Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen –...

of 22 /22
1 Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts is of poor typographical quality, if fonts with floating Vedic accents are used for typesetting, e.g. URW Palladio ITU. b) Precomposed accent letters: If high typographical quality is desired, transliteration fonts with precomposed letters containing correctly centered accents must be used, e.g. SANSKRTV. Comparison URW Palladio ITU (with floating accents) SANSKRTV (with precomposed accent letters) om śano mi traśavaru a| śano bhavatvarya mā | śana indro bha spati | śano viṣṇu rurukra ma| namo brahmae | nama ste vāyo | tvame va pra tyaka brahmā si | tvame va pra tyaka brahma vadiyāmi | tava diyāmi | sa tyava diyāmi | tanmāma vatu | tadva ktāra mavatu | ava tu mām | ava tu va ktāra m | om śānti śānti śānti || 1 || om śīkṣāṁ vyā khyāsyā ma| vara svara| mātrā balam | sāma satā na| ityuktaśī kṣādhyā ya|| 1 || śīkṣāṁ pañca || ÀÂÎ ÌaÎ nº métraÏ ÌaÎ varíÉaÏ | ÌaÎ nº bhavatvaryâmÀ | ÌaÎ nâ indr½ bÃhâspatiϱ | ÌaÎ n½ viÍÉírurukrâmaÏ | nam½ brahmàÉe | namàste vÀyo | tvam¹va prâtyakÍa£ brahmãsi | tvam¹va prâtyakÍa£ brahmà vadiÍyÀmi | õtaÎ vàdiÍyÀmi | sâtyaÎ vàdiÍyÀmi | tanmÀmàvatu | tadvâktÀràmavatu | avàtï mÀm | avàtu vâktÀrám | ÀÂÎ ÌÀntéÏ ÌÀntéÏ ÌÀntçÏ || 1 || ÀÂÎ ÌÁkÍÀÎ vyåkhyÀsyæmaÏ | varÉâÏ svaraÏ | mÀtræ balam | sÀmà saÎtænaÏ | ityuktaÏ ÌëkÍÀdhyæyaÏ || 1 || ÌÁkÍÀÎ paÈcà ||

Transcript of Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen –...

Page 1: Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts

1

Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad

a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts is of poor typographical quality, if fonts with floating Vedic accents are used for typesetting, e.g. URW Palladio ITU. b) Precomposed accent letters: If high typographical quality is desired, transliteration fonts with precomposed letters containing correctly centered accents must be used, e.g. SANSKRTV.

Comparison

URW Palladio ITU (with floating accents) SANSKRTV (with precomposed accent letters)

om śaṁ no mitraḥ śaṁ varuṇaḥ |

śaṁ no bhavatvaryamā |

śaṁ na indro bṛhaspatiḥ |

śaṁ no viṣṇururukramaḥ |

namo brahmaṇe |

nama ste vāyo |

tvameva pratyakṣaṁ brahmāsi |

tvameva pratyakṣaṁ brahma vadiṣyāmi |

ṛtaṁ vadiṣyāmi |

satyaṁ vadiṣyāmi |

tanmāmavatu |

tadvaktāramavatu |

avatu mām |

avatu vaktāram |

om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ || 1 ||

om śīkṣāṁ vyākhyāsyāmaḥ |

varṇaḥ svaraḥ |

mātrā balam |

sāma saṁtānaḥ |

ityuktaḥ śīkṣādhyāyaḥ || 1 ||

śīkṣāṁ pañca ||

ÀÂÎ ÌaÎ nº métraÏ ÌaÎ varíÉaÏ |

ÌaÎ nº bhavatvaryâmÀ |

ÌaÎ nâ indr½ bÃhâspatiϱ |

ÌaÎ n½ viÍÉírurukrâmaÏ |

nam½ brahmàÉe |

namàste vÀyo |

tvam¹va prâtyakÍa£ brahmãsi |

tvam¹va prâtyakÍa£ brahmà vadiÍyÀmi |

õtaÎ vàdiÍyÀmi |

sâtyaÎ vàdiÍyÀmi |

tanmÀmàvatu |

tadvâktÀràmavatu |

avàtï mÀm |

avàtu vâktÀrám |

ÀÂÎ ÌÀntéÏ ÌÀntéÏ ÌÀntçÏ || 1 ||

ÀÂÎ ÌÁkÍÀÎ vyåkhyÀsyæmaÏ |

varÉâÏ svaraÏ |

mÀtræ balam |

sÀmà saÎtænaÏ |

ityuktaÏ ÌëkÍÀdhyæyaÏ || 1 ||

ÌÁkÍÀÎ paÈcà ||

Page 2: Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts

2

TaittirÁya-UpaniÍad

(= TaittÁriya-ÓraÉyaka, chapters 7-9, see http://www.sanskritweb.de/yajurveda)

[[7-1-0]] हिर ॐ। hâréÏ ÀÂÎ |

[[7-1-1]] ॐ श नो िमः श वणः। श नो भवयमा। श न इो बहितः। श नो िवमः। नमो ण। नम वायो। मव ािस। मव विदािम। ऋत विदािम। स विदािम। तामवत। तारमवत। अवत माम। अवत वार म। ॐ शाि शाि शाि॥ १॥ स विदािम प च॥ इित कयजवदीयतिरीयारयक समपाठक थमोऽनवाकः॥ १॥ ÀÂÎ ÌaÎ nº métraÏ ÌaÎ varíÉaÏ | ÌaÎ nº bhavatvaryâmÀ | ÌaÎ nâ indr½ bÃhâspatiϱ | ÌaÎ n½ viÍÉírurukrâmaÏ | nam½ brahmàÉe | namàste vÀyo | tvam¹va prâtyakÍa£ brahmãsi | tvam¹va prâtyakÍa£ brahmà vadiÍyÀmi | õtaÎ vàdiÍyÀmi | sâtyaÎ vàdiÍyÀmi | tanmÀmàvatu | tadvâktÀràmavatu | avàtï mÀm |

avàtu vâktÀrám | ÀÂÎ ÌÀntéÏ ÌÀntéÏ ÌÀntçÏ || 1 || sâtyaÎ vàdiÍyÀmé paÈcà ca || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake saptamaprapÀÊhake prathamo'nuvÀkaÏ || 1 ||

[[7-2-1]] ॐ शीा ााामः। वण रः। माा बलम। साम सतानः। इः शी ाायः॥ १॥ शीा प॥ इित कयजवदीयतिरीयारयक समपाठक ितीयोऽनवाकः॥ २॥ ÀÂÎ ÌÁkÍÀÎ vyåkhyÀsyæmaÏ | varÉâÏ svaraÏ | mÀtræ balam | sÀmà saÎtænaÏ | ityuktaÏ ÌëkÍÀdhyæyaÏ || 1 || ÌÁkÍÀÎ paÈcà || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake saptamaprapÀÊhake dvitÁyo'nuvÀkaÏ || 2 ||

[[7-3-1]] सह नौ यशः। सह नौ वचसम। अथातः सिहताया उपिनषद ााामः। पिधकरणष। अिधलोकमिधौितषमिधिवमिधजमाम। ता महासिहता इाचत। अथािधलोकम। पिथवी पवपम। ौरपम। आकाशः सिः॥ १॥ sâha naï yaÌaÏ | saha nau bràhmavârcasam |

Page 3: Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts

3

athÀtaÏ saÙhitÀyÀ upaniÍadaÎ vyåkhyÀsyæmaÏ | paÈcasvadhikàraɹÍu | adhilokamadhijyautiÍamadhividyamadhiprajàmadhyætmam | tÀ mahÀsaÙhitÀ çtyÀcâkÍate | athãdhil½kam | pÃthivÁ pñrvaròpam | dyauruttàraròpam | ÀkãÌaÏ sândhiÏ || 1 ||

[[7-3-2]] वाय सधानम। इिधलोकम। अथािधजौितषम। अिः पवपम। आिद उरपम। आपः सिधः। वत सधानम। इिधौितषम। अथािधिवम। आचायः प वपम॥ २॥ vÀyíÏ saÎdhænam | ityàdhil½kam | athãdhijaïtiÍam | agniÏ pñrvaròpam | Àditya uttàraròpam | ãpaÏ sâÎdhiÏ | vaidyutàÏ saÎdhænam | ityàdhijyaïtiÍam | athãdhivédyam | ÀcÀryaÏ pñrvaròpam || 2 ||

[[7-3-3]] अवारपम। िवा सिधः। वचन सधानम। इिधिवम। अथािधजम। माता पवपम। िपतोरपम। जा सिधः।

जनन सधानम। इिधजम॥ ३॥ antevÀsyuttàraròpam | vçdyÀ sâÎdhiÏ | pravacanàÙ saÎdhænam | ityàdhivédyam | athÀdhéprajam | mÀtÀ pñrvaròpam | pitottàraròpam | pràjÀ sâÎdhiÏ | prajananàÙ saÎdhænam | ityadhéprajam || 3 ||

[[7-3-4]] अथााम। अधरा हनः प वपम। उरा हनरपम। वािधः। िजा सधानम। इाम। इतीमा महासिहताः। य एवमता महास िहता ााता वद। सधीयत जया पशिभः। वचसनाान सवयण लोकन॥ ४॥ सिधराचायः पवपिमिधज लोकन॥ इित कयजवदीयतिरीयारयक समपाठक ततीयोऽनवाकः॥ ३॥ athÀdhyætmam | adharÀ hanuÏ pñrvaròpam | uttarÀ hanuruttàraròpam | vÀksâÎdhiÏ | jihvã saÎdhænam | ityadhyætmam | itÁmÀ màhÀsâÙhitÀÏ | ya evametÀ mahÀsaÙhitÀ vyÀkhyãtÀ v¹da | saÎdhÁyate prajàyÀ pâÌubhiÏ | brahmavarcasenÀnnÀdyena suvargyeÉà lok¹na || 4 || saÎdhirÀcÀryaÏ pðrvaròpamityadhéprajaÎ lºk¹na || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake saptamaprapÀÊhake tÃtÁyo'nuvÀkaÏ || 3 ||

Page 4: Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts

4

[[7-4-1]] यछसामषभो िवपः। छोोऽमताबभव। स मो मधया णोत। अमत दव धारणो भयासम। शरीर म िवचषणम। िजा म मधममा। कणा ा भिर िववम। णः कोशोऽिस मधयाऽिपिहतः। त म गोपाय। आवही िवताना॥ १॥ yaÌchandàsÀmÃÍabho véÌvarðpaÏ | chand½bhyo'dhyâmÃtåtsaÎbâbhÂvà | sa mendrº m¹dhayå spÃÉotu | âmÃtàsya devâ dhÀràÉo bhÂyÀsam | ÌarêraÎ m¹ vicàrÍaÉam | jéhvÀ m¹ madhímattamÀ | karÉåbhyÀÎ bhÂré viÌrívam | brahmàÉaÏ k½Ìº'si m¹dhayÀ'pçhitaÏ | ÌrïtaÎ mµ gopÀya | ævahàntÁ vitanvænÀ || 1 ||

[[7-4-2]] कवाणा चीरमान । वासा िस मम गाव। अपान च सवदा। ततो म ियमावह। लोमशा पशिभ सह ाहा । आ मा य चािरण ाहा। िव माऽऽय चािरण ाहा। माऽऽय चािरण ाहा। दमाय चािरण ाहा। शमाय चािरण ाहा॥ २॥ kïrvæÉÀ cÁràmætmanàÏ | vÀsãÙ sé mamâ gÀvàÌca | ânnâpæne cà sarvâdÀ | tatº m¹ ÌriyâmÀvàha | l½mâÌÀÎ pâÌubhçÏ sâha svÀhå | À mã yantu brahmacæriÉâÏ svÀhå | vi mã''yantu brahmacæriÉâÏ svÀhå |

pra mã''yantu brahmacæriÉâÏ svÀhå | damãyantu brahmacæriÉâÏ svÀhå | Ìamãyantu brahmacæriÉâÏ svÀhå || 2 ||

[[7-4-3]] यशो जनऽसािन ाहा । यासोऽसािन ाहा । त ा भग िवशािन ाहा । स मा भग िवश ाहा। तिहशाख। िन भगाह िय मज ाहा । यथाऽऽप वताऽऽयि। यथा मासा अहजरम। एव मा चािरण । धातराय सवत ाहा। ितवशोऽिस मा भािह मा प॥ ३॥ िवताना शमा य चािरण ाहा धातराय सवत ाहक च॥ इित कयजवदीयतिरीयारयक समपाठक चतथऽनवाकः॥ ४॥ ya̽ janµ'sÀné svÀhå | Ìreyænvasyàso'sÀné svÀhå | taÎ tvã bhagâ pravçÌÀné svÀhå | sa mã bhagâ pravçÌâ svÀhå | tasmèntsahasràÌÀkhe | ni bhàgæhaÎ tvayç mÃj¹ svÀhå | yathÀ''pâÏ pravàtæ''yantç | yathæ mÀsã aharjâram | ¹vaÎ mÀÎ bràhmacæriÉàÏ | dhÀtârÀyàntu sârvatâÏ svÀhå | prâtév¹Ìº'sé pra mã bhÀhé pra mã padyasva || 3 || vétânvænÀ Ìamãyantu brahmacæriÉâÏ svÀhæ dhÀtârÀyàntu sârvatâÏ svÀhaika¡ ca || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake saptamaprapÀÊhake caturtho'nuvÀkaÏ || 4 ||

[[7-5-1]] भभव सविरित वा एतािो ातयः। तासाम ह ता चतथम। माहाचम वदयत।

Page 5: Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts

5

मह इित। त। स आा। अाा दवता । भिरित वा अय लोकः। भव इिरम। सविरसौ लोकः॥ १॥ bhÂrbhuvâÏ suvârité vÀ ¹tÀstésro vyÀhótayaÏ | tÀsãmu ha smaétÀÎ càtïrthÁm | mÀhãcamasyâÏ pravµdayate | mahâ itç | tadbrahmà | sa ætmÀ | aÇgånyânyÀ d¹vatåÏ | bhÂrité vÀ âyaÎ l½kaÏ | bhuvâ ityântarçkÍam | suvârityâsau l½kaÏ || 1 ||

[[7-5-2]] मह इािदः। आिदन वाव सव लोका महीय। भिरित वा अिः। भव इित वायः। सविरािदः। मह इित चमा । चमसा वाव सवािण ोती िष महीय। भिरित वा ऋच । भव इित सामािन। सविरित यज िष॥ २॥ mahâ ityãdétyaÏ | ædétyenâ vÀva sarvµ l½kÀ mahêyante | bhÂrité vÀ âgniÏ | bhuvâ itç væyuÏ | suvârityãdétyaÏ | mahâ itç candramåÏ | cândramàsæ vÀva sarvãÉé jyotêÙÍé mahêyante | bhÂrité vÀ ÃcàÏ | bhuvâ ité sÀmãni | suvârité yajðÙÍi || 2 ||

[[7-5-3]] मह इित ।

णा वाव सव वदा महीय। भिरित व ाणः। भव इपानः। सविरित ानः। मह इ म। अन वाव सव ाणा महीय। ता वा एताततधा। चततो ातयः। ता यो वद। स वद । सवऽ दवा बिलमावहि॥ ३॥ असौ लोको यज िष वद च॥ इित कयजवदीयतिरीयारयक समपाठक पमोऽनवाकः॥ ५॥ mahâ ité brahmà | brahmàÉæ vÀva sarvµ v¹dÀ mahêyante | bhÂrité vai præÉaÏ | bhuvâ ityàpænaÏ | suvâritç vyænaÏ | mahâ ityannám | annµnâ vÀva sarv¸ præÉÀ mahêyante | tÀ vÀ ¹tÀÌcatàsraÌcatïrdhÀ | catàsraÌcatasr½ vyÀhótayaÏ | tÀ yo vedà | sa vµdâ brahmà | sarv¸'smai d¹vÀ bâlimÀvàhanti || 3 || âsau l½ko yajíÙÍé vedâ dve cà || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake saptamaprapÀÊhake paÈcamo'nuvÀkaÏ || 5 ||

[[7-6-1]] स य एषो ऽरदय आकाशः। तिय पषो मनोमय । अमतो िहरमय । अरण ताक। य एष न इवावलत। सयोिनः। यासौ कशाो िववतत। पो शीषकपाल।

Page 6: Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts

6

भिरौ ितितित। भव इित वायौ॥ १॥ sa ya ¹Í¼'ntàrahÃdaya ÀkæÌaÏ | tasmçnnâyaÎ puríÍo man½mayàÏ | amóto hirâÉmayàÏ | antàreÉâ tÀlíke | ya ¹Ía stanà ivÀvâlambàte | s¸ndray½niÏ | yatræsau kµÌænto vévartàte | vyâpohyà ÌÁrÍakapæle | bhÂrityâgnau pratçtiÍÊhati | bhuvâ itç væyau || 1 ||

[[7-6-2]] सविरािद। मह इित िण। आोित ारा म। आोित मनसित म। वाितितः। ोपितिवानपितः। एततो भवित। आकाशशरीर । सा ाणाराम मन आनम। शािसमममतम। इित ाचीनयोयोपा॥ २॥ वायावमतमक च॥ इित कयजवदीयतिरीयारयक समपाठक षोऽनवाकः॥ ६॥ suvârityãdétye | mahâ ité brahmàÉi | æpnoté svÀråjyam | æpnoté manàsâspatèm | vÀkpàtéÌcakÍíÍpatiÏ | ÌrotràpatirvéjÈÀnàpatiÏ | ¹tattatº bhavati | ækæÌaÌàrÁrâÎ brahmà | sâtyÀtmà præÉÀrãmâÎ manà Ànandam | ÌÀntçsamÃddhamâmÃtàm | itç prÀcÁnay½gyopåssva || 2 || væyÀvâmÃtâmeka¡ ca || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake saptamaprapÀÊhake ÍaÍÊho'nuvÀkaÏ || 6 ||

[[7-7-1]] पिथिर ौिदशोऽवारिदशाः। अिवायरािद मा नािण। आप ओषधयो वनतय आकाश आा। इिधभतम। अथााम। ाणो ानोऽपान उदानः समानः। च ो मनो वाक। चम मा स ावाि मा। एतदिधिवधाय ऋिषरवोचत। पा वा इद सवम। पानव पा णोतीित॥ १॥ सवमक च॥ इित कयजवदीयतिरीयारयक समपाठक समोऽनवाकः॥ ७॥ põthévyàntarikÍâÎ dyaurdi̺'vÀntaradéÌÀÏ | âgnirvæyurãdétyaÌcândramæ nakÍàtrÀÉi | Àpâ oÍàdhay½ vanâspatàya ÀkæÌa ætmÀ | ityàdhibhòtam | athÀdhyætmam | præÉo vyænº'pæna ídænaÏ sàmænaÏ | cakÍïÏ ÌrotrâÎ man½ vÀktvak | carmà mæÙsa× snÀvÀsthç mâjjÀ | ¹tadàdhivédhÀyâ ÃÍéravºcat | pÀÇktâÎ vÀ édaÙ sarvám | pÀÇktµnaéva pÀÇktà× spÃɽtÁtç || 1 || sarvâmeka¡ ca || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake saptamaprapÀÊhake saptamo'nuvÀkaÏ || 7 ||

[[7-8-1]] ओिमित । ओिमतीद सवम। ओिमतदनकितर ह वा अो ावयाावयि। ओिमित सामािन गायि। ओ शोिमित शािण शसि। ओिमयः ितगर ितगणाित। ओिमित ा सौित। ओिमिहोमनजानाित।

Page 7: Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts

7

ओिमित ाणः वाह ोपा वानीित। वोपा ोित॥ १॥ ओ दश॥ इित कयजवदीयतिरीयारयक समपाठकऽमोऽनवाकः॥ ८॥ omité brahmà | omitìdaÙ sarvám | omity¹tadànukÃtir ha smâ vÀ âpyo ÌrãvâyetyÀÌrãvayanti | omité sÀmãni gÀyanti | oÙ Ìomitç ÌâstrÀÉç ÌaÙsanti | omityàdhvâryuÏ pràtigâraÎ pratçgÃÉÀti | omité brahmæ prasaíti | omityàgnih½tramaníjÀnÀti | omitç brÀhmâÉaÏ pràvâkÍyannãha brahmopåpnavænÁtç | brahmaévopåpnoti || 1 || oÎ daÌà || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake saptamaprapÀÊhake'ÍÊamo'nuvÀkaÏ || 8 ||

[[7-9-1]] ऋत च ाायवचन च। स च ाायवचन च। तप ाायवचन च। दम ाायवचन च। शम ाायवचन च। अय ाायवचन च। अिहो च ाायवचन च। अितथय ाायवचन च। मानष च ाा यवचन च। जा च ाायवचन च। जन ाायवचन च। जाित ाायवचन च। सिमित सवचा राथीतरः। तप इित तपोिनः पौिशिः। ाायवचन एवित नाको मौः। ति तपि तपः॥ १॥ जा च ाायवचन च षट च॥

इित कयजवदीयतिरीयारयक समपाठक नवमोऽनवाकः॥ ९॥ ÃtaÎ ca svÀdhyÀyapravàcan¹ ca | satyaÎ ca svÀdhyÀyapravàcan¹ ca | tapaÌca svÀdhyÀyapravàcan¹ ca | damaÌca svÀdhyÀyapravàcan¹ ca | ÌamaÌca svÀdhyÀyapravàcan¹ ca | agnayaÌca svÀdhyÀyapravàcan¹ ca | agnihotraÎ ca svÀdhyÀyapravàcan¹ ca | atithayaÌca svÀdhyÀyapravàcan¹ ca | mÀnuÍaÎ ca svÀdhyÀyapravàcan¹ ca | prajÀ ca svÀdhyÀyapravàcan¹ ca | prajanaÌca svÀdhyÀyapravàcan¹ ca | prajÀtiÌca svÀdhyÀyapravàcan¹ ca | satyamiti satyavacã rÀthìtaraÏ | tapa iti taponityaÏ paíruÌéÍÊiÏ | svÀdhyÀyapravacane eveti nÀkº maudgâlyaÏ | taddhi tapàstaddhé tapaÏ || 1 || prajÀ ca svÀdhyÀyapravàcan¹ ca ÍaÊ cà || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake saptamaprapÀÊhake navamo'nuvÀkaÏ || 9 ||

[[7-10-1]] अह व रिरवा। कीितः प िगरिरव। ऊपिवो वािजनीव मतमि। िवण सवचसम। समध अमतोितः। इित िशोवदानवचनम॥ १॥ अह षट॥ इित कयजवदीयतिरीयारयक समपाठक दशमोऽनवाकः॥ १०॥ âhaÎ võkÍasyâ rerçvÀ | kìrtiÏ põÍÊhaÎ gérerçva | òrdhvapàvitro væjinêva svâmÃtàmasmi | dravçÉâÙ savàrcasam | sumedha àmÃt½kÍitaÏ | iti triÌaÇkorvedãnuvâcanam || 1 || âhaÙ ÍaÊ || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake saptamaprapÀÊhake daÌamo'nuvÀkaÏ || 10 ||

[[7-11-1]] वदमनाऽऽचायऽवािसनमनशाि।

Page 8: Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts

8

स वद। धम चर। ाायाा मदः। आचायाय िय धनमा जात मा वीः। सा मिदतम। धमा मिदतम। कशला मिदतम। भ न मिदतम। ाायवचनाा न मिदतम॥ १॥ vedamanÂcyÀ''cÀryo'ntevÀsinamànuÌæsti | satyâÎ vada | dharmâÎ cara | svÀdhyåyÀnmÀ prâmadaÏ | ÀcÀryÀya priyaÎ dhanamÀhÃtya prajÀtantuÎ mÀ vyàvacch¹tsÁÏ | satyÀnna pramàditâvyam | dharmÀnna pramàditâvyam | kuÌalÀnna pramàditâvyam | bhÂtyai na pramàditâvyam | svÀdhyÀyapravacanÀbhyÀÎ na pramàditâvyam || 1 ||

[[7-11-2]] दविपतकायाा न मिदतम। मातदवो भव। िपतदवो भव। आचायदवो भव। अितिथदवो भव। यानवािन कमािण। तािन सिवतािन। नो इतरािण। यााक सचिरतािन। तािन योपाािन॥ २॥ devapitÃkÀryÀbhyÀÎ na pramàditâvyam | mÀtódev½ bhava | pitódev½ bhava | ÀcÀryàdev½ bhava | atithçdev½ bhava | yÀnyanavadyÀnç karmæÉi | tÀni sevçtavyæni | no çtaræÉi |

yÀnyasmÀkaÙ sucàritæni | tÀni tvayºpÀsyæni || 2 ||

[[7-11-3]] नो इतरािण। य क चामया सो ाणाः। तषा याऽऽसनन िसतम। या दयम। अयाऽदयम। िया दयम। िया दयम। िभया दयम। सिवदा दयम। अथ यिद त कमिविचिका वा विविचिका वा ा त॥ ३॥ no çtaræÉi | ye ke cÀrumacchreyãÙ so bræhmaÉÀÏ | teÍÀÎ tvayÀ''sanena praÌvàsitâvyam | ÌraddhàyÀ d¹yam | aÌraddhàyÀ'd¹yam | ÌriyÀ d¹yam | hrçyÀ d¹yam | bhçyÀ d¹yam | saÎvçdÀ d¹yam | atha yadi te karmavicikitsÀ vÀ vÃttavicikçtsÀ væ syÀt || 3 ||

[[7-11-4]] य त ाणा समिशनः। या आयाः। अा धमकामा ः। यथा त त वतरन। तथा त वतथाः। अथााातष। य त ाणा समिशनः। या आयाः। अा धमकामा ः। यथा त तष वतरन। तथा तष वतथाः। एष आदशः।

Page 9: Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts

9

एष उपदशः। एषा वदोपिनषत। एतदनशासनम। एवमपािसतम। एवम चतपाम॥ ४॥ ाायवचनाा न मिदत तािन योपाािन ाष वतर च॥ इित कयजवदीयतिरीयारयक समपा ठक एकादशोऽनवाकः॥ ११॥ ye tatra brÀhmaÉåÏ saÎmârÌinaÏ | yuktã ÀyïktÀÏ | alÂkÍã dharmàkÀmæÏ syuÏ | yathÀ tµ tatrà vart¹ran | tathÀ tatrà vart¹thÀÏ | athÀbhyåkhyæteÍu | ye tatra brÀhmaÉåÏ saÎmârÌinaÏ | yuktã ÀyïktÀÏ | alÂkÍã dharmakÀmæÏ syuÏ | yathÀ tµ teÍí vart¹ran | tathÀ teÍí vart¹thÀÏ | eÍà Àd¹ÌaÏ | eÍa ípad¹ÌaÏ | eÍÀ vµdopâniÍat | etadànuÌæsanam | evamupãsitâvyam | evamu caitàdupæsyam || 4 || svÀdhyÀyapravacanÀbhyÀÎ na pramàditâvyaÎ tÀni tvayºpÀsyæni syÀtteÍí vart¹rantsâpta cà || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake saptamaprapÀÊhaka ekÀdaÌo'nuvÀkaÏ || 11 ||

[[7-12-1]] श नो िमः श वणः। श नो भवयमा। श न इो बहितः। श नो िवमः। नमो ण। नम वायो। मव ािस। ामव ावािदषम।

ऋतमवािदषम। समवािदषम। तामावीत। तारमा वीत। आवीाम। आवीार म। ॐ शाि शाि शाि॥ १॥ समवािदष प च॥ इित कयजवदीयतिरीयारयक समपाठक ादशोऽनवाकः॥ १२॥ श न शीा सह नौ यछसा भः स यः पिथोिमत चाह वदमन श नो ाद श॥ १२॥ श नो मह इािदो नो इतरािण योिव शितः॥ २३॥ श नो िमः श वणः। श नो भवयमा। श न इो बहितः। श नो िवमः। नमो ण। नम वायो। मव ािस। मव व िदािम। ऋत विदािम। स विदािम। तामवत। तारमवत। अवत माम। अवत वारम। ॐ शाि शाि शाि॥ हिर ॐ। इित कयजवदीयतिरीयारयक समः पाठकः समााः॥ ७॥ ÌaÎ nº métraÏ ÌaÎ varíÉaÏ | ÌaÎ nº bhavatvaryâmÀ | ÌaÎ nâ indr½ bÃhâspatiÏ | ÌaÎ no viÍÉírurukrâmaÏ | nam½ brahmàÉe |

Page 10: Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts

10

namàste vÀyo | tvam¹va prâtyakÍâÎ brahmãsi | tvÀm¹va prâtyakÍâÎ brahmÀvãdiÍam | õtamàvÀdiÍam | sâtyamàvÀdiÍam | tanmÀmãvÁt | tadvâktÀràmÀvÁt | ÀvìnmÀm | ÀvëdvâktÀrám | ÀÂÎ ÌÀntéÏ ÌÀntéÏ ÌÀntçÏ || 1 || sâtyamàvÀdiÍa£ paÈcà ca || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake saptamaprapÀÊhaka dvÀdaÌo'nuvÀkaÏ || 12 || ÌaÎ nâÏ ÌÁkÍÀÙ sâha naï yaÌchandàsÀ£ bhÂÏ sa yaÏ póthévyomityÃtaÎ cæhaÎ vedamanÂcya ÌaÎ n½ dvÀdàÌa || 12 || ÌaÎ nº mahâ ityãdétyo no çtaræÉi trayºviÙÌatiÏ || 23 || ÌaÎ nº métraÏ ÌaÎ varíÉaÏ | ÌaÎ nº bhavatvaryâmÀ | ÌaÎ nâ indr½ bÃhâspatiϱ | ÌaÎ n½ viÍÉírurukrâmaÏ | nam½ brahmàÉe | namàste vÀyo | tvam¹va prâtyakÍa£ brahmãsi | tvam¹va prâtyakÍa£ brahmà vadiÍyÀmi | õtaÎ vàdiÍyÀmi | sâtyaÎ vàdiÍyÀmi | tanmÀmàvatu | tadvâktÀràmavatu | avàtï mÀm | avàtu vâktÀràm | ÀÂÎ ÌÀntéÏ ÌÀntéÏ ÌÀntçÏ || harçÏ ÀÂÎ | iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake saptamaÏ prapÀÊhakaÏ samÀptÀÏ || 7 ||

[[8-1-0]] हिर ॐ। सह नाववत। सह नौ भन। सह वीय करवावह। तजि नावधीतम मा िविषावह । ॐ शाि शाि शाि॥ hâréÏ ÀÂÎ | sâha nãvavatu |

sâha naí bhunaktu | sâha vìrya¡ karavÀvahai | t¹jâsvi nævadhêtamastï mÀ vçdviÍævahaè | ÀÂÎ ÌÀntéÏ ÌÀntéÏ ÌÀntçÏ ||

[[8-1-1]] ॐ िवदा ोित पर म। तदषाऽा। स ानमन । यो वद िनिहत गहाया परम ोमन। सोऽत सवाामा ह। णा िवपितित। ताा एतादान आकाशः सभतः । आकाशाायः। वायोरिः। अराप । अः पिथवी। पिथा ओषधयः। ओषधीोऽम। अाषः। स वा एष पषोऽरसमयः। तदमव िशरः। अय दिणः पः। अयमरः पः। अयमाा। इद प िता। तदष ोको भवित॥ १॥ इित कयजवदीयतिरीयारयकऽमपाठक थमोऽनवाकः॥ १॥ ÀÂÎ brâhmâvidåpnoté parám | tad¹ÍÀ'bhyíktÀ | sâtyaÎ jÈænamànântaÎ brahmà | yo vµdâ nihçtâÎ guhæyÀÎ parâme vyºman | s¼'Ìnïte sarvænkÀmåntsâha | brahmàÉÀ vipâÌcitetç | tasmædvÀ ¹tasmãdætmanà ÀkæÌaÏ saÎbhðtaÏ | ækæÌÀdvæyuÏ | væyorâgniÏ |

Page 11: Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts

11

âgnerÀpàÏ | âdbhyaÏ póthivì | põthévyÀ oÍàdhayaÏ | oÍàdhìbhyo'nnám | annætpuríÍaÏ | sa vÀ eÍa puruÍo'nnàrasâmayaÏ | tasyedàmevâ ÌiraÏ | ayaÎ dakÍçÉaÏ pâkÍaÏ | ayamuttàraÏ pâkÍaÏ | ayamÀtmå | idaÎ pucchàÎ pratéÍÊhÀ | tadapyeÍa Ìlºko bhâvati || 1 || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake'ÍÊamaprapÀÊhake prathamo'nuvÀkaÏ || 1 ||

[[8-2-1]] अा जाः जाय। याः का पिथवी िताः। अथो अनव जीवि। अथनदिपयतः। अ िह भताना म। तावषधमत। सव व तऽमावि। यऽ ोपासत। अ िह भताना म। तावषधमत। अातािन जाय। जातान वध। अतऽि च भतािन। ताद तत इित। ताा एतादरसमयात। अोऽर आा ाणमयः। तनष पणः। स वा एष पषिवध एव। त पषिवधताम। अय पषिवधः। त ाण एव िशरः। ानो दिणः पः।

अपान उरः पः। आकाश आा। पिथवी प िता। तदष ोको भवित॥ १॥ इित कयजवदीयतिरीयारयकऽमपाठक ितीयोऽनवाकः॥ २॥ annædvai prâjÀÏ prâjÀyànte | yÀÏ kÀÌcà pÃthévÁÙ ÌrétÀÏ | ath½ annenaéva jêvanti | athaçnâdapçyantyantâtaÏ | annâÙ hi bhòtÀnæÎ jyeÍÊhám | tasmåtsarvauÍâdhamícyate | sarva£ vai te'nnàmÀpnuvanti | ye'nnâÎ brahm½pÀsàte | annâÙ hi bhòtÀnæÎ jyeÍÊhám | tasmåtsarvauÍâdhamícyate | annådbhòtÀné jÀyànte | jætÀnyannenà vardhante | adyate'tti cà bhÂtæni | tasmÀdannaÎ taducyàta éti | tasmÀdvÀ etasmÀdannàrasâmayÀt | anyo'ntara Àtmå prÀÉâmayaÏ | tenaçÍa pòrÉaÏ | sa vÀ eÍa puruÍavçdha ¹va | tasya puríÍavédhatÀm | anvayàÎ puruÍâvidhaÏ | tasya prÀÉà evâ ÌiraÏ | vyÀno dakÍçÉaÏ pâkÍaÏ | apÀna uttàraÏ pâkÍaÏ | ÀkãÌa ætmÀ | pÃthivÁ pucchàÎ pratéÍÊhÀ | tadapyeÍa Ìlokº bhâvati || 1 || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake'ÍÊamaprapÀÊhake dvitÁyo'nuvÀkaÏ || 2 ||

[[8-3-1]] ाण दवा अनाणि। मना पशव य। ाणो िह भतानामाय । तावायषमत। सवमव त आययि। य ाण ोपासत।

Page 12: Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts

12

ाणो िह भतानामायः। तावायषमत इित। तष एव शारीर आा। य पव। ताा एतााणमयात। अोऽर आा मनोमयः। तनष पणः। स वा एष पषिवध एव। त पषिवधताम। अय पषिवधः। त यजरव िशरः। ऋदिणः पः। सामोरः पः। आदश आा। अथवािरसः प िता। तदष ोको भवित॥ १॥ इित कयजवदीयतिरीयारयक ऽमपाठक ततीयोऽनवाकः॥ ३॥ præÉaÎ d¹vÀ anïprÀÉànti | mânïÍyåÏ pâÌavàÌcâ ye | præÉo hi bhòtÀnæmÀyíÏ | tasmåtsarvÀyïÍamícyate | sarvàm¹va tâ Àyíryanti | ye præÉaÎ brahm½pÀsàte | prÀÉo hi bhÂtãnÀmæyuÏ | tasmÀtsarvÀyuÍamucyàta éti | tasyaiÍa eva ÌÀrêra ætmÀ | yàÏ pÂrvâsya | tasmÀdvÀ etasmåtprÀÉâmayÀt | anyo'ntara Àtmã man½mayaÏ | tenaçÍa pòrÉaÏ | sa vÀ eÍa puruÍavçdha ¹va | tasya puríÍavédhatÀm | anvayàÎ puruÍâvidhaÏ | tasya yajírevâ ÌiraÏ | ÃgdakÍçÉaÏ pâkÍaÏ | sÀmottàraÏ pâkÍaÏ | ÀdµÌa ãtmÀ | atharvÀÇgirasaÏ pucchàÎ pratéÍÊhÀ | tadapyeÍa Ìlºko bhâvati || 1 || iti

kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake'ÍÊamaprapÀÊhake tÃtÁyo'nuvÀkaÏ || 3 ||

[[8-4-1]] यतो वाचो िनवत। अा मनसा सह। आन णो िवान। न िबभित कदाचनित। तष एव शारीर आा। य पव। ताा एतानोमयात। अोऽर आा िवानमयः। तनष पणः। स वा एष पषिवध एव। त पषिवधताम। अय पषिवधः। त व िशरः। ऋत दिणः पः। समरः पः। योग आा। महः प िता। तदष ोको भवित॥ १॥ इित कयजवदीयतिरीयारयकऽमपाठक चतथऽनवाकः॥ ४॥ yat½ vÀc½ nivàrtante | apråpyâ manàsÀ sâha | ÀnandaÎ brahmàÉo védvÀn | na bibheti kadãcan¹ti | tasyaiÍa eva ÌÀrêra ætmÀ | yàÏ pÂrvâsya | tasmÀdvÀ etasmånman½mayÀt | anyo'ntara ÀtmÀ vçjÈÀnâmayaÏ | tenaçÍa pòrÉaÏ | sa vÀ eÍa puruÍavçdha ¹va | tasya puríÍavédhatÀm | anvayàÎ puruÍâvidhaÏ | tasya Ìràddhaivâ ÌiraÏ | ÃtaÎ dakÍçÉaÏ pâkÍaÏ | satyamuttàraÏ pâkÍaÏ | yºga ætmÀ |

Page 13: Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts

13

mahaÏ pucchàÎ pratéÍÊhÀ | tadapyeÍa Ìlºko bhâvati || 1 || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake'ÍÊamaprapÀÊhake caturtho'nuvÀkaÏ || 4 ||

[[8-5-1]] िवान य तनत। कमािण तनतऽिप च। िवान दवाः सव । मपासत। िवान चद। ता माित। शरीर पानो िहा। सवाामामत इित। तष एव शारीर आा। य पव। ताा एतािानमयात। अोऽर आाऽऽनमयः। तनष पण । स वा एष पषिवध एव। त पषिवधताम। अय पषिवधः। त ियमव िशरः। मोदो दिणः पः। मोद उरः पः। आन आा। प िता। तदष ोको भवित॥ १॥ इित कयजवदीयतिरीयारयकऽमपाठक पमोऽनवाकः॥ ५॥ véjÈÀnàÎ yâjÈaÎ tànute | karmãÉi tanïte'pç ca | véjÈÀnàÎ d¹vÀÏ sarv¸ | brahmâ jyeÍÊhâmupãsate | véjÈÀnâÎ brahmâ cedvedà | tasmæccenna prâmÀdyàti | ÌarÁrµ pÀpmàno hétvÀ | sarvÀnkÀmÀntsamaÌníta éti |

tasyaiÍa eva ÌÀrêra ætmÀ | yàÏ pÂrvâsya | tasmÀdvÀ etasmÀdvçjÈÀnâmayÀt | anyo'ntara Àtmã''nandâmayaÏ | tenaçÍa pòrÉàÏ | sa vÀ eÍa puruÍavçdha ¹va | tasya puríÍavédhatÀm | anvayàÎ puruÍâvidhaÏ | tasya priyàmevâ ÌiraÏ | modo dakÍçÉaÏ pâkÍaÏ | pramoda uttàraÏ pâkÍaÏ | Ànànda ætmÀ | brahma puccha¡ pratéÍÊhÀ | tadapyeÍa Ìlºko bhâvati || 1 || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake'ÍÊamaprapÀÊhake paÈcamo'nuvÀkaÏ || 5 ||

[[8-6-1]] असव स भवित। असित वद चत। अि ित चद। समन ततो िविरित। तष एव शारीर आा। य पव। अथातोऽनाः। उतािवानम लोक । कन गती ३। आहो िवानम लोक । किम ता ३ उ। सोऽकामयत। ब ा जाययित। स तपोऽतत। स तपा। इद सवमसजत। यिदद िकच। ता। तदवानािवशत। तदनिवय। स ाभवत।

Page 14: Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts

14

िन चािन च। िनलयन चािनलयन च। िवान चािवान च। स चानत च समभवत। यिदद िकच। तिमाचत। तदष ोको भवित॥ १॥ इित कयजवदीयतिरीयारयकऽमपाठक षोऽनवाकः॥ ६॥ asànn¹va sà bhavati | asâdbrahmeté vedâ cet | asti brahmetç cedv¹da | santamenaÎ tato vçduréti | tasyaiÍa eva ÌÀrêra ætmÀ | yàÏ pÂrvâsya | athÀtº'nuprâÌnÀÏ | ïtÀvédvÀnâmuÎ l½kaÎ pretyà | kaÌcâna gàcchâtÁ 3 | Àhº védvÀnâmuÎ l½kaÎ pretyà | kaÌcétsamàÌnïtÀ 3 ï | sº'kÀmayata | bâhu syæÎ prajãy¹yetç | sa tapº'tapyata | sa tapàstâptvÀ | édaÙ sarvàmasÃjata | yadédaÎ kiÎcà | tatsõÍÊvÀ | tad¹vÀnïprÀvçÌat | tadànuprâviÌyà | saccâ tyaccãbhavat | nérukta£ cÀnçruktaÎ ca | nélayàna£ cÀnçlayanaÎ ca | véjÈÀna£ cÀvçjÈÀnaÎ ca | satyaÎ cÀnÃtaÎ ca sàtyamâbhavat | yadçdaÎ ki£ca | tatsatyamçtyÀcâkÍate | tadapyeÍa Ìlºko bhâvati || 1 || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake'ÍÊamaprapÀÊhake ÍaÍÊho'nuvÀkaÏ || 6 ||

[[8-7-1]] असा इदम आसीत। ततो व सदजायत।

तदाान यमकत। ताकतमत इित। य तकतम। रसो व सः। रस वाय लाऽऽनी भवित। को वाा ः ायात। यदष आकाश आनो न ात। एष वाऽऽनयाित। यदा वष एतियऽनाऽिनऽिनलयनऽभय िता िवत। अथ सोऽभय गतो भवित। यदा वष एतिदरमर कत। अथ त भय भवित। तव भय िवषोऽमान। तदष ोको भवित॥ १॥ इित कयजवदीयतिरीयारयकऽमपाठक समोऽनवाकः॥ ७॥ asâdvÀ édamagrà ÀsÁt | tat½ vai sadàjÀyata | tadÀtmÀna× svayàmakïruta | tasmÀttatsukÃtamucyàta éti | yadvaç tatsïkÃtam | ràso vaé saÏ | rasa× hyevÀyaÎ labdhvÀ''nàndÁ bhâvati | ko hyevÀnyåtkaÏ præÉyÀt | yadeÍa ÀkÀÌa Ànàndo nâ syÀt | eÍa hyevÀ''nàndayæti | yâdÀ hyµvaiÍâ etasminnadÃÌye'nÀtmye'nirukte'nilayane'bhayaÎ pratçÍÊhÀÎ véndate | atha so'bhayaÎ gàto bhâvati | yâdÀ hyµvaiÍâ etasminnudaramantàraÎ kïrute | atha tasya bhàyaÎ bhâvati | tattveva bhayaÎ viduÍo'mànvÀnâsya | tadapyeÍa Ìlºko bhâvati || 1 || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake'ÍÊamaprapÀÊhake saptamo'nuvÀkaÏ || 7 ||

[[8-8-1]]

Page 15: Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts

15

भीषाऽाात पवत। भीषोदित सय । भीषाऽादि। मधावित पम इित। सषाऽऽन मीमा सा भवित। यवा ााधयवाऽायकः। आिशो िढो बिलः। तय पिथवी सवा िव पणा ात। स एको मानष आनः। त य शत मानषा आनाः॥ १॥ bhìÍÀ'smædvÀtàÏ pavate | bhìÍodµté sÂryàÏ | bhìÍÀ'smÀdagnçÌcendrâÌca | mÃtyurdhÀvati paÈcàma éti | saiÍÀ''nandasya mÁmãÙsÀ bhâvati | yuvÀ syÀtsÀdhuyívÀ'dhyæyakaÏ | ÀÌiÍÊho dÃËhiÍÊhº baléÍÊhaÏ | tasyeyaÎ pÃthivÁ sarvÀ vittasyà pÂrÉæ syÀt | sa eko mÀnuÍà ÀnândaÏ | te ye ÌataÎ mÀnuÍã ÀnândÀÏ || 1 ||

[[8-8-2]] स एको मनगवाणामानः। ोिय चाकामहत। त य शत मनगवाणामानाः। स एको दवगवाणामानः। ोिय चाकामहत। त य शत दवगवाणामानाः। स एकः िपतणा िचरलोकलोकानामानः। ोिय चाकामहत। त य शत िपतणा िचरलोकलोकानामानाः। स एक आजानजाना दवानामानः॥ २॥ sa eko manuÍyagandharvÀÉãmÀnândaÏ | Ìrotriyasya cÀkÀmàhatâsya | te ye ÌataÎ manuÍyagandharvÀÉãmÀnândÀÏ | sa eko devagandharvÀÉãmÀnândaÏ | Ìrotriyasya cÀkÀmàhatâsya | te ye ÌataÎ devagandharvÀÉãmÀnândÀÏ | sa ekaÏ pitÃÉÀÎ ciralokalokÀnãmÀnândaÏ | Ìrotriyasya cÀkÀmàhatâsya |

te ye ÌataÎ pitÃÉÀÎ ciralokalokÀnãmÀnândÀÏ | sa eka ÀjÀnajÀnÀÎ devÀnãmÀnândaÏ || 2 ||

[[8-8-3]] ोिय चाकामहत। त य शतमाजानजाना दवानामानाः। स एकः कमदवाना दवानामानः। य कमणा दवानिपयि। ोिय चाकामहत। त य शत कमदवाना दवानामानाः। स एको दवानामानः। ोिय चाकामहत। त य शत दवानामानाः। स एक इाऽऽनः॥ ३॥ Ìrotriyasya cÀkÀmàhatâsya | te ye ÌatamÀjÀnajÀnÀÎ devÀnãmÀnândÀÏ | sa ekaÏ karmadevÀnÀÎ devÀnãmÀnândaÏ | ye karmaÉÀ devÀnàpiyânti | Ìrotriyasya cÀkÀmàhatâsya | te ye ÌataÎ karmadevÀnÀÎ devÀnãmÀnândÀÏ | sa eko devÀnãmÀnândaÏ | Ìrotriyasya cÀkÀmàhatâsya | te ye ÌataÎ devÀnãmÀnândÀÏ | sa eka indràsyÀ''nândaÏ || 3 ||

[[8-8-4]] ोिय चाकामहत। त य शतिमाऽऽनाः। स एको बहतरानः। ोिय चाकामहत। त य शत बहतरानाः। स एकः जापतरानः। ोिय चाकामहत। त य शत जापतरानाः। स एको ण आनः। ोिय चाकामहत॥ ४॥ Ìrotriyasya cÀkÀmàhatâsya | te ye ÌatamindràsyÀ''nândÀÏ | sa eko bÃhaspatµrÀnândaÏ |

Page 16: Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts

16

Ìrotriyasya cÀkÀmàhatâsya | te ye ÌataÎ bÃhaspatµrÀnândÀÏ | sa ekaÏ prajÀpatµrÀnândaÏ | Ìrotriyasya cÀkÀmàhatâsya | te ye ÌataÎ prajÀpatµrÀnândÀÏ | sa eko brahmaÉà ÀnândaÏ | Ìrotriyasya cÀkÀmàhatâsya || 4 ||

[[8-8-5]] स याय पष। यासावािद। स एक। स य एविवत। अाोका। एतममयमाानमपसामित। एत ाणमयमाानमपसामित। एत मनोमयमाानमपसामित। एत िवानमयमाानमपसामित। एतमानमयमाानमपसामित। तदष ोको भवित॥ ५॥ इित कयजवदीयतिरीयारयकऽमपाठकऽमोऽनवाकः ॥ ८॥ sa yaÌcãyaÎ pïruÍe | yaÌcÀsãvÀdétye | sa ekàÏ | sa yà evâÎvit | asmÀllºkÀtpr¹tya | etamannamayamÀtmÀnamupàsaÎkræmati | etaÎ prÀÉamayamÀtmÀnamupàsaÎkræmati | etaÎ manomayamÀtmÀnamupàsaÎkræmati | etaÎ vijÈÀnamayamÀtmÀnamupàsaÎkræmati | etamÀnandamayamÀtmÀnamupàsaÎkræmati | tadapyeÍa Ìlºko bhâvati || 5 || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake'ÍÊamaprapÀÊhake'ÍÊamo'nuvÀkaÏ || 8 ||

[[8-9-1]] यतो वाचो िनवत। अा मनसा सह। आन णो िवान।

न िबभित कतनित। एत ह वाव न तपित। िकमह साध नाक रवम। िकमह पापमकरविमित। स य एव िवानत आान णत। उभ वष एत आान णत। य एव वद। इपिनषत॥ १॥ इित कयजवदीयतिरीयारयकऽमपाठक नवमोऽनवाकः॥ ९॥ िविददमकिव शितरादरसमयााणो ा नोऽपान आकाशः पिथवी प षिशितः ाण यजामाऽऽदशोऽथवािरसः प ािव ितयत त स योगो महोऽादश िवान िय मोदः मोद आनो प ािवशितरसवाािव शितरसोडश भीषाऽादकपाशत कतकादश। सह नाववत। सह नौ भन। सह वीय करवावह। तजि नावधीतम मा िविषावह । ॐ शाि शाि शाि॥ हिर ॐ। इित कयजवदीयतिरीयारयकऽमोऽायः समाः॥ ८॥ yat½ vÀc½ nivàrtante | apråpyâ manàsÀ sâha | ÀnandaÎ brahmàÉo védvÀn | na bibheti kutàÌcan¹ti | etaÙ ha vÀvà na tâpati | kimahaÙ sÀdhí nÀkâravam | kimahaÎ pÀpamakaràvaméti | sa ya evaÎ vidvÀnete Àtmãna× spõÉute | ïbhe hyµvaiÍâ ete Àtmãna× spõÉute | ya ¹vaÎ vedà | ityípâniÍàt || 1 || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake'ÍÊamaprapÀ

Page 17: Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts

17

Êhake navamo'nuvÀkaÏ || 9 || brâhmâvidédamekàviÙÌatérannædannàrasâmayÀtprÀÉo vyÀno'pÀna ÀkãÌaÏ pÃthévÁ pucchâÙ ÍaËvçÙÌatiÏ præÉaÎ yajírÃksÀmÀ''dµÌo'tharvÀÇgirasaÏ puccha£ dvÀvçÙtéryatâÏ ÌràddhartaÙ satyaÎ yºgo maho'ÍÊÀdàÌa véjÈÀna£ priya£ modaÏ pramoda Ànàndo brahma puccha£ dvÀvçÙÌatérasànnavæÍÊÀvçÙÌatérasâtÍoËàÌa bhìÍÀ'smædekapaÈcÀÌadyatâÏ kutâÌcaikãdaÌa | sâha nãvavatu | sâha naí bhunaktu | sâha vìrya¡ karavÀvahaç | t¹jâsvi nævadhêtamastï mÀ vçdviÍævahaè | ÀÂÎ ÌÀntéÏ ÌÀntéÏ ÌÀntçÏ || harçÏ ÀÂÎ | iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake'ÍÊamo'dhyÀyaÏ samÀptaÏ || 8 ||

[[9-1-0]] हिर ॐ। ॐ सह नाववत। सह नौ भन। सह वीय करवावह। तजि नावधीतम मा िविषावह । ॐ शाि शाि शाि॥ hâréÏ ÀÂÎ | ÀÂÎ sâha nãvavatu | sâha naí bhunaktu | sâha vìrya¡ karavÀvahai | t¹jâsvi nævadhêtamastï mÀ vçdviÍævahaè | ÀÂÎ ÌÀntéÏ ÌÀntéÏ ÌÀntçÏ ||

[[9-1-1]] ॐ भगव वािणः। वण िपतरमपससार। अधीिह भगवो ित। ता एतोवाच। अ ाण च ो मनो वाचिमित। त होवाच। यतो वा इमािन भतािन जाय।

यन जातािन जीवि। ययिभसिवशि। तििजास। तित। स तपोऽतत। स तपा॥ १॥ इित कयजवदीयतिरीयारयक नवमपाठक थमोऽनवाकः॥ १॥ ÀÂÎ bhÃgïrvai vãrïÉiÏ | varíÉâÎ pitàrâmupàsasÀra | adhêhi bhagav½ brahmetç | tasmã ¹tatprºvÀca | annàÎ præÉaÎ cakÍïÏ ÌrotrâÎ man½ vÀcâmitç | taÙ hºvÀca | yat½ vÀ émÀné bhÂtãné jÀyànte | yenâ jÀtãné jÁvànti | yatprayàntyabhisaÎvçÌanti | tadvijçjÈÀsasva | tadbrahmetç | sa tapº'tapyata | sa tapàstâptvÀ || 1 || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake navamaprapÀÊhake prathamo'nuvÀkaÏ || 1 ||

[[9-2-1]] अ ित जानात। अाव खिमािन भतािन जाय। अन जातािन जी वि। अ यिभसिवशीित। तिाय। पनरव वण िपतरमपससार। अधीिह भगवो ित। त होवाच। तपसा िविजास। तपो ित। स तपोऽतत। स तपा॥ १॥ इित कयजवदीयतिरीयारयक नवमपाठक ितीयोऽनवाकः॥ २॥

Page 18: Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts

18

annâÎ brahmeté vyàjÀnÀt | ânnÀddhyµva khalvémÀné bhutãné jÀyànte | annµnâ jÀtãné jÁvànti | annâÎ prayàntyâbhisaÎvçÌântÁtç | tadvéjÈÀyà | punàr¹va varíÉâÎ pitàrâmupàsasÀra | adhêhi bhagav½ brahmetç | taÙ hºvÀca | tapàsæ brahmâ vijçjÈÀsasva | tap½ brahmetç | sa tapº'tapyata | sa tapàstâptvÀ || 1 || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake navamaprapÀÊhake dvitÁyo'nuvÀkaÏ || 2 ||

[[9-3-1]] ाणो ित जानात। ाणाव खिमािन भतािन जाय। ाणन जातािन जीवि । ाण यिभसिवशीित। तिाय। पनरव वण िपतरमपससार। अधीिह भगवो ित। त होवाच। तपसा िविजास। तपो ित। स तपोऽतत। स तपा॥ १॥ इित कयजवदीयतिरीयारयक नवमपाठक ततीयोऽनवाकः॥ ३॥ præÉo brâhmeté vyàjÀnÀt | præÉÀddhyµva khalvémÀné bhÂtãné jÀyànte | præÉenâ jÀtãné jÁvànti | præÉaÎ prayàntyâbhisaÎvçÌântÁtç | tadvéjÈÀyà | punàr¹va varíÉâÎ pitàrâmupàsasÀra | adhêhi bhagav½ brahmetç | taÙ hºvÀca | tapàsæ brahmâ vijçjÈÀsasva | tap½ brahmetç | sa tapº'tapyata | sa tapàstâptvÀ || 1 || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake

navamaprapÀÊhake tÃtÁyo'nuvÀkaÏ || 3 ||

[[9-4-1]] मनो ित जानात। मनसो व खिमािन भतािन जाय। मनसा जातािन जीवि। मन यिभसिवशीित। तिाय। पनरव वण िपतरमपससार। अधीिह भगवो ित। त होवाच। तपसा िविजास। तपो ित। स तपोऽतत। स तपा॥ १॥ इित कयजवदीयतिरीयारयक नवमपाठक चतथऽनवाकः॥ ४॥ man½ brahmeté vyàjÀnÀt | manàs½ hyµva khalvémÀné bhÂtãné jÀyànte | manàsæ jÀtãné jÁvànti | manâÏ prayàntyâbhisaÎvçÌântÁtç | tadvéjÈÀyà | punàr¹va varíÉâÎ pitàrâmupàsasÀra | adhêhi bhagav½ brahmetç | taÙ hºvÀca | tapàsæ brahmâ vijçjÈÀsasva | tap½ brahmetç | sa tapº'tapyata | sa tapàstâptvÀ || 1 || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake navamaprapÀÊhake caturtho'nuvÀkaÏ || 4 ||

[[9-5-1]] िवान ित जानात। िवानाव खिमािन भतािन जाय। िवानन जातािन जीवि। िवान यिभसिवशीित। तिाय। पनरव वण िपतरमपससार। अधीिह भगवो ित।

Page 19: Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts

19

त होवाच। तपसा िविजास। तपो ित। स तपोऽतत। स तपा॥ १॥ इित कयजवदीयतिरीयारयक नवमपाठक पमोऽनवाकः ॥ ५॥ véjÈÀnâÎ brahmeté vyàjÀnÀt | véjÈÀnæddhyµva khalvémÀné bhÂtãné jÀyànte | véjÈÀnµnâ jÀtãné jÁvànti | véjÈÀnâÎ prayàntyâbhisaÎvçÌântÁtç | tadvéjÈÀyà | punàr¹va varíÉâÎ pitàrâmupàsasÀra | adhêhi bhagav½ brahmetç | taÙ hºvÀca | tapàsæ brahmâ vijçjÈÀsasva | tap½ brahmetç | sa tapº'tapyata | sa tapàstâptvÀ || 1 || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake navamaprapÀÊhake paÈcamo'nuvÀkaÏ || 5 ||

[[9-6-1]] आनो ित जानात। आनाव खिमािन भतािन जाय। आनन जातािन जीवि । आन यिभसिवशीित। सषा भा गवी वाणी िवा। परम ोमितिता। स य एव वद ितितित। अवानादो भवित। महावित। जया पशिभवचसन। महाीा॥ १॥ इित कयजवदीयतिरीयारय क नवमपाठक षोऽनवाकः॥ ६॥ ænândo brâhmeté vyàjÀnÀt | ænandæddhyµva khalvémÀné bhÂtãné jÀyànte | ænândenâ jÀtãné jÁvànti | ænândaÎ prayàntyâbhisaÎvçÌântÁtç |

saiÍÀ bhårgâvÁ vãrïÉÁ védyÀ | pârâme vyºmânpratçÍÊhitÀ | sa ya ¹vaÎ vedâ pratçtiÍÊhati | annàvÀnannædo bhàvati | mâhÀnbhàvati | prâjayã pâÌubhçrbrahmavarcâsenà | mâhÀnkìrtyÀ || 1 || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake navamaprapÀÊhake ÍaÍÊho'nuvÀkaÏ || 6 ||

[[9-7-1]] अ न िनात। ततम। ाणो वा अम। शरीरमादम। ाण शरीर ितितम। शरीर ाणः ितितः। तदतदम ितितम। स य एतदम ितित वद ितितित। अवानादो भवित। महावित जया पशिभवचसन। महाीा॥ १॥ इित कयजवदीयतिरीया रयक नवमपाठक समोऽनवाकः॥ ७॥ annâÎ na nçndyÀt | tadvrâtam | præÉo vÀ annám | Ìarêramannædam | præÉe ÌarêrâÎ pratçÍÊhitam | Ìarêre præÉaÏ pratçÍÊhitaÏ | tad¹tadannâmann¹ pratçÍÊhitam | sa ya ¹tadannâmann¹ pratçÍÊhitâÎ vedâ pratçtiÍÊhati | annàvÀnannædo bhàvati | mâhÀnbhàvati prâjayã pâÌubhçrbrahmavarcâsenà | mâhÀnkìrtyÀ || 1 || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake navamaprapÀÊhake saptamo'nuvÀkaÏ || 7 ||

[[9-8-1]] अ न पिरचीत। ततम।

Page 20: Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts

20

आपो वा अम। ोितरादम। अ ोित ितितम। ोिताप ितिताः। तदतदम ितितम। स य एतदम ितित वद ितितित। अवानादो भवित। महावित जया पशिभवचसन। महाीा॥ १॥ इित कयजवदीयतिरीयारयक नवमपाठकऽमोऽनवाकः॥ ८॥ annâÎ na parçcakÍÁta | tadvrâtam | Àp½ vÀ annám | jyotçrannædam | âpsu jyotéÏ pratçÍÊhitam | jyotéÍyÀpâÏ pratçÍÊhitÀÏ | tad¹tadannâmann¹ pratçÍÊhitam | sa ya ¹tadannâmann¹ pratçÍÊhitâÎ vedâ pratçtiÍÊhati | annàvÀnannædo bhàvati | mahænbhàvati prâjayã pâÌubhçrbrahmavarcâsenà | mâhÀnkìrtyÀ || 1 || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake navamaprapÀÊhake'ÍÊamo'nuvÀkaÏ || 8 ||

[[9-9-1]] अ ब कवत। ततम। पिथवी वा अम। आकाशोऽादः। पिथामाकाशः िति तः। आकाश पिथवी ितिता। तदतदम ितितम। स य एतदम ितित वद ितितित। अवानादो भवित। महावित जया पशिभवचसन। महाीा॥ १॥

इित कयजवदीयतिरीयारयक नवमपा ठक नवमोऽनवाकः॥ ९॥ annàÎ bâhu kírvÁta | tadvrâtam | põthévÁ vÀ annàm | ækæ̼'nnædaÏ | põthévyÀmãkæÌaÏ pratçÍÊhitaÏ | ækæÌe póthévÁ pratçÍÊhitÀ | tad¹tadannâmann¹ pratçÍÊhitam | sa ya ¹tadannâmann¹ pratçÍÊhitâÎ vedâ pratçtiÍÊhati | annàvÀnannædo bhàvati | mâhÀnbhàvati prâjayã pâÌubhçrbrahmavarcâsenà | mâhÀnkìrtyÀ || 1 || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake navamaprapÀÊhake navamo'nuvÀkaÏ || 9 ||

[[9-10-1]] न कचन वसतौ ाचीत। ततम। ताया कया च िवधया ब ायात। अराा अिमाचत। एत मखतो ऽ राम। मखतोऽा अ रात। एत मतो ऽ राम। मतोऽा अ रात। एता अतोऽ राम। अतोऽा अ रात॥ १॥ na kaÎcana vasatau pratyãcakÍìta | tadvrâtam | tasmÀdyayÀ kayÀ ca vidhayÀ bahvànnaÎ præpnuyÀt | arÀdhyasmÀ annamçtyÀcâkÍate | etadvai mukhat¼'nnaÙ ræddham | mukhato'smÀ ànnaÙ rædhyate | etadvai madhyat¼'nnaÙ ræddham | madhyato'smÀ ànnaÙ rædhyate | etadvÀ antat¼'nnaÙ ræddham | antato'smÀ ànnaÙ rædhyate || 1 ||

[[9-10-2]] य एव वद।

Page 21: Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts

21

म इित वािच। योगम इित ाणापानयोः। कमित हयोः। गितिरित पादयोः। िवमििरित पायौ। इित मानषी समााः। अथ दवीः। तििरित वौ। बलिमित िवित॥ २॥ ya µvaÎ v¹da | kÍema çti væci | yogakÍema iti prãÉÀpænayoÏ | karmµti hâstayoÏ | gatirçti pædayoÏ | vimuktirçti pæyau | iti mÀnuÍëÏ samæjÈÀÏ | atha daévÁÏ | tÃptirçti võÍÊau | balamçti védyuti || 2 ||

[[9-10-3]] यश इित पशष। ोितिरित नष। जाितरमतमान इप। सविमाकाश। तितपासीत। ितावावित। तह इपासीत। महावित। तन इपासीत। मानवावित॥ ३॥ yaÌa çti pâÌuÍu | jyotiriti nàkÍatr¹Íu | prajÀtiramÃtamÀnanda çtyupâsthe | sarvamçtyÀkæÌe | tatpratiÍÊhetyípÀsìta | pratiÍÊhãvÀnbhâvati | tanmaha ityípÀsìta | màhÀnbhâvati | tanmana ityípÀsìta | mÀnàvÀnbhâvati || 3 ||

[[9-10-4]] तम इपासीत। नऽ कामाः। तपासीत। वावित। तणः पिरमर इपासीत। पयण िय िष सपाः। पिर यऽिया ाताः। स याय पष। यासावािद। स एक॥ ४॥ tannama ityípÀsìta | namyant¸'smai kæmÀÏ | tadbrahmetyípÀsìta | brahmàvÀnbhâvati | tadbrahmaÉaÏ parimara ityípÀsìta | paryeÉaÎ mriyante dviÍantàÏ sapâtnÀÏ | pari y¸'priyå bhrÀtõvyÀÏ | sa yaÌcãyaÎ pïruÍe | yaÌcÀsãvÀdétye | sa ekàÏ || 4 ||

[[9-10-5]] स य एविवत। अाोका। एतममयमाानमपस। एत ाणमयमाानमपस। एत मनोमयमाानमपस। एत िवानमयमाानमपस। एतमानमयमाानमपस। इमाोकामाी कामनसचरन। एताम गाया। हा ३ व हा ३ व हा ३ व॥ ५॥ sa yà evâÎvit | asmÀllºkÀtpr¹tya | etamannamayamÀtmÀnamupàsaÎkrâmya | etaÎ prÀÉamayamÀtmÀnamupàsaÎkrâmya | etaÎ manomayamÀtmÀnamupàsaÎkrâmya | etaÎ vijÈÀnamayamÀtmÀnamupàsaÎkrâmya | etamÀnandamayamÀtmÀnamupàsaÎkrâmya |

Page 22: Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad · 1 Accent Typesetting Specimen – Taittiriya-Upanishad a) Floating accent marks: The transliteration of accented Vedic texts

22

imÀÙllokankÀmÀnnÁ kÀmarÂpyànusa£caran | etatsÀma gãyannæste | hÀ 3 vï hÀ 3 vï hÀ 3 ví || 5 ||

[[9-10-6]] अहममहममहमम। अहमादोऽ ३हमादोऽ३अहमादः। अह ोककदह ोककदह ोककत। अहमि थमजा ऋता३। पव दवोऽमत ना ३भािय। यो मा ददाित स इदव मा ३ऽऽवा। अहमममदमा ३ि। अह िव भवनमभवा ३म। सवन ोती । य एव वद। इपिनषत॥ ६॥ इित कयजवदीयतिरीयारयक नवम पाठक दशमोऽनवाकः॥ १०॥ भग यतो िवशि तििजास योदशा ाणो मनो िवान ादश ादशाऽऽनो दशा न िनाद न पिरचीता ब कवतकादशकादश न कचनकषिदश॥ सह नाववत। सह नौ भन। सह वीय करवावह। तजि नावधीतम मा िविषावह । ॐ शाि शाि शाि॥

हिर ॐ॥ इित कयजवदीयतिरीयारयक नवमः पाठकः समाः॥ ९॥ âhamannamâhamannamâhamannam | âhamannædo'ÿhamannædo'ÿahamannædaÏ | âha× ÌlokâkÃdâha× ÌlokâkÃdâha× ÌlokâkÃt | ahamasmi prathamajÀ ÃtÀ3syâ | pÂrvaÎ devebhyo'mÃtasya nÀ3bhæyé | yo mÀ dadÀti sa ideva mÀ3''væÏ | âhamannâmannàmâdantâmÀ3dmé | ahâÎ viÌvâÎ bhuvànâmabhyàbhâvÀ3m | suvârna jyotëÏ | ya ¹vaÎ vedà | ityípâniÍàt || 6 || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake navamaprapÀÊhake daÌamo'nuvÀkaÏ || 10 || bhÃgïstasmaé yato vçÌanté tadvijçjÈÀsasvâ trayºdaÌÀnna¡ præÉo manº véjÈÀna£ dvÀdàÌa dvÀdaÌÀ''nândo daÌÀnna£ na nçndyædanna£ na paricakÍìtÀnna¡ bâhu kírvÁtaikÀdaÌaikÀdaÌâ na kaÎcanaikàÍaÍÊérdaÌà || sâha nãvavatu | sâha naí bhunaktu | sâha vìryàÎ karavÀvahai | t¹jâsvi nævadhêtamastu mÀ vçdviÍævahaè | ÀÂÎ ÌÀntéÏ ÌÀntéÏ ÌÀntçÏ || harçÏ ÀÂÎ || iti kÃÍÉayajurvedÁyataittirÁyÀraÉyake navamaÏ prapÀÊhakaÏ samÀptaÏ || 9 ||

The above Upanishad was provided with Vedic accents by Subramania Sarma, Chennai

For the generation of the transliteration as special program was written by Ulrich Stiehl

http://www.sanskritweb.de/yajurveda