Download - Aleister Crowley - Goetia.pdf

Transcript
 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  1/150

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  2/150

  TE

  TRA

  MA TON

  A G

  L A

  Tau

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  3/150

  EPIKALOUMAI SE TON EN TW KENEO PNEUMATI, DEINON, AORAUON,PANTOKRATORA, QEON QEOU, FQEROPOION, KAI ERHMOPOION, O MISWNOIKIAN EUSTAQOUSAN, WS EXEBRSQHS EK UHS AIGUPUIOU KAI EXOCWRAS.

  EPONOMASQHS O PANTA RHSSWN KAI MH NIKWMENOS.EPIKALOUMAI SE TUFWN SHQ TAS SES MANTEIAS EPITELW, OTI

  EPIKALOUMAI SE TO SON AUQENTIKO SOU ONOMA EN OIS OU DUNEPARAKOUSAI IWERBHQ, IWPAKERBHQ, IWBOLCWSHQ, IWPATAQNAX,IWSWRW, IWNEBOUTOSOUALHQ, AKTIWFI, ERESCIGAL, NEBOPOWALHQ,ABERAMENTQOWU, LERQEXANAX, EQRELUWQ, NEMAREBA, AEMINA, OLONHKE MOI KAI BADISON KAI KATEBALE TON DEINON MAQERS. RIGEI KAIPUREIW AUTOS HDIKHSEN TON ANQRWPON KAI TO AIMA TOU TUFWNOSEXECUSEN PAR' EAUTW.

  DIA TOUTO TAUTA POIEW KOINA.

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  4/150

  KNJIG

  GOECIKR LJ SOLOMONPREVEDENO MRTVOM RUKOM

  I

  UKRAŠENO RAZNOVRSNOM DRUGOM GRAĐOM SRODNOOČARAVAJUĆE MUDROM

  ČITAVO

  UREĐENO, PROVERENO, UVEDENO I KOMENTARISANO

  OD

  Elektronsko IzdanjeHrumachis XI Oaza Ordo Templi Orientis

  Beograd 2008

  LEISTER CROWLEY

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  5/150

  K O D S E LI M

  O

  H

  A

  B

  I O

  M O K

  K O D S E LI M

  O

  H

  A

  B

  I O

  M O K

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  6/150

  UVODNA BELEŠKA

  A.G.R.C. A.R.G.C

  OVAJ prevod Prve Knjige „Lemegetona“ (sada po prvi put napravljenadostupna adeptima i studentima Misterija) je urađena, posle pažljivog upoređivanjai uređivanja, od brojnih MSS.-a na Jevrejskom, Latinskom, Francuskom iEngleskom, od strane G.H. Fra. D.D.C.F., po naređenju Tajnih ŠefovaRozekrojcerskog Reda. 1 G.H. Fra., nesrećno podlegavši napadimaČetiri VelikaPrinca (radivši primetno pod Ratobornim uticajima), izgledalo je celishodno ddelo dovede svom zaključku neka druga ruka. Istraživanja stručnog Medijuma ukući našeg nesrećnog Fra., su potvrdila ovu divinaciju; ni naš Fra. niti njegovaHermetijska Žena nisu bili tamo viđeni; već samo užasni oblici zlih Adepta

  S.V.A.2

  i H.,čija originalna tela zaplenjena Pravdom, im nisu više bila od koristi.

  1 G-din A.E. Vejti piše („Prava Istorija Rozekrojcera,“ s. 426): „Preklinjem dopuštenje dupozorim svogčitaoca da sve osobe koje proglašavaju sebe Rozekrojcerima su jednostavnočlanovi pseudo-bratstava, i postoji ta razlika između njihovog tvr đenja ičinjenice slučaja u kojojse suština laži sastoji!“

  U uređivačevom ličnom znanju je da je G-din Vejti bio (i još uvek je verovatno)član društvakoje tvrdi da je R.C. bratstvo.Kako G-din Vejti stalno naglašava u svojim delima da je u kontaktu sa iniciranim centrima

  mislim da je silogizam,čije premise su date gore, prilično, ako ne potpuno formalan. - Urednik.2 Iz razloga što je naš Fra. primio ovu S.V.A. kao svog Superiora, i predavanja Arkana naše

  Bratstva u tako osknavljenu moć, smo Mi odlučili da više ne ostavljamo Naše dostojanstvo iautoritet u rukama nekog koji bi tako prosto mogao biti obmanut. (Jer je dečijim i jednostavnimmagičnim trikom S.V.A. ubedila D.D.C.F. u tu laž.)

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  6

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  7/150

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  8/150

  Preliminarna Invokacija

  Tebe prizivam, Nerođeni. 1 Tebe, koji si stvorio Zemlju i Nebesa: 2 Tebe, koji si stvorio Noć i Dan.Tebe, koji si stvorio tamu i Svetlost.Ti si Ozoronofris: 3 Kojeg ni jedančovek nikada nije video.Ti si Iabas: 4 Ti si Iapos: 5 Ti si raspoznao između pravednog i Nepravednog.Ti si sačinio žensko i Muško. 6 Ti si proizveo Seme i plod. 7 Ti si uobličio ljude da vole jedni druge, i da mrze jedni druge. 8

  Ja sam Mošeh9 tvoj Prorok, Kojem si Ti predao

  Tvoje Misterije, Ceremonije Israela:10

  Ti si proizveo vlažno i suvo, i ono što gaji sav stvoren Život.11 Čuj Me Ti, jer Ja sam Anđeo Pafro12 Ozoronofris:13 ovo je Tvoje Istinito

  Ime, prenošeno Prorocima Israela.14

  _____________________ ___________________________________ __ _ 1 [[Apepur , Nerođena Vatra, 666]] 2 [[Kvan i Kien]]

  3 [[Asar-un-nefer.]][[Ozoronofris = Usavršeni Oziris. Hijerofant u Z.Z. u neofit ritualu. Ali za one koji prihvatajQelhma varijaciju, formula je Horusa. Uvek rastućeg deteta, ne umirućeg Boga. Kandidat jeHorus, i usavršeni Horus je Ra Hoor Khuit.]]

  4 [[Ia-Bez: Život, Hleb, Meso]]5 [[Ia-Apofraz: Ljubav, Vino, Krv.]]6 [[Involucija]]7 [[Evolucija.]]8 [[Samo-ostvarenje.]]9 (zamena) [[Ankh-f-n-Khonsu]]10 (zamena) [[Khem]]11 [[Orao: Lav: Eliksir.]]12 (Zamena) [[Apofraz]]13 (izmeni ili zameni za celo ime) [[Apefi-Asar-un-Nefer]] [[Ptah-Apofraz-Ra]]14 (zamena) [[Khem]]

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  8

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  9/150

  1

  Čuj me:

  Ar:2

  Tiaõ: Rajbet: 3

  Atelebersët: 4

  A: Belata: 5 Abeu: Ebeu: Fi: 6 Titasoë: 7 Ib: 8 Tiaõ.

  Čuj me, i učini sve Duhove podložne Meni: tako da svaki Duh nebesa9 iEtera:10 na Zemlji11 i pod Zemljom:12 na suvom Tlu13 i u Vodi:14 KovitlajućegVazduha15 i jurišajuće Vatre:16 i svaka Čarolija17 i Bič18 Božiji mogu bitipodložni Meni.

  _____________________ ___________________________________ __1 [[D . Istok. Zlatna Slava. Tahoeloj.Ä. .hwhy. 2°=9°..]] 2 [[ra = Svetlost (201).]] 3 [[Rh bht = 418; Bujica Merkura, Spiritus Verbi.]] 4 [[fc rb rab la ta suština AL potomak SET-a (Hadit) 401 + 31 + 203 + 31 (X ) = 666. 5 [[Balata = Pravda (Enohijanski) =g glavni znakD .]]

  6 [[Fi = 510 = Binah (Nux, Qura, Kronoj, itd.)]] 7 [[Qhta-su : duša (začetnik)! (qhta = 318 = ‘Hlioj )]] 8 [[IB =f # ; Devica Hermesa, nesumorno vozilo Reči.]] 9 [[1. Thejawr. Mentalna ravnica. Zevs. Šu. Gde se okreću točkovi Gune.

  S[atvas] R[adža] T[amas]:H F G .]] 10 [[2. Akaša. Etir Fizike. Prima, beleži, i prenosi sve impresije bez mutacije istog.]]11 [[3. Sfere gde se 1 i 2 pojavljuju bez percepcije. (opažane projekcije).]]12 [[4. Svet onih fenomena koji informišu 3.]]13 [[5. Sfera mrtvih materijalnih stvari, (Suvo = nesaznatljivo) ... nemoguće da utiče ne naše

  umove.]]14 [[6. Vozilo kojim osećamo takve stvari (5).]]15 [[7. Instrument gde se ova osećanja (6) mentalno shvataju, kovitlajuća nestabilnost misli.]]16 [[8. Svet u kojem se lutajuća misao (7) sagoreva u hitru probadajuću volju.]]17 [[9.Čarolija: bilo koja forma svesnosti (ideja).]]18 [[10. Bič: bilo koja forma rada (delo).]]

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  9

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  10/150

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  11/150

  t 11

  Ja Te prizivam:

  Ma: Barraiõ: 12

  Iõël: 13

  Kotha: 14

  Atorëbalõ: Abraõt:Čuj me: itd.

  _____________________ ___________________________________ _ _ _ 11 [[E . S[ever]. Zeleni Plamen. Tahaaotahe.Æ . ynda. 1°=10° Set u

  Borbi.]] 12 [[?Baru ?]] [Gr čki koren koji indicira ‘težinu’, ‘surovost’,etc.] [[Bar-Ra-IO: Sin Sunca, svi

  Pozdrav!]] 13 [[IO-AL: Pozdrav AL.]]14 [[Pehar.]]

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  11

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  12/150

  }m 1

  Čuj me! 2

  Aõt: 3

  Abaõt: 4

  Basum: 5

  Isak: 6

  Sabaõt: 7 Iaõ: Ovo je Gospod Bogova:Ovo je Gospod Univerzuma:Ovo je On Kojeg se Vetrovi plaše.Ovo je On, Koji napravivši glas svojom Zapovešću, je Gospod Svih Stvari:

  Kralj Vladalac i Pomagač.

  Čuj me: itd.

  8

  Čuj me: 9

  Ieou: Pur: 10 Iou: Pur: Iaõt: Iaeõ: Ioou: Abrasaks: Sabriam:Oo: Uu: Adõnaie: Ede: Edu: Angelos ton Teon: Anlala11 Lai:Gaia: Ape: Diatana Torun. 12

  __________________ _______________________________________________________ _____ 1 [[A Y hyha.]] 2 [[Uspravna .]]3 [[Znak AOTHtwa = 407 = 11 37.]] 4 [[ABA-OTH: ABA = Atakodje 1-2-1, 0-I-0 [po Tarotu],$ , Očevi,e 2 5.]] 5 [[\c Ime [BASUM, neki misle, da je izvedena forma\cb , ba-Šem, ‘u Ime’] BA-SUM

  ab Otac-Idelac;\ws 666 Sol.]] [brojeći \ kao 600] 6 [[ISAK]asy = 91 =}ma itd;]acy blizanac Suština.]] [brojeći ] kao 500,]acy = 811,

  IAW - T.S.]7 [[Sabaot = sedmica

  = abx 93 } wt 406 } 499]]

  8 [[Za Oca i Sina itd.]]9 [[uzdigni se u .]]10 [[P#r [ sic] = Vatra = 186 = 293 = 6 31.]] 11 (“Anlala” modifikovano u “Analala”) [[Borbeni poklič Mnoštva]]12 (podvučeno) [[Prepunjuje]] [[Ispucavanje (kao zvezde) Semena.]]

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  12

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  13/150

  Ja sam On! Nerođeni Duh! imajući vid u nogama: Snažna, i Besmrtnavatra!1

  Ja sam On! Istina2 Ja sam On! Koji mrzi što se zločini u Svetu!3 Ja sam On, koji seva i grmi,4 Ja sam On, od kojeg je Pljusak Života Zemlje:5 Ja sam On, čija usta uvek plamte:6 Ja sam On, Začetnik i Ispoljitelj Svetlosti:7 Ja sam On, Ljupkost Svetova:8

  Srce Uvijeno Zmijom je Moje Ime!9

  Priđ i Ti, i sledi Me: i učini sve Duhove podložne Meni: tako da svaki Duhnebesa i Etera: na Zemlji i pod Zemljom: na suvom Tlu, ili u Vodi:

  Kovitlajućeg Vazduha i jurišajuće Vatre: i svaka Čarolija i Bič Božiji mogubiti podložni Meni.

  Iaõ:10 Sabaõ:11 Takve su Reči!

  __________________ _______________________________________________________ _____ 1 [[1]]2

  [[2]]3 [[3]]4 [[e f 4, 5]] 5 [[6]]6 [[% p 7, 8]] 7 [[9]]8 [[10]] [nagoveštaj je na Sefirote i horizontalne puteve Drveta Života]9 [[Eliksir.]]10 [[On je IA = Jedanaest; Seme (y) Alefa.

  [la = 111 Bahus Difeus, ZevsArrhnoqhluj , Heru-pa-kraat;

  = 831Falloj , Puramij $SV = Keter, Hokmah, Binah [brojeći $ kao ST,c -f = XX + XI = 31]

  = Atu 0= Jedan.

  11 [[On je 6: He is CBA = VOLJA ili On je Saba’a tj. 7.]]

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  13

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  14/150

  Inicirana InterpretacijaCeremonijalne Magije1

  Visoko je zabavno za studenta magične literature koji nije u potpunosti budala -a retka je takva kombinacija! - da opazi kriticizam usmeren od strane Filistinac protiv tvr đave njegove nauke. Istinski, kako je naše doba detinjstva u nas ukorenilane samo bukvalnu veru u Bibliju, već i znatnu veru u Alf Lajla va Lajla,2 i samoadolescencija nas može izlečiti, mi smo već veoma podložni, pod napadom ienergijom svićuće muškosti, da grubo i hitro zbacimo oba ova klasika, da ihsmatramo na istom nivou, kao interesantne dokumente sa stanovišta foklora antropologije, i kao ništa više.

  Čak i kada naučimo da Biblija, dubokim i podrobnim proučavanjem teksta,može biti prisiljena da proizvede Kabalističke tajne kosmičkog opsega i važnosti,mi smo prečesto spori u primeni sličnih okrepljenja pratećem tomu,čak iako smosrećni držaoci Burtonovog istinskog izdanja.

  Meni, onda, preostaje da uzdignem Alf Lajla va Lajla na svoje odgovarajućemesto još jednom.

  Mene ne interesuje da poreknem realnost svih „magičnih“ fenomena; ako su oniiluzije, one su barem realne koliko i mnoge nesporavanečinjenice svakodnevnogživota; i, ako pratimo Herberta Spensera, oni su barem dokazinekog uzroka.3

  Sada, ovačinjenica je naša osnova. Šta je uzrok moje iluzije viđenja duha utrouglu Umetnosti?

  Svaka sveznalica, svaki ekspert u psihologiji,će odgovoriti: „Taj uzrok leži utvojem mozgu.“

  _________________ _______________________________________________________ ______ 1 Uvodni Esej. Od Alistera Krolija.2 “Hiljadu i jedna noć”, uobičajeno zvana “Arabijske noći”.3 Ovo je, uzgredno, možda najveći argument koji posedujemo, izguran do svoje krajnosti,

  protiv teorije Advaitista.

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  14

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  15/150

  Engleska deca se uče ( pace Čin Edukacije) da Univerzum leži u beskonačnomProstoru; Hinduska deca, u Akaši, što je ista stvar.

  Oni Evropljani koji idu malo dublje da nauče od Fihtea, da je pojavniUniverzum kreacija Ega; Hindusima, ili Evropljanima koji uče pod HinduskimGuruom, biva rečeno, da se pod Akašom podrazumevaČitakaša. Čitakaša jesmeštena u „Trećem Oku“, tj. u mozgu. Preuzimanjem viših dimenzija prostora, mimožemo pripojiti ovo lice Realizmu; ali nema potreba da se toliko mučimo.

  Kako je istina za običan Univerzum, da su svi osećaji-utisci zavisni od promenana mozgu,1 mi moramo uključiti iluzije, koje su na kraju krajeva osećaji-utisci kaošto su i „realnosti“, u klasu „pojava zavisnih od moždanih promena.“

  Magične pojave, međutim, spadaju pod posebnu pod-klasu, s obzirom da suvoljne, i njihov uzrok je serija „realnih“ pojava nazvanih operacijamaceremonijalne Magije.

  Ove se sastoje od:(1) Vid.

  Krug, kvadrat, trougao, posude, lampe, odore, pribor, itd.(2) Zvuk.

  Prizivanja.(3) Miris.

  Mirisi.(4) Ukus.

  Pričešća.(5) Dodir.

  Kao pod (1)(6) Um.

  Kombinacija svih ovih i razmišljanje o njihovom značaju.Ovi neobični utisci (1-5) proizvode moždane promene; odatle je njihov zbir (6)neobične vrste. Njihovo projektovanje nazad u očigledan pojavni svet je zatoneobično.

  __________________ ________________________________________________________ ____ 1 Misao je izlučenje mozga (Vajsman). Svesnost je funkcija mozga (Haksli).

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  15

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  16/150

  U ovome se sadrži realnost operacija i dejstva ceremonijalne magije,1 i jashvatam da je izvinjenje obilno, dokle god se „dejstva“ odnose samo na onefenomene koji se pojavljuju samom magičaru, pojava duha, njegov razgovor,mogući šokovi zbog nesmotrenosti, i tako dalje,čak do ekstaze sa jedne strane, ismrti ili ludosti sa druge.

  Ali može li se bilo koji od dejstva opisanih u ovoj našoj knjizi Goecia postići, iako je tako, možeš li dati racionalno objašnjenje okolnosti? Tako vi kažete?

  Mogu, i hoću.Duhovi Goecie su delovi ljudskog mozga. Njihovi pečati predstavljaju (G-din Spenserova projektovana kocka) metode

  stimulisanja i regulacije tih naročitih tački (kroz oko).Imena Boga su vibracije sračunate da uspostave:(a) Opštu kontrolu nad mozgom. (Uspostavljanje funkcija srodnih tananom

  svetu).(b) Kontrolu nad mozgom detaljno. (Čin ili vrsta Duha).(c) Kontrola nad jednim određenim delom. (Ime Duha).Mirisi pomažu krozčulo mirisa. Uobičajeno mirisće težiti kontrolisanju velike

  površine; ali postoji atribucija mirisa slovima alfabeta, dopuštajući pojedincu, preko Kabalističke formule, da sroči ime Duha.

  Ne moram ulaziti u iscrpniju diskusiju o ovim tačkama;inteligentančitalacće lako dopuniti šta nedostaje.Ako, onda, ja kažem, sa Solomonom:„Duh Cimieris uči logiku“, ono što mislim je:„Ovi delovi mojeg uma koji su od koristi logičkoj sposobnosti mogu biti

  stimulisani i razvijeni prateći proces nazvan „Prizivanje Cimierisa“.“I to je čisto materijalistički racionalna izjava; nezavisna je od bilo koje

  objektivne hijerarhije u potpunosti. Filozofija nema ništa da kaže; a Nauka možsamo obustaviti osudu, vršeći pravilnu i metodičnu istragu navedenihčinjenica.

  ___________________ _______________________________________________________ ____ 1 Pored njene vrednosti u postizanju jedno-smernosti. O ovom predmetu zanimljivo j

  konsultuvati mojtycarb . [Berašit, Esej o Ontologiji: kasnije svezano sa Mačem Pesme u tomuII Sabranih Dela A.K.-a]

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  16

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  17/150

  Nažalost, ne možemo se tu zaustaviti. Solomon nam obećava da možemo (1)steći informacije; (2) uništiti neprijatelje; (3) razumeti glasove prirode; (4) steći blago; (5) lečiti bolesti, itd. Uzeo sam ovih pet moći nasumično; obzir o prostorumi zabranjuje da ih sve objasnim.

  (1) Dovodičinjenice iz podsvesti.(2) Ovde dolazimo do interesantnečinjenice. Zanimljivo je primetiti suprotnost

  između plemenitih sredstava i očigledno podmuklih ciljeva magičnih rituala. Ovodrugo su maske za uzvišene istine. „Uništii naše neprijatelje“ je shvatiti iluzijudualnosti, pobuditi saosećanje. (Ah! G-dine Vejti,1 svet Magije je ogledalo, ukojem ko vidi gadost je gad.)

  (3) Pažljivi prirodnjakće razumeti mnogo od glasova životinja koje je dugo proučavao. Čak i dete zna razliku između mačijeg mjaukanja i predenja.Sposobnost se može uveliko razviti.

  (4) Poslovni kapacitet se može stimulisati.(5) Nenormalna stanja tela se mogu ispraviti, a obuhvaćena tkiva vraćenanazad u tonus, pokornošću strujama začetim u mozgu.Tako i za sve druge pojave. Nema ishoda koji je istinski i neophodnočudestan. Naša Ceremonijalna Magija se stanjuje, tako, u seriju sitnih, premda naravno

  empirijskih, psiholoških eksperimenata, i svako ko hoće da ih sprovedeinteligentno ne mora se plašiti rezultata.

  Ja imam svo zdravlje, blago i logiku koja mi treba; ja nemam vremena za bacanje. „Postoji lav na putu.“ Za mene su ove prakse beskorisne; ali za korisdrugih manje srećnih ja ih dajem svetu, zajedno sa ovim objašnjenjem, iizvinjenjem, za njih.

  Verujem daće ovo objašnjenje omogućiti mnogim proučavaocima koji do ovde,detinjastom objektivnošću svojeg viđenja pitanja, nisu postigli nikakve rezultate,da uspeju; daće izvinjenje utisnuti našim podrugljivim ljudima nauke da bi proučavanje baciluma trebalo ustupiti mesto proučavanju bakuluma, manje većem-koliko velikom pojedinac shvata kada upoređuje štap sa Mahalingamom,2 kojim jeBrama poleteo brzinom 84000 jodžana u sekundi za 84000 mahakalpa, niz koji jVišnu sleteo brzinom 84000 kroresa džohanasa u sekundi za 84000 kroresamahakalpa-ipak nijedan nije dostigao kraj.

  Ali ja dostižem kraj. Kuća BoleskinFojers, Juli, 1903.

  1 Pesnik velikih sposobnosti. Uredio je knjigu nazvanu „O Crnoj Magiji i Savezima“ u kojozloglašava isto.

  2 Falus Šive Uništitelja. Zapravo je identičan sa Kabalističkim „Srednjim stubom“ „DrvetaŽivota“

  ______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  17

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  18/150

  BELEŠK . - Nameravao sam na ovom mestu da posvetim malo pažnje izdanju(spasi obeležje) Goecie G-dina A. E. Vejtia u „Knjizi Crne Magije.“

  Ali sveži pregled tog dela otkriva da je to takva papazjanija dvadeset-petogreda otrcanog školarskog žurnalizma da me gnušanje primorava da se suzdržimMogu tek pomenuti da su otisci štampe iskvareni i pečati gadno nacrtani. Da dam jedan konkretan primer: na str. 202, G-din Vejti zapaža:

  „Ovo“ (da je sastavljač Lemegetona bio upoznat sa N. T.) „je dokazanonagoveštajem u Trećoj Zakletvi na Živuća Stvorenja u Apokalipsi.“

  Nema nijednog takvog nagoveštaja!U Drugoj Zakletvi, jer ja sam ispravio G-din Vejtievu nehatnu grešku, postoj

  nagoveštaj na Živuća Stvorenja; postoji takođe nagoveštaj na ista bića u Apokalipsi.Argument tada stoji:Knjiga Hronika se odnosi na Kralja Solomona (nepoznat datum).G-din Vejti se poziva na Kralja Solomona (1898).Zato,Autor Knjige Hronika je bio upoznat sa G-din Vejtievom knjigom.1 Zaključićemo sa sažaljavanjem autora Knjige Hronika.

  ___________________ _______________________________________________________ ____ 1 Čak i odvojeno od ovoga, ako su Živuća Bića zaista postojeća bića - što bi ime

  nagoveštavalo - argument stoji:Rig-Veda,Stari Zavet,Insidecompletuar Britanniaware,Mač Pesme

  svi nagoveštavaju Sunce. postoji zajednički izvor u literaturi.

  Zabluda G-din Vejtija je u redu, mada, za ljude koji nikada nisu držali Živuća Stvorenja, nitičak postigličetvrtu u Bridžu.

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  18

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  19/150

  LEMEGETON VEL CLAVICULA SALOMONIS REGIS PRELIMINARNA DEFINICIJA MAGIJE.1

  MAGIJA je Najviše, naj-Apsolutnije, i naj-Božanskije Znanje PrirodneFilozofije, napredno u svojim radovima i predivnim operacijama kroz razumevanjunutrašnjih skrivenih vrlina stvari; tako da kada se pravi Agensi2 primene naodgovarajuće Pacijente,3 čudni i zavidni efektiće se proizvesti. Odatle su magičariduboki i marljivi istražitelji Prirode; oni, usled svoje veštine, znaju kako da predosete napor,4 što će prostom izgledati kaočudo.

  Origen rekaše da Magična Umetnost ne sadrži ništa logično, i mada bi trebalo,već da ona ne sme biti Zla, ili predmet prezira ili podsmeha; i razlikuje Prirodnu Magiju od onoga što je Diabolič no.

  Apolonius Tijane je izvodio jedino Prirodnu Magiju, pomoću koje je vršiodivne stvari.Filo Hebreus rekaše da je istinska Magija, pomoću koje dolazimo dorazumevanja Tajnih Radova Prirode, toliko daleko od preziranja da su je najvećiMonarsi i Kraljevi proučavali. Nipošto! među Persijancima niko nije mogaovladati ukoliko nije bio vešt u ovoj VELIKOJ UMETNOSTI.

  Ova Plemenita Nauka sečesto degenerisala, od Prirodne postajala Diabolič na,a iz Istinske Filozofije se pretvarala Nigromantiju.5 Što se može potpuno teretiti nanjene sledbenike, koji su, zloupotrebljavajući ili ne bivajući umešni tom Visokom iMističnom Znanju, trenutno podlezali iskušenjimaSatona, i koji su od njegovestrane dovođeni u zabludu u Proučavanje Crne Umetnosti. Otud Magija leži usramoti, a oni koji je traže su vulgarno procenjivani kaoČ arobnjaci.

  ____________________ ________________________________________________________ __ 1 Ova Preliminarna Definicija Magije je pronađena u vrlo retkim Spisima, i verovatno je

  kasnija od tela dela.2 Ili Aktivni.3 Ili Pasivne.4 Ili Dejstva.5 Ili Crnu Umetnost, odvojena od Nekromantije, ili Divinacije po Mrtvima.

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  19

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  20/150

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  21/150

  TREĆI DEO je oDuhovima koji vladajuPlanetarnim Satima, i kojiDuhovi pripadaju svakomstepenu, Znakovima,Planetama u Znacima. Nazvana PAULINEUMETNOST, itd.

  TREĆA KNJIGA, zvanaARS PAULINA, iliUmetnost PAULINE, se bavi Duhovimadodeljenim svakomstepenu od 360 StepeniZodiaka, i takođeZnacima, i o Planetama uZnacima, kao i o Znacima.

  TREĆI DEO je oDuhovima koji vladajuPlanetarnim Kućama, i otome koji Duh pripadakojem Stepenu Znaka, i oPlanetama u Znacima. Ovo je nazvano PAULINEUMETNOST.

  TREĆI DEO je Knjigakoja upravlja PlanetarnimKućama, i koji Duhovi pripadaju kojem stepenuZnaka, i Planetama uZnacima. Zvana PaulinskaUmetnost.

  ČETVRTI DEO oveknjige je nazvanALMADELSOLOMONA, koji sadržione duhove koji vladaju saČetiri Visine, ili 360Stepeni Zodiaka.Ova dva poslednja RedaDuhova su Dobra, i trebaju biti tražena za Božanskatraženja, itd. i zovu seTEURGIA.

  ČETVRTA KNJIGAzvana, ARS ALMADELSALOMONIS, iliUMETNOST ALMADELSOLOMONA, se tiče onihDuhova koji su postavljennadČetvrtinama Visina.Ove dve poslednje pomenute Knjige,UMETNOST PAULINE iUMETNOST ALMADEL,se odnose na DobreDuhove jedino,čije znanjese može dobiti kroztraženje Božanskog. Ovedve Knjige se klasirajuzajedno pod ime Prvog iDrugog Dela KnjigeTEURGIA SOLOMONA.

  ČETVRTI DEO oveKnjige je nazvanaALMADELSOLOMONA, koja sadržione Duhove koji vladajusa Četiri Visine, ili 360Stepeni Zodiaka.Ova dva Zadnja RedaDuhova su Dobri, i zovuse TEURGIA, i trebaju setražiti pomoću Božanskogtraženja, itd.

  ČETVRTI DEO je Knjigazvana ALMADELSOLOMONA, koja sadržiDvadesetČetiri GlavnaDuha koji upravljaju saČetiri Visine, ili 360Stepeni Zodiaka.Ova dva poslednja RedaDuhova su Dobri, i zovuse TEURGIA, i trebaju bititraženi pomoću BožanskogTraženja.

  PETI DEO je KnjigaBeseda i Molitvi koje jeMudri Solomon koristio naOltaru u Hramu. Koji sunazvani Ars Nova, što je

  otkriveno Solomonu odonog Svetog Anđela Bogazvanog MIHAEL; i on jetakođe primio mnogekratke Beleške napisanePrstom Boga, koje suobjavljene njemu od pomenutog Anđela saUdarima Groma; bez kojihBeleški Kralj Solomonnikada nije postizao svojeveliko znanje, jer je ponjima on saznao sve

  Umetnosti i Nauke i Dobrei Loše; iz ovih beleški jezvana NOTARSKAUMETNOST, itd.

  PETA KNJIGALemegetona je ona Molitvii Beseda. Koje je SolomonMudri koristio nadOltarom u Hramu. I

  naslovi odavde su ARS NOVA, NOVAUMETNOST, NOTARSKAUMETNOST. Što je bilootkriveno njemu odMIHAELA, tog SvetogAnđela Boga, u gromu imunji, i on je dalje primiood gore pomenutogAnđela određene Beleškenapisane Rukom Boga, bez kojih Veliki Kralj

  nikada ne bio postigaonjegovu veliku Mudrost, jer odatle je saznao svestvari Nauke i Umetnosti bilo Dobre ili Zle.

  PETI DEO je KnjigaBeseda i Molitvi koje jeMudri Solomon koristionad Oltarom u Hramu.Koja je zvana ARS

  NOVA, koja je otkrivenaSolomonu od strane togSvetog Anđela Bogazvanog MIHAEL; i on jetakođe primio mnogekratke Beleške pisanePrstom Boga, koje su muobjavljene od pomenutogAnđela sa UdarimaGroma; bez kojih BeleškiKralj Solomon nikada ne bi postigao njegovu VelikuMudrost, jer pomoću njih

  je za kratko vreme ondobio Znanje svihUmetnosti i Nauka iDobrih i Zlih; od ovihBeleški je nazvana NOTARSKAUMETNOST, itd.

  Ove Najsvetije Misterijesu otkrivene Solomonu.

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  21

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  22/150

  Sada u ovoj Knjizi LEMEGETONA je sadržana cela Umetnost SolomonaI premda ima mnogih drugih Knjiga za koje se kaže da su njegove, tek nijedna sne može uporediti sa ovom, jer ova ih sadrži sve. Iako ima naslova sa nekimdrugim Imenima Knjiga, KNJIGA HELSIOLA, koja je potpuno ista ovoj poslednjoj Knjizi Lemegetona zvanoj ARS NOVA ili ARS NOTORIA, itd.

  Ove Knjige su isprva nađene u Kaldejskom i Hebrejskom Jeziku u Jerusalimuod strane Jevrejskog Rabina; i on ih je preveo u Gr čki jezik i odatle u Latinski, kaošto je rečeno.1

  ___________________ _______________________________________________________ ____ 1 Samo prva od ovih pet knjiga je ovde izdana; astralno protivljenje uzgredno izdavanj

  svakog magičnog spisa ne treba biti okrivljeno za ovo; već angažovanje prevodioca u pitanjimadrugog značaja, kao što je prethodno nagovešteno. Ovaj istinski život ovogčoveka i njegovihsaradnika, sa verodostojnim prikazom njihovih istraživanja u magijskim umetnostima, itd., može potražiti u mojem predstojećem tomu:

  “Istorija Reda Zlatne Zore.” - Urednik.

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  22

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  23/150

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  24/150

  2. G RES . Drugi duh je Vojvoda zvan AGREAS ili AGARES. On je podmoći Istoka, i dolazi u obliku starog svetloputogčoveka, koji jaše na krokodilu,noseći jastreba kokošara u svojoj šaci, pa ipak blag u pojavi. Ončini da sezaustavljaju oni koji tr če, te vraća nazad odbegle. On podučava sve jezike i govoreodmah zatim. Ima snagu takođe da razara dostojanstva i duhovna i svetska, pa prouzrokuje zemljotrese. Bio je od Reda Vrlina. Ima pod svojom vlašću 31 LegijuDuhova. I to je njegov Pecat ili značaj kojićes ti nositi kao Lamen pred sobom.

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  24

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  25/150

  3. V SS GO . Treći je moćni Princ, koji je iste naravi kao AGARES. Zove seVASSAGO. Taj Duh je dobre naravi, a njegova služba je izjavljivati stvari prošle buduće, otkrivati sve skrivene i izgubljene stvari. On vlada nad 26 Legija Duhovai to je njegov Pečat.

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  25

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  26/150

  4. S MIGIN , ili G MIGIN . Četvrti Duh je SAMIGINA, veliki Markiz.Javlja se u obliku malog konja ili magarca, i tada se pretvara u ljudski oblik nazahtev Majstora. On govori hrapavim glasom. Vlada nad 30 Legija Nižih. O podučava sve slobodne nauke, i izveštava o mrtvim dušama, koje su umrle u grehuA njegov Pečat je ovaj koji treba nositi pred Magom kad je zazivač.

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  26

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  27/150

  5. M RB S . Peti Duh je MARBAS. On je veliki Predsednik, a javlja se najpreu obliku velikog lava, a posle, na zahtev Majstora, preuzima ljudski oblik. Onistinito odgovara o istinitim i skrivenim stvarima. Prouzrokuje bolesti i leči ih.Opet, on daje veliku mudrost i znanje u mehaničkim umetnostima, i može pretvarati ljude u druge oblike. On upravlja nad 36 Legija Duhova. A njegov Pečat je ovaj, koji treba nositi kao što je gore rečeno.

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  27

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  28/150

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  29/150

  7. MON . Sedmi Duh je AMON. On je Markiz velikih moći, i najmračniji.Javlja se kao vuk sa zmijskim repom, bljujući iz svojih usta vatrene plamenove, alina zapovest Maga on uzima na sebe oblikčoveka sa psećim zubima smeštenim uglavi kao u gavrana, ili kaočovek sa gavranovom glavom. Govori sve, i prošlost i budućnost. On izaziva osvete i smiruje rasprave među prijateljima. Vlada nad 40Legija Duhova. Njegov Pečat je ovaj koji se mora nositi kao gore navedeno.

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  29

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  30/150

  8. B RB TOS . Osmi Duh je BARBATOS. On je veliki Vojvoda, a javlja sekad je Sunce u Strelcu, sačetiri plamenita Kralja u društvu njihovih velikih trupa.Daje razumevanje pesme ptica, i glasovima drugih stvorenja, takvih kao lajanj pasa. On otvara skrivena blaga, koja su skrivenačarolijama Magova. On je iz RedaVrlina, od kojih zadržava neki deo, pokazuje sve prošlo i buduće, miri prijatelje ione koji su u Moći. On vlada nad 30 Legija Duhova. Njegov Pečat poslušnosti jeste ovaj, koji nosi pred sobom kao što je gore spomenuto.

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  30

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  31/150

  9. P IMON . Deveti Duh u ovom redu je PAIMON, veliki Kralj, vrlo poslušanLuciferu. On se javlja u oblikučoveka koji sedi na dvogrboj kamili s najslavnijomkrunom na glavi. Pred njim ide mnoštvo Duhova, kao ljudi sa trubama i zvonimašto lepo odzvanjaju, i sa svim drugim vrstama muzičkih instrumenata. Ima jak glas pa grmi kad prvi put dolazi, a njegov glas (govor) je takav da Mag ne može dobrrazumeti ako ga ne može primorati. Taj duh može ovladati svim umetnostima naukama, i drugim tajnim stvarima. On može otkriti šta je u zemlji i ono što je povodom, i ono što je razum, i gde je on, ili koju god stvar želis saznati. Dajedostojanstvo i potvr đuje ga. On veže ičini bilo kogčoveka podvrgnutog Magu,ako on to želi. On daje dobre Familijare (kućne duhove), takve koji mogu podučavati sve umetnosti. Njega moraš gledati prema zapadu. Iz Reda je VlastiOn ima pod sobom 200 Legija Duhova - deo njih su iz Reda Anđela, a drugi deo izReda Moćnika.

  Ako zoveš ovog Duha, samog Paimona, moraš mu prineti neku zrtvu, pratiće gadva Kralja po imenu LABAL i ABALIM, i takođe drugi Duhovi koji su iz RedaMoći u njegovoj skupini, i 25 Legija. A ti Duhovi koji su podložni njima nisu uveks njima, dok ih Mag ne prisili. Njegov Pečat jeste ovaj koji se mora nositi kaoLamen pred tobom...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  31

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  32/150

  10. BUER . Deseti Duh je BUER, veliki Predsednik. On se javlja u Strelcu i to je njegov oblik kad je Sunce tamo. On podučava filozofiju, moralnu i prirodnu,logičku umetnost, takođe vrline svih trava i biljaka. On zaceljuje sve preteranosti učoveku, a daje dobre Familijare. Upravlja nad 50 Legija Duhova, a njegov karakte poslušnosti je onaj koji moraš nositi ako ga zazivaš da se javi.

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  32

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  33/150

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  34/150

  12. SITRI . Dvanaesti Duh je SITRI. On je veliki Princ, a javlja se prvo sleopardovom glavom i grifonovim krilima, ali na naredbu Majstora Egzorcizm preuzima ljudski oblik, i to vrlo lep. Rasplamsava muškar čevu ljubav premaženama, a žene ljubavlju prema muškarcima, i uzrok je da se oni pokazuju nagimako poželi. Upravlja nad 60 Leguja Duhova. Njegov pečat je ovo, koji trebaš nositi pred sobom.

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  34

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  35/150

  13. BELETH . Trinaesti Duh zove se BELETH (BILETH ili BILET). On jemoćni Kralj i strašan. On je na bledom konju sa trubama i drugim vrstamamuzičkih instrumenata koji sviraju pred njim. On je vrlo besan kad se prvi put javlja, tj. dok Egzorcist odlaže svoju odvažnost. Da bi učinio ovo on mora držatileskov štap u ruci, udarivši njime južni i istočni deo, ocrtavsi trougao izvan krugamora zapovediti da uđe u nega okovima i nalozima Duhova kako sledi nakonovoga. Ako on ne uđe u trougao, na vaše pretnje, ponovi predstavu tih okova ičari pred njim i tadaće on popustiti, ući i učiniti ono što zapoveda Egzorcist. Ali on jeveliki Kralj i treba ga primiti s poštovanjem, kao što točine Kraljevi i Prinčevi kojiga prate. Moraš uvek imati srebrni prsten na srednjem prstu ili levu ruku držati nsvome licu da bi se zaštitio od gorućeg daha besnog Duha (vidi Magički Krug),kao što čine još pred AMAYMON-om. Taj veliki Kralj BELETH prouzrokujesvaku ljubav i muškarca i žene, dok Majstor Egzorcist nije ispunio njegovu željuOn je iz Reda Moći, i vlada nad 85 Legija Duhova. Ovo je njegov Plemeniti pečat,koji se mora nositi pred tobom tokom rada.

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  35

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  36/150

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  37/150

  15. ELIGOS . Petnaesti Duh je ELIGOS, veliki Vojvoda, a javlja se u oblikudobroćudnog viteza, koji nosi koplje kao znak i zmiju. On otkriva skrivene stvari poznaje događaje kojiće se desiti, i ratove, i kakoće se vojnici suočiti. On je uzrokljubavi gospode i velikih osoba. On upravlja nad 60 Legija Duhova. Ovo mu jPečat...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  37

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  38/150

  16. ZEP R . Šesnaesti Duh je ZEPAR. On je veliki Vojvoda, i javlja se ucrvenoj opremi sa oklopom, kao vojnik. Njegov zadatak je prouzrokovati da ženvole muškarce, i uvesti ih zajedno u ljubav. On takođe čini da se oni svlače.Upravlja nad 26 Legija Nižih Duhova, a Pečat mu je ovaj kojem se on pokoravaako ga vidi.

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  38

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  39/150

  17. BOTIS . Sedamnaesti Duh je BOTIS, veliki Predsednik i Grof. On se javljanajpre u obliku gadne otrovnice, na naredbu Maga uzima ljudski oblik sa velikimzubima i dva roga, noseći sjajan i oštar mač u ruci. Govori o svemu prošlom i budućem, pomiruje prijatelje i neprijatelje. Vlada nad 60 Legija Duhova, i evonjegovog Pečata...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  39

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  40/150

  18. B THIN . Osamnaesti Duh je BATHIN. On je moćan i snažan Vojvoda.Javlja se kao snažančovek sa zmijskim repom koji sedi na svetlom konju (ilimagarcu). Poznaje osobine trava i dragog kamenja, i može prenositi ljude naglo i jedne zemlje u drugu. Vlada nad 30 Legija Duhova. Ovo je njegov Pečat koji semora nositi kako je gore rečeno.

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  40

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  41/150

  19. S LLOS . Devetnaesti Duh je SALLOS (ili SALEOS). On je velik i moćanVojvoda, a javlja se u obliku elegantnog vojnika što mirno jaše na krokodilu, svojvodskom krunom na glavi. On je uzrok ženske ljubavi prema muškarcu, muške prema ženi, i upravlja nad 30 Legija Duhova. Ovo mu je Pečat...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  41

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  42/150

  20. PURSON . Dvadeseti Duh je PURSON, veliki Kralj. Njegova pojava je prijatna, poputčoveka lavljeg lica, koji nosi strašnu otrovnicu u ruci i jaše namedvedu. Pred njim idu mnogi trubači svirajući. Poznaje mnoge skrivene stvari,može otkriti blago i reći sve prošlo, sadašnje i buduće. Može uzeti telo ljudsko ilivazdušno, i odgovara istinito na sve zemaljske stvari, tajne i božaske, i o stvaranjSveta. Donosi sa sobam Familijare i pod njegovom zapovešću su 22 LegijeDuhova, delom iz Reda Vrlina a delom iz reda Prestola. Njegov Znak, Pečat, iliKarakter je ovo,čemu on iskazuje poslušnost, kojićes nositi u vreme akcije...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  42

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  43/150

  21. M R X . Dvadesetprvi Duh je MARAX (u nekim kodeksima pisanoMORAKX). On je veliki Grof i Predsednik. Javlja se kao veliki bik s ljudskimlicem. Zadatak mu je načiniti velike poznavaoce astronomije i svih slobodnihnauka. Daje dobre Familijare, mudre, koji poznaju vrline dragocenih trava kamenja. Upravlja nad 30 Legija Duhova, a Pečat mu je ovo, koji se mora napravitii nositi kao što je gore rečeno...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  43

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  44/150

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  45/150

  23. IM . Dvadesettreći Duh je AIM. On je veliki snažni Vojvoda. Javlja se uobliku lepogčoveka, ali sa tri glave, prva zmije, drugačoveka sa dve zvezde načelu, treća je kao u teleta. Jaše na otrovnici noseći vatreni ugarak u svojoj ruci,kojim potpaljuje gradove i velike trgove.Čini te duhovitim na sve moguće načine idaje ispravne odgovore na sve privatne stvari. Upravlja nad 26 Legija NižihDuhova, a njegov Pečat je ovo, kojićes nositi kao što je gore rečeno...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  45

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  46/150

  24. N BERIUS . Dvadesetčetvrti Duh je NABERIUS. On je najvaljanijiMarkiz, a prikazuje se u obliku crnog ždrala koji leprša oko kruga, i kad on govorhrapav mu je glas.Čini ljude lukavim u svim umetnostima i naukama, posebno uumetnosti retorike. Vraća izgubljena dostojanstva i počasti. Upravlja nad 19 LegijaDuhova. Ovo mu je Pečat koji valja nositi...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  46

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  47/150

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  48/150

  26. BUNE , ili BIMÉ . Dvadesetsesti Duh je BUNE (BIME ili BIM). On jesnažan, velik i moćan Vojvoda. Javlja se u obliku zmaja s tri glave, jedna psa, jedna grifona a jednačoveka. Govori visokim i ugodnim glasom. Menja mestomrtvih i uzrok je da se Dusi koji su pod njim sakupljaju zajedno na vašimgrobovima. On daje bogatstvočoveku, čini ga mudrim i rečitim. Daje istiniteodgovore na pitanja. Upravlja sa 30 Legija Duhova. Njegov pečat je ovo, komeukazuje poštovanje. On ima još jedan pečat (koji je prvi od ovih ali poslednji jenajbolji).

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  48

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  49/150

  27. RONOVÉ . Dvadesetsedmi Duh je RONOVE. Javlja se u oblikučudovista.Podučava vrlo dobro o umetnosti retorike, daje dobre sluge, znanje jezika i usluges prijateljima ili neprijateljima. On je Markiz i veliki Grof, ima podzapovedništvom 19 Legija Duhova. Ovo mu je Pečat...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  49

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  50/150

  28. BERITH . Dvadesetosmi Duh u redu, kako ih je Solomon povezao zove seBERITH. On je moćan, velik i strašan Vojvoda. Ima dva druga imena što su mu ihljudi dali nedavno, npr. BEALE ili BEAL, i BOFRY ili BOLFRY. Javlja se uobliku crveno odevenog vojnika sa zlatnom krunom na glavi koji jaše crvenogkonja. Daje istinite odgovore za prošlost, sadašnjost i budućnost (to nije u skladu stvrdnjom da je veliki lažljivac i da se u njega ne možeš uzdati). Moraš se posluzit jednim prstenom kad ga zazivaš, kako smo pre rekli u vezi sa Belethom (Duh br.13). On može pretvoriti sve metale u zlato. Može dati dostojanstva i može ihučvrstiti učoveku. Govori vrlo razgovetnim i suptilnim glasom. Veliki je lažljivaci ne možete se pouzdati u njega. Vlada nad 26 Legija Duhova. Njegov Pečat jeovo...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  50

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  51/150

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  52/150

  30. FORNEUS . Trideseti Duh je FORNEUS. On je moćan i velik Markiz, a javlja se u obliku velikog morskogčudovista. On naučava ičini da se ljudičudesnorazumeju u umetnost retorike. Uzrok je da ljudi steknu dobro ime, dačuvaju znanjei razumevanje jezika.Čini da neko bude zavoljen od svojih neprijatelja, isto kao odsvojih prijatelja. Vlada nad 29 Legija Duhova, delom iz Reda Prestola, delom izReda Anđela. Ovo mu je Pečat, koji nosi...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  52

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  53/150

  31. FOR S . Tridesetprvi Duh je Foras. On je moćni Predsednik, javlja se uformi jakogčoveka u ljudskom obliku. Može dati razumevanje ljudima kako moguupoznati vrednost svih trava i dragog kamenja. Podučava umetnost logike i etike usvim njihovim delovima. Ako želiš, ončini ljude nepobedivim (više na mentalnom planu), da dugo žive i da budu rečiti. Može otkriti blago i pokriti izgubljene stvari.Vlada nad 29 Legija Duhova i njegov Pečat je ovaj koji nosiš...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  53

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  54/150

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  55/150

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  56/150

  34. FURFUR . Tridesetčetvrti Duh je FURFUR. On je velik i moćan Grof, kojise javlja u obliku jelena s vatrenim repom. Nikad ne govori istinu ako nije prisiljeili naveden unutar jednog trougla. A kad je unutra, uzeće na sebe oblič je Anđela.Ako mu se zapoveda, govori hrapavim glasom. Drage voljeće pokrenuti ljlubavizmeđu muškarca i žene. Može izazvati munje, gromove, žege i velike oluje. Akomu se zapovedi, daje prave odgovore o stvarima tajnim i božanskim. Vlada nad 2Legija Duhova. A njegov Pečat je ovaj...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  56

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  57/150

  35. M RCHOSI S . Tridesetpeti Duh je MARCHOSIAS. On je velik i moćanMarkiz, najpre se javlja kao vuk s grifonovim krilima i zmijskim repom koji bljujvatru iz usta. Ali nakon nekog vremena po nalogu Egzorcista, uzima oblič ječoveka. Snažan je borac iz Reda Vlasti. Upravlja nad 30 Legija Duhova. Rekao jsvojem upravitelju, koji je Solomon, da se nakon 1200 godina nada povratku nSedmo Prestolje. A njegov Pečat je ovo, valja ga napraviti i nositi kao Lamen...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  57

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  58/150

  36. STOL S , ili STOLOS . Tridesetšesti Duh je STOLAS (ili STOLOS). On jevelik i moćan Princ, što se pred Egzorcistom javlja u prilici snažnog gavrana, ali posle uzima oblič je čoveka. Podučava umetnost astronomije i osobine trava idragog kamenja. Vlada nad 26 Legija Duhova, a Pečat mu je ovaj...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  58

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  59/150

  37. PHENEX . Tridesetsedmi Duh je PHENEX (ili PHEYNIX). On je velikiMarkiz, a javlja se kao ptica Feniks s dečijim glasom. Peva mnogo divnih nota pred Egzorcistom, na šta se on ne sme osvrtati, nego ga malo-pomalo prisiliti nljudsko oblič je. Tada će, ako se od njega traži, ončudesno govoriti o svimneobičnim naukama. On je dobar i inzvanredan pesnik. Biće voljan da izvrši tvojezahteve. I on se nada povratku na Sedmo Prestolje nakon 1200 godina, kao što jrekao Solomon. Vlada nad 20 Legija Duhova, a njegov Pečat je ovo, što ga nosi...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  59

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  60/150

  38. H LPHUS , ili M LTHUS . Tridesetosmi Duh je HALPHAS (MALTHUSili MALTHAS). On je veliki Grof, a javlja se u spodobi goluba dupljaša. Govorhrapavim glasom. Zadatak mu je da gradi kule, snabdeva ih oružjem i municijom raspoređuje ratnike. Vlada nad 26 Legija Duhova, a njegov Pečat je ovaj...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  60

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  61/150

  39. M LPH S . Tridesetdeveti Duh je MALPHAS. Javlja se najpre kao vrana,ali posle će staviti na sebe ljudsko oblič je na zehtev Egzorcista, i govorićehrapavim glasom. On je moćni Predsednik i pun snage. Može graditi kuće i visoketornjeve, može ti navesti šta neprijatelji žele, njihove misli i ono šta su učinili. Dajedobre Familijare. Ako mu prineseš žrtvu, primiće je ljubazno i dragovoljno, aliće prevariti onoga koji je prinosi. Vlada nad 40 Legija Duhova, a Pečat mu je ovo...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  61

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  62/150

  40. RÄUM . Četrdeseti Duh je RAUM. On je veliki Grof, a javlja se najpre uobliku vrane, ali nakon naloga Egzorcista na sebe stavlja ljudsko oblič je. Pozadatku krade blago iz kraljevskih kuća i nosi ga gde mu se naredi. Razara gradove,dostojanstva ljudi, govori sve prošlo, što jest, i štoće biti. Prouzrokuje ljubavizmeđu prijatelja i neprijatelja. On beše iz Reda Prestola, vlada nad 30 LegijaDuhova, a Pečat mu je ovo, što ga nosiš kao što je pre toga rečeno...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  62

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  63/150

  41. FOC LOR . Četrdesetprvi Duh je FOCALOR (FORCALOR iliFURCALOR). On je moćan i snažan Vojvoda. Javlja se u oblikučoveka sagrifonovim krilima. Zadatak mu je ubijati ljude, potapati ih u vodu, rušiti ratne brodove, jer on ima snagu nad vetrom i morem, ali neće ozlediti nijedno biće akomu Egzorcist zapovedi protivno. On se isto nada povratku na Sedmo Postoljenakon 1000 godina. Vlada nad 30 Legija Duhova, a Pečat mu je ovo...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  63

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  64/150

  42. VEP R . Četrdesetdrugi Duh je VEPAR (ili VEPHAR). On je Vojvodavelik i snažan, a javlja se poput morske device. Zadatak mu je upravljanje nadvodama, voditi brodove natovarene oružjem, oklopom i municijom. Na zahtevEgzorcista može odmah uzburkati mora i napuniti ih brodovima. Takođe čini daljudi umiru posle tri dana od gnojnih rana ili povreda i uzrokuje da se crvi razvijaju njima. Vlada nad 29 Legija Duhova, a Pečat mu je ovaj...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  64

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  65/150

  43. S BNOCK . Četrdesettreći Duh, kako im je kralj Solomon zapovedio dauđu u posudu od mesinga, zove se SABNOCK (ili SAVNOK). On je Markiz,moćan, velik i snažan. Javlja se u spodobi naoružanog vojnika s lavljom glavom jašući na svetlom konju. Zadatak mu je graditi, dobro zaštićene, visoke kule,utvr đenja i gradove. Može udariti ljude višednevnim ranama i gnojnim ozledama punih crva. Na zahtev Egzorcista daje dobre Familijare. Vlada nad 50 LegijDuhova, a Pečat mu je ovaj...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  65

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  66/150

  44. SH X . Četrdesetčetvrti Duh je SHAX (SHAZ ili SHASS). On je velikiMarkiz, a javlja se u oblič ju goluba dupljaša, govoreći hrapavim glasom, ali ipaksitnim. Po zadatku oduzima vid, sluh i razum, bilo kojegčoveka ili žene, kradenovac iz kraljevskih kuća, pa ga opet nosi za 1200 godina. Po zapovesti, dovesćekonje, ili bilo šta drugo. Moraš ga prvo staviti u trougao, inače će te lagati i prevariti. Može otkriti sve skrivene stvari, nečuvane od Zlih Duhova. Daje dobreFamilijare. Vlada nad 30 Legija Duhova, a Pečat mu je ovo...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  66

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  67/150

  45. VINE . Četrdesetpeti Duh je VINE (ili VINEA). On je veliki Kralj i Grof, a javlja se u oblič ju lava (ili s lavljom glavom) jašući na vrancu i noseći otrovnicu usvojoj ruci. Po zadatku otkriva skrivene stvari, veštice, vešce, stvari sadašnje prošle i buduće. Na zahtev Egzorcista gradiće kule, rušiti kamene zivove, iuzburkati vode olujama. Vlada nad 36 Legija Duhova. Pečat mu je ovo, što nosiškako je gore rečeno...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  67

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  68/150

  46. BIFRONS . Četrdesetšesti Duh je BIFRONS (BIFROUS ili BIFROVS). On je Grof, a javlja se u oblikučudovista, ali na nalog Egzorcista, ubrzo preuzimačoveciju priliku. Njegov zadatak je da nekome omogući upoznavanje astrologije,gometrije i drugih umetnosti i nauka. Podučava vrline dragog kamenja i šuma. Onmenja i premešta mrtva tela, i pali prividne sveće na grobovima mrtvih. Ima podsvojom upravom 6 Legija Duhova, (verovatnije 60). Njegov Pečat je ovo, kojićeon priznati i podvrgnuti mu se.

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  68

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  69/150

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  70/150

  48. H GENTI . Četrdesetosmi Duh je HAAGENTI. On je Predsednik, a javlja se u obliku snažnog bika s grifonovim krilima. To je najpre, dok posle nnalog Egzorcista uzima ljudski izgled. Zadatak mu je učiniti ljude mudrima,uputivši ih u različite stvari. Pretvara sve metale u zlato, vino u vodu i vodu u vino.Upravlja s 33 Legije Duhova, a Pečat mu je ovo...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  70

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  71/150

  49. CROCELL . Četrdesetdeveti Duh je CROCELL (ili CROKEL). Javlja se uobliku Anđela. On je veliki i moćni Vojvoda, koji mistički govori o skrivenimstvarima. Podučava umetnost geometrije i slobodne nauke. Na egzorcistov nalogizazvaće jake šumove, poput hukanja mnogih voda, i bez blizine vode. Zagrevavodu i otktiva kupke. Beše iz Reda Moći, pre svog pada, kao što je izjavio kraljuSolomonu. Upravlja s 48 Legija Duhova. Njegov Pečat je ovo, koji nosi kao što jenapred rečeno.

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  71

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  72/150

  50. FURC S . Pedeseti Duh je FURCAS. On je Vitez, a javlja se u oblič juokrutnog starca, sede glave i duge brade, jašući na svetlom konju s oštrim mačem uruci. Po zadatku podučava umetnost filozofije, astrologije, retorike, logike,hiromantije i piromantije, u svim delovima savršeno. Ima pod svojom vlašću 20Legija Duhova. Njegov Pečat je ovako napravljen...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  72

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  73/150

  51. B L M . Pedesetprvi Duh je BALAM. On je strašan, velik i moćan Kralj.Javlja se s tri glave, Prva je poput bika, drugačoveka, a treća je poput ovna. Imarep zmijski i plamteće oči. Jaše na divljem medvedu i nosi sokola u svojoj šaci.Govori hrapavim glasom, dajući ispravne odgovore o prošlom, sadašnjem i budućem. Omogućuje da ljudi postanu nevidljivi, i da budu duhoviti. Upravlja nad40 Legija Duhova. Njegov Pečat je ovo...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  73

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  74/150

  52. LLOCES . Pedesetdrugi Duh je ALLOCES (ili ALOCAS). On je Vojvoda,velik, moćan i jak, a javlja se u obliku vojnika (ili ratnika). Jaše na velikom konju.Lice mu je poput lava, vrlo crveno s plamenim očima. Govor mu je hrapav i vrlovelik. Podučava umetnost astronomije i sve slobodne nauke. Dovodi dobreFamilijare, a vlada nad 36 Legija Duhova. Njegov Pečat je ovo...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  74

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  75/150

  53. C MIO ili C ÏM . Pedesettreći Duh je CAMIO (ili CAIM). On je velikiPredsednik, a javlja se u obliku ptice zvane drozd, dok posle uzima izgledčovekakoji u ruci nosi britki mač. Kao da govori u gorućem pepelu ili vatrenom ugljevlju.Dobar je raspaljivač. Služba mu je davati ljudima razumevanje svih ptica, mukanjevola, lajanja pasa i drugih stvorova, i glasa vode. Daje prave odgovore o onome štće se dogoditi. Bio je iz Reda Anđela, ali sad upravlja nad 30 Legija PaklenihDuhova. Njegov Pečat je ovo, koji nosi...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  75

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  76/150

  54. MURMUR , ili MURMUS . Pedesetčetvrti Duh zove se MURMUR(MURMUS ili MURMUX). On je veliki Vojvoda i Grof, a javlja se u priliciratnika koji jaše na grifonu, s vojvodskom krunom na glavi. Pred njim idu njegovministri s velikim trubama što odjekuju. Podučava savršeno filozofiju, po voljiEgzorcista prisiljava duše umrlih da odgovaraju na pitanja. Bio je delom iz RedPrestola, a delom iz Reda Anđela. On sad vlada nad 30 Legija Duhova, a Pečat mu je ovo...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  76

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  77/150

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  78/150

  56. GREMORY , ili G MORI . Pedesetšesti Duh je GREMORY (iliGAMORY). On je Vojvoda, snažan i moćan, a javlja se u liku lepe žene s krunomvojvotkinje vezanoj oko struka koja jaše na velikoj kamili. Njegov zadatak je da proriče o prošlom, sadašnjem i budućem, o skrivenom blagu, i o tome gde ono leži,a pribavlja i ljubav žena mladih i starih. Upravlja nad 26 Legija Duhova, a njegovPečat je ovo...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  78

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  79/150

  57. OSÉ , ili VOSO . Pedesetsedmi Duh je OSE (VOSO ili OSO). On je velikiPredsednik, prikazuje se nejpre kao leopard, ali nakon malo vremena preuzimoblič je čoveka. Zadatak mu je učiniti nekoga oštroumnim u slobodnim naukama, idaje prave odgovore o Božanskim i Tajnim stvarima. Može pretvoriti Egzorcistu bilo koji oblik, tako dobro, da bude ubeđen da je on uistinu ta stvar ili oblik.Upravlja nad 3 Legije Duhova (verovatnije 30), a Pečat mu je ovo...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  79

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  80/150

  58. MY , ili VN S . Pedesetosmi Duh je AMY (ili AVNAS). On je velikiPredsednik, a javlja se prvo u obliku rasplamsale vatre, ali nakon malo vreman postaje ljudska spodoba. Služba mu je da nekoga učini savršenim znalcem uastronomiji i svim slobodnim naukama. Daje dobre Familijare i može nehoticeotkriti blago koječuvaju Duhovi. Upravlja nad 36 Legija Duhova i njegov Pečat jeovo...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  80

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  81/150

  59. ORI X , ili ORI S . Pedesetdeveti Duh je ORIAX (ili ORIAS). On jeveliki Markiz, javlja se u obliku lava (ili s lavljim licem). Jaše na snažnom i jakomkonju, sa zmijskim repom, a u desnoj ruci drži dve siktave zmijurine. Naučavavrline zvezda, zna kuće planeta i kako shvatiti njihove vrline. Pretvara ljude, dajeim dostojanstva, prelatske službe, potvrdu o tome i naklonost s prijateljima neprijateljima. Upravlja nad 30 Legija Duhova, a ovo mu je Pečat...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  81

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  82/150

  60. V PUL , ili N PHUL . Šezdeseti Duh je VAPULA (ili NAPHULA).On je Vojvoda velik, snažan i moćan, javlja se u obliku lava s grifonovim krilima.Zadatak mu je podučiti ljude u svim umetnostima i profesijama, takođe u filozofijii drugim naukama. Upravlja nad 36 Legija Duhova, a njegov Pečat ili Znak jeovako napravljen, nosićes ga kako je napred rečeno...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  82

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  83/150

  61. Z G N . Šezdesetprvi Duh je ZAGAN. Veliki Kralj i Predsednik, a javljase najpre u obliku bika s grifonovim krilima, ali nakon nekog vremena uzima nsebe ljudski oblik.Čini ljude duhovitim, može pretvoriti vino u vodu, a krv u vino,takođe vodu u vino. Može pretvoriti sve metale u novac vlastičiji je metal. Možečak napraviti lude mudrima. Vlada nad 33 Legije Duhova, a Pečat mu je ovo...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  83

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  84/150

  62. VOL C , V L K , V LU , ili U LUC . Šezdesetdrugi Duh je VOLAC(VALAK ili VALU ili UALAC). On je Predsednik, moćan i jak, a javlja se kaodete s anđeoskim krilima koje jaše na dvoglavom zmaju. Daje prave odgovore oskrivenom blagu i govori gde se mogu videti zmije. Ono što donese Egzorcistu bez ikakve sile ili nasilja, je upotrebljivo. Upravlja nad 38 Legija Duhova, a Pečatmu je ovo..

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  84

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  85/150

  63. NDR S . Šezdesettreći Duh je ANDRAS. On je veliki Markiz, koji se javlja u obliku anđela s glavom crnog noćnog gavrana. Jaše na snaznom crnomvuku, a ima i britak i sjajan mač u svojoj ruci. On seje neslogu. Ako Egzorcist nevodi brigu, onće pobiti njega i njegove bližnje. Vlada nad 30 Legija Duhova, aovo mu je Pečat...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  85

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  86/150

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  87/150

  65. NDRE LPHUS . Šezdesetpeti Duh je ANDREALPHUS. On je moćanMarkiz, a javlja se u obliku pauna uz veliku buku. Nakon nekog vremena preuzimljudski oblik. Može savršeno predavati geometriju,čineći ljude vrlo suptilnim utome, i svemu onom što pripada merama i astronomiji. Može pretvoritičoveka uoblič je ptice. Vlada nad 30 Legija Paklenih Duhova, a Pečat mu je ovo...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  87

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  88/150

  66. CIMEJES , CIMEIES , ili KIM RIS . Šezdesetšesti Duh je CIMEJES(CIMEIES ili KIMARIS). On je Markiz, moćan, velik, jak i snažan, a javja se kaohrabar ratnik koji jaše na dobrom vrancu. Vlada nad svim Duhovima u delovimAfrike. Savršeno naučava gramatiku, logiku, retoriku, otkriva izgubljene, skrivenestvari i blaga. Vlada nad 20 Legija Paklenih, a Pečat mu je ovo...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  88

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  89/150

  67. MDUSI S , ili MDUKI S . Šezdesetsedmi Duh je AMDUSIAS (iliAMDUKIAS). On je Vojvoda, velik i snažan, a javlja se najpre kao jednorog, alna Egzorcistov zahtev on staje pred njim u ljudskoj prilici,čineci da trube i svevrste muzičkih instrumenata ječe, al ne odmah i neposredno. Takođe, može prouzrokovati da se drveće savija i njiše po volji Egzorcistovoj. Daje inzvanredneFamilijare. Upravlja nad 29 Legija Duhova. Pečat mu je ovaj...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  89

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  90/150

  68. BELI L . Šezdesetosmi Duh je BELIAL. On je moćni i snažni Kralj, astvoren je odmah nakon Lucifera. Javlja se u obliku dva lepa Anđela koja sede uvatrenim kolima. Govori umilnim glasom, i izjavljuje da je pao prvi iz najvrednijvrste koja je bila pod Mihajlom i drugim Nebeskim Anđelima. Po zadatku deli položaje, senatorstva i budi naklonost prijatelja i neprijatelja. On daje izvanrednFamilijare, a vodi 80 Legija Duhova (verovatnije 30, stvarni broj je 50, barem je t bilo 1898). Pripazi dobro da Kralj BELIAL mora imati darove, žrtve koje mu dajEgzorcist, ili inače nećes dobiti tačne odgovore na pitanja. Ali tada se ne zadržava jedan sat u istinim, ako nije prisiljen Božanskom Moći. Njegov Pečat je ovaj, kojise mora nositi kao što je gore rečeno.

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  90

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  91/150

  69. DEC RBI . Šezdesetdeveti Duh je DECARABIA. Javlja se najpre uobliku zvezda u pentagramu, K , ali posle, na naredbu Egzorciste, uzimačovečijuspodobu. Služba mu je otkrivati vrline ptica i dragog kamenja, učiniti da raznevrste ptica lete pred Egzorcistom, pevaju i piju kao što točine prirodno. Upravlja

  sa 30 Legija Duhova, dok je on sam veliki Markiz. A njegov Pečat je ovaj kojivalja nositi...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  91

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  92/150

  70. SEERE , SE R ili SEIR . Sedamdeseti Duh je SEERE (SEAR ili SEIR). On je moćni i silni Princ, pod AMAYMON-om, Kraljem od Istoka. Javlja se u oblikulepog čoveka dok jaše na krilatom konju. Po zadatku stiže da na brzinu preda ilidonese obilje stvari, prenoseći ih gde god želis. Moze proći celom zemljom u trenoka. Tačno izveštava o svim vrstama krađe, skrivenom blagu i mnogim drugimstvarima. On je ravnodušno dobre naravi i radočini šta Egzorcist želi. Vlada nad26 Legija Duhova, a ovo mu je Pečat što valja nositi...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  92

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  93/150

  71. D NT LION . Sedamdesetprvi Duh je DANTALION. On je Vojvoda,veliki i moćni, a javlja se u oblikučoveka s mnogo lica, svim muškim i ženskimlicima, noseći knjigu u desnoj ruci. Može bilo koga naučavati sve umetnosti inauke, izjavljuje biločije tajne besede, jer on zna misli svih ljudi i žena i može ih promeniti po volji. Može pobuditi ljubav, preuzeti oblič je osobe iz bilo kog delasveta. Upravlja nad 36 Legija Duhova, i ovo mu je Pečat, što ga volja nositi...

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  93

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  94/150

  72. NDROM LIUS . Sedamdesetdrugi Duh po Redu je imenaANDROMALIUS. On je Grof velik i moćan, prikazuje se kaočovek sa velikomzmijom u ruci. Po zadatku vraća nazad lopova i ukradenu robu, otkriva sve zloće imešetare, otkriva skriveno blago, a kažnjava lopove i druge zle ljude. On vlada na36 Legija Duhova. Njegov Pečat je ovaj, te ga nosi kako je gore rečeno.

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  94

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  95/150

  To su 72 moćna Kralja i Princa, kojima je Kralj Solomon zapovedio da uđu umesinganu posudu, zajedno sa svojim Legijama,čiji su šefovi bili BELIAL,BILETH, ASMODAY i GAAP. Treba upozoriti da je Solomon to učinio zbognjihove oholosti, jer nikada nije naveo drugi razlog zašto ih je tako ograničio. Akad ih je tako ograničio i zapečatio u posudu, on ih je Božjom Moći prognao uduboko jezero ili rupu u Babilonu. A oni iz Babilona, jedvačekajuci da vide takonešto, svi pođoše u jezero da razbiju i otvore posudu, nadajući se, da se unutra naćiveliko skladište blaga. Ali kad su je razbili i otvorili, odmah izleteše glavni Dusi u pratnji svojih Legija. Svi su bili vraćeni na pređašnja mesta osim Beliala koji jeušao u neku sliku i iz nje davao odgovore onima koji su mu prinosili žrtve, ičastilisliku kao svog Boga...

  ZAPAŽANJA

  Najpre upoznaj i drži se mesečevih mena, kada radiš. Najbolji dani bi bili, kad je Mesec star 2, 4, 6, 8, 10, 12 ili 14 dana, kako Solomon kaže, a ni jedan drugi dane bi bio koristan. Pečati 72 Kralja moraju se napraviti od metala. Kraljeva uSuncu (Zlato), Markiza u Mesecu (Srebro), Vojvoda u Veneri (Bakar), Prelatskeslužbe u Jupiteru (Cink), Vitezova u Saturnu (Olovo), Predsednika u Merkuru(Živa), Grofova u Veneri (Bakar) i Mesec (Srebro), iste je jačine...

  Ova 72 Kralja bila bi pod Vlašću AMAYMON-a, CORSON-a, ZIMIMAY-a iliZIMINIAR-a i GOAP-a koji su 4 velika Kralja, a vladaju u 4Četvrti iliKardinalnim Tačkama (Ovačetvorica Kraljeva se obično zovu Oriens ili Uriens,Paymon ili Paymonia, Ariton ili Egyn i Amaymon ili Amaimon. Rabini ihčestonazivaju: Samael, Azazel, Azael i Mahazael). Istok, Zapad, Sever i Jug, ne smejuse zazivati osim u Velikim Okolnostima, ali se mogu zazivati i biti im zapoveđenoda pošalju određenog Duha pod njihovom vlašću, kako se pokazuje u sledećimZazivima ili Zaklinjanjima. Slavni Kraljevi mogu biti vezani od 9 do 12 sati u podne i od 3 do zalaska Sunca. Markizi mogu biti vezani od 3 po podne do 9 u noćii od 9 u noći do Sunčevog izlaska. Vojvode mogu biti vezani od izlaska Sunca do

  podneva, po vedrom vremenu. Prelati se mogu zarobiti bilo koji sat u danuVitezovi mogu od svitanja dana do izlaska Sunca ili od 4 sata do zalaska SuncaPredsednici, u bilo koje vreme osim u suton, noću, ako Kralj kome su podvrgnutine biva zazivan. Grofovi, bilo koji sat dana, tako je to u šumama ili u bilo kojimdrugim mestima kuda ljudi ne zalaze, ili gde nema buke.

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  Aleister Crowley

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  95

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  96/150

  KL ASIFIKACIJA 72 GLAVNA DUHA IZ GOETIEPREMA NJIHOVOJ TITULI

  Primetićete da neki među spomenutim Duhovima poseduju dve titule različitogranga ili položaja. 45-ti je Kralj i Grof, 25-ti je Predsednik i Grof... "Princ" "Predsednik" prividno se upotrebljavaju kao međusobno zamenjivi termini.Verovatno se Pečati Grofova moraju izrađivati od gvožđa, a Predsednika u smešiili bakra i srebra ili srebra i žive, kako je metal Marsa isključen iz popisa, a metali pripisani planetama, njih 7 su: Saturnu pripada Olovo, Jupiteru Kalaj, MarsuGvožđe, Suncu Zlato, Veneri Bakar, Merkuru Živa i legure metala, a MesecuSrebro.

  [[ ]] (Pečat u Zlatu) Kraljevi: (1.) Bael; (9.) Paimon; (13.) Beleth; (20.)Purson; (32.) Asmoday; (45.) Viné; (51.) Balam; (61.) Zagan; (68.) Belial.

  [[$ ]] (Pečat u Bakru) Vojvode: (2.) Agares; (6.) Valefor; (8.) Barbatos; (11.)Gusion; (15.) Eligos; (16.) Zepar; (18.) Bathin; (19.) Sallos; (23.) Aim; (26.) Buné(28.) Berith; (29.) Astaroth; (41.) Focalor; (42.) Vepar; (47.) Vual; (49.) Crocell(52.) Alloces; (54.) Murmur; (56.) Gremory; (60.) Vapula; (64.) Haures; (67.Amdusias; (71.) Dantalion.

  [[&]] (Pečat u Cinku) Prinčevi i Prelati: (3.) Vassago; (12) Sitri; (22.) Ipos;(33.) Gäap; (36.) Stolas; (55.) Orobas; (70.) Seere.

  [[ ]] (Pečat u Srebru) Markizi: (4.) Samigina; (7.) Amon; (14.) Lerajé; (24.) Naberius; (27.) Ronové; (30.) Forneus; (35.) Marchosias; (37.) Phenex; (43Sabnock; (44.) Shax; (59.) Orias; (63.) Andras; (65.) Andrealphas; (66.) Cimeies(69.) Decarbia.

  [[#]] (Pečat u Merkuru) Predsednici: (5.) Marbas; (10.) Buer; (17.) Botis; (21.)Marax; (25.) Glasya-Labolas; (31.) Foras; (33.) Gäap; (39.) Malphas; (48.Häagenti; (53.) Caïm; (57.) Ose; (58.) Amy; (61.) Zagan; (62.) Valac.

  [[%]] (Pečat u Bakru ili Srebru-ekvivalent) Grofovi: (17.) Botis; (21.) Marax;(25.) Glasya-Labolas; (27.) Ronové; (34.) Furfur; (38.) Halphas; (40.) Räum; (45Viné; (46.) Bifrons; (72.) Andromalius.

  [[' ]] (Pečat u Olovu) Vitezovi: (50.) Furcas.

  _______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

  GOETIA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  96

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  97/150

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  98/150

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Goetia.pdf

  99/150