Wtryskarki - Firma ECOFLOW SOLUTIONS FOR PLASTICS · servo-drives, servo-valves from Vickers and...

20
Wtryskarki Informacje ogólne Injection molding machines General information

Transcript of Wtryskarki - Firma ECOFLOW SOLUTIONS FOR PLASTICS · servo-drives, servo-valves from Vickers and...

Page 1: Wtryskarki - Firma ECOFLOW SOLUTIONS FOR PLASTICS · servo-drives, servo-valves from Vickers and pressure accumulators. 5. ... Variable displacement pump ciÊnienie pressure przep∏yw

Wtryskarki Informacje ogólne

Injection molding machines General information

Page 2: Wtryskarki - Firma ECOFLOW SOLUTIONS FOR PLASTICS · servo-drives, servo-valves from Vickers and pressure accumulators. 5. ... Variable displacement pump ciÊnienie pressure przep∏yw

SPIS TREÂCI / INDEX

O firmie / Profile ...................Ð 3

LienFa i Ecoflow / LienFa and Ecoflow .............................................................................................. 4

Wtryskarki Ecoflow / Ecoflow injection molding machines .............................................. 6

Sterowanie / Controller ..Ð 7

Serwonap´dy / Servo driven system .................................................................................................. 8

Zespó∏ zamykania / Clamping unit ......................................................................................................10

Zespó∏ wtryskowy / Injection unit ......................................................................................................14

Opcje / Options ..................Ð 18

Page 3: Wtryskarki - Firma ECOFLOW SOLUTIONS FOR PLASTICS · servo-drives, servo-valves from Vickers and pressure accumulators. 5. ... Variable displacement pump ciÊnienie pressure przep∏yw

3www.ecoflow.pl

only for winners

Ecoflow Solutions for Plastics dostarcza kompleksowe rozwiàzania dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych od symulacji wtrysku, optymalizacji systemu chłodzenia za pomocà kamery termowizyjnej poprzez aparatur´ kontrolno-pomiarowà ciÊnienia i temperatury w gnieêdzie formy, a˝ po dostaw´ wtryskarek i urzàdzeƒ peryferyjnych. W gamie urzàdzeƒ peryferyjnych znajdujà si´: regulatory grzanych kanałów, termostaty wodne i olejowe, sch∏adzarki, sterowniki dedykowane dla technologii Heat & Cool za poÊrednictwem pary – Steam Mould lub za poÊrednictwem grza-łek elektrycznych – Power Mould.

Misja: dostarczaç profesjonalne rozwiàzania, dzi´ki którym nasi Klienci zwyci´˝à konkurencj´.

Ecoflow Solutions for Plastics deliver comprehensive solutions for injection molding industry including mold flow simulation, cooling system optimization by using a thermography camera,cavity pressure and temperature measurements and control aparatus up to supply of injection molding machines and peripheral equipment. The range of peripheral equipment consist of: hot runner controllers, mold temperature controllers, chillers, Heat & Cool controllers dedicated for steam – Steam Mould or for electric – Power Mould.

Mission: To provide professional solutions which lead our customers to win over their competitors.

Page 4: Wtryskarki - Firma ECOFLOW SOLUTIONS FOR PLASTICS · servo-drives, servo-valves from Vickers and pressure accumulators. 5. ... Variable displacement pump ciÊnienie pressure przep∏yw

4 Wtryskarki – informacje ogólne / Injection molding machines – general information

Najwa˝niejsze jest rozpoznanie profilu produkcji klienta zarówno z bran˝y motoryzacyjnej, elektronicznej, opakowaƒ cienkoÊciennych czy medycznej, które sà zdecydowanie ró˝ne ze wzgl´du na potrzeby i wymagania. Nasze dopasowane na miar´ rozwiàzania umo˝liwiajà szeroki wybór klasycznych (CL/CLH), hybrydowych (HB) i wtryskarek szybkobie˝nych z serwonap´dem (HBH/HBS), a tak˝e wyposa˝enie dodatkowe, takie jak bi-metaliczny Êlimak i cylinder, akumulatory wtrysku, silnik elektryczny dozowania, hydrauliczne lub pneumatyczne dysze zaworowe, rdzenie hydrauliczne, czujnik prze∏àczania formy, rozszerzone oprogramowanie sterownika i system monitorowania „e-firma” oraz wiele innych.

W ostatnich latach firma opracowa∏a nowatorskie rozwiàzanienap´du pomp t∏oczkowych o zmiennej wydajnoÊci z serwosilnikami dla ca∏ej serii wtryskarek a˝ do 4000T, co w sposób szczególny wyró˝nia oferowane maszyny na tle konkurencji. Dzi´ki zastosowaniu nowoczesnych rozwiàzaƒ osiàgni´to ekstremalnie oszcz´dne w poborze energii maszyny, a˝ do 70% przy jednoczesnej redukcji poziomu ha∏asu.LienFa szczególny nacisk k∏adzie na precyzj´ wtrysku, stosujàc serwozawory w sprz´˝eniu zwrotnym. Dzi´ki zastosowaniu akumulatorów i wydajnych pomp osiàgni´to bardzo wysokie pr´dkoÊci uk∏adu zamykania i wtrysku.Wspó∏praca Ecoflow z LienFa zaowocowa∏a powstaniem specjalnejgrupy wtryskarek dedykowanych na rynek europejski.

LienFa i EcoflowLienFa and Ecoflow

ECOFLOW Solutions for Plastics we współpracy z tajwaƒskà firmà LienFa opracowała serie nowoczesnych wtryskarek z nap´dem hybrydowym dedykowanych i dostosowanych do wymogów rynku europejskiego. Głównym zało˝eniem firmy jest przynoszenie korzyÊci przetwórcom zarówno w zakresie poprawy jakoÊci produkowanych cz´Êci, jak i optymalizacji ca∏ego procesu produkcyjnego.LienFa jest uznanym tajwaƒskim producentem wtryskarek, dostarczajàcym profesjonalne rozwiàzania od ponad czterdziestu lat, uznanym w Azji za wysokà jakoÊç i niezawodnoÊç.

ECOFLOW Solution for Plastics in cooperation with LienFa Injection Machinery Co. LTD from Taiwan developed new series of injection molding machines dedicated and adapted to the requirements of European market. Our new generation machines are equipped with energy saving hybrid driven system. Our mission is to provide cost savings to injection molders through reduction of energy consumption, increased efficiency due to highspeed cycle time and perfectness in process repeatability.LienFa is a famous trustworthy Taiwanese injection molding machines producer since over forty years providing tailor - made solutions recognized for high quality and reliability.

In last few years the company has developed an innovative solution with servo-driven variable displacement piston pumps for full scope of injection molding machines from 25T up to 4000T what makes us different from our competitors. With new generation of servo-driven injection molding machines we bring all advantages like energy consumption up to 70%, reduced operational cost, reduced noise level, compact design (2/3 of floor space), minimal maintenance costs, compliance with EU regulations and all of these are uncomperable with classic or fully electric injection molding machines.

The most important is to recognize of customer's production profileeither from automotive, electronics, thin-wall packaging or medical industries, which are definitely different in term of needs andrequirements. Our tailored-made solutions enable wide selection from classic (CL/CLH), hybrid (HB) and high speed hybrid (HBH/HBS) injection molding machines, as well as optional equipment including bi-metal screw and barrel, injection accumulators, electric charging motor, hydraulic or pneumatic valve gate control, hydraulic cores and unscrewing devices, mold sensor switch over, extended controller software and e-factory monitoring system and many more.

TAILORED MADE SOLUTIONS IN STANDARD

Page 5: Wtryskarki - Firma ECOFLOW SOLUTIONS FOR PLASTICS · servo-drives, servo-valves from Vickers and pressure accumulators. 5. ... Variable displacement pump ciÊnienie pressure przep∏yw

5www.ecoflow.pl

seria Micro ST 25-50T seria High Performance ST 80-250T

seria High Performance MT 300-650T seria VR Vertical

seria Jumbo MT2 800-4000T

seria Jumbo MT2 800-4000T

Page 6: Wtryskarki - Firma ECOFLOW SOLUTIONS FOR PLASTICS · servo-drives, servo-valves from Vickers and pressure accumulators. 5. ... Variable displacement pump ciÊnienie pressure przep∏yw

6 Wtryskarki – informacje ogólne / Injection molding machines – general information

ZALETY:

1. ENERGOOSZCZ¢DNOÂå – nawet do 70% redukcji zu˝ycia energii w porównaniu z tradycyjnymi maszynami hydrau-licznymi.

2. D¸U˚SZA ˚YWOTNOÂå OLEJU HYDRAULICZNEGO – 3-krotne wyd∏u˝enie pracy oleju.

3. NISKIE ZAPOTRZEBOWANIE ENERGETYCZNE NA CH¸ODZENIE OLEJU – od 40% do 60% redukcji.

4. POWTARZALNOÂå PROCESU – krótki czas reakcji dzi´ki zastosowaniu sterowania firmy KEBA, serwonap´dów, serwozaworów firmy Vickers oraz akumulatorów ciÊnienia wtrysku.

5. WYD¸U˚ONA ˚YWOTNOÂå FORM – ze wzgl´du na zastosowanie dok∏adnego, hydraulicznego systemu zamykania z zaprogramowanym przyspieszeniem i zwolnieniem, które jest bardziej przyjazne w porównaniu z systemem kolanowym.

6. MASZYNY WYKONANE NA MIAR¢ POTRZEB KLIENTA

7. CERTYFIKAT CE

8. LOKALNY SERWIS

Wtryskarki EcoflowEcoflow injection molding machines

W ofercie firmy Ecoflow Solutions for Plastics znajdujà si´ wtryskarki o sile zwarcia od 25 ton do 4000 ton. Wtryskarki wykonane sà na poziomie technicznym najnowoczeÊniejszych wtryskarek europejskich producentów, przy znacznie mniejszych kosztach inwestycyjnych.Maszyny dedykowane sà w szczególnoÊci dla producentów dostraczajàcych swe wyroby dla bran˝y motoryzacyjnej i elektronicznej, gdzie obowiàzujà wysokie wymagania techniczne i jakoÊciowe, a tak˝e bran˝y medycznej i opakowaniowej, gdzie poza jakoÊcià wyrobu znaczenie ma czas cyklu produkcyjnego z uwagi na du˝e iloÊci produkowanych detali.

Ecoflow Solutions for Plastisc offers energy savinginjection molding machines with clamping force from 25T up to 4000T. LienFa & Ecoflow machines arededicated to the most demanding industries from automotive, TV/LCD TFT, thin-wall packaging and medical industries. Together with our experts we will support our customers with best solution dedicated to your needs and requirements as well as investment capabilities. This is the best choice which will bring you both satisfaction and costs savings for long term.

THE MAIN ADVANTAGES:

1. ENERGY SAVING – up to 70% reduction against traditional hydraulic machines.

2. HYDRAULIC OIL LIFE – extended up to 3 times.

3. COOLING ENERGY REDUCED – from 40% up to 60% reduction.

4. REPEATABILITY OF THE PROCESS – short response time due to extremely efficient KEBA controller,servo-drives, servo-valves from Vickers and pressure accumulators.

5. EXTENDED MOULD LIFE – due to precise hydraulic clamping system with programmed acceleration and deacceleration which is much more mold friendly then toggle system.

6. TAILORED MADE SOLUTIONS

7. CE MARK

8. LOCAL SERVICE

Page 7: Wtryskarki - Firma ECOFLOW SOLUTIONS FOR PLASTICS · servo-drives, servo-valves from Vickers and pressure accumulators. 5. ... Variable displacement pump ciÊnienie pressure przep∏yw

7www.ecoflow.pl

W celu spe∏nienia wymagaƒ europejskich norm wszystkie maszyny wyposa˝one sà w najnowszej generacji kontrolery austriackiej firmyKEBA. Do najwi´kszych zalet sterowników nale˝à przyjazny dla u˝ytkownika interfejs, krótki czas reakcji. Sterownik KEBA umo˝liwia bezpoÊrednie pod∏àczenia regulatora grzanych kana∏ów, jak równie˝ sterowników sekwencyjnych, zapewnia integracj´ z czujnikiem formy odpowiedzialnym za prze∏àczania z wtrysku na docisk i wiele innych niezale˝nych urzàdzeƒ poprzez swobodne programowanie. Najwa˝niejszà cechà jest mo˝liwoÊç prowadzenia statystycznej kontroli procesu z szerokà analizà powtarzalnoÊci procesu, który mo˝na wykonaç po zalogowaniu serwera klienta OPC.

CECHY STEROWNIKA: • ∏atwy i intuicyjny interfejs u˝ytkownika• programowalny termin nagrzewania cylindra• pami´ç nastaw procesu dla ponad 100 form• funkcje SPC • czytelne wykresy ciÊnieƒ, pr´dkoÊci, posuwów i temperatur • wspó∏praca z czujnikami ciÊnienia w formie • swobodnie programowalne wejÊcia i wyjÊcia • zintegrowane sterowanie grzanym kana∏em • zintegrowane sterowanie wtryskiem sekwencyjnym • mo˝liwoÊç integracji z systemem monitoringu zak∏adu (MES) • mo˝liwoÊç zdalnego diagnozowania usterek

Sterowanie Controller

In order to comply with European regulations all our machines are equipped with newest generation controllers together with Keba from Austria. The most important features of Keba controllers are user friendly interface and short response time. Keba controller enables direct hot runner control as well as sequential valve gate control, integration with mold sensor dedicated for switch over from injection to holding and many more external devices via freely programmable inputs and outputs. The most important feature is statistical process control with wide analysis of process repeatabilitywhich can be downloaded to customer’s OPC server.

FEATURES: • user friendly interface• programmable heating start up• memory of 100 molds parameters• SPC functions,• pressure, velocity, strokes and temperatures profiles• cooperation with mold pressure sensors• programmable inputs and outputs• integrated hot runner controllers• integrated sequential injection controllers• possibility of integration with factory monitoring system (MES) • possibility of remote diagnostics

Page 8: Wtryskarki - Firma ECOFLOW SOLUTIONS FOR PLASTICS · servo-drives, servo-valves from Vickers and pressure accumulators. 5. ... Variable displacement pump ciÊnienie pressure przep∏yw

8 Wtryskarki – informacje ogólne / Injection molding machines – general information

Serwonap´dyServo driven system

Wtryskarki z serwonap´dami charakteryzujà si´ zbli˝onym poborem energii do maszyn całkowicie elektrycznych, przy jednoczeÊnie du˝o ni˝szym koszcie zakupu oraz serwisowania. Maszyny generujà ni˝szy poziom hałasu, zwi´kszajàc komfort pracy i obsługi. Dzi´ki zastosowaniu serwonap´dów praca pompy została ograniczona tylko do momentów, które wymagajà jej działania w procesie produkcji. Ponadto, dzi´ki zastosowaniu serwozaworów, skrócony został czas reakcji elementów wykonawczych oraz zwi´kszona powtarzalnoÊç procesu. Te nowoczesne rozwiàzania pozwalajà na wydłu˝enie ˝ywotnoÊci oleju hydraulicznego, zapobiegajàc jego nadmiernemu przegrzaniu, co przekłada si´ w rezultacie na mniejsze nakłady enegii w procesie chłodzenia (ponad 70 %).Niezale˝nie od lokalizacji geograficznej i êróde∏ pochodzenia energii,powszechnie wiadome jest, i˝ ceny energii b´dà wzrastaç. Dlatego firmy, które inwestujà w rozwiàzania energooszcz´dne, majà du˝àprzewag´ dziÊ i jeszcze wi´kszà w przysz∏oÊci.

Injection molding machines equipped with servo driven system features high efficiency energy saving solution comparable toall-electric machines but with much less investment and maintenancecost, particularly considering machines size from 300T up to 4000 T. Basically within a cycle time pumps work on demand. The best results our customers can expect with long cooling time processes when the machine simply await until the next step is required with zero energy consumption. This new generation solution minimize utilization of hydraulic oil which extends its work life even triple and it results also in less oil cooling energy consumption (up to 70%). Low noise of even Jumbo machines provide a comfort enviroment for the company.Regardless geographic location and a type of electric energy source it is commonly known that the rates of energy costs will be increasing. Therefore companies investing in energy saving solutions can expect competitiveness growth today and in the future even more.

Porównanie zu˝ycia energii (kW/h) Comparison of energy consumption (kW/h)

wtryskarka hydrauliczna / hydraulic injection machine

wtryskarka hybrydowa / servo driven injection machine

wtryskarka elektryczna / all-electric injection machine0

1

2

3

100%

61%56%

2,99 1,83 1,67

energy saving up to 70%

1 2 3

1

2

3

Page 9: Wtryskarki - Firma ECOFLOW SOLUTIONS FOR PLASTICS · servo-drives, servo-valves from Vickers and pressure accumulators. 5. ... Variable displacement pump ciÊnienie pressure przep∏yw

9www.ecoflow.pl

energy saving up to 70%

Pompa o zmiennej wydajnoÊciVariable displacement pump

ciÊnieniepressure

przep∏ywflow

sterownikicontroller

sterownik ciÊnieniapressure controller

AC servo motor pompapump

SCHEMAT IDEOWY CONCEPT DIAGRAM

HB series

HBH series

HBS series

Page 10: Wtryskarki - Firma ECOFLOW SOLUTIONS FOR PLASTICS · servo-drives, servo-valves from Vickers and pressure accumulators. 5. ... Variable displacement pump ciÊnienie pressure przep∏yw

10 Wtryskarki – informacje ogólne / Injection molding machines – general information

Zespó∏ zamykania Clamping unit

Hydrauliczne jednostki zamykania majà liczne zalety. Do najwa˝niejszych z nich nale˝à kompensacja odkształceƒ powstałych podczas wtrysku przez ciÊnienie oleju hydraulicznego, co w rezultacie pozytywnie wpływa na wydłu˝enie ˝ywotnoÊci form wtryskowych, szczególnie skomplikowanych geometrycznie. Ponadto hydrauliczna jednostka zamykania charakteryzuje si´ szybkoÊcià działania, swobodnym programowaniem szybkoÊci i wartoÊci ciÊnieƒ na drodze otwierania/zamykania, czułym niskociÊnieniowym zabezpieczeniem formy oraz mo˝liwoÊcià zastosowania technologii wtrysku z doprasowaniem (Compression Injection Molding). W przeciwieƒstwie do innych rozwiàzaƒ, hydraulicznà jednostk´ zamykania powszechnie stosuje si´ dla wszystkich wielkoÊci wtryskarek.

Hydraulic clamping unit are characterized by numerous advantages. The most important of these include compensation of platen distortion caused by injection pressure maintained by hydraulic oil pressure which in turn has a positive effect on extending life of injection molds, particularly molds complex geometrically. Hydraulic clamping unit features with high performance, free programming speed and pressures on the opening / closing stroke, sensitive low pressure mold protection, and the ability to apply compression injection molding technology. Unlike other solutions, the hydraulic clamping unit is commonly used for all sizes of injection molding machines.

W ofercie firmy ECOFLOW znajdujà si´ wtryskarki:• z centralnym cylindrem zamykania – typ ST• z czteropunktowym hydraulicznym zamkiem – typ MT• z blokadà zaciskowà na kolumnach oraz podwójnym stołem

ruchomym – typ MT2

ECOFLOW offer following injection molding machines equipped with:• central clamping cylinder – ST type• four cylinder hydraulic clamping unit – MT type• tie bar clamping system and double movable platens – MT2 type

KOLANOWY / TOGGLE HYDRAULICZNY / HYDRAULICS

NAPR¢˚ENIE FORMY MOLD STRESS

WYSOKIEHIGH

ZRÓWNOWA˚ONEBALANCED STRESS DISTRIBUTION

OCHRONA FORMY MOULD LOW PRESURE PROTECTION

NIEDOSTATECZNAPOOR, RESULTED FROM TOGGLE DESIGN

ZNAKOMITA, PROGRAMOWALNAEXCELLENT PROGRAMABLE

OGRANICZENIA WIELKOÂCI MACHINE SIZE LIMITATION

TYLKO DO 1000 TONLY UP TO 1000 T

BEZ OGRANICZE¡NO LIMITS

KOSZT UTRZYMANIA W RUCHU MAINTENANCE COST

KOSZTOWNA WYMIANA TULEJEK SAMOSMARUJÑCYCHEXPENSIVE REPLACEMENT OF SELF LUBRICATED

BUSHINGS

NISKIE KOSZTY, WYMIANA USZCZELEK CO 5 LATLOW COST, VERY GOOD REPLACEMENT OF SEALINGS

EVERY 5 YEARS

CZYSTOÂå CLEANNES

NIEDOSTATECZNA ZE WZGL¢DU NA SMAROWANIE SYSTEMU KOLANOWEGO

POOR DUE TO NECESSITY OF TOGGLE LUBRICATION, GREASE

DOSKONA¸A, SAMOSMARUJÑCAEXCELLENT, SELF LUBRICATING SOLUTIONS

CZAS SUCHEGO CYKLU DRY-CYCLE TIMING

DOSKONA¸Y, ALE TYLKO DLA OGRANICZONYCH WIELKOÂCI MASZYN

EXCELLENT BUT ONLY FOR LIMITED SIZES OF MACHINES

BARDZO DOBRA, UDOSKONALONA ZE ZBIORNIKIEM OLEJU W GÓRNYM PO¸O˚ENIU

VERY GOOD, IMPROVED WITH DIRECT INTAKE THROAT

PRECYZJA RÓWNOLEG¸OÂCI STO¸ÓW STRAIGHTNESS AND ALIGNMENT

NIEDOSKONA¸A ZE WZGL¢DU NA LUZ WYST¢PUJÑCY NA RAMIONACH

NOT PERFECT DUE TO CLEARANCE OF ARMS

ZNAKOMITA, MNIEJSZA NI˚ 1%EXCELLENT LESS THAN 1%

PORÓWNANIE UK¸ADU ZAMYKANIA HYDRAULICZNEGO Z KOLANOWYMCOMPARISON OF TOGGLE AND HYDRAULICS CLAMPING UNIT

Page 11: Wtryskarki - Firma ECOFLOW SOLUTIONS FOR PLASTICS · servo-drives, servo-valves from Vickers and pressure accumulators. 5. ... Variable displacement pump ciÊnienie pressure przep∏yw

11www.ecoflow.pl

TYP ST (25-250T)Jednostka zamykania z centralnym siłownikiem hydraulicznymoraz górnym zbiornikiem oleju hydraulicznego charakteryzuje si´wysokà szybkoÊcià ruchów otwarcia/zamkni´cia, wysokà precyzjà równoległoÊci stołów, zredukowanym tarciem i – dzi´ki zastosowaniu prowadnic liniowych – równie˝ zmniejszonym poborem mocy. TYP ST zalecany jest zarówno dla szybkobie˝nej produkcji opakowaƒ cienkoÊciennych, jak i dla precyzyjnych detali technicznych. Mo˝liwoÊç równoległego otwarcia formy i dozowania.

ST type (25-250T)Central clamping cylinder type clamping unit with top location of oil tank feature with high performance of dry-cycle, mold alignment precession, reduced friction due to linear guides and reduced power consumption. ST type is preferable for high speed molding of thin wall packaging as well as for precision technical components. There is possibility of parallel movements of mold opening and raw material charging.

Page 12: Wtryskarki - Firma ECOFLOW SOLUTIONS FOR PLASTICS · servo-drives, servo-valves from Vickers and pressure accumulators. 5. ... Variable displacement pump ciÊnienie pressure przep∏yw

12 Wtryskarki – informacje ogólne / Injection molding machines – general information

TYP MT (300-650T)Jednostka zamykania z czterema siłownikami hydraulicznymi oraz zbiornikiem oleju w górnym poło˝eniu charakteryzuje si´ automatycznym ustawianiem zbie˝noÊci formy oraz ponadto zapewnia kompensacj´ ugi´cia na całym obszarze stołu wtryskarki.Niezwykła szybkoÊç i precyzja prowadzenia znajduje zastosowanie w przemyÊle produkcji opakowaƒ cienkoÊciennych, a wraz z zastosowaniem technologii wtrysku z doprasowaniem – równie˝ w przemyÊle TV/LCD oraz przy produkcji szyb samochodowych. Wyst´puje mo˝liwoÊç równoległego otwarcia formy i dozowania.

MT type (300-650T)Four hydraulic cylinder type clamping unit with top location of oil tankfeatures with automatic adjustment of mold alignment and strain compensation on whole movable platen surface. Due to incredibly high speed and precision MT type is preferable for thin wall packaging and with optional compression injection molding technology also for TV/LCD and automotive production. There is possibility of parallel movements of mold opening and raw material charging.

Page 13: Wtryskarki - Firma ECOFLOW SOLUTIONS FOR PLASTICS · servo-drives, servo-valves from Vickers and pressure accumulators. 5. ... Variable displacement pump ciÊnienie pressure przep∏yw

13www.ecoflow.pl

TYP MT2 (800-4000T) Jednostka zamykania z blokadà zaciskowà na kolumnach (nakr´tki dzielone) po stronie stałej oraz podwójnym stołem ruchomym zapewnia kompensacj´ ugi´cia płyt na całym obszarze stołu wtryskarki. Do szczególnych cech nale˝y tylne umiejscowienie Êrodka ci´˝koÊci zespołu ruchomego, i w rezultacie na redukcj´ tzw. efektu zwisu wysokich i masywnych form, co bardzo pozytywnie przekłada si´ na jakoÊç produkowanych detali oraz wydłu˝onà ˝ywotnoÊç form. Jednostka tego typu wyposa˝ona jest w prowadnice hydrostatyczne lub opcjonalnie liniowe. Ponadto charakteryzuje si´ zwartà zabudowà (2/3 rozmiaru wtryskarki kolanowej). Skok otwarcia mo˝e byç elastycznie dopasowany do wielkoÊci formy i detalu. Mo˝liwoÊç równoległego otwarcia formy i dozowania.Wtryskarki wyposa˝one w jednostk´ zamykania typu MT2 znajdujà powszechne zastosowanie w przemyÊle samochodowym (np. przy produkcji zderzaków czy wielkogabarytowych pojemników).

MT2 type (800-4000T)Tie bar clamping system with divided nuts located on fixed sideand with double movable platen features with strain compensation on whole movable platen surface. Centre of gravity located in rear position of movable platen is very special feature of MT2 type which results in minimized mold tilting effect, particularly concerning very massive and high molds. This exceptional feature improves mold life and quality of parts. MT2 type clamping unit is equipped with either hydrostatic or optionally with linear guides. It’s compact design makes 2/3 floor space savings against conventional or toggle clampingunit. The opening stroke can be easily adjusted to the mold or part height. There is possibility of parallel movements of mold opening and raw material charging.MT2 type machines are commonly used in automotive production (eg for bumpers) or big size containers/bins.

Page 14: Wtryskarki - Firma ECOFLOW SOLUTIONS FOR PLASTICS · servo-drives, servo-valves from Vickers and pressure accumulators. 5. ... Variable displacement pump ciÊnienie pressure przep∏yw

14 Wtryskarki – informacje ogólne / Injection molding machines – general information

Zespó∏ wtryskowy Injection unit

Jednà z najwa˝niejszych rzeczy przy zakupie wtryskarki jest analiza doboru zespo∏u wtryskowego. Klienci z bran˝y motoryzacyjnej, elektronicznej, opakowaƒ cienkoÊciennych czy medycznej majà ró˝ne potrzeby dotyczàce przetwarzania materia∏ów, gruboÊci Êcianki detalu, co przek∏ada si´ na ró˝nice w doborze geometrii Êlimaka i cylindra, odpornoÊci na Êcieranie, stosowanych pr´dkoÊci i ciÊnieƒ wtrysku. W ofercie Ecoflow znajdujàsi´ rozwiàzania na miar´ wszelkich potrzeb. Tailored made solutions.

One of the major issues before purchasing of an injection molding machine is to analyse proper selection of injection unit. Customers from automotive, electronics, thin-wall packaging or medical industries have different needs and requirements concerning plastic raw material and typical piece wall thickness which results in differences of selections of screw geometry, screw and barrel surfacetreatment, wearing resistance, and applicable injection pressure and velocity. Ecoflow offers tailored madesolutions for any needs.

G∏ówne czynniki majàce wp∏yw na dobór jednostki wtryskowej oraz nap´du:• rodzaj i lepkoÊç typowej grupy tworzyw termoplastycznych • zawartoÊç dodatków wzmacniajàcych, np.: w∏ókna szklane

o w∏aÊciwoÊciach abrazyjnych• typowa gruboÊç Êcianki detaluCechy te sà istotne przede wszystkim przy doborze: ciÊnienia i pr´dkoÊci wtrysku, geometrii Êlimaka, zastosowania pow∏ok i materia∏ów poprawiajàcych ÊcieralnoÊç (Glass Fiber) lub odpornoÊç na korozj´ (PVC)W celu zaspokojenia potrzeb klientów pochodzàcych z ró˝nych bran˝ takich jak motoryzacyjna, TV/LCD/LED, opakowaƒ cienkoÊciennych, medycznej, itp. wprowadzony zosta∏ podzia∏ na trzy g∏ówne typy jednostek wtryskowych wraz z wyposa˝eniem opcjonalnym.

The major which make impact on selection of injection unit and power drive has got following parameters:• the type and viscosity of thermoplastic raw material • reinforcement additive content like: glass fibre with abrasive properties• typical part’s wall thickness.They result on appropriate choice of injection pressure and velocity, screw geometry, application of special surface coatings improving wearing resistance or materials improving corrosion resistance.In order to fulfil customer requirements coming from automotive, TV/LCD/LED, thin wall packaging, medical industry we introduce basically tree main following types of injection units together with options.

Page 15: Wtryskarki - Firma ECOFLOW SOLUTIONS FOR PLASTICS · servo-drives, servo-valves from Vickers and pressure accumulators. 5. ... Variable displacement pump ciÊnienie pressure przep∏yw

15www.ecoflow.pl

Seria HB (energooszcz´dne) CL (classic) Do najwa˝niejszych cech tych maszyn nale˝à precyzja i powtarzalnoÊç wtrysku, odpornoÊç na Êcieranie, a tak˝e stosunkowo d∏ugi czas trwania docisku, szczególnie dla detali gruboÊciennych. Zintegrowane sterowanie grzanymi kana∏ami oraz sekwencjami dysz zaworowych, sterowanie rdzeniami oraz szereg funkcji dodatkowych stanowià idealne rozwiàzanie dla producentów wyrobów precyzyjnych. Znajdujà g∏ównie zastosowanie w przemyÊle motoryzacyjnym, TV/LCD/LED, elektronicznym, AGD, etc.

• pr´dkoÊç wtrysku: 90-150 mm/s • ciÊnienie wtrysku: 1500-2500 kg/cm2 • typowa gruboÊç Êcianki: > 0,8 mm • czas suchego cyklu: od 1,5 s do 14 s (dla 4000T)

HB series (energy saving) CL (classic) The most important features of HB/CL series belongs high performance and repeatability on injection unit, wearing resistance and applicable long holding time particularly adequate for relatively thicker wall thickness. Integrated with hot runner and sequential valve gate controllers as well as hydraulic cores and many additional options are ideal solution dedicated for precise injection molding. It is applicable in automotive, TV/LCD/ LED, electronics, households goods etc.

• injection speed: 90-150 mm/sec • injection pressure: 1500-2500 kg/cm2 • general wall thickness: > 0,8 mm • dry-cycle time: from1,5 sec to 14 sec (dla 4000T)

Seria HBH (hybrid high speed) CLH (classic high speed) Seria wtryskarek dedykowanych dla produkcji detali cienkoÊciennych, g∏ównie dla tworzyw termoplastycznych, charakteryzujàcych si´ wysokim wspó∏czynnikiem p∏yni´cia. Wtryskarki serii CLH/HBH charakteryzujà si´ podwy˝szonymi pr´dkoÊcià oraz ciÊnieniem wtrysku oraz bardzo dobrymi czasami suchego cyklu dla najbardziej wymagajàcych producentów wyrobów detali masowych. Energooszcz´dna seria maszyn HBH spe∏nia oczekiwania zarówno wysokiej wydajnoÊci produkcji jak i energooszcz´dnoÊci.

• pr´dkoÊç wtrysku: 150-300 mm/s • ciÊnienie wtrysku: 2500-3000 kg/cm2 • typowa gruboÊç Êcianki: 0,5 - 0,8 mm • zastosowania: wyroby cienkoÊcienne, pude∏ka CD/DVD,

opakowania na ˝ywnoÊç, itp.

HBH series (hybrid high speed) CLH (classic high speed) Injection molding machines from HBH/CLH series are dedicated for thin-wall production of high melt flow index of thermoplastic rawmaterials. Those injection molding machines features empowered injection pressure and velocity as well as excellent dry cycle times for the most demanding mass injection molders. Energy saving HBH series meets highest efficiency.

• injection speed: 150-300 mm/sec • injection pressure: 2500-3000 kg/cm2 • general wall thickness: 0,5 - 0,8 mm • applications: thin-wall cups, disposable dinning wares, CD/DVD

cases, food containers, etc.

0,1 mm

0,5 mm

0,8 mm

Typowa gruboÊç Êcianki General wall thickness

0,1 mm

0,5 mm

0,8 mm

Typowa gruboÊç Êcianki General wall thickness

150 mm/s

Pr´dkoÊç wtrysku Injection speed

300 mm/s

500 mm/s

2500 kg/cm2

CiÊnienie wtrysku Injection pressure

150 mm/s

Pr´dkoÊç wtrysku Injection speed

300 mm/s

500 mm/s

3000 kg/cm2

3500 kg/cm2

2500 kg/cm2

CiÊnienie wtrysku Injection pressure

3000 kg/cm2

3500 kg/cm2

Page 16: Wtryskarki - Firma ECOFLOW SOLUTIONS FOR PLASTICS · servo-drives, servo-valves from Vickers and pressure accumulators. 5. ... Variable displacement pump ciÊnienie pressure przep∏yw

16 Wtryskarki – informacje ogólne / Injection molding machines – general information

Seria HBS (z akumulatorami)Rozwini´ciem serii HBH o do∏adownie wtrysku z akumulatorów jest seria HBS. Produkcja wyprasek cienkoÊciennych i ultracienkich mo˝liwa jest jedynie na wtryskarkach wysoce wyspecjalizowanych, charakteryzujàcych si´ najwy˝szymi pr´dkoÊciami i ciÊnieniami wtrysku, dzi´ki do∏adowaniu z akumulatorów ciÊnienia, umiejscowionych w bezpoÊredniej bliskoÊci elementów wykonawczych. Wtryskarki serii HBS sà konkurencyjne dzi´ki niezwyk∏ej szybkoÊci, energooszcz´dnoÊci oraz bardzo korzystnemu stosunkowi ceny do jakoÊci.

• pr´dkoÊç wtrysku: 250-500 mm/s • ciÊnienie wtrysku: 2000-3500 kg/cm2 • typowa gruboÊç Êcianki: 0,1 - 0,5 mm

TYPOWE ZASTOSOWANIE:

• CIENKOÂCIENNYCH: kubeczki, sztuçce jednorazowe, pude∏ka CD/DVD, opakowania na ˝ywnoÊç, LED Backlight Panels

• ULTRACIENKICH (seria micro 25-50T): karty pami´ci mikro sd, konektory elektryczne, itp.

HBS series (with accumulators)HBS series is advanced development of HBH series with hydraulic accumulators. Injection molding of thin-wall and ultra thin wall parts is possible only with highly specialised injection molding machines which characterize the highest injection pressure and velocity. The pressure accumulators are located in the nearest location of hydraulic actuators. HBS series machines are competitive due to superb efficiency, energysaving power drive and attractive ratio of the price to the quality.

• injection speed: 250-500 mm/sec • injection pressure: 2000-3500 kg/cm2 • general wall thickness: 0,1 - 0,5 mm

TYPICAL APPLICATIONS:

• THIN-WALL PARTS: thin-wall cups, disposable dinnig wares, CD/DVD cases, food containers, pails, LED Backlight panels

• ULTRA THIN-WALL PARTS (seria micro 25-50T): memory cards (MS, Mini SD, Micro SD, SD), Micro connectors, speaker film, etc.

0,1 mm

0,5 mm

0,8 mm

Typowa gruboÊç Êcianki General wall thickness

150 mm/s

Pr´dkoÊç wtrysku Injection speed

300 mm/s

500 mm/s

2500 kg/cm2

CiÊnienie wtrysku Injection pressure

3000 kg/cm2

3500 kg/cm2

Page 17: Wtryskarki - Firma ECOFLOW SOLUTIONS FOR PLASTICS · servo-drives, servo-valves from Vickers and pressure accumulators. 5. ... Variable displacement pump ciÊnienie pressure przep∏yw

17www.ecoflow.pl

HB

CL CLH

HBH HBS

SERIA MT / MT SERIES SERIA MT2 / MT2 SERIES

MT 300-650 T

MT2 800-4000 T

CL HB

SERIA ST / ST SERIES

ST 25-250 T

HB

CL CLH

HBH

RODZAJE UKŁADÓW ZAMYKANIA / CLAMPING UNITS TYPES

ZESPÓŁ ZAMYKANIA CLAMPING UNIT TYPE ST MT MT2

STÓŁ RUCHOMY MOVABLE PLATEN

POJEDYNCZY 1x

POJEDYNCZY 1x

PODWÓJNY 2x

MOCOWANIE PROWADNIC CLAMPING GUIDEWAY

PROWADNICA LINIOWALINEAR GUIDE

PROWADNICA LINIOWALINEAR GUIDE

HYDROSTATYCZNE PROWADNICE LUB LINIOWE*

HYDROSTATIC SLIDEWAY OR LINEAR GUIDE*

ROZMIAR MASZYNY MACHINE SIZE

STANDARDOWYSTANDARD

STANDARDOWYSTANDARD

KOMPAKTOWYCOMPACT

NAP¢DY HYDRAULICZNE / HYDRAULIC DRIVES

HBS

SERIA SERIES CL CLH HB HBH HBS

ZU˚YCIE ENERGII ENERGY CONSUMPTION

STANDARD STANDARD BARDZO EKONOMICZNY

VERY ECONOMIC EKONOMICZNY

ECONOMIC EKONOMICZNY

ECONOMIC

SZYBKOÂå WTRYSKU INJECTION SPEED

STANDARD

BARDZO SZYBKA HIGH SPEED

STANDARD BARDZO SZYBKA

HIGH SPEED BARDZO SZYBKA

HIGH SPEED

POMPA PUMP

¸OPATKOWA VANE

¸OPATKOWA VANE

T¸OCZKOWA PISTON

T¸OCZKOWA PISTON

T¸OCZKOWA PISTON

AKUMULATOR CIÂNIENIA PRESSURE ACCUMULATOR

NIE NO

NIE NO

NIE NO

NIE NO

TAK YES

SILNIK MOTOR

AC AC SERVO SERVO SERVO

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★

Page 18: Wtryskarki - Firma ECOFLOW SOLUTIONS FOR PLASTICS · servo-drives, servo-valves from Vickers and pressure accumulators. 5. ... Variable displacement pump ciÊnienie pressure przep∏yw

18 Wtryskarki – informacje ogólne / Injection molding machines – general information

Opcje Options

WYPOSA˚ENIE OPCJONALNE

• rdzenie hydrauliczne

• urzàdzenie do wykr´cania rdzeni

• wypychacz pneumatyczny

• Êlimak i cylinder bimetaliczne

• specjalizowana geometria Êlimaka

• grza∏ki ceramiczne

• elektryczny silnik dozowania i ruch równoleg∏e

• przeciwciÊnienie w sprz´˝eniu zwrotnym

• hydraulicznie zamykana dysza wtryskowa

• prze∏àczanie z wtrysku na docisk wzgl´dem czujnika w formie

• technologia MuCell z firmy Trexel

• technologia wtrysku z dopasowaniem

• zintegrowane lub zewn´trzne sterowanie GK

• zintegrowane lub zewn´trzne sterowanie sekwencjami

• zewn´trzne termostaty do form

• zewn´trzne sch∏adzarki do form

• dodatkowe pomosty, u∏atwiajàce utrzymanie ruchu

• centralny automatyczny system smarowania

• system monitoringu e-factory

OPTIONAL EQUIPMENT

• hydraulic cores

• unscrewing device

• pneumatic ejector

• bi-metal screw and barrel

• dedicated screw geometry

• ceramic band heaters

• electric charging motor and parallel movements

• back pressure closed loop

• hydraulic shot-off nozzle

• mold sensor switch over from injection to holding

• MuCell technology from Trexel

• Compression Injection Molding technology

• integrated or external hot runner controller

• integrated or external sequential valve gate controller

• external mold temperature controller

• external mold chillers

• maintenance external platform

• automatic central lubrication system

• e-factory monitoring system

Ecoflow Solutions for Plastics oferuje szeroki wybórwyposa˝enia dodatkowego wtryskarek, tak by ka˝da maszyna spełniała indywidualne potrzeby producentów wyrobów z tworzyw sztucznych.

Profesjonalna kadra doradców technicznych Ecoflow pomaga w doborze odpowiedniego wyposa˝enia w oparciu o analiz´ profilu produkcji.

In order to meet an individual expectations of our customers Ecoflow Solutions for Plastics offers a wide range of optional equipment to the injection molding machines.

Our professional engineering support will help in selection of appropriate equipment based on analyse of production profile.

Page 19: Wtryskarki - Firma ECOFLOW SOLUTIONS FOR PLASTICS · servo-drives, servo-valves from Vickers and pressure accumulators. 5. ... Variable displacement pump ciÊnienie pressure przep∏yw

MEMO

Page 20: Wtryskarki - Firma ECOFLOW SOLUTIONS FOR PLASTICS · servo-drives, servo-valves from Vickers and pressure accumulators. 5. ... Variable displacement pump ciÊnienie pressure przep∏yw

Ecoflow Plastics Engineering & Automationul. Kijowska 20

85-703 Bydgoszcztel./fax+48 52 348 25 82

www.ecoflow.pl