Crowley Aleister - Joga

download Crowley Aleister - Joga

of 73

Embed Size (px)

Transcript of Crowley Aleister - Joga

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  1/73

  Aleister CROWLEY " Joga "tum. Dariusz Misiuna

  ycie , takie jakim je znamy , jest pene cierpienia. Wystarczy wspomnie tylko , ekady czowiek otrzyma wyrok , lecz nie zna daty jego wykonania. Nikomu nie wydajesi to przyjemne. Podobnie, kady robi wszystko co w jego mocy, by wyrok ten odroczy,a gdyby by w stanie go odwrci, powiciby wszystko, co tylko ma.Std te praktycznie wszystkie religie i wszystkie filozofie zaczynaj bez osonek odobiecywania swoim zwolennikom nagrody w postaci niemiertelnoci.adna religia nie upada jak dotd z nadmiaru obietnic. Obecny rozpad religii wie si ztym, e ludzie prosz o dowody. Prdzej wyrzekli by si znaczcych korzyci

  materialnych, jakie dobrze zorganizowana religia przynosi Pastwu, anieli zgodzili naoszustwo czy faszerstwo, czy te jakikolwiek system, ktry, nawet jeli nie jest winny, tow ostatecznoci nie jest w stanie dowie swojej niewinnoci.Gdy jest si po czci bankrutem, najlepiej podej na nowo do problemu bez z gryprzyjtych zaoe. Zacznijmy wtpi w kade stwierdzenie. Odnajdmy sposb napoddawanie kadego stwierdzenia testowi eksperymentu. Czy istnieje cho ziarno prawdyw twierdzeniach rozmaitych religii ? Niechaj nam wolno bdzie znale odpowied na topytanie.Pocztkow trudno sprawia niezmierne bogactwo materiau do sprawdzenia. Krytycznesprawdzenie wszystkich systemw byoby niekoczcym si zadaniem; lista wiadectw

  jest zbyt duga. Teraz kada religia jest rwnie dobra i kada wymaga wiary. Odrzucimywic to pytanie z braku moliwoci potwierdzenia. Lepiej wic sprawdzi, czy nie istnieje

  jaka kwestia, co do ktrej wszystkie religie s zgodne: bo jeli tak jest, moe okaza siona godna zbadania.Nie naley jej z pewnoci szuka w dogmatach. Nawet tak prosta idea jak przekonanie owyszym i wieczystym bycie jest negowana przez jedn trzeci rasy ludzkiej. Legendytyczce si cudw s pewnie uniwersalne, lecz z braku naocznych dowodw mijaj si zezdrowym rozsdkiem.Wic co z pocztkiem religii? Jak to si stao, e tyle nieudowodnionych twierdze zostaoprzyjtych przez ludzi wszelkiego rodzaju ? Czy to nie graniczy z cudem?Istnieje jednak jeden rodzaj cudu, ktry z pewnoci si wydarza, a jest nim dziaaniegeniuszu. Nie znajdziemy jego analogii w przyrodzie. Nie do pomylenia jest nawet jaki"super-pies" przeksztacajcy wiat psw, podczas gdy w historii ludzkoci zdarza si to zdu regularnoci. Dzisiaj mamy trzech "super-ludzi", bdcych ze sob w niezgodzie.Co wsplnego odnajdziemy u Chrystusa, Buddy i Mahometa? Czy jest co, co ich czy?aden punkt w doktrynie, aden punkt w etyce, adna teoria "ycia po yciu", a jednak whistorii ich ycia odnajdziemy pewn tosamo, mimo wielu rnic.Budda urodzi si ksiciem, a zmar jako ebrak.Mahomet urodzi si ebrakiem, a zmar jako ksi.

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  2/73

  Chrystus pozosta nieznany jeszcze wiele lat po swojej mierci.Wielkie ywoty kadego z nich spisane byy przez dewotw i jest w nich co wsplnego -przemilczenie. Nie wiemy nic o yciu Chrystusa midzy dwunastym a trzydziestymrokiem jego ycia. Mahomet znikn w jaskini. Budda po opuszczeniu swojego paacuprzez wiele lat przebywa na pustyni.Kady z nich, doskonale cichy podczas swojego zniknicia, gdy wrci, natychmiast zacznaucza nowego prawa.Jest to zadziwiajce i sprawia, e kusi nas sprawdzenie, czy rwnie innym wielkimnauczycielom religii nie wydarzyo si co podobnego.Mojesz wid spokojne ycie, pki go nie wygnano z Egiptu. Skry si wtedy w krainieMidian i nie wiadomo, co tam porabia, a przecie natychmiast po powrocie postawi caemiejsce na gowie. Potem znowu znikn na grze Synaj na kilka dni i powrci zTablicami Prawa w rkach.

  wity Pawe (znowu), po przygodach w drodze do Damaszku, uda si na PustyniArabsk, gdzie przebywa przez wiele lat, a po powrocie obali Cesarstwo Rzymskie.Nawet w legendach dzikich plemion znajdziemy podobny schemat. Kto, kto nie jestnikim szczeglnym, udaje si na odosobnienie, by wrci jako wielki uzdrowiciel; i niktnie wie waciwie, co mu si przydarzyo.We wszystkich mitach i bajkach pojawia si ten sam zbieg okolicznoci. Nikt odchodzi, bywrci jako Kto. Nie da si tego wyjani w jaki zwyczajny sposb.Nie ma jakiejkolwiek poszlaki, ktra by kazaa nam twierdzi, e ludzie ci byli odpocztku wyjtkowi. Mahomet z trudem dosiada wielbda, gdy mia trzydzieci pi lat,

  nie mwic ju o jakimkolwiek talencie do czego innego. wity Pawe posiada trochtalentu, ale plasuje si na kocu tej pitki. aden z nich nie posiada narzdzia wadzy,takiego jak rzd czy pienidze.Mojesz by znaczc postaci w Egipcie, zanim go opuci; wrci jako obcy czowiek.Chrystus nie by w Chinach i nie oeni si z crk cesarza.Mahomet nie dysponowa liczebn i zdyscyplinowan armi.Budda nie zjednoczy organizacji religijnych.wity Pawe nie spiskowa z ambitnym generaem.Kady z nich powrci biedny; kady z nich powrci samotny.Jaka bya istota ich wadzy? Co im si wydarzyo na odosobnieniu?Historia nie pomoe nam rozwiza tego problemu, bo historia milczy.Posiadamy jedynie zapiski, jakie oni sporzdzali.Byoby znaczce, gdybymy znaleli w nich jakie punkty wsplne.

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  3/73

  Z poprzednio wymienionych wielkich nauczycieli jedynie Chrystus milczy; pozostaaczwrka co nam mwi; jedni wicej, inni mniej.Budda szczegowo omawia, co si z nim dziao, i nie starcza nam tutaj miejsca naprzytoczenie tego. Sens tego wszake jest taki, e powierzono mu w opiece tajemn siwiata.O dowiadczeniu witego Pawa wiemy jedynie, e mia zwidy jakoby zosta porwany doNieba i tam widzia i sysza rzeczy, o ktrych nie ma prawa mwi.Mahomet mwi dziwne rzeczy o tym, e odwiedzi go anio Gabriel, ktry przekaza musowa Boga.Mojesz powiada, e ujrza Boga.Pomimo i wszystkie te stwierdzenia na pierwszy rzut oka wydaj si odmienne, maj

  jednak co wsplnego. Opisuj dowiadczenia, ktre jeszcze pidziesit lat temu zwane

  byy ponadzmysowymi, dzisiaj nazywa si je duchowymi, a za pidziesit lat nada imsi waciw nazw dla fenomenu, jaki one opisuj.Teoretycy rnych religii nie maj problemu z ich wyjanianiem, ale rni si midzysob.Mahomet twierdzi, e Bg istnieje i e naprawd wysa do niego anioa Gabriela, ale innisi z nim nie zgadzaj. I jeli chodzi o natur tego przypadku, nie da si dostarczywiarygodnego dowodu.Brak dowodw silnie jest odczuwany przez chrzecijastwo (i w mniejszym stopniu przezislam), co sprawia, e jak na pniu produkowane s cuda, by wesprze jego chwiejn

  struktur. Myl nowoytna, odrzucajc te cuda, przyswoia teorie mwice o epilepsji iszalestwa. Tak jakby organizacja moga powsta z dezorganizacji ! Nawet jeli epilepsjabya przyczyn tych wszystkich ruchw, ktre wyniosy cywilizacj po cywilizacji ze stanubarbarzystwa, to byby to tylko argument na rzecz epilepsji.

  Oczywicie, wielcy ludzie nigdy nie podlegaj standardom maluczkich, a ten, ktregomisj jest obalenie wiata, z trudem moe unikn tytuu rewolucjonisty. Manie danegookresu zawsze dostarczaj sposobnoci do naduy. Mani Kajfasza by judaizm, afaryzeusze powiedzieli mu, e Chrystus "bluni". Piat by lojalnym Rzymianinem; przednim oskarono Chrystusa o "bunt". Za czasw wszechwadzy papiea wane byoudowodni wrogowi "herezj". Dzi, w czasach oligarchii medycznej staramy si dowie"szalestwa" naszych przeciwnikw i (w krajach purytaskich) atakujemy ich

  "moralno". Powinnimy zatem porzuci wszelk retoryk i bez adnych uprzedzedociec zjawisk, ktre przydarzyy si tym wielkim przywdcom ludzkoci.Nie trudno zauway, e oni sami niezbyt dobrze rozumieli to, co im si przytrafio.Jedynie Budda wyjania swj system dogbnie i tylko on nie jest wrd nichdogmatykiem. Moemy przypuszcza, e inni sdzili, i zbyt klarowne wyjanienia nie swskazane dla ich nastpcw; tak metod na pewno przyj wity Pawe.Dlatego najlepszym dokumentem, jakim dysponujemy, jest system Buddy; lecz jest ontak zoony, e adne krtkie wyjanienie nie bdzie mogo nam suy. W przypadku zainnych, skoro nie mamy zapiskw samych Mistrzw, musimy opiera si na zapiskach ichnajbliszych uczniw.

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  4/73

  Metody doradzane przez nich s zadziwiajco do siebie podobne. Rekomenduj "cnoty"(rozmaitego rodzaju) , samotno, nie niepokojenie si, umiarkowanie w jedzeniu i nakoniec praktyk, ktr niektrzy z nich nazywaj modlitw, a inni medytacj. (Pierwszecztery po dokadnym zbadaniu mog si okaza jedynie warunkiem dla ostatniego.)Kiedy poszukujemy znaczenia modlitwy i medytacji, odnajdujemy, e s one jednym. Boczym jest stan modlitwy i medytacji ? Ograniczeniem umysu do pojedynczego aktu,stanu lub myli. Kiedy usidziemy w spokoju i przeszukamy zawarto naszych myli,odnajdziemy zasadnicz ich cech, ktr jest bdzenie i rozproszenie. Kady, kto mia doczynienia z dziemi i niewytrenowanymi umysami, wie dobrze, e obce jest im skupienieuwagi, choby nawet byy bardzo inteligentne i obdarzone dobr wol.A zatem my, obdarzeni wytrenowanymi umysami, chcc kontrolowa te bdzce myli,zrozumiemy, e moemy je wprowadzi w wski kana, poczone ze sob w doskonaleracjonalny sposb; lecz jeli sprbujemy zatrzyma ten nurt, miast sukcesu, po prostuprzerwiemy wa kanau. Umys zostanie zalany i miast acucha myli otrzymamy chaospomieszanych wyobrae.Dziaalno umysowa jest tak wielka i tak zwyczajna, e a trudno nam zrozumie, jakkto mg wpa na pomys, e jest ona saboci i przeszkod. Moe jest tak, gdypodczas praktyk nabonych ludzie zauwaaj, e ich myli nachodz na siebie. W kadymprzypadku spokj i samokontrola wyej s cenione od niepokoju. Darwin w swojej pracypodkrela ten znaczcy kontrast na przykadzie mapy w klatce.Oglnie mwic, im wiksze, mocniejsze i bardziej rozwinite jest zwierz, tym mniej siporusza, a jego ruchy s powolne i zasadne. Porwnajcie bezustann aktywno bakteriiz rozsdn statecznoci bobra; i z wyjtkiem niewielu zorganizowanych wsplnotzwierzcych, takich jak pszczoy, najwysz inteligencj wykazuj te, ktre prowadzsamotny tryb ycia. Jest to rwnie prawda o czlowieku. Psychologowie zmuszeni zostalitraktowa stan umysu tumw tak, jakby by zupenie jakociowo odmienny od stanuumysu jednostek.Uwalniajc nasz umys z zewntrznych wpyww, czy to przypadkowych czyemocjonalnych, osigamy moc widzenia jakiej prawdy o rzeczach.Kontynuujmy jednak nasz praktyk. Bdmy panami naszych umysw. Wkrtceodnajdziemy sprzyjajce po temu warunki.Nie bdzie potrzeby wmawia sobie, e wszystkie zewntrzne wpywy s niekorzystne.Nowe twarze, nowe sceny bd nam przeszkadza; nawet nowe nawyki, ktreprzyjlimy po to, by kontrolowa umys, na samym pocztku bd nas niepokoi.

  Bdziemy musieli porzuci nawyk oberania si i je tylko wtedy, kiedy si jest godnym,suchajc wewntrznego gosu, kiedy mamy do.Ta sama regua odnosi si do snu. Zdecydowalimy si kontrolowa nasze umysy, a wicczas medytacji musi dominowa nad pozostaymi czynnociami.Musimy ustali godziny praktyki. Aeby sprawdzi nasz postp, musimy mie notes,dugopis i zegarek, gdy medytacji (tak jak wszystkie fizjologiczne sprawy) nie da sizmierzy uczuciami. Bdziemy zatem mierzy, jak czsto podczas pierwszego kwadransagodziny umys zbacza z idei, na ktrej mia si skoncentrowa. Bdziemy takpraktykowa dwa razy dziennie i z czasem zrozumiemy, jakie warunki s dla naskorzystne, a jakie nie. Kiedy bdziemy tak dugo praktykowa, do szybko nastpi

  zniecierpliwienie i zrozumiemy, e musimy wprowadzi nowe elementy do naszejpraktyki, ktre by mogy nam pomc. Wci bd pojawia si nowe problemy, z ktrymibdziemy musieli si upora.

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  5/73

  Na przykad, zapewne odnajdziemy swj niepokj. adna pozycja nie bdzie dla nasprzyjemna, mimo e wczeniej tego nie zauwaylimy !Problem ten rozwie praktyka asany, ktr opiszemy pniej.Myli o zdarzeniach z codziennego ycia bd nas drczy; musimy tak zaplanowa naszdzie, aby nic nie mogo si wydarzy. Nasze myli bd nam przywoywa nadzieje ilki, mioci i nienawici, ambicje, zazdroci i wiele innych emocji. Wszystko to musizosta odcite. Musimy nie mie adnych zainteresowa w yciu poza uspokojeniemnaszego umysu.Jest to przedmiot zwyczajnych klasztornych lubw ubstwa, czystoci i posuszestwa.Gdy nie masz adnej wasnoci, nie masz o co si troszczy i niepokoi; nikt nie niepokoisi o czysto, ani te czysto nie moe rozproszy twojej uwagi; a gdy lubujeszposuszestwo, nie martwisz si o to, co robisz : po prostu jeste posuszny.Jest wiele innych przeszkd, ktre napotkasz na swojej drodze i z ktrymi musisz siupora. Ale zblimy si na chwil do chwili, kiedy jeste bliski sukcesu.Na samym pocztku twojej walki trudno ci bdzie przezwyciy sen; i bdziesz zbacza zprzedmiotu twej medytacji, nawet nie zauwaajc tego; lecz pniej, kiedy odczujesz, e"robisz to ju dobrze", bdziesz zszokowany tym, e cakiem zapomniae o sobie i oswoim otoczeniu. Powiesz : "Na Boga! Musiaem chyba spa!" lub "Po co ja w oglemedytowaem?", a nawet "Co ja robiem?", "Gdzie ja jestem?", "Kim jestem?". Moe cito zatrwoy i trwoga ta si nie zmniejszy, kiedy odzyskasz pen wiadomo i zamyliszsi nad tym, e naprawd zapomniae, kim jeste i co robisz !Jest to tylko jedna z wielu przygd, ktra moe ci si przydarzy; jedna z najbardziejtypowych. Do tego czasu godziny medytacji wypeni ci wikszo dnia i prawdopodobnie

  cay czas bdziesz oczekiwa, e co si wydarzy. Moesz si nawet przestraszy ide, etwj umys moe znikn; lecz nauczysz si rozpoznawa symptomy zmczeniaumysowego i bdziesz stara si ich unika. Naley je bardzo dokadnie odrni odbezczynnoci !Czasami bdziesz odczuwa jak walk midzy wol a umysem; kiedy indziej czubdziesz, e s one w harmonii; ale istnieje te trzeci stan, ktry naley odrni oddwch poprzednich. Jest to oznaka bliskiego sukcesu. Pojawia si wtedy, gdy umyszmierza ku wybranemu przedmiotowi, nie tak jakby by posuszny woli posiadaczaumysu, lecz jakby nic nim nie kierowao lub te jakby kieroway nim bezosobowe siy;

  jakby spada moc swojej wagi, a nie by spychany.

  Prawie zawsze, kiedy kto staje si tego wiadom , pospna odwieczna walka midzykowbojsk wol a byczym umysem zaczyna si od nowa.Jak kady proces fizjologiczny, wiadomo tego oznacza zaburzenia i chorob.Rozpatrujc natur tej pracy nad kontrol umysu, student z trudnoci zauwaa fakt, edwie sprawy s w ni wczone - osoba postrzegajca i rzecz widziana - osoba poznajcai rzecz poznawana; zaczyna uznawa je za warunek konieczny dla wszelkiej wiadomoci.Jestemy zbyt przyzwyczajeni, aeby przyj, e istniej sprawy o ktrych nie dane byoby nam sdzi. Przyjmujemy, na przykad, e niewiadomo jest tpa; a przecie nic nie

  jest bardziej pewne od organw cielesnych, ktre funkcjonuj w ciszy. Najlepszy sen jestwtedy, gdy nie ma snw. Nawet podczas gier zrcznociowych naszym najlepszym

  osigniciom towarzyszy myl "Nie wiem, jak to zrobiem" i nie potrafimy ich powtrzy.W chwili, kiedy zaczynamy myle wiadomie o naszych czynach, stajemy si "nerwowi" iprzegrywamy.

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  6/73

  Faktycznie istniej trzy gwne klasy pocigni : ze pocignicia, ktre wiemy zezbkan uwag; dobre pocignicia, ktre wiemy ze sta uwag; i doskonaepocignicia, ktrych nie rozumiemy, a ktre spowodowane s tym, e nawyk staejuwanoci jest niezaleny od woli, a wic moe dziaa swobodnie w swej wasnejharmonii.To samo zjawisko odnosi si do powyszego jako dobra oznaka.W kocu, pojawia si co, czego natura bdzie przedmiotem dalszej dyskusji. Na razie,wystarczy powiedzie, e wiadomo "ja" i "nie-ja", widzcego i rzeczy widzianej,poznajcego i rzeczy poznawanej zostaje wymazana.Pojawia si wtedy zazwyczaj intensywne wiato, intensywny dwik i uczucie taknieodpartej rozkoszy, e zasoby jzyka wci i wci si wyczerpuj, kiedy prbujemy toopisa.Jest to wybuch, ktry poraa umys. Tak silny i przeraajcy, e ci , ktrzy godowiadczyli, znajduj si w miertelnym niebezpieczestwie utraty wszelkiego zmysuproporcji.Dziki temu wiatu wszelkie inne zdarzenia w yciu jawi si jako ciemno. Ktokolwiekto przey, nie moe tego zanalizowa ani oszacowa. Moe jedynie powiedzie, e wporwnaniu z tym cae ludzkie ycie jest zwykym odpadkiem. Niestety wiele zeznawykracza poza to oszczdne stwierdzenie, i le. Ci, ktrzy tego dowiadczyliargumentuj, e "skoro jest to co, co przekracza ycie ziemskie, musi by czymniebiaskim". Jedn z tendencji wystpujcych w ich umysach jest nadzieja osigniciaNieba, ktor wpoili w nich nauczyciele i rodzice, lub te ktr sami sobie wytworzyli. Niemajc jakichkolwiek dowodw na to mwi "To jest To".

  W Bhagawad-Gicie wizja tego stanu oczywicie przypisywana jest zjawie Wisznu, ktryby "lokalnym" bogiem tego okresu.Anna Kingsford, ktra pawia si w hebrajskim mistycymie i bya feministk, przeyatak sam wizj. Lecz "bosk" posta , ktr ujrzaa, nazywaa raz "Adonai", raz "Mari".Ta kobieta , mimo umysu penego zgniej miazgi i cakowitego braku pozycji spoecznej,wyksztacenia i charakteru moralnego , zrobia w wiecie religii o wiele wicej, anieli

  jakakolwiek inna osoba przez wiele pokole. Ona jedyna udostpnia teozofi, a gdybynie teozofia, to powszechne zainteresowanie takimi sprawami nigdy by si nie pojawio.To zainteresowanie ma si tak do Prawa Thelemy, jak modlitwy Jana Chrzciciela miay sido chrzecijastwa.Znajdujemy si teraz w miejscu, kiedy warto powiedzie, co si przydarzyo Mahometowi.Tak czy inaczej ten fenomen pojawi si w jego umyle. Bdc wikszym ignorantem odAnny Kingsford, cho na szczcie majc wiksze morale, powiza swoje dowiadczeniez histori "Zwiastowania", ktr musia chyba usysze w dziecistwie, i rzek "Objawi misi Gabriel". Lecz pomimo swej ignorancji, swego cakowitego faszywego zrozumieniaprawdy, moc wizji bya taka, e by on w stanie wytrwa przeladowania i zaoy religi,do ktrej dzisiaj naley jeden czowiek na omiu.Historia chrzecijastwa ujawnia dokadnie ten sam znaczcy fakt. Jezus Chrystus wyrsna bajkach Starego Testamentu i by zmuszony przypisywa swoje dowiadczenia"Jehowie", chocia jego szlachetny duch mg nie mie w ogle nic wsplnego z

  monstrum, ktre zawsze nakazywao gwatem dziewic i mordowani dziecitek, a ktregorytuay niegdy i teraz celebrowane s ofiar z czowieka.

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  7/73

  Podobnie, wizje Joanny d'Arc byy cakowicie chrzecijaskie. Ona, podobnie, jak wszyscyo ktrych mwilimy wczeniej, czua, e jaka sia zmusza j do robienia wielkich rzeczy.Oczywicie, mona powiedzie, e w takiej argumentacji istnieje pewien fasz. Moe jestprawd, e wszyscy ci wielcy ludzie "widzieli Boga", ale nie oznacza to , e kady, kto"ujrzy Boga", bdzie robi wielkie rzeczy.Jest to wystarczajca prawda. W istocie, wikszo ludzi, ktrzy twierdz, e "widzieliBoga", i ktrzy bez wtpienia go widzieli tak, jak ci, o ktrych wczeniej mwilimy, pozatym nic nie zrobili.

  Lecz moe ich milczenie nie jest oznak ich saboci, lecz ich siy. Moe ci "wielcy" ludzies bankructwem ludzkoci; moe lepiej by byo nic nie powiedzie; moe jedynieniezrwnowaony umys chciaby co zmienia lub wierzy w moliwo zmieniania czego.S te tacy, ktrzy uznaj ycie w Niebie za nieznone, jeli istnieje choby jedna istota,ktra nie moe si tym cieszy. S te tacy, ktrzy wol zawrci z samego progu salilubnej , aeby pomaga spnionym gociom.Taka bya postawa Gotamy Buddy. Z pewnoci nie by on jedyny.Znowu mona by wskaza, e ycie kontemplacyjne jest generalnie przeciwstawne yciuaktywnemu i e wymaga drobiazgowej rwnowagi uchronienie si przed tym, by jednonie zdominowao drugiego.Jak to zobaczymy pniej, "wizja Boga" lub "unia z Bogiem", czyli "samadhi", jakkolwiekto nazwiemy, posiada wiele rodzajw i wiele stopni, cho istnieje nieprzebyta otchamidzy ostatnim z nich a najwikszym ze wszystkich fenomenw zwyczajnejwiadomoci. Podsumowujc, twierdzimy, e istnieje tajemne rdo energii, ktrewyjania fenomen Geniuszu. Nie wierzymy w adne ponadzmysowe wyjanienia, leczpodkrelamy, e rdo to moe zosta osignite dziki stosowaniu si do okrelonychregu, a stopie sukcesu zaley od zdolnoci poszukujcego, a nie aski jakiejkolwiekIstoty Boskiej. Twierdzimy, e krytyczny fenomen, ktry determinuje sukces jestzdarzeniem w mzgu, pokrtce nazywanym zjednoczeniem podmiotu i przedmiotu.Proponujemy zastanowi si nad tym fenomenem, zanalizowa jego natur, dokadnieokreli fizyczne, umysowe i moralne warunki sprzyjajce temu , ustali jego przyczyn,a dziki temu wytworzy go w sobie, abymy mogli odpowiednio bada jego skutki.

  ROZDZIA IAsanaProblem, ktry stoi przed nami, moemy wyrazi prosto. Czowiek pragnie kontrolowaswj umys, jak najduej myle na jeden temat bez zakce.Jak ju wczeniej zaznaczylimy, pierwsza trudno wyania si z ciaa, ktre nieprzestaje przypomina o swojej obecnoci, przyprawiajc swoj ofiar o swdzenie i inneniedogodnoci. Pragnie si przeciga, drapa, kicha. Przypadoci te s tak czste, eHindusi (na swj naukowy sposb) wymylili praktyk, by je uspokoi.Sowo "asana" oznacza postaw; lecz tak, jak to jest z innymi dyskusyjnymi sowami,

  jego waciwe znaczenie jest odmienne i rnie rozumiane przez rozmaitych autorw.

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  8/73

  Najwikszym autorytetem w kwestiach jogi jest Patadali. Powiada on: "Asana jest tym,co trwae i przyjemne". Mona nazywa tak skutek praktyki zakoczonej sukcesem. Iznowu Sankhja powiada: "Postawa jest tym, co zrwnowaone i atwe". I znowu: "Kadazrwnowaona i atwa postawa jest asan; nie ma innej reguy".W pewnym sensie jest to prawda, kada bowiem postawa wczeniej czy pniej przestajeby przyjemna. Zrwnowaenie i atwo wiadcz o najwyszym zaawansowaniu, cowykaemy pniej. Ksiki hinduskie, takie jak Sziwa Sandita przytaczaj nieskoczonemoliwoci postaw; wiele z nich, z pewnoci wikszo, s nie do wykonania przezprzecitnego, dorosego Europejczyka. Inni kad nacisk na to, e gowa, szyja ikrgosup winny by wyprostowane ze wzgldu na obieg prany, czym si zajmiemy wewaciwym miejscu. Pozycje przedstawione w Liber E (Equinox I i VII) stanowi najlepszyprzewodnik.Ostateczna asana praktykowana jest przez joginw , ktrzy pozostaj w jednej pozycjibez poruszenia, z wyjtkiem spraw najwyszej wagi, przez cae ycie. Nie powinno si ichkrytykowa nie zgbiwszy wczeniej przedmiotu. Wiedzy takiej jak dotychczas nieprzedstawiono.Jednake mona by bezpiecznie stwierdzi, e skoro wielcy ludzie, o ktrych wczeniejwspomnielimy, nie wykonywali przedtem tego typu praktyk, to dla ich nastpcw nie sone wskazane. Przyjmijmy zatem wygodn pozycj i obserwujmy, co si dzieje. Istniejerodzaj szczliwego rodka midzy sztywnoci a klarownoci; muskuy maj nie bynapite, a jednak nie naley pozwoli, by byy sflaczae. Trudno jest odnale waciwe doopisu sowo. "Zwizane" jest pewnie najlepszym. Korzystny jest pewien rodzaj czujnocifizycznej. Pomyl o tygrysie gotowym do skoku lub o wiolarzu czekajcym na bro. Popewnym czasie nastpi spicie i zmczenie. Student musi teraz zacisn zby i przejprzez to. Mniej wyrane uczucia swdzenia ustpi, jeli si przestanie o nich myle,lecz spicie i zmczenie moe narasta do koca praktyki. Na pocztku mona prbowaprzez p godziny do godziny. Ucze nie powinien si przejmowa , jeli przebieg

  wychodzenia z asany obejmowa bdzie kilkanacie minut najgorszych mk.Nielada wysiku wymaga bdzie postpowanie takie z dnia na dzie, jako e wwikszoci przypadkw niewygoda i bl zamiast male bd rosy.Z drugiej za strony, jeli ucze nie zwraca na to uwagi, nie obserwuje swojego ciaa,moe zaj zjawisko przeciwne. Zacznie sobie folgowa, nie zauwaajc, e tak sidzieje. Aeby tego unikn, naley wybra pozycj, ktra jest raczej trudna i niezgrabna,dziki czemu nawet najdrobniejsze zmiany nie bd w stanie doprowadzi do folgowaniasobie. W innym bowiem razie, w cigu kilku pierwszych dni ucze moe sobie wyobrazi,e osign waciw pozycj. Albowiem wszystkie te praktyki wydaj si bardzo atwe,co sprawia, e ucze dziwi si, o co tyle zamieszania, czy tylko po to, by udowodni mu

  jego talent. Podobnie jest z czowiekiem, ktry nie bdc nigdy w klubie golfowym osigawynik frapujcy doskonaego gracza w golfa.By moe nagroda nie jest tak odlega; pewnego dnia zdarzy si, e bl nagle zniknie izapomni si o obecnoci ciaa. Wtedy to wanie zrozumie si, e podczas caegopoprzedniego ycia ciao znajdowao si na granicy wiadomoci, a wiadomo jestwiadomoci blu. W tej wanie chwili doznamy nieopisywalnego uczucia ulgi, e tapozycja, ktra bya tak bolesna, jest nie tylko samym ideaem wygody fizycznej, lecz erwnie wszystkie inne moliwe pozycje ciaa s nieprzyjemne. Uczucie to oznaczasukces.Nie bdzie ju wicej trudnoci w praktyce. Bdzie si wchodzio w asan z tym samymuczuciem, co zmczony czowiek wchodzi do gorcej wanny. A kiedy si jest w tejpozycji, mona zaufa ciau, e nie bdzie wysyao sygnaw, ktre zakc umys.

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  9/73

  Inne skutki tej praktyki opisywane s przez Hindusw, ale w tej chwili nie s oneprzedmiotem naszej uwagi. Pokonalimy pierwsz przeszkod, pora wic na nastpne.

  ROZDZIA IIPranajama i jej odpowiednik w mowie :mantrajogaZwizek midzy oddechem a umysem bdzie dogbnie omwiony w rozdziale oMagicznym Mieczu, lecz warto ju teraz przytoczy kilka praktycznych szczegw. Jelichodzi o rne znaczce teorie dotyczce metody i rezultatu, warto si odnie do

  rnych hinduskich podrcznikw i do pism Czuang Tsy.Ale w tym sceptycznym systemie, lepiej zaj si stwierdzeniami, ktre nie poddaj siwtpieniu.Ostateczna idea medytacji, dotyczca uspokojenia umysu, moe by traktowana jakowstp do uspokojenia wiadomoci wszystkich funkcji ciaa. O tym wanie mwi rozdziao asanie. Mona by jednak przytoczy fakt, e niektrzy jogini praktykuj j a domomentu zatrzymania bicia serca. Niezalenie od tego, czy jest to podane czy nie, niewydaje si mie znaczenia dla pocztkujcego. Wane jest, by oddech swj spowolni iuczyni bardzo regularnym. Reguy tej praktyki opisane s w Liber CCVI.Najlepszym sposobem na odliczanie oddechu, kiedy ju si osigno jak umiejtno,z zegarkiem jako wiadkiem, jest powtarzanie mantr. Oddziaywanie mantry na mylibardzo przypomina oddziaywanie Pranajamy na oddech. Mylenie zanika wpowtarzajcym si cyklu i jakakolwiek niepokojca myl jest wyrzucana si mantry tak,

  jak kawaki kitu odpadaj z koa napdowego; a im szybciej obraca si koo, tym trudniejjest czemukolwiek do niego si przylepi.Oto waciwy sposb praktykowania mantry. Wymawiaj j gono i przecigle, jaknajbardziej moesz, dziesiciokrotnie, potem za nie tak gono i szybciej dziesi razywicej. Kontynuuj ten proces, pki nie zostanie nic poza szybkim ruchem warg; ruch tenpowinien by kontynuowany z wrastajc szybkoci i malejc intensywnoci aumysowy szemr cakowicie wchonie ciao fizyczne. Do tego czasu ucze jest cakowicie

  wyciszony, z mantr obracajc si w jego mzgu. Powinien jednak rozwija jej szybkoa do granic moliwoci, a potem przerwa praktyk poprzez odwrcenie powyejopisanego procesu.Kade zdanie moe by stosowane jako mantra i przypuszczalnie to Hindusi maj racjmylc, e kady czowiek posiada najlepiej mu pasujc mantr. Dla niektrych pynnemantry z Koranu mog si wydawa zbyt atwe, a potok myli przejawia si swobodnienie zakcajc ich. Niektrzy wymawiajc mantry, medytuj nad ich znaczeniem. Oznaczato, e ucze moe konstruowa dla siebie mantr, ktra bdzie mu przedstawiaWszechwiat w dwiku, tak jak pentakl robi to w formie. Zdarza si take, e mantra

  jest "dana", to znaczy syszana w jaki niewytumaczalny sposb podczas medytacji.Niektrzy, na przykad, wykorzystuj sowa : "I staram si widzie we wszystkim wol

  Boga". Innym, zaangaowanym w zabijanie myli, przychodz sowa "zepchnij to", jawnie

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  10/73

  odnoszce si do dziaania orodkw zakazowych, ktre wykorzystywali. Trzymajc sitego, osign "rezultat".Idealna mantra powinna by rytmiczna; mona by nawet powiedzie muzyczna. Po to

  jednak, by utrzymywa uwag, powinno si ka nacisk na poszczeglne sylaby.Najlepsze mantry s redniej dugoci. Gdy mantra jest za duga, atwo j monazapomnie, jeli si nie praktykuje bardzo ciko przez dugi czas. Z drugiej za strony,mantra pojedynczych sylab, takich jak Aum, zbytnio szarpie. Idea rytmu zostajezagubiona. Oto kilka uytecznych mantr :1. "Aum"2. "Aum tat sat aum". Mantra ta to czysty spondej.3. "Aum mani padme hum"; dwa trocheje midzy dwiema cezurami.4. "Aum siwaja wasi"; trzy trocheje. Zauwacie, e "si" oznacza spoczynek, absolutny lub

  mski aspekt Bstwa; "wa" jest energi, manifestacj lub esk stron Bstwa. Dlategomantra ta wyraa cay bieg Wszechwiata, od Zera do koca i z powrotem do Zera.5. "Allah". Sylaby tej mantry s rwno zaakcentowane, z pewn przerw midzy nimi, iczsto fakirzy cz je z rytmicznym ruchem ciaa do przodu i do tyu.6. "Hua allahu alazi lailaha illa Hua".Oto przykady niektrych duszych mantr :7. Synna Gajatri."Aum ! tat sawitur warenyamBhargo dewaja dimahiDhijo jo na pratjodajat"Skanduj j jak trochaiczne tetrametry.8. "Qol; Hua Allahu achad; Allahu Assamad; lam yalid walam yulad; walam yakun lahukufwan achad".

  9. A oto i najwitsza ze wszystkich moliwych mantr. Pochodzi ze Steli Objawienia."A ka duaTuf ur biuBi aa czefuDudu ner af an nuteru"Tyle wystarczy do wyboru.

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  11/73

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  12/73

  skradajcego si tygrysa" zostao zinterpretowane w ten sposb, e zbrodni jest piwod , ktrej si nie przecedzio, w obawie przed zabiciem jakich maych zwierztek.Lecz ta nieustanna troska, ten lk przed zabiciem czegokolwiek przez nieuwag s wgruncie rzeczy znacznie gorsze od bezporedniego konfliktu z niedwiedziem grizzly. Gdyszczekanie psa zakca twoj medytacj, najprociej jest zastrzeli psa i nie myle otym wicej.Podobna trudno z onami zmusia niektrych Mistrzw do zalecania celibatu. Wewszystkich tych kwestiach naley zachowa zdrowy rozsdek. Nie da si ustali jakiejreguy. "Nie-otrzymywanie darw", na przykad, jest raczej istotne dla Hindusa, ktrybyby dogbnie zaniepokojony, gdyby kto mu da orzech kokosowy. Lecz Europejczyk,odkd chodzi w dugich spodniach, bierze rzeczy tak, jak przychodz.Jedyny problem dotyczy wstrzemiliwoci, ktra jest skomplikowana przez wiele spraw,takich jak energia. Tyle e umys kadego beznadziejnie uwikany jest w ten przedmiot,ktry niektrzy ludzie mieszaj z erotologi, inni za z socjologi. Nie bdzie jasnegozrozumienia tej kwestii, pki bdzie ona uznawana jedynie za dziedzin atletyki.Moemy zatem uwolni si od jamy i nijamy dziki takiej radzie : niechaj ucze samzadecyduje, jaka forma ycia, jaki kod moralny najmniej podnieca jego umys. Lecz,kiedy ju to stwierdzi, niechaj si tego trzyma, unikajc oportunizmu. I niechaj dalekibdzie od przypisywania sobie zasugi za to, co czyni, czy te za to, czego si wyrzeka -

  jest to czysto praktyczny kod, nie majcy w sobie adnej wartoci.Czysto, ktra towarzyszy chirurgowi w pracy, przeszkodziaby inynierowi w robieniuczegokolwiek.(Kwestie etyczne s odpowiednio omwione w Thien Tao w Konx Om Pax i powinny by

  tam studiowane. Zobacz take Liber XXX z A.A. Take w Liber CCXX, Ksidze Prawa,powiedziane jest : "CZY SWOJ WOL NIECHAJ BDZIE CAYM PRAWEM". Zapamitaj,e dla celw tej rozprawy cay przedmiot jamy i nijamy dotyczy ycia tak, aby adnaemocja ani adna namitno nie zakcaa umysu.)

  ROZDZIA IVPratjaharaPratjahara jest pierwszym procesem w mentalnej czci naszego zadania. Poprzedniepraktyki, asana, pranajama, jama i nijama, dotyczyy czynnoci ciaa, podczas gdymantra zwizana jest z mow : pratjahara jest czysto umysowa.A czym jest pratjahara ? To sowo stosowane jest przez rozmaitych autorw w rnymznaczeniu. To samo sowo wykorzystuje si do opisu praktyki i rezultatu. Dla naszychobecnych celw oznacza ono raczej proces strategiczny anieli praktyczny. Jestretrospekcj, a wic rodzajem oglnego badania zawartoci umysu, ktr chcemykontrolowa : asana zostaa osignita, wszystkie nage przyczyny podniecenia zostay

  usunite i wolno nam myle o tym, o czym mylimy.

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  13/73

  Jest nam przeznaczone dowiadczenie bardzo zblione do asany.. Na pocztku bdziemybardzo skonni schlebia sobie, e nasze myli s bardzo spokojne; jest to bd wobserwacji. Podobnie Europejczyk stojc po raz pierwszy na skraju pustyni nic tam niezobaczy, podczas gdy Arab moe mu opowiedzie rodzinn histori kadej zpidziesiciu osb, ktre widzi, poniewa nauczy si jak patrze. Tak te i w praktycemyli bd si mnoy i coraz bardziej napiera.Kiedy tylko dokadnie obserwowalimy ciao, wydawao si ono strasznie niespokojne ipene blu; teraz, gdy obserwujemy umys, widzimy jego niepokj i bl (spjrz nadiagram).Podobna krzywa moe zosta wykonana dla rzeczywistej i widocznej bolesnoci asany.wiadomi tego faktu, rozpoczynamy prby kontroli : "Nie tak wiele myli, prosz !" "Niemyl tak szybko, prosz !" "Nigdy wicej takich myli, prosz !" Jedynie wtedyodkryjemy, e to co wydawao nam si igraszkami winek morskich jest w istociezwijaniem si wa morskiego. Prba tumienia koczy si podnieceniem.Kiedy nic nie podejrzewajcy ucze po raz pierwszy zwrci si do swojego witego, leczprzebiegego guru i poprosi o magiczne moce, ten mdrzec zgodzi si na to i wskae muz wielk uwag i tajemniczoci pewien punkcik na jego ciele, na ktry nie zwraca onnigdy uwagi i powie mu : "Aeby osign moc magiczn, ktr poszukujesz, wystarczymy si siedem razy w Gangesie przez siedem dni, bardzo uwanie dbajc o to, by niemyle o tym jednym punkcie" . Oczywicie, nieszczsny modzieniec strawi cay tydziena rozmylaniu o tym.Zdecydowanie zadziwiajce jest to, z jakim uporem myl, a nawet cay potok myli, wcii wci powracaj. Staje si to wrcz koszmarem. Frapujce rwnie jest to, i si niestao wiadomym tego, e trzeba dosta si na zakazany obszar po to, by go przej.Jednake z dnia na dzie kontynuuje si poszukiwanie myli i prby ich zbadania. Iwczeniej czy pniej przechodzi si do nastpnej fazy, dharany, prby skupienia umysuna pojedynczym przedmiocie.Zanim jednak do tego przejdziemy, musimy rozway, co uznaje si za sukces wpratjaharze. Jest to bardzo rozlegy przedmiot, a rni autorzy przyjmuj rozbieneopcje. Jeden z nich ma tu na myli tak drobiazgow analiz, e kada myl rozpada sina ilo elementw (zobacz "Psychologia haszyszu", Sekcja V, w Equinox II).Inni przyjmuj pogld, e sukces w praktyce zbliony jest do dowiadczenia, ktreosign Sir Humphrey Davy biorc tlenek saletry, kiedy wykrzykn : "Wszechwiat jeststworzony wycznie z idei !".Inni powiedz, e oddaje to uczucie Hamleta : "Nie ma dobra ani za, lecz to mylenie jestwarza", intepretowane dosownie jak to czynia pani Eddy.Jednake przede wszystkim chodzi o osignicie wadzy nad mylami. Na cae szczcie,istnieje nieza metoda na osignicie tego. Jest ona podana w Liber III. Jeli Sekcje 1 i 2zostay przerobione (jeli to konieczne, z pomoc innej osoby), wkrtce bdziesz w staniedotrze do ostatniej sekcji.U niektrych ludzi moc ta moe zakwitn tak nagle, jak to si zdarzyo w asanie. Bez

  jakiegokolwiek osabienia czujnoci, umys nagle zostanie wyciszony. Pojawi si cudowneuczucie spokoju i odpoczynku, cakiem odmienne od letargicznego uczucia

  spowodowanego przez przejedzenie. Trudno jest powiedzie, czy taki ostateczny rezultat jest dostpny wszystkim, a nawet wikszoci ludzi. Nie wydaje si to istotne. Jeliosigne moc badania, jak powstaj twoje myli, moesz przej do nastpnej fazy.

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  14/73

  ROZDZIA VDharana

  Teraz, kiedy ju umiemy obserwowa umys, a wic w pewnej mierze wiemy, jak ondziaa, i kiedy zaczlimy rozumie elementy kontroli, moemy postara si o zebranierazem wszystkich mocy umysu i skupienie ich na pojedynczym punkcie.Wiemy, e przecitnie wyksztaconemu umysowi do atwo przychodzi bez rozpraszaniasi mylenie o przedmiocie, ktry go szczeglnie interesuje. Jest takie ludowepowiedzenie "To mi chodzi po gowie". Pki przedmiot jest skomplikowany, a myliprzechodz swobodnie, nie ma problemu. Gdyby Ziemia przestaa krci si wok

  Soca, w kocu by na nie wpada.W chwili zatem, kiedy ucze wemie pojedynczy przedmiot i wyobrazi go sobie, czy tezwizualizuje, dojdzie do tego, e nie jest on znowu jego wytworem jak przypuszcza. Innemyli nachodzi bd jego umys, co sprawi , e przez prawie ca minut na mierzapomni o swoim przedmiocie. Kiedy indziej sam przedmiot zacznie robi sztuczki.Powiedzmy, e wybrae biay krzy. Bdzie porusza swoim supem do gry i do dou,wyciga go, zmienia jego pochylenie, nierwno trzyma swoje ramiona, stawa do grynogami, wypuszcza gazie, ukazywa pknicia i zmienia postacie, zmienia swj ksztat

  jak ameba, zmienia rozmiar i odlego, zmienia stopie swojego owietlenia i w tymsamym czasie zmienia swj kolor. Bdzie bazgra i plami, rozwija wzory, unosi si,opada, wi i obraca; chmury zakryj jego oblicze. Nie ma takiej zmiany, ktrej niemgby dokona. Nie wspominajc ju o jego cakowitym znikniciu, czy te zastpieniugo przez co innego !Komukolwiek co takiego si wydarzyo, nie powinien wyobraa sobie, e medytuje.Oznacza to tylko, e nie jest w stanie w najmniejszym stopniu skupi swojego umysu.Moe musi min kilkanacie dni, by odkry, e nie medytuje. Kiedy tak si stanie,uporczywo przedmiotu rozwcieczy go. Dopiero teraz zaczn si prawdziwe kopoty,dopiero teraz, gdy Wola wchodzi do gry i sprawdzane jest jego czowieczestwo. Gdybynie czyni tego dla rozwoju Woli, ktr otrzyma osigajc asan, z pewnoci by sipodda. A jednak, zwyczajna fizyczna agonia, ktr dotd przeszed, jest takim sobiedrobiadkiem w porwnaniu z okropn nud dharany.Przez pierwszy tydzie moe ci to dziwi i moesz nawet mie wraenie, e osigaszpostp. Lecz kiedy praktyka pokae ci co robisz, bdzie tylko gorzej i gorzej.Trzeba pamita o tym, e wykonujc t praktyk siedzi si w asanie, z notesem idugopisem obok siebie oraz zegarkiem przed sob. Nie naley na samym pocztkupraktykowa duej ni przez dziesi minut za jednym razem, aeby uniknprzemczenia umysu. Sam pewnie dojdziesz do wniosku, e caa twoja sia woli nie jestw stanie trzyma si przedmiotu przez duej ni trzy minuty, a nawet skupi si na nimprzez duej ni trzy sekundy, czy te trzy pite sekundy. Umys staje si tak zmczony,a przedmiot tak niewiarygodnie wstrtny, e nie ma sensu duej tego kontynuowa. Wzapiskach Fratra P. odnajdziemy, e po szeciogodzinnej codziennej praktyce zapisywanes nawet czterominutowe i krtsze okresy medytacji.

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  15/73

  Ucze powinien liczy, ile razy jego myl bdzi. Moe to robi na palcach lub napaciorkach. Gdy przerwy te staj si coraz czstsze , nie naley si zniechca.Czciowo jest to wynik dokadnoci obserwacji. Dokadnie w ten sposb wprowadzenieszczepionki prowadzio do nagego wzrostu iloci przypadkw ospy, czego powodem byoto, e ludzie zaczli mwi prawd o zarazie miast udawa.Wkrtce jednak kontrola wzronie szybciej od obserwacji. Kiedy tak si stanie, postpuwidoczni si w zapiskach. Kada zmiana spowodowana bdzie pewnie przypadkowymiokolicznociami. Na przykad, jednej nocy bdziesz si czu bardzo zmczony, kiedyzaczniesz; innej nocy moesz mie bl gowy albo niestrawno. Dobrze zrobisz, kiedynie bdziesz praktykowa w takich chwilach.Przypuszczamy zatem, e osigne ju poziom, gdy twoja przecitna praktyka z jednymprzedmiotem trwa p godziny, a przecitna liczba przerw waha si midzy dziesiciomaa dwudziestoma. Wydawao by si, e oznacza to, i w okresach midzy przerwami jestsi skupionym, ale nie w tym rzecz. Umys jest migotliwy, cho niedostrzegalny. A jednakna tym wczesnym etapie praktyki moe zosta wypracowana odpowiednia stao, ktraowocuje bardzo charakterystycznymi zjawiskami, spord ktrych najbardziej znaczce

  jest to, ktre wprowadza ci w stan, w ktrym wydaje ci si, e pisz. Moe te wystpico cakiem niejasnego, co sprawia, e czujesz do siebie niesmak. Moesz cakiemzapomnie, kim jeste, czym jeste i co robisz. Podobne zjawisko wystpuje czasami,kiedy jest si wp przebudzonym nad ranem i nie mona doj do tego, w jakim mieciesi mieszka. Podobiestwo tych dwch spraw jest do znaczce. Sugeruje, e to conaprawd ci si przytrafia, to budzenie si ze snu, ktrego treci jest ycie.Istnieje inny sposb sprawdzania czyjego postpu w tej praktyce ze wzgldu nacharakter przerw.Przerwy dzieli si na nastpujce :Najpierw, fizyczne sensacje. Powinno si je przekroczy dziki asanie.Po drugie, przerwy, ktre wydaj si spowodowane przez wydarzenia bezporedniopoprzedzajce medytacj. Ich aktywno staje si ogromna. Jedynie dziki tej praktycemona zrozumie, jak wiele zmysy spostrzegaj bez wiadomoci umysu.Po trzecie, istnieje rodzaj snw zwizanych z natur uroje bd "snw na jawie". S onebardzo podstpne - mona dugo przez nie brn, nie wiedzc nawet , e si bdzi.Po czwarte, docieramy do wysokiej klasy przerw, ktre stanowi rodzaj bdzenia wkontrolowaniu siebie. Mylisz "Jak dobrze mi to idzie !"lub e dobrze by byo, gdyby si znalaz na pustynnej wyspie albo w dwikoszczelnymdomu albo nad wodospadem, lecz s to tylko dziecinne odstpstwa od samej uwagi.Pita klasa przerw wydaje si nie mie rda w umyle. Moe si przejawia w formiewaciwej halucynacjom, zazwyczaj dwikowym. Oczywicie, takie halucynacje nie sczste i stwierdza si ich natur. W innym bowiem razie lepiej niechaj ucze uda si dolekarza. Zazwyczaj skadaj si z dziwnych zda lub fragmentw zda, ktrych gosdochodzi z daleka0 i nic nam nie przypomina. Podobne zjawiska obserwuj operatorzyradiowi, nazywajc takie przekazy "zaburzeniami atmosferycznymi".Istnieje te dalszy rodzaj przerw, ktrym jest sam upragniony rezultat. Omwimy go

  pniej szczegowo.

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  16/73

  Teraz pojawia si prawdziwy porzdek w tych klasach przerw. Kiedy wzmacnia sikontrola, gdy bdziesz medytowa dwie lub trzy godziny dziennie, a wikszopozostaego czasu wypenisz dodatkowymi pomocnymi praktykami, tak e bezustanniebdzie co si wydarzao, a ty bdziesz mia wraenie, e jeste "na progu czegocakiem wielkiego", mona oczekiwa przejcia do nastpnego stanu - dhjany.

  ROZDZIA VIDhjanaSowo to ma dwa cakiem odlege i wzajemnie si wykluczajce znaczenia. Pierwszeodnosi si do samego rezultatu. Dhjana w jzyku palijskim zwana jest "dnian". Budda

  wyliczy osiem dnian, ktr jawnie maj rne stopnie i stanowi rnego rodzaju trans.Hindusi rwnie mwi o dhjanie jako o mniejszej formie samadhi. Inni jednake traktuj

  j jako zwyk intensyfikacj dharany. Patadali powiada : "Dharana jestutrzymywaniem umysu na pojedynczym przedmiocie. Nieprzerwany przepyw wiedzy wtakim podmiocie zwany jest dhjan. Kiedy to porzuci wszystkie formy, odzwierciedlajc

  jedynie znaczenie, staje si samadhi". Cay ten proces nazywa samjam.Powinnimy traktowa dhjan raczej jako rezultat anieli metod. A do tego punktustaroytni stworzyli w miar porzdne systemy, nie liczc ich cikawej etyki. Lecz kiedydoszli do kwestii skutkw medytacji, cakowicie si pogubili.Wyczerpali moliwoci jzyka poezji, by pokaza co, co jest jawnie nieprawdziwe. Naprzykad, w Sziwa Sanhita odnale moemy stwierdzenie: "Ten, kto co dziekontempluje w lotosie swojego serca, jest gorco upragniony przez crki bogw, posiada

  jasnosyszenie, jasnowidzenie i moe porusza si w powietrzu". Inny moe "wytwarzazoto, odkrywa lekarstwa na choroby i widzie ukryte skarby". Jest to czcza gadanina.Co za przeklestwo ciy na religii, e jej zasadom zawsze towarzyszy musiekstrawagancja i faszerstwo ?Istnieje jeden wyjtek. Jest nim A . . A, ktrego czonkowie s nadzwyczaj ostroni, bynie wyraa twierdze, ktre nie mog by sprawdzone w zwyky sposb lub kiedy wogle nie jest atwo wyzby si jakichkolwiek dogmatycznych stwierdze. W ich drugiejksidze z praktycznymi wskazwkami, Liber O, pojawiaj si nastpujce sowa :"Dziki wykonaniu pewnych czynw pojawiaj si pewne skutki. Uczniw usilnieprzestrzega si przed przypisywaniem jakiejkolwiek obiektywnej realnoci lubfilozoficznej wagi ktremukolwiek z nich".S to zote sowa !Omawiajc dhjan, niechaj bdzie jasne, e opisuje si tu co nieoczekiwanego.Rozwaymy jej natur i oszacujemy jej warto i cakowicie nie znieksztacony sposb,nie pozwalajc sobie na zwyczajne rapsodie, czy te dedukowanie teorii wszechwiata.Jeden fakt wicej moe zniszczy jak z istniejcych teorii. Ale aden pojedynczy fakt

  nie wystarczy do zbudowania teorii.

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  17/73

  Zrozumiemy, e dharana, dhjana i samadhi tworz cigy proces i to, kiedy wystpuje jego szczyt, nie ma znaczenia. To o tym szczycie musimy mwi, bo jest on kwestidowiadczenia i to bardzo charakterystycznego.W trakcie naszej koncentracji zauwaymy, e zawarto umysu w kadej chwili skadasi z dwch rzeczy : zrnicowanego przedmiotu i niezrnicowanego podmiotu.Osign sukces w dharanie to sprawi, by przedmiot by tak niezrnicowany jakpodmiot.W rezultacie te dwie rzeczy staj si jednym. Zjawisko to zazwyczaj stanowi powanyszok. Nawet mistrzowie jzyka nie s w stanie go opisa. Dlatego nie dziwi nas, e sabowyksztacone jkay taplaj si w oceanie breji.Wszelkie zdolnoci poetyckie i uczuciowe popadaj w rodzaj ekstazy wskutek wydarzenia,ktre przewraca umys i czyni reszt ycia nic nie znaczc.Dobra literatura jest zasadniczo kwesti przejrzystej obserwacji i dobrego osdu, ktrywyraa si w najprostszy sposb. Z tej przyczyny adne z wielkich wydarzehistorycznych (takich jak trzsienia ziemi czy bitwy) nie zostao dobrze opisane przeznaocznych wiadkw, chyba e wiadkowie ci znajdowali si z dala od niebezpieczestwa.Lecz nawet komu, kto przywyk do dhjany poprzez cige jej powtarzanie, adne sowanie wydaj si tu odpowiednie.Jedn z najprostszych form dhjany mona nazwa "Socem". Soce jest postrzeganesamo z siebie, a nie przez obserwatora. I chocia fizyczne oko nie moe patrze naSoce, jestemy zmuszeni przyzna, e to "Soce" jest o wiele janiejsze od Soca wprzyrodzie. Caa rzecz ma miejsce na wyszym poziomie.Take uwarunkowania myli , czasu i przestrzeni zostaj zniesione. Nie da si

  wytumaczy, co to naprawd oznacza : jedynie dowiadczenie moe da ci zrozumienie.

  (Ma to rwnie swoje analogie w codziennym yciu. Koncepcje wyszej matematyki snieosigalne dla pocztkujcego ani nie da si ich wytumaczy laikowi.)Dalszym rozwojem jest pojawienie si formy, ktr oglnie opisuje si jako form ludzk, chocia ludzie j opisujcy dodaj wiele szczegw wielce nieludzkich. Przypisuje si jejzazwyczaj funkcj "Boga".Lecz cokolwiek to jest, wpyw tego na umys studenta jest przeogromny . Wszystkie jegomyli osigaj najwyszy rozwj. Szczerze myli, e maj one sankcj bosk. Moenawet myle, e emanuj one z samego "Boga". Wraca ponownie do wiata uzbrojony w

  to mocne przekonanie i wadz. Rozgasza swe idee bez wtpliwoci, skromnoci inieufnoci wystpujcych u wikszoci ludzi. Ich brak moe sprawia wraenie odurzenialub szalestwa, cho w istocie jest prawdziw przejrzystoci.W kadym przypadku, rzesze ludzkoci gotowe s odda si we wadanie czego takwadczego i wybitnego. Historia pena jest opowieci o oficerach, ktrzy szli nieuzbrojenido zbuntowanego puku i rozbrajali go zwyk si miaoci. Wadza mwcy nad tumem

  jest dobrze znana. Z tej to pewnie przyczyny prorok by w stanie zniewoli ludzko, byprzestrzegaa jego prawa i nigdy mu si nie zdarzyo, by ludzie czynili inaczej. W yciucodziennym mona swobodnie przej obok jakiego stranika, wartownika czy tekontrolera biletw, jeli si go "przekona", e ma si prawo do przejcianiesprawdzonym.

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  18/73

  Moc ta, przy okazji, nazywana jest przez Magw moc niewidzialnoci. Opowiedziano mikiedy wymienit opowie o czterech cakiem godnych zaufania ludziach, ktrzy szukalimordercy i mieli instrukcje, by nikogo nie przepuszcza. Wszyscy oni przyrzekali wobecnoci ciaa zmarego, e nikogo nie przepucili, a nikt z nich nie zauway listonosza.Ludzie, ktrzy ukradli obraz "Giocondy" z Luwru, byli prawdopodobnie przebrani zarobotnikw i ukradli obraz pod samym okiem stranika. By moe nawet skonili go dopomocy.Wystarczy wierzy, e sprawa ma si uda. Przekonanie to nie moe by aniemocjonalne, ani intelektualne. Znajduje si w gbszych pokadach umysu, cho nie takgbokich, by najzdolniejsi nie mogli go obj sowami i porwna ze swoimdowiadczeniem.Najistotniejszym czynnikiem w dhjanie jest jednake unicestwienie "ja". Caa naszakoncepcja wszechwiata musi zosta cakowicie obalona, jeli mamy przyzna temuwag. Dokadnie w tym samym czasie zaczynamy rozumie, co si dzieje.Przyznajmy zatem, e otrzymalimy bardzo racjonalne wytumaczenie wielkoci wielkichludzi. Posiadali oni dowiadczenie tak przytaczajce w porwnaniu z reszt spraw, ewolni byli od wszelkich przeszkd, ktre przeszkadzaj normalnemu czowiekowi wrealizacji jego planw.Troska o odzie, ywno, pienidze, to, co sobie ludzie pomyl, jak i dlaczego, a ponadwszystko lk przed konsekwencjami przeszkadza prawie wszystkim. Teoretycznie, nie manic atwiejszego dla anarchisty od zabicia krla. Musi jedynie kupi pistolet, odda celnystrza i zastrzeli krla z odlegoci wier mili. A jednak, pomimo duej liczbyanarchistw, takich gwatw zdarza si niewiele. Jednoczenie policja jako pierwszaprzyznaaby, e jeli kto w swej najgbszej istocie jest naprawd zmczony yciem, tj.znajduje si w stanie wielce rnicym si od zwykego mwienia o tym e jest si nimzmczonym, to potrafi doprowadzi si do zabicia kogo.Czowiek, ktry dowiadczy ktrejkolwiek z intensywnych form dhjany jest wyzwalany.Wszechwiat jawi mu si jako zniszczony, tak jak on jawi si zniszczonym dlaWszechwiata. Kroczy bdzie swoj drog nieskrpowany. Moemy sobie wyobrazi, ew przypadku Mahometa, przez wiele lat ywi on przeogromn ambicj i nic nie mgzrobi ze wzgldu na te wartoci, ktre wmawiay mu jego niemoc. Wizja, jak otrzymaw grocie, napenia go potrzebn miaoci, wiar, ktra porusza gry. W tym wiecieistnieje wiele solidnie wygldajcych rzeczy, ktre nawet dziecko byoby w staniesforsowa, ale nikt nie ma odwagi tego uczyni.

  Przyjmijmy zatem to wyjanienie wielkoci i przejdmy dalej. Ambicja zaprowadzia nasdo tego punktu, lecz teraz interesuje nas dzieo samo w sobie.Co najbardziej zdumiewajcego wydarzenie zdyo nam si przydarzy. Przeylimydowiadczenie, ktre sprawia, e mio, sawa, pozycja, bogactwo wydaj si niewielewarte i zaczynamy zastanawia si: "Czym jest prawda?". Wszechwiat si zapad tuprzed nami, niczym domek z kart, i my take si zapadlimy. A jednak ruina ta jestniczym otwarcie si Wrt Nieba. Tutaj pojawia si wielki problem, a co w nas szukarozwizania.Przyjrzyjmy si, jakie moemy odnale wyjanienia.

  Pierwsza sugestia, ktra pojawia si w zrwnowaonym umyle biegym w studiowaniunatury jest taka, e doznalimy katastrofy umysowej. Tak jak uderzenie si w gowmoe sprawi, e "zobaczymy gwiazdy", tak te moemy przypuszcza, e przeraajcy

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  19/73

  wysiek umysowy podczas dharany nieco przegrzewa mzg i powoduje spazm, a moenawet pknicie jakiego maego naczynka. Nie ma powodu, dla ktrego mielibymyodrzuci to wyjanienie, chocia absurdem byoby od razu odrzucenie dlatego caejpraktyki. Spazm jest normaln funkcj przynajmniej jednego z organw ciaa. A o tym,e mzg nie zostaje uszkodzony podczas takiej praktyki, moe wiadczy fakt, e ludziedoznajcy tego rodzaju dowiadcze powracali do normalnego ycia, by sprosta swemu

  powoaniu.Moemy zatem pomin kwesti psychologiczn. Nie rzuca ona wiata na gwnyproblem, ktrym jest warto przeycia tego dowiadczenia.Pojawia si teraz bardzo trudne pytanie. Zwtpilimy ju w kad z moliwych myli pozamyl, ktr da si wyrazi przez nurtujce nas pytanie, jako e zwtpienie w ni jedynieby j potwierdzio (wicej na ten temat mona przeczyta w "The Soldier and theHunchback", Equinox I). Lecz oprcz tych gboko filozoficznych wtpliwoci, istniej

  jeszcze wtpliwoci natury codziennej. Popularne powiedzenie "zwtpi w swoje zmysy"pokazuje nam, e zazwyczaj w nie si wierzy. A przecie czowiek nauki postpujeodwrotnie. Jest dobrze wiadom tego, e jego zmysy nieustannie oszukuj go. I co

  wicej, dobrze wie, e Wszechwiat, ktry moe postrzega poprzez zmysy, jest jedynieuamkowym fragmentem Wszechwiata, ktry zna porednio.Na przykad, cztery pite powietrza skada si z azotu. Gdyby kto przynis butelk zazotem do pokoju, nadzwyczaj trudno byoby powiedzie, co to jest. Wszelkie domysyspezyby na niczym. Nasze zmysly niewiele nam podpowiadaj.Argon zosta odkryty jedynie dziki temu, e porwnano wag chemicznie czystego azotuz wag azotu z powietrza. Czyni si tak czsto, lecz nie ma wystarczajco dobrychprzyrzdw, by wykry sprzecznoci. Wemy inny przykad: Nie tak dawno temu synnynaukowiec owiadczy, e nauka nigdy nie odkryje skadu chemicznego danych gwiazd.Ale dokonano tego, i to z du doz pewnoci.Gdy zapytacie czowieka nauki o jego "teori rzeczywistoci", odpowie wam, e "eter",ktrego nie da si postrzec adnym ze zmysw ani wykry adnym z narzdzi, a ktryposiada waciwoci, mwic potocznym jzykiem, niemoliwe, jest o wiele bardziejrealny od krzesa na ktrym on siedzi. Krzeso jest jedynie faktem, a jego istnieniesprawdzone jest tylko przez jedn bardzo omyln osob. Eter jest skutkiem dedukcjiwynikajcej z milionw faktw, ktre byy weryfikowane wci na nowo i sprawdzanekadym moliwym testem prawdy. Nie ma zatem adnej przyczyny a priori, ktra by nampozwalaa odrzuca wszystko to, co nie da si potwierdzi przez zmysy.Przejdmy do innego punktu. Jednym z naszych testw prawdziwoci jest ywo wrae.Wyodrbnione, nic nie znaczce wydarzenie z przeszoci moe zosta zapomniane, a

  jeli si je w jaki sposb przywoa, mona siebie zapyta : "Czy ja to wyniem? Czy tetak si naprawd dzieje?". Jedynie wydarze katastrofalnych nigdy si nie zapomina.Pierwsza mier kogo, kogo kochae, nie da si zapomnie, gdy po raz pierwszydowiadczasz czego, o czym wczeniej jedynie wiedziae. Takie dowiadczeniadoprowadzaj niektrych do szalestwa. Wiadomo, e ludzie nauki popenialisamobjstwa, gdy ich ulubione teorie byy rozszarpywane. Problem ten omwiono w"Science and Buddhism", "Time", "The Camel" i innych esejach. Wystarczy tutajpowiedzie, e dhjan da si zaliczy do najbardziej ywych i katastroficznychdowiadcze. Kady, kt j przey, moe to potwierdzi.Trudno jest zatem przecenia warto, jak takie dowiadczenie ma dla czowieka,szczeglnie jeli wemie si pod uwag, e caa jego koncepcja rzeczywistoci, standard,do ktrego si odnosi, jego wasna ja, zostaj obalone. I nie da si tego wyjani jako

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  20/73

  zwykej halucynacji, czy te chwilowego zawieszenia zmysw. Nie mona argumentowaz byskiem wiata, ktry ci porazi.Kad zwyk teori atwo da si obali. Mona odnale wady w procesie rozumowania,mona stwierdzi, e zaoenia s z gruntu faszywe, lecz w tym przypadku, gdy atakujesi istnienie dhjany, umys sania si przed faktem, e kade inne dowiadczeniezaatakowane z tych samych pozycji upadoby znacznie szybciej.Jakkolwiek do tego podejdziemy, skutek bdzie ten sam. Dhjana moe by faszywa, lecz

  jeli tak jest, to i wszystko inne jest faszywe.Teraz umys nie chce zadowala si przekonaniem o nierzeczywistoci swcychdowiadcze. Moe nie s takie jakimi si wydaj, ale musz by czym, a jeli caezwyczajne ycie jest czym w ogle, to jake wielkie musi by to, przy czym zwyczajneycie wydaje si niczym !Przecitny czowiek widzi bdno, brak zwizkw i bezzasadno snw i przypisuje je(odpowiednio) zaburzonemu umysowi. Filozof przyjmuje podobn postaw wobec jawy,a osoba, ktra dowiadczya dhjany, czyni tak samo, ale nie opiera tego naintelektualnym przekonaniu. Przyczyny , jakkolwiek by byy mocne, nie cakiemprzekonuj. Lecz czowiek w dhjanie posiada tak sam pewno jak czowiek budzcysi z koszmaru. "Nie spadaem po tysicach stopni ze schodw, to by tylko zy sen".Podobna refleksja nachodzi czowieka, ktry dowiadczy Dhjany : "Nie jestem ndznymowadem, drobniutkim pasoytem ziemi; to by tylko zy sen". I jak nie da si przekonaprzecitnego czowieka, e jego nocny koszmar jest bardziej rzeczywisty odprzebudzenia, tak te nie da si przekona innych, e ich dhjana jest halucynacj, jelinawet dobrze wiedz, e zdyli ju spa do "normalnego" ycia.

  Rzadko si zdarza, aby podczas jednego takiego dowiadczenia radykalnie obalonazostaa caa koncepcja Wszechwiata. Czowiek, zaraz po przebudzeniu, ma jeszczewtpliwoci, co jest realne, sen czy przebudzenie. Lecz gdy zdobywa si dalszedowiadczenie, gdy dhjana nie jest ju szokiem, gdy ucze wiele czasu powica nadowiadczanie tego nowego wiata, jego przekonanie staje si cakowite.A oto inna racjonalna uwaga. Ucze stara si nie podnieca swojego umysu, lecz gowyciszy, nie stwarza adnych myli, lecz je wyeliminowa, bo nie ma adnego zwizkumidzy przedmiotem medytacji a dhjan. Dlaczego posdzamy o zaamanie si caegoprocesu, szczeglnie gdy umys nie poddaje si rozmaitym wpywom, takim jak bl czyzmczenie ? Zapewne tym razem, jak nigdzie indziej, Hindusi przedstawili wyobraeniewyraajce najprostsz teori !Wyobraenie przedstawia jezioro, po ktrym pynie pi lodowcw. Lodowce te szmysami. Gdy przeamuje si ld, woda si niepokoi. Gdy za zatrzyma si lodowce,powierzchnia wody pozostanie w bezruchu. A wtedy, i tylko wtedy, bdzie w stanieodbija bez zakce dysk soca. Soce jest "dusz" lub "Bogiem".Obecnie powinnimy jednak unika takich poj ze wzgldu na ich implikacje. Mwmyraczej o Socu jako "nieznanym, ktre zostao przykryte przez rzeczy nam znane i przezpoznajcego".By moe jest rwnie tak, e nasze wspomnienie dhjany nie jest samym zjawiskiem,lecz wyobraeniem pozostawionym przez umys. Lecz dotyczy to wszystkich zjawisk, co

  bez wtpienia udowodnili Berkeley i Kant. A zatem, kwestia ta nas nie obchodzi.

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  21/73

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  22/73

  Moc ronie szybciej od podania. Chopiec, ktry potrzebuje pienidzy, by kupi zestawonierzykw , zanim je dostanie, chce ju czego innego - najprawdopodobniej czego,co przekracza posiadane przeze rodki.Taka jest pikna historia kadego duchowego rozwoju ! Nikt nie zatrzymuje si, byotrzyma nagrod.Nie powinnimy si zatem gowi, co nam moe, a czego nie moeprzynie samadhi, gdy rozwaamy jego skutki w naszych yciach. Rozpoczlimy tksik, jak pamitamy, od uwag na temat mierci. mier teraz stracia wszelkieznaczenie. Idea mierci zalena jest od "ja" i od czasu ; te idee zostay zniszczone; i tak"Zwycistwo pochania mier". Powinno nas teraz interesowa jedynie, czym jestsamadhi samo w sobie i jakie warunki je wywouj.Sprbujmy ustali ostateczn definicj. Dhjana przypomina samadhi pod wielomawzgldami. Wystpuje zwizek "ja" z "nie-ja" oraz utrata poczucia czasu i przestrzeni iprzyczynowoci. Dualno w kadej formie zostaje zniesiona. Idea czasu za dotyczydwch nastpujcych po sobie wydarze, przestrzeni dwch nieprzypadkowychwydarze, przyczynowoci dwch wydarze poczonych.Stany dhjaniczne przecz normalnemu myleniu, ale w samadhi wida to jeszcze bardziejwyranie. I jak dhjana wydaje si prostym zwizkiem dwch spraw, tak w samadhiwydaje si poczone wszystko ze wszystkim. Mona powiedzie, e w Dhjanie istniejewci ukryta waciwo sugerujca, e jedno istnienie przeciwne jest wielu nie-istnieniom. W samadhi wielu i jedno jednocz si w zwizku istnienia z nie-istnieniem.Definicja ta nie wynika z refleksji, lecz z pamici.Co wicej, atwo jest kierowa "sztuczkami" dhjany. Po chwili mona wej w ten stan

  bez praktyk wstpnych i spogldajc na z tego punktu oswoi si z dwuznacznoci tegopojcia, o ktrej wczeniej mwilimy. Kiedy patrzy si na dhjan z dou, przypomina onatrans, dowiadczenie tak przytaczajce, e nie mona pomyle o czym wikszym,podczas gdy z gry wydaje si zwykym stanem umysu, takim jak kady inny. Frater P.,zanim dostpi samadhi, pisa o dhjanie : "Dhjan nazywamy przypuszczalnie rezultatintensywnej kontroli gwatownego zaamania nerwowego. Samadhi jest zwykym tegorozwiniciem, przynajmniej tak mi si wydaje".Pi lat poniej nie przyjby takiego pogldu. Powiedzia by zapewne, e dhjana jest"przepywem umysu, jednym nieprzerwanym nurtem z "ja" do "nie-ja" bez wiadomociobu, przepywem, ktremu towarzyszy wzrastajce zdziwienie i rozkosz". Monazrozumie , czym jest naturalny skutek dhjany, ale nie mona tym samym nazwa

  dhjany wstpem do samadhi. Mona nawet nie wiedzie, jakie stany sprowadzajsamadhi. Mona wytworzy dhjan w ciagu kilku minut, a czsto zdarza si onaspontanicznie : w przypadku samadhi jest cakiem inaczej. Pewnie mona j osign,kiedy si zechce, lecz nie mona rzec, w jaki sposb i ile czasu na to potrzeba. Nie jestsi nawet pewnym , czy naprawd si je uzyska.Mona by pewnym tego, e si przejdzie mil na rwnej drodze. Zna si warunki tego i

  jedynie jaki niesamowity zbieg okolicznoci mgby w tym przeszkodzi. A chociamona by rwnie dobrze powiedzie : "Wspiem si na Matterhorn i wiem, e mog tozrobi raz jeszcze", istnieje wiele rnych okolicznoci, ktre mog przeszkodzi wosigniciu sukcesu.

  Zdylimy si ju dowiedzie, e gdy trzymamy si jednej i niezmiennej myli, pojawiasi dhjana. Nie wiemy, czy intensyfikacja jej wystarczy do wytworzenia samadhi, czy tes potrzebne jakie inne okolicznoci. Nauka to jedna sprawa, dowiadczenie to inna.

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  23/73

  Jeden autor powiada, e dwanacie sekund niezmiennoci to dharana, sto czterdziecicztery dhjana, a tysic siedemset dwadziecia osiem to samadhi. A Wiwekananda,komentujc Patadalego, czyni dhjan zwykym przedueniem dharany. Lecz powiadadalej : "Jeli przypumy, e medytuj nad ksik i stopniowo udaje mi si skupi naniej umys i jeli postrzegam jedynie wewntrzne uczucie, znaczenie nie wyraone wadnej formie, to stan dhjany zwany jest samadhi".Inni autorzy wol sugerowa, e samadhi wynika z medytowania nad przedmiotami,ktre s same w sobie cenne. Na przykad, Wiwekananda powiada : "Myl o jakimwitym przedmiocie" i wyjania to w taki oto sposb "Nie oznacza to adnegogrzesznego przedmiotu" (!).Frater P. wolaby nie mwi kategorycznie, czy zawsze dostpowa Dhjany przy zwykychprzedmiotach. Przerywa praktyk po kilku miesicach i medytowa na czakry, etc. Jegodhjana staa si tak potoczna, e przesta j zauwaa. Lecz gdyby chcia j uzyska w tejchwili, wybraby co dla wzniecenia w sobie "bojani boej" czy "witej grozy", lub"zdziwienia". Nie ma powodu, dla ktrego dhjana nie mogaby si przydarza podczasmylenia o jakich zwykych przedmiotach nad brzegiem morza, na przykad o niebieskiej

  wini. Lecz stae odwoywanie si do niebieskiej wini jako zwykego przedmiotumedytacji, ktre czyni Frater P., nie musi by traktowane au pied de la lettre. Jegozapiski dotyczce medytacji nie zawieraj wzmianek o tym osobliwym zwierzciu.Dobrze by si stao, gdyby zorganizowane badania okreliy warunki samadhi. Lecztymczasem nie ma adnych przeciwwskaza co do wyboru obiektw medytacji, z jednymwyjtkiem, o ktrym wspomnimy w trakcie naszych rozwaa.Pierwsz klas obiektw prawdziwej medytacji (w przeciwiestwie do praktyk wstpnych,w ktrych powinno si po prostu rozpoznawa obiekty, ktrych nieskoczono trudna

  jest do wytrzymania) s rozmaite czci ciaa. Hindusi stworzyli wyszukany systemanatomii i fizjologii, ktry ma si nijak do faktw z prosektorium. Istotne jest tu siedemczakr, ktre opiszemy w Czci II. Istniej take rozmaite "nerwy", rwnie mityczne.Drug klas stanowi obiekty dewocji, takie jak idea lub forma Bstwa, serce lub ciaotwojego nauczyciela, czy te jakiego czowieka, ktrego gboko szanujesz. Nie bdzachwala tej praktyki, jako e zakada ona pewne uprzedzenia.Mona take medytowa nad swymi snami. Brzmi to nieco przesdnie, lecz chodzi tu o to,e ju masz skonno, niezalen od wiadomej woli, do mylenia o tych sprawach, oktrych konsekwentnie jest atwiej myle.Mona te medytowa nad czymkolwiek, co do ciebie dociera.Lecz w tym wszystkim moe nam si wydawa, e lepsze i bardziej przekonywajce jestmedytowanie bezporednio nad przedmiotami, ktre same w sobie wydaj si nieistotne.Mona nie chcie porusza umysu w aden sposb, nawet poprzez adoracj. Przyjrzyj sitrzem metodom medytacyjnym w Liber HHH (Equinox VI). Tym samym przeczy si temu,e o wiele atwiej jest skupi si na jakiej idei, ku ktrej umys zwracaby si naturalnie.Hindusi twierdz , e natura obiektu wyznacza samadhi, tj. natur tych stanw samadhi,ktre kryj si pod nazw "magicznych mocy". Na przykad, istniej jogaprawritti.Medytujc czubek nosa osiga si co, co moe by zwane "idealnym wchem", tj.wchem, ktry nie jest jaki szczeglny, lecz jest archetypem , ktrego modyfikacjestanowi wszelkie waciwe wchy. Jest to "wch, ktry nie jest wchem". Taki jest

  jedyny waciwy opis, jako e dowiadczenie przeciwne rozumowi da si opisa jedyniesowami, ktre s przeciwne rozumowi.

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  24/73

  Podobnie, skupienie si na czubku jzyka daje "idealny smak" , na podniebieniu -"idealny kontakt". "Kada czstka ciaa w jednej chwili wchodzi w kontakt z kadczstk we Wszechwiecie", taki opis tego daje nam Bhikku Ananda Matteja. Podstawa

  jzyka daje "idealny dwik", a krta "idealny wzrok".Samadhi par excellence jest jednak atmadaran, ktra dla posiadajcych pewn wiedz

  jest pierwszym prawdziwym samadhi, gdy nawet wizje "Boga" i "jani" splamione sform. W atmadaranie wszystko manifestuje si jako Jedno : jest nim Wszechwiatuwolniony ze wszelkich uwarunkowa. Nie tylko wszelkie formy i idee zostaj zniszczone,lecz rwnie te koncepcje, ktre s skryte w naszych ideach tych idei. Kada czWszechwiata staje si caoci, fenomeny i noumeny nie s ju sobie przeciwstawne.Nikt nie jest w stanie opisa tego stanu umysu. Mona jedynie wyszczeglni co z jegocech i to w jzyku, ktry nie tworzy wyobrae w umyle. Nikt, kto tego dowiadczy, nie

  jest w stanie odpowiednio wyrazi tego w swojej pamici ani te pomyle o czym, co toprzekracza.Istnieje jednak o wiele wyszy stan zwany sivadaran, o ktrym wystarczy powiedzie,e jest zniszczeniem poprzedniego stanu, jego unicestwieniem. I eby zrozumie towymazanie, nie wolno sobie wyobraa "Nicoci" (jedyna moliwa tego nazwa) jakoczego negatywnego, lecz jako co pozytywnego.Normalny umys jest wiec w ciemnym pokoju. Gdy rozsoni si aluzje, wiatosoneczne uczyni pomie niewidzialnym. Jest to dobre wyobraenie dhjany.Lecz umys nie jest w stanie znale porwnania dla atmadarany. Mwienie, e zebraniewszystkich zastpw niebiaskich podobnie zakryoby soce wydaje si nieskuteczne.Lecz jeli tak powiemy, a bdziemy chcieli dalej stworzy wyobraenie Sivadharany,musimy sobie natychmiast wyobrazi, e tym pomieniem we wszechwiecie jestciemno, nie jakie wiato mocno przymione w porwnaniu z innym wiatem, leczsama ciemno. Nie chodzi tu o zmian chwili w rozlego, czy nawet skoczonoci wnieskoczono. Jest to poznanie , e pozytywne jest po prostu negatywnym. Ostatecznaprawda postrzegana nie jest jedynie jako fasz, lecz jako logiczne przeciwiestwo prawdy.Cakiem bez sensu jest dry ten temat, ktry zawid na manowce wszystkich jegobadaczy. Powiedzielimy jedynie tak mao, jak byo to moliwe, a nie tak wiele, ile by sidao.Od naszego celu take dalekie jest rozprawianie si z niezliczonymi dyskusjami na temattego, czy jest to ostateczny cel i co on daje. Wystarczy powiedzie , e nawet pierwsza iszybko przemijajca dhjana odpaca tysickrotnie trudy, ktre musielimy pokona, aby

  j uzyska.Dla pocztkujcego istnieje wielka nadzieja, e praca ta si kumuluje : kade dziaanieskierowane ku celowi wytwarza przeznaczenie, ktre pewnego dnia przyniesie owoce.Oby wszyscy mogli je osign !

  STRESZCZENIEPyt. : Czym jest geniusz i jak powstaje ?

  Odp. : Wybierzmy niektre okazy z pewnych gatunkw i postarajmy si w nich odnalejedn wspln cech, ktra nie wystpuje u pozostaych gatunkw.

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  25/73

  Pyt. : Czy istnieje taka ?Odp. : Tak, wszyscy geniusze maj nawyk skupiania myli i zazwyczaj potrzebujdugiego odosobnienia, aeby ten nawyk wytworzy. Szczeglnie, najwiksi geniuszereligijni porzucili wiat w pewnym okresie swojego ycia i zaraz po powrocie do gosiliswe nauki.Pyt. : Jakie znaczenie ma takie odosobnienie ? Mona by oczekiwa, e taki czowiek popowrocie nie bdzie czu zwizku z cywilizacj i bdzie mniej zdolny, anieli by przedtem.Odp. : Ale kady z nich twierdzi, cho w innym jzyku, ze podczas odosobnienia osignnadliudzkie moce.Pyt. : Czy w to wierzysz ?Odp. : le si dzieje, jeli odrzucamy twierdzenia najwikszych pord ludzkoci, nieprzedstawiajc zadajcego im kam dowodu lub chocia tumaczc, gdzie mogli popeni

  bd. W tym przypadku kady z nauczycieli zostawi nam wskazwki. Jedyn metodnaukow jest powtarzanie ich eksperymentw, potwierdzajc lub odrzucajc ichrezultaty.Pyt. : Lecz ich wskazwki wielce rni si od siebie ?Odp. : Jedynie tak dalece, jak jest to zwizane z czasem, ras, klimatem i jzykiem.Istnieje istotna tosamo metody.Pyt. : Naprawd !Odp. : Wielkim dzieem ycia Fratra Perdurabo byo udowodnienie tego. Studiujc kad

  praktyk religijn kadej z wielkich religii na miejscu, by w stanie wykaza Jedno-w-rnorodnoci ich wszystkich i sformuowa metod woln od jakichkolwiek znieksztacedogmatycznych i opart jedynie na pewnych faktach z anatomii, fizjologii i psychologii.Pyt. : Czy moesz mi streci t metod ?Odp. : Gwna idea jest taka, e Nieskoczony, Absolut, Bg, Nad-dusza, jakkolwiek sitego nie nazwie, jest zawsze obecna, lecz tak ukryta i maskowana przez myli umysu,

  jak nie mona sysze bicia serca w gonym miecie.Pyt. : Tak ?Odp. : A zatem, by osign znajomo Nieskoczonego, wystarczy wyciszy wszelkiemyli.Pyt. : Przecie we nie myli s wyciszone ?Odp. : Tak, to prawda, w przyblieniu. Ale funkcja postrzegania jest rwnie wyciszona.Pyt. : A zatem pragniesz osign doskona czujno i uwag umysu, nie zakconprzez pojawiajce si myli ?Odp. : Tak.Pyt. : A jak do tego doj ?

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  26/73

  Odp. : Najpierw wyciszamy ciao poprzez praktyk zwan asan i zapewniamy jejswobod i regularno funkcji dziki pranajamie. W ten sposb adne sygnay z ciaa niezakcaj umysu.Po drugie, poprzez jam i nijam wyciszamy emocje i namitnoci, chronic si przedzym wpywem, jaki wywieraj na umys.Po trzecie, poprzez pratjahar analizujemy umys bardziej dogbnie i zaczynamykontrolowa myli niezalenie od ich natury.Po czwarte, tumimy wszelkie pozostae myli dziki bezporedniej koncentracji napojedynczym punkcie. Ten proces, ktry prowadzi do najwikszych rezultatw, skada siz trzech czci, dharany, dhjany i samadhi, znanych razem pod jednym terminemsamjamy.Pyt. : W jaki sposb mog uzyska dalsz wiedz i dowiadczenie tego ?

  Odp. : A. . A jest organizacj, ktrej mistrzowie osignli osobiste dowiadczenie szczytutej nauki. Stworzyli oni system dostpny dla kadego, i to z tak atwoci i szybkoci,ktra wczeniej nie bya moliwa. Pierwszy stopie w ich systemie jest stopniem UCZNIA.Ucze musi zaznajomi si z nastpujcymi ksikami :1. Equinox.2. 777.3. Konx Om Pax.4. Dziea zebrane A.Crowley'a; Tannhauser, Miecz Pieni, Czas ,Eleusis.

  3 tomy.5. Rada Joga Swamiego Wiwekanandy.6. Sziwa Sanhita lub Hathajoga Pradipika.7. Tao Teh King i pisma Czuang Tsy : S.B.E. xxxix, xl.8. Przewodnik duchowy Miguela de Molinosa.

  9. Rituel et Dogme de la Haute Magie Eliphasa Leviego .10. Goetia Lemegetonu Krla Solomona.Ksiki te powinny by dobrze przestudiowane w poczeniu z drug czci tej ksiki -Magi.Studiowanie tych ksig pozwoli gboko wnikn w intelektualny ich system.Po trzech miesicach Ucze zdaje egzamin z tych ksig i, jeli jego wiedza wydaje si bywystarczajca, moe sta si Nowicjuszem, otrzymujc Liber LXI i tajemn wit ksig,Liber LXV. Zasadniczym punktem tej praktyki jest to, e Nowicjusz ma wyznaczonego

  Mistrza, ktry prowadzi go w jego pracy.

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  27/73

  Moe wybra praktyki, ktre mu odpowiadaj, lecz w kadym przypadku musi prowadzidokadne zapiski, aeby znale zwizki przyczynowo-skutkowe w swojej pracy i po to, byA . . A mogo oceni jego postp i pokierowa jego dalszymi studiami.Po roku nowicjatu moe zosta Neofit A . . A i otrzyma tajemn wit ksig, LiberVII.Oto zasadnicze wskazwki, dla praktyki, ktr kady nowicjusz powinien poda :Libri E, A, O, III, XXX, CLXXV, CC, CCVI, CMXIII.

  MAGIA CEREMONIALNA

  TRENING MEDYTACJI

  Uwagi wstpne

  Jak dotd, mwilimy jedynie o mistycznej ciece i gwnie trzymalimy si jejpraktycznej, egzoterycznej strony. Trudnoci, o ktrych wspomnielimy, stanowiyprzeszkody czysto naturalne. Na przykad, wielka kwestia wyrzeczenia si siebie, ktrazajmuje tak wiele miejsca w traktatach mistycznych, nie zostaa w ogle omwiona.Powiedzielimy jedynie, co naley robi. Nie rozwaylimy w ogle, co z tym si wie.Bunt woli przeciw okrutnej dyscyplinie medytacji nie zosta w ogle omwiony. Nadszedchyba czas powici temu kilka sw.Nie ma granic tego, co teologowie nazywaj "bezbonoci". Jedynie przez dowiadczeniemona odkry pomysowo umysu w prbach ucieczki spod kontroli. Jest si jedynie

  wtedy bezpiecznym, gdy trwa si przy medytacji, czynic ni mniej, ni wicej, anieli to coopisalimy, ale umys z pewnoci nie pozwoli mu pozosta przy tej prostocie. Fakt ten jest rdem wszystkich legend dotyczcych "witych" kuszonych przez "diaba".Przyjrzyjcie si opowieci o Chrystusie na pustyni, gdzie jest on zmuszony do uycia swejmagicznej mocy, spenienia tego, co naley zrobi. Te ataki na wol s rwnie ze, comyli nachodzce dharan. Wydawaoby si nawet, i 00nie da si z powodzeniempraktykowa medytacji, jeli wola nie stanie si tak silna, e adna sia we Wszechwiecienie bdzie w stanie jej skruszy. Zanim skupimy si na niszej zasadzie, umyle, naleysi skupi na zasadzie wyszej, Woli. Bd w zrozumieniu tego zniszczy wartociwszelkich prb nauczania "Jogi", "Mentalnej kultury", "Nowej Myli" i tym podobnych.Istniej metody trenowania woli, dziki ktrym atwo jest sprawdzi swj postp.

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  28/73

  Kady zna si nawyku. Kady wie, e jeli si bdzie dziaao w jaki okrelony sposb,dziaanie to bdzie z czasem przychodzi atwiej, a w kocu cakiem naturalnie.Wszystkie religie dostarczaj praktyk z tym zwizanych. Jeli dugo modlisz si swoimiwargami, w kocu spostrzeesz, e modlisz si swoim sercem.Caa ta kwestia zostaa dokadnie przerobiona przez mdrych ludzi staroytnoci.Stworzyli oni nauk ycia kompletn i doskona, i dali jej nazw MAGIA. Jest ona gwntajemnic staroytnych i jeli klucze do niej nie zostay cakiem zagubione, to s bardzorzadko stosowane.I znowu, pomieszanie wdaro si poprzez niewiedz tych, ktrzy jej nie zrozumieli ioczernili w oczach innych. Naszym zadaniem jest teraz przywrci nam t nauk w caej

  jej doskonaoci.Aeby to zrobi, musimy skrytykowa autorytety. Niektre z nich strasznie si wikaj wtemacie, innym brakuje spjnoci. Wikszo z nich to empirycy, tacy sobie pisarze, anajwicej mona znale gupich szarlatanw.Omwiona zostanie prosta forma magii, tworzca harmoni wielu starych i nowychsystemw. Opiszemy rozmaite rodzaje broni Maga oraz wystrj jego wityni.Wyjanimy, czemu one su i jak je tworzy.Mag pracuje w wityni, Wszechwiecie, ktry jest (zapamitajmy to sobie !) murwnoczesny. W tej wityni wyrysowany jest Krg na pododze, ktry ma stanowigranic jego dziaa. Krg jest chroniony boskimi imionami, ktre maj go chroni przednieprzyjacielskimi mylami. W krgu stoi Otarz, solidna podstawa, przy pomocy ktrejpracuje, podstawa wszystkiego. Na Otarzu znajduj si Rdka, Puchar, Miecz i Pentakl,przedstawiajce odpowiednio jego Wol, jego Zrozumienie, jego Rozsdek i nisze czci

  jego istnienia. Take na Otarzu ley flakonik Olejku, otoczony Biczem, Sztyletem iacuchem, podczas gdy nad Otarzem wisi Lampa. Mag nosi Koron, jedn Szat iLamen, trzymajc Ksig Czarw i Dzwonek.Olejek uwica wszystko, czego dotknie; jest to jego aspiracja; wszelkie dziaaniadokonywane z nim s wite. Bat drczy go, sztylet go rani, acuch wie go. Dzikicnocie tych trzech aspiracja pozostaje czysta i jest w stanie uwici wszystko inne. NosiKoron, by potwierdzi swoj bosko. Szata symbolizuje cisz, a Lamen cel jego dziea.Ksiga Zakl i Czarw jest jego magicznym zapisem, jego karm. Na Wschodzieznajduje si Magiczny Ogie, ktry wszystko spala.Teraz omwimy wszystko szczegowo.

  ROZDZIA Iwityniawitynia przedstawia zewntrzny Wszechwiat. Mag musi bra j tak, jak j znajduje, a

  wic nie ma ona adnego szczeglnego ksztatu. W Liber VII, vi, 2, napisane jest :"Stworzylimy sobie wityni z kamieni w ksztacie Wszechwiata, nawet jeli obnosiszsi otwarcie, a ja si skrywam". Ksztatem tym jest Vesica Piscis, ale jedynie najwikszy

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  29/73

  z Magw potrafi tak wityni stworzy. Jednake, mona sobie wybra ktry z pokoi.Jest to zalene od mocy Maga reinkarnowania si w odpowiednim ciele.

  ROZDZIA IIKrgKrg oznajmia natur Wielkiego Dziea. Cho Mag jest ograniczony w wyborzepomieszczenia, moe jednak w mniejszym lub wikszym stopniu wybra, ktr jegocz pragnie zagospodarowa. Rozwaa dogodno i moliwoci. Jego krg nie powinienby zbyt may i krpowa jego ruchw. Nie powinien te by zbyt wielki, by nie byo zbytwielkich odlegoci do przejcia. Kiedy Krg jest ju wykonany i powicony, Mag nie

  powinien go opuszcza, czy nawet si z niego wychyla, albowiem zostanie zniszczonyprzez nieprzyjazne siy.Wybiera Krg, a nie jakie inne linearne figury z kilku przyczyn :1. Potwierdza w ten sposb swoj tosamo z nieskoczonoci.2. Potwierdza rwnowag swojego dziaania, jako e wszystkie punkty na okrgu srwnie odlege od rodka.3. Potwierdza ograniczenia zwizane ze swym powiceniem si Wielkiemu Dzieu. Nigdy

  wicej ju nie dziwi si bezcelowoci wiata.

  rodek krgu jest centrum Tau, ktre skada si z dziesiciu kwadratw, jak to pokazujeilustracja. Tau i krg tworz razem ksztat Ro-Krzya, zjednoczenia podmiotu iprzedmiotu, ktre jest celem Wielkiego Dziea i ktre symbolizowane jest czasem jakoKrzy i Krg, czasem jako Lingam-Joni, czasem jako Ankh lub Crux Ansata, czasem jakoIglica i Nawa kocioa lub wityni, a czasem jako uczta weselna, mistyczne zalubiny,duchowe zalubiny, "luby alchemiczne" i wiele innych. Jakkolwiek si wybierze form,

  jest ona symbolem Wielkiego Dziea.To miejsce jego dziaania objawia zatem natur i przedmiot jego Dziea. Ci, ktrzyprzypuszczaj, e stosowanie tych symboli oznacza oddawanie czczi jakim organom

  stwrczym, po prostu przypisuj mdrcom wszystkich czasw i krajw umys takiegosamego kalibru, co ich wasny.Tau jest zbudowane z dziesiciu kwadratw ze wzgldu na dziesi Sefirotw.Zarysowuje ono trjkt, ktry jest wpisany w wielki Krg. Lecz trjkt zaznaczony jest

  jedynie trzema rogami, obszarami wyznaczonymi dziki odciciu linii wicych tentrjkt. Trjkt ten jest widzialny jedynie w czciach, ktre s wsplne dwm ze stron.Maj zatem ksztat diamentu, jednej z form Joni. Znaczenie tego jest zbytskomplikowane jak na ten krtki szkic; mona je przestudiowa w Berashith Crowley'a.Rozmiar caej figury jest okrelony przez rozmiar jednego kwadratu Tau. A rozmiar tegokwadratu jest rozmiarem podstawy Otarza, ktry umiejscowiony jest na Sefirocie

  Malkuth. Mona zatem zauway, e Mag, miast robi, co mu si podoba, jestograniczony do rygorystycznie, poniewa Otarz musi mie podstaw proporcjonaln wstosunku do swojej wysokoci, a jej wysoko musi by wybrana ze wzgldu na wzrost

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  30/73

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  31/73

  wysokoci od podogi do ppka Maga. Otarz jest zwizany z Ark Przymierza, ArkNoego, naw (nawa = statek) kocieln i wieloma innymi symbolami staroytnoci, ktrejsymbolizm wietnie zosta opracowany w anonimowym dziele zwanym Kanon (ElkinMathews), jakie naley dogbnie przestudiowa przed konstrukcj Otarza.Dlatego Otarz musi ucielenia wiedz Maga o prawach Natury, ktre s prawami, zapomoc ktrych on dziaa.Powinien on usiowa stworzy geometryczne konstrukcje symbolizujce kosmicznewymiary, na przykad, moe wzi dwie przektne jako (powiedzmy) rednic Soca. Azatem bok Otarza bdzie dugoci odpowiadajcej jakiemu innemu wymiarowikosmicznemu, narysowany na nim owalny nimb - czemu innemu, a krucyfiks w niej

  jeszcze czemu innemu. Kady Mag powinien wypracowa swj wasny systemsymboliczny i nie powinien ogranicza si do jakich wymiarw kosmicznych. Moe, naprzykad, odnale jaki zwizek wyraajcy prawo odwrconych kwadratw.Wierzchoek Otarza powinien pokryty by zotem , a na zocie tym wygrawerowana jakafigura jako wita Ofiara lub Nowe Jeruzalem lub, jeli kto jest uzdolniony, MikrokosmosWitruwiusza.Po bokach Otarza czasem rwnie narysowane s wielkie tabliczki ywiow i sigile(pieczcie) witych krlw ywiow, jak to pokazano w Equinox, VII, gdy s onesyntezami si Natury. S to raczej szczeglne, anieli oglne symbole, a ksika ta mazamiar traktowa jedynie o wielkich podstawach dziaania.

  ROZDZIA IVBicz , Sztylet i acuchBicz, Sztylet i acuch reprezentuj alchemiczne zasady Siarki, Rtci i Soli. Nie chodzi tuo substancje, ktre dzisiaj kryj si pod tymi nazwami. Reprezentuj one "zasady",ktrych dziaanie chemicy uznali za bardziej dogodne do wyjanienia w inny sposb.Siarka reprezentuje energi rzeczy, Rt ich pynno, Sl ich stao. S odpowiednikamiOgnia, Powietrza i Wody, ale oznaczaj znacznie wicej, jako e reprezentuj cobardziej gbokiego i subtelnego, a jednak bardziej aktywnego. Prawie e dokadneporwnanie mona zrobi z trzema gunami Hindusw : sattwa, radas, tamas. Sattwa

  jest Rtci, rwnowag, spokojem, przejrzystoci ; radas jest Siark, aktywnoci,uniesieniem, a nawet gwatownoci ; tamas jest Sol, gstoci, ospaoci, cikoci,ciemnoci.Jednake filozofia hinduska tak bardzo zajta jest gwn ide, i warto ma jedynieAbsolut, e zmierza ku potpieniu tych gun (nawet sattwy) jako czego zego. Jest towaciwe podejcie, ale jedynie gdy si dziaa z jakiego wyszego poziomu. A mywolelibymy, jeli mamy naprawd osign mdro, unika tego wiecznego lamentu,ktry charakteryzuje myl Pwyspu Indyjskiego : "Wszystko jest cierpieniem" etc.Przyjmujc doktryn hinduistw o dwch fazach Absolutu, musimy, jeli mamy bykonsekwentni, poczy je razem jako dobre albo ze. Jeli bowiem jedna jest dobra, adruga za, popadamy w dualno, dla ktrej uniknicia wymylilimy Absolut.

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  32/73

  Idea chrzecijaska mwica o tym, e grzech by co wart, skoro zbawienie jest bardziejwarte, a odkupienie godne jest utraty niewinnoci, wydaje si bardziej satysfakcjonujca.wity Pawe powiada : "Gdzie jest obfito grzechu, tam wiksza obfito aski. A zatem,czy mamy czyni zo, by przyszo dobro? Uchowaj Boe". Ale przecie wanie tak czynisam Bg, po c by bowiem stwarza Szatana z zalkiem jego "upadku"?Miast potpiania tych trzech jakoci bez ceremonii, przyjmijmy je jako czcisakramentu. Ten szczeglny aspekt Bicza, Sztyletu i acucha poddaje na mylsakrament pokuty.Bicz jest Siark. Jego stosowanie budzi nasz ospa natur i moe by pniejstosowany jako instrument karcenia buntujcej si woli. Odnosi si do Nefesh, duszyzwierzcej, pragnie naturalnych.Sztylet jest Rtci : stosuje si go, by obniy za du temperatur poprzez upuszczeniekrwi. I ta bro wanie zanurza si w bok lub serce Maga, by wypeni wity Puchar.Odnosi si on do tego, co jawi si midzy zachciankami a rozsdkiem.acuch jest Sol : suy wizaniu bdzcych myli. Z tej oto przyczyny jest onumieszczony wok szyi Maga, gdzie mieci si Daath.Instrumenty te przypominaj nam take o blu, mierci i zwizaniu. Badacze ewangeliiprzypomn sobie, e byy one wykorzystane w czasie mczestwa Chrystusa, tyle eSztylet zastpiono gwodziami.Trzonek Bicza winien by wykonany z elaza, smagacze z dziewiciu miedzianych drutw,a w kady z nich wplecione mae kawaki oowiu. elazo reprezentuje okruciestwo,mied - mio, a ow - surowo.

  Sztylet wykonany jest ze stali inkrustowanej zotem, a rkoje jest rwnie zota.acuch wykonany jest z czystego elaza. Skada si z 333 ogniw.Jasne si teraz staje, dlaczego bro ta uoona jest wok flakoniku z przejrzystegokrysztau, w ktrym trzymany jest wity Olejek.Bicz utrzymuje aspiracj ; Sztylet wyraa wol uwicenia wszystkiego ; acuch chroniprzed bdzeniem.Moemy si teraz zaj samym witym Olejkiem.

  ROZDZIA Vwity Olejekwity Olejek jest Aspiracj Maga. To on go uwica, by dokona Wielkiego Dziea, a jegomoc jest taka, e uwica rwnie sam wityni i przedmioty w niej si znajdujce.

  Jest rwnie ask i krzymem, jako e aspiracja nie jest ambicj. Jest jakoci

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  33/73

  umieszczon wyej. Z tego powodu Mag najpierw namaszcza czubek swojej gowy, przeddokonaniem uwicenia pozostaych orodkw.Olejek jest koloru czystego zota. A kiedy dotknie skry, powinien j sparzy i przenikndo ciaa z intensywnoci ognia. Jest czystym wiatem przeniesionym przez pragnienia.Nie jest Wol Maga, pragnieniem niszego osignicia wyszego, lecz jest t iskr czegowyszego w Magu, ktra pragnie zjednoczy ze sob co niszego.Gdyby zatem Mag nie zosta wpierw namaszczony olejkiem, cae jego dzieo byobyzmarnowane i ze.Olejek skada si z czterech substancji. Podstaw wszystkiego jest olej z oliwy. Oliwa

  jest, tradycyjnie, darem Minerwy, Mdroci Boga, Lotosem. W niej rozpuszczaj sipozostae trzy olejki : olej z mirry, olej z cynamonu i olej z galangalu. Mirra odnosi si doBinah, Wielkiej Matki, ktra jest zarwno zrozumieniem Maga, jak i tym smutkiem iwspczuciem, jakie budzi kontemplacja Wszechwiata. Cynamon reprezentuje Tifereth,Soce - Syna, w ktrym Chwaa i Cierpienie s tosame. Galangal reprezentuje Kether iMalkuth, Pierwszego i Ostatniego, Jeden i Wielu, jako e w tym Olejku s oni Jednym.Olejki te zebrane razem reprezentuj zatem cao Drzewa ycia. Dziesi Sefirotwzlewa si w czyste zoto.Olejek nie moe zosta przygotowany z surowej mirry, cynamonu i galangalu. Prba takawytworzy jedynie brzow ma, z ktrej nie powstanie olej. Z substancji tych musizosta wytoczony olej, zanim zostan poczone ze sob.Doskonay Olejek jest najbardziej przenikajcy i subtelny. Stopniowo rozprzestrzenia siwiecc mgiek na kady przedmiot w wityni. Kady z tych przedmiotw bdziezatem pon w wietle Lampy. Olejek ten jest taki, jak to, co si znajdowao we wdowim

  dzbanku : odnawia i zwielokrotnia si cudownie, jego zapach wypenia ca wityni,jest dusz, ktrej ordynarniejszym zapachem jest ciao.Flakonik zawierajcy Olejek powinien by z czystego krysztau, a niektrzy Magowietworz go w ksztacie kobiecej piersi, jako e jest ona prawdziwym pokarmem dlawszystkiego, co yje. Z tej rwnie przyczyny robi si go z macicy perowej i zatykarubinem.

  ROZDZIA VIRdka

  Wola Maga jest w swej istocie dwojaka, jako e zakada pocztek i koniec ; chcia sista czym, to przyzna, e si tym czym nie jest.Std chcie czegokolwiek nie bdcego czym najwyszym, to wci bdzi. Jakakolwiek

  wola nie bdca oddaniem siebie Ukochanemu jest Czarn Magi. A jako e to poddaniesi bdce tak prostym czynem, postrzegane jest przez nasz przeadowany umys jakoco bardzo trudnego, konieczny jest trening. Co wicej, Ja, ktra skada siebie w

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  34/73

  ofierze, musi by ca Jani. Nie mona przyj pod otarz Najwyszego z nieczystym lubniepenym ofiarowaniem. Jak napisane jest w Liber LXV, "Jego oczekiwanie jest kocem,a nie pocztkiem".Trening ten moe doprowadzi do rnego rodzaju komplikacji, w zalenoci od naturyUcznia i std moe by dla niego konieczne korzystanie z takich rzeczy, ktre innymwydawayby si nie zwizane z celem. Tak samo nie jest a priori jasne, po co graczowi wbilard potrzebny jest rejestr.Gdy pragniemy czegokolwiek, przyjrzyjmy si temu, czy wola nasza jest wystarczajcomocna, by zdoby co, czego pragniemy bez straty czasu.Trzeba zatem koniecznie rozwin wol do najwikszych rozmiarw, nawet jeliostatecznym zadaniem jest cakowite jej poddanie. Czciowe poddanie si niedoskonaejwoli nie liczy si w Magii.Aeby wola staa si dwigni, konieczny jest punkt oparcia. Punktem oparcia jest gwnaaspiracja Ucznia. Wszelkie zachcianki, ktre nie podlegaj tej podstawowej woli, s jakwyciek lub jak tuszcz u atlety.Wikszo ludzi na wiecie cierpi na ataksj. Nie potrafi oni skoordynowa swoich minimentalnych, by wykona okrelony ruch. Nie posiadaj prawdziwej woli, jedynie zestawycze, z ktrych wiele jest ze sob sprzecznych. Ofiara waha si midzy jednym adrugim (i czasem nie jest to zwyke wahanie, bo ruchy mog by bardzo gwatowne) , apod koniec ycia ruchy wymazuj si nawzajem. Nic nie osignito, poza jedn spraw,ktrej ofiara nie jest wiadoma : zniszczeniem jej wasnego charakteru, umocnieniemchwiejnoci. Kim takim targa Choronzon.Jak zatem trenuje si Wol ? Wszystkie te yczenia, wymysy, kaprysy, dnoci,

  zachcianki musz zosta odkryte, zgbione i osdzone ze wzgldu na to, czy pomagaj,czy te przeszkadzaj gwnemu celowi, a potem odpowiednio potraktowane.Czujno i odwaga s oczywicie podane. Miaem doda jeszcze samo-zaparcie przezwzgld na jzyk potoczny, lecz jak mona nazwa samo-zaparciem to, co jest zwykymzaparciem si tych spraw, ktre krpuj ciebie? Nie jest samobjstwem zabicie zarazkwmalarii znajdujcych si w czyjej krwi.Istnieje wiele trudnoci do pokonania w treningu umysu. Najwiksz stanowi pewniezapominalstwo, ktre jest najgorsz form tego, co buddyci nazywaj niewiedz.Przydadz si tu pewne metody trenowania umysu osobom pocztkujcym, ktrychpami jest naturalnie kiepska. W kadym razie Dziennik Magiczny zalecany Nowicjuszom

  A . . A jest poyteczny i niezbdny.

  Ponad wszystko naley wci powtarza praktyki z Liber III, poniewa praktyki terozwijaj nie tylko czujno, ale i te orodki w mzgu, ktre zdaniem psychologwodpowiedzialne s za wycignicie czowieka z dzikoci.Jak dotd mwilimy o przeciwdziaaniach. Kij Aarona sta si wem i pokn weinnych Magw. Naley jeszcze raz przemieni go w kij.Magiczna Wola jest rdk w twoich rkach, poprzez ktr dokonuje si Wielkie Dzieo,poprzez ktr Crka nie tylko zajmuje miejsce na tronie Matki, lecz lecz jest wzita wsfer najwysz.Magiczna Rdka jest zatem gwn broni Maga a jej nazwa jest Magiczn Przysig.

 • 8/14/2019 Crowley Aleister - Joga

  35/73

  Wola bdca dwojak znajduje si w Chokmah, ktra jest Logosem, sowem. Dlategoniektrzy powiadaj, e sowo jest wol. Thoth - Pan Magii, jest rwnie Panem Mowy;Hermes - posaniec trzyma Kaduceusza.

  Sowo powinno wyraa wol : dlatego Mistyczne Imi Nowicjusza winno wyraa jegoNajwysz Wol.Istniej, oczywicie, tacy Nowicjusze, ktrzy wystarczajco siebie znaj, by mcsformuowa swoj wol i dlatego pod koniec nowicjatu wybieraj nowe imi.

  Dobrze jest wic, by ucze wyrazi swoj wol przez zoenie Magicznej Przysigi.Przysiga ta jest nieodwoywalna, a wic warto j rozway. Lepiej jest zatem nie skadacigle przysig, albowiem wraz z wzrostem zrozumienia moe nadej spostrzeenieniezgodnoci mniejszej przysigi i wikszej.Prawie na pewno tak si zdarzy i naley pamita, e skoro sam esencj woli jest

  jednoupunktowienie, dylemat tego rodzaju jest najgorszym, co si moe Magowi zdarzy.

  Inn istotn kwesti w rozwaaniach o lubowaniach Magicznych jest trzymanie ich wewaciwym miejscu. Naley je skada w jasno okrelonym celu, w celu jasnozrozumiaym, a nie inaczej.

  Cnot diabetyka jest niejedzenie cukru, ale jest tak jedynie ze wzgldu na jego stan. Nie jest to cnota uniwersalna. Eliasz powiedzia kiedy : "Dobrze mi robi zo", lecz takieokazje s rzadkie.Co wicej, miso czowieka jest dla innego czowieka trucizn. lubowanie ubstwa moeby wielce poyteczne dla czowieka, ktry nie jest w stanie wykorzysta swojego

  bogactwa do jakiego okrelonego celu. Dla innego byoby to pozbywaniem si swojejenergii, marnowaniem czasu na bzdury.Nie ma takiej mocy, ktra by nie moga suy Magicznej Woli : przeszkadza temu

  jedynie pokusa, by ocenia moc sam w sobie.Nie mwi si : "Zetnij to; dlaczego ma by ciarem dla ziemi" , jeli powtarzajce siobcinanie gazi nie przekona ogrodnika, e rozwj musi zawsze by bujny."Jeli twoja rka stoi ci na przeszkodzie, utnij j !" jest okrzykiem czowieka sabowitego.Gdyby si zabijao psy za ze zachowanie, niewiele z nich przetrwaoby szczenic