Download - RPH Automatatik

Transcript
 • 7/26/2019 RPH Automatatik

  1/12

  ENGLISH LANGUAGE LESSON PLAN

  WEEK 1 Tarikh/ 5.02.2016 MASA 7.30-8.30 ISN

  CLASS 4 DYNAMIC MURID

  THEME/TOPIC Unit 1 : Our Community

  CONTENT

  STANDARD

  OBJEKTIF/FOKUS A !" "ND O# !" $"SSON% SUD"NS &OU$D '" A'$" O

  PEMBELAJARAN 1.1.1 A()* to +,* /it orr*t /or +tr*++

  SUCSESS CRITERIA Muri ,t :

  /y%

  TAHAP PENGUASAAN /*n%

  TEACHING AID

  EMK/NILAI/RENTAS

  *tnn

  PR

  ES*t +tu*nt+ in our+. i* ,i** o t* t*t to * +tu*nt. *y mu+tnt +o/ t*ir ,i** to t* ot*r+.

  Stu*nt+ )i+t*n n *i* i t* +on9 i+ ,,y or +

  Stu*nt+ )i+t*n 9in n or*r t* )in*+ or *r+*+ o t* +on9

  POST

  REFLEKSI

  1.1 'y t* *n o t* 6-y*r ,rimry +oo)in9% ,u,i)+ /i)) (* ()* to ,ronoun* /or+ n

  WHILE

  S*mu muri m*n9u+i o(;*ti

 • 7/26/2019 RPH Automatatik

  2/12

  IN ?ANUA@I

  HADIR =3 orn9

  ,* on*nt)y /it t* orr*t

 • 7/26/2019 RPH Automatatik

  3/12

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

  MINGGU Tarikh/ 5.02.2016 MASA 7.30-8.30

  KELAS 4 "#ISY"N MURID

  TEMA/TAJUK Si, $9i uu

  STANDARD

  KANDUNGAN

  OBJEKTIF/FOKUS > ir >D>% muri ,t:PEMBELAJARAN

  KRITERIA KEJAYAAN Muri ,t :

  TAHAP PENGUASAAN

  BAHAN BANTU BELAJAR

  EMK/NILAI/RENTAS

  *tnn

  *)*nturn

  Aktiviti

  REFLEKSI

  S*mu muri m*n9u+i o(;*ti

 • 7/26/2019 RPH Automatatik

  4/12

  HADIR =3 orn9

 • 7/26/2019 RPH Automatatik

  5/12

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

  MINGGU 1 Tarikh/ 5.02.2016 MASA 7.30-8.30 S"$

  KELAS MURID

  TEMA/TAJUK ONS"> "C"@ASAN

  STANDARD 1.4.1 M*)un ,utrn m*n*9 180B i t+ trm,o)in n m*nrt *n9n *u-u

  PEMBELAJARAN 2.4.1 M*n9*n) ,+ti +i-+i (*ntu (n yn9 m*m(ntu ,utrn.

  OBJEKTIF/FOKUS > ir >D>% muri ,t:

  PEMBELAJARAN 3.1 '*r*(o)*n m*)un tiiti i) (*r+rn on+*, **r9+n

  OM>ON"N "C"@ASAN

  KRITERIA KEJAYAAN Muri ,t :

  TAHAP PENGUASAAN , 6EFG Em+ 74G

  BAHAN BANTU BELAJAR

  KEMAHIRAN FIIKAL

  *tnn

  *)*nturn

  Aktiviti

  Atiiti (*r;)n ,nt+

  >*ni)in E+*nri +*mG

  REFLEKSI

  1G M*nri iut r*nt mui

  S*mu muri m*n9u+i o(;*ti

 • 7/26/2019 RPH Automatatik

  6/12

  SA ?UN

  HADIR =3 orn9

  (*) i +*rt )utut i*+i.

 • 7/26/2019 RPH Automatatik

  7/12

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI

  MINGGU 1 Tarikh/ 5.02.2016 MASA 7.30-8.30 ISN

  KELAS 4 "#ISY"N MURID

  TEMA/TAJUK "NIA$1.0 Or9ni++i n *+*)mtn '*n9*)

  STANDARD 1.1M*n9*n) ,+ti +trutur or9ni++i (*n9*)E1 &tuG

  PEMBELAJARAN 1.2M*n9*n) ,+ti ,*rturn n *+*)mtn (*n9*) E1 &tuG

  OBJEKTIF/FOKUS 1.1.2 M*ny*in ;u) tu9+ (*r,nun +trutur or9ni++i (*n9*).

  PEMBELAJARAN 1.1.1 M*nytn +trutur or9ni++i (*n9*) (*r,nun rt.

  KRITERIA KEJAYAAN Muri ,t :

  4. M*n9*n) ,+ti ,*rturn n *+*)mtn m% iri% )tn n (n.

  1. M*nytn u )tn n (n ;itn yn9 i9unn untu m*m(ut rti*) ;it

  BAHAN BANTU BELAJAR

  KEMAHIRAN/NILAI/CATATAN

  -'A Hm*n9,)i+i% m*ni)i

  Aktiviti

  REFLEKSI

  S*mu muri m*n9u+i o(;*ti

 • 7/26/2019 RPH Automatatik

  8/12

  IN ?ANUA@I

  HADIR =3 orn9

  n

 • 7/26/2019 RPH Automatatik

  9/12

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN

  MINGGU Tarikh/ 5.02.2016 MASA 7.30-8.30

  KELAS 4 "#ISY"N MURID

  TEMA/TAJUK MODU$ 1 "SI!AAN #IIA$ A?U : "SI!AAN D

  STANDARD

  KANDUNGAN

  OBJEKTIF/FOKUS > ir >D>% muri ,t:PEMBELAJARAN

  KRITERIA KEJAYAAN Muri ,t :

  TAHAP PENGUASAAN

  BAHAN BANTU BELAJAR

  EMK/NILAI/RENTAS

  *tnn

  *)*nturn

  Aktiviti

  REFLEKSI

  S*mu muri m*n9u+i o(;*ti

 • 7/26/2019 RPH Automatatik

  10/12

  HADIR =3 orn9

  I@I DAN @">@ODUI#

 • 7/26/2019 RPH Automatatik

  11/12

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN

  MINGGU Tarikh/ 5.02.2016 MASA 7.30-8.30

  KELAS MURID

  TEMA/TAJUK

  STANDARD

  KANDUNGAN

  OBJEKTIF/FOKUS > ir >D>% muri ,t:PEMBELAJARAN

  KRITERIA KEJAYAAN Muri ,t :

  TAHAP PENGUASAAN

  BAHAN BANTU BELAJAR

  EMK/NILAI/RENTAS

  *tnn

  *)*nturn

  Aktiviti

  REFLEKSI

  S*mu muri m*n9u+i o(;*ti

 • 7/26/2019 RPH Automatatik

  12/12

  HADIR =3 orn9