STUDIU PRIVIND EVALUAREA ADECVATĂapmgl.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/files... · Specii...

Click here to load reader

 • date post

  07-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of STUDIU PRIVIND EVALUAREA ADECVATĂapmgl.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/files... · Specii...

 • ®

  SC Divori Prest SRL Focşani Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 4 www.divori.ro - [email protected] Tel: 0337 103 508 Fax: 0237 230 271 Mobil: 0727 878 441; 0722 322 239

  STUDIU PRIVIND EVALUAREA ADECVATĂ

  LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A

  SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2,

  COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL GALAȚI

  TITULAR ACTIVITATE: S.C. WEST STAR S.R.L.

  Com Umbrărești, sat Condrea, Județul Galați

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST STAR S.R.L.

  EVALUARE ADECVATĂ

  Pagina 2

  Denumirea lucrării: EVALUARE ADECVATĂ

  Proiect: LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL GALAȚI”

  Amplasament: mal stâng albie minoră a râului Siret, la peste 2,0 km aval față de podul CF Făurei – Tecuci ce traversează râul Siret, la cca. 4 km amonte d confluența acestuia cu râul Bârlad, pe teritoriul administrativ al comunei Umbrărești, județul Galați.

  Beneficiar: S.C. WEST STAR S.R.L. Iași

  Evaluator: S.C. Divori Prest S.R.L.Certificat de atestare:

  Colectiv de elaborare: Colectiv de cercetare: ing. Volodea Fechete Ecolog Bianca Burgheleaecolog. Burghelea Bianca Ecolog Oana Nelu Biolog Andreea DinițăResponsabil lucrare: ing. Volodea Fecheteecolog. Burghelea Bianca

  Director General,Volodea FECHETE

  August 2013

  Registrul național al elaboratorilorde studii pentru protecția mediuluiwww.mmediu.ro /poz.68

  http://www.mmediu.ro/

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST STAR S.R.L.

  EVALUARE ADECVATĂ

  CUPRINSInformații despre titularul proiectului ......................................................................................................... 9 Informaţii despre autorul atestat al evaluării adecvate .............................................................................. 10 A. 1.1 Denumirea proiectului ..................................................................................................................... 10

  Lucrări de pregătire ............................................................................................................................... 11 Tehnologia de exploatare ....................................................................................................................... 12 Pilieri de siguranță ............................................................................................................................... 12 Regimul de lucru ................................................................................................................................... 13

  A.1.3.Obiectivul proiectului ..................................................................................................................... 13 A.1.4.Informații privind producția care se va realiza ................................................................................ 14 Prin prelucrarea ză se pot obține sorturi de diferite dimensiuni (tabel nr. 6): .......................................... 15 A.1.5 Materiile prime, energia şi combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora ...................... 16 A.2 Localizarea geografică și administrativă ............................................................................................. 16 ................................................................................................................................................................. 16

  A.2.1 Localizarea geografică ................................................................................................................. 16 Inventar de coordonate ....................................................................................................................... 18

  A.2.2. Localizarea administrativă .......................................................................................................... 18 A.3. Modificări fizice care decurg din implementarea proiectelor propuse .............................................. 18

  Implementarea proiectului va determina o serie de modificări fizice la nivelul albiei în funcție de fiecare etapă. Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos: ................................................................. 19

  A.4. Resurse naturale necesare implementării proiectelor propuse ........................................................... 20 A.5. Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea proiectelor propuse ....................................................................................... 21 A.6. Emisii și deșeuri generate de proiectele propuse ............................................................................... 21

  6. 1 Emisii: ............................................................................................................................................. 21 6.1.1 Emisii în apă: ............................................................................................................................ 21 6.1.2 Emisii în sol: ............................................................................................................................. 22 6.1.3 Emisii în aer: ............................................................................................................................. 22

  A.6. 2 . Sursele de deșeuri, tipuri, compoziție şi cantități de deșeuri rezultate ..................................... 26 A.6. 3.Gestiunea substanțe și / sau preparate chimice folosite în procesele de producție .................... 28

  A.7. Cerințe legate de utilizarea terenului necesare pentru execuția proiectelor propuse ......................... 29 A.7.1. Categoria de folosință a terenului .............................................................................................. 29 A.7.2. Suprafețele de teren care vor fi ocupate temporar/permanent de către proiectele propuse ........ 29

  A 7.2.1 Suprafețele de teren care vor fi ocupate permanent .............................................................. 29 A 7.2.2 Suprafețele de teren care vor fi ocupate temporar ............................................................... 29 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente ........................................................................... 30

  A.8. Servicii suplimentare solicitate de implementarea Proiectului Propus .............................................. 30 A.9. Durata construcției, funcționării, dezafectării proiectului și eșalonarea perioadei de implementare a Proiectului Propus ...................................................................................................................................... 31 A.10. Activități care vor fi generate ca rezultat al implementării Proiectului Propus ............................... 31 A.11. Descrierea proceselor tehnologice ale Proiectului Propus ............................................................... 32 A.12. Caracteristicile Proiectului Propus, propuse sau aprobate, care pot genera impact cumulativ cu Proiectului Propus care este în procedură de evaluare și care pot afecta aria naturală protejată de interes comunitar ................................................................................................................................................... 34

  Pagina 3

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST STAR S.R.L.

  EVALUARE ADECVATĂFactor de mediu ..................................................................................................................................... 38 Impact cumulativ ................................................................................................................................... 38 Aer ......................................................................................................................................................... 38 Apă ......................................................................................................................................................... 38 Sol .......................................................................................................................................................... 38 - .............................................................................................................................................................. 38 0 ............................................................................................................................................................. 38 - .............................................................................................................................................................. 38 - .............................................................................................................................................................. 38 Legendă .................................................................................................................................................. 38 Conform OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, ariile naturale protejate de interes comunitar (siturile Natura 2000) sunt reprezentate prin ariile de protecție specială avifaunistică, siturile de importantă comunitară şi ariile speciale de conservare. .......................................................................................................................... 39 Natura 2000 este o rețea de arii naturale protejate creată la nivelul Uniunii Europene în vederea implementării Directivelor Habitate (Directiva CE 92/43 privind conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice) şi Păsări (Directiva CE 79/409 privind conservarea păsărilor sălbatice). Astfel, această rețea protejează habitatele naturale şi speciile de plante şi animale sălbatice periclitate la nivel european. ................................................................................................................................... 39 Ariile de protecție specială avifaunistică au drept scop conservarea, menținerea şi, acolo unde este cazul, readucea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări şi a habitatelor specifice, desemnate pentru protecția speciilor de păsări migratoare sălbatice de interes comunitar, conform Directivei Păsări. Desemnarea acestora în România s-a realizat prin H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. ...................................................................................................................... 39

  B.1. Caracteristici generale ale sitului . Descrierea sitului ........................................................................ 39 Aria Specială de Protecție Avifaunistică ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior ...................................... 39 Situl de Importanță Comunitară ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior ................................................... 43 B.2. Impactul Proiectelor Propuse asupra habitatelor si speciilor din cadrul sitului de importanta comunitara ................................................................................................................................................. 46

  B.2.1. Aria Specială de Protecție Avifaunistică ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior ........................ 46 Descrierea sitului ................................................................................................................................... 46

  MIGRAŢIA DE TOAMNĂ ............................................................................................................... 60 MIGRAŢIA DE PRIMĂVARĂ ........................................................................................................ 60

  B.2.2. SITUL DE IMPORTANȚĂ COMUNITARĂ ROSCI 0062 Lunca Siretului Inferior .............. 70 Descrierea sitului .................................................................................................................................. 70

  Tab. 34 Descrierea tipurilor de habitate care fac obiectul conservării Situl de Importanță Comunitară ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior (incluse în anexa I a Directivei Habitate 92/43/CEE şi menționate în formularul standard), identificarea acestora în perimetrul analizat şi relevanţa acestora pentru proiectul analizat. ...................................................................................... 70 Specii de mamifere enumerate în anexa II-a Directivei Consiliului Europei 92/43/CEE ................. 80 Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE ........................... 96

  B.3. Descrierea functiilor ecologice ale speciilor si habitatelor de interes comunitar afectate si a relatiilor acestora si a relatiilor acestora cu ariile naturale protejate de interes comunitar invecinate si distributia acestora ...................................................................................................................................................... 97

  Pagina 4

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST STAR S.R.L.

  EVALUARE ADECVATĂB.3.1. Condiții de climă și meteorologice din zonă ............................................................................... 99

  Tab. 41 Regimul precipitaţiilor la statia meteorologica Focsani ................................................ 101 B.3.2.Geologia ..................................................................................................................................... 102 B3.3. Tectonica ................................................................................................................................... 103 B.3.4. Relieful ...................................................................................................................................... 103 B.3.5. Hidrografia ................................................................................................................................ 104 B.3.7. Tipuri de sol în zona studiată .................................................................................................... 106 B.3.8. Biodiversitatea ........................................................................................................................... 107

  B.3.8.1. Informatii despre flora locală ............................................................................................ 107 Alte specii de faună .......................................................................................................................... 108

  B.4. Statutul de conservare al speciilor si habitatelor de interes comunitar ............................................ 109 B.5. Date privind structura și dinamica populațiilor de specii afectate de implementarea proiectului ............................................................................................................................................................. 112

  B.5.1. Evoluția numerică a populației în cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar ....... 112 B.5.1.1. ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior .......................................................................... 112 B.5.1.2. ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior ........................................................................... 113

  B.5.2. Procentul estimativ al populației unei specii afectate de implementarea proiectului propus 114 B.5.2.1. ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior .......................................................................... 114 B.5.2.2. ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior ........................................................................... 115

  B.5.3. Interacțiunea dintre suprafața habitatului și asigurarea menținerii speciilor pe termen lung 116 B.5.3.1. ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior .......................................................................... 116 B.5.3.2. ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior ........................................................................... 118

  B.6. Relatii structurale structurale si functionale care se creeaza si mentin integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar .................................................................................................................. 119 B.7. Obiective de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA OO71Lunca Siretului Inferior și sitului de interes comunitar ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior ......................... 121 B.8. Descrierea starii actuale de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA OO71Lunca Siretului Inferior și sitului de interes comunitar ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior .... 122

  B.8.1. Starea de conservare a Ariei de Protecție Specială Avifaunistică Lunca Siretului Inferior .. 124 B.8.2. Starea de conservare a Sitului de Importanță Comunitară Lunca Siretului Inferior ............. 124

  C.1. Metodologie pentru anticiparea impactului asupra biodiversităţii ................................................... 125 C.2.1. În etapa de construcție ............................................................................................................... 126 C.2.2 În faza de operare (exploatare) ................................................................................................... 127 C.2.3 În faza de dezafectare ................................................................................................................. 128 Legendă ................................................................................................................................................ 129 Legendă ................................................................................................................................................ 138

  D.1. Măsuri pentru protejarea speciilor de păsări ................................................................................... 143 D.1.2. Măsuri pentru păsări migratoare ............................................................................................... 143 D.1.3. Măsuri pentru păsările cuibăritoare din zona învecinată a amplasamentului ........................... 143

  D.2. Măsuri pentru protejarea speciilor de fauna terestră ........................................................................ 144 D.4. Detalierea măsurilor propuse ........................................................................................................... 144 E.1. Metode de lucru utilizate în studiul florei şi vegetaţiei zonei: ......................................................... 152 E.2. Metode de cercetare a faunei ............................................................................................................ 152 E.3. Studii avifaunistice (păsări) .............................................................................................................. 152 ................................................................................................................................................................ 152

  Pagina 5

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST STAR S.R.L.

  EVALUARE ADECVATĂ

  1. INFORMAŢII GENERALE

  Evaluarea Adecvată pentru investiția propusă s-a elaborat la comanda beneficiarului, în baza contractului de prestări servicii nr. 359 din 15.04.2013.

  Prezenta lucrare este întocmită având în vedere cerințele legislative actuale, privind necesitatea evaluării impactului asupra biodiversității și a evaluării impactului asupra mediului pentru obținerea acordului de mediu în cazul proiectelor care pot avea impact semnificativ asupra mediului, prevăzute în:

  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, art. 11, alin.(2), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

  H.G. 188/2002 privind aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate modificat prin H.G. nr. 352/2005;

  O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor aprobată prin legea 426/2001, ordonanță modificată prin O.U.G. 61/2006, modificată de Legea 27/2007, act care transpune Directiva Cadru privind Deșeurile nr. 75/442/EEC, amendată de Directiva nr. 91/156/EEC și Directiva nr. 91/689/EEC privind deșeurile periculoase;

  H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările si completările ulterioare;

  Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993 privind aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare, modificată de Ordinul M.A.P.M. 592/2002 si Hotărârea de Guvern 128/2002;

  STAS 12574/1987 – Privind aerul din zonele protejate OUG nr. 154/2008 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a

  Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice si a Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

  Ordin 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

  Ordin 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private

  Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera;

  ORDIN nr. 756 din 3 noiembrie 1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului ;

  Ordonanța nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

  Ordin 1269/2008 pentru aprobarea încadrării localităților din cadrul Regiunii 2 în liste, potrivit prevederilor Ordinului M.A.P.M. nr. 745 privind stabilirea aglomerărilor și clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calității aerului in Romania.

  Pagina 6

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST STAR S.R.L.

  EVALUARE ADECVATĂ HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra

  mediului; H.G. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor

  de protecție sanitară şi hidrogeologică,

  precum şi solicitarea Agenției pentru Protecția Mediului Galați prin adresa nr. 12027/21.06.2013.Proiectul de investiții propus de S.C. WEST STAR S.R.L. Iași. se încadrează la punctul 2 lit. c)

  din Anexa 2 a H.G. nr. 445/2009 – Extracția mineralelor prin dragare fluvială sau maritimă. Autoritatea competentă de mediu (A.P.M. Galați) a stabilit necesitatea efectuării evaluării

  adecvate și a evaluării impactului asupra mediului, prin adresa menționată mai sus, transmisă beneficiarului, pentru descrierea factorilor de mediu posibil afectați în mod semnificativ prin proiectul propus (în special a aerului, apei, solului), măsuri pentru încadrarea în limitele admise de normativele în vigoare, estimarea pe tipuri şi cantități a deșeurilor preconizate şi a emisiilor (în apă, aer şi sol).

  Prezenta evaluare adecvată este întocmită în conformitate cu H.G. nr. 445/2009 și cu Ordinul M.M.P. nr. 19/13.01.2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar în vederea emiterii a acordului de mediu.

  Profilul obiectivului studiat se încadrează în “Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului” - prevăzută în anexa nr. 1 a Ordinului HG nr. 445/2009, în domeniul 2: “Industria extractivă” - subdomeniul c): “ Extracția mineralelor prin dragare fluvială sau maritimă.”.

  Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost elaborat de S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCŞANI persoană juridică înscrisă în Registrul Național al Elaboratorilor de studii pentru protecția Mediului la poziția 68

  Pagina 7

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST STAR S.R.L.

  EVALUARE ADECVATĂ

  A. INFORMAȚII PRIVIND PROIECTUL PROPUS

  Informații despre titularul proiectului

  Numele companiei: S.C. WEST STAR S.R.L. Iași; Adresa poștală: municipiul Iași, județul Iași, strada Străpungerii Silvestru, nr. 54, blocul T3-T4, scara A, ap.4; Numărul de telefon: 0744501455 Numele persoanelor de contact: Gulap Gabriel Director/manager: Vasile Cornel Responsabil pentru protecția mediului: Gulap Gabriel

  Informaţii despre autorul atestat al evaluării adecvate

  Numele și adresa: S.C. DIVORI PREST S.R.L., str. Horia, Cloșca și Crișan nr. 4, Focșani, județul Vrancea;

  Numele, telefonul şi faxul persoanei de contact: Fechete Volodea – tel. 0337.103.508; fax 0237.230271; mobil 0727.878.441. Burghelea Bianca – tel. 0337.103.508; fax 0237.230271; mobil 0756.039.803.

  A.1. Informații privind proiectul propus

  A. 1.1 Denumirea proiectului

  „LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL GALAȚI”.

  A.1.2. Descrierea proiectului și descrierea etapelor

  S.C. WEST STAR S.R.L. deține Certificatul de Urbanism nr. 32/1799 din 12.03.2013 pentru proiectul: „Lucrări de decolmatare, reprofilare albie minoră și regularizare a scurgerii, prin exploatare de nisip și pietriș din perimetru Condrea 2, Comuna Umbrărești, județul Galați” amplasat în extravilanul satului Condrea, comuna Umbrărești, județul Galați.

  Perimetrul de exploatare a agregatelor minerale propus este situat în albia minoră a râului Siret, în plaja formată înspre malul stâng, aval de podul CF Făurei – Tecuci ce traversează râul Siret, la peste 2 km distanță, în zona bornelor C.S.A. 71 - 72.

  Accesul la zona de exploatare se va face din D.N. 25 Tecuci – Galați, iar din localitatea Umbrărești pe un drum comunal până în localitatea Condrea și pe un drum de exploatare până la perimetrul Condrea 2, cu o lungime de cca. 10 km. Pentru utilizarea drumului în lungime de cca. 10 km până la perimetrul de exploatare se va lua acceptul Consiliului local Umbrărești.

  Pagina 8

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST STAR S.R.L.

  EVALUARE ADECVATĂCoordonatele perimetrului de exploatare și datele de producție sunt concentrate în tabelul nr. 1.

  Tab.1 Coordonate și date de producție

  Obiectiv Coordonate în sistem STEREO 70

  Suprafațămp

  Lungimem

  Lătimem

  Limita de adâncime

  m

  Act de proprietate

  X Y

  Perimetrul de exploatare

  CONDREA 2

  467 781 687 178

  26.931

  Max 408 54 -80

  1,0-2,5 Aviz S.G.A.nr. 11 din 29 ianuarie 2013

  467 634 687 275467 519 687 520467 467 687 500467 520 687 328467 600 687 233467 687 687 174

  Perimetrul de exploatare are forma în plan poligonală, s-a format în albia minoră a râului Siret, mal stâng și are lungimea maximă de 408 m, lățimea cuprinsă între 54 m și 80 m și suprafața de 26.931 mp.

  Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul propus se va face ținând cont de:- limitele perimetrului de exploatare cu suprafața de 26 931 m2;- adâncimea de extracție care va fi de maxim 2,50 m;

  - asigurarea stabilității taluzelor;- respectarea pilierilor de siguranță impuși, respectiv față de malul stâng se va asigura un pilier

  de siguranță de minim 20 m, iar față de plaja dinspre malul drept , pe capătul aval al perimetrului se va asigura un pilier de siguranță de minim 30 m.

  Lucrările care urmează să se desfășoare în cadrul perimetrului de exploatare sunt:• amenajarea patului de înaintare spre perimetrul avizat;• trasarea și materializarea fâșiilor de exploatare;• derocarea cu excavatorul tip draglină;• nivelarea suprafețelor;• încărcarea în autobasculante;• transportul agregatelor la beneficiari sau la stația de sortare-concasare aflată la o distanță

  de cca. 4 kg, la sediul societății WEST STAR din comuna Umbrărești.Stabilirea metodei de exploatare la zi s-a ales în funcție de o serie de factori cum ar fi:

  morfologia terenului, forma, grosimea, extinderea, adâncimea, nivelul hidrostatic al pânzei freatice și caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor:

  a) forma zăcământului este tabulară, cu o pantă ușoară spre aval, nu prezintă falii sau efilări ale complexului aluvionar;

  b) grosimea complexului util este de 2 – 2,5 m, acesta fiind alcătuit dintr-o masă omogenă de nisipuri şi pietrișuri cu elemente de bolovăniș în care apar slabe intercalații sterile de prafuri şi argile nisipoase;

  c) nu există copertă din sol vegetal;d) adâncimea de exploatare este condiționată de cea a talvegului în zonă de 2.50 m;e) extinderea zăcământului este mare pe cele două direcții.

  Pagina 9

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST STAR S.R.L.

  EVALUARE ADECVATĂȚinând cont de toate acestea, metoda de exploatare folosită va fi metoda fâșiilor longitudinale cu

  înaintare din aval în amonte.

  Lucrări de pregătire Nu sunt necesare lucrări speciale de decopertare și deschidere. În zonele în care apare o copertă,

  apreciată ca având o grosime maximă de 0,20 m, aceasta va fi tratată ca intercalație ce va fi îndepărtată în procesul de spălare – sortare.

  Se vor executa lucrări de amenajare a drumurilor de exploatare și a patului de înaintare la frontul de exploatare. Patul de înaintare, realizat din balast, va avea continuitate cu malul stâng al râului Siret iar cota coronamentului va asigura protecția utilajelor și a mijloacelor de transport față de oscilațiile de nivel ale apelor râului produse de viiturile frecvente.

  Amenajarea patului de înaintare va avea în vedere asigurarea protecției malului râului Siret, fără să constituie un obstacol în curgerea normală a apelor.

  La începerea exploatării se va face bornarea perimetrului de exploatare și se vor întocmi un număr de trei profile transversale, iar după viiturile importante și la finalizarea exploatării se vor efectua măsurători topo.

  Tehnologia de exploatareExtragerea agregatelor se va face mecanizat, folosindu-se ca utilaj de extracție o draglină tip

  LIEBHERR, cu cupa de 2,5 mc, în limitele perimetrului din aviz. Încărcarea se va face direct în mijloacele de transport. Societatea dispune de utilaje specifice (tabelul nr. 2) desfășurării acestui gen de activități.

  Tab. 2 Utilaje și capacități Denumire utilaj Număr

  bucățiIndicativ Productivitate (mc/h)

  Draglină LIEBHERR 1 L 845 Capacitate cupă = 2,5 mc

  Încărcător frontal LIEBHERR 1 L 544 Capacitate cupă = 3 mcÎncărcător frontal LIEBHERR 1 L580 Capacitate cupă = 5 mcAutobasculante IVECO 5 30 t

  Metoda de excavare va fi în fâșii paralele cu sensul de curgere al râului, prin retragere succesivă către malul drept, excavarea făcându-se din aval spre amonte. În cazul fâșiilor longitudinale se vor trasa falii transversale pe râu. Între feliile transversale pentru stimularea procesului de regenerare a rezervelor, dar și pentru limitarea fenomenului de eroziune regresivă se vor lăsa praguri de colmatare. Lungimea fâșiilor longitudinale va fi până la L=408 m, iar lățimea va fi de 5 m. Utilajele de excavare și mijloacele auto avansează spre frontul de extracție pe pat de înaintare sub forma unui dig realizat din material local. Materialul excavat se poate depozita lateral doar temporar (maxim 8 ore), apoi se încarcă în mijloace auto și se transportă operativ, fără depozite intermediare în albia minoră, către beneficiari.

  Adâncimea medie de excavare va fi de 1,75m (adâncimea maximă va fi de 2,50m) de la cota superioară a depozitului natural urmărindu-se dirijarea apei spre fluxul hidrodinamic al albiei.

  Procesul tehnologic presupune: amenajarea patului de înaintare spre perimetrul avizat; trasarea si materializarea fâșiilor de exploatare; derocarea cu excavatorul tip draglina;

  Pagina 10

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST STAR S.R.L.

  EVALUARE ADECVATĂ nivelarea suprafețelor; încărcarea în autobasculante; transportul agregatelor la beneficiari sau la stația de sortare concasare aflată în la cca. 3

  km de perimetrul de exploatare, la baza Condrea.Agregatele extrase vor fi transportate din perimetrul de exploatare, în limita capacității zilnice de

  transport, astfel ca la sfârșitul zilei întreaga cantitate excavată să fie îndepărtată din albia minoră.

  Pilieri de siguranță Pilierii de siguranță reprezintă partea din rezervele de resurse minerale sau din rocile

  înconjurătoare care nu se extrag într-o anumita perioada sau permanent si in care nu se executa lucrări, in scopul protejării lucrărilor miniere din subteran sau de la suprafața perimetrului de exploatare, a malurilor apelor sau a altor obiective de la suprafața.

  Pentru exploatarea agregatelor din perimetru Condrea 2 se vor respecta următorii pilieri de siguranță:

  - față pe malul stâng a râului se va asigura un pilier de siguranță de minim 20 m;- față de plaja dinspre malul drept, pe capătul din aval al perimetrului se va asigura un pilier de

  siguranță de minim 30m.

  Regimul de lucru Funcționalitatea balastierei este sezonieră în perioada martie – noiembrie aproximativ 180 de

  zile /an , un schimb de 8 ore / zi, 5 zile săptămână.În perioadele critice (viituri, îngheț), exploatarea va fi oprită, iar utilajele vor fi retrase din albia

  râului Siret.

  Lucrări de dezafectare Exploatarea agregatelor minerale va servi la decolmatarea și reprofilarea albiei minore a râului

  Siret, regularizarea scurgerii, mărirea secțiunii de scurgere și reducerea intensității eroziunii active a malului drept astfel încât la momentul închiderii balastierei secțiunea de scurgere a râului Siret pe acest tronson va fi eliberată de aluviunile acumulate.

  În momentul în care utilitatea lucrărilor de extracție a agregatelor minerale nu se mai justifică tehnico-economic acestea pot înceta. La finalizarea exploatării societatea va executa lucrări de nivelare a perimetrului și a malului drept aducându-l la un aspect cât mai apropiat de cel natural, acordând o atenție deosebită lucrărilor de dezafectare a patului de înaintare folosit pentru exploatarea agregatelor minerale. În această etapă vor avea loc și lucrări de reconstrucție ecologică a suprafețelor de teren care au fost ocupate de utilajele și mijloacele auto care au fost folosite în cadrul proceselor tehnologice, de patul de înaintare și de drumul de acces în perimetru.

  A.1.3.Obiectivul proiectului

  Proiectul „Lucrări de decolmatare, reprofilare albie minoră și regularizare a scurgerii, prin exploatare de nisip și pietriș din perimetrul Condrea 2, comuna Umbrărești, județul Galați” are ca obiectiv de bază deschiderea unui perimetru de extracție agregate minerale în comuna Umbrărești, sat Condrea.

  Amplasarea punctelor de extracție în albia minoră a râului Siret este necesară și oportună pentru realizarea lucrărilor obligatorii și necesare în vederea păstrării unui traseu corect al cursului de apă astfel

  Pagina 11

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST STAR S.R.L.

  EVALUARE ADECVATĂîncât să se elimine în totalitate pericolul de inundații sau acțiunea de eroziune a malurilor care ar avea ca efect direct generarea de alunecări de teren și punerea în pericol a așezărilor umane aflate pe cele 2 maluri ale râului Siret. Din executarea acestor lucrări rezultă o activitate economică de exploatare a nisipurilor și pietrișurilor în scopul folosirii lor în construcții, refacerea infrastructurii, la repararea sau construcția de drumuri precum și în lucrări de construcții.

  Din punct de vedere al gospodăririi apelor, extracția se încadrează în Schema Cadru de Amenajare a Bazinului Hidrografic al râului Siret.

  Exploatarea agregatelor minerale de râu din perimetrul solicitat se va face concomitent cu reprofilarea traseului albiei minore a râului Siret, prin atragerea curentului principal al apei către malul stâng și protejarea de eroziune a malului drept, care este expus eroziunii.

  Lucrările de excavare pot fi asimilate cu lucrări de decolmatare a albiei minore și de reprofilare a traseului acesteia, în acest mod lucrările încadrându-se în prevederile Legii 112 de modificare și completare a Legii apelor nr. 107/1996, art. 33, al 2 "dreptul de exploatare al agregatelor minerale din albiile râurilor sau malurilor cursurilor de apă, cuvetelor lacurilor, bălților prin exploatări organizate se acordă de autoritatea de gospodărirea apelor numai în zonele ce necesită decolmatarea, reprofilarea albiei și regularizarea scurgerii.

  Fiind situat în extravilanul localității Condrea nu se pune problema încadrării în Planul General de Urbanism.

  Din punct de vedere economic investițiile propuse contribuie la dezvoltarea zonei prin oferirea de noi locuri de muncă precum și la dezvoltarea companiei S.C. WEST STAR S.R.L. cu efect direct în sporirea potențialului acesteia de a crea noi locuri de muncă și în alte zone unde își desfășoară activitatea.

  În conformitate cu prevederile STAS nr. 4273-2/1983 și STAS 4068/1987 privind probabilitățile de calcul ale debitelor și volumelor maxime în condiții normale și speciale de exploatare lucrările de amenajare propuse au următoarele încadrări.

  - În funcție de importanța social economică a obiectivului – importanța locală – categoria a-IV-a;

  - În funcție de durata de exploatare – 12 luni- construcție provizorie.- În funcție de rolul funcțional, construcția este o construcție secundară, care prin

  distrugere nu afectează localitățile învecinate. Conform încadrărilor de mai sus, obiectivul se încadrează în clasa a 4 -a de importanță ceea ce

  implică dimensionarea conform STAS 4086/2-1987 pentru debit maxim de depășire cu probabilitatea de 10%.

  Exploatarea balastului și a materialului levigabil din perimetrul Condrea 2 poate fi încadrată ca o lucrare de decolmatare și reprofilare a albiei minore pe acest tronson al cursului râului Siret, în condițiile în care sunt respectate de către agentul economic condițiilor impuse de Avizul de Gospodărire a Apelor nr.11 din 29 ianuarie 2013.

  A.1.4.Informații privind producția care se va realiza

  Pagina 12

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST STAR S.R.L.

  EVALUARE ADECVATĂExtracția agregatelor minerale din perimetrul supus analizei se va realiza cu respectarea

  următoarelor condiții tehnice: se vor respecta limitele perimetrului de exploatare cu suprafața de 26 931 m2 ; în albia minoră a râului Siret, în lungul cursului de apă, prin retragere către malul stâng, din aval

  către amonte, pe fâșii paralele cu direcția de curgere a apei, în condiții de corecție și regularizare a cursului de apă;

  se va asigura stabilitatea taluzelor; pe toată lungimea se vor respecta pilierii de siguranță; exploatarea se va realiza până la o adâncime maximă de 2,5 m față de cota superioară a

  depozitului natural, în fâșii de 5 m lățime; eventualele gropi putând provoca eroziuni laterale ale malurilor;

  agregatele minerale extrase se vor încărca direct în autobasculantele din dotarea societății și se vor transporta la stația de sortare – spălare – concasare proprie situată la cca. 4 km de perimetrul de exploatare sau direct la beneficiari, astfel ca la sfârșitul fiecărei zile de lucru întreaga cantitate excavată va fi îndepărtată din albia minoră;

  Volumul mediu de agregate minerale estimat în perimetrul analizat este de aproximativ 46 815,7 m3, iar volumul maxim de exploatare preliminat a se exploata pe perioada valabilității permisului de exploatare este de aproximativ 46 000 m3.

  Tab. 3 Capacitatea de producție Obiectiv Suprafață

  mpLimita de

  adâncime mComponența

  litologicăVolume estimate

  de producție%

  Volume estimate de producție

  mc

  Perimetrul de exploatare

  CONDREA 2 26.931 1,0-2,5 Produs minier brut 100 46000

  Tab. 4 Capacitatea de producție defalcată pe trimestruTotal an Trimestru

  I 2013 II 2013 III 2013 IV 201346000 6000 12000 18000 10000

  Compoziția granulometrică a zăcământului caracterizează acumularea de agregate naturale de râu din perimetrul Condrea 2 ca fiind pietriș cu bolovăniș și nisip. Distribuția celor trei fracții ce alcătuiesc zăcământul este prezentată în tabelul nr. 5:

  Tab. 5 Compoziția granulometrică a zăcământului Fracțiuni Dimensiuni ProcentajNisip 0,05 - 3,0 mm 20%Pietriș 3,00– 20,0 mm 55 %Bolovăniș > 20 mm 25%

  Pagina 13

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST STAR S.R.L.

  EVALUARE ADECVATĂLevigabil >5%

  Prin prelucrarea ză se pot obține sorturi de diferite dimensiuni (tabel nr. 6):

  Tab. 6 Ponderea sorturilor obținute prin prelucrareSorturi Dimensiuni ProcentajNisip 0,0 - 3 mm 20%Pietriș 3 - 7 mm 15%Pietriș 7 – 16 mm 30%Pietriș 16 - 31 mm 20%Pietriș 31 - 71 15%

  Majoritatea cantităților de agregate de râu extrase din perimetrul analizat sunt transportate fie direct la beneficiar fie la stația proprie de sortare –concasare situată la o distantă de cca. 4 km de perimetrul de exploatare, la sediul societății comerciale WEST STAR din comuna Umbrărești.

  A.1.5 Materiile prime, energia şi combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora

  Tab. 7 Materiile prime, energia şi combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestoraMATERII PRIME ȘI AUXILIARE FOLOSITE ÎN SCOPUL ASIGURĂRII PRODUCŢIEI

  RESURSE FOLOSITE ÎN SCOPUL ASIGURĂRII PRODUCŢIEI

  Denumireamateriei prime

  Cantitatea anuală

  Furnizor Denumirea Cantitatea estimată lunară

  Furnizor

  Agregate minerale de râu

  cca. mc 46000

  Râul Siret

  Motorină pentru mijloacele auto și utilaje

  15 toneStație proprie de distribuție carburanți situată în baza de producție situată la cca 4 km de perimetrul de extracție.

  Apă potabilă pentru consum menajer

  Cca. 100 l Apă îmbuteliată la PET

  A.1.6 Substanțe și / sau preparate chimice folosite în procesele de producțieSubstanțe și/sau preparate chimice ce se vor folosi în cadrul viitorului amplasament sunt

  prezentate în tabelul nr. 8.

  Tab. 8 Substanțe și / sau preparate chimice utilizateLocație Substanțe

  chimice folosite

  Activitatea în care se utilizează

  Modalitate de depozitare

  Capacitate stocare

  l

  Consumuri anuale

  estimatet

  PERIMETRUL CONREA 2

  motorină Extracție agregate minerale de râu

  Rezervoare metalice din dotarea utilajelor și mijloacelor auto care deservesc activitatea

  Cca. 200 l / utilaj

  Cca. 15

  Pagina 14

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST STAR S.R.L.

  EVALUARE ADECVATĂuleiuri de transmisie

  Extracție agregate minerale de râu

  Rezervoare metalice din dotarea utilajelor și mijloacelor auto care deservesc activitatea

  Cca. 50

  A.2 Localizarea geografică și administrativă

  A.2.1 Localizarea geografică

  Perimetrul analizat este localizat pe raza comunei Umbrărești, Județul Galați, în albia minoră a Râului Siret. Terenul se află în extravilanul localității și este în administrarea A.N. APELE ROMÂNE , cod cadastral XII-1.

  Perimetrul este situat într-o zonă de deschidere mică a râului Siret, distanța dintre cele două maluri pe acest sector fiind mai mare de 200 m – 250 m, într-o zonă în care cursul râului prezintă un cot, în zona perimetrului cele două maluri sunt aproape paralele, următoare depuneri apărând spre malul drept.

  Din punct de vedere fizico-geografic perimetrul face parte din marea unitate Câmpia Română, într-o zonă de subsidență accentuată, subunitatea Câmpia Siretului Inferior, la zona de contact cu Culoarul Siretului Inferior.

  Din punct de vedere morfologic, zona se află în Câmpia Tecuci, o câmpie de terasă acoperită de loess și dune de nisip.

  Arealul, în ansamblu, reprezintă un spațiu geografic individualizat, al cărui element central este Siretul și în care complexul elementelor geografice asigură favorabilitatea existenței și dezvoltării unor ecosisteme valoroase.

  Poziția geografică a obiectivului se impune a fi exprimată și în raport cu ariile protejate din zonă. Din această perspectivă investiția propusă ocupă un sector de albie a Siretului, în interiorul Ariei de protecție specială avifaunistică Lunca Siretului Inferior și Sitului de Importanță Comunitară ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior.

  Pagina 15

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST STAR S.R.L.

  EVALUARE ADECVATĂ

  Inventar de coordonate

  Coordonatele perimetrului de exploatare și datele de producție sunt concentrate în tabelul nr. 9.

  Tab. 9 Coordonatele perimetrului de exploatareObiectiv Coordonate în sistem

  STEREO 70Suprafață

  mpLungime maximă

  m

  Lățimeam

  Act de proprietate

  X Y

  Perimetrul de exploatare

  CONDREA 2

  467 781 687 178

  26.931 408 54 - 80 Aviz SGAnr. 11 din 29 ianuarie 2013

  467 634 687 275467 519 687 520467 467 687 500467 520 687 328467 600 687 233467 687 687 174

  A.2.2. Localizarea administrativă

  Pagina 16

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST STAR S.R.L.

  EVALUARE ADECVATĂSuprafețele de teren unde urmează să se amplaseze obiectivele investiției „LUCRĂRI DE

  DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL GALAȚI” se află pe teritoriul comunei Umbrărești, județul Galați, în albia râului Siret, între bornele C.S.A 71 - 72.

  Din punct de vedere al regimului juridic al amplasamentului pe care se va realiza investiția, acesta este proprietate publică aflată în administrarea A.N. „Apele Române” – A.B.A. Prut-Bârlad, conform H.G. nr. 632/2007 și Ordinul M.M.D.D. nr. 1222/2008, completat prin Ordinul M.M. nr. 1487/2009.

  Din punct de vedere economic. Conform certificatului de urbanism nr. 32/1799 din 12.03.2013 emis de Consiliul Județean Galați, suprafețele de teren au fost reglementate:

  1. folosința actuală albie majoră a râului Siret

  2. destinația propusă: Lucrări de decolmatare, reprofilare albie minoră și regularizare a scurgerii de nisip și pietriș

  din perimetrul Condrea 2”.

  A.3. Modificări fizice care decurg din implementarea proiectelor propuse

  Pe sectorul analizat râul Siret are o accentuată tendință de meandrare. Apariția acestui fenomen se explică prin apariția unor diferențe între panta albiei în care curge râul și panta hidraulică corespunzătoare vitezei critice de antrenare a particulelor solide (prima fiind mai mare), râul având tendința de a-și lungi traseul, prin meandrare, până la realizarea unui echilibru.

  Toată energia suplimentară rezultată datorită pantei râului va fi consumată prin eroziuni laterale și transport de aluviuni. Fizic, gradul de meandrare se exprimă prin coeficientul de sinuozitate al râului, care reprezintă raportul între lungimea măsurată a traseului râului și lungimea în linie dreaptă, acest raport în cazul râului Siret fiind de 1,50.

  Alte cauze care conduc la apariția unor zone cu eroziuni active de mal:o prezența în amonte a centralelor hidroelectrice Berești, Călimănești și Movileni care, prin

  programul de exploatare, induc în aval un regim pulsatoriu care are consecințe asupra stabilității malurilor râului. De asemenea, faptul că mare parte din aluviuni, în special cele târâte, sunt reținute de către aceste acumulări în aval, apele sunt deosebit de agresive conducând la apariția unor modificări importante asupra: patului albiei schimbarea regimului energetic al scurgerii dezvoltarea unor curenți transversali în albie ce produc eroziuni ale malurilor modificări semnificative ale traseului albiei (închideri ale unor brațe, activarea altora,

  formarea de ostroave, tăieri de coturi) modificări ale granulometriei sedimentelor;

  o execuția acumulării Movileni, care a impus devierea apelor râului Siret și care a contribuit la activarea unor brațe părăsite, atacarea malurilor sub unghiuri nefavorabile;

  o litologia malurilor și a patului albiei (depozite slab coezive de nisipuri, pietrișuri ușor antrenate de curentul de apă);

  o existența unor perimetre de exploatare în care nu a fost respectată întotdeauna metoda de exploatare cadru;

  Pagina 17

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST STAR S.R.L.

  EVALUARE ADECVATĂo în amonte și în aval de perimetrele de exploatare analizate sunt prezente mai multe zone în care

  în concavitățile rezultate ca efect al tendinței de meandrare a cursului râului Siret au loc fenomene de eroziune, care conduc la modificarea liniei malurilor;

  o eroziunea activă ce se semnalează la baza malului drept, cauza principală fiind dimensiunea foarte mare a plajei formate către malul stâng în care, din diverse motive, societățile comerciale interesate nu au putut exploata în anii precedenți perimetrele atribuite.Eroziunile pot fi stopate, iar influența acestora poate fi diminuată prin lucrări de decolmatare a

  albiei minore efectuate în zona plajelor existente (lucrările prin care se exploatează agregatele minerale).Prin exploatarea nisipurilor și a pietrișurilor din aceste plaje cursul apei va fi reprofilat și

  recalibrat, fiind atras spre zona centrală și către malul în care în prezent se manifestă tendința de depunere.

  Implementarea proiectului va determina o serie de modificări fizice la nivelul albiei în funcție de fiecare etapă. Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos:

  Tab. 10 Modificări fizice produse pe fiecare fază a etapei de exploatareModificări fizice produse în etapa de pregătire

  Nr. crt.

  Fazele procesului de exploatare Modificări fizice produse

  1 Lucrări de amenajare a drumurilor de exploatare

  În timpul realizării lucrărilor de amenajare a drumurilor de exploatare nu se vor produce modificări fizice la nivelul ecosistemelor din lunca râului Siret deoarece drumul de acces către punctul de extracție Condrea 2 este unul deja existent și nu se vor crea noi drumuri de acces.

  2 Lucrările de amenajare a patului de înaintare la frontul de exploatare

  În timpul realizării lucrărilor de amenajare a patului de înaintare la frontul de exploatare se vor produce modificări fizice prin apariția unor suprafețe convexe din balast care va asigura protecția utilajelor și a mijloacelor de transport față de oscilațiile de nivel ale apelor râului produse de viiturile frecvente.

  Modificări fizice produse în etapa de funcționare3 Trasarea și materializarea fâșiilor

  de exploatare;Nu se produc modificări fizice în albia minoră a râului Siret pentru trasarea și materializarea fâșiilor de exploatare.

  4 Excavarea în cadrul fâșiilor Se produc modificări fizice prin derocarea depozitelor de agregate minerale astfel realizându-se mărimea secțiunii transversale a râului Siret, care va permite tranzitarea aceluiași debit la viteze mai mici, reducându-se nivelul energiei specifice în secțiune vie; Excavarea agregatelor minerale va duce la apariția unor concavități în albia minoră a râului.

  5 Transportul agregatelor la beneficiari sau la propria stație de sortare - concasare

  nu Nu se vor produce modificări fizice la nivelul luncii Râului Siret fiind utilizate căi de acces existente.

  Modificări fizice produse in etapa de închidere

  6 Nivelarea cu buldozerul a concavităților

  Această etapă are ca efect nivelarea concavităților rezultate prin excavarea agregatelor minerale şi refacerea malurilor până la un aspect similar cu cel natural.

  7 Desființarea patului de înaintare; Această etapă presupune derocarea agregatelor minerale care au format patul de înaintare

  8 Retragerea utilajelor de pe amplasament

  Nu se produc modificări fizice la nivelul luncii râului Siret în această etapă.

  Pagina 18

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST STAR S.R.L.

  EVALUARE ADECVATĂImplementarea acestui proiect duce la dezvoltarea unei activități economice concretizate prin

  exploatarea unui volum de aproximativ 46.000 m3 agregate minerale de râu. Modificările fizice produse sunt reprezentate în principal de derocarea depozitelor de agregate minerale de râu rezultate în urma excavării prin metoda fâșiilor longitudinale și de nivelarea concavităților rezultate prin excavare.

  Pentru desfășurarea activităților de exploatare a perimetrului analizat se va folosi drumul de acces în lungime de cca. 10 km, care va fi întreținut prin lucrări de astupare a gropilor apărute.

  După finalizarea exploatării, în etapa de închidere a balastierei (activitate care va avea loc doar în situații speciale deoarece lucrările de întreținere a cursului apei râului sunt cu regim permanent), secțiunea de scurgere a râului pe acest tronson va fi eliberată de utilajele folosite în procesul de exploatare iar patul de înaintare va fi desființat.

  Principala modificare fizică, în cazul executării lucrărilor aferente proiectului analizat, constă în regularizarea albiei râului Siret cu atragerea cursului râului către centrul albiei și reducerea eroziunii malului drept.

  A.4. Resurse naturale necesare implementării proiectelor propuse

  Tab. 11 Resurse naturale necesare implementării proiectuluiProiect propus Resurse naturale necesare implementării proiectului

  Resurse naturale Resurse regenerabile Resurse neregenerabilePerimetrul Condrea 2

  NU NU Combustibil (motorină)Cca. 1 t

  A.5. Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea proiectelor propuse

  Tab. 12 Resurse naturale exploatate prin implementarea proiectului propus Obiectiv Suprafață

  mpLimita de

  adâncime mComponența

  litologicăVolume estimate

  de producție%

  Volume estimate de producție

  mc

  Perimetrul de exploatare

  CONDREA 2 26.931 1,0-2,5 Produs minier brut 100 46000

  Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar sunt agregatele minerale (agregate de râu).

  Volumele acestora și producția estimată au fost prezentate în tabelul nr. 12.Prin sortare se pot obține sorturi de diferite dimensiuni (tabel nr. 13).

  Tab. 13 Sorturi obținute prin prelucrare

  Pagina 19

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST STAR S.R.L.

  EVALUARE ADECVATĂSorturi Dimensiuni Procentaj Nisip 0 – 3 mm 20%Pietriș 3 – 7 mm 15%Pietriș 7 – 16 mm 30%Pietriș 16 – 31 mm 20 %Pietriș 31 – 71 mm 15 %

  Întreaga cantitate de agregate minerale exploatate din cadrul perimetrului analizat se vor transporta fie la stația de sortare – concasare aparținând S.C. WEST STAR S.R.L. aflată în la baza Condrea situată la cca. 4 Km de perimetrul de extracție fie direct la beneficiari.

  A.6. Emisii și deșeuri generate de proiectele propuse

  6. 1 Emisii:

  6.1.1 Emisii în apă: Proiectul propus nu generează emisii de ape uzate industriale sau menajere. În perioada de exploatare există probabilitatea producerii unor poluări accidentale ale factorului de mediu apă prin scurgeri de uleiuri minerale sau combustibili cauzate de funcționarea mijloacelor auto și a utilajelor utilizate în procesul de exploatare și transport a materialelor minerale spre beneficiari sau spre stația de sortare-concasare. De asemenea în zona amplasamentului și la câteva sute de metri aval de aceasta (cca. 200 m) se va înregistra scăderi temporare ale transparenței apei datorită rearanjărilor punctiforme ale sedimentelor din râu şi spălării sedimentelor fine rezultate din lucrările de exploatare efectuate în albia minoră a râului. Pentru a putea asigura o intervenție rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanți şi/sau lubrifianți, executantul lucrărilor are obligația să aibă în dotare materiale absorbante şi/sau substanțe neutralizatoare.

  6.1.2 Emisii în sol:Activitățile care vor fi desfășurate pentru implementarea proiectului nu generează emisii pe sau în

  sol. Există probabilitatea producerii unor poluării accidentale ale factorului de mediu sol prin scurgeri de uleiuri minerale sau combustibili de la mijloacele de transport și de la utilajele folosite în activitățile de exploatare a agregatelor. Deși cantitățile de combustibili, uleiuri și lubrefianți care pot ajunge în mod accidental pe sol sunt reduse se vor impune măsuri clare și severe pentru prevenirea unor astfel de incidente și pentru eliminarea imediată a efectelor în cazul producerii unor evenimente accidentale.

  6.1.3 Emisii în aer:În zona implementării proiectului nu există surse care să producă o poluare semnificativă a

  factorului de mediu aer. Sursele de emisii în atmosferă sunt reprezentate de: emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici

  persistenți şi pulberi) de la mijloacele de transport care vor deservi proiectului analizat în etapa de exploatare. Cantitatea de gaze de eșapare este în concordanță cu numărul mijloacelor de transport folosite și de durata de funcționare a motoarelor acestora în perioada cât se află pe amplasament.

  Pagina 20

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST STAR S.R.L.

  EVALUARE ADECVATĂ emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici

  persistenți şi pulberi) de la mijloacele auto care deservesc activitatea de mentenanță sau activitatea administrativă și de coordonare.

  pulberi (particule în suspensie) rezultate în urma activităților desfășurate atât în perioada de implementare a proiectului cât și în perioada de exploatare a acestuia.

  Tab. 14 Concentrațiile principalelor substanțe poluante din gazele de evacuare pentru diferite tipuri de motoare si regimuri de funcționare:Poluant Concentrație Mers in gol Accelerare Decelare

  MAS MAC MAS MAC MAS MAC

  oxid de carbon % 7,0 urme 1,8 urme 2,0 urme

  hidrocarburi % 0,5 0,04 0,1 0,01 1,0 0,03

  oxid de azot ppm 30,0 60,00 650,0 250,00 20,0 30,00

  aldehide ppm 10,0 20,00 10,0 10,00 200,0 30,00

  MAS - motor cu aprindere prin scânteie; MAC - motor cu aprindere prin compresie.

  Ținându-se cont de: cantitățile medii de emisii rezultate din arderea unui litru de combustibil (benzină sau

  motorină)o NOx – cca. 25 go SOx – cca. 5,6 go CO – cca. 12,2 g

  tipul activității generatoare de emisii în atmosferă sursele de emisii durata medie zilnică de funcționare a surselor generatoare de emisii (10 ore/zi)

  Se poate face un calcul aproximativ al nivelului zilnic de emisii în atmosferă, prognozate (tabelul nr. 15).

  Tab. 15 Calcul aproximativ al nivelului zilnic de emisii în atmosferăActivitate

  generatoare de emisii

  Sursă Combustibil folosit Poluanți emiși

  Cantități medii de poluanți

  emiși zilnic

  Total emisii lunare

  (kg)

  Tip Nr. mediu

  de surse

  Tip Consum mediu orar

  Activități de supraveghere, coordonare și management

  Utilaje de mică putere dotate cu MAS (combustibil benzină)

  2 benzină 5 l/sursă= 10 l/h(20 l/zi)

  NOx 250 g 7,75

  SOx 56 g 1,736

  CO 112 g 3,472

  Pagina 21

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST STAR S.R.L.

  EVALUARE ADECVATĂDragare albie, excavare și încărcare agregate minerale

  1 draglină și 2 încărcătoare frontale

  3 motorină 16 l/sursă = 48 l/h (480 l/zi)

  NOx 12000 g 372

  SOx 2688 g 83,34

  CO 5376 g 166,68

  Transport agregate minerale

  basculante 5 motorină 20 l/sursă = 100 l/h (800 l/zi)

  NOx 20000 g 620SOx 4480 g 138,9

  CO 8960 g 277,8

  Transport agregate minerale

  PM 10 0,8 t/ha

  Emisii de pulberi. Emisiile de poluanți în aer sub formă de pulberi în suspensie provin

  din: procesul de manevrare a agregatelor la încărcare și transport de la circulația autovehiculelor/utilajelor pe drumuri neasfaltate.

  Emisiile de praf variază de la o zi la alta, în funcție de operațiile specifice, condițiile meteorologice și calitatea drumului. Cantitățile de praf eliberate nu se pot cuantifica, ele depinzând de o serie de factori, cum sunt:

  - umiditatea căii de transport - umiditatea atmosferică;- gradul de acoperire cu piatră a drumului - viteza de deplasare;- numărul mijloacelor de transport care rulează pe drum.Emisiile în aer rezultate în urma funcționării motoarelor termice din dotarea utilajelor și

  mijloacelor auto folosite în cadrul activităților desfășurate în perioada de implementare a proiectului cât și în perioada de exploatare a acestuia nu sunt monitorizate în conformitate cu prevederile Ordinului MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare. Ca atare nu se poate face încadrarea valorilor medii estimate în prevederile acestui ordin.

  Se poate afirma, totuși, că nivelul acestor emisii este scăzut și că nu depășește limite maxime admise și că efectul acestora este anihilat de vegetația din pădurea aflată pe ambele maluri ale râului Siret.

  De asemenea, activitățile desfășurate în procesul de extracție a agregatelor minerale sunt activități generatoare de zgomot și vibrații prin funcționarea motoarelor utilajelor și mijloacelor de transport folosite, însă populațiile de specii identificate pe amplasamentul studiat nu vor fi afectate semnificativ deoarece se pot retrage în habitatele învecinate.

  Activităţile de excavare se încadrează în categoria locurilor de muncă în spațiu deschis, şi se raportează la limitele admise conform Normelor de Protecție a Muncii, care prevăd ca limită maximă admisă la locurile de muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială normală a atenției – 90 dB (A) – nivel acustic echivalent continuu pe săptămâna de lucru. La această valoare se poate adăuga corecția de 10 dB(A) – în cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil egale).

  Pagina 22

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST STAR S.R.L.

  EVALUARE ADECVATĂ

  Tab. 16 Poluarea fonică produsă de activitate și măsuri de eliminare/reducereTipul

  poluăriiSursa de poluare

  Nr. surse de poluare

  Poluare maximă permisă

  Poluare de fond

  Poluare calculată produsă de activitate și măsuri de

  eliminare /reducere

  Măsuri de eliminare / reducere a poluării

  Pe zona obiectivului

  Pe z

  one

  de p

  rote

  cție

  /res

  tricț

  ie a

  fere

  nte

  obie

  ctiv

  ului

  , con

  form

  legi

  slație

  i în

  vigo

  are

  Pe zone rezidențiale, de recreere sau alte zone protejate cu luarea în considerare a poluării de fond

  Fără

  măs

  uri d

  e el

  imin

  are

  / red

  ucer

  e p

  oluă

  rii

  Cu im

  plem

  enta

  rea

  măs

  urilo

  r de

  elim

  inar

  e / r

  educ

  ere

  a po

  luăr

  ii

  Zgomot Motoarele utilajelor și a mijloacelor auto

  Multiple 90 dB (A) cf. Normelor de Protecție a Muncii

  70 dB (A)

  60 – 75 dB(A)

  Funcționarea utilajelor din perimetrul de exploatare are loc în zone relativ izolate, situate în extravilanul localităților.Toate mijloacele de transport precum și utilajele vor circula pe drumuri din afara localităților. Utilajele specifice pentru decopertare și pentru restul activităților vor fi acționate cu prudență pentru a reduce la minimum apariția vârfurilor de nivele de zgomot.

  Limitele admisibile ale nivelurilor de zgomot echivalent Lech exterior clădirilor, la distanța de 2,00 m de fațadă şi înălțimea de 1,30 m fată de sol sau nivelul considerat pentru clădirile protejate sunt indicate în tabelul numărul 17.

  Tab. 17 Limite admisibile ale nivelului de zgomot în apropierea clădirilor protejateNr. crt. Clădire protejată

  Limita admisibilă a nivelului de zgomot echivalent dB (A)

  Numărul de ordine al curbei Cz corespunzătoare

  Pagina 23

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST STAR S.R.L.

  EVALUARE ADECVATĂ1 Locuințe, hoteluri, cămine, case de

  oaspeți55 50

  2 Spitale, policlinici, dispensare 45 403 Şcoli 55 504 Grădinițe de copii, creșe 50 455 Clădiri de birouri 65 60

  Amplasamentul proiectului este la o distanță de aproximativ 6 km față de zona locuită a comunei Umbrărești astfel încât zgomotul și vibrațiile produse pe amplasament vor respecta toate normele prezentate mai sus. Ca atare acestea nu vor avea impact asupra zonelor locuite.

  În vederea reducerii emisiilor eliminate în atmosferă prin arderea combustibililor (hidrocarburi, CO2, CO, SO2, NOx, particule în suspensie), dar și a zgomotelor și vibrațiilor produse S.C. WEST STAR S.R.L. va lua următoarele măsuri:

  stropirea drumului de exploatare în perioadele de secetă accentuată pentru a preveni antrenarea unei cantități mari de pulberi în aer

  rularea utilajelor pe drumul de exploatare să se facă cu o viteză cât mai mică să asigure în permanență o bună întreținere a utilajelor și mijloacelor de transport achiziționarea combustibililor corespunzători din punct de vedere calitativ

  asigurarea unei stări cât mai bune a drumului de exploatare.

  A.6. 2 . Sursele de deșeuri, tipuri, compoziție şi cantități de deșeuri rezultate

  În cadrul activității de deschidere și punere în producție a perimetrului de exploatare nu vor rezulta deșeuri. Perimetrul este situat în zone care nu au materiale de copertă caz în care nu este necesară operațiunea de decopertare (din care ar rezulta deșeuri specifice).

  Din activitatea de exploatare a perimetrului vor rezulta deșeuri specifice acestei activități (steril și bolovănișuri), de la utilaje vor rezulta anvelope uzate, filtre de ulei, uleiuri uzate, acumulatori și baterii uzate și deșeuri metalice iar din activitatea personalului tehnic vor rezulta deșeuri menajere.

  Tab. 18 Tipurile și modul de gestionare a deșeurilorTip deșeu Cod deșeu* Sursă de generare Mod de stocare /

  depozitareMod propus de eliminare / valorificare a deșeurilor

  Cantități estimate

  pe an

  Deșeuri de pietriș și spărturi de piatră

  01 04 08 Extragerea agregatelor

  Albia râului Siret Se folosesc ca pat de înaintare pentru draglină sau pentru utilajul de excavare și pentru refacerea drumurilor de acces

  20 mc

  Steril (deșeuri de nisip și argilă)

  01 04 09 Extragerea agregatelor

  Albia râului Siret Se folosesc ca pat de înaintare pentru draglină sau pentru utilajul de excavare și pentru refacerea drumurilor de acces

  30 t

  Pagina 24

 • LUCRĂRI DE DECOLMATARE, REPROFILARE ALBIE MINORĂ ȘI REGULARIZARE A SCURGERII, PRIN EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRU CONDREA 2, COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL

  GALAȚI TITULAR: S.C. WEST