UJIAN DIOGNASTIK MATHS.pdf

download UJIAN DIOGNASTIK MATHS.pdf

of 17

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of UJIAN DIOGNASTIK MATHS.pdf

 • 8/17/2019 UJIAN DIOGNASTIK MATHS.pdf

  1/17

  NAMA

  KELAS

  MATEMATIK MASA : 1 JAM

  KERTAS 2 

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kamu dikehendaki menulis nama dan kelas pada petak yang disediakan.

  2. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan.

  3. Jawab semua soalan.

  4. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas

  soalan.

  5. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu untuk

  mendapatkan markah.

  6. Sekiranya kamu hendak menukar jawapan , padamkan jawapan yang telah

  dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baharu.

  7. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali

  dinyatakan.

  8. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.

  9. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan di akhir

   peperiksaan.

  Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak

  UJIAN PENGESANAN 2016

 • 8/17/2019 UJIAN DIOGNASTIK MATHS.pdf

  2/17

  KONTEKS : NOMBOR BULAT

  1 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor . 

  546 987 

  (i) Tuliskan nombor tersebut dalam perpuluhan juta. 

  ....................................................................................................................[1 markah] 

  (ii) Bundarkan 546 987 kepada ratus ribu yang terdekat. 

  ..................................................................................................................  

  [1 markah] 

  MARKAH

  MENGUASAI

  MENGUASAI SEBAHAGIAN

  TIDAK MENGUASAI

  KONSTRUK ARAS

  i MM Rendah

  ii MKM Rendah

 • 8/17/2019 UJIAN DIOGNASTIK MATHS.pdf

  3/17

  KONTEKS : PECAHAN 

  2 Rajah 2 m e n u n j u k k a n beberapa biji guli hitam dan guli putih. 

  Rajah 2 

  (i) Tulis pecahan guli hitam daripada jumlah semua guli.  

  ............................................................................................................................[1 markah] 

  (ii) Nyatakan satu pecahan setara yang mewakili bilangan guli putih daripadakeseluruhan guli tersebut.

  ……………………………………………………………………………….  

  [1 markah] 

  MARKAH

  MENGUASAI

  MENGUASAI SEBAHAGIAN

  TIDAK MENGUASAI

  KONSTRUK ARAS

  i MM Rendahii MM Rendah

 • 8/17/2019 UJIAN DIOGNASTIK MATHS.pdf

  4/17

   

  KONTEKS : NOMBOR DAN OPERASI

  3 R ajah 3 menunjukkan satu garis nombor

   R  22 608 22 658 22 708 S  

  Rajah 3

  ( i) Nyatkan nilai S

  ………………………………………… [ 1 markah ]

  ( ii ) Cari jumlah nilai bagi R + S.

  [ 2 markah ]

  MARKAH

  MENGUASAI

  MENGUASAI SEBAHAGIAN

  TIDAK MENGUASAI

  KONSTRUK ARAS

  i MKM Rendahii MKM Rendah

 • 8/17/2019 UJIAN DIOGNASTIK MATHS.pdf

  5/17

   

  KONTEKS : RUANG 

  4  Linda telah menemui sebuah bentuk yang mempunyai ciri-ciri berikut:

  ( i ) Namakan bentuk yang ditemu oleh Linda.

  ……………………………………………………… [ 1 markah ]

  ( ii ) Lukiskan bentuk tersebut. [ 2 markah ]

  Bilangan satah rata 2

  Bilangan satahmelengkung

  1

  Bilangan bucu 0

  Bilangan tepi 2

  MARKAH

  MENGUASAI

  MENGUASAI SEBAHAGIAN

  TIDAK MENGUASAI

  KONSTRUK ARAS

  i MM Rendah

  ii MC Rendah

 • 8/17/2019 UJIAN DIOGNASTIK MATHS.pdf

  6/17

   

  KONTEKS : MASA DAN WAKTU 

  5  Biasanya Alia akan terjaga dari tidur setiap hari pada pukul 6.15 a.m.

  Walaubagaimana pun, pada suatu hari dia terlewat bangun 20 minit darimasa kebiasaanya.

  ( i ) Pukul berapakah Alia bangun dari tidur pada hari tersebut?

   Nyatakan waktu dalam sistem 24 jam.

  …………………………………………………… [ 1 markah ]

  ( ii ) Loceng sekolah akan berbunyi pada pukul 7.20 a.m. Alia dikehendaki

   berada di sekolah lima minit sebelum loceng berbunyi.

  Berapa minitkah masa yang diambil oleh Alia untuk menyiapkan diridan mempastikan dia sampai di sekolah pada masa yang ditetapkan?

  [ 3 markah ]

  MARKAH

  MENGUASAI

  MENGUASAI SEBAHAGIAN

  TIDAK MENGUASAI

  KONSTRUK ARAS

  i MP Rendah

  ii MKM Sederhana

 • 8/17/2019 UJIAN DIOGNASTIK MATHS.pdf

  7/17

   

  KONTEKS : JISIM 

  6  Rajah 6 menujukkan jumlah jisim dua objek X dan Y.

  ( i ) Nyatakan jisim, dalam kg , objek X dan Y. [ 1 markah ]

  ( ii ) Objek Y ditukar dengan objek Z yang jisimnya kurang 250 g.

  Berapakah beza jisim, dalam kg, objek X dan Z ?

  [ 3 markah ]

  MARKAH

  MENGUASAI

  MENGUASAI SEBAHAGIAN

  TIDAK MENGUASAI

  KONSTRUK ARAS

  i MM Rendah

  ii MP Sederhana

  0

  3

  1

  2

  5

  4

  kg

  XY

  900 g

  Rajah 6

 • 8/17/2019 UJIAN DIOGNASTIK MATHS.pdf

  8/17

   

  KONTEKS : ISIPADU CECAIR  

  7  Rajah 7 menunjukkan dua buah bikar P dan Q yang berisi air.

  P Q

  Rajah 7

  ( i ) Berapakah jumlah isi padu air, dalam l , kedua-dua bikar itu?

  [ 2 markah ]

  ( ii ) Jumlah isi padu air tersebut dituang ke dalam 3 biji botol yang sama saiz.

  Hitung min isipadu air, dalam ml  di dalam setiap botol.

  [ 3 markah ]

  MARKAH

  MENGUASAI

  MENGUASAI SEBAHAGIAN

  TIDAK MENGUASAI

  KONSTRUK ARAS

  i MKM Sederhana

  ii MP Sederhana

  1.6 485 m

 • 8/17/2019 UJIAN DIOGNASTIK MATHS.pdf

  9/17

   

  KONTEKS : PENGURUSAN DATA 

  8  Jadual 8 menunjukkan bilangan gula-gula di dalam lima buah balang.

  Balang P Q R S T

  Bilangan gula-gula 325 305 415 305 374

  Jadual 8

  ( i ) Nyatakan mod. [ 1 markah ]

  .............................................................................................

  ( ii )  daripada bilangan gula-gula dalam balang R telah diagihkan kepada

  kanak-kanak.

  Hitung baki gula-gula dalam balang R. [ 3 markah ]

  MARKAH

  MENGUASAI

  MENGUASAI SEBAHAGIAN

  TIDAK MENGUASAI

  KONSTRUK ARAS

  i MM Rendah

  ii MP Tinggi

 • 8/17/2019 UJIAN DIOGNASTIK MATHS.pdf

  10/17

   

  KONTEKS : UKURAN PANJANG

  9  Rajah 9 menunjukkan jalan yang menghubungkan 5 buah

  tempat P,Q,R,S dan T.

  ( i ) Jarak PT adalah3

  1 jarak TR.

  Hitung jarak TR.

  [ 2 markah ]

  ( ii ) Jaya berbasikal dari P ke R dan balik semula ke P melalui jalan yang

   paling jauh.Jalan manakah yang harus diikuti oleh Jaya?

  Buktikan jarak itu adalah jarak yang betul dipilih oleh Jaya.

  [ 2 markah ]

  MARKAH

  MENGUASAI

  MENGUASAI SEBAHAGIAN

  TIDAK MENGUASAI

  KONSTRUK ARAS

  i MKM Sederhanaii MA Sederhana

  S

  Q

  3 km 20 m980 m

  2 km 50 m 1.04 km

  500 m RP

  T

  Rajah 9

 • 8/17/2019 UJIAN DIOGNASTIK MATHS.pdf

  11/17

   

  KONTEKS : RUANG 

  10  Rajah 10 menunjukkan Kubus X dan Kuboid Y.

  ( i ) Hitungkan isipadu ,dalam cm3 , Kuboid Y. [ 2 markah ]

  ( ii ) Berapakah bilangan Kubus X yang diperlukan untuk memenuhi

  selengkapnya Kuboid Y.

  [ 2 markah ]

  MARKAH

  MENGUASAI

  MENGUASAI SEBAHAGIAN

  TIDAK MENGUASAI

  KONSTRUK ARAS

  i MKM Sederhanaii MP Sederhana

  Rajah 10

  6 cm9 cm

  12 cm

  8 cm

  YX

 • 8/17/2019 UJIAN DIOGNASTIK MATHS.pdf

  12/17

   

  KONTEKS : PENGURUSAN DATA 

  11  Rajah 11 ialah carta palang yang tidak lengkap menunjukkan bilanganmarkah yang diperoleh empat kumpulan dalam suatu pertandingan kuiz.

  ( i ) Bilangan markah yang diperoleh Kumpulan Rafflesia adalah 80 %

  daripada markah yang diperoleh Kumpulan Jasmin, Kumpulan Lotus

  dan Kumpulan Ixora.

  Hitungkan bilangan markah yang diperoleh Kumpulan Rafflesia .[ 2 markah ]

  Jasmin

  Lotus

  Ixora

  0 20 40 60 80 100 120 140 160

  Markah

     K  u  m

    u   l  a  n

   

  Rafflesia

  Rajah 11

 • 8/17/2019 UJIAN DIOGNASTIK MATHS.pdf

  13/17

   

  ( ii )  Berdasarkan kepada Rajah 11, manakah diantara berikut benar?

  Jumlah markah yang dikumpul oleh semua kumpulan ialah 200

  Markah yang diperoleh Kumpulan Raflesia adalah sama dengan jumlahmarkah diperoleh Kumpulan Jasmin dan Kumpulan Ixora

  Markah yang diperoleh Kumpulan Rafflesia adalah4

  1daripada jumlah

  markah keseluruhan kumpulan

  Purata markah yang diperoleh bagi keempat-empat kumpulan ialah

  120.

  Buktikan [ 3 markah ]

  MARKAH

  MENGUASAI

  MENGUASAI SEBAHAGIAN

  TIDAK MENGUASAI

  KONSTRUK ARAS

  i MKM Tinggi

  ii MN Sederhana

 • 8/17/2019 UJIAN DIOGNASTIK MATHS.pdf

  14/17

   

  KONTEKS : PENGURUSAN DATA 

  12  Rajah 12 ialah Piktograf yang menunjukkan bilangan murid yang

  meminati bagi setiap matapelajaran di sebuah sekolah.

  Matematik

  Sains

  Bahasa Inggeris

  Rajah 12

  ( i ) Bilangan murid di sekolah itu ialah 980 orang.

  mewakili _______________ orang murid . [ 2 markah ]

  ( ii ) Berdasarkan piktograf di atas apakah matapelajaran yang kurangdiminati oleh murid-murid di sekolah tersebut?

  Berikan alasan. [ 3 markah ]

  MARKAH

  MENGUASAI

  MENGUASAI SEBAHAGIAN

  TIDAK MENGUASAI

  KONSTRUK ARAS

  i MKM Sederhana

  ii MA Sederhana

 • 8/17/2019 UJIAN DIOGNASTIK MATHS.pdf

  15/17

   

  KONTEKS : RUANG 13 Rajah 13 merupakan sebuah kuboid.

  Rajah 13

  ( i ) Hitung jumlah luas permukaan satah bagi kuboid tersebut. [ 2 markah ]

  ( ii ) Pada petak grid yang disediakan , lukis bentangan dan labelkan panjang bagi

  setiap sisi kuboid tersebut. [ 3 markah ]

  KONSTRUK ARAS

  i MKM Sederhanaii MP Sederhana

  MARKAH

  MENGUASAI

  MENGUASAI SEBAHAGIAN

  TIDAK MENGUASAI

  10 cm

  8 cm

  15 cm

 • 8/17/2019 UJIAN DIOGNASTIK MATHS.pdf

  16/17

   

  KONTEKS : WANG 

  14  Jadual 14 menunjukkan harga empat jenis buku kerja yang dibeli olehanak Puan Salmah menggunakan wang simpanan mereka. Puan Salmah

   berjanji hendak membiayai 50% harga buku yang berharga melebihi

  RM5.00.

  ( i ) Berapakah jumlah wang yang Aida bayar ? [ 2 markah ]

  ( ii ) Berdasarkan maklumat pada jadual 14, siapakah yang mendapat

   paling banyak pembiayaan ?

  Buktikan.

  [ 3 markah ]

  Buku Aida Hakim

  Sains RM3.50 RM10.40

  Matematik RM4.20 RM4.60

  Bahasa Melayu RM6.60 RM6.60

  Bahasa Inggeris RM4.00 RM4.10

  MARKAH

  MENGUASAI

  MENGUASAI SEBAHAGIAN

  TIDAK MENGUASAI

  KONSTRUK ARAS

  i MKM Sederhana

  ii MA Tinggi

  Jadual 14

 • 8/17/2019 UJIAN DIOGNASTIK MATHS.pdf

  17/17

   

  KONTEKS : WANG / PERATUS 

  15  Jadual 15 menunjukkan harga tempahan bilik penginapan di dua buah hotel bagi bilik biasa.

   Nama Hotel Harga Penginapan Catatan

  Hotel Sutera RM150 / sehariTermasuk sarapan

  6 % GST

  Hotel Sri Nilam RM160 / sehari

  Tiada sarapan

  Diskaun 10% bagitempahan melebihi 2 hari

  Jadual 15

  ( i ) Hotel manakah yang menawarkan perkhidmatan yang paling menarik?

  Mengapa ? [ 2 markah ]

  ( ii ) Nathan membuat tempahan untuk penginapan dari hari Khamis hinggaHari Ahad di Hotel Sri Nilam, berapakah kos yang ditanggung oleh

   Nathan?

  [ 3 markah ]

  MARKAH

  MENGUASAI

  MENGUASAI SEBAHAGIAN

  TIDAK MENGUASAI

  KONSTRUK ARAS

  i MA Sederhana

  ii MP Tinggi