TE30/TE30-AVR/ TE30-C-AVR/ TE30-M-AVR - LOHKE

18
Bedienungsanleitung de Operating instructions en Mode d’emploi fr Istruzioni d’uso it Manual de instrucciones es Manual de instruções pt Gebruiksaanwijzing nl Brugsanvisning da Bruksanvisning sv Bruksanvisning no Käyttöohje fi Οδηγιες χρησεως el Lietošanas pamācība lv Instrukcija lt Kasutusjuhend et TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070819 / 000 / 01

Transcript of TE30/TE30-AVR/ TE30-C-AVR/ TE30-M-AVR - LOHKE

Page 1: TE30/TE30-AVR/ TE30-C-AVR/ TE30-M-AVR - LOHKE

Bedienungsanleitung deOperating instructions enMode d’emploi frIstruzioni d’uso itManual de instrucciones esManual de instruções ptGebruiksaanwijzing nlBrugsanvisning daBruksanvisning svBruksanvisning noKäyttöohje fiΟδηγιες χρησεως elLietošanas pamācība lvInstrukcija ltKasutusjuhend et

TE30/TE30-AVR/TE30-C-AVR/TE30-M-AVR

Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070819 / 000 / 01

Page 2: TE30/TE30-AVR/ TE30-C-AVR/ TE30-M-AVR - LOHKE

1

Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070819 / 000 / 01

Page 3: TE30/TE30-AVR/ TE30-C-AVR/ TE30-M-AVR - LOHKE

2 3

4 5

6 7

8 9

Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070819 / 000 / 01

Page 4: TE30/TE30-AVR/ TE30-C-AVR/ TE30-M-AVR - LOHKE

10

Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070819 / 000 / 01

Page 5: TE30/TE30-AVR/ TE30-C-AVR/ TE30-M-AVR - LOHKE

ORIGINAL BRUGSANVISNING

TE 30 / TE 30‑AVR / TE 30‑C‑AVR / TE 30‑M‑AVR Borehammer

Læs brugsanvisningen grundigt igennem føribrugtagning.Opbevar altid brugsanvisningen sammen medmaskinen.Sørg for, at brugsanvisningen altid følger medved overdragelse af maskinen til andre.

Indholdsfortegnelse side1 Generelle anvisninger 972 Beskrivelse 983 Værktøj, tilbehør 1004 Tekniske specifikationer 1015 Sikkerhedsanvisninger 1036 Ibrugtagning 1057 Anvendelse 1058 Rengøring og vedligeholdelse 1079 Fejlsøgning 10810 Bortskaffelse 10811 Producentgaranti - Produkter 10912 EF-overensstemmelseserklæring (original) 109

1 Disse tal henviser til illustrationer. Illustrationerne kandu finde på udfoldssiderne på omslaget. Kig på dissesider, når du læser brugsanvisningen.I denne brugsanvisning betegner »maskinen« altidborehammer TE 30, TE 30‑AVR, TE 30‑C‑AVR ellerTE 30‑M‑AVR.

Maskindele, betjenings‑ og displayelementer1

@ Værktøjsholder; Funktionsvælger= Afbryder% Omskifter til valg af højre‑ / venstreløb& Sidegreb med dybdestop( TPS-visning (TE 30‑M‑AVR)) Modtageområde for TPS‑nøgle+ Active Vibration Reduction AVR (ekstratilbehør)

1 Generelle anvisninger1.1 Signalord og deres betydningFAREStår ved en umiddelbart truende fare, der kan medførealvorlige kvæstelser eller døden.

ADVARSELAdvarer omenpotentielt farlig situation, der kan forårsagealvorlige personskader eller døden.

FORSIGTIGAdvarer omenpotentielt farlig situation, der kan forårsagelettere personskader eller materielle skader.

BEMÆRKStår ved anvisninger om brug og andre nyttige oplysnin-ger.

1.2 Forklaring af piktogrammer og yderligereanvisninger

Advarselssymboler

Generel fare Advarsel omfarlig

elektriskspænding

da

97

Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070819 / 000 / 01

Page 6: TE30/TE30-AVR/ TE30-C-AVR/ TE30-M-AVR - LOHKE

1 2

Påbudssymboler

Brug beskyt-telsesbriller

Brug sikker-hedshjelm

Brughøreværn

Brugbeskyttel-

seshandsker

Brugstøvmaske

Symboler

Læs brugs-anvisningenfør brug

Bemærkningom

tyverisikring

Låsesymbol Affald skalindleveres tilgenvindingpå en gen-brugsstation.

dobbeltisole-ret

Boring udenslagfunktion

Boring udenslagfunktion

1. trin

Boring udenslagfunktion

2. trin

Hammer-boring

Mejsling Placering afmejslen

Omdrejnin-ger pr.minut

Placering af identifikationsoplysninger på maskinenTypebetegnelsen fremgår af typeskiltet, og serienum-meret er anbragt på siden af motorhuset. Skriv disseoplysninger i brugsanvisningen, og henvis til disse, nårdu henvender dig til vores kundeservice eller værksted.

Type:

Generation: 01

Serienummer:

2 Beskrivelse2.1 AnvendelsesformålMaskinen er en eldrevet borehammer med pneumatisk slagmekanisme.Maskinen er beregnet til boreopgaver i beton og murværk. Maskinen kan desuden anvendes til lette mejslingsopgaveri murværk og til efterbearbejdning af beton.Det er ikke tilladt at bearbejde sundhedsfarlige materialer, f.eks. asbest.Overhold desuden gældende arbejdsmiljøregler.Maskinen kan med fordel anvendes følgende steder og til følgende formål: på byggepladser, på værksteder, tilrenovering, til ombygning, til nybygning.Maskinen må kun sluttes til den netspænding og -frekvens, som er angivet på typeskiltet.Maskinen er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueretpersonale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen afdenne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af maskinen og det tilhørende udstyr, hvis detanvendes af personer, der ikke er blevet undervist i brugen af dem, eller hvis de ikke anvendes korrekt i henhold tilforskrifterne i denne brugsanvisning.Brug kun originalt Hilti-tilbehør og ekstraudstyr for at undgå ulykker.

da

98

Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070819 / 000 / 01

Page 7: TE30/TE30-AVR/ TE30-C-AVR/ TE30-M-AVR - LOHKE

Overhold forskrifterne i denne brugsanvisning med hensyn til drift, pleje og vedligeholdelse.Det er ikke tilladt at modificere eller tilføje ekstra dele til maskinen.

2.2 VærktøjsholderTE-C (SDS-plus) værktøjsholderTE-T (SDS-Top) værktøjsholder

2.3 Tyverisikring TPS TE 30‑M‑AVR (ekstraudstyr)Maskinen kan forsynes med "tyverisikring" som ekstratilbehør. Hvis maskinen er forsynet med denne funktion, kanden kun aktiveres og anvendes med den tilhørende aktiveringsnøgle.

2.4 Kontakt TE 30 / TE 30‑AVROmdrejningsregulering, der giver forsigtig borestart.Omskifter til valg af højre‑ / venstreløbFunktionsvælger:Boring uden slagfunktionHammerboring

2.5 Kontakt TE 30‑C‑AVROmdrejningsregulering, der giver forsigtig borestart.Omskifter til valg af højre‑ / venstreløbFunktionsvælger:Boring uden slagfunktionHammerboringPlacering af mejsel, 12 pos.Mejsling

2.6 Kontakt TE 30‑M‑AVROmdrejningsregulering, der giver forsigtig borestart.Omskifter til valg af højre‑ / venstreløbFunktionsvælger:Boring uden slagfunktion 2Boring uden slagfunktion 1HammerboringPlacering af mejsel, 12 pos.Mejsling

2.7 GrebDrejeligt sidegreb med dybdestopVibrationsdæmpet greb

2.8 BeskyttelsesanordningMekanisk glidekobling

2.9 SmøringSmøres med olie.

2.10 Active Vibration Reduction (TE 30‑AVR, TE 30‑C‑AVR, TE 30‑M‑AVR)Maskinen er forsynet med et såkaldt AVR-system ("Active Vibration Reduction"), som reducerer vibrationernevæsentligt i forhold til maskiner uden "AVR".

2.11 Medfølgende dele1 Maskine1 Værktøjsholder TE-C eller TE-T1 Sidegreb med dybdestop

da

99

Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070819 / 000 / 01

Page 8: TE30/TE30-AVR/ TE30-C-AVR/ TE30-M-AVR - LOHKE

1 Brugsanvisning1 Hilti-kuffert1 Rengøringsklud1 Fedt

2.12 Anvendelse af forlængerledningBrug kun forlængerledning med tilstrækkeligt tværsnit, der er godkendt til det pågældende anvendelsesområde. Imodsat fald kan der forekomme effekttab ved maskinen og overophedning af ledningen. Kontrollér jævnligt, omforlængerledningen er beskadiget. Udskift beskadigede forlængerledninger.Anbefalede minimale tværsnit og maksimale ledningslængder:Ledertværsnit 1,5 mm² 2,0 mm² 2,5 mm² 3,5 mm²Netspænding 100 V 30 m 50 mNetspænding 110‑120 V 20 m 30 m 40 mNetspænding 220‑240 V 50 m 100 m

Anvend ikke forlængerledninger med 1,25 mm² ledertværsnit.

2.13 Forlængerledning udendørsTil udendørs brug må der kun anvendes forlængerledninger, som tydeligt er mærket og godkendt til udendørs brug.

2.14 Brug af generator eller transformatorDenne maskine kan drives via en generator eller en transformator på stedet, hvis følgende betingelser er opfyldt:Vekselspænding og afgiven effekt skal være mindst 2600 W, driftsspændingen skal til enhver tid ligge mellem +5 %og -15 % i forhold til den nominelle spænding, og frekvensen skal ligge på 50 til 60 Hz, aldrig over 65 Hz. Der skalvære en automatisk spændingsregulator med startforstærkning.Slut aldrig andre maskiner til generatoren/transformatoren samtidig. Når andre maskiner tændes og slukkes, kan deropstå underspændings- og/eller overspændingsspidser, som kan beskadige maskinen.

3 Værktøj, tilbehørVærktøj og tilbehør til TE 30, TE 30‑AVR, TE 30‑C og TE 30‑MBetegnelse BeskrivelseVærktøjsholder TE‑C (SDS Plus)Værktøjsholder TE‑T (SDS Top)Hammerbor ∅ 5…25 mmHammerborekrone med TE‑C ∅ 66…90 mmHammerborekrone med TE‑T ∅ 50…90 mmForskallings- og installationsbor med TE‑C ∅ 10…35 mmSætværktøj TE‑C eller TE‑T indstiksendeSelvspændende borepatron til træ- og metalbor med cylindrisk skaft eller med sekskantTræbor ∅ 5…25 mmMetalbor ∅ Maks. 13 mm

Værktøj til TE 30‑C‑AVR til TE 30‑M‑AVRBetegnelse BeskrivelseSpidsmejsel TE‑C eller TE‑T indstiksendeFladmejsel TE‑C eller TE‑T indstiksendeFormmejsel TE‑C eller TE‑T indstiksende

da

100

Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070819 / 000 / 01

Page 9: TE30/TE30-AVR/ TE30-C-AVR/ TE30-M-AVR - LOHKE

Værktøj og tilbehør til TE 30‑M‑AVRBetegnelse BeskrivelseTyndvægget hammerborekrone med TE‑C ∅ 25…68 mmMultifunktionshulsav ∅ 35…105 mm, Sekskantet indstiksendeMetalbor / Trinbor ∅ 3…8 mm, (2. gear) Sekskantet indstiksendeMetalbor / Trinbor ∅ 8…13 mm, (1. gear) Sekskantet indstiksendeRøreværktøj med cylindrisk skaft ∅ 80…150 mm, (til omrøring af ikke brændbare materia-

ler)

Betegnelse Kort betegnelse Varenummer, beskrivelseTyverisikring TPS (TheftProtection System) med CompanyCard, Company Remote ogaktiveringsnøgle TPS‑K

206999, Ekstratilbehør

Støvsugerenhed TE DRS‑S

4 Tekniske specifikationerRet til tekniske ændringer forbeholdes!

BEMÆRKMaskinen fås med forskellige nominelle spændinger. Den nominelle spænding og det nominelle spændingsforbrugstår på typeskiltet.

Maskine TE 30 / TE 30‑AVR / TE 30‑C‑AVR TE 30‑M‑AVRNominel effekt 850 W 900 WNominel strøm Nominel spænding 100 V: 9,2 A

Nominel spænding 110 V: 8,3 ANominel spænding 110…127 V:8,3 ANominel spænding 220 V: 4,2 ANominel spænding 230 V: 4,0 ANominel spænding 240 V: 3,8 A

Nominel spænding 100 V: 10,4 ANominel spænding 110 V: 9,6 ANominel spænding 110…127 V:9,6 ANominel spænding 220 V: 5,4 ANominel spænding 230 V: 5,3 ANominel spænding 240 V: 5,1 A

Netfrekvens 50…60 Hz 50…60 Hz

Maskine TE 30 TE 30‑AVR TE 30‑C‑AVR TE 30‑M‑AVRVægt i overens-stemmelse medEPTA‑procedure01/2003

4,0 kg 4,2 kg 4,2 kg 4,4 kg

Mål (L x B x H) 359 mm x 93 mm x213 mm

379 mm x 93 mm x213 mm

379 mm x 93 mm x213 mm

379 mm x 93 mm x213 mm

Omdrejningstal vedboring uden slag-funktion 2

1.100/min

Omdrejningstal vedboring uden slag-funktion 1

750/min 750/min 750/min 750/min

Omdrejningstal vedhammerboring

750/min 750/min 750/min 750/min

da

101

Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070819 / 000 / 01

Page 10: TE30/TE30-AVR/ TE30-C-AVR/ TE30-M-AVR - LOHKE

Maskine TE 30 TE 30‑AVR TE 30‑C‑AVR TE 30‑M‑AVREnkeltslagsenergii overensstem-melse medEPTA‑procedure05/2009

3,3 J 3,3 J 3,3 J 3,3 J

BEMÆRKDet vibrationsniveau, der angives i disse anvisninger, er målt med en målemetode, der opfylder bestemmelserne i EN60745, og kan anvendes i forbindelse med en sammenligning af forskellige elværktøjer. Det kan også anvendes til enforeløbig vurdering af vibrationsbelastningen. Det angivne vibrationsniveau dækker de væsentlige anvendelsesformålfor elværktøj. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkeligvedligeholdelse, kan vibrationsniveauet afvige. Dette kan forøge vibrationsbelastningen i hele arbejdstiden markant.For at opnå en præcis vurdering af vibrationsbelastningen bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot køreruden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere vibrationsbelastningen i hele arbejdstiden markant. Fastlægyderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt atvedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.

Støj- og vibrationsinformation (målt iht. EN 60745):Typisk A-vægtet lydeffektniveau 101 dB (A)Typisk A-vægtet lydtrykniveau. 90 dB (A)Usikkerhed for de nævnte lydtrykniveauer iht. EN 60745 3 dB (A)

Ekstra informationer iht. EN 60745Triaksiale vibrationsværdier TE 30 (vibrationsvektorsum) målt i henhold til EN 60745-2-6Hammerboring i beton, ah, HD 16,5 m/s²Triaksiale vibrationsværdier TE 30-AVR (vibrationsvek-torsum)

målt i henhold til EN 60745-2-6

Hammerboring i beton, ah, HD 12 m/s²Triaksiale vibrationsværdier TE 30-C-AVR / TE 30-M-AVR) (vibrationsvektorsum)

målt i henhold til EN 60745-2-6

Hammerboring i beton, ah, HD 12 m/s²Mejsling, ah, HD 11 m/s²Usikkerhed (K) 1,5 m/s²

Maskiner og oplysninger om brugVærktøjsholder TE‑C (SDS‑plus) / TE‑T (SDS Top)Boreområde i beton/murværk (hammerboring) 5…28 mmHammerborekroner 66…90 mmBoreområde i træ: Fuldboring 5…20 mmBoredybde i metal Maks. 13 mmBoreeffekt i middelhård beton ∅ 16 mm: 75 cm³/minKapslingsklasse ifølge EN Kapslingsklasse II (dobbeltisoleret) ifølge EN 60745‑1

da

102

Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070819 / 000 / 01

Page 11: TE30/TE30-AVR/ TE30-C-AVR/ TE30-M-AVR - LOHKE

5 Sikkerhedsanvisninger5.1 Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøja)

ADVARSELLæs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner.Hvis sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne ikkeoverholdes, er der risiko for elektrisk stød, brandog/eller alvorlige personskader.Opbevar alle sikker-hedsanvisninger og instruktioner til senere brug.Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvis-ningerne refererer til elektriske maskiner (med netled-ning) og batteridrevne maskiner (uden netledning).

5.1.1 Arbejdspladssikkerheda) Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og

godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområderøger faren for uheld.

b) Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivel-ser, hvor der er brændbare væsker, gasser ellerstøv.Maskiner kan slå gnister, der kan antænde støveller dampe.

c) Sørg for, at andre personer og ikke mindst børnholdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er ibrug.Hvisman distraheres, kanmanmiste kontrollenover maskinen.

5.1.2 Elektrisk sikkerheda) Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket

må under ingen omstændigheder ændres. Brugikke adapterstik sammen med jordforbundne el-værktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne,nedsætter risikoen for elektrisk stød.

b) Undgå kropskontakt med jordforbundne overfla-der som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køle-skabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoenfor elektrisk stød.

c) Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt.Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen forelektrisk stød.

d) Brug ikke ledningen til formål, den ikke er bereg-net til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet iledningen, hænge det op i ledningen eller rykke iledningen for at trække stikket ud af kontakten).Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kantereller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigedeeller sammenviklede ledninger øger risikoen for elek-trisk stød.

e) Hvismaskinen benyttes i det fri, må der kun benyt-tes en forlængerledning, der er egnet til udendørsbrug. Brug af forlængerledning til udendørs brugnedsætter risikoen for elektrisk stød.

f) Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet ifugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrøms-relæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætterrisikoen for et elektrisk stød.

5.1.3 Personlig sikkerheda) Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man

laver, og bruge maskinen fornuftigt. Man bør ikkebruge elværktøjet, hvis man er træt, har nydt alko-

hol eller er påvirket af medicin eller euforiserendestoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved brug afelværktøjet kan medføre alvorlige personskader.

b) Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttel-sesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks.støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm el-ler høreværn afhængigt af maskintype og anvendelsenedsætter risikoen for personskader.

c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at el-værktøjet er frakoblet, før du slutter det til strøm-forsyningen og/eller batteriet, tager det op ellertransporterer det. Undgå at bære elværktøjet medfingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke ertændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoenfor personskader.

d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, indenelværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller ennøgle sidder i en roterende maskindel, er der risikofor personskader.

e) Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørgfor at stå sikkert, mens der arbejdes, og komikke ud af balance. Det er derved nemmere at kon-trollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventedesituationer.

f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædnings-genstande eller smykker. Hold hår, tøj og hand-sker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er ibevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykkereller langt hår.

g) Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kanmonteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes ogbenyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugninger det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.

5.1.4 Anvendelse og pleje af elværktøja) Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en

maskine, der er beregnet til det stykke arbejde,der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejderman bedst og mest sikkert inden for det angivneeffektområde.

b) Brug ikke maskinen, hvis afbryderen er defekt. Enmaskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig ogskal repareres.

c) Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjernbatteriet fra maskinen, inden du foretager indstil-linger på den, skifter tilbehørsdele eller læggerden til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhin-drer utilsigtet start af elværktøjet.

d) Opbevar ubenyttede maskiner uden for børnsrækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er for-trolige med maskinen eller ikke har gennemlæstsikkerhedsanvisningerne benytte maskinen. Ma-skiner er farlige, hvis de benyttes af ukyndige perso-ner.

e) Sørg for at pleje elværktøjet omhyggeligt. Kon-trollér, om bevægelige dele fungerer korrekt ogikke sidder fast, og om delene er brækket ellerbeskadiget, således at elværktøjets funktion på-virkes. Få beskadigede dele repareret, inden el-

da

103

Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070819 / 000 / 01

Page 12: TE30/TE30-AVR/ TE30-C-AVR/ TE30-M-AVR - LOHKE

værktøjet tages i brug.Mange uheld skyldes dårligtvedligeholdte maskiner.

f) Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer medskarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast oger nemmere at føre.

g) Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv.i overensstemmelse med disse anvisninger. Taghensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, derskal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen tilformål, som ligger uden for det fastsatte anvendel-sesområde, kan der opstå farlige situationer.

5.1.5 Servicea) Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalifi-

cerede fagfolk, og at der altid benyttes originalereservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjs-sikkerhed.

5.2 Sikkerhedsanvisninger til hamrea) Brug høreværn. Støjpåvirkningen kan medføre hø-

retab.b) Anvend de ekstra håndtag, der følger med ma-

skinen. Hvis du mister kontrollen, kan det medførepersonskader.

c) Hold kun maskinen i de isolerede håndtag, nårdu udfører arbejder, hvor indsatsværktøjet kanramme skjulte elledninger eller maskinens net-kabel. Ved kontakt med en spændingsførende led-ning kan også metalliske værktøjsdele sættes underspænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.

5.3 Yderligere sikkerhedsanvisninger5.3.1 Personlig sikkerheda) Hold altid maskinen med begge hænder på de

dertil beregnede håndtag. Hold håndtagene tørre,rene og fri for olie og fedt.

b) Hvis maskinen anvendes uden støvudsugning,skal du bruge åndedrætsværn.

c) Hold pauser under arbejdet, og lav afspændings-og fingerøvelser, så dine fingre får en bedre blod-gennemstrømning.

d) Undgå at berøre roterende dele. Tænd først ma-skinen, når du befinder dig i arbejdsområdet. Be-røring af roterende dele, især roterende værktøjer,kan medføre personskader.

e) Træk under arbejdet altid netledningen og for-længerledningen bagud væk fra maskinen. Dettenedsætter risikoen for at falde over ledningen underarbejdet.

f) Børn bør gøres opmærksomme på, at de ikke målege med maskinen.

g) Maskinen må ikke anvendes af børn eller svage-lige personer, der ikke er instrueret i brugen.

h) Støv fra materialer såsom blyholdig maling, vissetræsorter, mineraler og metal kan være sundheds-farlige. Berøring eller indånding af støv kan medføreallergiske reaktioner og/eller luftvejssygdomme hosbrugeren eller personer, der opholder sig i nærhe-den. Bestemte støvtyper, f.eks. støv fra ege- og bø-

getræ, er kræftfremkaldende, især i forbindelse medtilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbe-skyttelsesmidler). Asbestholdige materialer må kunbearbejdes af fagfolk. Anvend så vidt muligt stø-vudsugning. For at sikre en effektiv støvudsug-ning anbefales det at anvende en egnet mobilstøvudsugning anbefalet af Hilti til træ- og/ellermineralstøv, som er tilpasset til det pågældendeelværktøj. Sørg for god udluftning af arbejdsplad-sen. Det anbefales at bruge åndedrætsværn medfilterklasse P2. Overhold de gældende nationaleforskrifter vedrørende de materialer, der skal be-arbejdes.

5.3.2 Omhyggelig omgang med og brug afelværktøj

a) Sørg for at sikre emnet. Brug fastspændingsværk-tøj eller en skruestik til at fastspænde emnet. Påden måde holdes det mere sikkert fast end medhånden, og du har desuden begge hænder fri til atbetjene maskinen.

b) Kontrollér, at værktøjet passer til maskinensværktøjsholder, og at det er låst korrekt fast iholderen.

c) Slukmaskinen ved strømafbrydelser, og træk net-stikket ud. Dette forhindrer utilsigtet ibrugtagning afmaskinen, når strømmen vender tilbage.

5.3.3 Elektrisk sikkerhed

a) Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejds-området for skjulte elektriske ledninger, gas- ogvandrør, f.eks. med en metaldetektor. Udvendigemetaldele på maskinen kan blive spændingsførende,hvis du f.eks. utilsigtet har beskadiget en elledning.Dette medfører en alvorlig fare for at få elektrisk stød.

b) Kontrollér maskinens elledning regelmæssigt, ogfå den udskiftet, hvis den er beskadiget. Hvistilslutningskablet til det elektriske værktøj er øde-lagt, skal det udskiftes med en særlig tilslutnings-ledning, der fås i kundeserviceafdelingen. Kon-trollér jævnligt forlængerledningerne, og udskiftdem, hvis de er beskadigede. Hvis el- eller for-længerledningen bliver beskadiget under arbej-det, må du ikke røre ved ledningen. Træk stikketud. Beskadigede elledninger og forlængerledningermedfører fare for at få elektrisk stød.

c) Få med regelmæssige mellemrum Hilti-service tilat kontrollere tilsmudsede maskiner ved hyppigbearbejdning af ledendematerialer.Hvis der sidderstøv, først og fremmest fra ledende materialer, påmaskinens overflade, eller den er fugtig, er der underuheldige omstændigheder risiko for at få elektriskstød.

d) Når du arbejder udendørs med elværktøj, skal dusikre dig, at maskinen er sluttet til lysnettet viaet fejlstrømsrelæ (HFI) med maks. 30 mA bryde-

da

104

Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070819 / 000 / 01

Page 13: TE30/TE30-AVR/ TE30-C-AVR/ TE30-M-AVR - LOHKE

strøm. Anvendelse af et fejlstrømsrelæ nedsætterrisikoen for at få et elektrisk stød.

e) Det anbefales at anvende et fejlstrømsrelæ (HFI)med en brydestrøm på maks. 30 mA.

5.3.4 Arbejdspladsa) Sørg for god belysning på arbejdspladsen.b) Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Dårligt

udluftede arbejdspladser kan være sundhedsskade-lige som følge af støvpåvirkningen.

c) Ved gennembrydningsarbejder skal du huske atsikre området på den modsatte side. Nedbryd-ningsdele kan falde ud og / eller ned og volde skadepå andre personer.

5.3.5 Personligt beskyttelsesudstyr

Brugeren og personer, der opholder sig i nærhe-den, skal under brugen af maskinen bære beskyttel-sesbriller, sikkerhedshjelm, høreværn, beskyttelses-handsker og et let åndedrætsværn.

6 Ibrugtagning

6.1 Montering af sidegreb 2

FORSIGTIGTag dybdestoppet ud af sidegrebet for at undgå per-sonskader.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.2. Løsn sidegrebets holder ved at dreje på grebet.3. Skub sidegrebet (spændebånd) over værktøjsholde-

ren på skaftet.4. Drej sidegrebet til den ønskede position.

5. Fastgør sidegrebet, så det ikke kan drejes, ved atdreje på grebet.

6. Kontrollér, at spændebåndet ligger korrekt i dendertil beregnede not.

6.2 Anvendelse af forlængerledning og generatoreller transformator

Se kapitel 2 Beskrivelse

6.3 Støvsugerenhed (TE DRS‑S)På sidegrebets dybdeanslag kan der monteres et DRS-sugehoved. Borestøvet suges op med en støvsuger.Yderligere oplysninger om betjening og anvendelse afstøvsugerenheden finder du i den separate brugsanvis-ning til TE DRS‑S.

7 Anvendelse

FORSIGTIGHvis boret sætter sig fast, styres maskinen ud til siden.Anvend altid maskinen med sidegrebet monteret, oghold maskinen med begge hænder, så der opståren modsatrettet kraft, og glidekoblingen udløses itilfælde af fastklemning. Fastgør løse emner med enskruetvinge eller i en skruestik.

7.1 Forberedelser7.1.1 Indstilling af dybdestop 3

1. Løsn sidegrebets holder ved at dreje på grebet.2. Drej sidegrebet til den ønskede position.3. Indstil dybdestoppet til den ønskede boredybde "X".4. Spænd sidegrebet fast ved at dreje på grebet.

7.1.2 Indsætning af værktøj 41. Træk stikket ud af stikkontakten.2. Kontrollér, at indstiksenden på værktøjet er ren og

let smurt med fedt. Rengør og smør om nødvendigtindstiksenden med fedt.

3. Kontrollér, at tætningen på støvkappen er ren ogintakt. Om nødvendigt rengøres støvkappen, og ud-skift den, hvis tætningslæben er beskadiget.

4. Stik værktøjet ind i værktøjsholderen, og drej det,mens du forsigtigt trykker det ind, indtil det går iindgreb i styrerillerne.

5. Tryk værktøjet ind i værktøjsholderen, indtil det gårhørbart i indgreb.

6. Kontrollér, at værktøjet sidder sikkert fast ved attrække i det.

da

105

Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070819 / 000 / 01

Page 14: TE30/TE30-AVR/ TE30-C-AVR/ TE30-M-AVR - LOHKE

7.1.3 Udtagning af værktøj 5FORSIGTIGAnvend beskyttelseshandsker, når der skal skiftesværktøj, da værktøjet bliver meget varmt ved brug.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.2. Åbn værktøjsholderen ved at trække værktøjslåsen

tilbage.3. Træk værktøjet ud af værktøjsholderen.

7.1.4 Aftagning af værktøjsholder 6FORSIGTIGTag dybdestoppet ud af sidegrebet for at undgå per-sonskader.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.2. Træk tyllen på værktøjsholderen fremad, og hold

den fast.3. Løft værktøjsholderen fremad og af.

7.1.5 Påsætning af værktøjsholder 7FORSIGTIGTag dybdestoppet ud af sidegrebet for at undgå per-sonskader.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.2. Tag fat i tyllen på værktøjsholderen, og træk den

fremad, og hold fast i den.3. Sæt værktøjsholderen på styrerøret forfra, og slip

tyllen.4. Drej værktøjsholderen, indtil den går hørbart i ind-

greb.

7.2 Drift

FORSIGTIGVed bearbejdning af underlaget kan materiale rives af.Brug beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker, oghvis du ikke bruger støvsuger, en støvmaske. Splin-terne fra materialet kan medføre skader på legemet ogøjnene.

FORSIGTIGArbejdet støjer. Brug høreværn. Et for højt støjniveaukan skade hørelsen.

BEMÆRKElektronikken i TE 30‑M er forsynet med et motorværn i 1.gear (boring og hammerboring), som kobler maskinen fraved længerevarende overskridelse af et defineret mini-mumomdrejningstal på motoren. Efter frakobling kan dustarte maskinen igen ved kortvarigt at slippe kontaktenog trykke på den igen.

7.2.1 Aktivering af maskinen (tyverisikring – ikketilgængelig for alle modeller) 8

BEMÆRKDu kan finde flere detaljerede oplysninger vedrørendeaktivering og anvendelse af tyverisikringen i brugsanvis-ningen "Tyverisikring".

BEMÆRKHvis strømtilførslen afbrydes, f.eks. ved skift af arbejds-plads, forbliver maskinen driftsklar i ca. 20 minutter. Vedlængere afbrydelser skal maskinen aktiveres ved hjælpaf aktiveringsnøglen.

1. Sæt maskinens stik i stikkontakten. Den gule tyve-risikringslampe blinker. Maskinen kan nu modtagesignalet fra aktiveringsnøglen.

2. Anbring aktiveringsnøglen, så den peger direkte pålåsesymbolet. Så snart den gule tyverisikringslampeslukkes, er maskinen aktiveret.

7.2.2 Boring uden slagfunktion 9

FORSIGTIGFunktionsvælgeren må ikke betjenes under brugen.

1. Drej funktionsvælgeren til positionen Boring udenslagfunktion (TE 30‑M‑AVR 1. og 2. gear), indtil dengår i indgreb.

2. Indstil sidegrebet i den ønskede position, og kon-trollér, at det er monteret og fastgjort korrekt.

3. Sæt stikket i stikkontakten.4. Sæt maskinen med bor på det ønskede borepunkt.5. Tryk langsomt på afbryderen (arbejd med lavt om-

drejningstal, indtil boret har centreret sig i borehul-let).

6. Tryk derefter afbryderen helt i bund for at arbejdevidere med fuld effekt.

7. Pres ikke værktøjet for hårdt imod underlaget. Detøger ikke boreeffekten. Desuden opnår man, atværktøjet får en længere levetid, hvis man ikke pres-ser for hårdt.

7.2.3 Hammerboring 9

BEMÆRKArbejde ved lave temperaturer: Maskinens slagmeka-nisme kan kun arbejde over en bestemt minimumtempe-ratur. For at nå minimumtemperaturen skal du kortvarigtsætte maskinen på underlaget og lade den køre i tom-gang. Gentag om nødvendigt dette, indtil slagmekanis-men fungerer.

FORSIGTIGFunktionsvælgeren må ikke betjenes under brugen.

da

106

Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070819 / 000 / 01

Page 15: TE30/TE30-AVR/ TE30-C-AVR/ TE30-M-AVR - LOHKE

1. Drej funktionsvælgeren til positionen"Hammerboring", indtil den går i indgreb.

2. Indstil sidegrebet i den ønskede position, og kon-trollér, at det er monteret og fastgjort korrekt.

3. Sæt stikket i stikkontakten.4. Sæt maskinen med bor på det ønskede borepunkt.5. Tryk langsomt på afbryderen (arbejd med lavt om-

drejningstal, indtil boret har centreret sig i borehul-let).

6. Tryk derefter afbryderen helt i bund for at arbejdevidere med fuld effekt.

7. Pres ikke værktøjet for hårdt imod underlaget. Detøger ikke slageffekten. Desuden opnår man, atværktøjet får en længere levetid, hvis man ikke pres-ser for hårdt.

8. For at undgå afskalning ved et ukontrolleret gen-nembrud, når der bores huller, skal du reducereomdrejningstallet lige inden gennembrud.

7.2.4 Mejsling (TE 30‑C‑AVR, TE 30‑M‑AVR)BEMÆRKMejslen kan placeres i 12 forskellige positioner (i trin på30°). Dette betyder, at manmed flad- og formmejsler altidkan arbejde i den korrekte arbejdsstilling.

7.2.4.1 Placering af mejsel (TE 30‑C‑AVR,TE 30‑M‑AVR)

FORSIGTIGArbejd ikke i denne stilling.

1. Drej funktionsvælgeren til positionen Placering afmejsel, indtil den går i indgreb. Funktionsvælgerenmå ikke betjenes under brugen.

2. Indstil sidegrebet i den ønskede position, og kon-trollér, at det er monteret og fastgjort korrekt. (Dukan også holde fast i maskinen på borepatronensgrebsdel.)

3. Drej mejslen til den ønskede position.

7.2.4.2 Låsning af mejsel (TE 30‑C‑AVR,TE 30‑M‑AVR)

1. Drej funktionsvælgeren til positionen "Mejsling", ind-til den går i indgreb. Funktionsvælgeren må ikkebetjenes under brugen.

7.2.4.3 Mejsling 9

1. Sæt stikket i stikkontakten.2. Sæt maskinen med mejslen på det ønskede mejs-

lingspunkt.3. Tryk afbryderen helt i bund.

7.2.5 Højre-/venstreløb 10

FORSIGTIGKontakten til valg af højreløb/venstreløb må ikke be-tjenes under brugen.

1. Drej kontakten til positionen Højreløb (R) eller Ven-streløb (L).

8 Rengøring og vedligeholdelseFORSIGTIGTræk stikket ud af stikkontakten.

8.1 Rengøring af bor etc.Fjern støv og skidt, som har sat sig fast, og beskytoverfladen mod korrosion ved med jævne mellemrum ataftørre med en klud fugtet i olie.

8.2 Rengøring af maskinenFORSIGTIGHold maskinen, især gribefladerne, tørre, rene og frifor olie og fedt. Anvend ikke silikoneholdige plejemid-ler.

Maskinhuset er fremstillet af et slagfast plastmateriale.Grebene er fremstillet af et elastomer-materiale.Anvend aldrig maskinen, hvis ventilationsåbningerne ertilstoppede! Rengør forsigtigt ventilationsåbningernemed en tør børste. Sørg for, at der ikke trænger fremmed-

legemer ind i maskinen. Rengør jævnligt huset udvendigtmed en let fugtig klud. Anvend ikke spray, dampstrå-ler eller rindende vand til rengøring! Det kan forringemaskinens elektriske sikkerhed.

8.3 VedligeholdelseADVARSELReparationer på de elektriske dele må kun udføres afen elektriker.

Kontrollér regelmæssigt alle udvendige dele på maskinenfor beskadigelse og fejlfri funktion. Brug ikke maskinen,hvis der er beskadigede dele, eller hvis der er betjenings-elementer, som ikke fungerer fejlfrit. Send maskinen tilreparation hos Hilti-service.

8.4 Kontrol efter rengøring og vedligeholdelseEfter rengørings- og vedligeholdelsesarbejde skal du kon-trollere, at alt sikkerhedsudstyr sidder, som det skal, ogfungerer fejlfrit.

da

107

Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070819 / 000 / 01

Page 16: TE30/TE30-AVR/ TE30-C-AVR/ TE30-M-AVR - LOHKE

9 FejlsøgningFejl Mulig årsag AfhjælpningMaskinen starter ikke. Elforsyningen er afbrudt. Slut noget andet elværktøj til, og kon-

trollér funktionen.Netledningen eller stikket er defekt. Lad en elektriker kontrollere og om

nødvendigt udskifte afbryderen.Kullene er slidte. Lad en elektriker kontrollere og om

nødvendigt udskifte afbryderen.Afbryderen er defekt. Lad en elektriker kontrollere og om

nødvendigt udskifte afbryderen.Maskinen kobler fra under drif-ten.

For lang tids boring ved lavt omdrej-ningstal

Slip kontakten, og tryk på den igen.

Maskinen vil ikke starte, og indi-katoren blinker gult.

Maskinen er ikke aktiveret (ved ma-skiner med tyverisikring (ekstratilbe-hør)).

Aktivér maskinen med aktiverings-nøglen.

Ingen slagfunktion. Maskinen er for kold. Bring maskinen op på den mindstkrævede driftstemperatur.Se kapitel: 7.2.3 Hammerboring9

Funktionsvælger på "Boring udenslagfunktion".

Sæt funktionsvælgeren på "Hammer-boring".

Maskinen har ikke fuld ydelse. Forlængerledning med for lille tvær-snit.

Anvend en forlængerledning med til-strækkeligt tværsnit.Se kapitel: 6.2 Anvendelse afforlængerledning og generator ellertransformator

Afbryderen er ikke trykket helt ind. Tryk afbryderen helt i bund.Boret drejer ikke. Funktionsvælgeren er ikke gået i

indgreb eller befinder sig i stillingen"Mejsling" eller "Placering af mejsel".

Anbring funktionsvælgeren i stillingen"hammerboring", når maskinen stårstille.

Boret kan ikke frigøres. Værktøjsholderen er ikke trukket helttilbage.

Træk værktøjslåsen helt tilbage, ogtag værktøjet ud.

Boret trænger ikke ind. Maskinen er indstillet til venstreløb. Indstil maskinen til højreløb.

10 Bortskaffelse

Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti-produkter, kan genbruges. Materialerne skalsorteres, før de kan genbruges. I mange lande findes der allerede ordninger, hvor Hilti indsamler sine brugte maskinertil genbrug. Yderligere oplysninger får du hos Hilti-kundeservice eller din lokale Hilti-konsulent.

Kun for EU-landeElværktøj må ikke bortskaffes som almindeligt affald!I henhold til Rådets direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende nationallovgivning skal brugte maskiner indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mestmuligt.

da

108

Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070819 / 000 / 01

Page 17: TE30/TE30-AVR/ TE30-C-AVR/ TE30-M-AVR - LOHKE

11 Producentgaranti - ProdukterHilti garanterer, at det leverede produkt er fri formateriale-og fabrikationsfejl. Garantien forudsætter, at produktetanvendes og håndteres samt vedligeholdes og rengø-res i henhold til Hilti-brugsanvisningen, og at den tek-niske enhed er bevaret, dvs. at der udelukkende er an-vendt originale Hilti-forbrugsmaterialer, -tilbehørsdele og-reservedele til produktet.

Garantien omfatter reparation uden beregning eller ud-skiftning af defekte dele uden beregning i hele produktetslevetid. Dele, der som følge af normalt slid trænger til atblive udskiftet eller repareret, er ikke omfattet af garan-tien.

Hilti afviser alle yderligere krav, medmindre den na-tionale lovgivning forbyder en sådan afvisning. Hilti

påtager sig således intet ansvar for direkte eller in-direkte skader, samtidige eller efterfølgende skader,tab eller omkostninger, som er opstået i forbindelsemed eller på grund af anvendelsen af produktet, ellersom er opstået på grund af produktets uegnethedtil et bestemt formål. Stiltiende garantier for anven-delse eller egnethed til et bestemt formål udelukkesudtrykkeligt.

I forbindelse med reparation eller udskiftning af produkteteller dele deraf, forudsættes det, at produktet eller depågældende dele indsendes til Hilti, umiddelbart efter atskaden er konstateret.

Nærværende garanti omhandler samtlige garantiforplig-telser fra Hiltis side og erstatter alle tidligere eller samti-dige garantierklæringer, såvel skriftlige som mundtlige.

12 EF-overensstemmelseserklæring (original)Betegnelse: BorehammerTypebetegnelse: TE 30 / TE 30‑AVR /

TE 30‑C‑AVR /TE 30‑M‑AVR

Generation: 01Produktionsår: 2008

Vi erklærer som eneansvarlige, at dette produkt er i over-ensstemmelse med følgende direktiver og standarder:2004/108/EU, 2006/42/EU, 2011/65/EU, EN ISO 12100,EN 60745‑1, EN 60745‑2‑6.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,FL‑9494 Schaan

Paolo Luccini Jan DoongajiHead of BA Quality and Process Mana-gement

Executive Vice President

Business Area Electric Tools & Acces-sories

Business Unit PowerTools & Accessories

01/2012 01/2012

Tekniske dokumentation ved:Hilti Entwicklungsgesellschaft mbHZulassung ElektrowerkzeugeHiltistrasse 686916 KauferingDeutschland

da

109

Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070819 / 000 / 01

Page 18: TE30/TE30-AVR/ TE30-C-AVR/ TE30-M-AVR - LOHKE

*402495*

4024

95

Hilti CorporationLI-9494 SchaanTel.: +423 / 234 21 11Fax:+423 / 234 29 65www.hilti.com

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 3644 | 0313 | 00-Pos. 1 | 1 Printed in Germany © 2013Right of technical and programme changes reserved S. E. & O. 402495 / A2

Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070819 / 000 / 01