Sri Sathya Sai Sadhana Trust -

Click here to load reader

 • date post

  18-Dec-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sri Sathya Sai Sadhana Trust -

Sri Sathya Sai Sadhana Trust Publications Division,Prasanthi Nilayam
CHAMAKAM Slno Anuvaka Links 1. 1st Anuvaka Click Here 2. 2nd Anuvaka Click Here 3. 3rd Anuvaka Click Here 4. 4th Anuvaka Click Here 5. 5th Anuvaka Click Here 6. 6th Anuvaka Click Here 7. 7th Anuvaka Click Here 8. 8th Anuvaka Click Here 9. 9th Anuvaka Click Here 10. 10th Anuvaka Click Here 11. 11th Anuvaka Click Here
Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division,Prasanthi Nilayam
CHAMAKAM 1ST Anuvaka ` A¶a?iv:[U s/jae;?se/ma
om agnä×viñëü saÞjoña×seÞmä
v?xRNtu va/< igr?>,
*u/MnEvaRje?iÉ/rag?tm!,
ày?ití me/ àis?ití me
xI/ití? me/ ³tu?í me/
dhéÞtiçca× meÞ kratu×çca meÞ
Svr?í me/ ðaek?í me
ïa/ví? me/ ïuit?í me/
Jyaeit?í me/ suv?í me
àa/[í? me=pa/ní? me
präÞëaçca× me'päÞnaçca× me
ciÞttaà ca× maÞ ädhé×taà ca meÞ
vaKc? me/ mn?í me/
c]u?í me/ ïaeÇ<? c me/
cakñu×çca meÞ çrotraà× ca meÞ
d]?í me/ bl?< c m/
dakña×çca meÞ bala×à ca maÞ
Aaej?í me/ sh?í m/
Aayu?í me j/ra c? m
äyu×çca me jaÞrä ca× ma
Aa/Tma c? me t/nUí? me/
äÞtmä ca× me taÞnüçca× meÞ
zmR? c me/ vmR? c/ me
çarma× ca meÞ varma× caÞ me
A<¼a?in c me/=Swain? c me/
aììgä×ni ca meÞ'sthäni× ca meÞ
pêg!?<i; c me/ zrI?rai[ c me.1.
parüg×àñi ca meÞ çaré×räëi ca me ||1|| Back to Main Menu
Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division,Prasanthi Nilayam
CHAMAKAM 2nd Anuvaka JyEó(?< c m/ Aaix?pTy< c me jyaiñöhya×à ca maÞ ädhi×patyaà ca me
m/Nyuí? me/ Éam?í/ me maÞnyuçca× meÞ bhäma×çcaÞ me
Am?í/ me=MÉ?í me ama×çcaÞ me'ambha×çca me
je/ma c? me mih/ma c? me jeÞmä ca× me mahiÞmä ca× me
vir/ma c? me àiw/ma c? me variÞmä ca× me prathiÞmä ca× me
v/:maR c? me Ôa"u/ya c? me vaÞrñmä ca× me dräghuÞyä ca× me
v&/Ï< c? me/ v&iÏ?í me våÞddhaà ca× meÞ våddhi×çca me
s/Ty< c? me ï/Ïa c? me/ saÞtyaà ca× me çraÞddhä ca× meÞ
jg?½ me/ xn?< c me/ jaga×cca meÞ dhana×à ca meÞ
vz?í me/ iTvi;?í me
vaça×çca meÞ tviñi×çca me
³I/fa c? me/ maed?í me kréÞòä ca× meÞ moda×çca me
ja/t< c? me jin/:yma?[< c me jäÞtaà ca× me janiÞñyamä×ëaà ca me
sU/ < c? me suk«/t< c? me süÞktaà ca× me sukåÞtaà ca× me
iv/Ä< c? me/ ve*<? c me viÞttaà ca× meÞ vedyaà× ca me
ÉU/t< c? me Éiv/:y½? me bhüÞtaà ca× me bhaviÞñyacca× me
su/g< c? me su/pw<? c m suÞgaà ca× me suÞpathaà× ca ma
\/Ï< c? m/ \iÏ?í me åÞddhaà ca× maÞ åddhi×çca me
„/Pt< c? me/ „iPt?í me kÿÞptaà ca× meÞ kÿpti×çca me
m/ití? me sum/ití? me.2. maÞtiçca× me sumaÞtiçca× me||2|| Back to Main Menu
1 | P a g e
Sri Sathya Sai Sadhana Trust Publications Division,Prasanthi Nilayam
CHAMAKAM 3rd Anuvaka z< c? me/ my?í me
çaà ca× meÞ maya×çca me
ià/y< c? me=nuka/mí? me/
priÞyaà ca× me'nukäÞmaçca× meÞ
kam?í me saEmn/sí? me
bhaÞdraà ca× meÞ çreya×çca meÞ
vSy?í me/ yz?í me/
Ég?í me/ Ôiv?[< c me
bhaga×çca meÞ dravi×ëaà ca me
y/Nta c? me x/taR c? me/
yaÞntä ca× me dhaÞrtä ca× meÞ
]em?í me/ x&it?í me/
kñema×çca meÞ dhåti×çca meÞ
2 | P a g e
ivñ?< c me/ mh?í me
viçva×à ca meÞ maha×çca me
s/<iv½? me/ }aÇ?< c me/
saÞàvicca× meÞ jïätra×à ca meÞ
sUí? me à/sUí? me/
süçca× me praÞsüçca× meÞ
séra×à ca me laÞyaçca× ma
\/t< c? me/=m&t?< c me
åÞtaà ca× meÞ'måta×à ca me
Ay/úm< c/ me=na?my½ me
ayaÞkñmaà caÞ me'nä×mayacca me
jI/vatu?í me dI"aRyu/Tv< c? me
jéÞvätu×çca me dérghäyuÞtvaà ca× me
Anim/Ç< c/ me=É?y< c me
anamiÞtraà caÞ me'bha×yaà ca me
su/g< c? me/ zy?n< c me
suÞgaà ca× meÞ çaya×naà ca me
sU/;a c? me su/idn?< c me.3.
süÞñä ca× me suÞdina×à ca me ||3|| Back to Main Menu
1 | P a g e
Sri Sathya Sai Sadhana Trust Publications Division,Prasanthi Nilayam
CHAMAKAM 4th Anuvaka ^KcR? me sU/n&ta? c me/
ürkca× me süÞnåtä× ca meÞ
py?í me/ rs?í me
siGx?í me/ spI?ití me
kåÞñiçca× meÞ våñöi×çca meÞ
jEÇ?< c m/ AaEiÑ?*< c me
jaitra×à ca maÞ audbhi×dyaà ca me
r/iyí? me/ ray?í me
puÞñöaà ca× meÞ puñöi×çca me
2 | P a g e
iv/Éu c? me à/Éu c? me
viÞbhu ca× me praÞbhu ca× me
b/÷ c? me/ ÉUy?í me
baÞhu ca× meÞ bhüya×çca me
pU/[¡ c? me pU/[Rt?r< c/ me
püÞrëaà ca× me püÞrëata×raà caÞ me
Ai]?ití me/ kªy?vaí/ me
akñi×tiçca meÞ küya×väçcaÞ me
AÚ?< c/ me=]u?½ me
anna×à caÞ me'kñu×cca me
ìI/hy?í me/ yvaší me/
ma;aší me/ itlaší me
mu/Ìaí? me o/Lvaší me
gae/xUmaší me m/suraší me
ià/y<g?ví/ me=[?ví me
priÞyaìga×vaçcaÞ me'ëa×vaçca me
Zya/makaší me nI/vraší me.4.
Back to Main Menu
Sri Sathya Sai Sadhana Trust Publications Division,Prasanthi Nilayam
CHAMAKAM 5th Anuvaka AZma? c me/ m&iÄ?ka c me
açmä× ca meÞ måtti×kä ca me
ig/ry?í me/ pvR?taí me/
isk?taí me/ vn/Spt?yí me/
sIs<? c me/ Çpu?í me
sésaà× ca meÞ trapu×çca me
Zya/m< c? me lae/h< c? me/
çyäÞmaà ca× me loÞhaà ca× meÞ
Ai¶í? m/ Aap?í me
agniçca× maÞ äpa×çca me
vI/éx?í m/ Aae;?xyí me
2 | P a g e
k«òp/Cy< c? me=k«òp/Cy< c? me
kåñöapaÞcyaà ca× me'kåñöapaÞcyaà ca× me
¢a/Myaí? me p/zv? Aar/{yaí?
gräÞmyäçca× me paÞçava× äraÞëyäçca×
viÞttaà ca× meÞ vitti×çca me
ÉU/t< c? me/ ÉUit?í me/
bhüÞtaà ca× meÞ bhüti×çca meÞ
vsu? c me vs/ití? me/
vasu× ca me vasaÞtiçca× meÞ
kmR? c me/ zi ?í/ me
karma× ca meÞ çakti×çcaÞ me
AwR?í m/ @m?í m/
#it?í me/ git?í me.5.
iti×çca meÞ gati×çca me||5|| Back to Main Menu
1 | P a g e
Sri Sathya Sai Sadhana Trust Publications Division,Prasanthi Nilayam
CHAMAKAM 6th Anuvaka
saem?í m/ #NÔ?í me
siv/ta c? m/ #NÔ?í me/
saviÞtä ca× maÞ indra×çca meÞ
sr?SvtI c m/ #NÔ?í me
sara×svaté ca maÞ indra×çca me
pU/;a c? m/ #NÔ?í me/
püÞñä ca× maÞ indra×çca meÞ
b&h/Spit?í m/ #NÔ?í me
båhaÞspati×çca maÞ indra×çca me
im/Çí? m/ #NÔ?í me/
varu×ëaçca maÞ indra×çca meÞ
Tvòa? c m/ #NÔ?í me
2 | P a g e
tvañöä× ca maÞ indra×çca me
xa/ta c? m/ #NÔ?í me/
dhäÞtä ca× maÞ indra×çca meÞ
iv:[u?í m/ #NÔ?í me/
viñëu×çca maÞ indra×çca meÞ
AiñnaE? c m/ #NÔ?í me
açvinau× ca maÞ indra×çca me
m/ét?í m/ #NÔ?í me/
viçve× ca me deÞvä indra×çca me
p&iw/vI c? m/ #NÔ?í me/
påthiÞvé ca× maÞ indra×çca meÞ
ANtir?]< c m/ #NÔ?í me/
antari×kñaà ca maÞ indra×çca meÞ
*aEí? m/ #NÔ?í me/
idz?í m/ #NÔ?í me
mU/xaR c? m/ #NÔ?í me
müÞrdhä ca× maÞ indra×çca me
à/jap?ití m/ #NÔ?í me.6.
praÞjäpa×tiçca maÞ indra×çca me ||6|| Back to Main Menu
1 | P a g e
Sri Sathya Sai Sadhana Trust Publications Division,Prasanthi Nilayam
CHAMAKAM 7th Anuvaka
aÞgÞàçuçca× me raÞçmiçcaÞ me
zu/³í? me m/NwI c? m
çuÞkraçca× me maÞnthé ca× ma
Aa¢y/[í? me
vaiçvänaÞraçca× ma åtugraÞhäçca× me
aindräÞgnaçca× me vaiçvadeÞvaçca× me
särasvaÞtaçca× me pauÞñëaçca× me
paÆIv/tí? me hairyaej/ní? me.7.
1 | P a g e
Sri Sathya Sai Sadhana Trust Publications Division,Prasanthi Nilayam
CHAMAKAM 8th Anuvaka
öuc?Zc me cm/saí? me/
grävä×ëaçca meÞ svara×vaçca ma
%pr/vaí? me
uparaÞväçca× me
Aa¶IšØ< c me
ägné÷dhraà ca me
purae/fazašZc me
avabhåÞthaçca× me svagäkäÞraçca× me ||8|| Back to Main Menu
1 | P a g e
Sri Sathya Sai Sadhana Trust Publications Division,Prasanthi Nilayam
CHAMAKAM 9th Anuvaka
aÞgniçca× me ghaÞrmaçca× meÞ
AkRZc? me/ sUyR?í me
präÞëaçca× me'çvameÞdhaçca× me
påthiÞvé caÞ me'di×tiçca meÞ
idit?Zc me/ *aEZc? me/
zKv?rIr/¼‚l?yae/ idz?Zc me
y/}en? kLpNta/m&Kc? me/
yaÞjïena× kalpantäÞmåkca× meÞ
säma× ca meÞ stoma×çca meÞ
yju?Zc me dI/]a c? me/
yaju×çca me déÞkñä ca× meÞ
2 | P a g e
tp?Zc m \/tuZc? me
ì/t< c? me
vraÞtaà ca× me
1 | P a g e
Sri Sathya Sai Sadhana Trust Publications Division,Prasanthi Nilayam
CHAMAKAM 10th Anuvaka
Èyiv?Zc me Èy/vIc? me
idTy/vaqœ c? me idTyaE/hI c? me/
dityaÞväö ca× me dityauÞhé ca× meÞ
pÂa?ivZc me pÂa/vI c? me
païcä× viçca me païcäÞvé ca× me
iÇv/TsZc? me iÇv/Tsa c? me
trivaÞtsaçca× me trivaÞtsä ca× me
tuyR/vaqœ c? me tuyaER/hI c? me
turyaÞväö ca× me turyauÞhé ca× me
pó/vaqœ c? me póaE/hI c? m
pañöhaÞväö ca× me pañöhauÞhé ca× ma
%/]a c? me v/za c? m
uÞkñä ca× me vaÞçä ca× ma
\;/ÉZc? me ve/h½? me
åñaÞbhaçca× me veÞhacca× me
An/fœvaÂ? me xe/nuZc? m/
anaÞòväïca× me dheÞnuçca× maÞ
präÞëo yaÞjïena× kalpatäà
yaÞjïo yaÞjïena× kalpatäm ||10||
Back to Main Menu
Sri Sathya Sai Sadhana Trust Publications Division,Prasanthi Nilayam
CHAMAKAM 11th Anuvaka
pÂ? c me s/Ý c? me/
païca× ca me saÞpta ca× meÞ
nv? c m/ @ka?dz c me/
nava× ca maÞ ekä×daça ca meÞ
Çyae?dz c me/ pÂ?dz c me
trayo×daça ca meÞ païca×daça ca me
s/Ýd?z c me/ nv?dz c m/
saÞptada×ça ca meÞ nava×daça ca maÞ
@k?ivg!<zití me/ Çyae?ivg!<zitZc me/
eka×vigàçatiçca meÞ trayo×vigàçatiçca meÞ
pÂ?ivg!<zitZc me s/Ýivg!?<zitZc me/
païca×vigàçatiçca me saÞptavig×àçatiçca meÞ
nv?ivg!<zitZc m/ @k?iÇg!<z½ me/
nava×vigàçatiçca maÞ eka×trigàçacca meÞ
Çy?iôg!<z½ me/
ct?öZc me/
dväda×ça ca meÞ ñoòa×ça ca me
ivg!<z/itZc? me/
Aip/jZc/ ³tu?Zc/
apiÞjaçcaÞ kratu×çcaÞ
suv?Zc mU/xaR c/
mätaÞrmä mä× higàséÞr
1st_Anuvaka
2nd_Anuvaka
3rd_Anuvaka
4th_Anuvaka
5th_Anuvaka
6th_anuvaka
7th_Anuvaka
8th_Anuvaka
9th_Anuvaka
10th_Anuvaka
11th_Anuvaka