Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]

136

Transcript of Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]

Page 1: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 2: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 3: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 4: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 5: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 6: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 7: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 8: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 9: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 10: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 11: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 12: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 13: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 14: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 15: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 16: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 17: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 18: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 19: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 20: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 21: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 22: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 23: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 24: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 25: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 26: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 27: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 28: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 29: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 30: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 31: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 32: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 33: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 34: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 35: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 36: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 37: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 38: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 39: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 40: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 41: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 42: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 43: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 44: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 45: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 46: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 47: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 48: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 49: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 50: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 51: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 52: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 53: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 54: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 55: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 56: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 57: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 58: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 59: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 60: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 61: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 62: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 63: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 64: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 65: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 66: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 67: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 68: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 69: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 70: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 71: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 72: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 73: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 74: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 75: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 76: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 77: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 78: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 79: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 80: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 81: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 82: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 83: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 84: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 85: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 86: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 87: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 88: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 89: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 90: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 91: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 92: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 93: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 94: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 95: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 96: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 97: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 98: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 99: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 100: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 101: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 102: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 103: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 104: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 105: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 106: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 107: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 108: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 109: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 110: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 111: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 112: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 113: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 114: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 115: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 116: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 117: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 118: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 119: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 120: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 121: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 122: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 123: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 124: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 125: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 126: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 127: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 128: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 129: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 130: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 131: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 132: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 133: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 134: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 135: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]
Page 136: Taittiriya Upanishad [Sanskrit-English]