tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© - amlo.go.th · tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© ©..ilafanfm...

of 13 /13
tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© ©..ilafanfm Ifwnn^ths^m^tljjtfPinn'a tt m^m\i^?\tumm^v%mimn^nmh (PMQA) naiivT&mnssuuijIvn'a ^nun^ila^mjuaiiiJinuilinymirlanwu en. wannmasiv^wa nnivT^unpiamnvim?uivm#i^ aasmsMviiha ^UfinPifdlni?^ (High Performance) fiwsfgjjualmmfiM^ Riiih.fm idaTuvl btf Sqinou to££d anjj^aiaua^antfmTU n .n.?. uasdiiflfomiibsmda'Ml bo! n-sn/pfiu bc&s:© niwamiwuqvispnafl^ (vi.fi. Wdtt:® - vi.fi. b££cfO pnuvl a °Tun^nu n.vi.?. lauawuwiicj^smfiflfm^ 3 ^dnniiil'u awnniviOTflaminusa;^^ finlilu iilaami'iJa* uasilfu ^n Uaai ^ivijjnsajj ^afinnunn'seum^' 4 ! uasuwu^vmpnaprf &\\ (vi.fi. bctbo-bc£tosr) lu'tl 'asL^tiEJvisFnfi^'fvi m wmha-spin'a uasfljfifnni IvtSfTna/nvi ?awm ?iiIaEJijaiJm^'uiPi ?y5fi < ii eforaj iiasivinMafi uatajBT^inmna m\iM ivIaiflunTafkaliM^ Kawa >5iv1aHii??ai'flnvim £]^niJLiwuEJvi5ma ^f alumni! n'.vn. ?^a^ia ?'iilvTciQi]?n ^m? , uninw < !i*i lifl'Slum? mmifiwmvinniijlvnitffln^ vi.fi. b£c£rfriainlutl n.fl. bctdr© ImJiuibunrnVftu"^ (FundamentaL Level) uatJmvi^fiHdQU?n^ni?unl\Jl^niTvT^uia^finn??la» b vanvi ifsvn'n ^tl vi.fi. b^ctte -faxtutfiviaWfmwuuTOB*^^ uasmadQu^nn^nmiinni fi'suvi^ b Vim Allan lf^fll«wynn?avmina4Piwnnvin^ (Fundamental Level) ivIaH^wa™^ flT3q\bst£mvin cn il ^nninT ^\hn3waauvi s> w-jiuffiJ b£££ - b£gd Tma^aHiiian uwraslafiiinTM ibswina'avi b>feumlvi.fi. VxtHM -bct-bo iwidawnul'uvivii'iJayviii'Ja^'iJ a°ntfn<nu n/vu. ^UI I TUU"^ inw^fiw/invinn ?\jlMn ?^finn?finfi^t5fTiiv1'usn'u iilu "inw'MF|wnnvinn?ij1wn^flm^ atfuvi b (Fundamental Level Versionto)"awfuWiflumraijlum^

Embed Size (px)

Transcript of tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© - amlo.go.th · tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© ©..ilafanfm...

Page 1: tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© - amlo.go.th · tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© ©..ilafanfm Ifwnn^ths^m^tljjtfPinn'a ttm^m\i^?\tumm^v%mimn^nmh (PMQA) naiivT&mnssuuijIvn'a ^nun^ila^mjuaiiiJinuilinymirlanwu

tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b©

©..ilafanfm

Ifwnn^ths^m^tljjtfPinn'a tt

m^m\i^?\tumm^v%mimn^nmh (PMQA)

naiivT&mnssuuijIvn'a ^nun^ila^mjuaiiiJinuilinymirlanwu

en. wannmasiv^wa

nnivT^unpiamnvim?uivm#i^

aasmsMviiha^UfinPifdlni?^ (High

Performance) fiwsfgjjualmmfiM^

Riiih.fm idaTuvl btf Sqinou to££d anjj^aiaua^antfmTU n.n.?. uasdiiflfomiibsmda'Ml bo!

n-sn/pfiu bc&s:© niwamiwuqvispnafl^ (vi.fi. Wdtt:® - vi.fi. b££cfO pnuvl

a°Tun nu n.vi.?. lauawuwiicj^smfiflfm^ 3 dnniiil'u

awnniviOTflaminusa;^^ finlilu iilaami'iJa* uasilfu^n

Uaai ivijjnsajj afinnunn'seum '4! uasuwu^vmpnaprf &\\ (vi.fi. bctbo-bc£tosr) lu'tl'asL tiEJvisFnfi 'fvi m

wmha-spin'a uasfljfifnni IvtSfTna/nvi ?awm?iiIaEJijaiJm^'uiPi?y5fi<ii eforaj iiasivinMafi uatajBT^inmna

m\iM ivIaiflunTafkaliM^

Kawa>5iv1aHii??ai'flnvim£] niJLiwuEJvi5ma f alumni! n'.vn. ? a ia?'iilvTciQi]?n m?,uninw<!i*i lifl'Slum?

mmifiwmvinniijlvnitffln^

vi.fi. b£c£rf riain lutl n.fl. bctdr© ImJiuibunrnVftu"^

(FundamentaL Level) uatJmvi^fiHdQU?n^ni?unl\Jl^niTvT^uia^finn??la» b vanvi ifsvn'n tl

vi.fi. b ctte - faxtutf iviaWfmwuuTOB*^^ uasmadQu^nn^nmiinni

fi'suvi^ b Vim Allan lf^fll«wynn?avmina4Piwnnvin^ (Fundamental

Level) i v I a H ^ w a ™ ^

flT3q\bst£mvin cn il nninT^\hn3waauvi s> w-jiuffiJ b£££ - b£gd Tma^aHiiian uwraslafiiinTM

ibswina'avi b> feuml vi.fi. VxtHM -bct-bo iwidawnul'uvivii'iJayviii'Ja 'iJ a°ntfn<nu n/vu. UIITUU"^

inw fiw/invinn?\jlMn? finn?finfi t5fTiiv1'usn'u iilu "inw'MF|wnnvinn?ij1wn^flm^

atfuvi b (Fundamental Level Version to)" awfuWiflumraijlum^

Page 2: tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© - amlo.go.th · tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© ©..ilafanfm Ifwnn^ths^m^tljjtfPinn'a ttm^m\i^?\tumm^v%mimn^nmh (PMQA) naiivT&mnssuuijIvn'a ^nun^ila^mjuaiiiJinuilinymirlanwu

b

nnTU?vn?<iVim?flifi?« tinauvi b nalil iviattfinwwFifljmYimwl^

A<itfu ivlaiu'unniafupmsjf pmmMmnaQnmnw^fjfljmvim^

raffuwuffm atfuvi bHunmwnvi^iIn^u \J\k adn^aidawuwiimisife^ I&M

"mi^uififunivinnTulviii^nn^nififg (PMQA) ite nflwitearrcu YI.PL b£b©"

atfuYi lo iviatw1aum«B«iim?fl7jq?u?a*^

£.b iYi0tvN$m'nyibs^

ihstfri) Yl.Pi. bc£b©

s:.£n iwa&iYhuHUYWUiWRm? ibsriikii'ilTiana! VI.PI. bc£b® IWJW © - b • . 4/ QJ *J Ji QJ <A

mwnmm^mmfov\H\]mwn^ a w n b

nifi?5»Rliy1u5nU QTJ1JVJ b

. b. wawira (output) uasi'tlimj'ioNciNSn

b.® iiwumiinawfm ibs ntkiiiksjjncu YI.PI. b£b®vimfl © - b i'wnu b QIJU

b.b iBnanTilniaiiflram^wina^flmT

b.cn i n a ^ u w a m w ^ u n p ^

nr. i^C$Qflfmaja'i&) (KPis)

d.© •rJwnTiijInwnn'5i!ft'iiiif F m m t h t o i n a Q f i \ j m ? f h ^

<fom?nnPi?5?sfliJYnj5T.u atfuvl b wtonhiUtfaamnfaaas do ^awmftijwvmfl M M M

d.b amfrmu ihk mtmiwrnna^fifm iJ^ft^ubtmu YI.PL bc£b© vara © - b tfiwu b airu

eif.cn anurmu .ilik Siia^iumsmiuiim™^ iksrn!l

WLllSJjnfU 1fl.fL b£ba .

ei. fiQnHaapmaasmjutauWiihvMna^ iJik.

ri.© UNUEIViepnelPlf £?l (ri.Fl. biftoo - btttosO UasilfflilJjJlJMyfflm'S *3 (VIA bdtoo - bcttoen)

tfiunrru tlih. Qmiviiivnii i)?K^i3wil^jjinj VIA b<sbo <A QJ *f *t V** OJ 9J >cj | SJ £k

Ejvisfnapifvi cn Yiftiuna pin? uasupiantn ImiPina/nvi ?a-«ijnn?iiJaumiJa4flnmPi'swsn<a * • * M

farai uaKiviFiMaa iiasSsTSJJinmna

d.b uwuiJfjiilimiuayumm^^

Page 3: tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© - amlo.go.th · tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© ©..ilafanfm Ifwnn^ths^m^tljjtfPinn'a ttm^m\i^?\tumm^v%mimn^nmh (PMQA) naiivT&mnssuuijIvn'a ^nun^ila^mjuaiiiJinuilinymirlanwu

cn

fiwsvhrmvVmnfjwmvim^ ihk 'un'a'i'am'acfiiin'i'u ilik

- immTfla^cMmiu ihk w\nu bd mi

- lYiunrnmauan itmu © P V U

-ifovitfnvftfflMn'n ni P M

©o. Qsnn^ni^nn^tsasnanpini.utinmasa'anuw

©o.® rinhjfTO

m afiilriaiiasTlnUflula •

©o.ki ?sas;nan^nm,um?iias!amuYl

fif vi © nun iseii ovnnu bgbo uasnwi £ unTmu bc£b© nan od.mo - ©b.eno u

ajTmimawa n^ivm

fif-w b iwauSinpiii b£b© aimieMn-riu ihk '

PI&VI m iSaumngnfiu b£b© tu anmia'ntffW'vu ilik

©©. •nnksjsntu

qnmuihsinwinaqnau^nu^uihsinw vi.fi. bc£b© Mawannniila fvuiiasJil 'itJiJ iJm?

vlanuu n n?iJJmi\J?n\j\J?njjm?vlanu,u •9\jmww'iu (YijnflfhaauiiYru KaaauasTasj) TfriamTw^iraKUU

iilviniuasfeamiflijsmiulvini^m^a^a'nyn^'u ilik n?fffiwTft«m^^m9^gij«fm ila* "mivmmn

flamivinniulvm^n^m^f (PMQA) ibsqniUu'ihsynw VJ.PI. b£b©" iwiu ©end,crfbo unvi

'(wkuauaniJviumiJwi^

©b. uwu/iiuQvmnn^nmuIfi^fm

Vl.ff..b£bo VI.fi- b£bs> .

wavtUi

nnharrcu

(unvi) 5.P1. JJ.fl. n.vj. II.FI. v».pi. 3.EJ. n.Pi. a.pi.

wavtUi

nnharrcu

(unvi)

©b.© laaijw •

auijei

V1U.

©b.b ibsanwviEnni/

tfwwausrern

ibtnaumriJi^iJiw

ilfjuPifrrri

I lanaiTLbsnau V1U.

iJgwfmila* "fra

wfrrifnpi!|(PMQA)

th^TflwihsmuvtPL

bib©" (flf-WI ©)

B 1

©.TWTUafMUS

a*nnqpiB®«fTH

<juibannjvi.Pi

bib©

V1U. © 0 0 , d O C

Page 4: tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© - amlo.go.th · tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© ©..ilafanfm Ifwnn^ths^m^tljjtfPinn'a ttm^m\i^?\tumm^v%mimn^nmh (PMQA) naiivT&mnssuuijIvn'a ^nun^ila^mjuaiiiJinuilinymirlanwu

Vl.fi. b£bo VJ.fi. ta£b©

waviUi

TJ3U

wthannj

(mvO aa via. 5.FL JJ.fl. n.v). JJ.fl. UJ.EI. VI.fi, a.a. n.fj. a.n.

waviUi

TJ3U

wthannj

(mvO

-

b. iJahsTU

fOTJ

fftQwwnu

m % i wxmb ©b.£ mw\ {in) I .(rw).

© - b

V1U.

••itas

fKUS

vbmj

PMQ/

©b.£ wpipnuwam?

snnviinpi © - b

(FiEUKvfn-anu PMQA

vim® © - b sfavh

uwuvMuna^flfm)

1

B<Mvm

YBJW®-b

V1U.

©b.b PICUSVlVl'U

PMQA vnn?i © - b

lowimwuna^flfm

na>mjwafm

Vwuunfjwmvi

bc£b©

(IBU b iflau)

flJUS

vtmi

PMQP

iJ{jtiinfrn' ila* "mi

(PMQA) ihBtfnJ

VJ.P1. b£b©" (fif-W b)

I Lananiuiiaija

Namiviawn

a-jfimi ivla

inlaupmsj

vifayaivif'u

iksjuhn

(TUVI ©g

SmfO! bc£b©)

YTU. ©G<J,OGsO

Page 5: tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© - amlo.go.th · tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© ©..ilafanfm Ifwnn^ths^m^tljjtfPinn'a ttm^m\i^?\tumm^v%mimn^nmh (PMQA) naiivT&mnssuuijIvn'a ^nun^ila^mjuaiiiJinuilinymirlanwu

VI.Fl.b£bo Vt.fi. la£b© suttessnnj

(unvi) an. via. 5.R. JJ.FI. n.vj. il.fl. UJ.H. Yi.n. 2.8. apt.

suttessnnj

(unvi)

©b.rf anunriUlIlk

fiwmvimTufvm

•tfwmmpiTB

sjmjfiusitj atfuvvb

a

fuia-3fi£u/nvi

fmulvn?

%f

?K«llv!ll61U

amivi b

W U .

litis

vhnu

PMQA

©b.rt viii. RPiPnuwa

iiwuwwtna^fm

B YlHMUHBfrra

•a

bc£b©

(?aU b IH8U)

VOI.

©b.ao pinjsyin-jTu

PMQA winn @ - b

wamiwajun

bc£b©

vrwru

PMQA

©b.©© TaurjimBija

wannifhiuimuenjj

m a w i ?au mxi

PMQA ynnn © - b

ivIaHUsanaunnisfa

l warn?

pfaiihH'njpnjj

imu

Y W .

uas

fiajy

to

PMQA

©b.®b mbsflmTto

\Jjj\jiafm iim "m?

(PMQA) ibttf-nj"

w i h s m w

VIA b<£b©" (mm cn)

e

vTaiunfjwmvi

"thrill

bc£b©

W U . ©Cv,OGsO

©b.©cn a ilwa

Tfwm5iaua$uivn<5

B aiilwafewsvl

yulvnuilwau

Page 6: tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© - amlo.go.th · tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© ©..ilafanfm Ifwnn^ths^m^tljjtfPinn'a ttm^m\i^?\tumm^v%mimn^nmh (PMQA) naiivT&mnssuuijIvn'a ^nun^ila^mjuaiiiJinuilinymirlanwu

- wamiflniuwntmmnww^^ atfuvi b '

©c£© Jm&yTiwniiU'hajfa^

^uihsiiiw vi.fi. b<£b©

©£.b ifi,yT3'33jTfi? m'5i1fnnjj| p m m M m n i i n n m n w ^ ^

^SfllM'Up'U QtTUVl b . .

©elm aTumTU ilik imwiivpuna-afim'a il?^tlmbsinw vi.fi. b£b© vann © -1> iviaK QJ Jt • QJ

ifimiwvn^unn A u w n u a m QOUYI b .

(a<wa) rtamd..MQ!,U3?. ....wiaualfi m?

( u ^ a n f j n m R j w vnajin-a)

ifaiiiQEjnninawMuui^iiii'ulvii?

(a^a) ..' wauiMfWfm

(uTJinaftjmTviihba)

ya'nuQEjnnina Iy'unEJuasiEJvisfnapii

fntn^i^mmviii lauamBnTa*! \Jflij«?Tam?aviii

la nBnn RaJtjn sjnn fla iYyiiasiJinuilinynn vlanwu

Page 7: tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© - amlo.go.th · tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© ©..ilafanfm Ifwnn^ths^m^tljjtfPinn'a ttm^m\i^?\tumm^v%mimn^nmh (PMQA) naiivT&mnssuuijIvn'a ^nun^ila^mjuaiiiJinuilinymirlanwu

nnviUfinni'iJ 'Mjji tJgijSnn? lid* um%v1mm^^mii\iim%mf\^mm% (PMQA)

ili^niktjthtijnaj vi.fi. b d W fi&vi ©

TUvl boJ 5imfl3J bdfbo 1/391 oetcno - ©b.cno U."W 1?41W«191?EI flUlYlVl

'od.<s& - octf.oou. awsiti&j'u .'

OG^.OO - © o . m o M. mwm m n m ^ a j j l a ^ v m - a m ^ ^

nmnwvimivT^infl^

©o.cno - ©b.oo "u. iJ^ionaviuviiufin^nqvian^a^efnun^nu dik. naaflqufmrn^awla^rru

iviejinf: inavn3{]j \jnjnjifiuna

©b.oo - ©cn.oo -u. vTnftjibavnuanvmnaiaTU

©cn.oo - ©s:.cno n. uiianaviuvnum^flvhyi^

Qviann? • unavnjlgs ljjyfljnfluna

©ct.cno - ©b.oo M. a/iibimunvmnninniu^

tft«qiilw\bsinw VI.PI. b£b©

©b.oo - ©b.cno u. ^mmimm^mimmmimmmmmi'i

©. -miknfjsj ^atwymmba-nin^

b. ?ij\hsviiuaivmi'mi?n ©o.cno uasnan © ^ . m o

. mviuwni?an i\Jaauu\Ja nnufiiniiiviunsfi34 cn.

Page 8: tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© - amlo.go.th · tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© ©..ilafanfm Ifwnn^ths^m^tljjtfPinn'a ttm^m\i^?\tumm^v%mimn^nmh (PMQA) naiivT&mnssuuijIvn'a ^nun^ila^mjuaiiiJinuilinymirlanwu

nnviUfinn tJ s iJii-atJjjijIinn? iia* "nn^vT^unPiwnnwnniulvin^nninnRf's (PMQA)

•us^nthuibsancu vi.fi. b £ b © " fwvi ©

QUVl <3JfmflJJ kxSTb© n a n od.cno - ©b.cno 14. 04 l^U^iai^EI fl^lVlVI,

orf.cno - orf.c££ M. a<3V1Slll&1J/luan?m

od.^(£ - O G ^ . O O M. m^m^mwm^Qmm'i

ocrf.oo - ©o.cnp u. a n i h i m u n v n - a n n s f h i u i J ^ i Y W

iJlK ltl-JlilllSJJIW VJ.fi. b £ b © (eia)

ivwim: wavrc3f]f unjnjifi'uia

©o.cno - © b . o o u. a iJ EJwamifiniCwnuivlai lEJjJfiQnjJVjiajjwnfunniPiii Tuiia-jfiaifinvinni %v Ji «j

iilvini^nnimB^iyfTuvlusnii'Qij-uvi b •Uis ifl uilisu'iai vi.fi. bsTbe)

MJJQW s ) - d . •

© b . o o - ©cn.oo M. vTnii)ilisvintjanvininan-3TU

©cn.oo - © b . o o M. anibnmamsfhuju-nmvla^

u?vin? finniii'ifif|'3KfT,uvi,u5'iu amivi b ibsmhiJiksjnflj vi.fi. b £ b ©

VMlf) © - d (eia)

iviEnni: ,unyvi1§/)5 ij^nmna-

© b . o o - ©b.cno u. aiiJimivraniifhuii^

ibl^lthlJlhsiJ'l&U VJ.fi. b £ b ©

©. •rau'ikneju aWvinviiby-nm!^

b . fuiJisvnuanviTn'n-inai © o . m o uasrian ©s^.cno

cn. mMUfinnian^tiJaEJiJii.iJa^^njjfii'ijjiviJjnsasj

Page 9: tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© - amlo.go.th · tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© ©..ilafanfm Ifwnn^ths^m^tljjtfPinn'a ttm^m\i^?\tumm^v%mimn^nmh (PMQA) naiivT&mnssuuijIvn'a ^nun^ila^mjuaiiiJinuilinymirlanwu

nnviUPinniil 'aiii 'iJjjijpinn? da* "nn?vY^n^wnnvjnn?ulMn^nn?iinf>fs (PMQA)

ihs^nttoiiihsiynoj vi.fi. b£b©" fifw b

Q14v1...!il4nfM b£b© tt.an o d e n o - ©b.cno u. cu anpniantfrrtnu ihk.

QU...Vl...Sl4nflSJ b£b©

o d . £ £ - oi?;.ooi4. awsiuati

o ^ . o o - ©b.oo u. aniknmii4Qvn-3nn?!iniii^

•di^ntlwil^unoj vi.fi. bi£b®

iviEjnni: unavri$f)js \jojnjnnuna

©b.oo - ©cn.oo ii. vTniiJiksvnuanvninanwu . .

©cn.oo - ©b.oo 14. "'emJriiiJiviaiwIjyNfmMnaN^^

mfns?sfrtjmirii4 Q m m b iks°nthij'ihs;jjno4 vi.fi. b£b© vmnfl © - d •

•nvmnfvs: iinavnfigs ijajaniuna

©. ^Q-aatl^ncSw niaWyimftinariiiih^^

b . fuiksvnuaivnrmnan ©o.cno uasinan ©s:.cno

Page 10: tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© - amlo.go.th · tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© ©..ilafanfm Ifwnn^ths^m^tljjtfPinn'a ttm^m\i^?\tumm^v%mimn^nmh (PMQA) naiivT&mnssuuijIvn'a ^nun^ila^mjuaiiiJinuilinymirlanwu

iftsqntkuifcsintU n.fi. kidtoo" fl^vi en

i\m ...ninfjnFiu b£b© nan od.eno - ©b.cno 14. tu anmiantfnrvu ihk

1M..M ...nin/ppM b£b©

od.gg. - ooj.od'u. WYISJIIJEM

oik.oo - ©b.oo M. a^?nawann?flniwriiin^ (PMQA)

na-^i'Ufm'u iJik ihsqnfoiJihsijj'itu n.fl- bc£b© inWwIaupmiJniaNwh

iiiniiifli^fijia-ipjamnnm QIJUYI b

ib^ntkijiftsjntu n.fl. b£b© inrjw © - mi

• wnfi © miiha-aflfm

• mm b mTi^iiHTii^qviopnaOT '

• vanfi cn ni?lvifiQnw?infinjnuN?iJtJ?niiuaswuaQmfi?iQuicliii

QviEnn?: wavnags •utytynnuna

©b.oo - ©m.oo ii. rTn iJil'jtyi'i'ua'ivi'iinai TU

©cn.oo - ©b.oo 14. alllJTiawann^lU1J3ni4YT^

^a-dnilnriu i h k

funn^i^fiJia^tuflnnniiiJlvm^ qtfuYi b

ibstfitkiJihsjJira VI.PI. b<sto© mm © - ml

vonfi b_m?3J4i,UTJ?s\j\JiJgiJwnn?

mm ei HaansmwnithjfnT

©. ^mii-anay ^aWvinwJna-anmhB^

b. Tuilisjvnuaivni'i'i^nan ©o.cno uasnsn ©sr.cno

cn. mviufinn?anqiiJaiiJuu\Ja wnjjpiiiiJivi«ns?isj

Page 11: tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© - amlo.go.th · tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© ©..ilafanfm Ifwnn^ths^m^tljjtfPinn'a ttm^m\i^?\tumm^v%mimn^nmh (PMQA) naiivT&mnssuuijIvn'a ^nun^ila^mjuaiiiJinuilinymirlanwu

• il5!KS?nvl-3'Uil5Sintu via. 7.561" f i ^ Y I 1

1. finpiaiuuviuTMtjnn?-

fljyi 77 ftjYiwu 2560

T/mnniambny 1 mi -3-33J 6 'uu. mi.as 1,200 unvi 7,200 unvi

ouvi 4 u n n f M 2561

nvianniamlyicj 1 fiu n u 6 m UJJ.EIS

?uvi ?7 ntmnu 2560

- wm^uajjjJuYmviijnvi/QvicJin? • • 54 m i *5* *y ua umz

1,200 inn

50 unvi 1 in

.IUUMU 7,200 unvi

5,400 unvi

TIJVI 4 u n n m i 2561

. - wm^jjauuuVwnviunviVjvicjnri? 54 mi rm

3. rinanvin'snansiTi'U ' 11

•3;';:flpanvi^nip«!U

ftm77fiiJTimj-2560

- wmiQuauuun/wnviTinvl/Qvicjnn? 54 mi -jnu l

TWI 4 unnwij 2561

- ^niiuajJuuVwnviiinvi/Qvicjnn? 54 mi 1

•. vjmuSiwu • •

wntnttg} •aanQ^navjnnam?/ iapiv1l?'3iwjj'lui,!JPin siiviv»jMniiB5

ua uaas

ua uaas

ua uaai

50 unvi

700 unvi

700 unvi

1 ™

l T U

1 1\l

i t i u w u 5,400 unvi

lUviwu 37,800 unvi

a l m l u 37,800. unvi

100,800 • unvi

Page 12: tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© - amlo.go.th · tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© ©..ilafanfm Ifwnn^ths^m^tljjtfPinn'a ttm^m\i^?\tumm^v%mimn^nmh (PMQA) naiivT&mnssuuijIvn'a ^nun^ila^mjuaiiiJinuilinymirlanwu

i h g ^ t u n i T f r W r a Tnf innydss^m^Uflugifm lino "m^mm^tumnm^m^mnimpi^ (PMQA)

ihsyifainJigntu VJ.PI. 2 5 6 1 " fl&vi 2

! i. finpia\jiiviinvicj*ini

Ttjv{...£iwmj,2561

- ^miiuaiiuuVmviijnvl/ivicjnni

1 Flti YJJJ

54 mi "nil

6 m i . Dii.ai

ua sjaas

1200 unvi

35 unvi

54 mi -TOJ l ua uaas 150 unvi

1 QU

1 QU

1 QU

ItlUWU

tiluwu

7,200 unvi

3,780 unvi

8,100 unvi

';';y'v^SUl^rc^:;-'.'r < unvi!

Page 13: tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© - amlo.go.th · tfts^ntkutftssnw vi.fl. b£b© ©..ilafanfm Ifwnn^ths^m^tljjtfPinn'a ttm^m\i^?\tumm^v%mimn^nmh (PMQA) naiivT&mnssuuijIvn'a ^nun^ila^mjuaiiiJinuilinymirlanwu

i b s m n i m ? t f a H s h « In^nntu'ss^mfotJfJTjftnn? ilia* "nn^w^tiiflninivini^lvii^ni^fiiFifg (PMQA)

ihsfofainhsinni W-ff. 2561" frew 3

.1/finwauuvrnQvunns

Tti^-fwngnwiJ 2561

- nvianniamhnti

1 2. niaimrn^simawiu,,, , j

- wmi'numjwuVwnviv/ivi/Qvicjnn?

||3?;RiajW^

- Mn^JJawsJuVwnviiJivi/iviejnn?

l m m y 6 mi. m a s

54 fill TJJJ

1200 unvi

MM

4" «r

35 unvi

f , t . , ; , , i : : * ^ l i . - .

54 FIU ran l .ua uaas 150 unvi

1 TU

1 TU

1 TU

LllllWU

itluuu

7,200 unvi

3,780'

8,100

unvi

unvi

19,080 ;':\ 'vUnV!|

mnaiviq iianQ^navjnriejfm