Download - Risk Analizi ÖRNEK

Transcript
Page 1: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 1/79

İSG İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

RİSK RİSK DEĞERLENDİRMEDEĞERLENDİRME

Page 2: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 2/79

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN

…………………….. 

İŞYERİNE AİT

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Giriş

Sağlık ve güvenlik tarihte ve günümüzde insanın ve insanlığın en önemli konusu olmuştur. Özellikle

sanayileşme sonrasında çalışma hayatındaki sağlık ve güvenlik riskleri, insan hayatını olumsuz olarak 

etkileyen çok önemli bir faktördür. Çalışma hayatındaki sağlık ve güvenlik risklerinin ortadan kaldırılması(mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi) için hukuki, teknolojik, eğitim ve denetim gibi birçok sahada

çalışma yapılmaktadır.

1970 lı yıllarda çıkarılan 1475 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılmış olan iş sağlığı ve

güvenliği mevzuatında (Tüzük ve Yönetmeliklerde) işyerlerinde uygulanması gerekli olan çok detay

hükümler vazedilmiştir. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu kişiler ve Devletin İş GüvenliğiMüfettişleri, yaptıkları (Eğitim, denetim vs.) çalışmalarda, işyerlerinin iş güvenliği mevzuatına uygun olup

olmadığını kontrol ederek, uygun olmayan hususları noksanlık şeklinde tespit ederek, işverenin bu

noksanlıkları gidermesini, emniyetli bir çalışma ortamı sağlamasını ve emniyetli bir çalışma şekli

uygulanmasını temin etmeye çalışmışlardır.

A k 2000 l ll d i l i d k ll l ki h i l i h dd l

Page 3: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 3/79

İşyerinin tanıtımı

İşyeri 11.106 m2 arsa üzerinde kurulmuştur. Toplam 5000 m2 kapalı olanı vardır. Binalar tek 

katlı prefabrik betonarme binadır.

İşyeri aşağıda belirtilen bölümlerden meydana gelmiştir:1. Atölye

a. Taşlama şubesi

 b. Freze şubesi

c. Dişli şubesi

d. CNC Şubesie. Kalite kontrol

f. Takımhane

2. Isıl işlem bölümü

3. Depolar  

4. Müdüriyet e sosyal tesis binası

5. LPG tankı

6. Trafo binası7. Su havuzu

8. Bekçi kulübesi

İşyerinde büyük oranda talaşlı imalat yapılmaktadır. Bu maksatla kullanılan makine ve tezgahlar 

aşağıda belirtilmiştir.

1. 1 adat Yatay dişli tezgahı2. 5 adat Fellows dişli tezgahı

3. 4 adat Dikey dişli tezgahı

4. 2 adat Pah kırma tezgahı

5. 2 adat Raspa tezgahı

6 1 d S h l

13. 1 adat Azdırma profil taşlama14. 1 adat Dişli taşlama

15. 1 adat Broç taşlama

16. 5 adat üniversal freze

17. 1 adat Koordinat tezgahı

18 2 d S b l h

Page 4: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 4/79

İşyerinde Kesici takımlar ve traktör yedek parçaları (Dişliler, miller, direksiyon kutuları) imal

edilmektedir.

İşyerinde büyük oranda talaşlı imalat ve ısıl işlem yapılmaktadır.

Amaç

…………………………………. unvanlı işyerinde yapılan çalışmalar esnasında sağlık ve güvenlik yönünden mevcut/meydana gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, risklerin tayini, bu risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlerin tespiti, tedbirlerin uygulanması ve denetlenmesidir.

 Nihai manada tahmin edilebilir bütün tehlike ve riskleri ortadan kaldırıp emniyetli bir çalışma ortamı oluşturmaktır.

1. Tanımlar

1. Tehlike: Bir zarar, hasar veya yaralanma oluşturabilme potansiyelini,

2. Risk: Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı zarar, hasar veya yaralanmanın

şiddetinin bileşimini,ifade eder.

2. Risk Değerlendirmesi Süreçleri

İşyerindeki risk değerlendirmesi çalışmaları, aşağıdaki sıralamada yer alan aşamaların yerine getirilmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir.

a) Planlama

Mevcut mevzuat, işverene, iş sağlığı ve güvenliği yönünden (Özetle)

1-Günümüz bilim ve teknolojisinin bahşettiği imkanlar doğrultusunda en sağlıklı ve emniyetli çalışma ortamı oluşturmak,

2- Çalışanları (bilgilendirme, bilinçlendirme ve emniyetli çalışma alışkanlığı kazandırma şeklinde) eğitmek 3- Emniyetli çalışmanın temini için geniş manada bir denetim sağlama yükümlülüğü vermiştir.

Bu yükümlülükler çok ağır yükümlülüklerdir. İşveren bu yükümlülüğünü yerine getirebilmek için yapacağı risk değerlendirmesi çalışmaları esnasında;

öncelikle kaynağında, ortamda ve kişide alınacak tedbirlerle emniyetli bir çalışma ortamı sağlamayı hedeflenmiştir. İkinci aşamada bilgilendirme,

Page 5: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 5/79

 bilinçlendirme, alışkanlık kazandırma, teşvik etme, ödüllendirme, cezalandırma gibi teknikleri kullanarak, çalışanlara emniyetli çalışma alışkanlığı

kazandırılması ve işyeri ortamında (Toplumda) otokontrol mekanizmasının kurulması hedeflenmiştir.

 b) Çalışma ve kontrol kolaylığı sağlamak için işyerinde risk haritası çıkarılmıştır. Makro

ayrıştırma ve mikro ayrıştırma algoritmesı uygulanmıştır.

ÇEVREDEN ETKİLENME VEYA ÇEVREYİ ETKİLEME :……………………………. işyerinin, çevreye ve çevredeki işyerlerinin ……………………………. işyerine etkileyecek seviyede herhangi bir risk 

 bulunmamaktadır.

İŞYERİNDE RİSK ANALİZİ YAPILIRKEN AŞAĞIDA BELİRTİLEN BÖLÜMLER VE KONULAR AYRI AYRI ELE ALINMIŞTIR.

A İşyeri Bina Ve Müştemilatında Gereken Sağlık Şartları Ve Güvenlik TedbirleriB İşyerlerinde Kullanılan Alet, Edevat, Makine Ve Ham Maddeler Yüzünden Çıkabilecek Hastalıklar (Bulaşıcı Hastalıklar, Mesleki Hastalıklar)

C İşyerinde İSG İle İlgili Ve Sorumlu Birimler 

D İşyerlerinde İş kazalarına Karşı,Alınacak Tıbbi Tedbirler Ve İşyerlerinde Bulundurulması Zorunlu Olan İlk Yardım Ve Tedavi Levazımı İle Sıhhi

Tesisat

E İşyerlerinde Yangına Karşı Alınacak Güvenlik Tedbirleri

F İşyerlerindeki Makinalarda Ve Tezgahlarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda Ve Kompresörlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri• Fırınlarda Ve Ocaklarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri

• Elektrik Tesisatında Alınacak Güvenlik Tedbirleri

• El Aletlerinin Kullanılmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri

• Kaldırma Makinalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Page 6: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 6/79

• Taşıyıcılarda (Transportör) Alınacak Güvenlik Tedbirleri

• Motorlu Arabalarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri

• Boru Tesisatında Alınacak Güvenlik Tedbirleri

• Malzemenin Kaldırılma,Taşınma,İstiflenme Ve Depolanmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri

• Ekranlı Araçlarda Güvenlik 

• Bakım Ve Onarım İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri

G Kişisel Korunma Araçları

H Sementasyon Banyoları

I LPG Tankı Ve Kullanımı

J Eğitim

K Denetim

c) Bilgi ve Veri Toplama

İşyerinde çalışan herkesten kayıtlı olan veya olmayan bütün bilgilerin toplanmasına azami gayret gösterilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda tehlikeler,

riskler ve tedbirler belirlenerek uygulanmıştır.

Page 7: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 7/79

d) Tehlikelerin belirlenmesi ve tanımlanması

Genel manada tehlikelerin belirlenmesinde birincil risk değerlendirme çeklist metodu uygulanmıştır.

……………………………………….ÇEKLİST

Proses/Sistem : KIRMAKSAN A.Ş. Tarih :15.07.2006

Alt sistem :Formu dolduran :Birimi : Revizyon No :Görevi :Doküman No : Sayfa No :

İŞYERİ BİNA VE MÜŞTEMİLATINDA GEREKEN SAĞLIK ŞARTLARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

TEHLİKEEvet Hayır  

AÇIKLAMA

A1 Tertip, düzen, temizlik ve hijyen şartları uygun mu X

A2 Güvenlik ekipmanlarının Bakım ve Kontrolü yapılıyor mu XA3 Binaların yapısı ve dayanıklılığı uygun mu XA4 Elektrik Tesisatı uygun mu XA5 Yetkili Elektrikçi var mı XA6 Acil çıkış yolları ve kapıları uygun mu XA7 Kapalı işyerlerinin havalandırılması uygun mu XA8 Termal konfor şartları (Sıcaklık, nem, havalandırma) uygun mu XA9 Aydınlatma yeterli mi uygun mu XA10 İşyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı uygun mu XA11 Pencereler uygun mu X

A12 Kapılar ve girişler uygun mu XA13 Ulaşım yolları – tehlikeli alanlar uygun mu XA14 Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi uygun mu XA15 Dinlenme yerleri uygun mu XA16 Soyunma yerleri, duş, tuvalet ve lavabolar uygun mu XA17 İlkyardım odaları var mı, uygun mu X

Page 8: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 8/79

BİŞYERLERİNDE KULLANILAN ALET, EDEVAT, MAKİNE VE HAM MADDELER YÜZÜNDEN ÇIKABİLECEK HASTALIKLAR 

(BULAŞICI HASTALIKLAR, MESLEKİ HASTALIKLAR)TEHLİKE

B1 Bulaşıcı hastalıklara karşı alınacak tedbirler alındı mı XB2 Hijyen şartları uygun mu XB3 Haşerelerle mücadele ediliyor mu X

B4 Gıda işinde çalışanların portör muayeneleri yapılıyor mu XB5 Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Genel Tedbirler alındımı X Siyanur gazından dolayı kanser tehlikesiB6 Kimyasal Etkilerle Ortaya Çıkabilecek Meslek Hastalıklarına Karşı

Tedbirler alındı mı Kullanılan tehlikeli kimyasalların,

1) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike vezararları,

2) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak malzeme güvenlik bilgi formu,

3) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi,

4) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı,5) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerlerive biyolojik sınır değerleri,

6) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi,7) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.Belirlendi mi

Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete yapılmadanönce risk değerlendirilmesi yapılarak belirlenen her türlü önlem alınıyor mu, Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve

 benzeri tesisat etiketlendi mi

x

X Siyanur zehirlenmesi riskine karşı risk değerlendirmesi yapılacak 

Talimat hazırlanmalıB7 Tozlarla Ortaya Çıkabilecek Meslek Hastalıklarına Karşı Tedbir alındı mı İşyerinde toz ölçümü yapıldı mı İşçilerin akciğer filmleri çekiliyor mu X

X

Tozla ilgili meslek hastalığı olabilir risk değerlendirmesi yapılacak 

B8 Fizik ve Mekanik Nedenlerle Ortaya Çıkabilecek Meslek HastalıklarınaKarşı Tedbir alındı mı

Page 9: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 9/79

B9 Gürültü var mı87 dB (A) geçiyor muÖnleyici tedbirler uygulandı mıKulak odiyogramları çekiliyor mu

İşyerinde gürültü ölçümü yapıldıktan sonragürültülü yerler varsa tedbir alınacak 

B10 İstenmeyen insan davranışlarından (Dikkatsizlik, yorgunluk, aldırmazlık,anlama güçlüğü, öfke, kavga etmek) kaynaklanan risklere karşı tedbir var 

mı,

X Eğitime ve denetime önem verilmeli

C İŞYERİNDE İSG İLE İLGİLİ KİŞİ VE SORUMLU BİRİMLER  Bütün birimlerin İSG konusunda sorumlu oldukları bilinci mevcut mu Üst düzey yöneticiler dahil bütün personelin

İSG Eğitime önem verilmeliC1 İş Güvenliği Kurulu var mı XC2 Uygun sertifikalı iş güvenliği uzmanı var mı X Temin edilme cihetine gidilmeliC3 İşyeri hekimi var mı XC4 Sağlık memuru veya hemşire var mı XC5 İlk yardım ve kurtarama kursu görmüş eleman var mı XC6 Periyodik sağlık kontrolleri yapılıyor mu XC7 Sağlık birimi yıllık çalışma raporu düzenliyor mu X

Page 10: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 10/79

DİŞYERLERİNDE İŞKAZALARINA KARŞI,ALINACAK TIBBİ TEDBİRLER VE İŞYERLERİNDE BULUNDURULMASI ZORUNLU

OLAN İLK YARDIM VE TEDAVİ LEVAZIMI İLE SIHHİ TESİSAT.TEHLİKE EVET HAYIR AÇIKLAMA

D1 Ecza dolabı ve ilk yardım malzemesi var mı XD2 İlk yardım odası var mı X

D3 Kazalıyı taşımak için uygun araç var mı X

E İŞYERLERİNDE YANGINA KARŞI ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ.TEHLİKE EVET HAYIR AÇIKLAMA

E1 Ani yangın ve patlamaya karşı tedbirler yeterli mi XE2 Yangında kaçış yolları uygun mu Yangın merdiveni var mı XE3 Sulu yangın söndürme sistemi mevcut mu XE4 Seyyar yangın söndürme cihazları var mı, yeterlimi

Kontrolü yapıldı mı,XXX

E5 Yangın söndürme ekipleri oluşturuldu muBu ekiplerin eğitimi yapıldı mı X XE6 Acil durum planı var mı

Alarm ve tahliye denemeleri yapıldı mıX

X

F İŞ EKİPMANLARINDA (MAKİNA TEZGAH VE TESİSLERDE) ALINACAK GENEL GÜVENLİK TEDBİRLERİ.TEHLİKE EVET HAYIR AÇIKLAMA

F1 Düzenli olarak bakımları yapılıyor mu X Talimatlar var  F2 Düzenli olarak kontrolleri yapılıyor mu X X Bazı makinelerde kontrol yok-sadece bakım

var Arıza sebebiyle kazalar olur F3 Kullanımı, tamiri bakımı ehil kişilerce yapılıyor mu X Eğitim yetersizliği kazaya sebep olur-eğitim

verilip belgelendirilecek F4 İş ekipmanı ergonomik olarak kullanılıyor mu X Yorgunluğa, strese ve riskli çalışma sonucu

kaza ve meslek hastalığı olur F5 Yeterli ve uygun aydınlatma sağlandı mı

Stroboskobik etkiyi yok edecek tedbir varmıXX

Yetersiz görmeGöz yanılması

F6 Açıkta durması zorunlu olmayan bütün hareketli kısımlar kapatıldı mı X El, kol, elbiseyi kaptırma gibi olumsuzluklara,kazalara sebep olur 

Page 11: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 11/79

F7 Operasyon noktalarında uygun ve yeterli makine koruyucuları var mı X Operatörün dikkatsiz olduğu zamanlarda dahikoruma devam etmelidir 

Aksi halde, çalışanın devamlı olarak dikkatlive tedbirli olması için tedbir alınmalıdır 

Eski makinelerde risk vardır. Yeterli tedbir alınmamıştır.

F8 Makinelerin kumanda düğmeleri uygun ve emniyetli mi XF9 Ayak pedallarının üzerinde koruyucu tertibat var mı XF10 Lokal havalandırma tesisatı var mı XF11 Parça fırlaması tehlikesine karşı tedbir alındımı XF12 Makinelerin çalışmasında basınçlı hava kullanılıyorsa gerekli tedbirler 

alındı mıX

F13 Makinelerin etrafında yeterli boşluk var mı X Eski makinelerin bulunduğu kısım çok sıkışık  durumdadır.

F14 Makinelerde tamir, bakım ve temizlik işi makine durdurulduktan sonra mıyapılıyor 

X

F15 MAKİNELERİN OPERASYON NOKTASI KORUYUCULARIYETERLİ Mİ X X

Eski makinelerin operasyon noktasına yeterliemniyet alınamamaktadır. İşçinin eğitimi

sonucu dikkatli ve tedbirli olmasısağlanacaktır.

F16 Oksijen kaynak işinde gerekli tedbirler  Çalışma yerinde kullanılan gaz tüpünden başka tüp bulunmamasınadikkat ediliyor mu Gaz tüplerinin devrilmemesi için tedbir alındı mı Alev geri tepme emniyet ventili var mı Hortumların rengi farklı mı

Hortumlar uygun kelepçelerle bağlanmış mı

X

XX

XX Emniyet ventili takılacak  

F17 Demir testerenin kullanılmasında: Demir testerenin koruyucu kapakları var mı Demir testerenin kapakları üzerinde emniyet svici var mı Soğutma sıvısının sıçramasına karşı tedbir alındı mı,

XX

Page 12: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 12/79

Kesilecek malzemeler uygun şekilde bağlanıyor mu X

X

F18 Matkap ve freze tezgahlarında yapılan çalışmalarda; İşlenen malzeme uygun şekilde bağlanıyor mu

Çıkıntılı kısımlar için tedbir alınıyor mu Talaş sıçramasına karşı tedbir alınıyor mu Talaşlar uygun şekilde temizleniyor mu

X

XXX

F19 Torna tezgahında yapılan çalışmalarda; Operasyon noktası uygun şekilde koruyucu içinde mi İşçiler kayış ve aynaya tutarak fren yapması önleniyormu Geçit ve ara yollara talaş sıçramaması için tedbir var mı Uzun malzemeler koruyucu içine alınıyor mu İşlenen parçanın gevşeyip fırlamasına karşı tedbir alınıyor mu

X

X

X

X

X Eğitim ve denetimle bu önlenecek  

F20 Taşlama ve polisaj tezgahları ile yapılan çalışmalarda Zımparataşı makineye uyumlu mu Taşın parçalanması ihtimaline karşı koruyucu kapak var mı Taşın yataklanması, yağlanması, ayarlanması ve bakımı, teknik 

gereklere uygun olarak yapılıyor mu, İşçilerin baş, yük ve gözüne sıçrayacak parçalar için tedbir var mı Tozları emip bir yerde toplayacak aspirasyon sistemi var mı İş mesnedi var mı, ayarlı mı

X

X

X

X

XBazı eski makinelerde yok veya çalışmıyor 

Bazlarında yok 

Page 13: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 13/79

X

F21 Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda ve Kompresörlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri Üzerinde etiketi varmı Basınçlı kaplar fenne ve tekniğe uygun mu

Yangına ve patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede mi Uygun emniyet donanımı var mı Ehil kişiler tarafından mı işletiliyor  Periyodik kontrol ve bakımları yapılıyor mu

XX

X

X

XX

Kumlama makinesinin kompresörü ayrı bölmede değil

Ehliyetli kazancı yok 

F22 Fırınlarda ve Ocaklarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri  Akaryakıtla çalışan bütün fırın ve ocakların yakıt beklerinde hava

basıncının düştüğünde, yakıtı ayarlayan veya kesen otomatik bir tertibat 

ve pilot alev memesi bulunacak ve bunun sönmemesi sağlanacaktır 

 Fırın ve ocaklar, herhangi bir nedenle söndüğü hallerde, ocakların

içi iyice havalandırılacak ve bundan sonra bekler ateşlenecektir 

Tav ocakları ve tav fırınları, fazla ısıya karşı dıştan izole edilecek,

tav ocak ve fırınlarının ağızlarına uygun paravanalar konacak veya

aşağıdan yukarı bütün ağız genişliğince hava püskürtülerek ısının

azaltılması sağlanacaktır 

 sıcaklık derecesine göre, yakıt miktarını ayarlayabilecek tertibat 

(termostat) yapılacak 

X

X

X

X

F23 Elektrik Tesisatında Alınacak Güvenlik Tedbirleri Elektrik tesisatının izolasyonu uygun mu Koruma tedbirleri var mı Yetkili elektrikçi var mı

XXX

Page 14: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 14/79

Elektrik panolarının tabanında yalıtkan paspas var mı Seyyar el aletlerinin izolasyonu uygun mu Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce, yetkili kimseler tarafındankontrol ediliyor mu Makinelerin özel aydınlatma lambaları düşük gerilimle mi çalışıyor 

X

X

X

X

El aletlerinin kullanımdan önce yetkili bir kişitarafından kontrolü için prosedür hazırlanmalı

Elektriğe çarpılma tehlikesi vardır.Transformatör ile gerilim düşürülecektir.

F24 Elektrik kaynak işlerinde emniyet Elektrik kaçağına karşı tedbir alındı mı Uygun kişisel koruyucular kullanılıyor mu Kaynakçıların eğitimi uygun mu Beslenme ve kaynak kabloları fiziksel ve kimyasal etkilerdenkorunuyor mu Yangına karşı tedbir alınıyor mu Çok iletken ortamlarda düşük gerilim kullanılıyor mu

XX

XX

X Belgelendirilecek  

Böyle bir çalışma yapılmıyor 

F25 El Aletlerinin Kullanılmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri El aletleri,yapılacak işe uygun mu El aleti sapları uygun olacak. El aletlerinin kullanımında güvenlik konusunda eğitimi verildi mi

XXX

F26 Kaldırma Makinalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri Periyodik kontroller yapıldı mı, Tamburu, halatı, sapanları, kancası, emniyet mandalı, frenleri, alt veüst limit sviçleri, ikaz düdüğü vs. uygun mu,

Kaldırma aracı kullananlara bu konuda eğitim verildi mi Maksimum yük belirtilmiş mi Kaldırılan yükün altında insan olmaması sağlanıyor mu Otomatik fren tertibatı var mı

X

X

X

X

X Eğitim verilecek ve eğitimler belgelenecek 

Yeni alınacak kaldırma araçlarında bu özelliğin

Page 15: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 15/79

X olmasına dikkat edilmeli

F27 Motorlu Arabalarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri: Trafik düzenlemesi yapıldı mı Araçların ve yayaların geçeceği yerler belirlendi mi Araçların çalıştığı yerde yaya işçilerin bulunmaması için tedbir 

alındı mı, Aracın devrilmesi riskine karşı tedbir alındı mı Yetkisiz kişilerin kullanmaması için tedbir var mı Acil frenleme ve durdurma sistemi var mı Dikiz aynaları var mı Geri gidiş ikaz sistemi var mı Aydınlatma sistemi yeterli mi

X

XXXXX

XX

X

F28 Malzemenin Kaldırılma,Taşınma,İstiflenme ve Depolanmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri Malzemelerin mekanik araçlarla taşınması sağlanıyor mu Elle taşıma konusunda eğitim verildi mi, İstiflerin yıkılmaması için tedbir alındı mı İstifler aydınlatmayı ve yangın söndürme cihazlarına ulaşmayıengelliyor mu, Fıçı, varil ve benzeri büyük yuvarlak kaplar, eğik düzlemlerdenindirilirken takozlar, kaldıraçlar, halat ve ipler kullanılacak ve işçiler, eğik düzlemin alt başında ve indirilen kapların önünde durmayacaklardır.

X

XX

X

X Elle taşıma eğitimi verilmeli

F29 Ekranlı araçlarda güvenlik  Ekranlı araçlarda İSG konusunda eğitim verildi mi Uygun çalışma planı yapıldı mı Göz muayenesi yapıldı mı

X

XX

Ekranlı araç kullananlara ekranlı araçkullanımında emniyet konusunda eğitim

verilecek 

F30 Bakım ve onarım işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri

Page 16: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 16/79

Bakım onarım işlerinde İSG talimatları (Prosedürleri) var mı Bakım kayıtları tutuluyor mu Bakım ekipleri belirlendiği Bakımda uyulacak İSG tedbirleri hakkında eğitim verildi mi X

X

X

X

Bakım ve onarım işlerinde uyulması gereklisağlık ve güvenlik tedbirleri hakkında

talimatlar hazırlanmalı

Eğitim verilip belgelendirilmeli

G KİŞİSEL KORUNMA ARAÇLARITEHLİKE EVET HAYIR AÇIKLAMA

G1 Gerekli KKD temin edildi mi X İş elbisesi- çelik burunlu ayakkabı, baret,verilmiyor.

G2 İşçilere KKD kullanımı hakkında eğitim veridimi X KKD kullanımı konusunda eğitim verilmeliG3 KKD ların kullanımı etkin şekilde denetleniyor mu X KKD kullanımı daha sıkı denetlenmeliG4 Gerekli yerlerde baret kullanılıyor mu X Kafaya malzeme düşme veya kafayı çarpma

ihtimali olan (Gezer vinç olan) yerlerde

kullanılmalıG5 Gözler için tehlikeli olan işlerde gözlük kullanılıyor mu XG6 Kesme, zımba, perçin, kalafat, raspa ve kuru taşlama gibi işlerde gözlük 

ve yüz siperi kullanılıyor muX

G7 Gürültülü yerlerde kulaklık kullanılıyor mu X Gürültü seviyesi tespit edildikten sonra gerekliyerlerde kulaklık kullanılmalı

G8 İş elbisesi veriyor mu, kullanılıyor mu X İşe uygun iş elbiseleri verilmeliG9 Düşme ihtimali bulunan işlerde emniyet kemeri kullanılıyor mu X Çatılara çıkış merdivenlerinin koruyucu

kafesleri yok, buralara çıkacak kişiler içinemniyet kemeri temin edilip kullandırılmalı

G10 Çelik maskaratalı emniyet ayakkabısı kullanılıyor mu X Atölyede çalışanlara çelik burunlu ayakkabıverilmeli, kullandırılmalı

H ISIL İŞLEM TESİSİTEHLİKE EVET HAYIR AÇIKLAMA

H1 Emniyetli teknoloji kullanılıyor mu X Zehirlenme ve meslek hastalıklarına sebep olur  Emniyetli teknolojiye geçilmesi gerekir 

Page 17: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 17/79

H2 Siyanürden zehirlenme tehlikesine karşı yeterli tedbir var mı Risk değerlendirmesi yapılıp tedbir alınacak H3 Siyanürden kaynaklanan meslek hastalığına karşı tedbir var mı Risk değerlendirmesi yapılıp tedbir alınacak  

H4 Propanın aniden parlaması ve patlaması riskine karşı tedbir alındı mı XH5

İ LPG TANKI VE KULLANIMITEHLİKE EVET HAYIR AÇIKLAMA

I1 Parlayıcı madde eğitimi yapılıyor mu X Risk değerlendirmesi yapılıp tedbir alınacak I2 Tankım emniyet mesafeleri uygun mu XI3 Tankın emniyet donanımı uygun mu XI4 Statik elektrik topraklaması var mı XI5 Paratoner var mı –kontrolü yapılıyor mu XI6 LPG tankının soğutulması için su fıskiyesi var mı X Sıcak havalarda aşırı ısınmaması için soğutma

amaçlı su duşu yapılmalı

J EĞİTİMTEHLİKE EVET HAYIR AÇIKLAMA

J1 İş başı eğitimi yapılıyor mu X Her konuda(Bilgilendirme bilinçlendirme ve emniyetliçalışma alışkanlığı kazandırma şeklinde)

Eğitime ve denetimlereDevam edilecek 

J2 Genel manada İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi veriliyor muJ3 Yapılan iş ve kullanılan malzeme ile ilgili İSG eğitimi veriliyor muJ4 Yangın söndürme eğitimi veriliyor mu XJ5 LPG klanlımı ile ilgili eğitim veriliyor mu XJ6 El aletlerinin kullanımı eğitimi veriliyor mu XJ7 Elle kaldırma ve taşıma konusunda eğitim verildi mi X

K  DENETİM K1 TEHLİKE EVET HAYIR AÇIKLAMA

K2 İşyerinde İSG yönünden sistematik denetim yapan bir birim var mı XHer konuda

(Bilgilendirme bilinçlendirme ve emniyetliçalışma alışkanlığı kazandırma şeklinde)

Eğitime ve denetimlere

K3 İşyeri çalışanlarında İSG bilinci oluştu mu XK4 İSG tedbirlerine uymayı kolaylaştıran ortam şartları oluşturuldu mu

X

Page 18: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 18/79

Devam edilecek K5 İSG tedbirlerine uymayı teşvik eden çalışmalar var mı XK6 İSG tedbirlerine uymayanlar cezalandırılıyor mu X

Page 19: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 19/79

3. Risk AnaliziBelirlenen tehlikelerin içinden bir hamlede ortadan kaldırılabilecek olanlar ile ilgili alınması gerekli tedbirler çeklistin açıklama bölümünde

 belirtilmiştir.

Bir hamlede giderilmesi mümkün olmayan tehlikeler için L tipi matris metodu ile risk değerlendirmesi yapılmıştır.

4. Risk DeğerlendirmesiListede (Çeklist) belirtilen ve bir hamlede giderilmesi mümkün olmayan tehlikeler için L tipi matris metodu ile risk değerlendirmesi yapılarak bu

risklerin ağırlık oranları hesaplanarak derecelendirmesi yapılıp alınası gerekli tedbirler belirtilmiştir.

L Tipi Risk Değerlendirme Karar Matrisi( Risk Assessment Decision Matrix): 

Bu metotla, 5 x 5 Matris diyagramıyla (L Tipi Matris) bir olayın gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi takdirinde sonucunun derecelendirilmesi ve ölçümüyapılır. Risk derecesi (skoru) ihtimal ve zarar derecesinin çarpımından elde edilerek tablodaki yerine yazılır.

Risk derecesi= İhtimal x Zarar Derecesi

İHTİMALORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI İÇİN

DERECELENDİRME BASAMAKLARI

ÇOK KÜÇÜK Hemen hemen hiç

KÜÇÜK Çok az ( yılda bir kez ), sadece anormal durumlarda

ORTA Az ( yılda bir kaç kez )

YÜKSEK Sıklıkla ( ayda bir )

ÇOK YÜKSEK Çok sıklıkla ( haftada bir, her gün ), normal çalışma şartlarındaBir Olayın Gerçekleşme İhtimali tablosu

SONUÇ DERECELENDİRME

Page 20: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 20/79

ÇOK HAFİF İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren

HAFİF İş günü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi ilk yardım gerektiren

ORTA Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerekir  

CİDDİ Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı

ÇOK CİDDİ Ölüm, sürekli iş göremezlik Bir Olayın Gerçekleştiği Takdirde Şiddetini belirleme tablosu

Risk (Skor) Derecelendirme Matrisi (L Tipi Matris)

Page 21: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 21/79

Yukarıdaki tablolardan elde edilen değerler matris metodolojisi temelli risk değerlendirme tablosunda elde edilen değerler tasnif edilerek, riskler için büyük değerden başlayarak alınacaktır.

SONUÇ EYLEM

Çok yüksek Riskler(25)

Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkünolmuyorsa, faaliyet engellenmelidir.

Yüksek riskler(15,16,20)

Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhaldurdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucundafaaliyetin devamına karar verilmelidir.

Orta DüzeydekiRiskler(8,9,10,12)

Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.

DüşükdüzeydeRiskler(2,3,4,5,6)

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcutkontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.

Önemsiz Riskler(1)

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerinkayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.

Risklerin tasnif edilme tablosu

Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra, belirlenen risk için, yeni bir risk skoru belirlenecek ve form yeniden doldurulacaktır.

Page 22: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 22/79

5. Tedbirlerin Belirlenmesi ve risklerin önlenmesi:İş sağlığı ve güvenliği genel yaklaşımı çerçevesinde, ilgili mevzuat, işyeri şartları ve imkanları dikkate alınarak, alınması gerekli önleyici tedbirler 

 belirlenip, uygulanmasına karar verildi.İşyerindeki riskleri kontrol altına alma yöntemleri, önceliğin derecesine göre ve en öncelikli olandan daha az öncelikli olana doğru sıralanmak üzere

aşağıdaki gibi yapılmıştır:a. Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak,

 b. Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek,c. Toplu koruma önlemlerini, kişisel korunma önlemlerine tercih etmek,d. Mühendislik önlemlerini uygulamak,e. Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak.

6. Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme

İşyerinde gerçekleştirilen risk yönetiminin tüm aşamaları ve uygulanması, düzenli olarak takibi ve kontrolü yapılarak varsa aksayan yönler düzeltilecektir.

7. Yeniden Risk Değerlendirmesi yapılması gereken durumlar

İşyerinde, daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması ve çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek aşağıda belirtilen önemlideğişikliklerin olması durumunda, risk değerlendirmesi yapılması gereklidir:

a) Yeni bir makine veya ekipman alınması, b) Yeni tekniklerin geliştirilmesi,c) İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması,d) Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi,e) Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması,f) İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi,g) İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama veya patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen

olayların ortaya çıkması

8. Risk Değerlendirmesini Yapacak Personelin Niteliği

Dışarıdan iş güvenliği uzmanlarından alınan müşavirlik desteği sonucunda işyerinde görevli teknik elemanlar Sadi Elitok ve Egemen Yakıcınınönderliğinde işyerinde her bölüm için oluşturulan ekipler ve işyeri hekiminin katkılarıyla işyerinin teknik ve idari personeli tarafından hazırlanmıştır.

Page 23: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 23/79

9. Yönetim, Danışma, Bilgilendirme ve Eğitim

İşveren tarafından işyerindeki risk değerlendirmesi çalışmaları ile ilgili olarak Sadi Elitok ve Egemen Yakıcı görevlendirilmiştir.

Risk değerlendirmesi, işyerinde mevcut iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve işyeri sağlık ve güvenlik işçi temsilcisine danışılarak ve katkılarıylayapılmıştır.

Risk değerlendirmesi sonucunda, işyerinde herhangi bir değişiklik kararının alınması durumunda, bu kararın uygulanması ile ilgili olarak tümçalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi sağlanacaktır. Bunun için, eğitim ihtiyaçları belirlenip ve uygun bir eğitim programı yürütülmektedir. 

Page 24: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 24/79

10. RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

İşyerinde iş güvenliği konusunda yeterli personelin görevlendirilmesi gereklidir:

İş sağlığı ve güvenliği konusu, çok geniş olan teknik mevzuatın takip edilmesini ve ayrıca teknolojik gelişmelerin çok yakından takip edilmesi ve

işyerindeki uygulamaların yakından takip ve kontrol edilmesini gerektirmektedir. Bütün bu işlerin yapılması için bu işle ilgili kişilerin görevlendirilmesigerekmektedir. Daha önceki yıllarda yapılmaya çalışıldığı gibi iş güvenliğinin sadece personelciler tarafından yürütülen bir iş olarak görülürse bu konuda başarılı olabilmek mümkün değildir.

İşyerinde, işyerinin risk derecesine uygun sertifikalı iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi, ayrıca gerekli durumlarda müşavirlik hizmeti almak gereklidir.

Ayrıca işyerinde, işyeri sağlık memurluğu veya hemşireliği sertifikası bulunan sağlık elemanının istihdamı gereklidir. Bu eleman sağlık hizmetlerinindüzenli yürümesini, kayıt sisteminin işlemesini sağlayacağı gibi işyeri hekiminin en yakın yardımcısı konumunda çalışacaktır.

İşyerinde muhtemel bir iş kazasında ilk yardım yapabilmek için işyerinde ilk yardım ve kurtarma kursu görmüş elemanların istihdam edilmesigereklidir. Böyle bir elemanın mevcudiyeti, muhtemel kazaların daha hafif atlatılmasını sağlayacaktır.

Eski ve emniyetli olmayan makine tezgah ve tesislerin, teknolojik gelişmelere uygun olarak daha emniyetli makine tezgah ve tesislerle değiştirilmesi:

İşverenin en önemli ve ağır görevlerinden biri teknolojik gelişmeleri takip edip en sağlıklı, en emniyetli makine tezgah, tesis ve üretim metotlarıylaçalışılmasını sağlamaktır. İşverenin bu yükümlülüğü sebebiyle meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarında devamlı olarak kusurlu durumadüşmektedir.

İşveren İş Sağlığı ve Güvenliğin işçilerin inisiyatifine terk etmemek durumundadır. Bunun manası; işçi emniyetsiz davranışta bulunsa bile kazaolmayacak şekilde tedbir alınmasının zorunlu olmasıdır.

Bu sebeple işveren sürekli olarak teknolojik gelişmeleri takip edip en emniyetli ve en sağlıklı makine tezgah tesis ve metotlarla çalışması gereklidir.Bu mantıkla, işyerinde eski ve emniyetli olmayan makine tezgah ve tesislerin yenilenmesi gereklidir 

Isıl işlem ve kuru taşlama üniteleri diğer bölümlerden tecrit edilerek, zararlı maddelerden etkilenme oranının azaltılması:

İSG tedbir metotlarından biri de TECRİT (ayırma) metodudur. Bu metot uygulanarak tehlikeli ve zararlı maddelerin daha çok kişiyi etkilememesisağlanmış olur. Isıl işleminde meydana gelen zararlı maddelerden diğer işçilerin etkilenmemesi için, ısıl işlem bölümünün diğer bölümlerden ayrılması uygunolur.

Kuru taşlama bölümü diğer bölümlerden ayrılarak, diğer bölümlerin tozdan etkilenmesinin engellenmesi gereklidir.

Page 25: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 25/79

İşyerinde toz ölçümü yapılarak, tozlu yerlerde çalışanların daha sık olarak sağlık kontrolünden geçirilmeleri;

İşyerinde özellikle taşlama bölümü, ısıl işlem bölümü ve kumlama bölümünde toz ölçümü (miktar, cins ve büyüklük) yapılarak, ölçüm neticelerine göre(Havalandırma, Kişisel koruyucu malzeme kullanma, sağlık kontrolleri yapmak gibi) gerekli tedbirler alınmalıdır.

İşyerinde gürültü ölçümü yapılarak gürültü seviyesi yüksek olan yerlerde çalışan işçilerin kulaklık takmalarının temini ve kulak odiyogramlarınınçıkarılması ve gerekli tedbirlerin alınması:

İşyerinde gürültü ölçümü yapılarak, gürültülü yerlerde çalışanlara kulak tıkacı verilmeli ve kulak odiyogramları çektirilmelidir.

İşçilerin İSG konusunda eğitilmeleri, bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, emniyetli çalışma alışkanlığı kazandırılması.

İş kazalarının ana sebeplerinde biri emniyetsiz durum diğeri ise emniyetsiz davranıştır. Kişi emniyetsizdavranışta bulunmadığı (Emniyetli şekilde çalıştığı) müddetçe çok tehlikeli şartlarda bile kazaya uğramaz. Kişinin emniyetli davranışlarda bulunmaması,emniyetsiz davranışlardan uzak durması İSG konusunda eğitimli olmasına bağlıdır. Kişi İSG konusunda ilgili, bilinçli ve emniyetli çalışma alışkanlığıkazandırılmış olursa en tehlikeli şartlarda bile kendini korumasını bilecektir.

Bu sebeple İSG konusunda eğitim çok önemlidir. Eğitimi sadece talimat imzalatmak veya bilgileri ezberletmek şeklinde değil, Kişiyi bilgilendirmek,bilinçlendirmek, işin önemini kavratmak, emniyetli çalışma alışkanlığı kazandırmak ve sonuç olarak MÜSBET ANLAMDA DAVRANIŞDEĞİŞİKLİĞİ MEYDANA GETİRMEK şeklinde algılanmalıdır. 

İşyerinde İSG yönünden geniş manada denetim mekanizması kurulması:

Denetim de işverenin çok önemli görevlerindendir. İşveren işyerinde yapacağı eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları neticesinde, toplumda İSG bilincioluşturmak ve her seviyedeki kişinin görmüş olduğu müspet davranışları teşvik edip, menfi (emniyetsiz) davranışlara tepki gösterecek, ikaz edecek, gerelimercileri haberdar edecek seviyede bir bilinç oluşturulması gereklidir. Bu şekilde herkes herkesi denetler duruma gelip, geniş manada denetim mekanizmasıkurulmalıdır.

İşçi sağlığı, iş güvenliği ve yapılmakta olan iş nedeniyle işçinin eğitimi, bir kısım mevzuatı, hükümlerini içerir belgelerin kendilerine verilmesini değil, eylemli olarak, bu bilgilerin aktarımı ve öneminin kavratılması ile sağlanabilir. Eğitimden sonraki aşama ise, işçi sağlığı ve iş güvenliği ileilgili önlemlerin alındığının ve uygulandığının denetlenmesidir . (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No :2004/21-365 Karar No : 2004/369)

İşveren İşyerinde salt mevzuatın gerektirdiği önlemleri değil, kutsallaştırılması gereken insan yaşamına saygı çerçevesinde günümüz bilim veteknolojisinin öngördüğü önlemleri dahi almakla yükümlüdür. Çalışanların iş güvenliği KENDİ DİKKATLERİNE bırakılamaz.(İşçi Sağ. ve İşGüv. Tüz. Mad.4,158) (Yargıtay 10.HD. 17.04.1984 T. 2029/2140 E. Sayılı Kararı)

Page 26: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 26/79

İşçilerde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınan bütün tedbirlere uymakla yükümlüdür. (İş Kanunu Madde 77)

İşçinin beden ve ruh sağlığının korunmasında önemli olan yön, bir tedbirin alınmasının hakkaniyet ölçüleri içerisinde işverenden istenipistenmeyeceği değil, aklın, ilmin, fen ve tekniğin böyle bir tedbirin alınmasını gerekli görüp görmediği hususudur. Bu sebeple, işverenmevzuatın kendisine yüklediği tedbirleri, işçilerin tecrübeli oluşlarına ve dikkatli çalıştığı takdirde gerekmeyeceği gibi bir düşünce ile almaktan

çekinmeyecektir.(Yargıtay 10.HD. 17.04.1984T. 2375/4424 E. Sayılı Kararı)İşveren, işyerinde geniş anlamda doğmuş ve doğacak tüm tehlikeleri önlemek zorundadır.(Yargıtay 10.HD 31.10.1978 T. 1978/2077 E.1978/7689 K. Sayılı kararı)

İşveren, işyerinde çalıştırdığı kişilere yaptıkları işlerle ilgili uymaları gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini öğretmek, bu tedbirlerin uygulanışını alışkanlık haline getirmek ve uygulanmasını sağlamak üzere gerekli denetimlerde bulunmakla yükümlüdür. (İşçi Sağ.ve İş Güv.Tüz. Mad.3,4,İş Kanunu Madde 77)

İşverenin denetim, gözetin ve kontrol sorumluluğu da bulunmaktadır. Her işveren işyerinde, 1475 sayılı İş Kanunu 73. Maddesi gereği,işyerinde işçi sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olan her türlü önlemi almak ve araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla

yükümlüdür. Bu yükümlülüğün, sadece önlem almakla yetinilebileceği anlamı taşımamaktadır. Başka bir deyişle işveren, işyerinde genişanlamda doğmuş ve doğabilecek tüm tehlikeleri önlemek zorundadır. Bu zorunluluk sonucu olarak işyerinde, işveren bakımından tam anlamıile geniş bir kontrol mekanizması kurulmalıdır.(İş Kanunu Madde 73, İşçi Sağ. ve İş Güv. Tüz. Mad.4, Yargıtay 10.Hukuk Da. E:1978/2077,K:1978/7889, T:31.10.1978)

İşveren yalnız işçiyi işyeri tehlikelerine karşı sadece uyarmakla yükümlü olmayıp, gerektiğinde işçileri tehlikelere karşı alınmış olan tedbirlereuymaya dahi zorlama ödevi taşımaktadır.(Yargıtay 9 HD, 1971/70T, 9116 E, 348K)

İşyerinde tehlikeli davranışları, iş kazasına ramak kaldı denen olayları ve iş kazalarını kayda alan bir kayıt sisteminin kurulması ve bu şekildekazanın geliyor ayak seslerini duyup tedbir alınması gereklidir.

Yapılan istatistikler, bir kaza olmadan önce 10 kere kazaya ramak kaldı (ucuz kurtulduk) dediğimiz olay meydana gelmektedir. (Ramak kaldıdediğimiz olayların öncesinde de binlerce tehlikeli davranışlar meydana gelmektedir). 30 hafif yaralanmanın içinde bir ağır yaralanma veya ölümleneticelenen olay meydana gelmektedir.

Bir başka deyişle, bir ağır yaralanma veya ölüm olayından önce, 30 kere hafif yaralanma, 300 yaralanmasız (kazaya ramak kaldı denen) olay ve binlerce tehlikeli davranış meydana gelmektedir.

İşyerinde tutulacak kayıtlarla, tehlikeli davranışları, kazaya ramak kaldı şeklindeki olayları, hafif yaralanmaları tespit edersek, ağır yaralanma ve ölümile neticelenecek kazaların geliş ayak seslerini fark ederek tedbir almamıza ve büyük kazaları önlemeye yardımcı olacaktır.

Page 27: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 27/79

ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA UCUZ VE İNSANCILDIR:

İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu meydana gelen zararı parayla pulla ölçebilmek mümkün değildir. Çünkü insan hayatı kutsaldır. Paraylaölçebilmek mümkün değildir. Bir insanın ölümüne sebep olmak çok büyük bir vebaldir. Ayrıca da, iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda kamu (ceza)davaları, maddi ve manevi tazminat davaları söz konusudur.

Bu sebeple kazaların önlenmesi için her türlü imkanı seferber etmek gereklidir.

Page 28: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 28/79

……………………………..RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

Page 29: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 29/79

FaaliyetReferans

 No

Faaliyetin tanımı Tehlike Muhtemelsonuç

Mevcut tedbirler  Kaza(zarar)ihtimali

Kaza(Zarar)şiddeti

Risk Seviyes

i

Risk önlemefaaliyeti

A02Güvenlik ekipmanlarının bakımı

Ekipmanıngörevyapmamasısonucu

1-Yaralanma

2-Ölüm

1

1

3

4

RS=1x3RS=3

RS=1x4RS=4

Güvenlik ekipmanlarının bakımve kontrolü için talimathazırlanıp uygulanmalı

B07

Kumlama ünitesi Toza maruzkalma

Meslek hastalığı

Makinede yapılan bakımlarla ortamadaha az toz çıkmasınaçalışılıyor 

4 4 RS=4x4RS=16ORTA

1-Ortamdaki tozun miktar vecinsinin belirlenmesi2-Kumlama ünitesinin diğer  bölümlerden ayrılması3-Temiz hava maskesikullanılması

4-Periyodik sağlık kontrollerinin yapılması

B10İşçilerin İstenmeyendavranışlarıHer türlü faaliyette

İnsanlarıntehlikelidavranışlarısonucu kazalar 

Yaralanma 2 2

RS=2x2RS=4

DÜŞÜK 

1-Eğitim2-Denetim

C02 İş güvenliği uzmanı Alınmasıgerekli

tedbirlerin bilinmemesi

1-Yaralanma

2-Ölüm

İşyerine uygun sertifikası olan işgüvenliği uzmanında müşavirlik 

hizmeti alınmalı

C04 Sağlık memuru-hemşire

Sağlık hizmetlerinindüzenliyürümemesi

İşyerinde sağlık memuru veyahemşire istihdam edilmeli

C05 İlk yardım vekurtarma kursugörmüş eleman

İş kazasıdurumunda ilk yardımyetersizliğisebebiyle

Kazazedenindurumununağırlaşmasıveya ölümü

İşyerinde ilk yardım kursugörmüş eleman veya hemşireistihdam edilmeli

Page 30: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 30/79

………………………….RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORMU

E06 Acil durum planı Acil durumdainsanlarınnasıl hareket

edeceğinin bilinmemesisonucukargaşa

Kargaşasonucuyaralanma

veya ölüm

İşyerinde acil durum planıhazırlanmalıdır.

Tatbikatlar yapılmalı, acildurumda herkesin ne yapacağı belli olmalıdır.

E02-E06

Sulu yangınsöndürme sistemininolmaması,eğitimlerininolmamasıAcil durum tatbikatı

yapılmaması

Yangınçıkabilir Ölüm 3 4

RS=3x4RS=12ORTA

1-Yan.Sön.Ekibi kurulmalı2-Eğitim verilmeli3-Yan.Sön.Malz. olmalı4-Yan.Sön.Malz. bakım vekontrolü yapılmalı5-Tatbikat yapılmalı

F02 Makine kontrolü Makinelerinarızasısebebiyle

Yaralanma Bütün makineler için bakım vekontrol programları hazırlanıpuygulanmalıdır.

F15Eski ve yeterliemniyeti olmayanmakinelereçalışırken operasyonnoktasında elinikaptırma

Operasyonnoktasındaelini kaptırma

Yaralanma Çalışanların1-Dikkatli çalışması,2-Eğitimi3-Denetimi

3 4RS=3x4RS=12ORTA

1-Emniyetli makinelerledeğiştirme2-Eğitim3-Denetim

Page 31: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 31/79

……………………………….RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORMU

F13Eski makinelerin bulunduğu yerdesıkışıklık var 

Makineler arasımesafenin az

olmasındandolayı,malzemeçarpmasısonucuyaralanmalar 

Yaralanmalar 1 3 RS=1x3RS=3

DÜŞÜK 

Uzun vadede bu bölümüm dahageniş bir yere alınması gerekir 

F16 1-Gaz tüplerinindevrilmemesi içintedbir alınmadı2-Alev geri tepmeemniyet valfı yok 

Tüpündevrilmesi

Alevin geritepmesi

sonucuasetilen tüpü patlaması

Yaralanma

Ölüm

3

2

2

5

RS=3x2RS=6

DÜŞÜK 

RS=2x5RS=10

ORTA

Tüpler devrilmeyecek şekildesabitlenmeli

Alev geri tepme emniyet ventilikonmalı

F17 Demir testereninkapaklarındaemniyet svicı yok 

Kapak açık vaziyetteçalıştırılabilir 

Yaralanma 1 3 RS=1x3RS=3

DÜŞÜK 

Koruyucu kapağa emniyet svicikonarak, kapak açıldığındamakinenin çalışmamasısağlanmalı

F19 Tornanın aynasınatutularak frenyapılması

Hareketliaksama ellemüdahalesonucu

Yaralanma 3 3 RS=3x3RS=9ORTA

Eğitim ve denetimle bu tür tehlikeli davranışlar engellenmelidir.

Page 32: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 32/79

……………………………RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORMU

F21

Kumlama ünitesininkompresörü patlamalara karşı

dayanıklı ayrı bölmede değil

Kompresör  patlayabilir 

Yaralanma Kompresörünemniyet donanımı ve periyodik bakım ve

kontrolleri

2 4 RS=2x4RS=8

DÜŞÜK 

Kompresör patlamalara karşıdayanıklı bir bölmeye alınmalı

F23 1-Elektrik tevzi panolarınıntabanında yalıtkan paspas yok 2-Elektrikli elaletleri kullanılmaya başlanmadan öncekontrol edilmiyor 3-Makinelerin özel

aydınlatma lambalarıdüşük gerilim (24 V)değildir.

1-Tevzitablosunatemas sonucuelektriğeçarpılma2-İzolasyon bozukluğusonucuçarpılma

3-Elektrik kaçağı sonucuçarpılma

Ölüm

İzolasyontopraklama 2

2

3

5

5

5

RS=2x5RS=10ORTA

RS=2x5RS=10ORTA

RS=3x5RS=15

YÜKSEK 

1-Tevzi tabloları tabanınayalıtkan paspas konacak 

2-İzolasyon bozuk olmayacak 

3-Tezgahların lambaları 24 voltgerilimle çalıştırılacak 

F26 Kaldırma araçlarındaotomatik frentertibatı yok 

Frenintutmamasısonucumalzemedüşmesi

Yaralanma1-Bakım ve kontroller 2-Yükün altında insan bulunmaması

1 4RS=1x4

RS=4DÜŞÜK 

1-Eğitim ve denetimlere ağırlık verilmeli2-Zaman içinde kaldırmaaraçları yenilenerek emniyetfreni olan kaldırma araçlarıkullanılmalı

Page 33: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 33/79

…………………………….RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORMU

F27 1-trafik düzenlemesiyapılmadı2-yayaların geçeceği

yollar belirlenmedi3-İş makinelerininçalıştığı yerde yayaişçilerin bulunmaması içintedbir alınmadı

İş

makinelerinininsanlaraçarpması

Yaralanma

1-İş makinelerininehil operatörler tarafından

kullanılması 2 4

RS=2x4

RS=8ORTA

1-Trafik düzenlemesi yapılması2-Yayaların geçeceği yolların belirlenmesi

3-İş makinesinin çalışmaalanında yayaların olmaması4-Eğitim5-Denetim6-İşaretçi kullanılması

F29 Elektrik kaynak  işinde ve ekranlıaraçlarda çalışanişçilerin gözmuayenesi

yapılmıyor 

Gözümukavimolmayankişilerinetkilenmesi

Yaralanma 1-Maske kullanılması 1 3 RS=1x3RS=3

DÜŞÜK 

Göz muayenesi yaptırılarak gözü uygun olan kişilerin bu tür işlerde çalıştırılmaları-uygunolmayanların çalıştırılmaması

F30 Makinelerin tamir   bakım vetemizliğininyapılmasındauyulması gerekliemniyet tedbirlerihakkında talimat yok 

Makinelerinçalışır durumdaykentamir, bakımve temizlik yapılmasısonucu

Yaralanma

Ölüm

1-Eğitim2-Denetim

3

3

4

5

RS=3x4RS=12ORTA

RS=3x5RS=15

YÜKSEK 

1-Tamir bakım temizlik işindeİSG talimatı hazırlanmalı2-Eğitim verilmeli3-Denetim yapılmalı

G01 Gerekli KKD temin

edilmedi

Kişisel

koruyucudonanım(KKD)kullanılmadançalışma

1-Yaralanma

2-Ölüm

2

2

4

5

RS=2x4RS=8

ORTA

RS=2x5RS=10ORTA

Uygun kişisel koruyucu

donanımlar temin edilmeli

Kullanılması sağlanmalı

Page 34: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 34/79

…………………………RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORMU

G02 İşçilere KKDkullanımı hakkındaeğitim verilmedi

Eğitimsizlik sonucu KKDlerin

kullanılmaması

1-Yaralanma

2-Ölüm

2

2

4

5

RS=2x4RS=8ORTA

RS=2x5RS=10ORTA

1-Eğitim verilmesi(Bilgilendirme, bilinçlendirme,alışkanlık kazandırma)

2-Denetim yapılması3-Teşvik edilmesi4-Ceza verilmesi

G03 KKD ların kullanımıetkin şekildedenetlenmiyor 

KKDkullanılmaması sonucu

1-Yaralanma

2-Ölüm

2

2

4

5

RS=2x4RS=8ORTA

RS=2x5RS=10ORTA

İşyerinde geniş anlamdadenetim mekanizması kurularak KKD kullanmayanların tespitedilip gereğinin yapılması

G04 Gerekli yerlerde baret kullanılmıyor  Malzemedüşmesi veyakafayı çarpmaihtimali olanyerlerde

Ölüm2 5 RS=2x5

RS=10ORTA

İşyerinde geniş anlamdadenetim mekanizması kurularak KKD kullanmayanların tespitedilip gereğinin yapılması

G08 İş elbisesi veriyor mu, kullanılmıyor 

İşe Uygunolmayanelbiselerinkullanımısonucu

Yaralanma 2 4

RS=2x4RS=8ORTA

İşçilere iş elbisesi verilmesi vekullandırılması

Page 35: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 35/79

………………………………RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORMU

G09 Düşme ihtimali bulunan işlerdeemniyet kemeri

kullanılmıyor 

Düşmeihtimali olan(Çatı, vinç

rayları vs.)yerlerdeemniyetkemerikullanılmaması

Ölüm2 5 RS=2x5

RS=10ORTA

Bu tür rutin olmayan işlerinyapılmasında uygulanacak tedbirlerle ilgili prosedür 

 belirlenmeli ve uygulanmalıdır.Gerekli KKD ler temin edilerek kullanılması sağlamalıdır.

G10 Çelik maskaratalıemniyet ayakkabısıkullanılmıyor 

Malzemedüşmesisonucu

Yaralanma 3 3RS=3x3

RS=9ORTA

Malzeme düşme ihtimali olan(Atölyeler) yerlerde Çelik  burunlu ayakkabı verilerek kullanılması sağlanmalıdır 

H01

Isıl işlemde eski ve

emniyetsizteknolojininkullanılması

Zehirlenme

VeMeslek hastalığınayakalanma

Ölüm

3 5 RS=3x5

RS=15ORTA

1-Yeni teknolojinin kullanılması

2-Kişisel koruyucu malzemekullanılması3-İşçilerin eğitimi4-İşçilerin denetimi5-Periyodik sağlık kontrollerinin yapılması

I06LPG tankı Aşırı ısınma

sonucu patlama

Büyük yangın 2 5 RS=2x5RS=10ORTA

1-Tankı soğutmak için su duşuyapılmalı veya güneşin dik ışınlarına muhatap olmamasıiçin çardakla korunmalıdır.

Page 36: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 36/79

…………………………..RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORMU

Page 37: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 37/79

Eylem PlanıReferans No

A02

……………. Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar Sayfa No 1/1

J01-J07

Her türlü faaliyetteve özellikle tamkorumasağlanamayan eskimodel makinekullanımında

Tehlikelidavranışsonucu

Yaralanmalar İşçiler eğitilerek tehlikeli davranışta bulunmamalarısağlanıyor 

İşçinin

eğitimseviyesinegöre

değişir 

Yaptığı

faaliyete

göredeğişi

Özellikle tam emniyetinsağlanamadığı, tehlikelidavranış sonucu kazayasebebiyet verilebilecek işlerdeçalışan işçilerin, tehlikelidavranışta bulunmayacaklarıseviyede eğitilmesi vedenetlenmesi (Bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, emniyetliçalışma alışkanlığıkazandırılması) gereklidir.

K01-K06

Her türlü faaliyetteve özellikle tamkoruma

sağlanamayan eskimodel makinekullanımında

Tehlikelidavranışsonucu

Yaralanmalar İşçinin

eğitim

seviyesinegöre

değişir 

Yaptığı

faaliy

etegöredeğişi

İşyeri genelinde, idarecilerde,teknik kadroda, ustabaşı, usta veişçilerde iş güvenliği bilinci

oluşturarak, Bütün personelin(toplumun-Kamunun) İSGkonusunda hassas gale getirip birbirini denetler ve emniyetliçalışmaya yönlendirir halegetirilmelidir.

Herkesin sadecekendisine görevolarak verilmiş vegerekli eğitimiverilmiş işleri

yapması, rutin işler dışında yapılmasıgereken işlerle ilgiliçalışma şekli vealınması gereklitedbirler hakkındatalimatdüzenlenmedi.

Ülkemizinsanında, iyiniyetlerleüzerine görevolmayan işleri

yapma eğilimivardır. Bu tür işlerinyapılmasındagereklitedbirlerinalınmamasındankaynaklanankazalar olabilmektedir 

1-Yaralanma

2-Ölüm

2

2

4

5

RS=2x4RS=8ORTA

RS=2x5RS=10ORTA

Rutin işlerin dışında yapılacak işlerde, nerelerden talimatalınacağı, ne tür tedbirlerinkimler tarafından nasıluygulanacağı konusunda

 prosedür hazırlanmalı veuygulanmalıdır.

(Yetkili teknik elemanın bilgisidışında rutin olmayan işler yapılmamalıdır.)

Page 38: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 38/79

 

RİSK DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=3veya 4

KKD

Ekipmanınıngörevyapmamasısonucu

Yaralanmaveya ölüm

Güvenlik 

ekipmanlarının bakım vekontrolü içintalimathazırlanıpgerekli eğitimvedenetimlerleuygulanmalıTakip edilmeli

Düşük 

UYGULANABİLİR 

Başlama tarihi:

.........2006Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm ve

yaralanmariski ortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar İSG ekibinin elemanladesteklenmesi

RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Page 39: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 39/79

Eylem PlanıReferans No

B07

………………. Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar Sayfa No 2/1

 

RİSK DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABUL ONAYIVE

SORUMLUSU

RS=16Tozamaruzkalmasonucumeslek hastalığı

Tozlamücadeleedilmesi1-Ayırma(tecrit)2-

Havalandırma3-KKDkullandırma4-Sağlık kontrolü

UYGULANABİLİR 

Başlama tarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariski ortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Page 40: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 40/79

Eylem PlanıReferans No

B10

…………….. Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar Sayfa No 3/1

 

RİSK DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABUL ONAYIVE

SORUMLUSU

RS=4İşçilerinİstenmeyendavranışları

(Her türlü

faaliyette)

1-Eğitim2-Denetim

UYGULANABİLİR 

Başlama tarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariski ortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET

DÜŞÜNCELER:

HAYIR 

DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı

…../…/2006Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Page 41: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 41/79

Eylem PlanıReferans No

C02

………….. Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANIRevizyon Tar 

Sayfa No 4/1 

RİSK DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABUL ONAYIVE

SORUMLUSU

İş güvenliğiuzmanıOlmamasısonucugereklitedbirlerin

 bilinmemesivealınamaması

İşyerineuygunsertifikasıolan işgüvenliğiuzmanından

müşavirlik hizmetialınmalı

UYGULANABİLİR 

Başlama tarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariski ortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR  

EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Page 42: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 42/79

Eylem PlanıReferans No

C06

……………. Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar Sayfa No 5/1

 

RİSK DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

Acil

durumdainsanlarınnasıl hareketedeceğinin bilinmemesisonucukargaşa

İşyerinde acil

durum planıhazırlanmalıdır.

Tatbikatlar yapılmalı, acildurumdaherkesin neyapacağı belliolmalıdır 

UYGULANABİLİR  Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariski ortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Page 43: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 43/79

Sorumlu: İmza Sorumlu. İmza

Page 44: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 44/79

Eylem PlanıReferans No

E02-E06

……………….. Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI

Revizyon Tar 

Sayfa No 6/1 

RİSK DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=12

Sulu yangınsöndürmesistemininolmaması,eğitimlerinin

olmamasıAcil durumtatbikatıyapılmaması

Yangınçıkabilir 

1-Yan.Sön.Ekibikurulmalı2-Eğitimverilmeli

3-Yan.Sön.Malz.olmalı4-Yan.Sön.Malz. bakım vekontrolüyapılmalı5-Tatbikatyapılmalı

UYGULANABİLİR 

Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariski ortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Page 45: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 45/79

Eylem PlanıReferans NoF02

…………………Doküman Kodu

İlk yayın tar 15.07.2006Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar Sayfa No 7/1

 

RİSK DERECESİ

Meydanagelebilecek OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=

Makine kontrolüYapılmayışındanDolayı,

Makinelerinarızası sebebiylekaza

Bütünmakineler için bakım ve

kontrol programlarıhazırlanıpuygulanmalıdır 

UYGULANABİLİR 

Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm ve

yaralanmariski ortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Page 46: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 46/79

Eylem PlanıReferans No

F15

…………………. Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar Sayfa No 8/1

 

RİSK 

DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİ

MALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR 

UYGULAMA

TAKVİMİ

UYGULAMA

SORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİ

KABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=12

Eski veyeterliemniyetiolmayanmakinelerleçalışırkenoperasyonnoktasındaelinikaptırma

1-Emniyetlimakinelerledeğiştirme2-Eğitim3-Denetim

UYGULANABİLİR 

Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariski ortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR  

Page 47: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 47/79

EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Eylem PlanıReferans No

F13

………………… Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar Sayfa No 9/1

 

RİSK 

DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİ

MALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR 

UYGULAMA

TAKVİMİ

UYGULAMA

SORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİ

KABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=3

Eskimakinelerin bulunduğuyerdesıkışıklık var Makineler arasımesafeninazolmasından

dolayı,malzemeçarpmasısonucuyaralanmalar 

Uzun vadede bu bölümümdaha geniş bir yere alınmasıgerekir 

UYGULANABİLİR 

Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariski ortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR  

Page 48: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 48/79

EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Page 49: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 49/79

Eylem PlanıReferans No

F16

………………. Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI

Revizyon Tar 

Sayfa No 10/1 

RİSK DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=6

RS=10

1-Gaztüplerinindevrilmemesiiçin tedbir alınmadığıiçin

Tüpündevrilmesi

2-Alev geritepmeemniyet valfıyok asetilen tüpü patlaması

Tüpler devrilmeyecek şekildesabitlenmeli

Alev geri

tepme emniyetventili konmalı

UYGULANABİLİR 

Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariski ortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Page 50: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 50/79

Eylem PlanıReferans NoF17

………………Doküman Kodu

İlk yayın tar 15.07.2006Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar Sayfa No 11/1

 

RİSK DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=3

Demir testereninkapaklarında

emniyet svicıyok 

Kapak açık vaziyetteçalıştırılabilir 

Koruyucukapağaemniyet svici

konarak, kapak açıldığındamakineninçalışmamasısağlanmalı

UYGULANABİLİR 

Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm ve

yaralanmariski ortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Page 51: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 51/79

Eylem PlanıReferans No

F19

……………….. Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar Sayfa No 12/1

 

RİSK DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=9

Tornanın

aynasınatutularak frenyapılması

Hareketliaksama ellemüdahalesonucu elkaptırılması

Eğitim ve

denetimle butür tehlikelidavranışlar engellenmelidir 

UYGULANABİLİR  Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariski ortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Page 52: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 52/79

Sorumlu: İmza Sorumlu. İmza

Eylem PlanıReferans No

F21

………………. Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar Sayfa No 13/1

 

RİSK 

DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİ

MALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR 

UYGULAMA

TAKVİMİ

UYGULAMA

SORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİ

KABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=8

Kumlamaünitesininkompresörü patlamalarakarşıdayanıklıayrı bölmededeğilKompresör  patlayabilir 

Kompresör  patlamalarakarşı dayanıklı bir bölmeyealınmalı

UYGULANABİLİR 

Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariski ortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR  

Page 53: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 53/79

EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Page 54: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 54/79

Eylem PlanıReferans No

F23

………………. Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI

Revizyon Tar 

Sayfa No 14/1 

RİSK DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=10

RS=10

RS=15

1-Elektrik tevzi panolarınıntabanındayalıtkan paspas yok 

2-Elektrikliel aletlerikullanılmaya başlanmadanönce kontroledilmiyor 3-Makinelerinözelaydınlatmalambaları

düşük gerilim (24V) değildir.

1-Tevzitablolarıtabanınayalıtkan paspaskonacak 

2-İzolasyon bozuk olmayacak 

3-Tezgahlarınlambaları 24volt gerilimleçalıştırılacak 

UYGULANABİLİR 

Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariski ortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Page 55: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 55/79

Sorumlu: İmzaSorumlu. İmza

Page 56: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 56/79

Eylem PlanıReferans No

F26

………………. Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar Sayfa No 15/1

 RİSK 

DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=4

Kaldırmaaraçlarındaotomatik frentertibatı yok 

Frenintutmaması

sonucumalzemedüşmesi

1-Eğitim vedenetimlereağırlık verilmeli2-Zamaniçinde kaldırmaaraçları

yenilenerek emniyet freniolan kaldırmaaraçlarıkullanılmalı

UYGULANABİLİR 

Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariski ortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Page 57: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 57/79

Eylem PlanıReferans No

F27

……………… Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar Sayfa No 16/1

 RİSK 

DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=8

1-trafik düzenlemesiyapılmadı2-yayalarıngeçeceğiyollar  belirlenmedi

3-İşmakinelerininçalıştığıyerde yayaişçilerin bulunmamasıiçin tedbir alınmadıİşmakinelerinininsanlara

çarpması

1-Trafik düzenlemesiyapılması2-Yayalarıngeçeceğiyolların belirlenmesi

3-İşmakinesininçalışmaalanındayayalarınolmaması4-Eğitim5-Denetim6-İşaretçikullanılması

UYGULANABİLİR 

Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariski ortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Page 58: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 58/79

Page 59: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 59/79

Eylem PlanıReferans No

F29

………….. Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar Sayfa No 17/1

 RİSK 

DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİ

MALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=3

Elektrik kaynak işindeve ekranlıaraçlardaçalışanişçilerin gözmuayenesi

yapılmıyor Gözümukavimolmayankişiler etkilenebilir 

Göz muayenesiyaptırılarak gözü uygunolan kişilerin bu tür işlerdeçalıştırılmaları-uygun

olmayanlarınçalıştırılmaması

UYGULANABİLİR 

Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariski ortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Page 60: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 60/79

Eylem PlanıReferans No

F30

…………….. Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar Sayfa No 18/1

 RİSK 

DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=12

RS=15

Makinelerintamir bakımvetemizliğininyapılmasındauyulmasıgerekli

emniyettedbirlerihakkındatalimat yok Makinelerinçalışır durumdaykentamir, bakımve temizlik yapılmasısonucu

1-Tamir bakımtemizlik işindeİSG talimatıhazırlanmalı2-Eğitimverilmeli3-Denetim

yapılmalı

UYGULANABİLİR 

Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariski ortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Page 61: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 61/79

Page 62: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 62/79

Eylem PlanıReferans No

F30

……………….. Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar 

Sayfa No 19/1 

RİSK DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=8

RS=10

Gerekli KKDteminedilmediKişiselkoruyucudonanım

(KKD)kullanılmadançalışma

Uygun kişiselkoruyucudonanımlar temin edilmeli

Kullanılması

sağlanmalı

UYGULANABİLİR 

Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariski ortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Page 63: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 63/79

Page 64: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 64/79

Eylem PlanıReferans No

G02

…………………….. Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar Sayfa No 20/1

 RİSK 

DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=8

RS=10

İşçilere KKDkullanımıhakkındaeğitimverilmedi

Eğitimsizlik sonucu KKDlerinkullanılmaması

1-Eğitimverilmesi(Bilgilendirme, bilinçlendirme,alışkanlık kazandırma)2-Denetimyapılması3-Teşvik edilmesi4-Cezaverilmesi

UYGULANABİLİR 

Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariski ortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Page 65: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 65/79

Eylem PlanıReferans No

G0

………………. Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar Sayfa No 21/1

 

RİSK DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=8

RS=10

KKD larınkullanımı etkinşekildedenetlenmiyor 

KKDkullanılmamasısonucu

İşyerinde genişanlamda denetimmekanizmasıkurularak KKDkullanmayanlarıntespit edilipgereğininyapılması

UYGULANABİLİR 

Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariski ortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Page 66: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 66/79

Sorumlu: İmza Sorumlu. İmza

Eylem PlanıReferans No

G04

……………… Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar Sayfa No 22/1

 

RİSK DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=10

Gerekliyerlerde baret

kullanılmıyor Malzemedüşmesi veyakafayı çarpmaihtimali olanyerlerde

Malzemedüşmesi veya

kafayı çarpmaihtimali olanyerlerde

UYGULANABİLİR 

Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariskiortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR  

Page 67: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 67/79

EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Page 68: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 68/79

Eylem PlanıReferans No

G08

………………. Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar 

Sayfa No 23/1 

RİSK DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=8

İş elbisesiveriyor mu,kullanılmıyor 

İşe Uygunolmayanelbiselerinkullanımısonucu

İşçilere işelbisesi verilmesivekullandırılması

UYGULANABİLİR 

Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariskiortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Page 69: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 69/79

Page 70: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 70/79

Eylem PlanıReferans No

G09

………………. Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar Sayfa No 24/1

 RİSK 

DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=10

Düşmeihtimali bulunan işlerdeemniyetkemerikullanılmıyor 

Düşmeihtimali olan(Çatı, vinçrayları vs.)yerlerdeemniyetkemerikullanılmaması

Bu tür rutinolmayan işlerinyapılmasındauygulanacak tedbirlerle ilgili prosedür  belirlenmeli veuygulanmalıdır.Gerekli KKD ler temin edilerek kullanılmasısağlamalıdır.

UYGULANABİLİR 

Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariskiortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Page 71: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 71/79

Eylem Planı

Referans NoG10

………….. Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon NoRİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar 

Sayfa No 25/1

 

RİSK DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=9

Çelik maskaratalıemniyetayakkabısıkullanılmıyor 

Malzemedüşmesisonucu ayak yaralanması

Malzeme düşmeihtimali olan(Atölyeler)yerlerde Çelik  burunlu ayakkabıverilerek kullanılmasısağlanmalıdır 

UYGULANABİLİR 

Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariskiortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Page 72: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 72/79

Sorumlu: İmza Sorumlu. İmza

Eylem PlanıReferans No

H01

……………….. Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar Sayfa No 26/1

 

RİSK DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=15

Isıl işlemdeeski veemniyetsizteknolojininkullanılmasıZehirlenmeVeMeslek hastalığınayakalanma

1-Yeniteknolojininkullanılması2-Kişiselkoruyucumalzemekullanılması3-İşçilerineğitimi4-İşçilerindenetimi5-Periyodik 

sağlık kontrollerininyapılması

UYGULANABİLİR 

Başlama

tarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariskiortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Page 73: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 73/79

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Eylem PlanıReferans No

I06

………………… Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar Sayfa No 27/1

 

RİSK DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=10

LPG tankı

Aşırı ısınmasonucu patlama

1-Tankı

soğutmak için suduşu yapılmalıveya güneşindik ışınlarınamuhatapolmaması içinörtü yapılarak korunmalıdır.

UYGULANABİLİR 

Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariskiortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Page 74: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 74/79

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Page 75: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 75/79

Eylem PlanıReferans No

J01-J07

………………… Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar Sayfa No 28/1

 

RİSK DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=

Her türlüfaaliyette veözellikle tamkorumasağlanamayaneski modelmakinekullanımında

Tehlikelidavranışsonucu

Özellikle tamemniyetinsağlanamadığı,tehlikeli davranışsonucu kazayasebebiyetverilebilecek işlerde çalışanişçilerin, tehlikelidavranışta bulunmayacaklarıseviyedeeğitilmesi vedenetlenmesi(Bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi,emniyetli çalışmaalışkanlığı

kazandırılması)gereklidir.

UYGULANABİLİR 

Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariskiortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Sorumlu: İmza

Yeni eylem planı yapıldı

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Page 76: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 76/79

Eylem PlanıReferans No

K01-K06

………………… Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar Sayfa No 29/1

 

RİSK DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=

EğitimyetersizliğisebebiyleHer türlüfaaliyette veözellikle tamkorumasağlanamayaneski modelmakinekullanımında

Tehlikelidavranışsonucu

İşyeri genelinde,idarecilerde,teknik kadroda,ustabaşı, usta veişçilerde işgüvenliği bilincioluşturarak,Bütün personelin(toplumun-Kamunun) İSGkonusunda hassasgale getirip birbirini denetler ve emniyetliçalışmayayönlendirir hale

getirilmelidir.

UYGULANABİLİR 

Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariskiortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET DÜŞÜNCELER:

HAYIR  DÜŞÜNCELER:

REP kapatıldı…../…/2006

Yeni eylem planıyapıldı

Yeni REP No:

Page 77: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 77/79

Sorumlu: İmzaSorumlu. İmza

Eylem PlanıReferans No

………………. Doküman Koduİlk yayın tar 15.07.2006

Dokümanın adı Revizyon No

RİSK KONTROL EYLEM PLANI Revizyon Tar Sayfa No 30/1

 

RİSK DERECESİ

Meydanagelebilecek 

OLAY

ALINMASIÖNERİLEN

TEDBİR 

TEDBİRİNTAHMİNİMALİYETİ

DEĞERLENDİRMEVE

KARAR UYGULAMA

TAKVİMİUYGULAMASORUMLUSU

DENEMEUYGULAMASI

İZLENMESİKABUL

KRİTERLERİ

KABULONAYI VE

SORUMLUSU

RS=8

RS=10

Herkesinsadecekendisinegörev olarak verilmiş vegerekli eğitimiverilmiş işleriyapması, rutinişler dışındayapılmasıgereken işlerleilgili çalışmaşekli vealınmasıgereklitedbirler 

hakkındatalimatdüzenlenmedi.

Rutin işlerindışında yapılacak işlerde,nerelerden talimatalınacağı, ne tür tedbirlerin kimler tarafından nasıluygulanacağıkonusunda prosedür hazırlanmalı veuygulanmalıdır.

(Yetkili teknik elemanın bilgisidışında rutin

olmayan işler yapılmamalıdır.)

UYGULANABİLİR 

Başlamatarihi:

.........2006

Bitiş tarihi:

.........2006

(Ölüm veyaralanmariskiortadankaldırılmalı)

…/…/ 2006

İmza:

Gerekli açıklamalar RİSKİN KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARA ÇEKİLMESİ KARAR   EVET HAYIR  REP kapatıldı Yeni eylem planı

yapıldı

Page 78: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 78/79

DÜŞÜNCELER: DÜŞÜNCELER: …../…/2006

Sorumlu: İmza

Yeni REP No:

Sorumlu. İmza

Page 79: Risk Analizi ÖRNEK

7/30/2019 Risk Analizi ÖRNEK

http://slidepdf.com/reader/full/risk-analizi-oernek 79/79