THE LAND OF FORGOTTEN TOYS Piano-Vocal Green ......10 j œœ j œœ œ get a pres ent ‰ œœ. ‰...

of 8 /8
& & ? # # # # # # # # # 2 2 2 2 2 2 1 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F # m E Bright Salsa h=100 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ D C # 4 œ œ œ œ œ œ œ œ & & ? # # # # # # # # # 5 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F # m E 6 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 7 œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ D C # 8 œ œ # > œ œ > œ œ > œ œ > Œ œ œ > œ œ > œ œ > œ œ > Œ C # 7 + & & ? # # # # # # # # # 9 Œ œ œ j œ Each year, kids œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ . J œ . Œ œ - F # m 10 j œ œ j œ œ œ get a pres ent œ œ . œ œ œ > œ - œ . J œ . Œ œ - E 11 Ó œ œ œ flown to them œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ . J œ . Œ œ - D 12 j œ œ j œ ˙ for free. œ œ . œ œ œ > œ # - . œ j œ œ œ C # sus C #7 - Green Christmas Lyrics by MIKE ROSS Music by DYLAN MARCAURELE THE LAND OF FORGOTTEN TOYS Piano-Vocal 04 © Mike Ross & Dylan MarcAurele

Transcript of THE LAND OF FORGOTTEN TOYS Piano-Vocal Green ......10 j œœ j œœ œ get a pres ent ‰ œœ. ‰...

Page 1: THE LAND OF FORGOTTEN TOYS Piano-Vocal Green ......10 j œœ j œœ œ get a pres ent ‰ œœ. ‰ œœ œ > œ-œ. ‰ J œ.Œ œ-E 11 Ó œ œœ flown tothem ‰ œœ œœ œ fl

&

&

?

# # #

# # #

# # #

22

22

22

1 ∑

œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ

œ œ œ œ‰ œ ‰ œF#m E

Bright Salsa h=1002 ∑

‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ

‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ

3 ∑

œ œ œ œ ‰ œ ‰ œœ œ œ œ ‰ œ ‰ œD C#

4 ∑

‰ œ ‰ œ œ œ

‰ œ ‰ œ œ œ

&

&

?

# # #

# # #

# # #

5 ∑

œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ

œ œ œ œ‰ œ ‰ œF#m E

6 ∑

‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ

‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ

7 ∑œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ#

œ œ œ œ ‰ œ ‰ œD C#

8 ∑

‰ œœ#> œœ> œœ> œœ> Œ

‰ œœ> œœ> œœ> œœ> ŒC#7+

&

&

?

# # #

# # #

# # #

9 Œ œ œ ‰ jœEach year, kids

‰ œ œ œœœfl‰ œ. ‰ œœœfl

œ. ‰ Jœ. Œ œ-F#m

10 jœ œ jœ œ œget a pres ent

‰œ œ.

‰ œœœ> œ-œ. ‰ Jœ. Œ œ-E

11 Ó œ œ œflown to them

‰œ œ œœœfl

‰œ. ‰ œœœfl

œ.‰ Jœ. Œ œ-

D

12 jœ œ jœ ˙for free.

‰œ œ.

‰ œœœ> œ#-.œ

jœ œ œC#sus C#7

-

Green ChristmasLyrics by MIKE ROSS

Music by DYLAN MARCAURELE

THE LAND OF FORGOTTEN TOYSPiano-Vocal 04

© Mike Ross & Dylan MarcAurele

Bethany Wickens
Start
Page 2: THE LAND OF FORGOTTEN TOYS Piano-Vocal Green ......10 j œœ j œœ œ get a pres ent ‰ œœ. ‰ œœ œ > œ-œ. ‰ J œ.Œ œ-E 11 Ó œ œœ flown tothem ‰ œœ œœ œ fl

&

&

?

# # #

# # #

# # #

13 Œ œ œ œSome folks think

‰ œ œ œœœfl‰ œ. ‰ œœœfl

œ. ‰ Jœ. Œ œ-F#m

14

œ œ j¿ .¿that sounds pleas ant.

‰œ œ.

‰ œœœ> œ-œ. ‰ Jœ. Œ œ-E

15 Œ œ œ jœ .œBut some folks,

‰ œ œ œœœfl‰ œ- jœ

œ.‰ jœ. Œ

œ-A

16 jœ œ jœ œ Œthey ain't me!

œœœ#flŒ Œ œœœâ

œflŒ Ó

C#

-

&

&

?

# # #

# # #

# # #

17 Œ œ œ œI'm ask ing,

‰ œ œ œœœjœœœ œ jœ

œ ‰ Jœ œ œD simile

18

œ œ œ jœ .œwhere's the brand ing?

‰ œ œ œœœjœœœ œ jœ

œ‰ jœ œ œ

A

19 Œ œ jœ .œI'm say ing,

‰œ œ œœœ

jœœœ œ jœ

œ ‰ Jœ œ œE

20

¿ ¿ ¿ ¿ ‰ jœchange the game! I'll

‰ œ œ œœœjœœœ œ jœ

œ ‰ Jœ œ œF#m

- - -

&

&

?

# # #

# # #

# # #

21 jœ œ jœ œ œfill that sleigh with

‰ œ œ œœœjœœœ œ jœ

œ ‰ Jœ œ œD

22 jœ œ jœ œ œhouse hold goods and

‰ œ œ œœœjœœœ œ jœ

œ‰ jœ œ œ

A

23 jœ œ jœ jœ œ jœbe a house hold name!

‰ œ œ œœœjœœœ œ jœ

œ ‰ jœ œ œC#sus

24

˙ Œ ‰ jœAnd

‰ œ œ# œœœjœœœ œ jœ

œ ‰ jœ œ œC#

- -

04. Green Christmas

Page 3: THE LAND OF FORGOTTEN TOYS Piano-Vocal Green ......10 j œœ j œœ œ get a pres ent ‰ œœ. ‰ œœ œ > œ-œ. ‰ J œ.Œ œ-E 11 Ó œ œœ flown tothem ‰ œœ œœ œ fl

&

&

?

# # #

# # #

# # #

25

œ œ œ œ œ œwhen the boys and girls

www

œ‰ jœ œ

‰ jœBm

26

œ œ œ œcome for their

www

œ‰ jœ œ œ œ

27 jœ œ jœ jœ œ jœlit tle dolls and trucks,

www

œ‰ jœ .œ

F#m

28

œ Œ Œ ‰ jœI'll

œ‰ jœ œ œ œ

-

&

&

?

# # #

# # #

# # #

29

œ œ œ jœ œ jœlook them in the eye

www

œ‰ j

œ .œ jœG#m7(b5)

30

œ œ œ œand say, "Please

...˙̇̇ œœœ

œ‰ jœ œ œ œ

31

œ# œ jœ œ jœpay two hund red bucks!"

œœœ#flŒ Ó

œœflŒ Ó

C#

32 Œ œ# œ œI'll have aw

- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

&

&

?

# # #

# # #

# # #

33 ˙ .œ jœgreen Christ

œœœœ. œ œœœœfl‰ œ-

jœœœœfl

œ.‰ jœ. Œ

œ-F#m

34 jœ .œ Œ œmas! A

‰ jœ œ. œœœœfl œ-

œ.‰ jœ.

Œœ-

D

35 ˙ .œ jœgreen Christ

œœœœ. œ œœœœfl‰ œ-

jœœœœfl

œ.‰ jœ. Œ

œ-F#m

36 jœ .œ Ómas!

‰ jœ œ. œœœœfl œ-

œ.‰ jœ.

Œœ-

D

- -~~~~~~~~

&

&

?

# # #

# # #

# # #

37 œ ‰ jœ jœ œ jœYes, a so much dough

œœœœ. œ œœœœfl‰ œ-

jœœœœfl

œ.‰ jœ. Œ

œ-F#m

38 œ œ œ jœ œ jœthat it's ob scene

‰ jœ œ. œœœœfl œ-

œ.‰ jœ.

Œœ-

D

39

˙ .œ jœ#Christ

œœœœ. œ œœœœfl‰ œœ-

jœœœœ#fl

œ.‰ jœ. Œ

œ-A

40 jœ .œ Œ œmas. And

‰ jœ œ# . œœœœ>- œ-..œœ

jœ œ œ

C#7

- - - - - - -

04. Green Christmas

Page 4: THE LAND OF FORGOTTEN TOYS Piano-Vocal Green ......10 j œœ j œœ œ get a pres ent ‰ œœ. ‰ œœ œ > œ-œ. ‰ J œ.Œ œ-E 11 Ó œ œœ flown tothem ‰ œœ œœ œ fl

&

&

?

# # #

# # #

# # #

41

œ œ jœ œ jœwhile my prof its mount,

œœœœ. œ œœœfl‰ œ-

jœœœflœœ.

‰ jœ.Œ œ-

D

42 Ó œ œI'll freeze

‰ œ œ. ‰ œœœfl œ-œ.

‰ jœ. Œœ-

A

433

œ œ œ œ œ œmore than your bank ac count.

œœœ œ œœœ# œœœ

‰ jœ œ ‰ jœG#m7(b5) C#7RH legato

44 Ó Œ œThis

œœœ œ œœœ œ

œ ‰ Jœ Œ œD

- -

&

&

?

# # #

# # #

# # #

45

œ œ œ œfat man's fut ure's

œœœ œ œœœ œœœ

‰ jœ Œ œBm7

46 jœ œ jœ jœ œ jœlook in' aw ful lean,

œœœ œ œœœ œœœ

‰ jœ Œ œ

47

wœœœœ jœ

‰ œœœœ œœœ ‰ jœ Œ œ

C#sus

- - -

&

&

?

# # #

# # #

# # #

48 Œ œ œ œbut as for

œœœœ# jœ‰ œœœœ œ

œ ‰ jœ Œ œC#

49

˙ Œ œme, my

wwwwn>w>D7

50

œ œ jœ .œfu ture's look in'

www ˙ ˙#

wC#7sus C#7

- -

&

&

?

# # #

# # #

# # #

b b

b b

b b

51

wgreen.

œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ

œ œ œ œ‰ œ ‰ œF#m E

Vamp52 ∑

‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ

‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ

53 ∑...œœœ> J

œœœ> œœœ œœœ#>

..œœ>jœœ>œœ œœ>

54 ∑

˙̇̇ œœœœnba˘œœœœ˘Œ

˙˙̇ œœfl

œœflŒ

~~~~~~~

04. Green Christmas

Bethany Wickens
End
Page 5: THE LAND OF FORGOTTEN TOYS Piano-Vocal Green ......10 j œœ j œœ œ get a pres ent ‰ œœ. ‰ œœ œ > œ-œ. ‰ J œ.Œ œ-E 11 Ó œ œœ flown tothem ‰ œœ œœ œ fl

&

&

?

b b

b b

b b

55 Œ œ œ ‰ jœStep one: get

‰ œ œ œœœfl‰ œ. ‰ œœœfl

œ. ‰ Jœ. Œ œ-Gm

56

œ œ œ œ œrid of San ta.

‰ œ œ. ‰ œœœ> œ-œ. ‰ Jœ. Œ œ-F

57 Ó œ œThat step

‰œ œ œœœfl

‰œ. ‰ œœœfl

œ. ‰ Jœ. Œ œ-Eb

58 jœ œ jœ ˙was a breeze.

‰œ œ.

‰ œœœ> œ#-.œ Jœ œ œ

Dsus D7

-

&

&

?

b b

b b

b b

59 Œ œ œ œ ¿Step two: now I'm

‰ œ œ œœœfl‰ œ. ‰ œœœfl

œ. ‰ Jœ. Œ œ-Gm

60 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿the new San ta!

‰ œ œ. ‰ œœœ> œ-œ. ‰ Jœ. Œ œ-F

61 Œ œ œ œ œJust smi le and

‰ œ œ œœœfl‰ œ-

jœœœ#fl

œ.‰ jœ. Œ

œ œfl

Bb D

62 jœ œ jœ œ Œsay "freeze!"

Ó Œ œœœ#-∑

- -

&

&

?

b b

b b

b b

63 Œ œ œ œ œI'm rais ing my

‰ œ œ œœœjœœœ œ jœ

œ ‰ Jœ œ œEbsimile

64 jœ œ jœ jœ .œown sal ry,

‰ œ œ œœœjœœœ œ jœ

œ‰ jœ œ œ

Bb

65 Œ œ jœ œ jœI'm lay ing off

‰ œ œ œœœjœœœ œ jœ

œ ‰ Jœ œ œF

66

œ œ œ œ ‰ jœthe elves. Cuz

‰ œ œ œœœjœœœ œ jœ

œ ‰ Jœ œ œGm

- --

&

&

?

b b

b b

b b

# # # # ## # # # #

# # # # #

67 jœ œ jœ œ œfly ing deer ain't

‰ œ œ œœœjœœœ œ jœ

œ ‰ Jœ œ œEb

68 jœ œ jœ œ œhalf as good as

‰ œ œ œœœjœœœ œ jœ

œ‰ jœ œ œ

Bb

69

œ œ œ jœ œ jœtoys that fly off shelves!

‰ œ œ œœœjœœœ œ jœ

œ ‰ Jœ œ œDsus

70 Œ œ# œ œI'll have a

œœœœ# Œ Ó

œ Œ ÓD

-

04. Green Christmas

Page 6: THE LAND OF FORGOTTEN TOYS Piano-Vocal Green ......10 j œœ j œœ œ get a pres ent ‰ œœ. ‰ œœ œ > œ-œ. ‰ J œ.Œ œ-E 11 Ó œ œœ flown tothem ‰ œœ œœ œ fl

&

&

?

# # # # ## # # # #

# # # # #

71 ˙a .œ jœgreen Christ

œœœœ. œ œœœœfl‰ œ-

jœœœœfl

œ.‰ jœ. Œ

œ-G#m

72 jœ .œ Œ œmas! A

‰ jœ œ. œœœœfl œ-

œ.‰ jœ. Œ

œ-

E

73 ˙ .œ jœgreen Christ

œœœœ. œ œœœœfl‰ œ-

jœœœœfl

œ.‰ jœ. Œ

œ-G#m

74 jœ .œ œ Œmas!

‰ jœ œ. œœœœfl œ-

œ.‰ jœ. Œ

œ-

E

- -

&

&

?

# # # # ## # # # #

# # # # #

75 œ œ œ jœ œ jœOnce, my name meant zilch,

œœœœ. œ œœœœfl‰ œ-

jœœœœfl

œ.‰ jœ. Œ

œ-G#m

76 jœ œ jœ jœ œ jœnow it will mean

‰ jœ œ. œœœœfl œ-

œ.‰ jœ. Œ

œ-

E

77 ˙ .œ jœ‹Christ

œœœœ. œ œœœœfl‰ œœ-

jœœœœ‹fl

œ.‰ jœ. Œ œ-

B

78 jœ .œ Œ œ œmas. Your re

‰ jœ œ‹ . œœœœ>- œ-

..œœjœ œ œ

D#7

- -

&

&

?

# # # # ## # # # #

# # # # #

79 jœ œ jœ jœ œ jœti re ment starts now,

œœœœ œ œœœ ‰ œjœœœ

œœ‰ jœ Œ œ

E

80

œ Œ œ œjust a

‰ œ œ ‰ œœœ œ

œ‰ jœ Œ

œB

81 3

œ œ œ œ œflip of the switch and

œœœ œ œœœ‹ œœœ

‰ jœ œ ‰ jœA#m7(b5) D#7

82 ¿ Œ Œ œpow! You

œœœ œ œœœ œ

œ ‰ Jœ Œ œE

- -

04. Green Christmas

Page 7: THE LAND OF FORGOTTEN TOYS Piano-Vocal Green ......10 j œœ j œœ œ get a pres ent ‰ œœ. ‰ œœ œ > œ-œ. ‰ J œ.Œ œ-E 11 Ó œ œœ flown tothem ‰ œœ œœ œ fl

&

&

?

# # # # ## # # # #

# # # # #

83

œ œ œ œ œ œwere the king, but now

œœœ œ œœœ œœœ ‰ jœ Œ œ

C#m7

84 jœ œ jœ jœ œ jœI'm your ice queen.

œœœ œ œœœ œœœ ‰ jœ Œ œ

85

wœœœœ jœ ‰ œœœœ œœœ ‰ Jœ Œ œ

D#sus

86

˙ Œ œThe

œœœœ‹ jœ ‰ œœœœ œœ ‰ Jœ Œ œD#

&

&

?

# # # # ## # # # #

# # # # #

87 jœ œ jœ jœ œ jœrich est queen that you

œœœ œ œœœ œœœ ‰ jœ Œ œ

C#m7

88 jœ œ jœ jœ œ jœhave ev er seen.

œœœ œ œœœ œœœ ‰ jœ Œ œ

89

wœœœœ jœ ‰ œœœœ œœœ ‰ Jœ Œ œ

D#sus

90

œ Œ œ œSo let's

œœœœ‹ jœ ‰ œœœœ œœ ‰ Jœ Œ œD#

- -

&

&

?

# # # # ## # # # #

# # # # #

91

œ œ œ jœ œ jœget to the next part

œœœ œ œœœ œ

œœ ‰ jœ Œ œC#m7

92 jœ œ Jœ ˙of this

œœœ œ œœœ œ

œœ ‰ jœ Œ œ

93 wscene!

˙̇̇ ˙̇̇

œœ ˙̇ œœ

94 w

˙̇̇ ˙̇̇

œœ ˙̇ œœ

&

&

?

# # # # ## # # # #

# # # # #

95 wœœœœ> œœœœ œœœœ œœœœ

˘‰ œœœœ

˘‰ œœœœ‹

˘

œœ>œœ œœ œœfl

‰ œœfl‰ œœfl

96 œ Œ œ œThings are

97 ˙ ˙look in'

Œ .˙giant upward gliss

-

~~~~~~~~~~~~~~~~~

04. Green Christmas

Page 8: THE LAND OF FORGOTTEN TOYS Piano-Vocal Green ......10 j œœ j œœ œ get a pres ent ‰ œœ. ‰ œœ œ > œ-œ. ‰ J œ.Œ œ-E 11 Ó œ œœ flown tothem ‰ œœ œœ œ fl

&

&

?

# # # # ## # # # #

# # # # #

98 Ó ˙Green!œœ œ œ œœ ‰ œ ‰ œœ

..œœjœœŒ œ

G#m

99 w

‰ œ ‰ œ ‰ œœ œ œ

..œœjœ .œ jœ

F#

100w

œœ œ œ œœ ‰ œœ ‰ œœ

.œ jœ Œ œE

101w

‰ œœ ‰ œœ œœ œœ

.œjœœ œœ œ

D#sus D#7

~~~~~~

&

&

?

# # # # ## # # # #

# # # # #

102Ó ˙Green!

œ œ œ œœ ‰ œ ‰ œœ

..œœjœœŒ œ

G#m

103w

‰ œ ‰ œ ‰ œœ œ œ

..œœjœ .œ jœ

F#

104 ˙ Ó˙̇̇̇n ˙̇̇̇‹‹

˙ ˙

105

˙Ó

Green!

Ӝ>

Œ

Ó œœ>Œ

04. Green Christmas