Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

26
TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 1- www.sanskritweb.net/yajurveda TaittirÁya-BrÀhmaÉa Book 1, Chapter 5 Edited by Subramania Sarma, Chennai Final proofread version, 1st April 2005 [[1-5-1-1]] अः कृ ि॑काः। परा॒ोित॑रवा ̎ त। जाप॑त रोिहणी। आप॑ परा॒दोष॑धयो॒ऽवा ̎त। सोम॒॑का िवत॑ता िन। परा॒य॑ो॒ऽवा ̎त। बा॒। मृगयव॑ परा ̎िा॒रो॑ऽवा̎त। अिद॑ै पन॑वस। वात॑ परा॑दा॒मवा ̎त॥ १॥ [[1-5-1-2]] बृहत ̎ि॑ ज॑तः परा॒ज॑माना अवा ̎त। सपाणा॑माषाः। अा॒ग॑ परा॑दा॒नृ॑ो॒ऽवा ̎त। िपतृणा मघाः। द॑ परा॑दप ॒ शो॑ऽवा̎त। अयः पव फ॑नी। जा॒या परा॑ष॒भो॑ऽवा ̎त। भगो॑र। वहतव॑ ॒॒ परा॒ह॑माना अवा ̎त॥ २॥ [[1-5-1-3]] दव॑ सिवतह॑

description

Taittariya Brahman Nakshatras

Transcript of Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

Page 1: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 1- www.sanskritweb.net/yajurveda

TaittirÁya-BrÀhmaÉa

Book 1, Chapter 5 Edited by Subramania Sarma, Chennai

Final proofread version, 1st April 2005

[[1-5-1-1]]

अः किकाः। श पराोितरवा त। जापत रोिहणी। आप परादोषधयोऽवा त। सोमका िवतता िन। परायोऽवा त। बा। मगयव परा िारोऽवात। अिद पनवस। वात परादामवा त॥ १॥ [[1-5-1-2]]

बहत ि । जतः पराजमाना अवा त। सपाणामाषाः। अाग ः परादानोऽवा त। िपतणा मघाः। द परादप शोऽवात। अयः पव फनी। जाया पराषभोऽवा त। भगोर। वहतव पराहमाना अवा त॥ २॥ [[1-5-1-3]]

दव सिवतह ।

Page 2: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 2- www.sanskritweb.net/yajurveda

सवः परा सिनरवा त। इ िचा। ऋत परा मवा त। वायोिना तित । परादिसिरवा त। इाियोिवशाख। यगािन परा षमाणा अवा त। िमानराधाः। अारोहरादा ढमवा त॥ ३॥ [[1-5-1-4]]

इ रोिहणी। णरा ितणदवा त। िन मलवहणी। ितभ परा ितणोऽवात। अपा पवा अषाढाः। वच परािमितरवा त। िवषा दवानामराः। अिभजयरादिभिजतमवा त। िवो ोणा पमानाः। पराा अवा त॥ ४॥ [[1-5-1-5]]

वसना िवाः। भत पराितरवा त। इ शतिभषक। िवचाः परा ििितरवा त। अजकपद पव ोपदाः। वानर परा ावसवमवा त। अहबियोर। अिभिष परादिभषवोऽवा त।

Page 3: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 3- www.sanskritweb.net/yajurveda

पो रवती । गाव परा ा अवा त। अिनोरयजौ । ाम परानाऽवा त। यमा पभरणीः। अपकषः परादपवहोऽवा त। पणा पा दवा अदधः॥ ५॥ आमवाहमाना अवादाढमवाा अवाा अवा च॥ १॥ [[1-5-2-1]]

यय नम। तट कवतोपषम । यदा व सय उदित। अथ न नित। यावित त सय ग त। य जघ पय त। तावित कवत यारी ात। पयाह एव कत। एव ह व यष च शत च माो िनरवसाययाकार॥ १॥ [[1-5-2-2]]

यो व निय जापित वद। उभयोरन लोकयो िवः। ह एवा ह । िचा िशर । िना दयम। ऊ िवशाख। िताऽनराधाः। एष व निय जापितः। य एव वद। उभयोरन लोकयो िवः॥ २॥

Page 4: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 4- www.sanskritweb.net/yajurveda

[[1-5-2-3]]

अि ामि । या कामयत िहतर िया ािदित। ता िनाया दात। ियव भवित। नव त पनरागित। अिभिजाम नम। उपिरादषाढाना म। अवा ोणाय । दवासराः सया आसन। त दवािऽ जयन॥ ३॥ [[1-5-2-4]]

यदजयन। तदिभिजतोऽिभिजम। य कामयतानपज जयिदित। तमति यातयत। अनपजमव जयित। पापपरािजतिमव त। जापितः पशनसजत। त न नमपाित। त समाव एवाभवन । त रवतीमपाित॥ ४॥ [[1-5-2-5]]

त रवा ाभवन। तावा पशना कवत। यि चा वाचीन सोमात। व भवि। सिलल वा इदमरासी त। यदतरन।

Page 5: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 5- www.sanskritweb.net/yajurveda

तारकाणा तारकम। यो वा इह यजत। अम सलोक नत। ताणा नम॥ ५॥ [[1-5-2-6]]

दवगहा व नािण। य एव वद। गव भवित। यािन वा इमािन पिथािािण। तािन नािण। तादीलनामि। नाव यजत। यथा पापाह कत। तागव तत। दवनािण वा अािन॥ ६॥ [[1-5-2-7]]

यमनायािन। किकाः थमम। िवशाख उमम। तािन दवनािण। अनराधाः थमम। अपभरणीमम। तािन यमनािण। यािन दवनािण। तािन दिणन पिर यि। यािन यमनािण॥ ७॥ [[1-5-2-8]]

तारण। अषामराित।

Page 6: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 6- www.sanskritweb.net/yajurveda

तदनराधाः। मषामविधित। ती। मलमषामवामित। तलवहणी। यासह। तदषाढाः। यदोणत॥ ८॥ [[1-5-2-9]]

तोणा। यदणोत । तिवाः। यतमिभषन। ततिभषक। ोपदषदय। रवामरव। अयजोरयत। अपभरणीपावहन। तािन वा एतािन यमनािण। याव दवनािण। तष कवत यारी ात। पयाह एव कत॥ ९॥ चकारव वदोभयोरन लोकयोिवरजयवतीमपाित नमािन यािन यमनायोणमनािण ीिण च॥ २॥ [[1-5-3-1]]

दव सिवतः ातः सवः ाणः। वण सायमासवोऽपानः। यतीचीन ात नात। ाचीन सगवात।

Page 7: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 7- www.sanskritweb.net/yajurveda

ततो दवा अिोम िनरिममत। तदावीय िनमागः। िम सगवः। तय तजह । तािह पशव समायि। यतीचीन सगवात॥ १॥ [[1-5-3-2]]

ाचीन मिनात। ततो दवा उ िनरिममत। तदावीय िनमागः। बहत मिनः। तय तजह । तािह ति तपित। यतीचीन मिनात। ाचीनमपराात। ततो दवाः षोडिशन िनरिममत। तदावीय िनमागः॥ २॥ [[1-5-3-3]]

भगापराः। तय तजह । तादपरा कमाय भगिममानारि। यतीचीनमपराात। ाचीन सायात। ततो दवा अितरा िनरिममत। तदावीय िनमागः। वण सायम। तय तजह । तािह नानत वदत॥ ३॥ [[1-5-3-4]]

Page 8: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 8- www.sanskritweb.net/yajurveda

ाणो वा अािव शो नाणाम। समाना प पयािन नािण। चायीलािन। तािन नव। य परााणा यावा त। ताकादश। ाणो ादशः। य एव िव ावर त चरित। सवरणवा त ग भवित। समाना प पयािन नािण। चायीलािन। तािन नव। आयी राि । ऐमह । ताकादश। आिदो ादशः। य एव िवावर त च रित। सवरणवा त ग भवित॥ ४॥ सगवाोडिशन िनरिममत तदावीय िनमाग वदवित समाा प पयािन नायौ च॥ ३॥ [[1-5-4-1]]

वािदनो वदि। कित पाािण य वहीित। योदशित यात। स ययात। कािन िनरिममीतित। जापितिरित यात। स ययात। कतािन िनरिममीतित।

Page 9: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 9- www.sanskritweb.net/yajurveda

आन इित। ाणापानाामवोपा यामौ िनरिममीत॥ १॥ [[1-5-4-2]]

ानापा शसवनम। वाच ऐवायवम । दता मावणम। ोादािनम। चषः शामिनौ । आन आयणम। अ उ म। आयषो वम। िताया ऋतपा। य वाव त जापितिनरिममीत। स िनिमतो नाियत समीयत। स एता जापितरिपवापानपयत। तािरवपत। तव स यमवपत। यदिपवापा भवि। य धा असयाय॥ २॥ उपा यामौ िनरिममीतािममीत षट च॥ ४॥ [[1-5-5-1]]

ऋतमव परमि। ऋत नाित िक चन। ऋत सम आिहतः। ऋत भिम िरय िता। अििमन शोिचषा । तप आा मिहा । िशरपािहतम। वानर तजसा।

Page 10: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 10- www.sanskritweb.net/yajurveda

ऋतना िनवतय। सन पिरवतय॥ १॥ [[1-5-5-2]]

तपसाऽानवतय। िशवनाोपवतय। शमना ािभवतय। तत त म। तत तकयम। तन शकय तन राासम। यमः पयवतयत। अािथा िदवः। अिरीशान ओजसा। वणो धीितिभ सह॥ २॥ [[1-5-5-3]]

इो मि सिखिभः सह। अििमन शोिचषा । तप आा मिहा । िशरपािहतम। वानर तजसा। ऋतना िनवतय। सन पिरवतय। तपसाऽानवतय। िशवनाोपवतय। शमना ािभवतय॥ ३॥ [[1-5-5-4]]

तत तम। तत तकयम। तन शकय तन राासम। यो अाः पिथा िच।

Page 11: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 11- www.sanskritweb.net/yajurveda

िनवतयोषधीः। अिरीशान ओजसा। वणो धीितिभ सह। इो मि सिखिभः सह। अििमन शोिचषा । तप आा मिहा ॥ ४॥ [[1-5-5-5]]

िशरपािहतम। वानर तजसा। ऋतना िनवतय। सन पिरवतय। तपसाऽानवतय। िशवनाोपवतय। शमना ािभवतय। तत तम। तत तकयम। तन शकय तन राासम॥ ५॥ [[1-5-5-6]]

एक मासमदसजत। परमी जा । तना ो मह आवहत। अमत मा ः। जामन जायस। त त मामत म। यन मासा अधमासाः। ऋतव पिरवराः। यन त त जापत। ईजान वतयन॥ ६॥ [[1-5-5-7]]

Page 12: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 12- www.sanskritweb.net/yajurveda

तनाहम णा। िनवतयािम जीवस । अििमन शोिचषा । तप आा मिहा । िशरप ािहतम। वानर तजसा। ऋतना िनवतय। सन पिरवतय। तपसाऽानवतय। िशवनाोपवतय। शमना ािभवतय। तत तम। तत तकयम। तन शकय तन राासम॥ ७॥ पिरवतय सहािभवतय उिहा राास वतयपवतय चािर च॥ ५॥ [[1-5-6-1]]

दवा व यऽकवत। तदसरा अकवत। तऽसरा ऊ पो नापयन। त कशानऽवप। अथ मिण। अथोपपौ। ततऽवा आयन। पराऽभवन। यव वपि। अवाङित॥ १॥ [[1-5-6-2]]

अथो परव भवित। अथ दवा ऊ पोऽपयन।

Page 13: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 13- www.sanskritweb.net/yajurveda

त उपपावऽवप। अथ मिण। अथ कशान । ततऽभवन। सवग लोकमायन। यव वपि। भवाना। अथो सवग लोकमित॥ २॥ [[1-5-6-3]]

अथतन व िमथनमपयत। स मयऽवपत। अथोपपौ। अथ कशान । ततो व स ाजायत जया पशिभ । यव वपि। जया पशिभिमथनजायत। दवासराः सया आसन। त सवर ाय। तावाातमा रवािभ ायत॥ ३॥ [[1-5-6-4]]

वदवन चतरो मासोऽवतराजानः। ताीषि चावतय पिर च। वणघासतरो मासोऽवत वणराजानः। ताीषि चावतय पिर च। साकमधतरो मासोऽवत सोमरा जानः। ताीषि चावतय पिर च। या सवर उपजीवाऽऽसी त। तामषामवत। ततो दवा अभवन।

Page 14: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 14- www.sanskritweb.net/yajurveda

पराऽसराः॥ ४॥ [[1-5-6-5]]

य एव िवा ातमायजत। ातव मासो वा। शीषि च वतयत पिर च। यषा सवर उपजीवा। व ता ात। धाऽ ात पराभवित। लोिहतायसन िनवतयत। या इमामितावागत िनवतयित। एतदवना प का िनवतयित। सा तत ः ो भयसी भवित॥ ५॥ [[1-5-6-6]]

जायत। य एव िवाोिहतायसन िनवतयत। एतदव प का िनवतयत। स तत ः ो भयावित। व जायत। या शला िनवतयत। ीिणीिण व दवानामािन। ीिण छा िस। ीिण सवनािन। य इम लोकाः॥ ६॥ [[1-5-6-7]]

ऋामव तीय एष लोकष ितितित। यातमायाा नो नावत। दव आवत। चतष चतष मासष िनवतयत। परोमव तव आनोऽवना ाय।

Page 15: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 15- www.sanskritweb.net/yajurveda

दवाना वा एष आनीतः। यातमा याजी। य एव िवाि च वतयत पिर च। दवता एवाित। ना ः जा पशनिभ मत॥ ७॥ एयतासरा एित लोका मत॥ ६॥ [[1-5-7-1]]

आयषः ाण सतन। ाणादपान सतन। अपानाान सतन। ाना सतन। चष ो सतन। ोान सतन। मनसो वाच सतन। वाच आान सतन। आन पिथवी सतन। पिथा अिर सतन। अिरािव सतन। िदव सव सतन॥ १॥ अिर सतन च॥ ७॥ [[1-5-8-1]]

इो दधीचो अिभ । वायिततः। जघान नवतीनव। इ यिर । पवतपितम। तिदयणावित। अाह गोरमत। नाम रपी म।

Page 16: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 16- www.sanskritweb.net/yajurveda

इा चमसो गह। इिमािथनो बहत॥ १॥ [[1-5-8-2]]

इमकिभरिक ण । इ वाणीरनषत। इ इय सचा। सिम आवचो यजा । इो वी िहरयय । इो दीघाय चस। आ सय रोहयििव। िव गोिभरिमरयत। इ वाजष नो अव। सहधनष च॥ २॥ [[1-5-8-3]]

उ उािभितिभ । तिम वाजयामिस। मह वाय हव। स वषा वषभो भवत। इ स दामन कतः। ओिज स बल िहतः। ी ोकी स सौ । िगरा वो न सभतः। सबलो अनपतः। ववो अतः॥ ३॥ बहातः॥ ८॥ [[1-5-9-1]]

दवासराः सया आसन। स जापितिर पमप ध। नदनमसरा बलीया सोऽहनिित।

Page 17: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 17- www.sanskritweb.net/yajurveda

ादो ह व कायाधवः। िवरोचन पमप ध। नदन दवा अहनिित। त दवाः जापितमपसमोचः। नाराजक यमि। इमिामित। त यतिभर न॥ १॥ [[1-5-9-2]]

त यतिभनािवन। तिमििभर न। तिमििभरिवन। तिदीनािमिम। एयो ह व नाम। ता इय इाचत परोण। परोिया इव िह दवाः। ता एतमा ाववमकादशकपाल दीणीय िनरवपन। तदपातत। तीसयाजा उपानयन॥ २॥ [[1-5-9-3]]

त तदमव कोदवन। त ायणीयमिभ समारोहन। तदप ातत। ता उपानयन। त तदमव कोदवन। त आितमिभ समारोहन। तदपातत। तािनडा उपानयन। त तदमव कोदवन। तादता एतदा इय सित॥ ३॥

Page 18: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 18- www.sanskritweb.net/yajurveda

[[1-5-9-4]]

एव िह दवा अकव त। इित दवा अकवत। इ व मना कवत। त दवा ऊचः। या इदमयन चराम। तोऽसराः पााऽनिवि। उपा शपसदा चराम। तथा नोऽसराः पाा नानवीित। त उपा शपसदमतत। ित एव सािमधनीरन ॥ ४॥ [[1-5-9-5]]

वणाघारमाघाय। ितः पराचीरातीा। वणोपसद जहवाः। उ वचो अपावध ष वचो अपावधी ाहित। अशनयािपपास ह वा उ वच । एन वरह च ष वच । एत ह वाव त तधा िविहत पाान दवा अपजिर। तथो एवतदव िवजमानः। ित एव सािमधनीरन। वणाघारमाघाय॥ ५॥ [[1-5-9-6]]

ितः पराचीरातीा। वणोपसद जहोित। उ वचो अपावध ष वचो अपावधी ाहित । अशनयािपपास ह वा उ वच । एन वरह च ष वच । एतमव ततधा िविहत पाान यजमानोऽपहत।

Page 19: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 19- www.sanskritweb.net/yajurveda

तऽिभनीयवाह पशमाऽलभ। अ एव तवा अवित पाान ममपजिर। तनािभनीयव रा ाचरन। रािया एव तवा अवित पाान ममपजिर॥ ६॥ [[1-5-9-7]]

तादिभनीयवाह पशमालभत। अ एव तजमानोऽवित पाान ातानपनदत। तनािभनीयव रा चरत। रािया एव तजमानोऽवित पाान ातानपनदत। स एष उपवसथीयऽहिदव पशरालत। य वा अिोक यजमानः। अि च मास च। अि चव तन मा स च यजमान सत। ता वा एताः प दवता । अीषोमावििमावणौ॥ ७॥ [[1-5-9-8]]

पपी व यजमानः। ा स ावाऽि मा। एतमव तधा िविहतमाान वणपाशाित। भषजताय िनवणाय। त सिभछोिभः ातरयन। ता चतरािण छा िस ातरनवाकऽन । तमतयोप समोपासीदन। उपा गायता नर इित। तादतया बिहवमान उपस ॥ ८॥ ऐनय िऽनान वणाघारमाघाय रािया एव तवा अवित पाान ममपजिर िमावणौ नव च॥ ९॥ दवा यजमानो दवा दवा यजमानो यजमानोऽलभ ाचरलभत चरदालभालभत ममपजिर ातान॥

Page 20: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 20- www.sanskritweb.net/yajurveda

[[1-5-10-1]]

स सम उरतः ालन। एष वाव स समः। याालः। एष उ वव स भ ः। यः। तदतिश ल िपषम। ता ििवत खनि। स सवणरजताा कशीा पिरगहीत आसीत। त यदा अजनयन। तादािदः॥ १॥ [[1-5-10-2]]

अथ यवणरजताा कशीा पिरगहीत आसी त। साऽ कौिशकता । त िवताऽिभ ा वत। त िवताऽऽददत। त िवताऽऽहरन। यावती िवतो माा । त पदशनािभ ावत। त पदशनाददत। त पदशनाहरन। यावती पदश माा ॥ २॥ [[1-5-10-3]]

त सदशनािभ ावत। त सदशनाददत। त सदशनाहरन। यावती सदश माा । त सदशन ियमाण तजो हरोऽपतत। तमकिव शनािभ ावत।

Page 21: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 21- www.sanskritweb.net/yajurveda

तमकिव शनाददत। तमकिव शनाहरन। यावकिव श माा । त यिवता वत ॥ ३॥ [[1-5-10-4]]

िवतव तजमानमाद दत। त िवतव हरि। यावती िवतो माा । अिव िवत। यावा अदहतो धम उदान ित। तावती िवतो माा । अरवन तत। माा साय सलोकता गमयि। अथ यदशन वत । पदशन व तजमानमाददत॥ ४॥ [[1-5-10-5]]

त पदशनव हरि। यावती पदश माा । चमा व पदशः। एष िह पदयामपीयत । पदयामापयत । चमस एवन तत। माा साय सलोकता गमयि। अथ यदशन वत । सदशनव तजमानमाददत। त सदशनव हरि॥ ५॥ [[1-5-10-6]]

यावती सदश माा । जापितव सदशः।

Page 22: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 22- www.sanskritweb.net/yajurveda

जापतरवन तत। माा साय सलोकता गमयि। अथ यदकिव शन वत । एकिव शनव तजमा नमाददत। तमकिव शनव हरि। यावकिव श माा । असौ वा आिद एकिव शः। आिदवन तत॥ ६॥ [[1-5-10-7]]

माा साय सलोकता गमयि। त कयौ । न। त अहोरा अभवताम। अहरव सवणाऽभवत। रजता राि । स यदािद उदित। एतामव तवणा कशीमन समित। अथ यदमित। एतामव तजता कशीमन सिवशित। ादो ह व कायाधवः। िवरोचन पमदा त। स दरोऽभवत। तादरादक नाचामत॥ ७॥ आिदः प दश माा वत पदशनव तजमानमाददत सदशनव हरािदवन तिशित चािर च॥ १०॥ [[1-5-11-1]]

य व चार ोमा। कत तत। अथ य प।

Page 23: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 23- www.sanskritweb.net/yajurveda

किल सः। तातोमः। ततोम चतोमम। तदाः। कतमािन तािन ोती िष। य एत ोमा इित। िवदशः सदश एकिव शः॥ १॥ [[1-5-11-2]]

एतािन वाव तािन ोती िष। य एत ोमा । सोऽवीत। सदशन ियमाणो लिशिष। िभषतमित। तमिनौ धानािभरिभष ताम। पषा करण। भारती पिरवापण। िमावणौ पयया। तदाः॥ २॥ [[1-5-11-3]]

यदिा धानाः। पः करः। भार पिरवापः। िमावणयोः पयाऽथ। कादतषा हिवषािममव यजीित। एता न दवता इित यात। एतहिविभरिभष ािदित। त वसवोऽाकपालन ातःसवनऽिभषन। ा एकादशकपालन मािन सवन। िव दवा ादशकपालन ततीयसवन॥ ३॥

Page 24: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 24- www.sanskritweb.net/yajurveda

[[1-5-11-4]]

स यदाकपालाातःसवन कयात। एकादश कपालाािन सवन। ादशकपालातीयसवन। िवलोम त ियत। एकादशकपालानव ातःसवन कयात। एकादशकपालाािन सवन। एकादशकपालातीयसवन। य सलोमाय। तदाः। यसना ातःसवनम। ाणा मािन सवनम। िवषा दवाना ततीयसवनम। अथ कादतषा हिवषािममव यजीित। एता न दवता इित यात। एतहिविभरिभष ािदित॥ ४॥ एकिव श आतीयसवन ातः सवन प च॥ ११॥ [[1-5-12-1]]

ता वाचोऽवपादादिबभयः। तमतष सस छ यन। यदयन। तायीय ायीयम। यदवारयन। तारवीय वारवीयम। ता वाच एवावपादादिबभयः। ता एतािन स चतरािण छा पादधः। तषामित ीयिर । न ीयदभवन॥ १॥ [[1-5-12-2]]

Page 25: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 25- www.sanskritweb.net/yajurveda

स बहतीमवाशत। ाामरा ाम। अहोरााामव। तदाः। कतमा सा दवारा बहती। या तितत। ादश पौणमा । ादशाकाः। ादशामावाा। एषा वाव सा द वारा बहती॥ २॥ [[1-5-12-3]]

या तितिदित। यािन च छा िर। यािन च नोदभवन। तािन िनव यािण हीनाम। साऽवीहती। मामव भा। मामप स यतित। चतिभरररनबहत नोदभवत । चतिभरर पिबहतीमिरत। तामतािन चायरा यपिादधात॥ ३॥ [[1-5-12-4]]

त बहती एव भा। बहतीमप समयताम। अािभररिबहत नोदभवत। अािभरर िबहतीम िरत। तामताावरा यपिादधात। त बहती एव भा। बहतीमप समयताम।

Page 26: Taittiriya Brahmana 1.5 Nakshatras

TaittirÁya-BrÀhmaÉa, edited by Subramania Sarma, Chennai 2004-2005, page 26- www.sanskritweb.net/yajurveda

ादशिभरर गायी बहत नोदभवत। ादशिभररजगती बहतीमिरत। तामतािन ादशारा यपिादधात॥ ४॥ [[1-5-12-5]]

त बहती एव भा। बहतीमप समयताम। सोऽवीजापितः। छािस रथो म भवत। यािभरहमतमानमन सचराणीित। त गायी च जगती च पावभवताम। उि ि ौ । अन पि धय । बहवोिरभवत। स एत छोरथमााय। एतमानमन समचरत। एत ह व छोरथमााय। एतमानमन सचरित। यनष एतचरित। य एव िवाोमन यजत। य उ चनमव वद॥ ५॥ अभवाव सा दवारा बहद धाादशारायपिादधादााय ष॥ १२॥ अः किका यय दव सिवतवािदन कतमव दवा वा आयषः ाणिमो दधीचो दवासराः स जापित स समो य व चारावाचो ादश॥ १२॥ अः किका दवगहा ऋतमव व दवन त तद त पदशन त बहती एव िषिः॥ ६२॥