• การทดลอง A TO D วดแรงดน, LDR, THERMISTER• การทดลอง INPUT, OUTPUT I/O ทาง PORT I2C

ในชดประกอบดวย

• SD CARRD 16GB-EXP3 เปน SD CARD ทม OS พรอม ตว LAB การทดลอง• ET-LCD SW HAT • ET-SENSOR SHT31• ET-iLED 4X4 RGB (HEADER 40PIN) • ET-IR REMOTE KEY• ET-SWITCHING 5V 2A TYPE B • ET-OPTO RELAY4 HAT• ET-OPTO DC IN4 HAT • ET-TEST HAT• ET-CONV 10/RS232 HAT • ET-MINI DC MOTOR• ET-MINI SMCC V2 • ET-MINI KEY 4X4• ET-TEST 10P/OUT • ET-TEST 10P/INP• ชดสายตอทดลอง • สายแพร 10PIN• DVD ตวอยางโปรแกรม และโปรแกรมใชงานตางๆ ของ RASPBERRY PI3• หนงสอ “ เรยนร เขาใจ ใชงาน Raspberry Pi3 ”• กระเปาพลาสตกอยางดใชเกบชดทดลอง ET-BOX1

ชดอปกรณทดลอง RASPBERRY MINI EXP BOX บรรจในกลองพลาสตก โดยจดแบงเปนชอง สะดวก ในการนำไปใชงาน

• บอรด RASPBERRY PI3, POWER SUPPLY, สายตอจอ, สาย LAN ไมรวมอยในชด

ตวอยางการตอทดลอง ET-RASPBERRY MINI EXP BOX เขากบตวบอรด Raspberry Pi3

2

Page 3: E T RASPBERRY PI3-MOD B + SD8G * 1,330.- RASPBERRY-MOD … Pi 3.pdf · Raspberry Pi 3 Raspberry Pi 3 Raspberry Pi PRODUCT CATALOG 2018 1 Electronics Technology Team RASPBERRY-MOD

ETT CO., LTD.บรษท อทท จำกด

www.etteam.come-mail : [email protected] * ราคาสนคายงไมรวมภาษมลคาเพม 7% บรษทขอสงวนสทธในการ

เปลยนแปลงรายละเอยดสนคา รปภาพ และราคาสนคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนาTel : 02-7121120 Fax : 02-3917216

Line ID : etteam1

PRODUCT CATALOG 2018Raspberry Pi Electronics Technology Team

เนอหาจะอธบายการเขยนโปรแกรม และการใชงานบอรดRASPBERRY PI3 ครอบคลมเนอหาการใชงาน เชน GPIO,I2C, SPI, ADC, LCD, LED แบบ RGB, IR REMOTE, 4X4KEY BOARD, DC INPUT, RELAY , WEB CAM พรอมแนะนำบอรด RASPBERRY PI3, แนะนำภาษาPYTHON ทใชเขยนโปรแกรมบนบอรด RASPBERRY,แนะนำเรอง PROTOCAL INTERNET, OPEN CV, SDL2 เปนตน พรอมการตอทดลองกบบอรด HAT ตางๆและบอรด ET-MINI I/O ตางๆ ของทาง อทท,พมพดวยกระดาษปอนด จำนวน 352 หนา

หนงสอ “ เรยนร เขาใจ ใชงาน Raspberry Pi3 ”(A-BK-P-00151) 210.-

SD CARD 16GB-EXP3 * 350.- (A-CM-A-00049)เปนหนวยความจำ SD CARD แบบ MICRO SD16GB CLASS10 ทม OS พรอมทำงานกบบอรดRASPBERRYPI3 โดยจะมตวอยางโปรแกรม ทใชในการทดลองบรรจอย รวมทงสวนไลบรารทใชในตวโปรแกรมการทดลอง สามารถใชงานไดเลย

*** SD CARD นจะมใหแลวในชด ET-RASPBERRY HAT EXP BOX **

ET-SWITCHING ADAPTER 5V 3A TYPE U * 395.-(A-AP-A-00107)เปน DC POWER SUPPLY แบบ SWITCHING มาตรฐาน มอก. และ UL

INPUT : AC INPUT 100-240VAC ขว 3 PIN ตวผ ( ในกรณลกคาไมมสาย AC แบบ 3 ขา ตองซอเพมดวย สายไฟ POWER 3P AC1.8M ราคา * 35.- )OUTPUT : 5V 3A ขวตอแบบ USB MICRO TYPE B MALE

••••• สาย LAN DIRECT 2 M (P-CB-A-00028) * 100.-

••••• CABLE HDMI/HDMI 1.8M (A-CB-A-00046) * 170.-

(P-ET-A-00502)ET-USB/RS232 MINI R1 * 440.-เปนบอรดเปลยนสญญาณจาก RS232 PORTใหเปนPORT แบบ USB ขนาดเลก, ราคาประหยดใชตอเขาโดยตรงกบขว USB 2.0 ของคอมพวเตอร พซ• ใชไอซของ บรษท FTDI เบอร FT231XSในการทำงาน หมดปญหาของ DRIVER ระบบ OSใหมๆ ในอนาคต• ขวตอ RS232 แบบ DB9 PIN ตวผ และขวตอ USBแบบ TYPE A• ทำงานบน OS WINDOWS 98 / SE / ME / 2000 /XP / 7 / 8 / LINUX / MAC OS

(C-YA-A-00230)WEB CAM USB * 360.-เปนกลอง WEB CAM USB ตอเขากบ ขวตอ USBของบอรด RASPBERRY ได ใชในการตอทดลองบทท 15 สะดวกในการตอใชงาน• IMAGE SENSOR CMOS• MAXIMUM DYNAMIC PIXEL : 5.0M pixels• FRAME RATE : 30 fps• COMPATIBLE WITH USB2.0/1.1

3••••• RASPBERRY CAMERA

* 1,190.- (C-YA-A-00200) ***

••••• สาย LAN DIRECT 2 M (P-CB-A-00028) * 100.-

••••• CABLE HDMI/HDMI 1.8M (A-CB-A-00046) * 170.-

••••• SD CARD 8 GB-MOD B+ -512M (A-CM-A-00045) * 240.-

เปน SD MICRO 8G ทมการลงระบบปฏบตการแลว ใชไดกบ Raspberry PIMOD B+, MOD A+, Raspberry PI2 MOD B

เปน MODULE กลองทออกแบมาใชงานรวมกบบอรด Raspberry PI ใชไดทงMODEL A+, MODEL B, MODEL B+, Raspberry PI2 MOD B และสามารถเชอมตอกบ SOCKET CAMERA แบบ CSI BUS ได• ขนาดบอรด 25 x 20 x 9 mm.• ความละเอยดของกลอง 5 MP (2529 x 1944 PIXELS)• ใชเซนเซอร OMNIVISION 5647 โดยการโฟกสเปนแบบคงท• สามารถถายวดโอความละเอยด 1080P30, 720P60 และ 640 x 480 P 60/P90

••••• CASE RASPBERRY-MOD B+ * 290.-

• เปน CASE สำหรบ RASPBERRY PI2 MOD B,RASPBERRY-MODB+-512M โดยเปนแผนอะครลกใส หนา 3 mm. ประกอบเปนกลองไดเองโดยงาย• พรอม HEATSINK ระบายความรอนพรอมกาวตดกบIC (นำความรอนได) จำนวน 2 ชน

(A-CV-D-00018)

••••• ET-CONV 40D (P-ET-A-00198) * 30.-

การตอ RsapberryCamera เขากบบอรดRaspberry Pi

••••• PI-CONV 40T * 100.- (A-CO-A-00292)บอรด PI-CONV 40T เปนบอรด CONVER ขวตอ 40 PIN ทเปน I/O PIN ในบอรดRASPBERRY PI รนทเปน 40 PIN เชน PI MODEL A+, PI MODEL B+, PI2 MODELB ใหเปนขวตอแบบ 40 PIN HEADER ตวผ พรอมพมพชอ I/O ท PCB ใชตอเขากบPROJECT BOARD ใชในการตอทดลองตางๆ (ในการตอจากบอรด RASPBERRYPI 40 PIN ตองใชสายแพร 40 PIN ในการตอดวย ไมมใหในชด)

การตอ PI-CONV 40T เขากบบอรด RaspberryPi2 MODEL B และ PROJECT BOARD

Page 4: E T RASPBERRY PI3-MOD B + SD8G * 1,330.- RASPBERRY-MOD … Pi 3.pdf · Raspberry Pi 3 Raspberry Pi 3 Raspberry Pi PRODUCT CATALOG 2018 1 Electronics Technology Team RASPBERRY-MOD

คณสมบตของ ET-iLED 4x4-RGB• ใชไฟเลยงวงจร 5VDC โดยแยกออกมาโดยเฉพาะ (กระแสใชงาน 1 AMP)• ใชการควบคมวงจรใหแสดงผลแบบ SERIAL NZR ดวยสายสญญาณ CONTROLเพยงเสนเดยว หรอ 1 BIT ในการควบคม LED ทง 16 ตว• INPUT ตอใชงานสญญาณ TTL 5V พรอมวงจร BUFFER 3.3V TO 5V ในการตอกบบอรด RASPBERRY• พรอมวงจร IR รบขอมลจาก IR REMOTE KEY ได ใช IC เบอร TSOP4838ทำใหสามารถเขยนโปรแกรม สงการทำงานของ LED RGB ไดจาก IR REMOTE KEY• บอรด ET-iLED 4x4-RGB มขวตอหลายๆ รปแบบ ทำใหสามารถตอใชงานกบบอรดตางๆ ไดทาง1. ขว 10PIN ETT ตอผานทางสายแพร 10PIN (เปน OPTION “ สายแพร 10PIN CON210CM (P-CB-A-00033) ” ราคา * 30.-) สามารถตอกบบอรด อทท รน ET-BASE AVREASY32U4, ET-BASE AVR EASY88/168/328 เปนตน2. ขว 2 x 20 PIN ตอเขากบขว 2 x 20 PIN ของบอรด RASPBERRY PI2, PI3ดวยการบดกรขว 2 x 20 PIN (เปน OPTION “ 2 x 20 PIN STACKABLE 25.5 mm. (A-CO-A-00289) ” ราคา * 40.-)3. ขวตอมาตรฐานของ Arduino STANDARD ดวยการบดกรตอขวเพมเตม 6 PIN,10PIN และ 8 PIN x 2 (เปน OPTION 1x6 PIN STACKABLE 21mm. (A-CO-A-00299)ราคา * 7.-, 1x8 PIN STACKABLE 21mm(A-CO-A-00300) ราคา * 8.- และ 1x10 PINSTACKABLE 21mm(A-CO-A-00301) ราคา * 10.-)4. ขวตอ 14 x 2 PIN HEADER โดยตอกบบอรด ET-EASY168 หรอ 328 STAMPดวยการบดกรเพมขว 14 x 2 PIN HEADER (เปน OPTION ใช 2 ตว “ CON 1 x 14FEMALE PCB (A-CO-A-00302) ” ราคา * 9.-)5. ขวตอ 3 PIN HEADER ตอเขากบบอรด CONTROL ตางๆ ทงขวตอ 3 PIN DATA,+5V, GND• สามารถนำบอรด ET-iLED 4x4-RGB มาตอใชงานแสดงผลรวมกนไดมากกวา 1 บอรดสงสดไมเกน 64 บอรด (ขอแนะนำ CPU ทจะมาตอใชงานดวยจะตองมความเรวสงในการทำงาน เชน AVR, ARM ฯลฯ CPU ในตระกล MCS51 หรอ PIC ธรรมดาไมสามารถใชงานไดดกบบอรดน• POWER SUPPLY +5VDC กระแสไมตำกวา 1A โดยตอผานขว 2 PIN TERMINALหรอทางขว 2 PIN HEADER 2.50 mm. (เปน OPTION สามารถตอใชกบ ET-SWITCH-ING ADAPTER 5V 2A TYPE B (A-AP-A-00095) ราคา * 190.-)• ขนาด PCB 5.96 x 6.85 cm.• ชด ET-iLED 4x4-RGB ประกอบดวย ... บอรด ET-iLED 4x4-RGB, CD-ROMคมอใชงาน และตวอยางโปรแกรมใชงานบอรด

เปนบอรดแสดงผล LED ในรปแบบ RGB ในราคาสดประหยด ออกแบบมาใหสามารถตอใชงานกบบอรด CONTROLLER ได ในหลายๆ รปแบบเชน ตอกบบอรด RASPBERRY PI, Arduino BOARD บอรดตางๆ ของทาง อทท ฯลฯ ตวบอรด 4x4-RGB นประกอบดวย LED RGB เบอรWS2812B จำนวน 16 ตว ตอในรปแบบ 4x4 DOT แสดงความละเอยดของส RGB ไดสงถง24 BIT COLOR หรอ 16 ลานส พรอมตงความสวางของ LED นไดถง 256 ระดบ

ET-IR REMOTE KEY * 120.- (P-ET-A-00546)เปน KEY IR REMOTE ขนาดเลก ความถ38KHz จำนวนคย 20 คย พรอม BATTERY3V ใหในชดขนาด 8.65 x 4.10 x 0.75 cm.

• รปการตอกบบอรด RASPBERRY PI2,PI3 ทางขว 40 PIN (OPTION)

ETT CO., LTD.บรษท อทท จำกด

www.etteam.come-mail : [email protected] * ราคาสนคายงไมรวมภาษมลคาเพม 7% บรษทขอสงวนสทธในการเปลยนแปลง

รายละเอยดสนคา รปภาพ และราคาสนคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนาTel : 02-7121120 Fax : 02-3917216

Line ID : etteam1

PRODUCT CATALOG 2018Raspberry Pi Electronics Technology Team4(P-ET-A-00550)

คณสมบตของบอรด ET-LCD SW HAT• บอรดตอใชงานกบบอรด RASPBERRY PI MODEL B+, PI2 MODEL B, PI3ทเปนขวตอแบบ 40 PIN• LCD 16 x 2 แบบ BACKLIGHT ตอควบคมใชงาน LCD แบบ 4 BIT พรอม VR ปรบCONTRAST• SW แบบกดตดปลอยดบ 5 ตว• REAL TIME CLOCK RTCเบอร DS3231 พรอม BATTERY 3V BACKUP• BUZZER MINI กำเนดเสยง ทำงานท LOGIC 1• ขวตอ I2C แบบ BOX 5 PIN สามารถนำไปตอกบอปกรณตางๆ ได เชน ตอ SEN-SOR วดความชน และอณหภม ET-SENSOR SHT31 พรอมตวอยางโปรแกรมกบSHT31 น (OPTION ซอเพมเตม ET-SENSOR SHT31 (P-ET-A-00539) * 370.-)พรอมวงจรปรบระดบแรงดน สามารถใชกบแรงดน 5V ได• บอรดใชไฟ 5V และ 3.3V ทตอจากบอรด RASPBERRY PI ทตอ• ขนาด PCB 8.49 x 5.6 cm.• ชด ET-LCD SW HAT ... ประกอบดวย บอรด ET-LCD SW HAT, CD-ROM คมอและตวอยางโปรแกรม

ET-LCD SW HAT * 590.-ET-LCD SW HAT ... เปนบอรด I/O อกบอรดหนงของทาง ETT ทออกแบบตอกบบอรด RASPBERRY PI แบบขว I/O 40 PIN โดยตวบอรดจะประกอบไปดวยอปกรณLCD แบบ 16 x 2, SW, BUZZER, RTC พรอมขวตอ I/O แบบ I2C โดยในการใชงานผใชสามารถนำบอรด ET-LCD SW HAT ไปเสยบตอเขาทางขว 40 PIN ของ RASPBERRYPI ไดเลย จากนนกฝกเขยนโปรแกรมควบคมอปกรณตางๆ หรอ นำไปประกอบโครงงานไดเลยโดยในชดจะมตวอยางโปรแกรมการใชงานกบอปกรณตางๆ บนบอรดทงหมดเขยนดวยภาษา PYTHON ในแผน CD ใหดวย

(P-ET-A-00548)ET-iLED 4x4-RGB * 320.-

ET-RPI START KIT-40 * 310.- (P-ET-A-00533)

คณสมบตของบอรด ET-RPI START KIT-40• ออกแบบมาใชงานกบบอรด RASPBERRY PI รนทมขว I/O 40 PIN เชน PI MODELA+, PI MODEL B+, PI2 MODEL B• ขวตอ 40 PIN จากบอรด RASPBERRY PI จะถกเปลยนใหเปนขวในแบบตวผHEADER และแบบตวเมย HEADER ในแบบ 25PIN และ 8 PIN พรอมพมพชอของPIN I/O นน สะดวกในการเลอกนำไปตอใชงาน• ม I/O ในแบบงายใหใชตอทดลอง − 4 SW. แบบกดตดปลอยดบ พรอมขวตอ − 4 LED ขนาด 3 mm. พรอมขวตอ − 1 MINI BUZZER พรอมขวตอ• ขวตอ POWER จากนอกบอรด 5V และ 3.3V • ขนาด PCB 15.3 x 9 cm.• ในชด ET-RPI START KIT-40 ... ประกอบดวย 1. ตวบอรด ET-RPI START KIT-402. สายแพร 40PIN CON2 ยาว 10 cm. 3. เอกสารวงจร

• รปการเชอมตอบอรด ET-LCDSW HAT เขากบบอรด RASP-BERRY PI

ET-RPI START KIT-40เปนบอรดทถกออกแบบมาใชงานรวมกบบอรดRASPBERRY PI เพอตอใชทดลองวงจรตางๆ ไดโดยสะดวก

• ET-RPI START KIT-40ตอใชงานรวมกบบอรด RASP-BERRY PI2 MODEL B

Page 5: E T RASPBERRY PI3-MOD B + SD8G * 1,330.- RASPBERRY-MOD … Pi 3.pdf · Raspberry Pi 3 Raspberry Pi 3 Raspberry Pi PRODUCT CATALOG 2018 1 Electronics Technology Team RASPBERRY-MOD

ETT CO., LTD.บรษท อทท จำกด

www.etteam.come-mail : [email protected] : 02-7121120 Fax : 02-3917216

Line ID : etteam1

ET-OPTO RELAY4 HAT * 450.-(P-ET-A-00531)

ET-OPTO DC-IN4 HAT * 350.-(P-ET-A-00532)

ET-OPTO RELAY4 HAT เปนบอรดทออกแบบมาตอกบขว 40PIN ของบอรด RASP-BERRY PI โดยเปนบอรด RELAY ขนาด 4 ตวคณสมบตของบอรด ET-OPTO RELAY4 HAT• สามารถใชงานรวมกบบอรด RASPBERRY PI MODEL A, MODEL B+, PI2 MODEL B• มสวนเชอมตอวงจรสำหรบ รบคา ID EEPROM (เปน OPTION เพมเตม)• ใชวงจรขบ RELAY ในแบบ OPTO-ISOLATION (4N33) ในการควบคมการสงทำงานของตว RELAY• ใช RELAY แบบ 5VDC ขนาดหนาสมผส 0.5A/125VAC หรอ 1A/30VDCมขวตอใชงานแบบ SCREW TERMINAL BLOCK 3 PIN (NO, COM, NC)• พรอม JUMPER เลอก I/O สำหรบตอใชงานควบคม RELAY ทง 4 ตว ทำใหสามารถตอบอรด RELAY ได 2 บอรด ( 8 RELAY ) ตอ ระบบ• ขวตอไฟเลยง RELAY สำหรบตอจากภายนอกบอรด และม JUMPER เลอกไฟเลยงRELAY วาจะใชภายในบอรด หรอไฟนอกบอรด โดยเปนแบบ SCREW TERMINALBLOCK 2 PIN และแบบ WAFER 2.5 mm. 2 PIN (สามารถตอใชงานกบ ET-SWITCH-ING ADAPTER 5V 2A TYPE B (A-AP-A-00095) * 190.- ได)• ใช CONNECTOR 2 x 20 PIN STACKABLE 25.5 mm. เปนแบบขาพเศษ ทำใหสามารถตอซอนบอรดขนไปเปนขนๆ ได• ขนาด PCB 6.5 x 5.6 mm., ชดเสาเหลกเปน OPTION เลอกซอใหตรงกบชนของการตอบอรด• บอรด ET-OPTO RELAY4 HAT ... ประกอบดวย บอรด ET-OPTO RELAY4 HAT,เอกสารใชงาน และตวอยางโปรแกรม

ET-OPTO DC-IN4 HAT เปนบอรดทออกแบบมาตอกบขว 40 PIN ของบอรด RASP-BERRY PI โดยเปนบอรด INPUT ในแบบ OPTO ISOLATION ขนาด 4 ชองคณสมบตของบอรด ET-OPTO DC-IN4 HAT• สามารถใชงานรวมกบบอรด RASPBERRY PI MODEL A, MODEL B+, PI2 MODEL B• มสวนเชอมตอวงจรสำหรบ รบคา ID EEPROM (เปน OPTION เพมเตม)• บอรดใชทำหนาทเปน INPUT รบสญญาณในแบบ DC แยกการทำงานดวย PC817OPTO ISOLATION แยกระบบไฟ ออกจากกน จำนวน 4 ชองสญญาณ• สามารถเลอกระดบ INPUT ทจะใชงานได 3 ระดบ ใหเหมาะสมกบงานทใช ตออยดวย JUMPER แยกอสระทง 4 ชอง คอ 5VDC, 12VDC และ 24VDC• พรอม JUMPER เลอก I/O สำหรบตอรบ INPUT ไดทง 4 ชอง ทำใหสามารถตอบอรด INPUT ได 2 บอรด ( 8 INPUT) ตอ ระบบ• ขวตอ INPUT 4 ชอง ใชงาน ใชขวแบบ SCREW TERMINAL BLOCK 2 PIN• ใช CONNECTOR 2 x 20 PIN STACKABLE 25.5 mm. เปนแบบขายาวพเศษทำใหสามารถตอซอนเปนชนๆ ได• ขนาด PCB 6.5 x 5.6 mm., ชดเสาเหลกเปน OPTION เลอกซอใหตรงกบชนของการตอบอรด• บอรด ET-OPTO DC-IN4 HAT ... ประกอบดวย บอรด ET-OPTO DC-IN4 HAT,เอกสารใชงาน และตวอยางโปรแกรม

• รปการตอใชงาน ET-OPTO RELAY4 HAT เขากบบอรด RASPBERRY PI • รปการตอใชงาน ET-OPTO DC-IN4 HAT เขากบบอรด RASPBERRY PI

PI HEATSINK SET * 38.-(A-BX-I-00056)

เปนชด HEAT SINK ม 3 ตวอยในชด พรอมมกาวในตว HEAT SINK สามารถนำไปตดกบIC ไดโดยตรง ใชตดกบ IC บนบอรด RASPBERRY PI-B-512M, PI2 MODEL B, PIMODEL A, PI MODEL B+• ในกรณ PI-B-512M ใชตด 3 ตว ตดลงบน CHIP คอ CPU, LAN, POWER SUPPLY• สวน RASPBERRY รนอน ใชตด 2 ตว ตดลงบน CHIP คอ CPU, LAN

RW20MM-40SET * 65.-(A-CB-A-00051)RW20FF-40SET * 65.-(A-CB-A-00052)RW20MF-40SET * 65.-(A-CB-A-00053)เปนสายตอทใชตอทดลองกบ บอรดตางๆ หรอ PROJECT BOARD โดยจะเปนลกษณะสายออน ขนาดความยาว 20 CM. โดยจะม 3 แบบ ดวยกนใหเลอกใชตามรปแบบการตอแบบตางๆ ใน 1 ชด จะมสายอย 40 เสน

• RW20MM-40SET เปนขวตอหวทายแบบตวผทงสองดาน ใชตอกบ FEMALE PINHEADER หรอกบ PROJECT BOARD ขนาดความยาว 20 CM.

• RW20MF-40SET เปนข วตอหวดานหนงตวผ และหวดานหนงเปนตวเมยขนาดความยาว 20 CM.

• RW20FF-40SET เปนขวตอหวทายแบบตวเมยทงสองดาน ใชตอกบ MALE PINHEADER ขนาดความยาว 20 CM.

• รปประกอบการตด HEAT SINK

PRODUCT CATALOG 2018Raspberry Pi Electronics Technology Team5

* ราคาสนคายงไมรวมภาษมลคาเพม 7% บรษทขอสงวนสทธในการ เปลยนแปลงรายละเอยด รปภาพ และราคาสนคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

Page 6: E T RASPBERRY PI3-MOD B + SD8G * 1,330.- RASPBERRY-MOD … Pi 3.pdf · Raspberry Pi 3 Raspberry Pi 3 Raspberry Pi PRODUCT CATALOG 2018 1 Electronics Technology Team RASPBERRY-MOD

ETT CO., LTD.บรษท อทท จำกด

www.etteam.come-mail : [email protected] : 02-7121120 Fax : 02-3917216

Line ID : etteam1

ET-CONV10/RS232 HAT * 320.-(P-ET-A-00530)

ET-CONV10/RS232 HAT เปนบอรดทออกแบบมาเพอตอกบ 40PIN ของบอรด RASP-BERRY PI โดยม 2 รปแบบการใชงาน 1. รปแบบเปน RS232 PORT ใชงาน 2. รปแบบเปลยนขวตอ แบบ 40 PIN ของ RASPBERRY ใหเปนขวตอ 10 PINมาตรฐาน ETT เพอตอใชงานกบบอรด I/O ตางๆ ของทาง อททไดโดยงายคณสมบตของบอรด ET-CONV10/RS232 HAT• สามารถใชงานรวมกบบอรด RASPBERRY PI MODEL A+, MODEL B+, PI2 MODEL B• มสวนเชอมตอวงจรสำหรบ รบคา ID EEPROM (เปน OPTION เพมเตม)• มวงจร LINE DRIVER สำหรบแปลงระดบ LOGIC จากบอรด RASPBERRY PI ใหเปนRS232 โดยมขวตอ DB9 PIN ตวผ และแบบ 4 PIN (มาตรฐาน ETT)• มขวตอแบบ IDC 10PIN จำนวน 3 ชด (24 BIT I/O) จดขาตามมาตรฐานบอรดของทาง อทท ทำใหสามารถตอเขากบบอรด I/O ตางๆ ของทาง อทท ได โดยระดบสญญาณ I/O จะเปน 3.3V หามเกนกวาน (ในกรณนถาตองการใชตอกบระดบ 5Vกสามารถซอชด - ET-10PIN CONV 3/5M (P-ET-A-00461) ราคา *130.- ในกรณทตองการ ใหเปน INPUT หรอ OUTPUT ทง PORT (8 BIT) - ET-MINI LOGIC LEVEL B1 (P-ET-A-00520) ราคา *180.- ในกรณทตองการใชแบบ BIDIRECTIONAL จาก 3.3V ไป 5V หรอจาก 5V ไป 3.3V แยกอสระทง 8 BIT• พรอมขวตอ 2 x 20 PIN STACKABLE 25.5 mm. เปนแบบขายาวพเศษ ทำใหสามารถตอซอนบอรดขนไปเปนชนๆ ได• ขนาด PCB 6.5 x 5.6 mm., • ชดเสาเหลกเปน OPTION เลอกซอใหตรงกบชนของการตอบอรด • บอรด ET-CONV10/RS232 HAT ... ประกอบดวย บอรด ET-CONV10/RS232 HAT, เอกสารใชงาน และตวอยางโปรแกรม

• รปการตอใชงาน ET-CONV10/RS232 HAT เขากบบอรด RASPBERRY PI

ET-10PIN CONV 3/5M * 130.-(P-ET-A-00461)บอรดขนาดเลก พรอม 2 ขวตอ 10PIN ET BUS IOออกแบบใหสามารถตอเขากบสายแพร 10PINไดโดยสะดวก ใชในการเช อมตอวงจรสญญาณลอจกระหวางอปกรณ 5V เขากบอปกรณสญญาณ3.3V โดยใช ไอซ 74LCX245 เปนตวกลางในการเชอมตอ สามารถตง JUMPER ใหทง 8 BIT สงขอมมลจากดาน 5V ไป 3.3V หรอจาก 3.3V ไป 5V ไดพรอมวงจร REGULATOR 3.3V เหมาะสำหรบบอรดMCU ทม I/O ระดบ 3.3V จะไปตอเขากบ บอรด I/Oททำงานในระดบ 5V

ET-TEST HAT * 320.-(P-ET-A-00529)

ET-TEST HAT เปนบอรดทถกออกแบบใชทดสอบ I/O PORT ของบอรด RASPBERRYPI ทดสอบการทำงาน หรอใชในการเขยนโปรแกรมแบบงายๆ แสดงผลการทำงาน LEDหรอ BUZZER บนบอรดนคณสมบตของบอรด ET-TEST HAT• สามารถใชงานกบบอรด RASPBERRY ทม I/O PIN แบบ 40 PIN เชน RASPBERRYPI MOD A+, MODEL B+, PI2 MODEL B• มสวนเชอมตอวงจรสำหรบ รบคา ID EEPROM (เปน OPTION เพมเตม)• ม LED แบบ SMD จำนวน 26 ตว สำหรบใชทดสอบ I/O PORT ของ RASPBERRY PI• ม SW พรอม JUMPER สำหรบเลอกการทำงาน จำนวน 2 ชด• ม BUZZER พรอม JUMPER เพอใชทดสอบการทำงาน 1 ชด• พรอมขวตอ 2 x 20 PIN STACKABLE 25.5 mm.• ขนาด PCB 6.5 x 5.6 mm. • ชดเสาเหลกเปน OPTION เลอกซอใหตรงกบชนของการตอบอรด • ตวบอรด ET-TEST HAT ... ประกอบดวยตวบอรด ET-TEST HAT, เอกสารใชงาน และตวอยางโปรแกรม

• รปการตอใชงาน ET-TEST HAT เขากบบอรด RASPBERRY PI

ET-MINI LOGIC LEVEL B1 * 180.-(P-ET-A-00520)

ET-MINI LOGIC LEVEL B1 นจะเปน LOGICLEVEL แบบ BIDIRECTIONAL ทใช MOSFETในการทำงาน เปนบอรดทใชเชอมตอสญญาณทางลอจกระหวางอปกรณทเปน 5V กบอปกรณทเปน 3.3V โดยใช MOSFET ในการทำงานเชอมตอ ซงจะทำใหสามารถแปลงสญญาณลอจกไดทงสองทศทางทำใหสะดวกตอการนำไปใชงาน

• สามารถสงผานคาสญญาณลอจกจาก 5V ไปเปนลอจก 3.3V หรอ จาก 3.3V ไปเปน 5V ได• ม 8 ชองสญญาณในการตอใชงาน• สามารถใชไดกบสญญาณลอจก I/O ทวไป เชน แบบ SPI (ไมเกน 8 MHz), UART(ไมเกน 115200 bps), I2C (ไมเกน 400 KHz)• มไอซ REGULATOR 3.3V/800 mA ใหในบอรด สำหรบจายไฟจาก 5V ใหไปยงอปกรณ 3.3V• ขวตอใชงานเปน PIN HEADER 1x10 MALE และ PIN HEADER 1x10 FEMALEระยะ PITCH 2.54 mm. ให 2 ดาน• PCB 4.4x5.6 mm.• ในชดประกอบดวยบอรด และเอกสารการใชงาน

PRODUCT CATALOG 2018Raspberry Pi Electronics Technology Team6

* ราคาสนคายงไมรวมภาษมลคาเพม 7% บรษทขอสงวนสทธในการ เปลยนแปลงรายละเอยด รปภาพ และราคาสนคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

Page 7: E T RASPBERRY PI3-MOD B + SD8G * 1,330.- RASPBERRY-MOD … Pi 3.pdf · Raspberry Pi 3 Raspberry Pi 3 Raspberry Pi PRODUCT CATALOG 2018 1 Electronics Technology Team RASPBERRY-MOD

ETT CO., LTD.บรษท อทท จำกด

www.etteam.come-mail : [email protected] : 02-7121120 Fax : 02-3917216

Line ID : etteam1

ET-PROTO HAT * 42.-(P-ET-A-00564)

• รปการตอ ET-PROTO HAT เขากบขวตอ2 x 20 PIN STACKABLE 25.5 mm. ( ขวตอ 2 x 20 PIN นไมรวมกบ PCBตองสงซอเพม )

• รปการตอใชงาน ET-PROTOHAT ทบดกรเชอมตอกบ 2 x 20STACKABLE 25.5 mm. เขากบบอรด RASPBERRY PI

2 x 20 PIN STACKABLE 25.5 mm. * 40.-(A-CO-A-00289)

12.00 mm.

8.5 mm.5.0 mm.

- 2 x 20 PIN, 2.54 mm. PITCH, PIN GOLD PLATED- SIZE 8.5/5.0/12.00 mm.

เปนขวตอ 40 PIN แบบตวเมยหนงดาน และแบบตวผ อกหนงดาน ทมขนาดความสงพเศษเพอใหสงพอทจะไมชนกบอปกรณตางๆ ทอยใต PCBในการทำงานเหมาะสำหรบการใชงานกบ ET-PROTOHAT ทำใหสามารถตอเพมบอรดเปนชนๆ ได

ET-PROTO HAT หรอ PCB เอนกประสงค HAT (HARDWARE ATTACHEDON TOP) ออกแบบมาใชงานกบบอรด RASPBERRY PI รนทมขวตอ 40 PINเชน RASPBERRY PI MODEL A+, RASPBERRY PI MODEL B+, RASP-BERRY PI2 MODEL B สำหรบการตอวงจรตนแบบตางๆ เขากบ RASPBERRYPI ทางขว 40 Pคณสมบตของบอรด ET-PROTO HAT• ขนาด PCB 6.5 x 5.6 cm. เปน PCB แบบ PTH• มจดตอ PCB 40 PIN สำหรบตอกบ I/O PIN ของ RASPBERRY PI• มสวนเชอมตอวงจร สำหรบคา ID EEROM (เปน OPTION เพมเตม)• พรอมจดตอ I/O ออกมาใชงาน +5V, +3.3V, GND• ขวตอ PIN STACKABLE 2 x 20 (2 x 20 PIN STACKABLE 25.5 mm. เปนOPTION สงซอเพม)

ชดเสาเหลก DIA M2.6 x 16 * 34.-( P-DI-A-00005 )

ชดเสาเหลก DIA M2.6 x 18 * 34.-( P-DI-A-00006 )

• ชดเสาเหลก DIA 2.6 x 16 นนจะประกอบดวย ตวเสาทเปนตวผ และตวเมยในตว พรอม นอตตวผ และนอตตวเมย 4 ชด ตอถง ใชตอยดบอรดระหวางบอรดHAT ตางๆ ของ อทท กบบอรด RASPBERRY PI โดยจะใชยดเปนบอรดบนชนแรกทตดกบบอรด RASPBERRY PI ไดโดยพอด (เมอใชกบ 2 x 20 PINSTACKABLE 25.5 mm.)• ชดเสาเหลก DIA 2.6 x 18 นนจะประกอบดวย ตวเสาทเปนตวผ และตวเมยในตวพรอมนอตตวผ และนอตตวเมย 4 ชดตอถงใชตอยดบอรดระหวาง HAT ตางๆ ของอทท กบบอรด RASPBERRY PI โดยเปนบอรดในชนท 2 ขนไป จะตอไดพอด(เมอใชกบ 2 x 20 PIN STACKABLE 25.5 mm.)

Raspberry PI Board

ET-HAT ตางๆ

ET-HAT ตางๆ

• รปการตอชดเสาเหลก เขากบอรด RASPBERRY PI และบอรด ET-HAT แบบตางๆ

• ชดเสาเหลก DIA 2.6 x 16 ใชตอกบชนแรก

- ในชดจะมตวเสาเหลก, นอตตว ผ , เมย จำนวน 4 ชดตอถง

- ในชดจะมตวเสาเหลก, นอตตว ผ , เมย จำนวน 4 ชดตอถง

• ชดเสาเหลก DIA 2.6 x 18 ใชตอกบชนตอๆ ไป

18 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm. 16 mm.

5 mm.

ใช DIA M2.6 x 16

ใช DIA M2.6 x 18

PRODUCT CATALOG 2018Raspberry Pi Electronics Technology Team7

* ราคาสนคายงไมรวมภาษมลคาเพม 7% บรษทขอสงวนสทธในการ เปลยนแปลงรายละเอยด รปภาพ และราคาสนคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

Page 8: E T RASPBERRY PI3-MOD B + SD8G * 1,330.- RASPBERRY-MOD … Pi 3.pdf · Raspberry Pi 3 Raspberry Pi 3 Raspberry Pi PRODUCT CATALOG 2018 1 Electronics Technology Team RASPBERRY-MOD

ET-SENSOR SHT31

PRODUCT CATALOG 2018Raspberry Pi HATElectronics Technology Team

ETT CO., LTD.บรษท อทท จำกด

www.etteam.come-mail : [email protected] * ราคาสนคายงไมรวมภาษมลคาเพม 7% บรษทขอสงวนสทธในการ

เปลยนแปลงรายละเอยด รปภาพ และราคาสนคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนาTel : 02-7121120 Fax : 02-3917216

Line ID : etteam1

ET-IOT HAT * 450.- (P-ET-A-00600)

• PROBE DS18B20 HAT (P-CB-A-00046) * 160.-

เปนตววดอณหภม DS18B20พรอมสายตอยาว 100 cm. ในแบบกนนำ

• HOUSING 4P-4P (P-CB-A-00045) * 25.-

เปนสายตอ HOUSING 4 PIN ตวเมย (2.54 mm.) 2 ดาน ยาว 20 cm.

ET-IOT HAT เปนบอรดทถกออกแบบมาตอเขากบบอรด Raspberry Pi ทางขวตอ 40 PINโดยขยายบอรดใหสามารถตอเขากบระบบ I2C BUS เพอขยายระบบ INPUT, OUTPUT, SENSORตางๆ, ตอระบบ 1-WIRE, ตอเพม RTC

• รปการตอบอรด ET-IOT HAT เขากบบอรด Raspberry Piควรตอบอรด ET-IOT HAT เปนบอรดบนสด ในกรณตอหลายๆ บอรด

I2C BUS

I2C BUS

คณสมบตของบอรด ET-IOT HAT• สามารถตอใชงานรวมกบบอรด Raspberry Pi ทม 40PIN BUS เชน Raspberry Pi A, B+, Pi2, Pi3 ,Pi3+• ม PORT แบบ I2C BUS โดยใช IC เบอร PCA9517 เปน I2C BUS REPEATER เปลยนระดบจาก 3.3V ของทาง Raspberry Pi ใหเปน BUS I2C แบบ 5Vทำใหตดตอกบอปกรณทเปน I2C ไดไกลขน• ม PORT แบบ 1-WIRE โดยใช IC DS2482-100 เปลยนการตดตอแบบ I2C ใหเปนแบบ 1-WIRE เชน ตอกบตววดอณหภม แบบ 1-WIRE เบอร DS1820• ม RTC พรอม BATTERY 3V BACKUP เบอร DS3231 ใหบนบอรด เปนเวลาจรงให บอรด Raspberry Pi• ม SOCKET ขนาด 8 PIN ใชสำหรบตอ EEPROM (OPTION) ในตระกล 24XX สำหรบเปน ID บอรด หรอใชงานโดยทวไป• ขวตอ I2C มทงแบบขวตอ FEMALE RJ 6PIN (5V), WAFER 4PIN 2.50 mm. (5V) และขว WAFER 5PIN 2.50 mm. (3.3V) สามารถตอใชงานกบบอรด I/O ตางๆของ อทท ได เชน LCD 16x2 I2C, LCD 20x4 I2C, OLED 1.3 I2C, ET-DSP I2C 7SEGMENT, ET-I2C RELAY8, ET-I2C DCIN8, ET-I2C TO 40 IO-DIN หรอSENSOR ตางๆ ในรปแบบ I2C เชน ET-SENSOR SHT31, ET-SENSOR BME280 และอนๆ เปนตน• ขวตอ 1-WIRE ในแบบ WAFER 3PIN 2.50 mm. (5V) ใชตอกบอปกรณ 1-WIRE ตางๆ เชน ตววดอณหภม PROBE DS18B20, HAT ตางๆ เปนตน• ขวตอไฟเลยงจากบอรด Raspberry Pi จากภายนอก 5VDC (สามารถเลอกได) แบบ WAFER 2PIN 2.50 mm. และแบบ SCREW TERMINAL BLOCK 2PIN• ขวตอแบบ 4PIN HEADER 2.54 mm. ตวผ และตวเมย ของ PORT I2C ใชตอโดยตรงเขากบ บอรดตาง เชน ET-MINI MCP3424 ADC (14 BIT 4CH) ดวยสายตอHOUSING 4P-4P เปน OPTION ซอเพม• ขนาด PCB 6.5 x 5.6 cm. • ( ชดเสาเหลกเปน OPTION เลอกซอใหตรงกบชนของการตอบอรด )• บอรด ET-IOT HAT ประกอบดวย ... บอรด ET-IOT HAT, เอกสารการใชงาน และตวอยางโปรแกรม สามารถ DOWNLOAD ไดท

ET-MINI MCP3424 ADC

ET-DSP I2C 7SEG PANEL 4 ET-DSP I2C 7SEG PANEL 3 LCD 16 X 2 I2C LCD 20 X 4 I2C OLED 1.3 I2C WHITE / BLUE

ET-I2C TO 40 IO-DIN

I2C BUSET-I2C DCIN8ET-I2C RELAY8

ET-SENSOR BME280

1-WIRE

I2C BUS

OPTION ซอเพมเตม PROBE DS18B20 HAT

http://www.etteam.com/productPi/ET-IOT%20HAT/ET-IOT%20HAT.html

8

Page 9: E T RASPBERRY PI3-MOD B + SD8G * 1,330.- RASPBERRY-MOD … Pi 3.pdf · Raspberry Pi 3 Raspberry Pi 3 Raspberry Pi PRODUCT CATALOG 2018 1 Electronics Technology Team RASPBERRY-MOD

ETT CO., LTD.บรษท อทท จำกด

www.etteam.come-mail : [email protected] * ราคาสนคายงไมรวมภาษมลคาเพม 7% บรษทขอสงวนสทธในการ

เปลยนแปลงรายละเอยด รปภาพ และราคาสนคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนาTel : 02-7121120 Fax : 02-3917216

PRODUCT CATALOG 2018I2C BOARD

Line ID : etteam1

Electronics Technology Team9

RJ-I2C-M (P-CB-A-00039) * 60.-

เปนขว RJ11 หนงดาน และขว PIN HEADER ตวผจำนวน 6 ตว อกดานสายยาว 20 cm.

RJ-I2C-RJ (P-CB-A-00041) * 60.-

เปนขว RJ11 ทงสองดาน ขา 1 ตรงกบขา 1 ของอกดาน สายยาว 20 cm.

RJ-I2C-F (P-CB-A-00040) * 60.-

เปนขว RJ11 หนงดาน และขว PIN HEADER ตวเมยจำนวน 6 ตว อกดานสายยาว 20 cm.

4P-I2C-4P (P-CB-A-00042) * 60.-

เปนขวตวเมย HOUSING 4 PIN 2.50 mm. ทงสองดาน สายยาว 20 cm.

WAFER CON 2.50 mm. ขาตรงตวผWAFER CON 6 PIN 2.50MM STRAIGHT (A-CO-A-00020) * 3.-WAFER CON 5 PIN 2.50MM STRAIGHT (A-CO-A-00293) * 2.-WAFER CON 4 PIN 2.50MM STRAIGHT (A-CO-A-00088) * 2.-WAFER CON 3 PIN 2.50MM STRAIGHT (A-CO-A-00168) * 2.-WAFER CON 2 PIN 2.50MM STRAIGHT (A-CO-A-00161) * 1.-

HOUSING CON 2.50 mm. ตวเมยHOUSING CON 2.50MM 2 PIN (A-CO-A-00162) * 2.-HOUSING CON 2.50MM 3 PIN (A-CO-A-00169) * 2.-HOUSING CON 2.50MM 4 PIN (A-CO-A-00089) * 2.-HOUSING CON 2.50MM 5 PIN (A-CO-A-00268) * 2.-HOUSING CON 2.50MM 6 PIN (A-CO-A-00022) * 3.-ไส CON CRIMP 2.50MM (A-CO-T-00002) * 1.-

DIN35 RAIL 49 CM (A-BX-I-00061) * 50.-

เปนรางอลมเนยมยดกบบอรดทมตวยด DIN35 ความยาว 49.7 cm.

อปกรณเสรมบอรด I2CET-I2C TO 40 IO-DIN * 490.- (P-ET-A-00578)ET-I2C TO 40 IO-DIN เปนบอรดทใชขยาย INPUT, OUTPUT ใหกบ MCUตางๆ ทางระบบ BUS I2C ใหมจำนวน I/O จำนวน 40 BIT เชน ET-ESP8266-RS485, ET-MEGA32U4-RS485, ET-IOT HAT หรอ บอรด MCU ตางๆ ของอทท ทางขว I/O 10 PIN เปนตน

• รปการตอ ET-I2C TO 40 IO-DIN เขากบราง DIN 35 mm.

คณสมบต• ใช ไอซเบอร PCA9698DGG ของบรษท NXP ขนาด 56 PIN TSSOPTYPE• ใชไฟเลยง 2.3V - 5.5V ได• มขา I/O ใชงานไดทงเปน INPUT หรอ OUTPUT ไดจำนวน 40 BIT ( 5PORT )• I/O PORT OUTPUT CURRENT แบบ SOURCE/SINK ได 10 mA. และ25 mA.• การเชอมตอกบบอรดใช I2C ความถสงสดได 1 MHz• พรอม JUMPER เลอกตำแหนง ADDRESS ได 64 ADDRESS• ขวตอ I/O ใชงานเปนแบบ ETT 10PIN IDC จำนวน 5 ตว• ขวตอ I2C เขาบอรดเปนแบบขว WAFER 4 PIN (2.50 mm.) และขว FE-MALE RJ11 6 PIN จำนวน 2 ชด สามารถตอเขาบอรด และพวงออกจากบอรดไดพรอมขวตอ ETT 10 PIN IDC จากบอรดตางๆ ของ อทท เปนขวตอรบสญญาณI2C เขากบบอรดได พรอม JUMPER เลอก BIT ในการใชงานเปน SCL, SDA• พรอมตวยดราง DIN 35 mm.• ขนาด PCB 9.6 x 7.6 cm.• ET-I2C TO 40 IO-DIN ... ประกอบดวย1. บอรด2. CD-ROM คมอและตวอยางโปรแกรม3. สายตอ RJ-I2C-RJ

1 2 3

Page 10: E T RASPBERRY PI3-MOD B + SD8G * 1,330.- RASPBERRY-MOD … Pi 3.pdf · Raspberry Pi 3 Raspberry Pi 3 Raspberry Pi PRODUCT CATALOG 2018 1 Electronics Technology Team RASPBERRY-MOD

ET-I2C REL8 * 920.- (P-ET-A-00576)

ETT CO., LTD.บรษท อทท จำกด

www.etteam.come-mail : [email protected] * ราคาสนคายงไมรวมภาษมลคาเพม 7% บรษทขอสงวนสทธในการ

เปลยนแปลงรายละเอยด รปภาพ และราคาสนคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนาTel : 02-7121120 Fax : 02-3917216

PRODUCT CATALOG 2018I2C BOARD

Line ID : etteam1

Electronics Technology Team

ET-I2C REL8 เปนบอรด OUTPUT แบบ RELAY ขนาด 8 ชอง ตอผานทางBUS I2C โดยเลอกใช ไอซ PCF8574 เปน ไอซ PORT รบสญญาณจาก MCUหรอบอรดควบคมตางๆ เชน ET-ESP8266-RS485, ET-MEGA32U4-RS485หรอ บอรด MCU ตางๆ ของ อทท ทางขว I/O 10 PIN เปนตน

คณสมบต• 8 OUTPUT RELAY แยกอสระ ขนาด 10A/250VAC COIL RELAY 5VDC• ใช IC PORT เบอร PCF8574 เปน PORT รบคำสงจาก I2C• ออกแบบใช LOGIC “ 0 ” ในการทำงานของ RELAY ตดปญหาการทำงานเองในตอนเรมตนจายไฟ• OUTPUT RELAY 8 ตวเปนแบบ 2 PIN BARRIER TERMINAL 7.62 mm.ขวจาก RELAY ออกเปน NO และ COMMON• พรอม JUMPER เลอกตำแหนง ADDRESS การทำงาน ได 8 ตำแหนงทำใหสามารตอ ET-I2C REL8 ได 8 บอรด ใน BUS I2C• ขวตอ I2C เขาบอรดเปนแบบขว WAFER 4 PIN (2.50 mm.) และขว FEMAILRJ11 6 PIN จำนวน 2 ชด สามารถตอเขาบอรด และพวงออกจากบอรดได,พรอมขวตอ ETT 10 PIN IDC ตอจากบอรดตางๆ ของ อทท เปนขวตอรบสญญาณI2C เขาบอรดได พรอม JUMPER เลอก BIT ในการใชงานเปน SCL, SDA• พรอมตวยดราง DIN 35 mm.• ขนาด PCB 7.5 x 16.5 cm.• ET-I2C REL8 ... ประกอบดวย1. บอรด2. เอกสารการใชงาน3. สายตอ RJ-I2C-RJ

• รปการตอ ET-I2C REL8 เขากบราง DIN 35 mm.

1 2 3

10ET-I2C DCIN8 * 720.- (P-ET-A-00577)

ET-I2C DCIN8 เปนบอรด INPUT DC ขนาด 8 ชอง ตอผานทาง BUS I2Cโดยเลอกใช ไอซ PCF8574A เปนไอซ PORT รบสญญาณจาก MCU หรอบอรดควบคมตางๆ เชน ET-ESP8266-RS485, ET-MEGA32U4-RS485 หรอ บอรดMCU ตางๆ ของ อทท ทางขว I/O 10 PIN เปนตน

• รปการตอ ET-I2C DCIN8 เขากบราง DIN 35 mm.

คณสมบต• 8 INPUT DC IN แบบ OPTO ISOLATION แยกสญญาณทางไฟฟาระหวางบอรดดวยไอซ OPTO PC817• เลอกสญญาณ INPUT ทจะตอเขาบอรดได 3 ระดบสญญาณ คอ 5V, 12V และ24V ไดดวย JUMPER• ใช IC PORT เบอร PCF8574A เปน PORT รบคำสงจาก I2C• INPUT 8 ชอง ใชขว 2 PIN BARRIER TERMINAL 7.62 mm. แยกอสระ 8 ค• พรอม JUMPER เลอกตำแหนง ADDRESS การทำงานได 8 ตำแหนงทำใหสามารถตอ ET-I2C DCIN8 ได 8 บอรด ใน BUS I2C• ขวตอ I2C เขาบอรดในแบบขว WAFER 4 PIN (2.50 mm.) และขว FEMALERJ11 6 PIN จำนวน 2 ชด สามารถตอเขาบอรด และพวงออกจากบอรดไดพรอมขวตอ ETT 10 PIN IDC ตอจากบอรดตางๆ ของ อทท เปนขวตอรบสญญาณI2C เขาบอรดได พรอม JUMPER เลอก BIT ในการใชงานเปน SCL, SDA• พรอมตวยดราง DIN 35 mm• ขนาด PCB 7.5 x 16.5 cm.• ET-I2C DCIN8 ... ประกอบดวย1. บอรด2. เอกสารการใชงาน3. สายตอ RJ-I2C-RJ

1 2 3

Page 11: E T RASPBERRY PI3-MOD B + SD8G * 1,330.- RASPBERRY-MOD … Pi 3.pdf · Raspberry Pi 3 Raspberry Pi 3 Raspberry Pi PRODUCT CATALOG 2018 1 Electronics Technology Team RASPBERRY-MOD

OLED 1.3 I2C WHITE * 320.-(A-LC-G-00029)OLED 1.3 I2C BLUE * 320.-(A-LC-G-00030)

LCD 16x2 I2C * 260.-(A-LC-C-00026)

เปน LCD แบบ 16 ตวอกษร 2 บรรทด พรอมไฟ BACKLIGHT สนำเง นตวอกษรจะเปนสขาว (STN NEGATIVE BLUE) ใชการตอแสดงผลแบบ I2Cทำใหประหยด I/O ของ CPU ในการตอใชงานกบ LCD น พรอมโปรแกรมใชงานกบบอรดArduinoคณสมบต LCD 16x2 I2C• LCD แบบตวอกษร 16 ตวอกษร 2 บรรทด พนสนำเงน (STN NEGATIVE BLUE)• การเชอมตอแบบ I2C-BUS ใชงานเพยง 4 เสน คอ GND, +5VDC, SDA, SCLและยงสามารถตอใช LCD รวมกนได 8 ตว บนระบบบส I2C เดยวกน (เลอก ADDRESSตางกน)• ใช IC ขยาย PORT ในการตอ LCD ดวย PCF8574A หรอ PCF8574• ขนาด PCB 80 x 36 mm. ขนาดสวนแสดงผล 64 x 14 mm.• ใชแรงดนไฟเลยง 5VDC, กระแส 25 mA.• ในชดประกอบดวย ... ตวบอรด LCD, CD-ROM คมอ และตวอยางการใชงานบนArduino

เปนจอแสดงผลแบบ OLED ในแบบ GRAPHIC ขนาด 128 x 64 จด ขนาด 1.3 นวมองเหนไดชดเจนกวา LCD แบบธรรมดาทวไป นอกจากนนยงเชอมตอกบบอรด MCUตางๆ ไดสะดวก ทางการตอควบคมแบบ I2C สามารถนำไปใชไดกบไฟ 3.3V หรอ 5Vกไดดวย พรอมทงตวอยางการตอใชงาน โปรแกรมตวอยาง Arduino ใหพรอมในแผน CD-ROM• OLED 1.3 I2C WHITE จะเปนรนทแสดงผล 128 x 64 จด แบบสขาว พนดำ• OLED 1.3 I2C BLUE จะเปนรนทแสดงผล 128 x 64 จด แบบสนำเงน พนดำคณสมบต• ใชตว CHIP ประมวลผลในการทำงาน DISPLAY เบอร SH1106• เปนแบบ OLED แบบ GRAPHIC ขนาดหนาจอ 1.3 นว ความละเอยด 128 x 64 จด• ใชการตอเชอมกบบอรด MCU ตางๆ แบบ I2C• สามารถเชอมตอสญญาณไดโดยตรงกบระบบไมโครคอนโทรลเลอร ไดทงระบบไฟ3.3V และระบบไฟ 5V ไดทนท โดยไมตองผานวงจรปรบระดบแรงดน• POWER SUPPLY ตอใชงาน 3.3VDC-5VDC, กระแสไฟเมอทำงานประมาณ 8 mA.• ขนาด PCB 33.7 x 35.5 mm. สวนแสดงผล 14.7 x 29.42 mm.• ชด OLED 1.3 I2C ... ประกอบดวย1. ตวบอรดวงจร OLED 1.3 I2C2. CD-ROM คมอ และตวอยางโปรแกรมตอใชงาน

WHITE BLUE

LCD 20x4 I2C * 360.-(A-LC-C-00028)

เปน LCD แบบ 20 ตวอกษร 4 บรรทด พรอมไฟ BACKLIGHT สนำเง นโดยตวอกษรจะเปนสขาว (STN NEGATIVE BLUE) ใชการตอแสดงผลแบบ I2C ทำใหงาย และประหยด I/O ของ CPU ในการตอใชงานกบ LCD พรอมโปรแกรมตวอยางใชงานกบ Arduino เชน ตอกบบอรด I2C ของ อทท ไดเลย เชน ET-ESP8266-RS485,ET-MEGA32U4-RS485 ฯลฯคณสมบต LCD 20 x 4 I2C• LCD แบบตวอกษร 20 ตวอกษร 4 บรรทด พนสนำเงน (STN NEGATIVE BLUE)• การเชอมตอแบบ I2C-BUS ใชงานเพยง 4 เสน คอ +5VDC, SDA, SCL และ GNDและยงสามารถตอใช LCD รวมกนได 8 ตว บนระบบ BUS I2C เดยวกน (โดยเลอกตงADDRESS ทตางกนดวยเลอกจดบดกร)• ใช IC ขยาย PORT แบบ I2C ในการตอไปยง LCD ดวย IC เบอร PCF8574A หรอPCF8574• ขนาด PCB 92 x 60 mm., ขนาดสวนแสดงผล 82 x 32 mm.• ใชแรงดนไฟเลยง 5 VDC, กระแส 40 mA. (BACKLIGHT ตดทำงาน)• ในชดประกอบดวย ตว LCD, CD-ROM คมอ และตวอยางโปรกรม Arduino

ETT CO., LTD.บรษท อทท จำกด

www.etteam.come-mail : [email protected] * ราคาสนคายงไมรวมภาษมลคาเพม 7% บรษทขอสงวนสทธในการ

เปลยนแปลงรายละเอยด รปภาพ และราคาสนคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนาTel : 02-7121120 Fax : 02-3917216

PRODUCT CATALOG 2018DISPLAY

Line ID : etteam1

Electronics Technology Team11

ET-DSP I2C 7SEG PANEL3 * 210.-(P-ET-A-00595)

ET-DSP I2C 7SEG PANEL4 * 210.-(P-ET-A-00596)ET-DSP I2C 7SEG PANEL3 และ PANEL4 เปนชด DISPLAY แบบ 7SEGMENTLED สแดง 3 หลก และ 4 หลก พรอมมกรอบครอบแผงวงจรสำหรบยดประกอบกบแผงหนาปดตางๆ ใชตอกบบอรด MCU ตางๆ ทาง PORT I2C BUS เชน ET-ESP8266-RS485, ET-MEGA32U4-RS485, ET-IOT HAT ฯลฯ

• PANEL3 จะเปน 7SEGMENT LED 3 หลก สแดง ขนาดความสง 0.56 นว• PANEL4 จะเปน 7SEGMENT LED 4 หลก สแดง ขนาดความสง 0.36 นว• ใช IC เบอร HT16K33 ของ HOLTEK ในการควบคม ปรบความสวางได 16 ระดบในการแสดงผล• ขวตอ WAFER 4 PIN 2.50 mm. มาตรฐาน อทท เชอมตอใชงานทาง I2C BUS• สามารถกำหนดตำแหนงของ I2C ได 8 ตำแหนง ทำใหตอ PANEL3 หรอ PANEL4ได 8 ชด ใน I2CBUS• POWER SUPPLY ใช 3.3V หรอ 5..0 V และใชกบ I2C BUS แบบ 3.3V หรอ 5..0Vกได• กรอบแสดงผล ขนาด 48 mm. x 29 mm x 22 mm.• ขนาดชองสำหรบยดกรอบ 45 x 26 mm.

ET-DSP I2C 7SEG PANEL3

ขวตอ WAFER 4 PIN 2.50 mm.

ET-DSP I2C 7SEG PANEL4

ขวตอ WAFER 4 PIN 2.50 mm.

Page 12: E T RASPBERRY PI3-MOD B + SD8G * 1,330.- RASPBERRY-MOD … Pi 3.pdf · Raspberry Pi 3 Raspberry Pi 3 Raspberry Pi PRODUCT CATALOG 2018 1 Electronics Technology Team RASPBERRY-MOD

ET-SENSOR BME280 * 410.-(P-ET-A-00571)

DIGITAL : INTERFACE แบบ I2C (3.4 MHz MAX SPEED)HUMIDITY : +/- 3% RH (0-100%)PRESSURE : 1.5 Pa (300-1100 hPa)TEMP. ACCURACY ( OC ) : +/- 1% (-40 TO +85 OC)RESPONSE TIME : 1 SECONDPOWER SUPPLY : 1.8 - 3.6 VDCพรอมตวกรอบพลาสตกบรรจบอรด สามารถนำไปตอใชงานไดจรง ขนาด 59 x 26 x 12 mm.ขวตอแบบ 5 PIN พรอมสายตอยาว 30 cm.

ET-SENSOR BME280 ใชวด ความช น, อณหภม และความดนบรรยากาศตวเดยวครบ โดยใช IC SENSOR ของบรษท BOSCH เบอร BME280

BH1750 LUX SENSOR * 120.-(A-LE-N-00121)

เปน MODULE ใชวดความเขมของแสง โดยใชตวไอซวดแสง เบอร BH1750 ตอใชงานทางI2C• BH1750 เปน SENSOR วดแสงความละเอยด 16 BIT• ชวงการวด 1 - 65535 LUX, WAVE LENGTH 560 nm• POWER SUPPLY ใชงาน 3 - 5 VDC, ตอกบระบบ MCU ทาง I2C ไดทง 3.3V ถง 5V• ขนาด PCB 33 x 15.2 mm. ขวตอ PIN HEADER 2.54 mm. 5 PIN• ชด BH1750 LUX SENSOR ประกอบดวย บอรด และเอกสารการใชงาน

PRODUCT CATALOG 2018SENSOR / A TO D BOARD Electronics Technology Team12

เปนตววดอณหภม DS18B20 พรอมสายตอยาว 100 cm. ในแบบกนนำ

PROBE DS18B20 HAT * 160.-(P-CB-A-00046)

ET-SENSOR SHT31 * 370.-(P-ET-A-00539)

... เปนตววดความชน และอณหภม ประกอบตวไอซลงบน PCB พรอมทดสอบการทำงานแลว,ตอใชงานเขากบระบบไมโครตางๆ ในการอานคาความชน และอณหภม• PCB SIZE 4.9 x 1.6 cm.• พรอมขวตอ 5 PIN และสายตอ 5 PINหวทาย ยาว 30 cm.

INTERFACE : I2CHUMIDITY ACCURACY (% RH) : +/- 2.0% RHTEMP. ACCURACY ( OC ) : +/- 0.3 OCSUPPLY DC : 2.4 - 5.5 VDC

(P-ET-A-00537)

• ใช IC เบอร MCP3424-E/SL, SOIC-14, 18 BITS A/D, 4 CHANNELS• ม JUMPER ปรบใหสามารถวดไดทง 4 ชอง เปน - วดกระแส 4-20 mA ดวยความตานทาน 100 โอหม - วดแรงดน +2V ในแบบ SINGLE และ +2V ถง -2V ในแบบ DIFF - วดแรงดน +5V ในแบบ SINGLE และ +5V ถง -5V ในแบบ DIFF• พรอมขวตอ ICSP ตอกบ PICKIT SERIAL ANALYZER ในการใชงานได• เลอกกำหนดตำแหนง แอดเดรส I2C ได 8 ตำแหนง จาก JUMPER• ใชไฟ 2.7-5.5 VDC ในการทำงานของบอรด• สญญาณเชอมตอดาน I2C เปนแบบ PIN HEADER 1 x 4 ตวผ และ 1 x 4 ตวเมย• สญญาณตอ INPUT เปนแบบ 2 PIN TERMINAL จำนวน 4 ชอง• ขนาดบอรด 4.4 x 5.6 cm.• ชด ET-MINI MCP3424 ADC ... ประกอบดวย1. ET-MINI MCP34242. CD-ROM คมอ

ET-MINI MCP3424 ADC ... เปนบอรด A TO D ความละเอยด 18 BIT จำนวน 4 ชอง, ทำงานแบบI2C ในการตอ ใช IC เบอร MCP3424 ของบรษท MICROCHIPS สามารถวดสญญาณไดทงในรปแบบกระแส และแรงดน ในรปแบบ SINGLE END MODE (0-2V) และในรปแบบ DIFFERENTIAL MODE(+2V, +2V)

ET-MINI MCP3424 ADC * 290.-

บรษท อทท จำกด1112/96-98 ถนนสขมวท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110TEL : 02-7121120FAX : 02-3917216e-mail : [email protected]

* ราคาสนคายงไมรวมภาษมลคาเพม บรษทขอสงวนสทธในการเปลยนแปลง รายละเอยดสนคา รปภาพ และราคาสนคา โดยไมแจงใหทราบลวงหนาwww.etteam.com LINE ID : etteam1

facebook.com/ett.co.th

ett.thai

fLINE @ : @etteam

ไปเอกมยถนนสขมวท

สขมวทพลสคอนโดมเนยม

างCA

RSON

สถาน รถไฟฟา พระโขนง

ไปรษณยพระโขนง

121212121212

คอนโด

ถนนพ

ระราม

4

สะพานลอย มหลงคา

สะพานขาม คลองพระโขนง

ไปบางนา

121212121212

สะพานลอยสขมว

ท 71

ธนาคารกรงเทพ โรงแรมโฮปแลนด

ธนาคารกสกรไทย

ETT MAP

ซ. สขมวทพลส 2

ซ. สขมวทพลส 1

บรษท อทท จำกด ETT CO., LTD.

คอนโด