Uvod u računarsku grafiku - etf.ues.rs.ba ognjen/Racunarska... · • Računarska grafika je...

download Uvod u računarsku grafiku - etf.ues.rs.ba ognjen/Racunarska... · • Računarska grafika je komunikacija

If you can't read please download the document

 • date post

  01-May-2019
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Uvod u računarsku grafiku - etf.ues.rs.ba ognjen/Racunarska... · • Računarska grafika je...

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

1Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

RaRaunarstvounarstvo i i informatikainformatikaRaRaunarskaunarska grafikagrafika

UvodUvod u u raraunarskuunarsku grafikugrafikuIntroduction to Introduction to CommputerCommputer GraphicsGraphics

Prof. Dr Prof. Dr SlobodankaSlobodanka oreviorevi -- KajanKajanKatedraKatedra za za raraunarstvounarstvoElektronskiElektronski fakultet fakultet NiNi

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

2Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

PreporuPreporuenaena literaturaliteraturaJ. D. Foley, A. Van Dam, S.K. Feiner, J. F.

Hughes, Computer Graphics Principles and Practice, 2nd ed. 1996

E. Angel, Interactive Computer Graphics - A Top-Down Approach Using OpenGL, Addison Wesley, 2002

D. Rani, S. orevi-Kajan, A. Dimitrijevi, OpenGL Fiksna funkcionalnost, Elektronski fakultet Ni, 2010

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

3Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

CiljeviCiljevi i i temetemeCiljevi

Uvesti pojam Raunarska grafika i objasnitinjen znaaj

Dati odgovore na kljuna pitanja o Raunarskojgrafici

Teme Osnovne definicije Istorijat Pregled aplikacija

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

4Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

DefinicijeDefinicijeOpta definicija

Raunarska grafika je skup tehnika i sredstava ijomprimenom se olakava obrada grafikih podataka

Definicije iz razliitih perspektiva Vizuelizacija podataka

Raunarska grafika je komunikacija grafikih podataka izraunara ili ka raunaru

Obrada podataka Raunarska grafika je takav reim obrade podataka pri kojoj

znaajni deo izlazne informacije ima grafiki prikaz Pogled korisnika

Raunarska grafika je sinteza grafikih slika realnih i zamiljenihobjekata

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

5Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

IstorijaIstorijaScatchPAD (1956, 1961), Evans & Sutherland

Ivan Sutherland, student istraiva, je prvidemonstrirao interaktivni kompjuterski grafiki sistem, kao pokaziva koristio je svetlosno pero

Prvu RG kompaniju E&S osnovali Dave Evans i Ivan Sutherland

Standardizacija, CAD sistemi,.. (1970-1980)1990-te

Visoka interaktivnost, novi algoritmi i alati, integracijasa slikom, tekstom, glasom, prenos na daljinu, virtuelna realnost

2000-te Inteligentni virtuelni sistemi

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

6Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

CAVECAVE

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

7Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

SketchPad: first interactive graphics (1961)

Spacewars: first computer graphics game (MIT 1961)Whirlwind: early graphics using VectorScope (1951)

first CAD system (IBM 1959)

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

8Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

First bump-mapped images (Blinn 1978)Early texture-mapped image (Catmull 1974)

First distributed ray traced image (Cook 1984)

First ray traced image (Whitted 1980)

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

9Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

Westworld (1973)

First movie to feature computer graphics.Used in various graphics displays within the Westworld center.

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

10Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

Star Wars (1977)

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

11Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

Tron (1980)

First time computer graphics were used forlive action sequences.

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

12Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

AplikacijeAplikacijeMogu se klasifikovati:

Prema tipu objekta i njegove slike Prema tipu interakcije i stepenu upravljanja Prema ulozi slike Prema logikom odnosu izmedju objekata i njihovih slika

Mogu se razvrstati u 4 glavne oblasti: Prikaz informacija Projektovanje Simulacija i animacija Korisniki interfejsi

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

13Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

Tip Tip objektaobjekta i i slikeslike2D3DMonohromatskiKolorvrsti

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

14Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

Tip interakcije i UpravljanjeTip interakcije i Upravljanje Pasivno Interaktivno Crtanje ili Projektovanje

Offline crtanje Interaktivno crtanje Predefinisanje ili

izraunavanje objekata i letenje oko njih u realnomvremenu pod kontrolomkorisnika (real time animacije u simulatorimaleta ili kod vizuelizacijenaunih informacija )

Interaktivno projektovanje

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

15Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

Uloga slikeUloga slikeU centru zbivanja (kartografija, umetniko

crtanje)U funkciji aplikacije (CAD, GIS)

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

16Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

LogiLogiki odnoski odnos objektaobjekta i i njegovenjegove slikeslike

Jednoznaan Formira se samo jedna slika (tipino kod crtanja)

Vieznaan Formira se sekvenca meusobno povezanih

slika kod dinamikog pomeranja ili auriranja Radi se sa strukturnom kolekcijom objekata

obino hijerarhijski organizovanom

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

17Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

PrimeriPrimeri aplikacijaaplikacija 11Korisniki interfejsiStono izdavatvoGISVizualizacija i analiza naunih podatakaMedicina i virtuelna hirurgijaProjektovanje unutranjosti prostorijaArhitektura

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

18Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

Primeri aplikacija 2Primeri aplikacija 2

UmetnostIstorija i kulturno nasledjeDizajn industrijskih proizvodaKompjuterske igreObrazovanjeFilmoviPoslovna grafikaAplikacije specijalne namene

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

19Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

B205 Control Console (1960)

KorisniKorisniki interfejsiki interfejsiCAVE: Immersive and Interactive 3D environment

3D Studio MAX

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

20Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

StonoStono izdavaizdavatvotvo

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

21Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

PoslovnaPoslovna GrafikaGrafika

0102030405060708090

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

EastWestNorth

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

22Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

GISGIS GeografskiGeografski informacioniinformacioni sistemisistemi

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

23Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

VizualizacijaVizualizacija i i analizaanaliza naunaunihnihpodatakapodataka

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

24Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

MedicinMedicinaa ii VirtuVirtuelna Hirurgijaelna Hirurgija

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

25Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

Projektovanje Projektovanje eenterijeranterijera

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

26Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

NBBJ Architects

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

27Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

UmetnostUmetnost

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

28Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

Istorija i kulturno nasledjeIstorija i kulturno nasledje

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

29Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

Dizajn industrijskih proizvoda 1Dizajn industrijskih proizvoda 1

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

30Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

Dizajn industrijskih proizvoda 2Dizajn industrijskih proizvoda 2

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

31Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

Dizajn industrijskih proizvoda 3Dizajn industrijskih proizvoda 3

Ferrari Modena 360

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

32Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

Igre

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

33Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

Toy Story Pixar 1995

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

34Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

35Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

36Prof. Dr Slobodanka orevi-Kajan 2009/2010

EF Ni, Raunarstvo i informatikaRG - Uvod

CG GIS L@b

37Prof. Dr Slo