Cloud Services in mobile apps

download Cloud Services in mobile apps

of 50

Transcript of Cloud Services in mobile apps

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  1/50

  Ndertimi iaplikimevemobile dukeperdorurCloudservices per

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  2/50

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  3/50

  Nje cloud service konsiston ne nje ose me shume web

  roles dhe/ose worker roles, secili me skedaret e

  aplikimit dhe konfigurimin e vete.

  Cdo sherbim cloud ka dy mjedise

  ku mund te shperndash paketen e

  sherbimit dhe konfigurimin.

  Mjedisi prezantues per ta testuar, para se ta

  promovosh ne prodhim.Promovimi i sherbimeve cloud nga mjedisi

  prezantues ne prodhim eshte shume i thjeshte,

  ndryshohen adresat IP virtuale (VIP) qe jane te

  lidhura me dy mjediset.

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  4/50

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  5/50

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  6/50

  Windows Azure eshte nje platforme dhe infrastructure

  cloud computing, krijuar nga Microsoft, per ndertimin ,

  shperndarjen dhe menaxhimin e aplikacioneve dhe

  sherbimeve (services) permes nje rrjeti global tedatacenters te menaxhuara nga Microsoft.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computinghttp://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  7/50

  Enqueue

  Dequeue Msg

  asinkrone te

  qendrueshe

  m

  Multimedia Skedare te

  medhenj

  Ruajtje estrukturuar e

  database jo-

  relacionale

  Pershkallezi

  m masiv

  Database

  relacionale

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  8/50

  Ne Qershor 2012. Windows Azure nxorri karakterisitkat e meposhtme:

  Website-tet lejojne zhvilluesit te ndertojne site duke perdorur ASP.NET, PHP

  ose Node.js, dhe mund te shperndahen duke perdorur FTP, Git ose Team

  Foundation Server.

  Makinat virtuale, lejojne te migrohen aplikacionet dhe infrastruktura pa

  ndryshuar kodin, dhe mund te ekzekutohen ne Windows Server dhe makinat

  virtuale te Linux.

  Cloud Services- mjedisi i Microsoft per PaaS, qe perdoret per te krijuar

  aplikacione dhe sherbime te pershkallezueshme. Suporton skenare shume-

  shtresor dhe shpernarje te automatizuara.

  Data Management( Menaxhimi it e Dhenave) baza e te dhenave SQL, njohur

  si SQL Azure, punon per te krijuar , pershkallezuar dhe zgjeruar aplikacionetne cloud duke perdorur teknologjine e Microsoft SQL Server. Integrohet me

  Active Directory, Microsoft System Center dhe Hadoop.

  Media services- nje Paas qe mund te perdoret per kodim, mbrojtjen e

  permbajtjes, streaming si dhe per analiza.

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  9/50

  Sherbimet cloud ofrojne

  PaaS.

  Kjo teknologji eshte

  dizenjuar per te

  mbeshtetur aplikacioneqe jane te

  pershkallezueshme, te

  besueshme, dhe te lira per

  tu operuar.

  Figure: Windows Azure Cloud Services provides Platform as a Service.

  Cloud Services mbeshteten ne . Teknologjia ofron dy opsione te VM:

  1. Instancat e web roles punojne me nje variant Windows Server me IIS

  2. worker roles punojne me te njejtin variant te Windows Server , por pa IIS.

  Nje aplikacion i sherbimeve cloud mbeshtetet ne nje kombinim te dy opsioneve.

  Prsh. Nje aplikacion i thjesht mund te perdore vetem nje web role, ndersa nje me i

  komplikuar mund te perdore web role per te menaxhuar kerkesat e perdoruesve, me pas

  punen e krijuar nga ato kerkesa tia kalojne nje worker role, per procesim. (ky komunikimmund te perdore Service Bus ose Windows Azure Queues).

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  10/50

  Ashtu si tregohen edhe ne figure, te gjitha VM-te e nje aplikacioni te

  vetem , ekzekutohen ne te njejtin sherbim cloud.

  Prandaj perdoruesit e aksesojne aplikacionin permes nje adrese publike

  IP te vetme, me kerkesat qe automatikisht ngarkohen ne menyre te

  balancuar pergjate VM-ve te aplikacionit.

  Dhe meqe sherbimet cloud krijohen duke perdorur Makinat Virtuale te

  Windows Azure, platform do i shperndaje VM-te ne nje aplikacion Cloud

  Services, ne nje menyre qe shmang prishjen e hardware-it ne nje pike te

  vetme

  Me Cloud Services, nuk krijon makina virtuale, por ti ofron nje skedar

  konfigurimi qe i thote Windows Azure sa te duhen nga secila, si prsh 3

  instanca te web role dhe 2 te worker role, dhe ato krijohen nga

  platforma.Ti zgjedh cfare madhesie do kene keto VM.

  Nqs aplikacioni ka nevoje per ngarkim me te madh, kerkon per VM

  te tjera dhe Windows Azure do krijoje instancat e kerkuara.

  Nqs ngarkimi zvogelohet, atehere mund ti ndalosh ato instanca dhe

  te mos paguash me per to.

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  11/50

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  12/50

  Windows Azure Mobile Services

  eshte nje sherbim i Windows Azure

  qe ofron nje menyre te thjeshte perte krijuar aplikacione mobile me

  funksionalitet te larte duke

  perdorur Windows Azure.

  Ai ofron nje pakete te sherbimeve

  te Windows Azure ne lidhje me

  kapacitetin backend te

  aplikacioneve .

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  13/50

  Ofron keto kapacitete:

  Client libraries suportojne zhvillimin e aplikacioneve mobile ne pajisje te ndryshme,

  perfshire Windows 8, Windows Phone 8, iPhone, and iPad.

  Menaxhim i thjesht i tabelave per ruajtjen e te dhenave.

  Integrim me sherbimet e njoftimeve per te shperndare njoftimet push ne app tuaj.

  Integrim me ofruesit e njohur te identitetit per autentifikim.

  Kontroll i imtesishem per te autorizuar aksesin ne tabela.

  Suporton scripte per te futur logjiken e biznesit ne operacionet e aksesimit te te

  dhenave.

  Integrim me sherbime te tjera cloud.

  Ofron aftesin e pershkallezimit te instancave te sherbimit mobile.

  Monitorim dhe dokumentim te sherbimit.

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  14/50

  Windows Azure Mobile Services e ben shume te thjeshte lidhjen midis nje backend-

  i te pershkallezueshem ne cloud dhe aplikacioneve klient dhe mobile.

  Lejon te ruani te dhena te strukturuara ne cloud te cilat mund te bashkojne pajisjet

  me perdoruesit, integrojne me autentifikimin e perdoruesit, si dhe te dergojne

  perditesime klienteve nepermjet njoftimeve push.

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  15/50

  Storing Data in the Cloud

  Ruajtja e te dhenave ne cloud me Windows Azure Mobile Services eshte shume e

  thjeshte.

  Kur krijon nje Windows Azure Mobile Service, ai lidhet automatikisht me nje database

  SQL brenda Windows Azure.

  Me pas Windows Azure Mobile Service backend ofron suport built-in per te lejuarapps remote te ruajne te dhena si dhe ti aksesojne ato ne menyre te sigurte - pa pasur

  nevoje te shkruani apo shperndani server code manualisht.

  Brenda portalit te Windows Azure ofrohet edhe menaxhimi Built-in , per krijimin e

  tabelave te reja, kerkimin e te dhenave, caktimin e indekseve si dhe kontrolli i lejeve te

  aksesit.

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  16/50

  Menaxhimi dhe monitorimi i sherbimeve mobile:

  Mund te monitorosh perdorimin dhe metrikat e sherbimit mobile duke

  perdorur tab-in Dashboard

  Tabi dashboard ofron

  nje pamje monitoruese

  built-in te thirrjeve te

  API-t, Bandwidth, dhe

  ciklet e CPU se serverit

  te Windows Azure

  Mobile Service.

  Gjithashtu mund te

  perdorni tabin Logs

  per te pare mesazhe

  gabimi .Ne kete menyre behet e

  lehte monitorimi i

  mbarvajtjes se

  aplikacionit tuaj.

  http://www.gophoto.it/view.php?i=http://weblogs.asp.net/blogs/scottgu/image_2127FDCE.png
 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  17/50

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  18/50

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  19/50

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  20/50

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  21/50

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  22/50

  Do tregohet si mund te shtoni

  nje sherbim backend i bazuar

  ne cloud, ne nje app Windows

  Phone 8 , duke perdorur

  Windows Azure Mobile

  Services. Do krijoni nje

  sherbim mobile dhe nje app tethjeshte To do listqe ruan te

  dhenat ne sherbimin e krijuar.

  Tregohet app i perfunduar

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  23/50

  1.Logohu ne Portalin e Menaxhimit.

  2. ne fund te panelit te navigimit kliko +NEW.

  3. Hap Compute dhe Mobile Service, dhe kliko Create.

  Do shfaqet kutia e dialogut New Mobile Service .

  Krijo nje sherbim mobile

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  24/50

  Ne faqen Create a mobile service , shkruaj nje emer per subdomain in esherbimit te ri mobile , ne textbox URL dhe prit derisa te verifikohet.Me pas kliko shigjeten per te shkuar ne faqen tjeter.

  Shfaqet faqja Specify database settings .

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  25/50

  Name, emri i database, Login name, qe eshte emri i administratorit per serverinSQL Database te ri. Shkruaj passwordin dhe konfirmoje, dhe kliko butonin checkper te perfunduar.

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  26/50

  1. Ne Portalin e Menaxhimit, kliko Mobile Services, dhe kliko sherbimin qe sapo krijuam.2. Ne tabin quickstart , kliko Windows Phone 8 nen Choose platform dhe hap Create a newWindows Phone 8 App

  Krijimi i nje app Windows Phone

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  27/50

  Shfaqen 3 hapa te thjeshte per te krijuar Windows Phone app , te lidhur me sherbimin

  mobile

  3. Shkarko dhe instalo Visual Studio 2012 Express for Windows Phone.

  4. Kliko Create TodoItem table per te krijuar tabelen qe do ruaje te dhenat e app.

  5. Nen Download and run app, kliko Download.

  Ne kete menyre do shkakrohet projekti me shembullin To do listapp .

  https://go.microsoft.com/fwLink/p/?LinkID=268374https://go.microsoft.com/fwLink/p/?LinkID=268374https://go.microsoft.com/fwLink/p/?LinkID=268374
 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  28/50

  1.Gjej folderin qe shkarkove(te shembullit) dhe hap skedarin solution ne Visual Studio2012 Express per Windows Phone.

  Ekzekutimi i Windows Phone app

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  29/50

  4. Kthehu ne Portalin e Menaxhimit, kliko tabin Data dhe me pas

  tabelen TodoItems

  Ne Browse shfaqen te dhenat qe u futen

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  30/50

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  31/50

  Mobile Services perdorin nje baze te dhenash SQl per ruajtjen e te dhenave.

  Megjithate , te dhenat BLOB ( Binary Large Object) ruhen ne menyre me

  eficente ne sherbimin blob storage te Windows Azure.

  Me ane te aplikacionit klient nuk mund shperndash ne menyre te sigurte,

  kredencialet e kerkuara , per te ngarkuar ne menyre te sigurte te dhena ne

  sherbimin Blob Storage.

  Kredencialet ruhen ne skripte te serverit dhe perdoren per te gjeneruarSAS(Shared Access Signature) , e cila perdoret per ngarkimin e nje imazhi

  te ri.

  SAS eshte nje kredencial me kohe te limituar ( e percaktojme ne) i

  kthehet aplikacionit klient ne menyre te sigurte nga sherbimet mobile.

  Me pas aplikacioni perdor kete kredencial te perkoheshem, per te

  ngarkuar imazhin.

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  32/50

  Instalimi i Storage client per Windows Store apps

  1. Shkarko Storage client library for Windows Store apps dhe extracto skedaret ne

  kompjuterin lokal.

  2. Ne menune Project ne Visual Studio, kliko Add Reference, dhe me pas klikoBrowse.

  3. Kerko ne vendin qeekstraktove skedaret kliko

  skedarinMicrosoft.WindowsAzure.Sto

  rage.winmd kliko Add, dheme pasOK.Ne kete menyre shtohet njereference e Storage Client

  Library ne projekt.Me pas, do update-oniaplikacionin quickstart appper te kapur dhe ngarkuarimazhe.

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  33/50

  Ndryshimi i scriptit insert te regjistruar ne Portalin e Menaxhimit

  1. Ne Portalin e Menaxhimit, kliko Storage, kliko storage account, me pas Manage Keys

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  34/50

  2. Shkruaj Storage Account Name dhe Access Key.

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  35/50

  3. Ne sherbimin tuaj mobile kliko tabin Data dhe me pas kliko tabelen TodoItem.

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  36/50

  4. Ne todoitem, kliko tabin Script dhe zgjidh Insert.

  Kjo shfaq funksionin qe thirret kur ndodh nje insert ne tabelen TodoItem.

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  37/50

  5. Zevendeso funksionin insert me kodin e meposhtem:

  var azure = require('azure');

  var qs = require('querystring');

  function insert(item, user, request) {

  var accountName = '';

  var accountKey = '';var host = accountName + '.blob.core.windows.net';

  var canonicalizedResource = '/' + item.containerName +

  '/' + item.resourceName;

  if ((typeof item.containerName !== "undefined") && (

  item.containerName !== null)) {

  // Set the BLOB store container name on the item,

  which must be lowercase.

  item.containerName =

  item.containerName.toLowerCase();// If it does not already exist, create the container with

  public read access for blobs.

  var blobService = azure.createBlobService(accountName,

  accountKey, host);

  blobService.createContainerIfNotExists(item.containerNam

  e, {

  publicAccessLevel: 'blob'

  }, function(error) {

  if (!error) {

  // Provide write access to the container for the next 5 mins.

  var sharedAccessPolicy = {

  AccessPolicy: {

  Permissions:

  azure.Constants.BlobConstants.SharedAccessPermissions.WRITE,Expiry: new Date(new Date().getTime() + 5 * 60 * 1000)

  }

  };

  // Generate the upload URL with SAS for the new image.

  var sasQueryUrl =

  blobService.generateSharedAccessSignature(item.containerName,

  item.resourceName, sharedAccessPolicy);

  // Set the query string.item.sasQueryString = qs.stringify(sasQueryUrl.queryString);

  // Set the full path on the new new item, which is used for

  data binding on the client.

  item.imageUri = sasQueryUrl.baseUrl + sasQueryUrl.path;

  } else {

  console.error(error);

  }

  request.execute();

  });

  } else {

  request.execute();

  } }

  Ky script gjeneron nje SAS te ri per insertin, i vlefshem per 5 minuta, dhe i cakton vleren e SAS tegjeneruar , property-is sasQueryString te item te kthyer.Property imageUri, gjithashtu caktohet ne pathin burim te BLOB te ri, per te lejuar shfaqjen e imazhit gjatelidhjes (binding) ne nderfaqen e klientit.

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  38/50

  6. Ne skriptin e mesiperm,zevendeso vlerat e dhe me ato qe percaktove ne hapin e 2 , me pasklikoSave.

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  39/50

  Update app klient quickstart per te kapur dhe ngarkuar imazhe

  1. Ne Visual Studio 2012, hap skedarin Package.appxmanifest dhe ne

  tabin Capabilities zgjidh Webcam dhe Microphone .

  Kjo siguron qe aplkiacioni mund te perdori nje kamera te lidhur me kompjuterin. Perdoruesve

  do i kerkohet te lejojne aksesin e kameras heren e pare qe do ekzekutojne app-in.

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  40/50

  2. Hap skedarin MainPage.xaml dhe zevendeso elementin StackPanel direct

  pas elementit te pare Task me kodin e meposhtem:

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  41/50

  3. Zevendeso elementin StackPanel ne DataTemplate me

  kodin:

  Ne kete menyre shtohet nje imazh ne ItemTemplate dhe caktohet

  burimi i lidhjes ne shebimin Blob Storage si URI i imazhit te ngarkuar.

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  42/50

  4. Hap skedarin projekt MainPage.xaml.cs dhe shto keto rreshta :

  using Windows.Media.Capture;

  using Windows.Storage;

  using Windows.UI.Popups;using Microsoft.WindowsAzure.Storage.Auth;

  using Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob;

  5. Ne klasen TodoItem class, shto propertit e meposhtme:

  [DataMember(Name = "containerName")]

  public string ContainerName { get; set; }

  [DataMember(Name = "resourceName")]

  public string ResourceName { get; set; }

  [DataMember(Name = "sasQueryString")]

  public string SasQueryString { get; set; }

  [DataMember(Name = "imageUri")]

  public string ImageUri{ get; set; }

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  43/50

  6. Ne klasen MainPage class, shto kodin e meposhtem:

  // Use a StorageFile to hold the captured image for upload.

  StorageFile media = null;

  private async void OnTakePhotoClick(object sender, RoutedEventArgs e)

  {

  // Capture a new photo or video from the device.

  CameraCaptureUI cameraCapture = new CameraCaptureUI();

  media = await cameraCapture

  .CaptureFileAsync(CameraCaptureUIMode.PhotoOrVideo);

  }

  Ky kod shfar nderfaqen e kameresper te kapur nje imazh, dhe ruan imazhin

  ne nje skedar.

  7 Zevendeso metoden InsertTodoItem me kodin e meposhtem:

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  44/50

  7. Zevendeso metoden InsertTodoItem me kodin e meposhtem:

  private async void InsertTodoItem(TodoItem todoItem)

  {

  string errorString = string.Empty;

  if (media != null)

  {

  // Set blob properties of TodoItem.todoItem.ContainerName = "todoitemimages";

  todoItem.ResourceName = media.Name;

  }

  // Send the item to be inserted. When blob properties are set this generates an SAS in the response.

  await todoTable.InsertAsync(todoItem);

  // If we have a returned SAS, then upload the blob.

  if (!string.IsNullOrEmpty(todoItem.SasQueryString))

  { // Get the new image as a stream.

  using (var fileStream = await media.OpenStreamForReadAsync())

  {

  // Get the URI generated that contains the SAS and extract the storage credentials.

  StorageCredentials cred = new StorageCredentials(todoItem.SasQueryString);

  var imageUri = new Uri(todoItem.ImageUri);

  // Instantiate a Blob store container based on the info in the returned item.

  CloudBlobContainer container = new CloudBlobContainer(

  new Uri(string.Format("https://{0}/{1}",imageUri.Host, todoItem.ContainerName)), cred);

  // Upload the new image as a BLOB from the stream.

  CloudBlockBlob blobFromSASCredential =

  container.GetBlockBlobReference(todoItem.ResourceName);

  await blobFromSASCredential.UploadFromStreamAsync(fileStream.AsInputStream());

  }

  }

  // Add the new item to the collection.

  items.Add(todoItem);}

  Ky kod dergon nje kerkese ne sherbimin

  mobile per te shtuar nje TodoItem te re,

  perfshire emrin e skedarit te imazhit.

  Pergjigjia permban SAS-n, e cila perdoret

  per te future imazhin ne Blob, dhe URI i

  imazhit qe perdoret per lidhjen e te

  dhenave.

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  45/50

  Tesimi i njoftimeve push ne app

  1. Ne Visual Studio, shtyp tastin F5 per te ekzekutuar aplikacionin.

  2. Fut tekst ne textbox nen Insert a TodoItem, me pas kliko Photo.

  Kjo shfaq nderfaqen

  e kameres.

  3. Kliko imazhin per

  te bere nje foto, me

  pas kliko OK.

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  46/50

  4. Kliko Upload per te shtuar item e ri dhe per te ngarkuar imazhin.

  5. Itemi i ri , bashke me imazhin e ngarkuar shfaqet ne liste.

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  47/50

  PROJECT HAWAII CLOUD SERVICES

  Ne Project Hawaii SDK perfshiehn Cloud Services e meposhtme:

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  48/50

  Relay Service

  Ky sherbim ofron nje pike abstrakte ne cloud qe aplikacionet mobile mund ta perdorin

  per te komunikuar. Ofron nje pike fundore bufferi per msg te derguar midis nje ose me

  shume pikave fundore.

  Rendezvous Service

  Ky eshte nje sherbim mapping nga emra te njohur te lexueshem nga njeriu ne pika

  fundore te Hawaii Relay Service. Perdor emra te njohur te lexueshem nga njeriu si pika

  takimi te qendrueshme qe mund te kompilohen ne aplikacione.

  Optical Character Recognition (OCR) Service

  Ky sherbim merr nje imazh fotografik qe permban tekst dhe kthen teksitn. Prsh nqs

  jepet ne imazh JPEG i nje shenje rrugore, sherbimi do ktheje tekstin e shenjes.

  Speech-to-Text Service

  Ky sherbim merr nje shprehje te folur dhe e kthen ne tekst (aktualisht vetem neAnglisht)

  This service takes a spoken phrase and returns text (currently in English only).

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  49/50

  intelligentME

  Aktualisht ne te gjithe kryejme disa rutina ne venda te caktuara. Prsh.

  1) Dergojme SMS dikujt kur arrijme ne shtepi

  2) vendosim telefonin ne modalitet te heshtur kur jemi ne teate/kinema/shkolle.

  3) eksekutojme app te caktuara ne vende te caktuara (prsh. bus arrival app ne ndalesen e

  autobuzit).

  Meqe ekziston nje lidhje mes vendodhjes dhe listes se veprimeve per te cilat duam qe telefoni

  yne te kryeje, ath do ishte mire ndertimi i nje app i ndjeshem ndaj vendndodhjes, kjo do

  ndryshoje menyren si njerezit perdorin smartphone-et e tyre.

 • 7/28/2019 Cloud Services in mobile apps

  50/50