The Servitude of Freedom - SU

88
สภาวะจายอมของอิสรภาพ โดย นายภูริธิป สุริยภัทรพันธ์ วิทยานิพนธ์นี ้เป็นส่วนหนึ ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 ลิขสิทธิ ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

Transcript of The Servitude of Freedom - SU

Page 1: The Servitude of Freedom - SU

สภาวะจ ายอมของอสรภาพ

โดย นายภรธป สรยภทรพนธ

วทยานพนธนเปนสวนหนงของการศกษาตามหลกสตรศลปมหาบณฑต สาขาวชาทศนศลป แผน ก แบบ ก 2 ระดบปรญญามหาบณฑต

บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปากร ปการศกษา 2561

ลขสทธของบณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปากร

Page 2: The Servitude of Freedom - SU

สภาวะจ ายอมของอสรภาพ

โดย นายภรธป สรยภทรพนธ

วทยานพนธนเปนสวนหนงของการศกษาตามหลกสตรศลปมหาบณฑต สาขาวชาทศนศลป แผน ก แบบ ก 2 ระดบปรญญามหาบณฑต

บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปากร ปการศกษา 2561

ลขสทธของบณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปากร

Page 3: The Servitude of Freedom - SU

THE SERVITUDE OF FREEDOM

By

MR. Puritip SURIYAPATARAPUN

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for Master of Fine Arts (VISUAL ARTS)

Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2018

Copyright of Graduate School, Silpakorn University

Page 4: The Servitude of Freedom - SU

หวขอ สภาวะจ ายอมของอสรภาพ โดย ภรธป สรยภทรพนธ สาขาวชา ทศนศลป แผน ก แบบ ก 2 ระดบปรญญามหาบณฑต อาจารยทปรกษาหลก ศาสตราจารย ญาณวทย กญแจทอง

บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปากร ไดรบพจารณาอนมตใหเปนสวนหนงของการศกษา ตามหลกสตรศลปมหาบณฑต

คณบดบณฑตวทยาลย (รองศาสตราจารย ดร.จไรรตน นนทานช)

พจารณาเหนชอบโดย

ประธานกรรมการ (ศาสตราจารย เกยรตคณ พษณ ศภนมตร )

อาจารยทปรกษาหลก (ศาสตราจารย ญาณวทย กญแจทอง )

อาจารยทปรกษารวม (ผชวยศาสตราจารย สทธชย ปรชญารตกล )

อาจารยทปรกษารวม (ผชวยศาสตราจารย อ านาจ คงวาร )

ผทรงคณวฒภายนอก (รองศาสตราจารย กนจณา ด าโสภ )

Page 5: The Servitude of Freedom - SU

บทคดย อภาษาไทย

58003207 : ทศนศลป แผน ก แบบ ก 2 ระดบปรญญามหาบณฑต ค าส าคญ : อสรภาพ, สภาวะจ ายอม, วตถเชงสญญะ

นาย ภรธป สรยภทรพนธ: สภาวะจ ายอมของอสรภาพ อาจารยทปรกษาวทยานพนธ : ศาสตราจารย ญาณวทย กญแจทอง

วทยานพนธเรอง “สภาวะจ ายอมของอสรภาพ” เปนสมฤทธผลของการสรางสรรค

ศลปะภาพพมพดวยกระบวนการเทคนคภาพพมพหน (Lithograph) อนมจดมงหมายและวตถประสงคเพอการสอประเดนถงสภาพภายในจตใจของมนษยในสงคมปจจบนทอยภายใตความกดดนและตกอยในสภาวะของการจ ายอมตออสรภาพทมอย ทงทในความเปนจรงแลวมนษยสมควรทจะไดรบอสรภาพอยางเตมทในการตดสนใจและการเลอกสรรทก ๆ สงตามแตใจตองการรวมถงมอสรภาพในการก าหนดชวตของตนเองโดยไมมสงใดมาจ ากดขอบเขตหรอตกรอบ หากแตในสงคมปจจบนนมนษยทกคนลวนแตไมไดรบสทธนน รวมถงยงไมไดรบโอกาสทจะสามารถไขวควาหรอตามหาสงทมความหมายตอชวตอยางแทจรง ไมวาดวยขอจ ากดทางสงคม วฒนธรรม กรอบของความคดของผคนในสงคม รวมถงยงมกรอบตาง ๆ อกมากมายจนนบไมถวน โดยขาพเจาใชการแสดงออกดวยภาษาในทางศลปะและกลวธทางทศนศลปส าหรบสอสารแนวความคดและประเดนสาระทางศลปะผานรปแบบของ “วตถเชงสญญะ” ทเปนสอสญลกษณทใชสอดแทรกความหมายเพอเจตนาทจะกระตนเตอนใหแกผชมงานไดตระหนกถงภาพสะทอนของมนษย ทเตมไปดวยความอดอด ความกดดนและความทกขทเกดจากการถกจ ากดรดรอนอสรภาพทงทางตรงและทางออม ซงบางทอาจถงเวลาทมนษยในสงคมควรตองรบรและรสกถงภยนอนตรายทคอย ๆ ขยายวงกวางขนเรอย ๆ ขาพเจาจงมความตองการใหผลงานภาพพมพของขาพเจาไดมสวนกระตนใหเกดความมงมนทจะด าเนนชวตกาวไปขางหนา ผานมานหมอกของสรรพสงทบดบงวสยทศนและหลดพนจากกรอบของโฆษณาชวนเชอทงหลาย เพอเรมตนเดนทางไปสสภาวะของอสรภาพทแทจรง ทซงหลดพนจากความทกขและเตมไปดวยความสงบสขอนไรซงขอบเขตใด ๆ

Page 6: The Servitude of Freedom - SU

บทคดย อภาษาองกฤษ

58003207 : Major (VISUAL ARTS) Keyword : FREEDOM, SERVITUDE, SYMBOLIC OBJECT

MR. PURITIP SURIYAPATARAPUN : THE SERVITUDE OF FREEDOM THESIS ADVISOR : PROFESSOR YANAWIT KUNCHAETHONG

“The Servitude of freedom” is the thesis presenting the achievement of the creativity of graphic arts with the process of Lithograph Techniques aiming to convey the issues of the conditions within the human being’ mind in today society which is full of the great pressure influencing the mind to fall into a state of servitude to freedom that exists. Even though in reality, human beings deserve to have full freedom in making decisions and choosing everything they wish including having the freedom to define their own lives without any limits or boundaries. But in nowadays society, each human being does not have the right to obtain not only the freedom but also the opportunity to be able to grab or pursue the true meaning of life because of the limitations in many aspects such as culture, society and the frame of people's ideas in society together with a myriad of different concept of mind. To communicate my ideas and issues of arts through the language of art and visual arts strategies, I employ the form of “Symbolic Object” which is a symbolic media used to insert meaning for the intention of urging the audiences to realize the human reflection overwhelming with the pressure, discomfort and suffering caused by directly or indirectly divesting of all freedom rights. Most likely, it is time for human beings in society should be conscious and aware of the gradually enlarging danger. Therefore, I , myself, have a strong desire to have my artworks in this thesis take a part in stimulating audiences to have a commitment to live and step forward through the mist of all limitations that obscure the visions and escape from the framework of all propaganda in order to begin a journey to the state of true freedom which is free from misery and full of peace without any boundaries.

Page 7: The Servitude of Freedom - SU

กตตกรรมประกาศ

กตตกรรมประกาศ

ขาพเจาขอนอมกราบขอบพระคณ บดา มารดา ผใหก าเนด และทก ๆ คนในครอบครว ทคอยใหการสนบสนน อบรบสงสอน รวมถงการใหค าปรกษา ค าแนะน า และเปนก าลงใจใหแกขาพเจาทงในดานการศกษา การสรางสรรคศลปะ รวมถงเปนแบบอยางทดตอการด าเนนชวตของขาพเจาตลอดมา

ขอขอบพระคณ ศาสตราจารยญาณวทย กญแจทอง ผซงเปนอาจารยทปรกษาวทยานพนธของขาพเจา ศาสตราจารยพดยศ พทธเจรญ ผชวยศาสตราจารยสทธชย ปรชญารตกล ผชวยศาสตราจารยอ านาจ คงวาร และคณาจารยประจ าภาควชาภาพพมพ คณะจตรกรรม ประตมากรรมและภาพพมพ มหาวทยาลยศลปากรทกทาน ทเอาใจใส มอบค าแนะน าและทศนคตทดงามในการท างานศลปะ ตลอดจนประสทธประสาทวชาความรศลปะวทยาการทเอออ านวยประโยชนตอการพฒนาและสรางสรรคผลงานศลปะของขาพเจาจนส าเรจลลวงไปไดดวยด

ทายนขอขอบพระคณมลนธรฐบรษพลเอกเปรม ตณสลานนท ซงไดมอบทนการศกษาทเอออ านวยประโยชนตอการสรางสรรคผลงานวทยานพนธชดนและขอขอบคณผทมสวนเกยวของในการสรางสรรคผลงานศลปะ การคนควาและวจยวทยานพนธฉบบนทกทาน รวมถงผแตงและผแปลจากส านกพมพตาง ๆ ทผลตต าราและเอกสารทใชในการศกษาคนควาขอมลอนเปนประโยชนตอตวขาพเจาและการสรางสรรค จนเกดความร สตปญญาและวจารณญาณในการน าไปใชสรางสรรคใหเกดประโยชนแกตนเองและสงคมสวมรวม

ภรธป สรยภทรพนธ

Page 8: The Servitude of Freedom - SU

สารบญ

หนา บทคดยอภาษาไทย .............................................................................................................................. ง

บทคดยอภาษาองกฤษ ........................................................................................................................ จ

กตตกรรมประกาศ .............................................................................................................................. ฉ

สารบญ ............................................................................................................................................... ช

สารบญภาพ ....................................................................................................................................... ญ

บทท1 ................................................................................................................................................... 1

บทน า ................................................................................................................................................... 1

ความเปนมาและความส าคญของปญหา ......................................................................................... 1

ความมงหมายและวตถประสงคของการสรางสรรค ...................................................................... 2

สมมตฐานของการสรางสรรค ........................................................................................................ 3

ขอบเขตการศกษา ........................................................................................................................... 3

ค านยามศพททใชในการท าวทยานพนธ ........................................................................................ 4

บทท2 ................................................................................................................................................... 5

ขอมลทเกยวของกบการสรางสรรค .................................................................................................... 5

อทธพลจากสภาพสงคมบานเมองและผคนในปจจบน .................................................................. 5

ความเปนมาของธงชาตไทย ........................................................................................................... 7

อทธพลจากแนวความคดทางปรชญา ............................................................................................. 8

อรค ฟรอมม (Erich Fromm) .......................................................................................................... 8

โอโช (OSHO) ..............................................................................................................................10

อทธพลจากผลงานศลปกรรม .......................................................................................................11

โซโนะยามะ ฮารม (Sonoyama Harumi) ......................................................................................11

Page 9: The Servitude of Freedom - SU

ผลงานชอ “Nations” ของ เอน เอส ฮารชา (N. S. Harsha) .......................................................14

บทท3 .................................................................................................................................................16

ขนตอนการศกษาและกระบวนการสรางสรรคผลงาน .....................................................................16

การศกษาคนควาขอมลและการประมวลความคด ........................................................................16

องคประกอบในการสรางสรรค ....................................................................................................17

เสน (line) ......................................................................................................................................17

ส (color) .......................................................................................................................................18

รปทรง (form) ...............................................................................................................................18

พนทวาง (space) ...........................................................................................................................19

พนผว (texture) .............................................................................................................................19

กระบวนการและเทคนคในการสรางสรรค ..................................................................................21

ขนตอนการสรางภาพรางผลงาน (sketch) ....................................................................................21

ขนตอนการสรางสรรคผลงานดวยกระบวนการภาพพมพ ...........................................................27

อปกรณในการสรางสรรคผลงาน .................................................................................................46

บทท4 .................................................................................................................................................47

การพฒนากระบวนการทางความคดและการสรางสรรคผลงาน ......................................................47

ชวงระยะท 1 ผลงานกอนวทยานพนธ ป พ.ศ. 2558 ....................................................................47

ชวงระยะท 2 ผลงานกอนวทยานพนธ ป พ.ศ. 2559 ....................................................................56

ชวงระยะท 3 ผลงานวทยานพนธ ป พ.ศ. 2560 – 2561 ................................................................64

บทท5 .................................................................................................................................................72

บทสรป ..............................................................................................................................................72

รายการอางอง ....................................................................................................................................73

ประวตผเขยน ....................................................................................................................................75

Page 10: The Servitude of Freedom - SU

สารบญภาพ

หนา ภาพท 1 รองเทาสนสงทเปนประเดนถกเถยงในโซเชยลมเดย ............................................................ 6

ภาพท 2 ธงชาตไทย ............................................................................................................................. 7

ภาพท 3 ภาพผลงาน โซโนะยามะ ฮารม (Sonoyama Harumi) .........................................................12

ภาพท 4 ภาพผลงาน โซโนะยามะ ฮารม (Sonoyama Harumi) .........................................................12

ภาพท 5 ภาพผลงาน โซโนะยามะ ฮารม (Sonoyama Harumi) .........................................................13

ภาพท 6 ภาพผลงาน โซโนะยามะ ฮารม (Sonoyama Harumi) .........................................................13

ภาพท 7 ภาพผลงาน เอน เอส ฮารชา (N. S. Harsha) .......................................................................15

ภาพท 8 ภาพผลงาน เอน เอส ฮารชา (N. S. Harsha) .......................................................................15

ภาพท 9 ภาพแสดงรายละเอยดของการใชเสนในผลงานสรางสรรคของขาพเจา .............................17

ภาพท 10 ภาพแสดงลกษณะพนผว (texture) ทขาพเจาใชในการสรางสรรคผลงาน ........................20

ภาพท 11 ภาพแสดงวตถเชงสญลกษณ “ธงชาตไทย” ......................................................................22

ภาพท 12 ภาพแสดงวตถเชงสญลกษณ “ราวหนบผาพลาสตก” .......................................................22

ภาพท 13 ภาพแสดงการจดแสงเงาวตถตนแบบและใบหนาของขาพเจาในบรบททสมพนธกน .....23

ภาพท 14 ภาพแสดงการสรางภาพราง (sketch) โดยการจดแสงธรรมชาตกบวตถตนแบบ ..............24

ภาพท 15 ภาพแสดงการปะตดภาพขอมลตนแบบใหมความสอดคลองกน ......................................25

ภาพท 16 ภาพแสดงการปรบแตงภาพขอมลตนแบบใหสมบรณ .....................................................26

ภาพท 17 ภาพแสดงการปรบภาพรางตนแบบเพอการรางลายเสนลงบนเพลทแมพมพ ...................27

ภาพท 18 ภาพแสดงการท าความสะอาดเพลทแมพมพกอนการใชงาน ............................................28

ภาพท 19 ภาพแสดงตวอยางการวางกระดาษลอกลายและกระดาษไขฟลมบนเพลทแมพมพส าหรบการลอกลายเสน.................................................................................................................................29

ภาพท 20 ภาพแสดงการลอกลายเสนของภาพรางผลงานลงไปบนเพลทแมพมพดวยปากกาลกลน 30

Page 11: The Servitude of Freedom - SU

ภาพท 21 ภาพแสดงอปกรณส าหรบการเขยนไข “ดนสอไขตรามา (Horse No.1818)” ...................31

ภาพท 22 ภาพแสดงการวาดเสนสรางคาน าหนกออน – แกลงบนเพลทแมพมพ .............................32

ภาพท 23 ภาพแสดงการสรางคาน าหนกในรปแบบตาง ๆ ...............................................................33

ภาพท 24 ภาพแสดงอปกรณส าหรบสรางพนผว “หมกไข (tusche)” ...............................................34

ภาพท 25 ภาพแสดงการละลายหมกไข (tusche) ดวยตวท าละลายประเภทตาง ๆ............................34

ภาพท 26 ภาพแสดงการสรางพนผว (texture) ดวยหมกไข (tusche) ................................................35

ภาพท 27 ภาพแสดงการลบแปงฝ น (talcum) กอนการเคลอบกาวบนเพลทแมพมพ........................36

ภาพท 28 ภาพแสดงกระบวนการเคลอบกาวเพลทแมพมพ ..............................................................37

ภาพท 29 ภาพแสดงสดสวนของการผสมกาวกรดส าหรบการกดกรดเพลทแมพมพ .......................38

ภาพท 30 ภาพแสดงการกดกรดเพลทแมพมพและการเคลอบกาวรอบท 2 ......................................39

ภาพท 31 ภาพแสดงการลางเขมาไข (wash out) เพอเตรยมพรอมส าหรบกระบวนการพมพ ..........40

ภาพท 32 ภาพแสดงอปกรณ “หมกพมพออฟเซท (offset ink)” .......................................................41

ภาพท 33 ภาพแสดงการเตรยมหมกพมพและลกกลงส าหรบกระบวนการพมพ ..............................42

ภาพท 34 ภาพแสดงการกลงหมกพมพในทศทางตาง ๆ ...................................................................43

ภาพท 35 ภาพแสดงการเตรยมชนกระดาษใหพรอมส าหรบกระบวนการพมพ ...............................44

ภาพท 36 ภาพแสดงกระบวนการพมพ .............................................................................................44

ภาพท 37 ภาพแสดงกระบวนการพมพ .............................................................................................45

ภาพท 38 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “Sewing Machine” ...................................................50

ภาพท 39 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “Fill” .........................................................................51

ภาพท 40 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “Thailander” .............................................................52

ภาพท 41 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “Type” ......................................................................53

ภาพท 42 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “Without You No.1” ................................................54

ภาพท 43 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “Without You No.2” ................................................55

ภาพท 44 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “The Temporary Binding No.1” ..............................58

Page 12: The Servitude of Freedom - SU

ภาพท 45 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “The Temporary Binding No.2” ..............................59

ภาพท 46 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “The Descender” ......................................................60

ภาพท 47 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “Apart No.1” ............................................................61

ภาพท 48 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “Apart No.2” ............................................................62

ภาพท 49 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “Following Instructions No.1” ................................63

ภาพท 50 ผลงานวทยานพนธ ชอผลงาน “The Rearrangment” ........................................................66

ภาพท 51 ผลงานวทยานพนธ ชอผลงาน “The Memories” ..............................................................67

ภาพท 52 ผลงานวทยานพนธ ชอผลงาน “I have faith in my freedom” ...........................................68

ภาพท 53 ผลงานวทยานพนธ ชอผลงาน “Inheritance” ....................................................................69

ภาพท 54 ผลงานวทยานพนธ ชอผลงาน “Crumple” ........................................................................70

ภาพท 55 ผลงานวทยานพนธ ชอผลงาน “Soaking” .........................................................................71

Page 13: The Servitude of Freedom - SU

บทท1 บทน า

“อสรภาพ” นนเปนสงทมนษยตางใฝฝนและเพยรพยายามทจะคนหาความหมายทแทจรง

ของค า ๆ น แตเมอเวลาผานไป มนษยไดคอย ๆ สมผสถงความเปนจรงของสงคมรวมถงประสบกบสงตาง ๆ ในชวต มนษยจงไดเรยนรถงขอจ ากดตาง ๆ ทตกรอบชวตใหอยภายใตสงจอมปลอมและโฆษณาชวนเชอ ทคอยหลอกลวงและครอบง าจตใจอยตลอดเวลา นอกจากการตระหนกรมนษยกยงไดรบรวาเปนเรองยากยงทจะหลดพนจากขอก าจดตาง ๆ ในชวต และอสรภาพกลบเปนสงทหางไกลจากตนเองไปเรอย ๆ จนท าใหบางทอาจเกดความรสกของการทอถอย หมดแรง สนหวง จนกระทงอสรภาพนนกลบกลายเปนสงทสงสงและยากทจะเออมถง สงผลใหมนษยทงหลายตางด าเนนเขาส “สภาวะจ ายอมของอสรภาพ”

ความเปนมาและความส าคญของปญหา

แรกเกดมนษยทกคนนนลวนเตมเปยมไปดวยเสรภาพทงทางความคดและการกระท า โดยไมมสงใดทมาจ ากดกะเกณฑหรอตกรอบการแสดงออกของมนษยได แตเมอเตบโตขนมาภายในสงคมปจจบนทมนษยท งหลายกอตงสถาบนตาง ๆ ไมวาจะเปนสถาบนทางโลกภายนอกหรอสถาบนทกอรางสรางอยภายในจตใจ ไมวาจะเปนกฎระเบยบทางสงคม ไปจนถงวฒนธรรม ประเพณและอน ๆ อกมากมาย ลวนคอย ๆ เขามาตกรอบและจ ากดเสรภาพของมนษยทงทางตรงและทางออม โดยบางทมนษยกไมอาจรตวหรอบางครงกยงยนดนอมรบกรอบเหลานนเขามาในชวตดวยซ า

สงส าคญทเปนเครองหมายบงบอกถงความมอสรภาพของมนษยกคอการมสทธทจะเลอกสรรสงตาง ๆ เลอกทจะกระท าหรอไมกระท า เลอกทจะรบหรอไมรบ ชอบหรอไมชอบ ซงในตอนแรกนนขาพเจาคดวามนษยเลอกสงตาง ๆ ดวยความปรารถนาของตนเอง แตกลบกนเมอผานประสบการณมาถงจดหนงถงไดรบรวา สงทมนษยพงใจทจะเลอกมาตลอดกลบเปนเพยงแคตวเลอกทถกชน าใหคลอยตามและชกจง โดยถกสงทครอบง าอยบบบงคบและมอบทางเลอกทไมอาจหนหรอหลกเลยงได สดทายแลวเหตนเองจงสงผลใหมนษยตกอยในสภาวะจ ายอมทางอสรภาพ

สภาวะจ ายอม “สภาวะ” หมายถง สภาพ และ “จ ายอม” หมายถง โดนบงคบหรอการตองท าเพราะเลยงไมได ดงนน “สภาวะของการจ ายอม” คอ สภาพของมนษยทดคลายกบวาสามารถทจะเลอกไดแตกลบไรอ านาจในการเลอกอยางแทจรง เมอมนษยไรอ านาจในการด าเนนชวตของ

Page 14: The Servitude of Freedom - SU

2

ตนเอง มนษยกเปรยบไดเสมอนกบหมากตวหนงบนกระดานทจ าเปนตองขยบเคลอนไหวไปในทศทางทถกควบคม โยกยายไปยงจด ๆ ตาง บงคบใหปฏบตในสงทหลกเลยงไมได ตองประสบกบสงทไมอาจดนรนและหลกหนพน ไมสามารถโตแยงหรอขดขน ไดเพยงแตกระท าสงตาง ๆ เพอผลประโยชนหรอความพงพอใจของผทอยเหนอกวา สดทายแลวมนษยนนเหลอพนทเพยงแคอสรภาพทถกจ ากดอยภายใตขอบเขตทถกตกรอบไว และไมมทางเลอกนอกจากยนยอมตอขอจ ากดทงหมดทงมวลไปโดยปรยาย ซงทสดแลวสงเหลานกอใหเกดความโกรธเคอง การทะเลาะเบาะแวงและท ารายกน เหตกเพราะสงทถกยดเยยดใหเปน ใหคด ใหกระท า และมนษยไมมวนทจะไดรบอสรภาพทแทจรงหากยงไมสามารถออกจากรมเงาของความกลว เพอกาวไปสการยอมรบความจรงและการยอมรบตวตน ถาไมสามารถมองเหนภาพรวมของความจรง และหลดพนจากกรอบขอปฏบตทถกยดเยยดมาอยางเนนนาน มนษยกไมอาจทจะไดเขาไปสดนแดนแหงอสรภาพและการหลดพนจากความกลวได

โดยขาพเจาถายทอดความอดอดและความกดดนของสภาพความเปนจรงออกมาผานสอสญลกษณ (symbol) ทางวตถ (object) โดยใชนยยะความหมายสอสารถงอารมณความรสกของขาพเจาและสงคมปจจบน เพอการตระหนกรถงเสนทางทน าไปสการตามหาอสรภาพ ทมสทธทจะเลอกสรรและหลดพนจากสภาวะจ ายอมไดอยางแทจรง

ความมงหมายและวตถประสงคของการสรางสรรค

จดมงหมายของการสรางสรรคผลงานวทยานพนธของขาพเจาเพอศกษาและท าความเขาใจสภาพหรอสภาวะของมนษยในปจจบน ส ารวจเขาไปถงความเครยด ความกดดน ความรสกทไรความสขของมนษยในสงคม ศกษาคนหาเขาไปถงตนตอ สาเหตทท าใหเกดความรสกเหลานนวามทมาจากสงไหนบาง พรอมทงพยายามทจะสอสารใหกบผคนในสงคม หรอผทชมงานไดรบรถงสภาวะของจตใจและการกระท าของตนเองและบคคลรอบขาง ทงสงทถกเอารดเอาเปรยบและถกกระท า เพอใหน าไปสการฉกคดหรอตระหนกรจดประกายใหกลาทจะเดนออกจากวงจรทบบบงคบใหตองท าในสงทไมใชความตองการของตนเอง คาดหวงทจะเปนจดเรมตนในการน าสงทรสกพฒนาไปสการสรางสรรค ออกแบบชวตของตนเองใหมความสขและมคณคาเพมพนใหทงตนเองและผคนรอบขาง

Page 15: The Servitude of Freedom - SU

3

สมมตฐานของการสรางสรรค

การสรางสรรคผลงานในชดนเปนการน าเสนอแนวความคดและความรสกถงสภาวะของอสรภาพทงในสงคมภายในและสงคมภายนอก ผานสญลกษณทางวตถ (object) ตาง ๆ ทน าเสนอในเชงอปมานทศนใหวเคราะหดวยประสบการณและความรสกสวนบคคลในการตความ ใหน าไปสจดเรมตนในการคนหาอสรภาพเพอการหลดพนจากความกลวภายในจตใจของตนเอง

ขอบเขตการศกษา

ขอบเขตดานเนอหา สอสารถงสภาวะของอสรภาพทถกกดดนและบบบงคบใหเลอกในสงทไมตองการ สงนน

เปนเพยงแคอสรภาพอนหลอกลวงและไมเทยงแท เปนอสรภาพทถกยดเยยดใหอยภายใตขอจ ากดและการเพงเลง ทกสงลวนหลอกลอใหมนษยตดกบดกและเชอวาตนเองตางไดรบสทธอนสมควร น าเสนอตวเลอกใหรสกคลายวาไดเลอกสรรทก ๆ สงทก ๆ อยางดวยตนเอง แตนนเปนเพยงแคเปลอกของการถกก าหนดและควบคมการแสดงออกของมนษยโดยไมทนไดสงเกตหรอรสกตว ซงตางจากอสรภาพอนแทจรงโดยสนเชง อสรภาพทแทจรงตางตองอดมไปดวยความคดอนอสระและสมเหตสมผล

ขอบเขตดานรปแบบ สรางสรรคผลงานทศนศลป 2 มต ในรปแบบเหมอนจรง (realistic) ผสมผสานกบรปแบบ

เหนอจรง (surrealistic) ผานรปแบบของงานศลปะแบบอปมานทศน โดยสอสารผานวตถเชงสญลกษณในไวยากรณแบบอปมาอปไมย เปนภาพของวตถสงของทผสมผสานกบใบหนาของมนษย ทถกจดวางหรอมปฏสมพนธกบวตถทางความคดอน ๆ และอยภายในพนทสมมตทถกก าหนดมาอยางละเอยด เพอใหสอสารความหมายไดอยางครบถวนทสด

ขอบเขตดานเทคนค สรางสรรคผลงานทศนศลปผานกระบวนการภาพพมพหน (lithograph) ซงใชการวาดเสน

และกระบวนการทางเทคนคตาง ๆ บนแมพมพเพลทอลมนม (aluminum plate) ดวยการสรางน าหนกออน - แก เสน ส พนผว ทกลมกลนและแตกตางกน แสดงใหเหนถงสจจะของวตถเพอทจะสอสารใหเหนถงสงทตองการในดานเนอหาและดานความรสกใหผสมผสานกนอยางกลมกลน

Page 16: The Servitude of Freedom - SU

4

ค านยามศพททใชในการท าวทยานพนธ

Lithograph ภาพพมพหนหรอภาพพมพผวราบ เปนภาพพมพประเภทหนงทสรางคาน าหนก

และรายละเอยดของพนผว จากการใชวสดทมสวนผสมของไขในรปแบบตาง ๆ และเขยนลงบนแมพมพทเปนหนปนหรอเพลทอลมนม โดยใชหลกการของการไมเขากนของน าและน ามน เปนหลกการในกระบวนการพมพผลงานลงบนกระดาษ

Aluminum Plate แผนอลมนมทใชเปนแมพมพหรอสอกลางในการท ากรรมวธทางภาพพมพ มลกษณะเปนแผนบาง สออกเทา และมพนผวคลายกบกระดาษทรายละเอยด

Solid กระบวนการทางภาพพมพหนทใชสรางคาน าหนกแบบเรยบแบนในบรเวณ แมพมพทไมไดกนไวดวยกาวกระถน Tusche หมกไขตองใชรวมกบตวท าละลายทตางชนดกน เชน น าเปลาในอณหภมตาง ๆ

น ามนชนดตาง ๆ เชน น ามนทนเนอรหรอน ามนสน สงผลใหเกดพนผวทมลกษณะแตกตางกน โดยผสมในอตราสวนทออนแกตามตองการ

Offset color ชนดของสหรอหมกพมพสตาง ๆ ทมสวนผสมของไข ใชส าหรบในกระบวนการพมพภาพพมพ

Texture พนผวทเกดจากการใชวสดไขในรปแบบตาง ๆ ทงชนดเปยกและแหง โดยการเขยนสรางน าหนกออนแกหรอการใชพกนระบาย

Realistic รปแบบศลปะทเนนการแสดงออกแบบเหมอนจรงตามทตาเหน Surrealistic รปแบบศลปะทเนนการแสดงออกทางจนตนาการทเหนอจากความจรง

Page 17: The Servitude of Freedom - SU

5

บทท2

ขอมลทเกยวของกบการสรางสรรค

การสรางสรรคผลงานชดวทยานพนธของขาพเจาไดรบอทธพลจากหลากหลายดาน ไมวา

จะเปนสภาพแวดลอมทางสงคม ผคนรอบขาง ผลงานศลปกรรมหรอปรชญาตาง ๆ โดยมเจตนาทจะศกษาคนควาเพอสมฤทธผลของการแสดงออกทางศลปะ รวมถงเปนกระบวนการเพอพฒนาตอยอดผลงานสรางสรรคไดอยางเปนระบบและชดเจนในสงทจะแสดงออก โดยสามารถแบงขอมลทเกยวของกบการสรางสรรคเปนประเภทใหญ ๆ ได 3 ดานหลก คอ อทธพลจากสภาพสงคมบานเมองและผคนในปจจบน อทธพลจากแนวความคดทางปรชญา และอทธพลจากผลงานศลปกรรม ดงตอไปน

อทธพลจากสภาพสงคมบานเมองและผคนในปจจบน

เนองดวยขาพเจาไดตดตามสอขาวสารในปจจบนทงในสอประเภทตาง ๆไมวาจะเปนขอมลขาวสารทางโซเชยลมเดย ทางโทรทศนและผคนรอบขาง ขาพเจายงไดสงเกตพฤตกรรมตอบโต (reaction) และการแสดงความคดเหน (comment) ทางโซเชยลมเดย ซงเปรยบไดกบสงคมเสมอนจรงของผคนในปจจบน ขาพเจาจงไดเหนวาโลกในยคปจจบนเตมไปดวยความขดแยง ความไมลงรอยและทศนคตในเชงลบ กอใหเกดปญหาและความขดแยงตงแตระดบนอยไปจนถงระดบรนแรงจนถงแกชวต ซงสงผลกระทบทกระเทอนถงจตใจของขาพเจาเปนอยางมาก เหตทขาพเจารสกเชนนเปนเพราะขาพเจารสกวามนษยในสงคมถกชกจงดวยความรสกของการมพลงอ านาจทจะท าอะไรกไดตามตองการ แสดงออกเปนค าพดและความคดทไมผานการไตรตรอง ดราวกบมนษยมอสรภาพมากเกนไปจนเกนสมดลย แตแทจรงแลวขาพเจากลบรสกวามนษยไดตดอยในกบดกของสงทถกยดเยยดใหคดใหเปน สงนเปนกบดกของความหลงผด ความยดมนถอมนจนสญเสยความสามารถในการคด วเคราะห ถงเหตผลหรอสงทเปนเหตเปนผล จนท าใหเกดอารมณทางลบและแสดงออกดวยสญชาตญาณดบของมนษยโดยไมคดใหรอบคอบ ยกตวอยางเชน ขาวจาก Vogue Paris ไดโพสตรปภาพรองเทาคหนงจากแบรนด Dsquared2 ในงาน Spring / Summer 2019 Fashion Weeks ทมแถบคาดรองเทาทใชสคลายสธงชาตของประเทศไทย กอใหเกดความไมพอใจเปนอยางสงส าหรบคนไทยบางสวน ทแสดงความคดเหนเชงลบและไมพอใจอยางรนแรง จนปญหาเรมขยายวงกวาง ผคนแตกแยกเปนสองฝงสองฝาย ทกคนตางดาทอ วาราย เหยยดหยามฝาย

Page 18: The Servitude of Freedom - SU

6

ตรงขาม ซงมนแสดงใหเหนถงวฒภาวะของมนษยในสงคมปจจบนไดอยางชดเจน จากประเดนนไดแสดงใหเหนถงปญหาทส าคญอยางหนงทก าลงเกดขนและคอย ๆ ทวความรนแรงมากขนเรอย ๆ ในสงคมปจจบน (ขาวสด 2561) ดวยประเดนเหลาน ซงขาพเจาไดพบเหนและสงเกตมาโดยตลอดในสงคมไทย ความยดมนถอมน ความไรตรรกะและความคดทเอาตนเองเปนใหญ สงผลใหขาพเจาไดรบแรงบนดาลใจทตองการจะใชธงชาตไทยเปนวตถเชงสญลกษณ ทใชในการสอแสดงออกถงแนวความคดในผลงานสรางสรรคของขาพเจา ซงธงชาตไทยนนสามารถทจะสะทอนสภาพของสงคมไทยไดเปนอยางด

ภาพท 1 รองเทาสนสงทเปนประเดนถกเถยงในโซเชยลมเดย ทมา: https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_1681011 , เขาถงเมอวนท 29 ธนวาคม 2561

Page 19: The Servitude of Freedom - SU

7

ความเปนมาของธงชาตไทย

ธงชาตไทย หรอเรยกไดอกอยางวา ธงไตรรงค มลกษณะเปนสเหลยมผนผา มขนาดกวาง 2 สวน ยาว 3 สวน ประกอบดวยส 3 ส คอ สน าเงนขาบ สแดงและสขาว มลกษณะปนแถบส 5 แถบ เรมจากแถบตรงกลางสน าเงนขาบ ซงมสดสวนเปน 2 เทาของแถบสอน และเรยงออกไปเปนแถบสขาว และแถบสแดงอยนอกสดตามล าดบ โดยความหมายส าคญของธงไตรรงคนนหมายถง สถาบนทส าคญของประเทศไทย ทง 3 สถาบน นนคอ แถบสน าเงนขาบ (เปนชอสโบราณของไทย ซงเปนสน าเงนเขมเจอมวง) แทน สถาบนพระมหากษตรย แถบสแดง แทน สถาบนชาต และ แถบสขาว แทน สถาบนศาสนา

ธงชาตไทยน นเปนสญลกษณทแสดงถงเอกลกษณและศกดศรของความเปนไทย ความหมายแสดงถงเอกราชอธปไตยของไทย รวมทง 3 สถาบนคอ ชาต ศาสนาและพระมหากษตรย ธงชาตจงเปนสงทศกดสทธ ตองไดรบความเคารพเปนอยางสง และยงเปนสงยดเหนยวทส าคญของคนในชาตทจะแสดงใหเหนถงความสามคคปรองดองและความเปนปกแผนของประเทศชาต พระบาทสมเดจพระมงกฎเกลาเจาอยหว รชกาลท 6 ทรงออกแบบธงไตรรงคและพระราชทานเปน ธงชาตไทย เพอใหประชาชนชาวไทยใชเปนสญลกษณแสดงความเปนชาตไทย ซงประกาศใชเปนครงแรกในพระราชบญญตประกาศแกไขพระราชบญญตธงครงท 2 ในวนท 28 กนยายน พ.ศ. 2460 (ทมงานทรปลกปญญา 2557)

ภาพท 2 ธงชาตไทย ทมา: http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/29802/042457, เขาถงเมอวนท 29 ธนวาคม2561

Page 20: The Servitude of Freedom - SU

8

อทธพลจากแนวความคดทางปรชญา

อรค ฟรอมม (Erich Fromm)

“Modern man lives under the illusion that he knows “what he wants”, while he actually

wants what he is supposed to want.” Erich Fromm , Escape from freedom

“คนสมยใหมใชชวตอยภายใตความหลงเชอวา เขารวาเขาตองการอะไร, ขณะทสงทเขาตองการจรง ๆ คอสงทเขาเชอวาสงคมคาดหมายใหเขาตองการ” อรค ฟรอมม, หนไปจากเสรภาพ

อรค ฟรอมม เปนนกจตวเคราะหเชอสายเยอรมน ทภายหลงไดโอนสญชาตเปนอเมรกน ฟรอมมมแนวความคดทส าคญ คอ การท าความเขาใจรากลกของพฤตกรรมของมนษย ซงเขาเชอวาปจจยทางสงคมภายนอก จากทง เศรษฐกจ การเมองและประวตศาสตร ลวนสงผลตอสภาวะของบคคลแตละคน เปรยบอกแบบหนงไดวาสภาพสงคมเปนอยางไรยอมสงผลใหผคนใหเปนเชนนนดวย

ฟรอมม เสนอความคดทวา โลกนนก าลงเดนหนาไปสสงคมทมเสรภาพมากขนเรอย ๆ และฟรอมมกมองวา เสรภาพนนไมไดมแตขอด แตอกดานหนงคอผลลบทตามมาดวย มนษยเปนสตวทใชเหตและผลเปนส าคญในการกระท าสงตาง ๆ ไมใชสญชาตญาณตามธรรมชาต ดงนนยงผานไปมนษยกยงออกหางจากธรรมชาต เปนอสระและไมไดรสกถงการเปนสวนหนงกบธรรมชาต เหนหางออกไปเรอย ๆ จนมนษยไดกลายเปนสตวทโดดเดยวและอางวาง เพอแลกกบสงนน มนษยกลบไดรบเสรภาพทเพมมากขน แตนนกลบไมใชเสรภาพทแทจรง แตเปนเสรภาพทถกครอบง าดวยการสอนสง คานยม รสนยม ระเบยบกฎเกณฑ จากผทมอ านาจ สดทายคอมนษยโดนหลอกใหเชอวามเสรภาพจรง ๆ เสรภาพทจะเลอก ทงความคด จตใจ การตดสนใจ แตการแสดงออกกลบโดนครอบง าดวยสงอน โดยไมกลาจะออกนอกกรอบทถกก าหนดมา และตดกบดกของค าวา “เสรภาพ” (อรค ฟรอมม 2530)

Page 21: The Servitude of Freedom - SU

9

ฟรอมมไดเสนอหนทางรกษาเยยวยามนษย เพอดงความหมายในการใชชวตของมนษยกลบมาจากความโดดเดยว ดวยรปแบบใหญสองประการ คอ การยอนกลบไปผสานกบคนอน ๆ อกครง สมพนธกบผอนอยางสรางสรรค การแสดงความรสกอยางจรงใจ โดยไมละทงเอกลกษณสวนตน กลบไปเปนสงคมทมแตความไวเนอเชอใจ พนอง พวกพอง ครอบครว แตอกประการหนงคอการสรางความมนคงดวยการละทงเสรภาพ ละทงเอกลกษณสวนตน แตเอาตนเองไปหลอมรวมกบบางสงทใหญกวาจนลมเรองความโดดเดยวและไรความส าคญ

ขาพเจาไดรบอทธพลและแรงบนดาลใจจากแนวความคดของ อรค ฟรอมม ในแงของมมมองในเรองอสรภาพและแนวทางของการกระตนเตอน เพอการเยยวยาใหมนษยไดพบกบอสรภาพและความส าคญของตนเอง โดยเปนวถทางทจรงแทและเปนไปตามธรรมชาต (นวกลม 2560)

Page 22: The Servitude of Freedom - SU

10

โอโช (OSHO)

โอโช (OSHO) หรอ ภควน ศร ราชนช ครทางจตวญญาณชาวอนเดย เปนบคคลผเผยแพร

แนวความคดทมชอเสยงไปทวโลก มหนงสอมากมาย รวมถงมสถานทปฏบตสมาธทยงมผตดตามนบถอจนถงปจจบน โดยโอโชเผยแพรแนวความคดทเกยวกบการคนหาความเปนอสระโดยทาทายความเชอและขบถเดม ๆ รวมถงไมยดตดกบสงใดหรอศาสนาใดโดยเฉพาะเจาะจง โอโชไดสรางและคดคนวธการท าสมาธทแตกตางจากวธปฏบตทเคยเปนมา โดยแนวความคดส าคญคอความกลาหาญทจะแสวงหาเสนทางของตนเองโดยการตงค าถาม ส ารวจ แลวกปฏเสธความเชอตาง ๆ ทครอบง าอย โอโชไดเคยกลาวไววา

“ อสรภาพเปนสงอนตราย มนท าใหทานรสกไมมนคงปลอดภย ทานอาจรสกปลอดภยกวาถาไดเดนตามฝงชน ฝงชนจะชวยปกปองทาน เพราะวาการปรากฏตวของคนหมมากท าใหทานไมไดอยตามล าพงและทานไมหลงทางแนนอน ความมนคงทวานแทจรงแลวมนไดท าใหทานหลงทางไปแลว เพราะความมนคงท าใหทานไมคดจะคนหา เมอทานไมคนหา ทานกไมเคยคดจะตงค าถาม และความเปนจรงกไมเคยปรากฏ” (โตมร ศขปรชา and นวกลม 2559)

ถงแมโอโชจะมแบบแผนและแนวความคดทคอนขางรนแรงและสดโตง จนเกดเปนกระแส 2 ขว ทงผทชนชม หลงใหล ตดตามเปนสาวกมากมาย แตกระแสตอตานเชงลบกมอยางมหาศาล ผคนกลาวหาเขาวาเปนนกตมตนหลอกลวงผคน แตขาพเจารสกเชอในหลกการและชนชอบความคดในแงของการ ทาทาย วพากษวจารณ ขนบธรรมเนยมดงเดม เพอน าไปสการตงค าถามและหลดพนออกไปจากกรงขงทางความคดแบบเดม ๆ ซงขาพเจาคดวาเปนหลกส าคญททก ๆ คนสมควรทจะมเพอการคนหาตวตนและสาระของชวตทแทจรง (OSHO 2557)

Page 23: The Servitude of Freedom - SU

11

อทธพลจากผลงานศลปกรรม

โซโนะยามะ ฮารม (Sonoyama Harumi)

ศลปนภาพพมพหน (lithograph) ชาวญป นทมชอเสยง ไดรบรางวลและมการแสดงผลงานมากมายหลายแหงทวโลก ผลงานมความโดดเดนในดานเทคนคกระบวนการและความเหมอนจรง (Realistic) ของผลงาน โดย โซโนะยามะ สรางผลงานในรปแบบหนนง (still life) ทมวตถตาง ๆ หลากหลายชนดเปนสอสญลกษณ โดยผลงานของเขาแบงออกเปนชดผลงาน (series) ทใชวตถ (object) หลากหลายชนดแตกตางกน ตวอยางเชน ผลงานชด “d’encres” และ “Sortie de Couler” ทใชกระปองหมกพมพเปนสอกลางในการแสดงออก โดยใชกระปองหมกพมพจดวางในรปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนกระปองบบทมหมกพมพเลอะเกรอะกรง หรอกระปองหมกพมพทถกแชอยในน าทเตมไปดวยฟอง สวนผลงานอกชดหนงชอวา “Signe” เปนชดผลงานทใชผาขาวคลายผาปเตยงทยบยนเปนวตถหลกในการแสดงออก ผาขาวผนใหญไดถกจดวางในพนททมแสงสาดสองลงมาในองคประกอบและมมมองทแตกตางกน ภายใตบรรยากาศทดมดสลว

ขาพเจาไดรบอทธพลมาจากผลงานศลปกรรมของโซโนะยามะในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนในดานเทคนควธการในการสรางสรรคผลงานภาพพมพหนในลกษณะเหมอนจรง มความสมบรณและใสใจในรายละเอยดเปนอยางสง เทคนควธการสรางคาน าหนกขององคประกอบทส าคญอยางรวรอยยบของผา หรอรายละเอยดการสรางรปของฟองจากผงซกฟอก รวมถงวธการทใชในสอสารแนวความคดผานสญลกษณทางวตถ โดยขาพเจาไดหยบยมองคประกอบบางสวนในผลงานมาหลอมรวมและสรางสรรคใหม ในแนวทางทเปนเอกลกษณของตนเอง

Page 24: The Servitude of Freedom - SU

12

ภาพท 3 ภาพผลงาน โซโนะยามะ ฮารม (Sonoyama Harumi)

ชอผลงาน “ Sortie de Couler – D” ขนาด : 63.4 x 94.8 ซม. เทคนค : ภาพพมพหน ปทสราง : 1990

ทมา: http://www.harumi-sonoyama.com/works-sortie-e.html, เขาถงเมอวนท 29 ธนวาคม 2561

ภาพท 4 ภาพผลงาน โซโนะยามะ ฮารม (Sonoyama Harumi)

ชอผลงาน “ Sortie de Couler – I” ขนาด : 87 x 64 ซม. เทคนค : ภาพพมพหน ปทสราง : 1995

ทมา: http://www.harumi-sonoyama.com/works-sortie-e.html, เขาถงเมอวนท 29 ธนวาคม 2561

Page 25: The Servitude of Freedom - SU

13

ภาพท 5 ภาพผลงาน โซโนะยามะ ฮารม (Sonoyama Harumi)

ชอผลงาน “ Signe - X” ขนาด : 56.5 x 69.5 ซม. เทคนค : ภาพพมพหน ปทสราง : 2016

ทมา: http://www.harumi-sonoyama.com/works-signe-e.html, เขาถงเมอวนท 29 ธนวาคม 2561

ภาพท 6 ภาพผลงาน โซโนะยามะ ฮารม (Sonoyama Harumi)

ชอผลงาน “ Signe - Q” ขนาด : 64 x 70.5 ซม. เทคนค : ภาพพมพหน ปทสราง : 2013

ทมา: http://www.harumi-sonoyama.com/works-signe-e.html, เขาถงเมอวนท 29 ธนวาคม 2561

Page 26: The Servitude of Freedom - SU

14

ผลงานชอ “Nations” ของ เอน เอส ฮารชา (N. S. Harsha)

เอน เอส ฮารชา (N. S. Harsha) เปนศลปนรวมสมยชาวอนเดย เขาท างานศลปะในหลากหลายประเภท ไมวาจะเปน จตรกรรม (painting) ประตมากรรม (Sculpture) และศลปะแบบจดวาง (Installation art) ผลงานของเขาพดถงประสบการณและชวตท ไมซอร(Mysore) ทางตอนใตของอนเดย ซงเปนสถานทซงเขาเตบโตและอาศยอย งานของเขาสะทอนทงวฒนธรรม สงคม การเมอง เศรษฐกจ รวมถงประเดนความเปนไปของโลก

ผลงานทชอวา “Nations” เปนผลงานจดวาง (installation art) ทสรางเมอป ค.ศ. 2007 โดยผลงานประกอบไปดวย จกรเยบผาจ านวน 192 ตว ทก าลงเยบธงชาตของประเทศตาง ๆ ไมซ ากน โดยธงชาตแตละผนเปนธงชาตทเขยนสดวยมอและมเสนดายโยงใยอยท วทกบรเวณ ถกจดวางตงแตดานลางขนไปสดานบนจนเตมทวทงบรเวณพนทแสดงงาน ผลงานชนนพดถงประเดนของการใชแรงงานตางดาว ความตองการทสงข นของตลาดเศรษฐกจโลกในปจจบนและประเดนทางการเมองทเกยวของกบผคน รวมไปถงความเกยวโยงของทกประเทศทอยภายใต The United Nations

ขาพเจาไดรบแรงบนดาลใจในแงของรปแบบ การใชวตถอยางธงชาตมาใช ในแงมมของศลปะและการจดวาง รวมถงประเดนและวธการในการสอสารแนวความคดทแสดงมมมองตอสงคมในโลกปจจบนอยางเปนสากล สงผลกระทบตอความรสกของผชมงาน กอใหเกดการสะทอนสภาพของสงคมเพอใหเหนความเปนจรงของโลกมนษย ทประกอบดวยหลากหลายแงมมทอาจจะไมเคยรบรหรอสมผสมากอน

Page 27: The Servitude of Freedom - SU

15

ภาพท 7 ภาพผลงาน เอน เอส ฮารชา (N. S. Harsha)

ชอผลงาน “ Nations” เทคนค : Installation ปทสราง : 2007

ทมา: http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/projects/nations, เขาถงเมอวนท 29 ธนวาคม 2561

ภาพท 8 ภาพผลงาน เอน เอส ฮารชา (N. S. Harsha)

ชอผลงาน “ Nations” เทคนค : Installation ปทสราง : 2007

ทมา: http://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/projects/nations, เขาถงเมอวนท 29 ธนวาคม 2561

Page 28: The Servitude of Freedom - SU

16

บทท3

ขนตอนการศกษาและกระบวนการสรางสรรคผลงาน

การท างานสรางสรรคของขาพเจามสวนประกอบทส าคญ 3 สวนหลก ๆ คอ ประเดนของ

เนอหารปแบบผลงานและเทคนควธการ ขาพเจาจงตองผนวกทง 3 สวนนใหสนบสนนสงเสรมซง

กนและกน เพอมงไปในทศทางเดยวกน ภายใตหวขอ “สภาวะจ ายอมของอสรภาพ” ผลงาน

สรางสรรคของขาพเจาใหความส าคญกบเนอหามาเปนอนดบแรก การท างานของขาพเจาจง

จ าเปนตองเรมดวยความชดเจนในแงของเนอหา และเรองราวทตองการทจะน าเสนอ แลวจงคด

วเคราะห ไตรตรอง คนหารปแบบและกลวธน าเสนอตวผลงานผานรปสญลกษณ (object) ท

สอดแทรกความหมาย โดยใหมความสอดคลองกบพนทวาง แลวเมอทกสวนประกอบกนลงตว จง

จะน าไปสวธการสรางสรรคดวยกระบวนการทางเทคนค ภาพพมพหน (lithograph) เพอใหผลงาน

ออกมาสมบรณและสามารถถายทอดความคดทขาพเจาตองการทจะน าเสนอไดอยางครบถวน

การศกษาคนควาขอมลและการประมวลความคด

การศกษาคนควาขอมลในการสรางสรรคผลงานของขาพเจา เรมจากการไดรบแรงบนดาล

ใจ หรอการไดประสบกบสงตาง ๆ ทสงผลกระทบตออารมณความรสก ไมวาจะเปน ขาวสารใน

สงคม เหตการณปจจบน ประสบการณทเกดจากการอยรวมหรอพบเหนสงตาง ๆ บนโซเชยลมเดย

ภาพยนตร หรอหนงสอ ขาพเจาจงตองการทจะแสดงทศนะสวนตนผานการสรางสรรคเปนผลงาน

ศลปะภาพพมพ ถายทอดไปสขนตอนของการท าแบบรางผลงาน (sketch) โดยเรมจากการส ารวจ

หาวตถทางความคดของขาพเจาทจะใชในการน าเสนอ โดยตองเปนวตถทสอดแทรกดวย

ความหมายทเขาใจรวมกนในสงคม น ามาจดวาง ตดตอ ในบรบททขาพเจาสมมตและจดวางขนมา

ในรปแบบเหมอนจรง (realistic) และด าเนนไปสขนตอนกระบวนการสรางสรรคผลงานภาพพมพ

หนทมคณลกษณะอนปราณต ละเอยดออน

Page 29: The Servitude of Freedom - SU

17

องคประกอบในการสรางสรรค

เสน (line)

ขาพเจาใชวธการวาดเสน (drawing) ซงเปนหลกส าคญในการสรางสรรคผลงาน โดยใช

เสนในการสรางคาน าหนกออน - แก ดวยวธการเขยนทบซอนกนทละขนดวยความปราณต ใหเสน

มความนมนวล กลมกลน ผสมผสาน เกดเปนลกษณะผลงานแบบเหมอนจรง (realistic) แตใน

ขณะเดยวกนบางสวนกใชเสนทมความรวดเรว กระชาก แสดงอารมณรนแรง ใหมความแขงกราว

หยาบกระดาง เพอแสดงใหเหนถงสจจะของวตถในพนผวทแตกตางกน เชน บรเวณพนผวของถง

อลมเนยม ใชลกษณะของเสนทไมแสดงตวเดนชดเกนไป ไมแสดงอารมณความรสกและการ

เคลอนไหวมากนก เหตเพราะในงานของขาพเจาเนนความเรยบ นงสงบ เปนไปตามสจจะของวตถ

เพอใหแสดงแนวความคดเชงสญลกษณ และมเจตนาทจะสอสารความรสกใหไดผลลพธทชดเจน

ทสด

ภาพท 9 ภาพแสดงรายละเอยดของการใชเสนในผลงานสรางสรรคของขาพเจา

Page 30: The Servitude of Freedom - SU

18

ส (color)

ผลงานสรางสรรคของขาพเจา เนนการใชสทยดตามสเดมของวตถทางความคด ยกตวอยาง

เชน ธงชาตไทย จ าเปนตองคงเอกลกษณของสไตรรงคทแสดงความเปนชาตไทย คอ สแดง สน าเงน

และสขาว หากสผดเพยนอาจสงผลใหเกดความรสกตอวตถชนนนเปลยนไป และผดจากเจตนารมณ

ทข าพเจาตองการจะสอสาร แตวตถทประกอบกบธงชาต ไมวาจะเปน ราวหนบผาพลาสตก

จ าเปนตองใชสสนสดใสเพอทจะแสดงถงความเปนพลาสตก สอถงวตถสมยใหม มการผลตซ า ม

อายการใชงานยนยาวคงทน ไมสามารถยอยสลายไดโดยงายหรอถงอลม เนยมซกผา ซง

ประกอบดวยสเงน แสดงถงพนผวของวตถทมลกษณะมนวาว สามารถสะทอนวตถทอยใกล แต

เสอมสภาพจากการใชงานมาอยางยาวนานจนเกดสนมหรอคราบสกปรกกระจดกระจายอยทว

บรเวณดานนอกของตวถง

รปทรง (form)

รปทรงทขาพเจาเลอกใชคอรปทรงทไดมาจากวตถจรง โดยน าวตถทข าพเจาสนใจมา

ทดลองศกษาหาความเปนไปได ในการจดองคประกอบเพอสรางภาพรางผลงาน โดยวตถเชง

สญลกษณทเปนหลกในการสรางสรรคผลงานของขาพเจาในชดน คอ “ธงชาตไทย” ความหมาย

โดยนยยะแลวคอ วตถทเปนผาทมความมนวาวเลกนอย ซงขาพเจาสนใจในการทบซอนกนของ

เนอผา ความโปรงแสง พลวไหวและรองรอยยบยนทเกดจากการพบ การสะบด การขยมเนอผา

น ามาเปนจดเดนหรอเอกลกษณส าคญทปรากฏในผลงานของขาพเจา โดยธงชาตทประกอบดวยส

ทง 3 ส เมอผาเกดรอยยบยนซอนทบกน กจะสามารถสงเกตเหนไดถงสแตละสทโปรงแสง และ

มองเหนทะลซงกนและกน เมอน าธงชาตมาปฏสมพนธกบรปทรงวตถอน ๆ กจะเกดความเชอมโยง

กนไดอยางนาสนใจ อาทเชน ผาทถกหนบตากไวดวยไมแขวนผาพลาสตกและทงชายลงมา กจะ

เหนถงรองรอยการยบของผาทถกดงรงไวดวยตวหนบผา กอเกดเปนรปทรงลกษณะทนาสนใจ สวน

วตถอกรปแบบทขาพเจาน ามาใชคอ วตถทมความเปนมวล (mass form) ขาพเจาเลอกใชวตถใน

ลกษณะนเพราะขาพเจาจ าเปนตองน าใบหนาของตนเองไปประกอบรวมกบวตถ เชน เตารดผา โดย

เลอกใหใบหนาของขาพเจาปรากฏอยบนดานทเรยบแบนของเตารด โดยซอนทบใบหนาใหเวาลก

ลงไปในลกษณะแบบกลบคา (negative) หรอการสอดแทรกใบหนาของขาพเจาในลกษณะ

Page 31: The Servitude of Freedom - SU

19

เครงเครยด กดดน ลงไปบนตวหนบตากผา แสดงใหเหนถงความรสกของการพยงน าหนกของ

ธงชาตอย

พนทวาง (space)

พนทวางภายในผลงานของขาพเจา โดยสวนมากจะมลกษณะเปนพนทสด า เรยบแบน

ไมบงบอกเวลาหรอสถานท เปรยบไดกบเปนพนทวางทอยภายใตจนตนาการ อนไรกาลเวลา

ไรสถานท จดประสงคเพอขบเนนใหวตถไดแสดงถงความรสกและเนอหาสาระออกมาไดอยาง

ชดเจน โดยพนทวางจะชวยสงเสรม สนบสนนใหวตถเชงสญลกษณทขาพเจาเลอกใชมลกษณะ

โดดเดนขนมาและสามารถสอสารเนอหาไดดยงขน

พนผว (texture)

พนผวภายในผลงานของขาพเจา มลกษณะหลากหลายข นอยกบวตถเชงสญลกษณท

เลอกใช โดยแบงไดเปนหลายรปแบบ อาทเชน “ธงชาตไทย” ขาพเจาเลอกสรางพนผวใหเกด

ความรสกของรวผาทยบยน และมความมนวาวเลกนอย เพอการแสดงออกถงสจจะของวตถใหได

สมบรณทสด สงผลตออารมณความรสกของผลงาน เชนเดยวกบ ถงอลมเนยมทตองมพนผวมน

วาว เกดภาพสะทอนสภาวะแวดลอมเขาไป แตในขณะเดยวกนกมรองรอยของการใชงาน คราบ

สกปรกทกระจดกระจายอยรอบ ๆ ตวถง ทงนพนผวลกษณะตาง ๆ สรางขนมาจากคณลกษณะ

พเศษของหมกไข (tusche) เปนรองรอยของคราบทกระเซน เกรอะกรงอยบนตวถงอลมเนยมและ

เงาบนพน ดวยวธการสะบด ระบายพกนไปในทศทางตาง ๆ

Page 32: The Servitude of Freedom - SU

20

ภาพท 10 ภาพแสดงลกษณะพนผว (texture) ทขาพเจาใชในการสรางสรรคผลงาน

Page 33: The Servitude of Freedom - SU

21

กระบวนการและเทคนคในการสรางสรรค

ขนตอนการสรางภาพรางผลงาน (sketch)

ผลงานสรางสรรคในชดนของขาพเจาแบงออกเปน 2 รปแบบ โดยรปแบบแรกคอ วตถเชง

สญลกษณ ทประกอบรวมกบใบหนาของขาพเจา ดวยวธการตดตอในโปรแกรมคอมพวเตอร และ

อกรปแบบหนง คอการใชวตถชนดเดยวหรอหลายชนด โดยไมตองมใบหนาของขาพเจาประกอบ

รวมดวย สงผลใหกระบวนการสรางสรรคและผลสมฤทธของภาพราง (sketch) มความแตกตางใน

รายละเอยดเลกนอย

1. การคดวเคราะห เลอกใช สญลกษณในผลงาน

เมอขาพเจาวเคราะหถงการเลอกใชวตถในการสรางสรรคผลงานในชดนไดแลว ขาพเจาก

จะไปสรรหาวตถของจรงมา เพอเรยนรและทดลองหาความเปนไปไดในการใชวตถชนนใหเกด

ประโยชนสงสด วตถหลกทขาพเจาเลอกน ามาใชในผลงานชดนคอ ธงชาตไทย (Flag of Thailand)

โดยขาพเจาน าธงชาตมาใชในหลากหลายขนาด และยงมวตถอน ๆ ทน ามาประกอบเพอสราง

ความหมายและบรบทใหมใหกบผลงาน อาทเชน เตารด ตวหนบผาพลาสตก รวมถงถงน าอลมเนยม

Page 34: The Servitude of Freedom - SU

22

ภาพท 11 ภาพแสดงวตถเชงสญลกษณ “ธงชาตไทย”

ภาพท 12 ภาพแสดงวตถเชงสญลกษณ “ราวหนบผาพลาสตก”

Page 35: The Servitude of Freedom - SU

23

2. การจดองคประกอบ แสงเงา ในลกษณะตาง ๆ เพอถายบนทกภาพ

หลงจากไดวตถทผานการวเคราะหมาแลว กเขาสกระบวนการจดวางองคประกอบ โดยให

ธงชาตมปฏสมพนธกบวตถตาง ๆ ตามแตเจตนาทจะสอสารแนวความคด เพอบนทกภาพ และ

ตดตอ ปรบสในโปรแกรมคอมพวเตอร เพอใหภาพรางสมบรณแบบ

2.1 ภาพรางในรปแบบแรก คอ การบนทกภาพวตถเชงสญลกษณทเลอกใชมาจดวาง

องคประกอบตามรปแบบทคดไว ใชการจดแสงดวยหลอดไฟสขาวหรอแสงธรรมชาต ขนอยก บ

รปแบบของผลงานแตละชน อกสวนหนงคอการบนทกภาพใบหนาของขาพเจาในอรยาบถและ

มมมองตาง ๆ ใหสอดคลองไปกบวตถทเลอกใช

ภาพท 13 ภาพแสดงการจดแสงเงาวตถตนแบบและใบหนาของขาพเจาในบรบททสมพนธกน

Page 36: The Servitude of Freedom - SU

24

2.2 ภาพรางในรปแบบท 2 คอภาพรางทน าวตถเชงสญลกษณมาจดวางองคประกอบ แลว

ท าการบนทกภาพใหไดมมมอง แสง จงหวะทครบถวนและพอเหมาะพอดกน

ภาพท 14 ภาพแสดงการสรางภาพราง (sketch) โดยการจดแสงธรรมชาตกบวตถตนแบบ

Page 37: The Servitude of Freedom - SU

25

3. การปรบแตงและตดปะภาพขอมลตนแบบทมความสอดคลอง ใหผสานเขากนอยางกลมกลนดวย

โปรแกรมคอมพวเตอร

ในภาพรางรปแบบแรก น าภาพขอมลตนแบบมาผสมผสานปะตดกบรปภาพใบหนาของ

ขาพเจา ใหทงคาน าหนก แสง ส ใหกลมกลนกนโดยสมบรณ สวนภาพรางแบบทสองใหน าภาพ

ตนฉบบมาปรบแสง ส คาน าหนกออนแก เพมหรอตดทอนบางสวนทไมตองการโดยอาศยวธการ

เขยนส (painting) ในโปรแกรมคอมพวเตอร โดยเตมแตงใหรปแบบตรงกบความคดทเจตนามาก

ทสดดวยโปรแกรม Adobe Photoshop

ภาพท 15 ภาพแสดงการปะตดภาพขอมลตนแบบใหมความสอดคลองกน

Page 38: The Servitude of Freedom - SU

26

ภาพท 16 ภาพแสดงการปรบแตงภาพขอมลตนแบบใหสมบรณ

Page 39: The Servitude of Freedom - SU

27

ขนตอนการสรางสรรคผลงานดวยกระบวนการภาพพมพ

กระบวนการภาพพมพหน (lithograph) เปนเทคนคทขาพเจาเลอกใชสรางสรรคผลงาน

เพราะเปนเทคนคทสามารถถายทอดความรสกของผลงานใหเปนไปไดอยางตรงตามเจตนาของ

ขาพเจามากทสด เนองจากวาลกษณะของภาพพมพหนเปนกระบวนการทใชวธการวาดเสน

(drawing) ในการสรางคาน าหนกออน - แก รวมถงรายละเอยดของผลงานไดอยางปราณต

ละเอยดลออ และสามารถสรางพนผวทหลากหลาย ทงแบบหยาบหรอละเอยด ดวยวธการตาง ๆ

อาทเชน การควบคมการไหลของวสดไขหรอการหยด ขด สะบดพกน ดวยอปกรณไขตางชนดกน

ภาพพมพหนสามารถสรางรปแบบใหใกลเคยงกบรปแบบเหมอนจรง (realistic) ทเหมาะสมกบ

ผลงานของขาพเจามากทสด

1. การขยายแบบ

เมอไดภาพรางผลงานเปนทพอใจและตรงตามเจตนาแลว กน าภาพรางทผานการ

ปรบเปลยนใหเหลอเพยงแตลายเสนในโปรแกรมคอมพวเตอร ไปขยายพรอมทงกลบดานรป (flip)

ในมาตราสวนทไมผดเพยน จากนนน าไปลอกแบบลงบนเพลทแมพมพตามจ านวนเพลททก าหนด

ไว ดวยกระดาษไขฟลม เหตทตองใชกระดาษไขฟลม เนองจากเปนกระดาษทคงสภาพไมยดหรอ

หด ท าใหลายเสนทถอดแบบลงไปบนเพลทแมพมพไมคลาดเคลอน ซงเปนสงทส าคญมาก เพอให

งานมคณภาพเทาเทยมกนในกระบวนการพมพทบซอนลงบนกระดาษทมจ านวนมากกวา 1 ครง

ภาพท 17 ภาพแสดงการปรบภาพรางตนแบบเพอการรางลายเสนลงบนเพลทแมพมพ

Page 40: The Servitude of Freedom - SU

28

2. การเตรยมเพลทแมพมพอลมนม (aluminum)

แมพมพเพลทอลมนมทใชในการสรางสรรคผลงานม 2 ขนาด ซงกคอขนาดเลก

25 x 36 นว (63.5 x 91.44 ซม.) และขนาดใหญ 36 x 44 นว (91.44 x 111.76 ซม.) โดยผลงานในชด

วทยานพนธของขาพเจาไดใชเพลทขนาดใหญในผลงานทกชน ในสวนของขนตอนเตรยมเพลท

แมพมพกอนการใชงาน จ าเปนตองผานการท าความสะอาดดวยกรดก ามะถนเจอจาง (sulfuric acid)

ในอตราสวน กรด 2 ออนซ (Oz.) ตอน าเปลา 20 ลตร ผสมใหเขากน โดยใชเศษผาขาวชนดเนอนม

ลางวนบนเพลทแมพมพ เพอลางคราบเขมาสกปรกออก แลวลางดวยน าเปลาใหสะอาด เสรจแลวจง

น าไปพกตากไวใหแหงเพอใชงานตอในขนตอนตอไป

ภาพท 18 ภาพแสดงการท าความสะอาดเพลทแมพมพกอนการใชงาน

Page 41: The Servitude of Freedom - SU

29

3. การสรางผลงานดวยกรรมวธตาง ๆ ลงบนแมพมพ

น าเพลทแมพมพทสะอาดแลว มาท าการลอกลายเสนลงไปบนเพลทแมพมพ ดวยกระดาษ

ลอกลายทมกรรมวธท าทเฉพาะโดยการน าผงสนมเหลก (ferric oxide) มาผสมกบแอลกอฮอลแลว

ทาเคลอบลงบนกระดาษปรฟสขาวใหทวแลวจงรอจนแหง หลงจากแหงแลวจงปดผงสนมเหลก

สวนเกนทไมตองการออกไป จงน ามาใชเปนกระดาษลอกรปได โดยน ากระดาษลอกรปมารองอย

ระหวางเพลทแมพมพและกระดาษไขฟลม แลวจงใชปากกาลกลนมารางรปลงไปตามเสนในรป

ตนแบบ ท าซ ากนเปนจ านวนตามเพลทแมพมพทก าหนดไว เรยบรอย แลวกจะไดเพลทแมพมพทม

ลายเสนสแดงเปนขอบเขตในการเขยนน าหนกไขลงบนเพลทแมพมพ โดยทงสองดานของเพลท

แมพมพจ าเปนตองท าสญลกษณเปนลกษณะตว T ( T-bar) ในดานหนง และเปนเสนตรงในอกดาน

หนง เพอในกระบวนการพมพงานแลว จะไดทราบต าแหนงทใชในการวางกระดาษใหอยใน

ต าแหนงเดยวกนทงหมด เมอถอดแบบลงบนแมพมพเรยบรอยแลว จงน ากาวกระถนบรสทธ

(pure gum) มาเคลอบบรเวณทไมไดใชงาน อาทเชน สวนของขอบทอยนอกตวผลงาน เพอปองกน

รกษาใหผลงานสะอาดเรยบรอยในกระบวนการพมพงาน

ภาพท 19 ภาพแสดงตวอยางการวางกระดาษลอกลายและกระดาษไขฟลมบนเพลทแมพมพส าหรบการลอกลายเสน

Page 42: The Servitude of Freedom - SU

30

ภาพท 20 ภาพแสดงการลอกลายเสนของภาพรางผลงานลงไปบนเพลทแมพมพดวยปากกาลกลน

Page 43: The Servitude of Freedom - SU

31

จากนนจงใชดนสอไขตรามา (Horse No.1818) มาใชวาดเสนสรางคาน าหนกออน – แก

บนแมพมพ ตามแตละเพลททก าหนดไว โดยตองแปรคาน าหนกจากส ใหเปนน าหนกขาวด า ทงน

สามารถใชวสดไขอน ๆ ในการสรางคาน าหนกได เชน ปากกาเคม (permanent marker) หรอน ามน

วานชสด าในการเขยนน าหนกทบ สเปรยด าชนดเงาในการสรางน าหนกแบบฟงกระจาย หมกไข

(tusche) ใชผสมน าหรอน ามนเปนตวละลายส าหรบใชสรางพนผว (texture) โดยสามารถใชวธการ

ตาง ๆ ในการสรางพนผวไมวาจะเปนการระบายหมก หยดหมก สะบดหมก หรอควบคมทศ

ทางการไหลเพอใหไดคาน าหนกและพนผวทตรงกบเจตนามากทสด

ภาพท 21 ภาพแสดงอปกรณส าหรบการเขยนไข “ดนสอไขตรามา (Horse No.1818)”

Page 44: The Servitude of Freedom - SU

32

ภาพท 22 ภาพแสดงการวาดเสนสรางคาน าหนกออน – แกลงบนเพลทแมพมพ

Page 45: The Servitude of Freedom - SU

33

ภาพท 23 ภาพแสดงการสรางคาน าหนกในรปแบบตาง ๆ

Page 46: The Servitude of Freedom - SU

34

ภาพท 24 ภาพแสดงอปกรณส าหรบสรางพนผว “หมกไข (tusche)”

ภาพท 25 ภาพแสดงการละลายหมกไข (tusche) ดวยตวท าละลายประเภทตาง ๆ

Page 47: The Servitude of Freedom - SU

35

ภาพท 26 ภาพแสดงการสรางพนผว (texture) ดวยหมกไข (tusche)

Page 48: The Servitude of Freedom - SU

36

4. การเคลอบกาว

เมอท าการเขยนแมพมพดวยวสดไขจนไดคาน าหนกทตองการแลว ขนตอนตอไปคอการ

น าแปงฝ น (talcum) มาลบเบา ๆ ใหทวทงเพลทแมพมพเพอการดดซบความชนใหหมดไป กอนเขา

สกรรมวธการเคลอบกาว หลงจากลงแปงฝ นเสรจเรยบรอย จงใชกาวกระถนบรสทธ (pure gum)

ในการเคลอบผวหนาเพลทบาง ๆ โดยลงกาวใหทวทงเพลทแมพมพ จากนนจงใชฟองน าจากเสนใย

พชทหมาดน ามาลบกาวทเคลอบออกประมาณ 3 – 4 รอบ ในทศทางสลบแนวตงและแนวนอน

กรรมวธนกเพอใหกาวทเคลอบอยบางทสด

การเคลอบกาวมจดประสงคส าคญกเพอใหรายละเอยดไขทสรางไวบนแมพมพตดแนนอย

บนเพลทแมพมพ สงผลดตอกระบวนการพมพใหไดผลงานออกมาอยางมคณภาพและรายละเอยด

สวยงาม โดยหลงจากเสรจสนกระบวนการเคลอบกาวแลว ทงใหกาวแหงสนทและรออยางต า 6

ชวโมง ถงจะด าเนนไปสขนตอนการกดกรดตอไป

ภาพท 27 ภาพแสดงการลบแปงฝ น (talcum) กอนการเคลอบกาวบนเพลทแมพมพ

Page 49: The Servitude of Freedom - SU

37

ภาพท 28 ภาพแสดงกระบวนการเคลอบกาวเพลทแมพมพ

Page 50: The Servitude of Freedom - SU

38

5. การกดกรด

การกดกรดเปนขนตอนส าคญขนหนงของการเตรยมเพลทแมพมพกอนเรมกระบวนการ

พมพ โดยการกดกรดแมพมพเปนการชวยรกษาใหเมดไขทท าการเขยนลงบนเพลทแมพมพมความ

แขงแรงและคงสภาพไมเปลยนรป หรอบวมขน ในเวลารบหมกขณะกลงลกกลงจะเกดลกษณะท

เรยกวา “หมกตน” จนท าใหภาพผลงานมลกษณะทไมสวยงาม สงส าคญในการกดกรดใหสมบรณ

คอการก าหนดอตราสวนของกรดทใช ผสมลงในกาวกระถนบรสทธ และการก าหนดเวลาทใชใน

การกดกรดบนเพลทแมพมพใหพอดกบคาน าหนกออน - แกบนแมพมพทเขยนวสดไขลงไป ยงคา

น าหนกเขมมากกยงใชปรมาณกรดและเวลาทมากกวาบรเวณทมคาน าหนกออน โดยมาตรฐานแลว

ขาพเจามกจะใชอตราสวน กาวกระถนบรสทธ 8 ออนซ (Oz.) ตอกรดฟอสฟอรค (phosphoric acid)

0.2 ออนซ (Oz.) ในการผสมกาวกรด เมอถงเวลาทน ากาวกรดมาใชงานในกระบวนการกดกรด

จ าเปนตองน ากาวกรดมาเจอจาง โดยการผสมกบกาวกระถนบรสทธอกรอบ ดวยมาตราสวน กาว

กรด 6 สวน ตอกาวบรสทธ 4 สวน โดยสามารถปรบเปลยนปรมาณความเขมขนของกรดตามคา

น าหนก แลวแตรปแบบของผลงาน

ภาพท 29 ภาพแสดงสดสวนของการผสมกาวกรดส าหรบการกดกรดเพลทแมพมพ

Page 51: The Servitude of Freedom - SU

39

ในขนตอนการกดกรด เรมจากการใชแปรงขนนมในการจมกาวกรด เพอปายหรอระบายลง

บนเพลทแมพมพทเคลอบกาวในรอบแรกเรยบรอยแลว โดยเรมจากสวนทมคาน าหนกเขมทสดใน

ผลงาน จากนนจงคอยสลบเปลยนไปยงสวนทมคาน าหนกเขมลดหลนกนมา จนทวทงบรเวณ

ขอบเขตของผลงาน ทงนจ าเปนตองใชระบบการทดเวลาในการกดกรด ตวอยางเชน ในนาทแรกให

ระบายกาวกรดในน าหนกเขมสด จากนนนาทตอมาจงระบายในบรเวณน าหนกออนกวาถด ๆ ไป

โดยไมลมกลบมาระบายกรดในบรเวณน าหนกทกดไปกอนหนาแลว โดยปกตแลวจะใชเวลาในการ

กดกรดประมาณ 3 นาทครง ถง 5 นาท เมอกดกรดจนครบระยะเวลาทก าหนดแลว จงใชฟองน าชบ

น าเชดลางคราบกาวกรดออกใหหมดจากเพลทแมพมพ จากนนจงใชกาวกระถนบรสทธเคลอบปด

ผวหนาเปนรอบท 2 โดยใชมอลบใหทวทงเพลทแมพมพคลายกบการเคลอบกาวรอบแรก แตรอบน

จ าเปนตองใชผาสาลทท าเปนลกประคบ ท าการเชดวนใหทวทงเพลทดวยความรวดเรว ใหเหลอ

คราบกาวทบางเรยบทสดบนเพลทแมพมพ จากนนจงทงเพลทแมพมพใหแหง โดยหามสมผสโดน

น าเดดขาด ทงไวอยางต า 4 ชวโมง จงจะน าเขาสกระบวนการพมพในขนตอไป

ภาพท 30 ภาพแสดงการกดกรดเพลทแมพมพและการเคลอบกาวรอบท 2

Page 52: The Servitude of Freedom - SU

40

6. กระบวนการพมพ

หลงจากเสรจสนขนตอนการเตรยมเพลทแมพมพแลว จงเขาสกระบวนการพมพ โดยเรม

จากน าเพลทแมพมพมาลางเขมาไข (wash out) ในขนแรกดวยน ามนสน (turpentine) กอน แลวจง

ตามดวยน ามนทนเนอร (thinner) โดยใชเศษผาขาวเนอนมในการเชด เชดลางน ามนจนกระทงไม

ปรากฏคราบเขมาด าบนเพลทแมพมพ จากนนจงตามดวยสารเคมส าคญเพอคงสภาพไขใหสวยงาม

และคงทน นนคอ “Red Lacquer” หรอน ายาเคมสรางภาพแลคเคอรแดง เพอชวยเปนฐานในการท

จะชวยรบหมกพมพจากลกกลง ซงตองเชดวนใหทวเพลทแมพมพอยางรวดเรวและบางทสดจากนน

จงใชหมกพมพสทตองการมาเจอจางดวยน ามนสน แลวจงลบใหทวทงบรเวณงาน ขนสดทายใช

น าเปลาในการลางคราบกาวและคราบสารเคมทงหมดทไมตองการ ออกจากเพลทแมพมพ เมอเสรจ

สนขนตอนนแลว เพลทแมพมพกพรอมส าหรบการกลงหมกพมพ เพอพมพทดสอบและพมพจรง

ตอไป

ภาพท 31 ภาพแสดงการลางเขมาไข (wash out) เพอเตรยมพรอมส าหรบกระบวนการพมพ

Page 53: The Servitude of Freedom - SU

41

เมอผสมหมกพมพจนไดสตามทตองการแลว จงใชผงแมกนเซยมคารบอเนต ซงม

คณสมบตท าใหหมกพมพมเนอทเหนยวขน มาผสมลงในหมกพมพใหไดความเหนยวหนดตามท

ตองการ หมกทเหนยวหนดจะสงผลดตอเมดไขทรบหมกโดยไมเกดลกษณะ “หมกตน” แตถาหาก

วาเหนยวเกนไป กอาจจะสงผลใหหมกพมพทกลงลงไปบนเพลทแมพมพไมเตมบรเวณ หรอถาเตม

จนมากเกนไปกอาจจะท าใหกระดาษขาดได ดงนนจงตองรกษาความเหนยวใหพอเหมาะพอด โดย

เมอไดหมกพมพทเหมาะสมแลวจงเลอกลกกลงทมขนาดเหมาะสมกบผลงาน กลงหมกพมพใหเตม

แลวจงเรมกลงลงไปบนเพลทแมพมพทพรอมรบหมก โดยในระหวางการกลงนนจ าเปนตองให

เพลทแมพมพหมาดน าอยตลอดเวลา มฉะนนจะสงผลใหหมกพมพตดลงบนบรเวณทไมตองการ

แลวจะเกดคราบสกปรกในล าดบตอมา

ภาพท 32 ภาพแสดงอปกรณ “หมกพมพออฟเซท (offset ink)”

Page 54: The Servitude of Freedom - SU

42

ภาพท 33 ภาพแสดงการเตรยมหมกพมพและลกกลงส าหรบกระบวนการพมพ

Page 55: The Servitude of Freedom - SU

43

การกลงหมกพมพสามารถแบงออกเปนชด โดยประมาณชดละ 20 ครง แลวจงเพมปรมาณ

หมกได แตในระหวางนตองใชฟองน าเชดเพลทแมพมพใหหมาดอยเสมอในทก ๆ การกลง 10 ครง

โดยจ านวนการกลงทงหมดโดยประมาณคอ 60 ครง ซงในการกลงจ าเปนตองกลงในทศทางตาง ๆ

กนใหได 8 ทศ เพอใหหมกพมพน นตดกบพนผวในรายละเอยดของผลงานไดอยางทวถงและ

สม าเสมอ เมอกลงหมกพมพจนครบ แสดงวาแมพมพไดรบหมกพมพมากพอและพรอมส าหรบการ

พมพทดสอบหรอพมพจรงตอไป ซงในผลงานวทยานพนธของขาพเจา ไดใชกระดาษ 2 ประเภท

ดวยกนคอ กระดาษฟาบรอาโน “Fabriano” ชนดเนอหนา 280 แกรม ขนาด 70 x 100 เซนตเมตร

และ กระดาษ “BFK Rives” ชนดเนอหนา 300 แกรม ขนาด 80 x 120 เซนตเมตร โดยกอนการพมพ

จรงทกครงจ าเปนตองเตรยมกระดาษใหชนกอนเสมอ เพอใหกระดาษซมซบหมกพมพไดดยงขน

โดยน าทท าชนตองเปนน ากรองบรสทธเพอใหกระดาษไมเกดการขนราไดงายในภายภาคหนา เมอ

ถงขนตอนการวางกระดาษพมพลงบนเพลทแมพมพ ตองวางโดยยดดานหนงดวยสญลกษณ T

(T-bar) เสมอเพอใหไดผลสมฤทธทสมบรณในทก ๆ ครงทพมพซอนทบกนไดอยางพอดใน

ต าแหนงเดยวกน จากนนจงน ากระดาษทพมพหมกเรยบรอยแลวไปวางบนตะแกรงตากกระดาษ

หรอในบรเวณทก าหนดไว (กญญา เจรญศภกล 2550)

ภาพท 34 ภาพแสดงการกลงหมกพมพในทศทางตาง ๆ

Page 56: The Servitude of Freedom - SU

44

ภาพท 35 ภาพแสดงการเตรยมชนกระดาษใหพรอมส าหรบกระบวนการพมพ

ภาพท 36 ภาพแสดงกระบวนการพมพ

Page 57: The Servitude of Freedom - SU

45

ภาพท 37 ภาพแสดงกระบวนการพมพ

Page 58: The Servitude of Freedom - SU

46

อปกรณในการสรางสรรคผลงาน

- แมพมพอลมนมหรอแผนอลมนม (aluminum plate)

- กระดาษฟาบรอาโน “Fabriano”

- กระดาษภาพพมพ “BFK Rives”

- ดนสอไขสด าตรามา (Horse No.1818)

- หมกพมพออฟเซท (offset ink)

- กาวกระถนบรสทธ (pure gum)

- น ามนสน (turpentine)

- น ามนทนเนอร (thinner)

- แลคเคอรแดง (red lacquer)

- กรดซลฟรค (sulfuric acid) และกรดฟอสฟอรค (phosphoric acid)

- แปรงพกนกลมและแบน ขนาดตาง ๆ

- แปรงขนกระตาย

- ลกกลงยางขนาดตาง ๆ

- เกรยงผสมหมก

- ฟองน าจากเสนใยพช

- น ามนวานช (varnish oil)

- ผงแมกนเซยมคารบอเนต (magnesium carbonate powder) และแปงฝ น (talcum powder)

- ถวยแกวและถวยตวง

- กระดาษปรฟสเหลองและสขาว (proof paper)

- ผาสาลชนดไมลงแปง

- เศษผาขาวชนดเนอนม

- กระดาษไขฟลม กระดาษไขธรรมดาและกระดาษเคลอบผงสนมเหลกส าหรบลอกลาย

- ไมปดฝ น

- ปากกาลกลนและปากกาเคม

Page 59: The Servitude of Freedom - SU

47

บทท4

การพฒนากระบวนการทางความคดและการสรางสรรคผลงาน

การสรางสรรคผลงานศลปะน น สงส าคญคอแนวทางท ม งมน ชด เจน ในทกๆ

องคประกอบของการสรางสรรค และยงรวมไปถงกระบวนการในการพฒนาผลงาน ทงในดานของ

เนอหาแนวความคด รปแบบและเทคนควธการในการแสดงออก ผลส าเรจจะปรากฏตามรปแบบได

นนจ าเปนตองอาศยทกษะในการคนควาหาขอมลทเกยวของและมประโยชนตอการสรางสรรค

ตอเนองไปสวธการวเคราะหผลงานสรางสรรคทผานมา ดวยวจารณญาณถงขอดและขอดอยใน

ผลงานแตละชน เพอทจะน าจดดอยหรอปญหาทเกดขนมาเรยนรและจดจ าไวเปนประสบการณ

เปรยบไดกบบทเรยนทท าใหไดเรยนรแลวจงน ามาใชในการตอยอดและพฒนาสรางสรรคผลงาน

ชนตอไปไดอยางคมคาย เฉยบคมและแสดงเจตนาทตองการจะสอสารไดดยงขนตอ ๆ ไป

โดยขาพเจาไดแบงระยะของการสรางสรรคและพฒนาผลงานในชวงกอนการสรางสรรค

ผลงานวทยานพนธออกไดเปน 2 ระยะ คอ ในชวงระยะแรก คอ ปการศกษา พ.ศ. 2558 และชวง

ระยะตอมาคอ ระยะการสรางสรรคผลงานในชวงปการศกษา พ.ศ. 2559 ดงตอไปน

ชวงระยะท 1 ผลงานกอนวทยานพนธ ป พ.ศ. 2558

ผลงานในระยะเรมแรกของการท างานไดตอยอดการสรางสรรคมาจากผลงานในชดกอน

นนคอการสรางสรรคผลงานในชวงปรญญาตร โดยผลงานในระยะนยงมความสอดคลองและ

เชอมโยงในประเดนของ “อสรภาพทอยภายใตขอบเขต” คออสรภาพททกคนมอยางจ ากดภายใต

พนทหรอสภาวะบางอยางทไมไดเปนอสระอยางแทจรง โดยในระยะนขาพเจายงใชวตถเชง

สญลกษณเปนแนวทางหลกในการสอสารผลงาน ในรปแบบหนนง (still life) ทมความเหมอนจรง

(realistic) วตถทใชในระยะการสรางสรรคผลงานน แบงออกเปน2 รปแบบ รปแบบแรก คอการ

ทดลองน าธงชาตไทยมาใชเปนวตถหลก โดยน ามาปฏสมพนธกบวตถอน วตถทน ามาใชในเชง

สญลกษณในผลงานชนเรมแรก คอ จกรเยบผา ทถกน ามาใชสมพนธกบธงชาตในชอผลงาน

Page 60: The Servitude of Freedom - SU

48

“Sewing Machine” ผลงานชนนสอดแทรกประเดนทางความคดเกยวกบพนทและสภาวะของ

ธงชาตไทย ทถกน ามาเยบ ซอมแซม หรอน ามาเกยวของกบจกรเยบผา เปนไปไดวาธงชาตอาจเกด

รอยขาดจากการถกใชงาน จงถกน ามาปะ ซอมแซม หรอในอกมมหนง ธงชาตอาจจะก าลงถกตด

เยบขนมาใหมจากผาทง 3 ส ซงน ามาประกอบกนกเปนได ผลงานในชนตอมาคอ ผลงานทมชอวา

“Fill” ปรากฏเปนธงชาตไทยทถก ขย า ขยมและถกยดลงไปในขวดโหลแกว ทมลกษณะเปนใบหนา

ของมนษย ดราวกบการถกเกบกก หรอการใสความคดบางอยางลงไปในขวดโหลเปลา ๆ ทกลบถก

เตมจนเตม มองเหนถงพนททสมพนธกนระหวางพนทวางภายในและพนทภายนอก เปดใหผชม

งานไดจนตนาการตอยอดจากวตถเชงสญลกษณทขาพเจาน ามาใช และในผลงานชนสดทายของชด

นคอ “Thailander” ผลงานชนนเปน กทอผาไม ชนใหญทก าลงสานเสนดายทละเสน ๆ รวมกน คอย

ประกอบเสนใยออกมาเปนธงชาตไทยทสวยงาม โดยทไมอาจรไดวาผใดก าลงใชงานกทอผานอย

เปรยบเสมอนกบมนษยทคอย ๆ สลายความเปนเอกลกษณของตนเอง (identity) ไปทละนอย

เพอไปหลอมรวมกบสงอนอนยงใหญกวาตนเอง โดยจากสงเลก ๆ คอย ๆ ถกสรางเปนรปเปนราง

ขนมาทละเลก ทละนอย จนชดเจนขนเรอย ๆ

รปแบบท 2 ในการสรางสรรคผลงานชดน ขาพเจาเลอกใชวตถเชงสญลกษณอน ๆ ทไมได

สมพนธกบธงชาตไทย ผลงานชนแรกในรปแบบน คอ “Type” ซงเปน เครองพมพดด ทมแปนพมพ

ประกอบขนมาจากใบหนาของมนษย ทงตา จมกและปาก ทแยกสวนกน ก าลงถกพมพขอความ

ขนมาปรากฏบนกระดาษเปนประโยคซ าไปซ ามา ราวกบถกใครบางคนใชเปนเครองมอในการพด

กลาว หรอคด โดยไรซงอสรภาพในการไตรตรองของตนเอง ตอมาในผลงานอก 2 ชนสดทายใน

ระยะน เปน 2 ชนทมความเกยวเนองกน คอ “Without You (Tuba)” และ “Without You (French

Horn)” เปนเครองดนตรสองชนด คอ ทบา (Tuba) และ เฟรนชฮอรน (French Horn) ทมใบหนา

ของมนษยผสมผสานเขาไปในสวนของเครองดนตรทใชเปลงเสยง ในมมมองของขาพเจาเครอง

ดนตรทงสองชนดน เปนเครองดนตรทจะแสดงศกยภาพออกมาไดดทสด กตอเมอสอดประสานกบ

เครองดนตรอน ๆ ในวงดนตรขนาดใหญ

Page 61: The Servitude of Freedom - SU

49

โดยผลงานในระยะน ขาพเจามความรสกวา ในวตถเชงสญลกษณหลาย ๆ ชน มความลาสมย

เกนไป จงสงผลใหเวลาชมผลงานแลวไมไดเกดความรสกรวม หรอเขาใจในตวของความหมายท

ตองการจะสออยางแทจรง เปนวตถทเลยพนจากความเปนยคสมยปจจบน ประกอบกบวธการ

น าเสนอหรอองคประกอบของผลงานยงขาดความสมบรณในหลายสวน จงไมปรากฏผลสมฤทธ

เทาทควร

Page 62: The Servitude of Freedom - SU

50

ภาพท 38 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “Sewing Machine”

ขนาด 71 x 100 ซม.

เทคนค ภาพพมพหน (Lithograph)

ปทสราง พ.ศ. 2558

Page 63: The Servitude of Freedom - SU

51

ภาพท 39 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “Fill”

ขนาด 71 x 100 ซม.

เทคนค ภาพพมพหน (Lithograph)

ปทสราง พ.ศ. 2558

Page 64: The Servitude of Freedom - SU

52

ภาพท 40 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “Thailander”

ขนาด 70 x 116 ซม.

เทคนค ภาพพมพหน (Lithograph)

ปทสราง พ.ศ. 2558

Page 65: The Servitude of Freedom - SU

53

ภาพท 41 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “Type”

ขนาด 70 x 100 ซม.

เทคนค ภาพพมพหน (Lithograph)

ปทสราง พ.ศ. 2558

Page 66: The Servitude of Freedom - SU

54

ภาพท 42 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “Without You No.1”

ขนาด 70 x 100 ซม.

เทคนค ภาพพมพหน (Lithograph)

ปทสราง พ.ศ. 2559

Page 67: The Servitude of Freedom - SU

55

ภาพท 43 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “Without You No.2”

ขนาด 70 x 100 ซม.

เทคนค ภาพพมพหน (Lithograph)

ปทสราง พ.ศ. 2559

Page 68: The Servitude of Freedom - SU

56

ชวงระยะท 2 ผลงานกอนวทยานพนธ ป พ.ศ. 2559

ผลงานในระยะท 2 เรมเปนการขยบขยายคนหาวตถเชงสญลกษณทยงไมไดมการน ามาใช

ขาพเจาจงน าวตถเหลาน นออกมาตความใหมในอกมมมองหนง แตยงคงแนวความคดในรป

แบบเดม ผลงานในชดนแบงออกเปน การใชวตถเชงสญลกษณ 2 กลมหลก กลมแรก คอ การน า

เทปกาว และแทนตดเทปกาว เปนวตถหลกในผลงานชดน โดยขาพเจาเปรยบวตถทงสองสงน คลาย

กบมนษย ทประกอบไปดวยสองสงทส าคญคอ รางกาย (body) และสมองหรอความคด (thought)

ขาพเจาจงมความรสกวา แทนตดเทปกาวเปรยบเสมอนเปน “รางกาย” และเทปกาวเปรยบไดกบ

“ความคด” ผลงานทงสองชนในระยะน จงถกสรางขนมาดวยไวยากรณแบบเดยวกน คอผลงานทม

ชอวา “The Temporary Binding” และ “The Temporary Binding No.2” ในชนแรกคอ แทนตดเทป

กาวสแดงสด ทประกอบดวยใบหนาของมนษยทมลกษณะทาทางหลบตา นงเฉย ภายในเปน เทป

กาวทประกอบดวย 3 ส คลายกบธงชาตไทย สวนอกชนเปนแทนตดเทปกาวสน าเงน ประกอบดวย

ใบหนาของมนษยทก าลงจองมองไปยงดานหนา โดยทภายในแทนมเทปกาวสแดงใสทถกดง

ออกมาเพอใชงานแตตวเทปกลบยบยน และไมสามารถใชงานหรอท าประโยชนได เทปกาว

เปรยบเสมอนกบความคดของมนษย ทบางครงกใชเพอ ยด ตด ประสาน หรอซอมแซมสงท

เสยหาย แตกเพยงแคชวคราวเทานน ไมสามารถยดตดหรอประกอบอะไรไดอยางแนนหนา มนคง

หรอถาวร เมอปลอยทงไวกคงเสอมสภาพและไมสามารถใชงานได

ผลงานชนสดทายในกลมน คอ “The Descender” เปนแทนตดเทปกาว 2 แทน แทนหนงม

สเขมและมรอยคราบสกปรก ราวกบถกใชงานมาเนนนาน เทปกาวทบรรจอยนนมการใชงานไป

บางแลวจนใกลจะหมดโดยตวเทปจากแทนนทถกดงออกไปใชงาน กลบถกเชอมและพนทบกลบ

เขาไปในแกนเทปอกแทนหนงทมลกษณะเหมอนใหมเพงเรมใชงาน ซงคลายกบเมอเวลาดงเทป

ออกไปแลวแตพนกลบเขาไป กจะยบยน เปนรว ๆ และไมอาจราบเรยบ สวยงามเหมอนเดมไดอก

ตอไป เปรยบไดกบบางสงทเคยสวยงาม สมบรณแบบในอดต แตเมอน ากลบมาท าใหม หรอ

เลยนแบบในรปแบบเดมอกครงในปจจบน สงนนกไมอาจทจะเปนเหมอนเดม หรอสมบรณเหมอน

ในครงอดต เชนเดยวกบการทไมสามารถใชวธการเดม ๆ ในการแกปญหาครงใหมได

Page 69: The Servitude of Freedom - SU

57

ผลงานอกกลมหนงในชดน คอการใชว ตถในหมวดหมของ “ของเลนพลาสตก

(plastic toy)” มสสนสดใส วตถทเลอกน ามาใช เปนของเลนส าเรจรปทถกสรางขนมา แตหนาทของ

ผบรโภคนนกลบท าไดเพยงน าของเลนทถกผลตมาตอประกอบใหสมบรณ โดยท าตามขอบงคบ

หรอวธการใชงานในใบคมอทแนบมากบของเลน ซงไมจ าเปนตองใชความคดหรอความสรางสรรค

ใด ๆ ของตนเอง

ผลงานทงสองชนมความเกยวเนองกน คอ ผลงานทมชอวา “Apart No.1” และ “Apart

No.2” ผลงาน ชดน มลกษณะเปนของเลนทบรรจอยในแคปซลแบบญป น ทเรยกวา กาชาปอง

(gashapon) โดยดานในแคปซลปรากฏเปนของเลนพลาสตก ซงเปนแบบจ าลองมนษยทถกแยก

ชนสวน เปรยบเทยบกบมนษยทถกบงคบหรอถกยดเยยดใหเขาไปอยในกรอบ โดยอตลกษณของ

มนษยจ าเปนตองถกแยกสวนประกอบ ถงจะสามารถใสลงไปในกรอบของบางสงบางอยางไดอยาง

พอด โดยความหมายของกรอบนนเปนไปไดหลากหลายสง อาทเชน ความเปนสงคม วฒนธรรม

ประเพณหรอกฎระเบยบตาง ๆ ทมนษยตองเคารพและปฏบตตาม เปนตน

ผลงานชนสดทายในชดน คอผลงานทมชอวา “Following Instructions” แสดงใหเหนภาพ

ของแผงตวตอของเลน ทมลกษณะเปนชนสวนรางกายของมนษย สามารถตดออกและน ามาตอ

ประกอบกนใหเกดเปนรปรางมนษยได ซงเปนรปแบบส าเรจรปทถกผลตออกมาอยางซ าซาก

ผลงานในระยะน ว ตถ เชงสญลกษณท เ ลอกน ามาใช คอนขางเปนวตถท มความ

เฉพาะเจาะจงมากไป ท าใหในบางครงผชมงานทไมไดอยในยคสมยใกลเคยงกนอาจจะไมสามารถ

เขาใจหรอเขาถงความส าคญของผลงานทตองการจะสอสาร และผลงานยงไมมความปราณต

ละเอยด เทาทควร

Page 70: The Servitude of Freedom - SU

58

ภาพท 44 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “The Temporary Binding No.1”

ขนาด 70 x 100 ซม.

เทคนค ภาพพมพหน (Lithograph)

ปทสราง พ.ศ. 2559

Page 71: The Servitude of Freedom - SU

59

ภาพท 45 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “The Temporary Binding No.2”

ขนาด 70 x 100 ซม.

เทคนค ภาพพมพหน (Lithograph)

ปทสราง พ.ศ. 2559

Page 72: The Servitude of Freedom - SU

60

ภาพท 46 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “The Descender”

ขนาด 70 x 146 ซม.

เทคนค ภาพพมพหน (Lithograph)

ปทสราง พ.ศ. 2559

Page 73: The Servitude of Freedom - SU

61

ภาพท 47 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “Apart No.1”

ขนาด 70 x 100 ซม.

เทคนค ภาพพมพหน (Lithograph)

ปทสราง พ.ศ. 2559

Page 74: The Servitude of Freedom - SU

62

ภาพท 48 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “Apart No.2”

ขนาด 70 x 100 ซม.

เทคนค ภาพพมพหน (Lithograph)

ปทสราง พ.ศ. 2559

Page 75: The Servitude of Freedom - SU

63

ภาพท 49 ผลงานกอนวทยานพนธ ชอผลงาน “Following Instructions No.1”

ขนาด 70 x 100 ซม.

เทคนค ภาพพมพหน (Lithograph)

ปทสราง พ.ศ. 2559

Page 76: The Servitude of Freedom - SU

64

ชวงระยะท 3 ผลงานวทยานพนธ ป พ.ศ. 2560 – 2561

ผลงานในชดวทยานพนธภายใตหวขอเรอง “สภาวะจ ายอมของอสรภาพ” นนนบเปน

ผลงานทสมฤทธผลทสดในแงของการสอสารแนวความคดและรปแบบในการแสดงออก ไดน า

ประสบการณ ความผดพลาด สงทตกตะกอนจากการท างานครงกอนมาประยกตใช และพฒนา

สรางสรรคผลงานในชดน โดยผลงานชดนไดน าวตถเชงสญลกษณ “ธงชาตไทย (National flag of

Thailand)” ทส าคญ ซงเคยไดใชสอสารแนวความคดมาแลว หากแตน ามาใชใหม ผานการตความ

และเลอกใชองคประกอบในอกรปแบบหนง นนคอ น ากระบวนการของการท าความสะอาดมาเปน

รปแบบเชงสญลกษณ ทจะสอสารถงแนวความคดทส าคญ เมอธงชาตไทยทถกใชโบกสะบดอยบน

เสาธง ตงตระงาน สกบแสงแดด แรงลม และสายฝน ผานเวลาและเรองราวประวตศาสตรทงดและ

ไมดมาอยางยาวนาน เมอถงเวลาหนงกจ าเปนตองน ามาท าความสะอาด ซก ช าระลางคราบสกปรก

ทเปรยบไดดงการช าระลางจตใจของตนเอง เพอการยอนกลบมาพจารณาและตระหนกถงคณคา

ความส าคญทแทจรงของความเปนมนษย แตบางคนกลบพยายามปกปด กลบเกลอนหรอท าเปน

มองขามคราบและสงสกปรกเหลานน แตไมวาอยางไรกตาม รองรอย รวรอย หรอรอยยบตาง ๆ ท

เคยฝงรากลกลงบน ธงชาตนน ในบางครงกไมอาจทจะลบลางออกไปได แตแปรเปลยนเปน

บทเรยนทคอยตอกย าเพอไมใหท าผดพลาดซ าอก ซงไมอาจรไดวาใครคอผทซก ขยผา และธงชาต

นนถกท าความสะอาดมาตงแตเมอไหร เรมขนเมอใด หรอถกแชน าทงไวนานเพยงไร แตนบวาเปน

ความยนดอยางทสดทอยางนอยเมอเหนวาสกปรกแลวนน สงทควรท ากคอการน ามาท าความ

สะอาด ช าระลางคราบสกปรกใหกลบมาสะอาดอกครง แตหากเมอเวลาผานไป เมอเกดความคนชน

หรอลมเลอนบทเรยนในอดต คราบสกปรกและฝ นละอองกอาจจะยอนกลบมาจนท าใหธงชาตไทย

นนกลบมาสกปรกไมตางจากเดม

ขาพเจามความรสกวา ผลงานวทยานพนธชดน ไดสรางสรรคและถายทอดผลงานออกมา

ไดอยางสมบรณแบบกลมกลน ทงเรองราว แนวความคด รปแบบผลงานและกระบวนการเทคนค

“ภาพพมพหน(lithograph)” ทปราณตละเอยดออนและสรางความรสกรวมไดเปนอยางด โดย

สามารถแสดงใหเหนถงสจจะของวตถ โดยมนยยะทจะสอสารและแสดงออกถงใจความส าคญของ

ผลงาน ใหผชมรสกถงอสรภาพทจ ากดและจ ายอม สภาพของการหมดแรงและหมดไฟทจะแสวงหา

Page 77: The Servitude of Freedom - SU

65

หนทางไปสอสรภาพทแทจรง ขาพเจาตงใจใหผลงานสรางสรรคของขาพเจาไดตอกย าและได

เตอนใจใหตระหนกถงการรสกถงคณคาและสงทมสาระทแทจรงในความเปนมนษย

Page 78: The Servitude of Freedom - SU

66

ภาพท 50 ผลงานวทยานพนธ ชอผลงาน “The Rearrangment”

ขนาด 100 x 130 ซม.

เทคนค ภาพพมพหน (Lithograph)

ปทสราง พ.ศ. 2560

Page 79: The Servitude of Freedom - SU

67

ภาพท 51 ผลงานวทยานพนธ ชอผลงาน “The Memories”

ขนาด 100 x 125 ซม.

เทคนค ภาพพมพหน (Lithograph)

ปทสราง พ.ศ. 2560

Page 80: The Servitude of Freedom - SU

68

ภาพท 52 ผลงานวทยานพนธ ชอผลงาน “I have faith in my freedom”

ขนาด 100 x 70 ซม.

เทคนค ภาพพมพหน (Lithograph)

ปทสราง พ.ศ. 2560

Page 81: The Servitude of Freedom - SU

69

ภาพท 53 ผลงานวทยานพนธ ชอผลงาน “Inheritance”

ขนาด 104 x 75 ซม.

เทคนค ภาพพมพหน (Lithograph)

ปทสราง พ.ศ. 2561

Page 82: The Servitude of Freedom - SU

70

ภาพท 54 ผลงานวทยานพนธ ชอผลงาน “Crumple”

ขนาด 77 x 103.5 ซม.

เทคนค ภาพพมพหน (Lithograph)

ปทสราง พ.ศ. 2561

Page 83: The Servitude of Freedom - SU

71

ภาพท 55 ผลงานวทยานพนธ ชอผลงาน “Soaking”

ขนาด 66 x 94 ซม.

เทคนค ภาพพมพหน (Lithograph)

ปทสราง พ.ศ. 2561

Page 84: The Servitude of Freedom - SU

72

บทท5

บทสรป

ผลงานสรางสรรควทยานพนธหวขอเรอง “สภาวะจ ายอมของอสรภาพ (Servitude of Freedom)” ชดนไดส าเรจลลวงตามจดประสงคทงดานสมฤทธผลทางการศกษาและการสรางสรรคงานศลปะ โดยเปนการถายทอดอารมณความรสกและมมมองสวนตน โดยไดรบอทธพลและ แรงบนดาลใจมาจากสภาพความกดดนจากสงคมภายนอกและภายใน ท งการเผชญกบความบาดหมาง การทะเลาะเบาะแวง กรอบของสงคม วฒนธรรม ประเพณตาง ๆ รวมถงขอบงคบทไมสมเหตสมผล ผนวกกบความกดดนภายในจตใจของขาพเจาทถกทบถมกนจนไรแสงสวางและ ไรความหวงทจะพบกบอสรภาพ ทงหมดทงมวลลวนเปนแรงผลกดนท าใหเกดความมงหมายทจะสรางสรรคผลงานศลปะชดนขนมา โดยมเจตนาทตองการสะทอนภาพสภาวะของจตใจของมนษยในสงคมปจจบน โดยแสดงใหเหนถงสภาพของมนษยทรบรและตระหนกถงความจรงของสงคม มองเหนถงกรอบของขอบเขตอนจ ากดของวถชวตอนไรอสรภาพ หากแตจตใจกลบออนแรง เหนอยลาจากการสรบกบสภาพความกดดนทางสงคม ความสนไรไมตอ ความหมดหวงหมดไฟทน าไปสความรสกถงการยอมรบสภาพหรออยในหวงของสภาวะการจ ายอม การไมดนรนตออสรภาพทถกจ ากดขอบเขต ทง ๆ ทแทจรงแลวมนษยสมควรทจะเกดมาพรอมกบอสรภาพอน เตมเปยมสมบรณในชวตของตนเอง ทงอสรภาพในการเลอก อสรภาพในการตดสนใจในทกอยางในชวต ในเมอบางครงมนษยกหลงลมซงสงส าคญไปดวยเพราะจตใจเตมไปดวยความขนมว คลายกบฝ นละอองทเกาะจบจนแนนหนา ปกคลมจนมองไมเหนถงคณคาทแทจรงของมนษย จตใจเตมไปดวยความสกปรกอนหนกอง กถงเวลาทจะยอนกลบมาท าความสะอาด ชะลางและช าระสงทไมดและ เปนภาระ ถงแมรองรอยความเจบปวดทกขทรมานไมอาจจะเลอนหายไป แตมนกเปนบทเรยนทส าคญทน าขาพเจากลบมาสเสนทางทเหมาะทควรอกครง

คณคาและสาระทแทจรงของผลงานวทยานพนธของขาพเจาในชดน คอการเปนอานสตแกขาพเจาและเพอนมนษยใหไดกลบมาฉกคดและพจารณาดวยการใชสตและปญญาของตนเอง โดยตความผาน “สอสญลกษณ” ทขาพเจาเลอกใชในการสรางสรรคผลงานศลปะภาพพมพ เพอเปน กศโลบายในการย าและเตอนสตมนษยในสงคมปจจบน เพอน าไปสวถทางอนจรงแทในการเขาใจสงคมเขาใจตวตนของตนเอง พรอมกาวไปขางหนาและหลดพนจากสภาวะความจ ายอม ลกขนเผชญหนาเพอตามหาหนทางทมงหนาไปสการมองเหนถงคณคาสาระทแทจรงของความเปนมนษย และมองเหนหนทางสอสรภาพทแทจรงไดอยางชดเจนปราศจากคราบเขมาบงตา

Page 85: The Servitude of Freedom - SU

รายการอางอง

รายการอางอง

OSHO (2557). อสรภาพ : กลาทจะเปนตวของตวเอง. กรงเทพฯ, หางหนสวนจ ากดภาพพมพ.

กญญา เจรญศภกล (2550). ภาพพมพหน Lithograph. กรงเทพฯ, อมรนทร.

ขาวสด (2561). "ดรามาสนนเพจโวก! เหมาะสมหรอไม รองเทาแฟชนวค ลายเหมอนธงชาตไทย?". Retrieved 1, from https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_1681011.

โตมร ศขปรชา and นวกลม (2559). วนาททเปนอสระ. กรงเทพฯ, คบ.

ทมงานทรปลกปญญา (2557). "ประวต ความเปนมา และรปแบบธงชาตไทย." Retrieved 1, from http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/29802/042457.

นวกลม (2560). แสง. กรงเทพฯ, คบ.

อรค ฟรอมม (2530). หนไปจากอสรภาพ. กรงเทพฯ, โรงพมพเรอนแกวการพมพ.

Page 86: The Servitude of Freedom - SU
Page 87: The Servitude of Freedom - SU

ประวตผเขยน

ประวตผเขยน

ชอ-สกล ภรธป สรยภทรพนธ วน เดอน ป เกด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2535 สถานทเกด กทม. วฒการศกษา ศลปบณฑต (ทศนศลป) (เกยรตนยมอนดบ1) คณะจตรกรรม

ประตมากรรมและภาพพมพ มหาวทยาลยศลปากร ทอยปจจบน 35 ซ.มตรสมพนธ ถ.จนทน59 เขตบางคอแหลม แขวงวดพระยาไกร

กทม.10120 ผลงานตพมพ 2561 : การแสดงผลงานกลม “Printable” ของนกศกษาภาควชาภาพพมพ

คณะจตรกรรม ประตมากรรมและภาพพมพ มหาวทยาลย ศลปากร ณ หอศลปธนาคารกรงไทย กรงเทพฯ ประเทศไทย : ไดรบเลอกเปน 1 ใน 42 ศลปนภาพพมพ ในโครงการ “The Queen Sonja Print Award 2018” : แสดงผลงานในนทรรศการ “The III. Lithography Days International 2018” ณ The Muenchner Kuenstlerhaus มวนค ประเทศเยอรมน : การแสดงศลปกรรม ปตท. ครงท 33 ประจ าป พ.ศ. 2561 หวขอ “ภมใจ ไทยแลนด : Pride of Thailand” กรงเทพฯ ประเทศไทย 2560 : การแสดงผลงานกลม “Printable” ของนกศกษาศลปมหาบณฑตสาขาวชาภาพพมพ คณะจตรกรรม ประตมากรรมและภาพพมพ มหาวทยาลย ศลปากร ณ หอศลปธนาคารกรงไทย กรงเทพฯ ประเทศไทย : การแสดงผลงานศลปกรรมแหงชาต ครงท 63 ประเทศไทย : การแสดงผลงานศลปกรรมรวมสมยรนเยาว ครงท 34 ประเทศไทย : การประกวดภาพพมพนานาชาต Kochi (ไดรบการเสนอชอเขารบรางวล)ประเทศญป น : การประกวดภาพพมพนานาชาต Cieszyn ประเทศโปแลนด : การประกวดภาพพมพนานาชาต Guanlan ประเทศจน 2559 : “Daigo – Thai : Home – Mind” The Kenpoku Art Festival

Page 88: The Servitude of Freedom - SU

76

ณ หอศลป “Mine” ศลปะจดวางรวมกบ ผศ.อ านาจ คงวาร จงหวด อบาราก ประเทศญป น : การประกวด Graphic Art Competition and Exhibition เวยดนาม ครงท 2 : งานแสดงภาพพมพนานาชาต เมองไทเป ประเทศไตหวน : การแสดงภาพพมพชนเลกนานาชาต ครงท 16 เมองออสตรฟวแยลกอปอลสก ประเทศโปแลนด : การแสดงภาพพมพนานาชาต Xuyuan ครงท 1 ประเทศจน

รางวลทไดรบ 2559 :“รางวลเหรยญเงน ศลป พระศร” การแสดงศลปกรรมรวมสมยของศลปนรนเยาว ครงท 33 2558 :“รางวลดเดน” การประกวดศลปกรรม “น าสงทดสชวต” ครงท 27 :“รางวลรองชนะเลศ” การประกวดภาพพมพนานาชาตครงท 5 ประเทศอนโดนเซย 2557: “รางวลยอดเยยม(สาขา2มต)” การประกวดยวศลปนไทย ประจ าป 2557 : “รางวลเหรยญเงน ศลป พระศร” การแสดงศลปกรรมรวมสมยของศลปนรนเยาว ครงท 31