Wireframe & Surface_Manual

download Wireframe & Surface_Manual

of 118

 • date post

  10-Apr-2015
 • Category

  Documents

 • view

  506
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Wireframe & Surface_Manual

CADCAM DESIGN CENTAR, ZAGREB

CATIA Version 5

W IR E F R A M E a n d S U R F A C E D E S IG N

Zagreb, 2001.

WIREFRAME and SURFACE____________________________________________

CadCam Design Centar, 2001-08-10Sva prava pridrana. Ova publikacija, kao niti jedan njen dio ne moe biti reproduciran, kopiran niti prevoen, u bilo kom obliku, mehanikom, elektronskom, fotokopiranom ili bili kojem drugom, bez izriite, pisane suglasnosti CadCam Design Centra. Ovi materijali su iskljuivo namjenjeni za interne potrebe kolovanja kod CATIA V5 korisnika i ne smiju se koristiti u druge svrhe niti devati trim osobama.

___________________________________________________________________ Strana 2 CadCam Design Centar

_

WIREFRAME_and_SURFACE

UVODCATIA V5 Wireframe and Surface produkt omoguava korisniku kreiranje osnovnih elemenata 3D geometrije, kao i povrinama definiranih 3D modela. Primjenjuje se za kreiranje preliminarne ili pomone geometrije za Part Design (solid design), kao i za kreiranje dijelova 3D geometrije za modele koje nije mogue definirati i kreirati funkcijama dostupnim u Part Design produktu (hibridno modeliranje). CATIA V5 Wireframe and Surface produkt mogue je koristiti u kombinaciji sa ostalim CATIA produktima, kao to su CATIA Part Design, CATIA Assembly Design i CATIA Generative Drafting. Pristup dizajnu zasnovan na elementarnim detaljima (features) omoguava jednostavan i intuitivan rad na modelu, kao i jednostavne kasnije modifikacije modela. U ovom priruniku su opisane sve najvanije funkcije Wireframe and Surface produkta, kao i pripadajui parametri bitni za njihovu primjenu. Svaka funkcija je prikazana na pripadajuem primjeru.

___________________________________________________________________ CadCam Design Centar Strana 3

WIREFRAME and SURFACE____________________________________________

KAKO POETI?Rad sa produktom moemo zapoeti na vie naina, ovisno da li kreemo sa novim modelom ili radimo na postojeem modelu. U svakom sluaju prvo je potrebno pokrenuti CATIA-u, a nakon toga odabiremo ili novi part (File / New -Part) ili otvaramo postojei part (File / Open). Tada pozivamo Wireframe and Surface produkt nakon ega na ekranu vidimo kako je prikazano na slici:

Sada moemo zapoeti rad na projektu koristei funkcije koje su nam na raspolaganju.

___________________________________________________________________ Strana 4 CadCam Design Centar

_

WIREFRAME_and_SURFACE

KREIRANJE 3D GEOMETRIJE (WIREFRAME)3D geometrija su osnovni elementi koji nam pomau pri kreiranju povrinskog ili solid modela. Svi elementi 3D geometrije nakon kreiranja se u strukturi parta nalaze unutar Open Body-a. Funkcije za kreiranje 3D geometrije su slijedee:

POINT POINTS CREATION REPETITION LINE PLANE CIRCLE CONIC SPLINE HELIX CORNER CONNECT CURVE PARALLEL CURVE BOUNDARY PROJECTION COMBINE REFLECT LINE INTERSECTION___________________________________________________________________ CadCam Design Centar Strana 5

WIREFRAME and SURFACE____________________________________________

___________________________________________________________________ Strana 6 CadCam Design Centar

_

WIREFRAME_and_SURFACE

POINTOvaj primjer prikazuje razliite naine kreiranja toaka: coordinates) on a curve on a plane on a surface at a circle center tangent point on a curve between point Startni model: Points1.CATPart

Nakon to ste otvorili navedeni part, kliknite miem na ikonu Point (toolbar uz desnu stranu ekrana): Pojaviti e se Point Definition prozor kao na slici . . . U rubrici Point type odaberite jednu od ponuenih opcija:

CoordinatesU polja upiite X, Y, Z koordinate toke. Kao opciju, selektirajte referentnu toku.Ukoliko referentna toka nije selektirana CATIA automatski kao referentnu toku uzima ishodite (0,0,0). Ako elimo kao referentnu toku moemo odabrati bilo koju postojeu toku i tada se koordinate raunaju u odnosu na nju. ___________________________________________________________________ CadCam Design Centar Strana 7

WIREFRAME and SURFACE____________________________________________

On curveSelektirajte krivulju Kao opciju, selektirajte referentnu toku. Ukoliko referentna toka nije na krivulji, kao referenca e biti definirana normalna projekcija toke na krivulju. Ako ne selektiramo referentnu toku, referenca e biti krajnja toka krivulje (curve's extremity). Pomou gumba Reverse direction odabrati emo drugi kraj krivulje kao referencu.

Odaberite nain na koji e nova toka biti definirana: na udaljenosti du krivulje, mjereno od referentne toke, ili kao odnos (ratio) izmeu udaljenosti od referentne toke i udaljenosti referentne toke i kraja krivulje Upiite udaljenost (Distance) ili omjer (Ratio). Ukoliko je odabrana opcija Distance, udaljenost moe biti: Geodesic distance: udaljenost se mjeri du krivulje (luna mjera) Euclidean distance: udaljenost se mjeri linearno u odnosu na referentnu toku (tetivna mjera). Toka koja odgovara zadanim podacima e biti prikazana na ekranu. Dvije karakteristine mogunosti su dostupne na gumbima: Nearest extremity - generira toku na poetku ili na kraju (Reverse direction ) krivulje. Middle Point - generira toku na sredini krivulje (mjereno luno)___________________________________________________________________ Strana 8 CadCam Design Centar

_

WIREFRAME_and_SURFACE

Ukoliko trebamo vie toaka jednoliko rasporeenih du krivulje, poevi sa kreiranom tokom ukljuiti emo opciju Repeat object after OK , ime emo nakon OK automatski aktivirati funkciju Creating Multiple Points.

On planeSelektirajte ravninu. Kao opciju, selektirajte referentnu toku od koje e se raunati koordinate H i V u ravnini. Ukoliko nije posebno selektirana referentna toka, kao referenca e biti projekcija ishodita koordinatnog sustava na odabranu ravninu. Upiite H i V koordinate ili indicirajte miem na ekranu gdje elite generirati toku.

On surfaceSelektirajte povrinu na kojoj emo generirati toku. Kao opciju, selektirajte referentnu toku. Ukoliko nije posebno selektirana referentna toka, kao referenca e biti toka u sreditu povrine. Kao referentni smjer moemo selektirati neki od postojeih elemenata (liniju, ravninu,). Takoer, klikom desnom tipkom mia na rubriku Direction moemo odabrati jednu od glavnih osi, x, y ili z kao referentni smjer. Upiite udaljenost u polje Distance.

___________________________________________________________________ CadCam Design Centar Strana 9

WIREFRAME and SURFACE____________________________________________

Circle centerSelektirajte krunicu (kruni luk, elipsu). Toka je generirana u centru krunice.

Tangent on curveSelektiraj ravninsku krivulju i liniju. Linija odreuje smjer tangente na krivulju. Ukoliko postoji vie moguih rjeenja biti e prikazane toke na svakom mjestu gdje tangenta u zadanom smjeru tangira krivulju. U tom sluaju pojaviti e se dodatni dijalog prozor:

YES: omoguava nam da odaberemo samo jednu od toaka koja e biti generirana NO: kreira sve toke.

BetweenSelektiraj bilo koje dvije toke. Upii parametar u polje Ratio, koji predstavlja omjer udaljenosti nove toke od prve selektirane toke i udaljenosti izmeu selektiranih toaka. Ako je parametar vei od 1 toka e biti generirana iza druge selektirane toke.___________________________________________________________________ Strana 10 CadCam Design Centar

_

WIREFRAME_and_SURFACE

pomou Middle Point gumba moemo kreirati toku tono na sredini udaljenosti izmeu selektiranih toaka (ratio = 0.5). Pomou Reverse direction gumba moemo okrenuti smjer mjerenja, tako da udaljenost definiramo u odnosu na drugu selektiranu toku.

Reverse direction

NAPOMENA: Nakon to smo definirali sve potrebne parametre klikom na OK kreiramo toku i prekidamo funkciju. U strukturnom prikazu (specification tree) sa lijeve strane pod Open Body pojaviti e se toka oznaena kao Point.xxx, gdje je xxx redni broj toke poevi od 1)

___________________________________________________________________ CadCam Design Centar Strana 11

WIREFRAME and SURFACE____________________________________________

POINTS CREATION REPETITIONPrimjer pokazuje kako moemo generirati vie toaka istovremeno: Startni model: MultiplePoints1.CATPart

Nakon to ste otvorili navedeni part, kliknite miem na strelicu u donjem desnom uglu Point ikone i drei pritisnutu tipku mia selektirajte ikonu Point & Planes Repetition: Pojaviti e se Points & Planes Definition prozor kao na slici . . .

Selektirajte krivulju ili postojeu toku na krivulji

___________________________________________________________________ Strana 12 CadCam Design Centar

_

WIREFRAME_and_SURFACE

Upiite broj toaka koliko ih elite kreirati u polje Instance(s) Nove toke e biti kreirane na strani oznaenoj strelicom, u odnosu na selektiranu toku. Klikom na strelicu ili na gumb Reverse Direction mogue je promjeniti stranu.

Ukoliko je ukljuena opcija With end points krajnje toke krivulje e biti ukljuene u zadani broj toaka (instances) Ukoliko je selektirana toka na krivulji mogue je selektirati drugu (Second point) toku, ime smo definirali segment na krivulji unutar kojega e biti kreirane nove toke. Ukljuite Create normal planes opciju ako elite u svakoj kreiranoj toki kreirati i ravninu normalnu na krivulju u toj toki. Ukljuite Create in a new open body ako elite da generirani elementi budu ukljueni u novi Open Body na strukturnom prikazu (specification tree). Novi Open Body e biti kreiran automatski.

Nakon to smo definirali sve potrebne parametre klikom na OK kreiramo toku i prekidamo funkciju. U strukturnom prikazu (specification tree) sa lijeve strane pod Open Body pojaviti e se toka oznaena kao Point.xxx

___________________________________________________________________ CadCam Design