Tytuł oryginału: Kevin Trudeau's Mega Memory™ · PDF file 2020. 11. 10. ·...

Click here to load reader

 • date post

  01-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Tytuł oryginału: Kevin Trudeau's Mega Memory™ · PDF file 2020. 11. 10. ·...

 • Tytuł oryginału: Kevin Trudeau's Mega Memory™

  Tłumaczenie: Arkadiusz Romanek Projekt okładki: Mateusz Obarek i Radosław Pazdrijowski

  ISBN: 978-83-283-4158-6

  Copyright © 1995 by Kevin Trudeau

  First Quill edition published 1997. Reissued as a Harper paperback 2005. Published by arrangement with Harper Collins Publishers. All Rights Reserved.

  Polish edition copyright © 2008, 2017 by Wydawnictwo Helion All Rights Reserved.

  All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher.

  Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą iStockPhoto Inc.

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

  Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

  Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.

  Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/superv Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.

  Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 032 231 22 19, 032 230 98 63 e-mail: [email protected] WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)

  Printed in Poland.

  • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

  • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność

  http://sensus.pl/rt/superv http://sensus.pl/rf/superv http://sensus.pl/ro/superv http://sensus.pl http://ebookpoint.pl/r/S2YVH

 • Spis tre�ci

  1. Jak korzysta� z tej ksi��ki? .................................................................................... 7

  Cz��� I Superpami�� ........................................................................................... 19

  2. Skojarzenia podstawowe ...................................................................................... 21

  3. Tworzenie �a�cuchów. Pot�ga �ywych obrazów .................................................. 35

  4. Tworzenie list wieszaków: mentalne szuflady ..................................................... 47

  5. Korzystanie z list wieszaków ................................................................................ 59

  6. Gramy w Koncentracj� ......................................................................................... 71

  7. Wieszaki i Lista Drzewa ....................................................................................... 79

  8. Jak organizm wp�ywa na Twoj� pami�� ............................................................... 91

  9. Wieszaki i Lista Domu ....................................................................................... 107

  10. Zapami�tywanie osób — cz��� I .............................................................................. 113

  11. Zapami�tywanie osób — cz��� II ............................................................................... 121

  12. Zapami�tywanie osób — cz��� III .............................................................................. 133

  13. Podstawowe praktyczne zastosowania technik Superpami�ci ........................... 147

  14. Czytanie i Superpami�� ..................................................................................... 165

  15. S�ownictwo, ortografia i Superpami�� ............................................................... 175

  16. Liczby i Superpami�� ......................................................................................... 181

  Poleć książkęKup książkę

  http://sensus.pl/rf/superv http://sensus.pl/rt/superv

 • 6 Superpami��. Trening z Kevinem Trudeau

  Cz��� II Superpami�� — poziom zaawansowany ..................................... 187

  17. Superpami�� — poziom zaawansowany: podsumowanie cz��ci I oraz wprowadzenie do cz��ci II ..................................... 189

  18. Fonetyka Listy Cia�a ........................................................................................... 199

  19. S�owa obrazy 1 – 25 ........................................................................................... 207

  20. S�owa obrazy 25 – 50 ......................................................................................... 225

  21. S�owa obrazy 51 – 75 ......................................................................................... 241

  22. S�owa obrazy 76 – 100 ....................................................................................... 253

  23. Rozwijanie umiej�tno�ci zapami�tywania osób ................................................. 265

  24. Zapami�tywanie d�ugich ci�gów cyfr ................................................................. 277

  25. Zapami�tywanie kart do gry .............................................................................. 295

  26. Zapami�tywanie na co dzie�: od urodzin po kolejnych prezydentów ............... 313

  27. Wykorzystanie akronimów i zapami�tywanie tekstów ....................................... 327

  28. Pokonywanie z�ych nawyków i odtwarzanie „zapomnianych” wspomnie� ....... 335

  Obrazkowy s�ownik imion ................................................................................. 349

  Skorowidz .......................................................................................................... 359

  Poleć książkęKup książkę

  http://sensus.pl/rf/superv http://sensus.pl/rt/superv

 • Rozdzia� 1. Jak korzysta� z tej ksi��ki?

  Nasz �wiat nie jest nam dany: tworzymy go poprzez bezustanne do�wiadczanie, kategoryzacj�, pami��, ��czenie nowych elementów1.

  — Oliver Sacks, Antropolog na Marsie

  le móg�by� po�wi�ci — Drogi Czytelniku — by wi�cej zarabia , zwi�kszy swoj� sprawno� umys�ow� i robi dobre wra�enie na ka�dym, kogo spotykasz na swojej drodze? To, i nie tylko to, jest mo�liwe, je�li mo�esz korzysta z pot�gi

  Superpami�ci. Wyobra� sobie, �e na jakim� spotkaniu poznajesz pi� dziesi�ciu ludzi, a kilka

  godzin pó�niej potrafisz po�egna ka�dego z nich po imieniu i nazwisku. Co wi�- cej — potrafisz tak�e wyg�asza przemówienia, nie korzystaj�c z �adnych notatek, pami�tasz o wszystkich wa�nych spotkaniach, sprawach do za�atwienia, podczas wycieczki samochodowej masz w g�owie ca�y plan trasy, pami�tasz numery te- lefonów, wykorzystujesz swoj� �wietn� pami� podczas gry w karty, cytujesz ca�e wersety z Biblii, przywo�ujesz fragmenty sztuki, deklamujesz z pami�ci wiersze, pami�tasz daty wa�nych wydarze� historycznych, d�ugie liczby i ró�ne inne dane. Wyobra� sobie, �e jeste� studentem i potrafisz w dowolnej chwili przywo�a z pami�- ci wszystkie informacje, pozwalaj�ce Ci osi�gn� doskona�y wynik na egzaminie. Na dodatek uczysz si� trzy razy szybciej ni� pozostali studenci. Wspania�a pami� z ca�� pewno�ci� zwi�kszy Twoj� wiar� we w�asne umiej�tno�ci.

  1 Oliver Sacks, Antropolog na Marsie, Zysk i S-ka, Pozna� 1999, przek�ad Piotr Amsterdamski,

  Barbara Lindenberg, Beata Maciejewska — przyp. t�um.

  I

  Poleć książkęKup książkę

  http://sensus.pl/rf/superv http://sensus.pl/rt/superv

 • 8 Superpami��. Trening z Kevinem Trudeau

  To wszystko mo�esz osi�gn� dzi�ki Superpami�ci. Czy brzmi to jak kolejny slogan? Mo�esz by pewien, �e to nie �aden chwyt reklamowy. Idealnej pami�ci — lepszej ni� fotograficzna — nie musisz kupowa . Masz j� do swojej dyspozycji, a wielki potencja� znajduj�cy si� w zasi�gu r�ki tylko czeka na wykorzystanie. Techniki zaprezentowane w ksi��ce Superpami��. Trening z Kevinem Trudeau s�u�� w�a�nie do tego — pozwol� Ci wykorzysta naturaln� umiej�tno� przypominania sobie informacji, które us�ysza�e�, obrazów, które widzia�e�, a nawet spraw, o których my�la�e� tylko przez chwil� i o których zapomnia�e�, lub tylko wydawa�o Ci si�, �e zapomnia�e�. Jedynym problemem jest to, �e nie zdawa�e� sobie wcze�niej sprawy, i� jeste� w posiadaniu tak wspania�ej pami�ci, której mo�liwo�ci mo�na przyrówna do pot��nego superkomputera. Dwadzie�cia osiem lekcji opisanych w tej ksi��ce pozwoli Ci wykorzysta t� moc.

  Naucz� Ci�, jak organizowa i przetwarza nowe informacje. Dowiesz si�, w jaki sposób nale�y kategoryzowa elementy rzeczywisto�ci, które wid