Viva Sardinia!

of 231 /231
4PRL 4J(YLURV =P]H :HYKLUPH ;OPZ IVVR PZ Q\Z[ ZVTL ]\ZPHS PTWYLZZPVUZ MYVT V\Y [^V TVU[O ]HJH[PVUZ VU [OPZ ILH\[PM\S PZSHUK 0UP[PHSS` 0 OH]L UV PU[LU[PVU [V THRL [OPZ IVVR 0 [VVR HSS WPJ[\YLZ HZ H [V\YPZ[ UV[ WOV[VNYHWOLY :V [OL IVVR PZ V\Y YLTPUPZJLUJLZ ^P[OV\[ HU` HY[PZ[PJ PU[LU[PVU 4PRL 4J(YLURV =P]H :HYKLUPH WOV[VIVVR I` 4PRL 4J(YLURV

Embed Size (px)

description

Photobook by Mike McArenko

Transcript of Viva Sardinia!

Page 1: Viva Sardinia!

4PRL�4

J(YLURV ��=P]H�:HYKLUPH��

�����

;OPZ� IVVR� PZ� Q\Z[� ZVTL� ]\ZPHS� PTWYLZZPVUZ� MYVT� V\Y� [^V� TVU[O�]HJH[PVUZ�VU�[OPZ�ILH\[PM\S� PZSHUK��0UP[PHSS`� 0�OH]L�UV�PU[LU[PVU�[V�THRL�[OPZ�IVVR��0�[VVR�HSS�WPJ[\YLZ�HZ�H�[V\YPZ[��UV[�WOV[VNYHWOLY��:V�[OL�IVVR�PZ�V\Y�YLTPUPZJLUJLZ�^P[OV\[�HU`�HY[PZ[PJ�PU[LU[PVU��

4PRL�4J(YLURV�

=P]H�:HYKLUPH��WOV[VIVVR�I`�4PRL�4J(YLURV�

Page 2: Viva Sardinia!
Page 3: Viva Sardinia!

7OV[VIVVR�I`�4PRL�4J(YLURV�

=P]H��:HYKLUPH��

Page 4: Viva Sardinia!
Page 5: Viva Sardinia!
Page 6: Viva Sardinia!
Page 7: Viva Sardinia!
Page 8: Viva Sardinia!
Page 9: Viva Sardinia!
Page 10: Viva Sardinia!
Page 11: Viva Sardinia!
Page 12: Viva Sardinia!
Page 13: Viva Sardinia!
Page 14: Viva Sardinia!
Page 15: Viva Sardinia!
Page 16: Viva Sardinia!
Page 17: Viva Sardinia!
Page 18: Viva Sardinia!
Page 19: Viva Sardinia!
Page 20: Viva Sardinia!
Page 21: Viva Sardinia!
Page 22: Viva Sardinia!
Page 23: Viva Sardinia!
Page 24: Viva Sardinia!
Page 25: Viva Sardinia!
Page 26: Viva Sardinia!
Page 27: Viva Sardinia!
Page 28: Viva Sardinia!
Page 29: Viva Sardinia!
Page 30: Viva Sardinia!

3P�*\UJOLKKP�

Page 31: Viva Sardinia!
Page 32: Viva Sardinia!
Page 33: Viva Sardinia!
Page 34: Viva Sardinia!
Page 35: Viva Sardinia!
Page 36: Viva Sardinia!
Page 37: Viva Sardinia!
Page 38: Viva Sardinia!
Page 39: Viva Sardinia!
Page 40: Viva Sardinia!
Page 41: Viva Sardinia!
Page 42: Viva Sardinia!
Page 43: Viva Sardinia!
Page 44: Viva Sardinia!
Page 45: Viva Sardinia!
Page 46: Viva Sardinia!
Page 47: Viva Sardinia!
Page 48: Viva Sardinia!
Page 49: Viva Sardinia!
Page 50: Viva Sardinia!
Page 51: Viva Sardinia!
Page 52: Viva Sardinia!
Page 53: Viva Sardinia!
Page 54: Viva Sardinia!
Page 55: Viva Sardinia!
Page 56: Viva Sardinia!
Page 57: Viva Sardinia!
Page 58: Viva Sardinia!
Page 59: Viva Sardinia!
Page 60: Viva Sardinia!
Page 61: Viva Sardinia!
Page 62: Viva Sardinia!
Page 63: Viva Sardinia!
Page 64: Viva Sardinia!
Page 65: Viva Sardinia!
Page 66: Viva Sardinia!
Page 67: Viva Sardinia!
Page 68: Viva Sardinia!
Page 69: Viva Sardinia!
Page 70: Viva Sardinia!
Page 71: Viva Sardinia!
Page 72: Viva Sardinia!

.VSMV�(YHUJP�

Page 73: Viva Sardinia!
Page 74: Viva Sardinia!
Page 75: Viva Sardinia!
Page 76: Viva Sardinia!
Page 77: Viva Sardinia!
Page 78: Viva Sardinia!
Page 79: Viva Sardinia!
Page 80: Viva Sardinia!
Page 81: Viva Sardinia!
Page 82: Viva Sardinia!
Page 83: Viva Sardinia!
Page 84: Viva Sardinia!
Page 85: Viva Sardinia!
Page 86: Viva Sardinia!
Page 87: Viva Sardinia!
Page 88: Viva Sardinia!
Page 89: Viva Sardinia!
Page 90: Viva Sardinia!
Page 91: Viva Sardinia!
Page 92: Viva Sardinia!
Page 93: Viva Sardinia!
Page 94: Viva Sardinia!
Page 95: Viva Sardinia!
Page 96: Viva Sardinia!
Page 97: Viva Sardinia!
Page 98: Viva Sardinia!
Page 99: Viva Sardinia!
Page 100: Viva Sardinia!
Page 101: Viva Sardinia!
Page 102: Viva Sardinia!
Page 103: Viva Sardinia!
Page 104: Viva Sardinia!

7VY[V�*LY]V�

Page 105: Viva Sardinia!
Page 106: Viva Sardinia!
Page 107: Viva Sardinia!
Page 108: Viva Sardinia!
Page 109: Viva Sardinia!
Page 110: Viva Sardinia!
Page 111: Viva Sardinia!
Page 112: Viva Sardinia!
Page 113: Viva Sardinia!
Page 114: Viva Sardinia!
Page 115: Viva Sardinia!
Page 116: Viva Sardinia!
Page 117: Viva Sardinia!
Page 118: Viva Sardinia!
Page 119: Viva Sardinia!
Page 120: Viva Sardinia!
Page 121: Viva Sardinia!
Page 122: Viva Sardinia!
Page 123: Viva Sardinia!
Page 124: Viva Sardinia!
Page 125: Viva Sardinia!
Page 126: Viva Sardinia!

6SIPH�

Page 127: Viva Sardinia!
Page 128: Viva Sardinia!
Page 129: Viva Sardinia!
Page 130: Viva Sardinia!
Page 131: Viva Sardinia!
Page 132: Viva Sardinia!
Page 133: Viva Sardinia!
Page 134: Viva Sardinia!
Page 135: Viva Sardinia!
Page 136: Viva Sardinia!
Page 137: Viva Sardinia!
Page 138: Viva Sardinia!
Page 139: Viva Sardinia!
Page 140: Viva Sardinia!
Page 141: Viva Sardinia!
Page 142: Viva Sardinia!
Page 143: Viva Sardinia!
Page 144: Viva Sardinia!
Page 145: Viva Sardinia!
Page 146: Viva Sardinia!
Page 147: Viva Sardinia!
Page 148: Viva Sardinia!
Page 149: Viva Sardinia!
Page 150: Viva Sardinia!
Page 151: Viva Sardinia!
Page 152: Viva Sardinia!
Page 153: Viva Sardinia!
Page 154: Viva Sardinia!
Page 155: Viva Sardinia!
Page 156: Viva Sardinia!
Page 157: Viva Sardinia!
Page 158: Viva Sardinia!
Page 159: Viva Sardinia!
Page 160: Viva Sardinia!
Page 161: Viva Sardinia!
Page 162: Viva Sardinia!
Page 163: Viva Sardinia!
Page 164: Viva Sardinia!
Page 165: Viva Sardinia!
Page 166: Viva Sardinia!
Page 167: Viva Sardinia!
Page 168: Viva Sardinia!
Page 169: Viva Sardinia!
Page 170: Viva Sardinia!
Page 171: Viva Sardinia!
Page 172: Viva Sardinia!
Page 173: Viva Sardinia!
Page 174: Viva Sardinia!

5\VYV�

Page 175: Viva Sardinia!
Page 176: Viva Sardinia!
Page 177: Viva Sardinia!
Page 178: Viva Sardinia!
Page 179: Viva Sardinia!
Page 180: Viva Sardinia!
Page 181: Viva Sardinia!
Page 182: Viva Sardinia!
Page 183: Viva Sardinia!
Page 184: Viva Sardinia!

+VYNHSP�

Page 185: Viva Sardinia!
Page 186: Viva Sardinia!
Page 187: Viva Sardinia!
Page 188: Viva Sardinia!
Page 189: Viva Sardinia!
Page 190: Viva Sardinia!
Page 191: Viva Sardinia!
Page 192: Viva Sardinia!
Page 193: Viva Sardinia!
Page 194: Viva Sardinia!
Page 195: Viva Sardinia!
Page 196: Viva Sardinia!
Page 197: Viva Sardinia!
Page 198: Viva Sardinia!

;LTWPV�

Page 199: Viva Sardinia!
Page 200: Viva Sardinia!
Page 201: Viva Sardinia!
Page 202: Viva Sardinia!
Page 203: Viva Sardinia!
Page 204: Viva Sardinia!
Page 205: Viva Sardinia!
Page 206: Viva Sardinia!
Page 207: Viva Sardinia!
Page 208: Viva Sardinia!
Page 209: Viva Sardinia!
Page 210: Viva Sardinia!
Page 211: Viva Sardinia!
Page 212: Viva Sardinia!
Page 213: Viva Sardinia!
Page 214: Viva Sardinia!
Page 215: Viva Sardinia!
Page 216: Viva Sardinia!
Page 217: Viva Sardinia!
Page 218: Viva Sardinia!
Page 219: Viva Sardinia!
Page 220: Viva Sardinia!

;V�3P]VYUV�

Page 221: Viva Sardinia!
Page 222: Viva Sardinia!
Page 223: Viva Sardinia!
Page 224: Viva Sardinia!
Page 225: Viva Sardinia!
Page 226: Viva Sardinia!
Page 227: Viva Sardinia!
Page 228: Viva Sardinia!
Page 229: Viva Sardinia!
Page 230: Viva Sardinia!
Page 231: Viva Sardinia!