Sir Arthur Conan Doyle - fatimekerimli.files.wordpress.com · Sir Arthur Conan Doyle Sherlock...

of 131 /131

Embed Size (px)

Transcript of Sir Arthur Conan Doyle - fatimekerimli.files.wordpress.com · Sir Arthur Conan Doyle Sherlock...

SirArthurConanDoyle

SHERLOCKHOLMES

baskerville'lerinkpei

eviri:DenizAkku

SirArthurConanDoyleSherlockHolmes-Baskerville'lerinKpeieviri:DenizAkkuGenelYaynYnetmeni/Ahmetzcievirmen/DenizAkkuEditr/YeimskenderTasarm/elebienelKapak/YunusKaraaslanAvrupaYakasYaynlar,lgiYaynlarnnmarkasdr.AvrupaYakasYaynclkatalemeSokak.No:27/10Caalolu/STANBULTel:02125263975Belgegeer:[email protected]

BR

BAYSHERLOCKHOLMESSabahlamad zamanlarda ki, bu ok sk olurdu, genellikle ge kalkan Bay Sherlock Holmes,

kahvaltmasasndaoturuyordu.Benisemineninnndeduruyordum.Konuumuzunbirgecenceunutmuolduubastonueilipyerden,halnnstndenaldm.PenangLawyerdediklericinstenucutopuzlu,kaln,gzelbirbastondubu.Topuzunhemenaltnda iki santimgeniliindegmbirhalkavard.stnde, 'C.C.H.arkadalarndanJamesMortimerM.R.C.S.'e1884yazlyd.Ciddi,salam,gvenverenbirhavasolanbubastonlar,eskidenailedoktorlartard.

"AnlatbakalmWatson,nelerkarabildin?"

Holmes'narkasbanadnktvekendisine,neyleilgilendiimihissettirmemitim.

"Neyaptmneredenanladn?Bannarkasndadagzlerinvargaliba."

"Bu i iin karmdaki, prl prl parlatlm, gm kaplama kahve kutusu, yeter," dedi. "Ama,imdi onu brak, Watson, konuumuzun bastonu hakknda ne dnyorsun? Elimizden kardk.Nereyegittiinibilmiyoruz.Fakat,bizebraktyadaalmayunuttuububastonoldukanemlibirdelilsaylr.Haydianlatbakalm,buipucundannelerkardn?Konuumuznaslbiri?"

Elimden geldii kadar dostumun yolundan gitmeye alarak; "yle zannediyorum ki," dedim,"DoktorMortimer, baarl, sevilenyal bir doktor; baksanaonu tanyanlar dostlukve sevgilerinikalcklmakiinbunuarmaanetmiler."

"Gzel!"dediHolmes."Olaanst!"

"Hastalarnnounayayagidenbirkydoktoruolmasdaszkonusu."

"Niye?"

"nkbubaston,birzamanlargzelbirbastonmu,amayleypranmki,byleeskibirbastonu,ehirdealanbirdoktoruntayabileceinidnemiyorum.Baksanademirinasleskimi,uzunyolyrdbelli."

"Oldukayerindebirdn!"dediHolmes.

"Hemsonra,'C.C.H.arkadalar'diyor."Biravckulbolsagerek.Belkiyerelbiravckulbnnyelerinintedavisiyleilgilendiveonlardakarlkolarakkendisinekkbirarmaanverdiler."

"DorusuyamansnWatson,"dediHolmes,sandalyesinigeriitipbirsigarayakarak."Benimkkbaarlarm anlatrken kendi yeteneklerini hi dikkate almadn sylemeliyim. Belki ksamyorsunama,iyiiletiyorsun.Bazkimseler,dhiolmadklarhalde,dehaykkrtacakgcesahiptirler.Dorusunusylemekgerekirsesevgilidostum,sanaokeyborluyum."

Szleri ok houma gitmiti dorusu; nk bugne kadar benimle hi byle konumamt.Genellikle kendisine kar duyduum hayranla ve yntemlerini vmeye almama karlk hepkaytsz davranmas bana dokunmutu. Artk onayn alacak kadar ustalatm, onun ynteminirendiimivebunlaruygulayabildiimidnerekgururduydum.Derkenbastonuelimdenaldvebirkadakikainceledi.Sonra,sigarasnbrakp,bykbirilgiylebastonupencereyegtrerekona,bytelebakt.

"okilginama,nemlisaylmaz,"dedikoltuunherzamanoturduukesinednerek."Bastondabirikibelirtiolduubelli.Bunlardaneitlisonularavarlabilir."

"Gzmden kaan bir ey mi var?" diye sordum aknlkla. "Gzden karm olabileceimnemlibireyolduunusanmyorum."

"zgnmsevgiliWatsonama,vardn sonularnouyanl.Dorusunu sylemekgerekirse,beni kkrttndan sz ederken yanllarn grdmden, beni geree gtrdn sylemekistemitim.Bumeselede tamamyla yanlyorsun demiyorum.Adamn bir ky doktoru olduundankukuyok.okyrddebelli."

"Ohaldeyanlmamm."

"Burayakadarevet."

"Ama,bakabireysylemedimkiben."

"Hayr, yle deil sevgili Watson, i bu kadarla bitmiyor. Mesel doktor iin yaptrlan birarmaannavckulbndenokbirhastahanedengelmesidahaaklayatkn,baharfleriC.C.olursa,isteristemezinsannaklnaCharingCrossgeliyor."

"Olabilir."

"Bu ihtiml daha kuvvetli. htimlleri bu fikrin stne kurarsak, bu davetsiz konuun kimliinibelirleyebilmemiziin,yenibirdayanaknoktasbulmuoluruz."

"Peki,C.C.H.'ninCharingCrossHastahanesiolduunudnelim;bundannekarabiliriz?"

"Nekarabileceimizaklnagelmiyormu?Yntemlerimibiliyorsunya,uygulasana."

"Bundankandahadorusuaklmagelentekey;adamnbirkydedeildeehirdealt."

"Sanrm biraz daha ileri gidebiliriz.Konuyu u adan ele alalm.Byle bir armaan ne zamanverilebilir?Arkadalar ne zamanbir arayagelirde, iyi niyetlerinin ifadesi olan bir eyi kendisineverirler?Elbette,DoktorMortimeritenayrlpkendibanaalmayabalayacazaman.Bastonunarmaan edildiini biliyoruz. Bir ehir hastahanesinden bir ky doktorluuna geme olduunutahmin ediyoruz. Acaba, bu armaan kendisine tam hastahaneden ayrlrken verilmi dersem,gereklerdenokuzaklamolurmuyum?"

"Sanmam."

"Hastahanenin memurlarndan biri olmad belli, nk Londra'da olduka tannm biri olsagerek, byle biri de kye gitmez. O halde neydi? Hastahanede memur olmadna gre bir ailedoktoruveyatpfakltesindenyenkmbiriolmasgerekir.Bastonunstndekitarihegre,beylnceayrlm.Byleceseninarbal,ortayalailedoktorunuupgidiyorsevgiliWatsonveyerinedahaotuzunagelmemi, sevimli, tutkusuz, unutkangenbiri kyor, bugencinbir kpei olmal;kabacatarifetmekgerekirse,Terrier'denbirazbyk,obankpeindenbirazkk."

Sherlock Holmes arkasna yaslanp, havaya kk halkalar halinde uuan sigara dumanlarsavurmayabalaynca,sylediklerineinanmamgibigldm.

"Elimdebusonksmdorulayacakdelilyok,"dedim."Ama,adamnyavemesleihakkndabazbilgiler bulmak zor deil." Kitaplmdan tp kitaplarnn bulunduu raftan Tp Rehberi'ni alp,

sayfalarnevirmeyebaladm.Mortimersoyadlpekokdoktorvard fakat,bunlardanancakbiribizimkonuumuzolabilirdi.Bulupykseksesleokudum.

"Mortimer, James, M.R.C.S., 1882, Grimpen, Dartmoor, Devon. Aile doktoru, 1882'den 1884'ekadar Charing Cross Hastahanesi'nde almtr. Karlatrmal Patoloji'den 'Hastalk AtalarnzelliklerineDnmeMidir?' adl teziyle Jacksondl'n kazanmtr. sve PatolojiDernei'ninyesidir. 'Eski Neslin zelliklerine Dnmede Hilkat Garibesi'nin yazar, Lancet, 1882 Dergisi,'lerliyormuyuz?' -PsikolojiDergisi,Mart, 1883- eserleri arasndadr.Grimpen,ThorsleyveHighBarrowmahallelerinindoktorudur."

"YerelbiravckulbndenszedilmiyorWatson,"dediHolmesanlamlbirekildeglerek:"Kydoktoruolmasnakydoktoru,zekiceyaptngzlemlersonucusylemiolduungibi.Sanyorumkardm sonularda haklym. Sfatlara gelince, yanlmyorsam, sevimli, tutkusuz ve unutkandemitim.Deneyler sonucu edindiim bilgilere gre, bu dnyada yalnz sevimli ve sevilen kiilerarmaanalrlar.TutkusuzbirkimseLondra'ybrakp,crabirkyegider.Veancak,dalgnbirkiigeldiiodadabirsaatbeklediktensonrakartvizitininyerine,bastonunubrakpgidebilir."

"Pekikpek?"

"Bu bastonu kpein efendisinin arkasndan tad belli. Baston ar olduu iin, kpek tamortasndanskskdilerinigeirmi,dilerininizlerigzebatacakkadarbelli.Buizlerarasndakimesafeden anlaldna gre, kpein ene kemii, bence birTerrier'inkinden biraz bykve birobankpeininkindendebirazkk.Birdakika,tamam,kvrcktylbirspanyolkpei."

Konuurken ayaa kalkm, odada bir aa bir yukar gezip duruyordu. Derken, pencereninkenarndadurdu.Sesiylegvendoluyduki,gzlerimikaldrpaknlklaonabaktm.

"Seni,anlamyorum,naslbukadareminolabiliyorsun?"

"okkolaykpekimdikapmznnnde,boynundadasahibininadyazlolantasmasvar.Saknbir yere gitme, Watson. Meslekdam olduuna gre, burada bulunman iime yarayabilir. imdikaderin en dramatik an, Watson. Merdivende gitgide yaklamakta olan birinin ayak sesleriniduyuyorsun;iyiniyetlimi,ktniyetlimi,bellideil.BirbilimadamolanDoktorJamesMortimer,cinayetuzmanSherlockHolmes'denneisteyebilirki?Buyrunefendim."

Konuumuzunkarmzakmasbeniaknaevirdi.Bentipikbirkydoktorubekliyordum.Uzunboylu, incecik, bir adamd, gagaya benzeyen uzun bir burnu, altn ereveli gzlnn arkasndaprlprlparldayan,birbirineyakngrikeskingzlerivard.nlstndeydiama,okzensizgiyinmiti,ceketinin rengi solmu,pantolonueskimiti.Genolmasna ramen,imdidenkamburukmt. Ba nne eik yryordu, iyi klpli bir insana benziyordu. eri girer girmez, gzleriHolmes'nelindekibastonatakld,birsevinlylaonadoruatld.

"yle sevindim ki," dedi. "Burada m, yoksa Shipping Office'de mi braktm, diye dnpduruyordum.Bubastonudnyayverselerkaybetmekistemem."

"Birarmaangaliba?"dediHolmes.

"Evetefendim."

"CharingCrossHastahanesi'nden,deilmi?"

"Evlenirkenbirkaarkadahediyeetmiti."

"Ya,okkt,"dediHolmesbansallayarak.

DoktorMortimergzlkcamlarnnaltndagzlerinikrptrarakaknlklabakt.

"Niyekt?"

"Vardmzsonularbozdunuz.Evlenmeniznedeniylemidemitiniz?"

"Evet efendim, evlenip hastahaneden ayrldm, dolaysyla da ihtisasm yarda brakm oldum.Kendimebirevkurmamgerekiyordu."

"Neyse,pekokadardayanlmsaylmayz,"dediHolmes."Bakn,DoktorJamesMortimer..."

"Misterdeyin,MistersadecebirM.R.C.S."

"Aratrmadanyapyorsunuzherhalde."

"Bir bilim merakls, Bay Holmes; byk, bilinmeyen okyanusun kylarnda, midye kabuklartoplayanbiri.BayHolmes,yanlmyorsamsiz,yoksa!.."

"Evet,siziarkadamWatson'latantraym."

"Memnunoldumefendim.Arkadanzdanszedilirkensizinadnzdaduymutum.BayHolmes,beni ok ilgilendiriyorsunuz. Byle dolikosefalik[1] bir kafatas ile, bu denli bir supraorbital[2]oluum grmemitim. Parietal[3] atlaa, izin verirseniz parmamla yle bir dokunaym.Kafatasnzn kalb, asl elde edilinceye kadar bir antropoloji[4] mzesi iin iyi bir malzemeoluturur.Belkibirazargidiyorumama,dorusukafatasnzagptaediyorum."

SherlockHolmes,adamnbirkoltuaoturmasiineliyleiaretetti.

"Kendialannzdauzmansnzsanrm,tpkbenimkendialanmdaolduugibi,"dedi.

"aret parmanzdan anladma gre, kendi sigaranz kendiniz saryorsunuz. Bir taneyaksanza."

Adam ktla ttn kard ve alacak bir ustalkla bir sigara sard. Uzun, titreyen parmaklarvard.Birbceinantenlerigibievik,birtrlyerindeduramayanparmaklar.

Holmessusuyorduama,dostumuzundikkatiniektiiniksa,keskinbaklarndan,anladm.

"Tahminime gre," dedi sonunda, "Dn geceki ve bugnk ziyaretiniz sadece benim kafatasmincelemekiindeildiherhalde."

"Hayr efendim, hayr; yine de kafatasnz incelemek frsatn bulduum iin mutluyum. Sizegelmemin nedeni Bay Holmes, kendi bama iinden asla kamayacam, bir k yolubulamayacam, sonderecenemliveolaanstbirmeseleylekarkaryaoluum.Avrupa'dakiuzmanlardaneniyiikincikiiolduunuzainandmiin..."

"Affedersiniz, birinci olma ansna ulaan uzman kimmi acaba?" diye sordu Holmes, birazfkeyle.

"Kuramcbiradama,MsyBertillon'uneseridahafazlaetkieder."

"Ohalde,niyeonagitmediniz?"

"Kuramcolandanbahsettimsadece.Ama,pratiktesizinstnzekimseyok,bunuherkessylyor.Umarm,birpotkrmadm..."

"Biraz," dedi Holmes. "Doktor Mortimer, yardmm istediiniz konunun ne olduunu ksacasylerseniz,sanrmdahaiyiolur..."

K

BASKERVILLE'NNLNET"Birelyazmasvar,"dediDoktorJamesMortimer.

"Odayagirdiinizdegrmtm,"dediHolmes.

"Eskibirelyazmas."

"Eersahtedeilseonsekizinciyzylnilkyarsnaaitolmal."

"Bununaslanladnz,efendim?"

"Konumanzsrasndabirkasantiminiincelememe,farkndaolmadanizinverdiniz.Onylfarklabir yazmann tarihini bilememek pek acemice bir i olur.Bu konudaki benimkkmonografimiokumusunuzdurherhalde?Butarih,1730olsagerek."

"Tarihtamolarak1742'dir."DoktorMortimergscebindenbirktkard."Buelyazmas,aynceanivetrajiklmDevonshire'dabykolayyaratanSirCharlesBaskervilletarafndanbanaemanet edildi. Ben Baskerville'nin hem yakn dostu, hem de tbb yardmcsydm. Kuvvetli birhafzas vard, zekiydi. Olaylara hep olumlu ynden bakard ve benim gibi o da hayl gcndenyoksundu.Yinedebuyazmayokciddiyealyordu.Sanki,banageleceklerincedenbiliyorduvekendinibunahazrlayp,kaderinerazoluyordu."

Holmesyazmayalmakiineliniuzatt,sonradizininstndebykbiritinayladzeltti.

"BakWatson,ksa's'harfiyleuzun's'harfisraylanaslkullanlm.Yazmanntarihinisaptamamdaiimeyarayanipularndanbiri."

Omuzunun zerinden eilerek, yazlar solmu olan el yazmas kda baktm. Kdn banda'BaskervilleHall'yazlyd,altndadabykrakamlarlageliigzelyazlm:'1742'tarihivard.

"Bu,hikyegibibirey."

"Evet,Baskervilleailesininefsanesinianlatanbirrapor."

"Ama,banabavurmanznsebebiherhaldedahaadavedahaolumlubireyolsagerek."

"Sonderece ada, olumluve acele olarak zmbulunmas gerekenbir konu, yirmi drt saatiinde bir zm bulunmas gerek. El yazmas ksa ama, konuyla yakndan ilgili. zninizle sizeokuyaym."

Holmeskoltuunayasland,parmaklarnnularnbirbirinededirdivekonuyatamamylakendinivermekistermigibigzlerinikapad.DoktorMortimer,yazmaydaharahatokuyabilmekiinatutarak,yksek,atlaksesiyleueskidnyahikyesiniokumayabalad:

"Baskerville'lerin kpeinin douu hakknda eitli rivayetler vardr. BenHugo Baskerville'ninsoyundangeldiimiin,buhikyeyibabamdandinledim.Odakendibabasndandinlemi.Bunedenleimdianlatacamhikyetamamenaslnauygundur.

Oullarm,sizindeinanmanzisterimki,gnahcezalandranaynadalet,aynzamandabykbirmerhamet gstererek affedebilir de. Tanrya yakararak ve pimanlk duyularak ortadan

kaldrlabilecek hibir lnet o kadar ar saylmaz. Bu hikyeden, gemite yaananlardan dolaykorkmamay fakat, gelecekte ayn hatalar yapmamay, dikkatli olmay renin ki, ansznyakalandnztutkular,ailenizinbanabirdahaaynfelketleringelmesinenedenolmasn.

"Bilmi olun diye, byk isyan zaman bilginlerinden Lord Clarendon'un hikyesini dikkatinizesunuyorum: Baskerville'lerinmaliknesi HugoBaskerville tarafndan ynetiliyordu ve bu adamn,okvahi,aalkveTanrtanmazbiradamolduubirgerekti.Oevredehiazizyetimediiiinbuzellikleribelkibalanabilirdifakat,ondayleahlksz,ktvezalimbirkiilikvardki,ismibu zelliinden dolay Bat'da destanlamt. Birgn, bu, Hugo denilen adam Baskervillemaliknesininyaknndatopraklarolanbiriftininkznakoldu.Tabiibylekaranlkruhlubiradamn tutkusuakgibiparlakbirkelimeylenekadar ifadeedilebilirse.Fakat, oknamusluve iyiahlklbiriolankz,adamnkthretindenkorkuyorveHugo'danhepkayordu.Kendisineyzvermedii iin buna ok sinirlenen Hugo, kzn babas ve kardelerinin evde olmadklar bir St.Michaelyortusugnbealtserseriarkadaylabirlikteiftliegelip,zavallkzkardlar.Kz,Hall'egetirdilervestkattakiodalardanbirinekapadlar.Hugoilearkadalarhergeceolduugibiikileminebaladlar.

"Aadan yle arklar, yle barlar, okkal kfrler geliyordu ki zavall kzcaz aadangelen seslerden ve yaad korkudan dolay neredeyse akln karacakt. Dediklerine gre HugoBaskerville yle szler sarfediyormu ki, o szler syleyeni bile yok edecek cinsttenmi. Kzsonundaencesurveencretkradambilerktecekbireyekalkm:imdibilevarolangneyduvarnkaplayansarmaklaratutunaraksaanaltnainmi.Oradandabozkrageip,evinyolunututmu.Hallilebabasnniftliiarasndadokuzmiluzaklkvarm.

"Bir sre sonra Hugo, esirine yemek gtrmek, -baka kt niyetleri de vard herhalde-,bahanesiylekonuklarndanayrlm.Hugoodannkapsnancabirdenegrsn:kafesbo,kuuuup gitmi. Bunun stne bana cinler m gibi merdivenlerden paldr kldr inip yemeksalonuna girmi, byk masann zerine srayp, ieleri ve tabaklar etrafa frlatm. Herkesinnnde, kendisinden kama creti gsteren ll yakalad zaman, vcudunu ve ruhunu o geceeytann eline vereceini avaz avaz bararak sylemi. Elenceye katlanlar, Hugo'nun dehetikarsnda arp kalmlar, aralarndan daha kt birisi ya da sarhou; kaan kzn arkasndankpekleri brakma fikrini ortaya atm. Bunun zerine Hugo evden dar frlam, seyislerineksran eyerlemelerini, kpek kulbelerinin kaplarn amalarn sylemi. Bu arada kznmendilini kpeklere koklatp, hepsini sraya koyduktan sonra, ay altnda parlayan bozkrasalm.

"Elenceyekatlanlarnoubirsreaknvaziyettekalakalmlar.Bukadarksabirzamaniindebtn bu olup bitenleri anlayamamlar. Fakat, ok gemeden dumanl kafalar, biraz aylnca iinfarknavarabilmiler.Derken,birdengrltleroalm,kimitabancagetirsindiyebaryor,kimiatn,kimibiriearapistiyormu.Ama,sonundabalarnnbirkarstndeduranakllaryerineinmi,onkiininondeatlarnaatlaypHugo'nunarkasndanbozkrakmlar.Ayprlprlparlyormu gkyznde, yan yana, hzla ilerliyorlarm, kzn evine gitmek iin kullanabileceiyollardangidiyorlarm.

"Birikimilkadaryolaldktansonra,bozkrdadolaan,obanlardanbirineseslenipkpeksrsngrpgrmediini sormular.Adamdahikyeyegre,yle armki,nediyeceinibilememi;amasonunda,peindenkpeklerinkovalad,zavallkzgrdnsylemi.'Ama,bakabireydahagrdm,'demi.BugrdmeydeHugoBaskervillesiyahksrannstnde,yldrmgibiyanmdan geti, arkasndan da dilsiz, gzleri alev saan bir cehennem kpei kouyordu. Tanr

korusunbeniylebirkpekten.'Bubilgilerialdktansonrasarhoadamlar,obanalnetleryadrpsrmleratlarn.Fakat,okgemedenbozkrdangelennalsesleriyletyleridikendikenolmu,SirCharles'n siyahksra azkpk iinde, sallananyular vebo eyeriylegelmi.Sarho adamlaratlarn birbirlerine yaklatrmlar, ok korkmular ama, yine de bozkrda ilerlemeye devametmiler, oysa yalnz balarna olsalarm her biri atnn ban geri evirmekten byk mutlulukduyacakm.Byleceyavayava ilerleyereksonundakpeklerinolduuyereulamlar.Kpeklercinslerinin iyiliiylevecesaretiyle tannmlarsada,bozkrdabirarayagelmivesankibireydenkorkmu gibi dik bir bayrn banda uluyup, korkuyla inliyorlarm ve diklemi tyleriylenlerindeuzanandarvadiyebakyorlarm.

"Toplulukdurmu.Takibektklarzamanagreimdidahaaylmolduklarntahminedersinizherhalde. ou, fazla ileri gitmek istemiyormu ama, aralarndan , ya en cesurlar, ya da hlaylmamolanensarholar;atlarnbayrdanaasrmler.Vadigenibiraklakyormu,imdi hl orada duran iki byk kaya vardr. Ay o kadar parlakm ki dzl btnayrntlaryla aydnlatyormu. Adamlar yaklatklarnda grdkleri manzara karsnda neyapacaklarn bilememiler. Dzln tam ortasnda korkudan ve yorgunluktan len zavall kzyatyormu.Ama,buzamparannaklnbandanalaney,nekzncesedi,nedekzncesedininyannda yatan Hugo Baskerville'in cesediymi; Hugo'nun stnde, boazna sarlm, iren biryaratk varm, byk, kara bir hayvan, ama lml gzlerin grd, grecei herhangi birkpekten daha bykm. Onlar bakarken o aknlk verecek kadar ucube olan ey HugoBaskerville'nin grtlan srp koparm. Sonra alev saan gzlerini ve kan damlayan enekemiklerini onlara evirerek ap kapamaya balaynca de korkudan kanlar donmu ve tatlcanlarnkurtarmakiinlklabozkrdakamayabalamlar.Sylendiinegrearalarndanbiri,ogrdyaratkyzndenokksabirsresonralm.Dier ikisi ise,yaadklarsreceyarmakllkalmlar.

"Ortayakankpeinhikyesi itebyleoullarm.Bukpekogndenberiaileninbanabelolmutur.Bunuyazmamnsebebi;bilinenbireyinsadeceimaedileneveyatahminedilenegredahaaz korkun olduu iindir.Aileden birok kiinin lmlerinin de ani, kanl ve gizemli olduu birgerektir. KitabMukaddeste uyarlan nc ve drdnc kuaktan daha teye susuz kimselerinsonsuza kadar cezalandrlamyaca iin Tanrnn sonsuz rahmetine snalm. Sizleri Tanryaemanet ederken, eytan kuvvetlerin ortaya kt karanlk saatlerde bozkrdan gememenizi birnlemolaraktavsiyeediyorum."

"-Bunu,HugoBaskervilleoullarRodgerveJohn'abrakrkenkzkardeleriElizabeth'e,bundanszetmemelerikonusunda,onlaruyarr.-"

DoktorMortimer, garip hikyeyi okumay bitirdiinde gzln alnna kaldrp, Bay SherlockHolmes'ebakt.SherlockHolmesesneyereksigaraizmaritiniateefrlatt.

"Demekyle?"

"lginbulmadnzm?"

"Hayaletyadacinhikyelerinemeraklolanlariinyle."

DoktorMortimer,cebindenkatlanmbirgazetekard.

"imdibakn,BayHolmes,sizedahayakntarihlibiryaz.DevonCountyChroniclegazetesindebusene14Mays tarihindeyaynlanm.Bu tarihten birkagnncelenSirCharlesBaskerville'nin

lmyleortayakanolaylarnhikyesi."

Dostum biraz ne eilip, daha dikkatli dinlemek istermi gibi bir tavr taknd. Konuumuz dagzlnyenidentakp,okumayabalad:

"Geenlerdebirdenbirevefateden,adgelecekseimlerdeMidDevon'unliberaladaylararasndayer alan Sir Charles Baskerville, hepimizi derin bir kedere brmtr. Sir Charles, BaskervilleHall'deksabirsredenberioturuyordu.Ancakiyivesevimlihuyuyla,yardmseverliiyleksasredekendisiyle ilikide bulunan herkesin sevgisini ve saygsn kazanmtr. Gnmzdeki Nouveaux Riches'ler[5]arasndaktgnleryaamakzorundakalm,eskivekklasilbiraileninoludur.uandasahip olduu serveti kendinin yapm olmas ve aileyi eski grkemli gnlerine kavuturmassevinilecek bir olaydr. Sir Charles, herkesin ok yakndan bildii gibi, Gney Afrika'daki borsaoyunlarnda byk para sahibi olmutu. arkn kendi aleyhine dnnceye kadar ileri gidenlerdendaha akllca davranp, borsadan ekilmi ve servetiyle birlikte ngiltere'ye dnmt. Baskerville,Hall'e yerleeli ancak iki yl olmutur. ok ani olan lmyle kesintiye urayan ilerleme ve imarplnlarndan herkes sz etmektedir. Kendisinin ocuu olmadndan, daha hayattayken btn oyrede oturanlarn, servetinden yararlanacan aka sylemitir. Zamansz lm birok kiiyeznt vermitir. Bu evredeki yardmseven derneklerine yapt yksek miktardaki balar, bustunlardaskskyaynlanmtr.

'Sir Charles'n lm nedeninin, yaplan aratrmalarla tam olarak ortaya kt sylenemez. SirCharles'n bir cinayete kurban gitmesi iin herhangi bir neden ileri srlemez. Ama, lmle ilgiliilgisiolmayanboinanlarnsebepleriniortadankaldrmakiinbykabaharcanmtr.SirCharlesbekrd ve birtakm garip alkanlklar vard. ok zengin olmasna karn, okmtevazi bir hayatyaard.BaskervilleHall'dekihizmetkrlarkocasuak,karsdahizmetilikyapanBarrymoreadlevlibiriftenibaretti.BirokdostunundaonayladBarrymore'larn ifadesinegre,SirCharles'nsaluzunsredenberibozuktu.Skskrengisolar,nefesdarlekip,soluksoluakalrd.Sinirkrizlerine neden olan bir klp hastalndan sz edilmektedir. SirCharles'n dostu ve doktoru olanDoktorJamesMortimerdayukardakiifadeleridorulamtr.

Eldeedilenkantlarokazdr.SirCharleshergeceyatmadannceBaskervilleHall'nnlporsukaalyolundayryyapard.BunuBarrymore'larn tanklortayakaryor.Maysndrdnde,Sir Charles ertesi gn Londra'ya gitmek niyetinde olduunu sylemi ve Barrymore'dan bavulunuhazrlamasnistemiti.Herzamankigibiogecedeyryekmt.Bugezintilerdepuroierdi.Busongezisiolmutu,birdahagerigelmedi.SaatonikideBarrymore,Hall'nkapsnnakdurduunugrnce, tellanmve feneralarakefendisiniaramayakm.Btngnyamuryad iin,SirCharles'nayakizleriyoldaokbelirginmi.Buyolunortalarnadoru,bozkraalanbirkapvardr.SirCharles'nbirsreoradadurduunugsterenbelirtilervarm.YoldanaayrmeyedevamedenBarrymore,yolunsonundaefendisinincesediylekarlam.Barrymore'unifadesindeaklanamayanbirnoktavar;efendisininayakizleribozkrkapsngetiktensonradeiiyormu.Yerde,sankiayakucundayrmgibiizlervarm.

Murphadndaingenebirat tccarogeceoralardadolayormuama,oksarhomu.Birtakmbarma ve lklar duymasna ramen lklarn nereden geldiini bir trl kestirememi, SirCharles'n cesedinde hibir darp izi grlmemitir. Doktor, inanlmayacak lde yz burumasolduunusylyor.ylekiDoktorMortimer,ncekarsndayatankiinindostuvehastasolduunuanlayamam. Bu belirtinin az grlen nefes darl ve klp yetmezliinden ileri gelebileceini deeklemitir. Bu aklamalarn morgta yaplan incelemede de tekrarlayarak, kronik bir hastalolduunu aklamtr; Jri, bunun zerine tbb kantlara dayanarak Sir Charles'n bir cinayete

kurban gitmediine karar vermitir. Bu karar memnuniyetle karland. nk; Sir Charles'nvrisinin,birannceHall'eyerleip,zntvericibirekildekesintiyeurayanhayrlileridevamettirmesi gerekiyordu. Hakimin geree dayanarak ii zmesi, bu iin dourduu korku dolumasallara son vermitir. Aksi takdirde Baskerville Hall'de oturacak birini bulmak zor olacakt. Enyakn akrabasnn Sir Charles Baskerville'nin kk kardeinin olu BayHenry Baskerville olduurenilmitir.Delikanlensonhaber,Amerika'daolduunadairdir.imdibanakonantalihkuunuonabildirmekiinaratrmalaryaplmaktadr."

DoktorMortimer,gazeteyikatladvecebineyerletirdi.

"Bunlar,SirCharlesBaskerville'ninlmkonusundaaklanangerekler,BayHolmes."

"lgiekicitaraflarolanbylebirkonuya,dikkatimiektiiniziin,sizeteekkretmeliyim,"dediSherlockHolmes.Osralardagazetelerdebireylerokumutumfakat,Papa'yhuzurakavuturmakiinunemsizVatikankabartmalariiyleurayordum.Bunedenlengiltere'demeydanagelenpekokolaylailgilenemedim.Btnbilineney,demekbugazetehaberindeyazl."

"Evet."

"Gazetedeyaynlanmayanbuna ramen, sizin bildiiniz baka eyler varm?"Arkasna dayand,parmakularnbirletirdi,herzamankisakinvebilgitavrnald.

"Aklayacak olursam..." dedi Doktor Mortimer, heyecanlanmaya balamt. "Kimseyesylemediim,syleyemediimeyleri sizesylememgerekecek.Bunlarhkimeaklamaymnsebebi,birbilimadamnnhalkngznde,batlinanlarasahipolduunugstermekistemeyiimdir.Baka bir sebep daha var, gazetede yazld gibi, ad km olanBaskervilleHall'n kt nnartracak bir ey syledii takdirde orada oturacak kimsenin bulunamayacayd. Kendimce haklbulduum bu sebeplerden tr, bildiklerimin hepsini anlatmadm. nk syleyeceklerim, elletutulur,somutsonularverecekgibideildi,amasizinleakkonumamaengelolacakherhangibirnedenyok.

"Bozkrdakievlerbirbirlerineuzaktrama,evleriyaknolanlarbirbirleriyleskskgrrler.SirCharlesBaskerville'idebunedenleokskgrrdm.LafterHall'denBayFranklandvedoabilimciBayStapleton'danbaka, tmbuevrede,onlardanbakadorudrstokumuadambulamazsnz.SirCharlesbirkenaraekilmi,toplumdanuzakduranbiradamd,hastaolmasvebenimdedoktorolmam, bizi birbirimize yaknlatrmt.Bilimdeki ortak kayglarmz, aramzda iyi bir dostluunolumasnayolamt.GneyAfrika'danbirokbilimselbilgigetirmiti.BushmanveHottentot'nunkarlatrmalanatomisinitartarakpekokhoakamlargeirmiizdir.

"SirCharles'n, sonbirkaay iinde sinir sistemininneredeysepatlayacakderecedebozulduunugryordum. Size okuduum efsaneye btn kalbiyle inanmt. yleki kendi topraklar iinde deolsagecegesaatteaslabozkrakmazd.SizeinanlmayacakgibigeliramaMr.Holmes,ailesininzerine korkun bir felketin ktne inanyordu. Korkun yaratk dncesinden bir trlkurtulamyordu.Gecelerikendisinigrmeyegittiimdegaripbiryaratkgrpgrmediimiyadabirkpekhavlamasduyupduymadmsksksorard;banabunlarsorarkendesesiheyecandantirtirtitrerdi.

"Korkun olaydan hafta kadar nce, bir akam arabayla evine gitmitim. SirCharles,Hall'nkapsnnnndeduruyordu.Arabamdaninipnndedurdum,osradagzlerininbenimarkamdabiryere dikildiini ve korkun bir ifadeyle bakakaldn grdm. Arkama dnp baktmda, onun

bakt byk kara bir kpein yolun kenarndan getiini grdm. yle heyecanlanm vekorkmutu ki, kendisini rahatlatmak hayvann grnd yere gitmek zorunda kaldm. Kpekgrnrde yoktu ama, bu olay belleinde ok etki brakm gibiydi. Btn akam onunla birliktekaldm, ilkgeldiimdesizeokuduumelyazmasbelgeyibuolayla ilgiliolarakbanavermiti.Bukk hikyeyi size anlatmamn sebebi, meydana gelen o korkun olayla bir ilgisi olabileceinidnmemdir.Ama,osralardabuiinuydurmaolduunainanyordum.

"TavsiyemzerineLondra'yagitmeyekararvermiti.Klbininzayfolduunubiliyordum, iindebulunduu srekli endie, ne kadar hayl rn olursa olsun, salna kt etki yapyordu.Londra'nnelenceyerlerindegeireceibirkaaynSirCharles'aokiyigeleceinidnyordum.Ortak dostumuz,BayStapleton da, onun bu durumuna ok zlyordu, o da benimdncelerimekatlyordu.

"SirCharles'n ldgece, cesedi bulanuakBarrymore, seyisPerkins'i atla banagndermiti.Daha uyumam olduum iin, bir saat iinde Baskerville'deydim. Soruturmada gsterilen btnkantlar kontrol edip, onayladm. Porsuk aal yoldan ayak izlerini takip ettim; bir sre durupbeklediini gsteren ayak izlerinin deitiini grdm. Yumuak akll yolda Barrymore'danbakasnnayak izine rastlamadm.Sonracesedibykbirdikkatle inceledim.Bengelinceyekadarcesedekimsedokunmamt.SirCharles,yzkoyunyatyordu,kollarikiyannaalm,parmaklartopraagmlm,yzizgileritannmayacakkadarbozulmutu.Cesetteherhangibirdarpiziyoktu.Fakat,soruturmadaBarrymoreyanlbirbilgiverdi.Cesedinevresindetopraktahiizolmadnsyledi.Herhaldegrmedi.Ama,bengrdm,biraztedeyeniveoldukabelirginizlergrdm."

"Ayakizlerimi?"

"Ayakizleri."

"Erkekmi,kadnm?"

DoktorMortimer,birsretuhaftuhafyzmzebakt,sonrahemenhemenfslthalinde:

"BayHolmes,bunlardevbirkpeinayakizleriydi,"dedi.

BLMECEBuszleriduyunca,dorusubayairkildim.Doktorunsesindedebirheyecandalgasvard,bize

anlattklarnn etkisi altnda kalm gibiydi.Holmes, heyecan iinde ileri doru eildi,merak dolugzleri,olaylasondereceilgilendiinigsteriyordu.

"Sizgrdnzdemek?"

"Sizinaslgryorsamyle."

"Vebireysylemediniz?"

"Neyeyarardki?"

"Nasloldudabunubakakimsegrmedi?"

"zlercesettenyirmimetrekadartedeydi.Hikyeyibilmeseydim,bendearatrmazdm."

"Bozkrdaokobankpeivarmdr?"

"Elbette.Fakat,buobankpeideildi."

"okbyktdediniz,ylemi?"

"Devgibi."

"Ama,cesedeyaklamam,ylemi?"

"Evet."

"Naslbirgeceydi?"

"Islakvekuvvetlisouk."

"Yamuryayorduama,deilmi?"

"Hayr."

"Yolnasld?"

"kisraeskiporsukitivardr,birbuukmetrekadarykseklikte,arasndangeilemeyecekkadarsktr.Ortadakiyol,ikibuukmetrekadargeniliktedir."

"itlerleyolarasnda,herhangibireyvarm?"

"Evet,herikiyandabirbuukmetrekadarimenlikuzanr."

"Anladmkadaryla,porsukitinegiripkmakiin,sadecebirkapvar.yledeilmi?"

"Evet,bozkraalankap."

"Bakabiraralkyokmu?"

"Hayr."

"Demekkiporsukluyolagirmekiin,yadoruevdengelmek,yadakapdangirmekgerek,ylemi?"

"Uta,yazlkevdenkullanlmayanbakabirgeitdahavardr."

"SirCharleseveyaknmyd?"

"Hayr,evin,yaklakellimetrekadargerisindeyatyordu."

"imdisyleyinbana,DoktorMortimer?Burasnemli,grdnzizleryoldayd,imenstndedeildideilmi?"

"imendeizyoktu."

"zlerbozkrkapstarafndamyd?"

"Evet,bozkrkapstarafnda,yolunkenarndayd."

"okilginbirnoktadaha.Kapkapalmyd?"

"Kapalyd,stndebirdeasmakilitvard."

"Yksekliinekadardr?"

"Birmetrekadar."

"Ohaldeherkesstndenatlayabilir?"

"Evet."

"Kapdaneizlerigrdnz?"

"Bellibireyyoktu."

"AmanTanrm!Bunukimseincelemedimi!"

"Sadecebeninceledim."

"Vehibireybulamadnz,ylemi?"

"Hereyylekarktki.SirCharlesherhaldebeondakikaoradadurmutu."

"Nerdenkaryorsunuzbunu?"

"nkpurosununklikikeresilkelenmiti."

"Harika!Bu,bizimmeslektenWatson,tambizegre.Yaizler?"

"Kkakllar,toprakparasstndedankdurumdayd.Bakaizgremedim."

SherlockHolmessabrszbirhareketleelinidizinevurdu.

"Ah,benoradaolsaydm!"diyebard."okilginbirolay.Birdedektif iin inanlmaz ipularvardr.akldelioyolusayfagibiokurdumama,yaanyamurtarafndanoktankirletilmivemerakl kyllerin ayak izleri yznden silinmitir. Ah DoktorMortimer, DoktorMortimer, beniarmaynz!Buyzdenstnzeokbykbirsorumlulukalmoluyorsunuz."

"Sizi aramazdm Bay Holmes, sonra btn dnya duyard, kimsenin duymamas gerektiininnedeninianlattmsize,stelik,stelik..."

"Nedendurdunuz?"

"Endeneyimlidedektiflerinbilebireyyapamayacabiralanvardr."

"Buiindoastglerinmarifetiolduunumusylemekistiyorsunuz?"

"Yzdeyzyledemedim."

"Fakat,byledndnzbelli."

"Korkun olaydan beri, Bay Holmes, kulama yle eyler geldi ki. Bunlar doann kuruludzeniylebadatrmakg."

"Negibi,mesel?"

"Olaymeydanagelmedennce,bozkrdaBaskervilleeytannabenzeyenyaratgrenokkimsevar,buhibirhayvanabenzemeyenbiryaratkm."

"O blgede yaayanlar, bunun iri, k saan, korkun hayalete benzeyen bir yaratk olduukonusunda birleiyorlar.Bu adamlarn hepsini sorguya ektim.Biri kaln kafal bir kylyd, birinalbantt, biri de iftiydi. Hepsi de korkun hayalet konusunda ayn eyi anlatyordu. stelikanlatlanlarefsanedekicehennemkpeineuyuyordu.Oblgedebirdehetrzgresiyor.Bozkrdangeceninkaranlnda,oradangeecekolanadamokcesurolmal."

"Pekisiz,birbilimadamolarakdoastglereinanyormusunuz?"

"NeyeinanacambilemiyorumBayHolmes."

Holmesomuzsilkti.

"Bugnekadaryaptmaratrmalarbudnyayaaitti,"dedi."Bykbiralakgnlllkleeytanlaarptm ama, eytann babasyla uramak zor bir i olsa gerek. Ancak, ayak izinin gzlegrndnvegerekolduunukabuletmelisiniz."

"Kpekbirinsannboaznekipkoparacakkadargerektiama,yinedeeytanydi."

"Bakyorum, kendinizi doast glere inananlara kaptrmsnz. Doktor Mortimer, gerektenbyle dnyorsanz o zaman neden bana bavurduunuzu aklar msnz? Bir solukta hem SirCharles'nlmnincelemeninbobiruraolduunusylyorsunuz,hemhereyeramenbunuincelemekistediinizibelirtiyorsunuz?"

"stediimisylemedim."

"Ohaldesizenaslyardmedebilirim?"

"Waterloo stasyonunagelmekzereolan..."DoktorMortimersaatinebakt. "Tambir saatonbedakikavar.SirHenryBaskerville'enasldavranmalym?"

"Vrisiolanam?"

"Evet.SirCharles'n lmzerinebudelikanl hakknda aratrmayaptk veKanada'da iftilikyaptn rendik. Edindiimiz bilgilere gre,mkemmel bir genmi. u andan itibaren, bir tp

adamolarakdeil,SirCharles'nvasiyetnamesiningvenilirbirtakipisiolarakdavranyorum."

"Mirastahakiddiaedenbakakimsevarm?"

"Yok saylr. zini bulabildiimiz dier ve tek akrabas Sir Charles'n by olan RodgerBaskerville'dir. Gen yata len ikinci karde Henry'nin babasdr. nc Rodger ailenin tekiyelerine banzemezdi. Eski Baskerville soyundan geliyormu ve anlattklarna gre Hugo'nun birbenzeriymi.ngiltere'deyaayamayacakdurumagelinceOrtaAmerika'yagitmive1876ylndasarhummadanlm.HenryBaskerville ailenin son yesidir.Bir saat be dakika sonra onuWaterloostasyonu'nda karlayacam. Bu sabah Southampton'da olduuna ilikin bir telgraf aldm. Neyapmamnerirseniz,BayHolmes?"

"Atalarnnevineniyegitmesin?"

"Doal bir ey gibi grnyor, deil mi? Ama oraya giden her Baskerville'nin kt bir sonlakarlatn dnn. Eer Sir Charles lmnden nce benimle konuabilseydi, soylarnnsonuncusunu ve byk mirasa konan vrisinin bu uursuz yere gelmesine engel olmam isterdi.Btn olup bitenlere ramen o yoksul ve souk evrenin gelimesinin bu gencin varlna balolduuinkredilemez.BaskervilleHall'deoturacakbiribulunmadtakdirde,SirCharles'nyaptbtnhayrileriboagidecek.Buite,ortadaolankarlarmnbenietkilemesindenkorktuumiindurumusizeanlattm.imditavsiyeniziricaediyorum."

SherlockHolmesbirsrednd.

"Akasmeseleu,"dedi."Dartmoor'ubirBaskervilleiintehlikeliyapaneytanbirkuvvetvar.Fakat,busizindnceniz,deilmi?"

"Hiolmazsabununbyleolduunugsterenbirkadelilvardiyebilirim."

"Tamam. Eer, sizin doast varsaymnz doruysa, delikanly Devoshire'da da rahatbrakmayacakgibi,Londra'dada.Snrlgleriolanbireytan,aklnalacaeydeil."

"Bu olaylarla karlasaydnz Bay Holmes, durumu daha ciddiye alrdnz. O halde size gredelikanlDevonshire'dada,Londra'dakikadargvendeolacakdemek?Gelmesineellidakikakald.Nediyorsunuz?"

"DiyeceimuBayMortimer,nkapytrmalaypdurankpeinizialpbirarabayabinmenizveSirHenryBaskerville'ikarlamakzereWaterloo'yagitmeniz."

"Sonra?"

"Kararmvermeden,kendisinehibireysylemeyeceksiniz."

"Kararnzvermeniznekadarsrer?"

"Yirmi drt saat. Yarn saat onda, Doktor Mortimer, bana urarsanz ok sevinirim. Sir HenryBaskerville'idebirliktegetirirsenizgelecektekiplnlarmiinbykyardmdabulunmuolursunuz."

"Peki Bay Holmes," dedi ve randevuyu gmleinin cebinden kard kk bir not defterineyazd.Garip,meraklvedalgntavrylakapdanhzlakt.Holmes,doktorunarkasndanseslenerekonumerdiveninbandadurdurdu.

"Birsorudaha,DoktorMortimer.SirCharlesBaskerville'ninlmndenncebuhayaletibirok

kiiningrdnsylediniz,deilmi?"

"kii."

"Dahasonragrenolmumu?"

"Duymadm."

"Teekkrederim,glegle."

Holmeskoltuunadnd,iiniinmemnunolduunugsterenbirhavasvard.

"DarmWatson?"

"Biryardmmolacaksakalaym."

"imdilik kalmana gerek yok. Ancak, harekete getiim zaman sana ihtiyacm olabilir. Harikadorusu, esiz bir ey bu. Bradley'e urayp, syle, en kuvvetli sert ttnnden yarm kilo kadargnderiversin, olurmu?Teekkr ederim.Akamakadargelmesen iyi olur.Akam, u sabahbizeanlatlanusondereceilgiekicikonustndekigzlemlerimizikarlatrrz."

Dostumun, bir olay belleinde zmeye kalktnda, yalnz kalmaya ihtiyac olduunu bilirim.Byle anlarda en ufak ipucu ve delil parasn tartar, kar grler kurar, ikisini de dengeler vehangi noktalarn gerekli, hangilerinin aslsz olduuna karar verir. Bu nedenle gn kulbemdegeirdimveakamakadardaBakerStreet'ednmedim.Saatdokuzsralarndaevinsalonundaydm.Kapy atmda yangn var sandm. nk oda yle dumanlyd ki, masann stndeki lmbannbiledonuklamt.erigirincekorkumyatt.Kuvvetli,sertttnnkeskinkokusuboazmyaktveksrdm.Dumanarasndaaznda siyahkilpiposu,ynhrkasngiymi,koltuunda ikibklmoturanHolmes'ugrdm.

"ttnmWatson?"dedi.

"Hayr,uzehirlihavadan."

"Sanki,burasdumanlolmugibibakyorsun."

"Nediyorsunburannhavas,dayanlamayacakkadarktkokuyor."

"Ohaldepencereyia.Btngnkulbendegeirdingaliba?"

"Holmes!"

"Yanlmsyledim?"

"Doruama,nasl...?"

Benimaknhalimegld.

"Watson, stnde ho bir tazelik var. Sahip olduum kk glerimi sende denemek houmagidiyor.Yamurluveamurlubirgndebirbeydarkyor.Akamgeridndndeapkasveayakkablar parlakln yitirmemi. Demek ki bir yerde taklp kald. Fazla dostu olan bir adamolmadnagre,bukiinereyegitmiolabilir?Nereyegittiibellideilmi?"

"Belli."

"Dnyaylebellieylerledoluki,kimseninaklnabilegelmiyor.Benneredeydimdersin?"

"Sendetaklpkaldnburaya?"

"Yanldn.Devonshire'agittim."

"Ruhunmugitti?"

"Evet. Vcudum bu kolktukta kald ve ben yokken de saysn bilmediim kahveyle, aklnalmayacaldettntketti.Stanford'aadamgnderipbozkrnoksmnaaitayrntlbirharitaistettim, ruhum da btn gn bozkrn stnde dolap durdu. Yolu kolayca bulabildiimi gururlasyleyebilirim."

"Bykleklibirharitaolmal."

"okbyk",dedi.Birksmnapdizinekoydu."Biziilgilendirenyeruras.uortadakiyerdeBaskervilleHall."

"evresindeormanvarm?"

"Var. Ad yazl deil ama, porsuklu yol u olacak, bozkr da, grdn gibi sanda. u evtopluluuGrimpenky,DoktorMortimer'n evininbulunduuyer.Onkilometrelik apolanbirdaire iinde grdn gibi, ok az ev var.Hikyede ad geenLafterHall ite. urada bir ev var,yanlhatrlamyorsamadStapletonidi,buonuneviolacak.uradaikibozkrevibulunuyor,HighTor ile Foulmire. On drt mil tede ar mahkmlarn bulunduu Princetown Hapishanesi. Budanknoktalarnaras, sszvelbozkrlakapl.Cesedinbulunduusahneburasdemek.Bununbirdahaoynanmamasiinyardmetmeyealalm."

"Vahibiryerolmal?"

"Evet,tamyeri,eereytaninsanlarnilerinekaryorsa..."

"Demeksende,doastglerinrolneinanyorsun?"

"eytannsilhlarkanveettenmeydanagelmiolamazm?Balangtadeerlendirilmesigerekenikikonuvar.Biriilenenherhangibirsuvarm?teki,suuncinsivenaslilendii?"

DoktorMortimer'n tahmini doruysa ve iimiz de doast glerle uramaksa, aratrmamzburadabitiyordemektir.Ama,buvarsaymadnmedennce,diervarsaymlarntamamnortadankaldrmamzgerekiyor.zinverirsenupencereyikapayalm.Watson,sanagaripgelecekfakat,temizhava sanki hafzam toplamama yardm ediyor. Bunu denemek iin, dnmek zere bir kutuyagirecek kadar ileri gitmedim, bu ama bu inanlarmnmantk sonucu.Olay stnde dndnmhi?"

"Evet,btngndndm."

"Birsonucavardnm?"

"Nediyeceimibilemiyorum."

"Eibulunmadnakukuyok.Birtakmzelnoktalarvar.Mesel,ayakizlerindekideiiklik.Sennedersin?"

"Mortimer,yolunoksmnnparmakucundagidildiinisylemiti."

"O, sadece birka budalann soruturmada sylediini tekrarlad. nsan yoldan aa ve o kadaruzunmesafeyiparmakularndanedenyrsn?"

"Peki,ohalde?"

"KouyorduWatson,hzla,kouyordu,hayatnkurtarmakiinkouyordu,sonundaklbidurarak,yzstdpld."

"Nedenkayordupeki?"

"Btnmeseledeburadaite.Komayabalamadannceadamnkorktuunailikinbelirtilervar?"

"Onunerdenkaryorsun?"

"Onukorkutaneyin,bozkrdangeldiinisanyorum.Eerdurumbyleise,enaklayatkndabu;evedorukoacana,evdenuzaklamas iin insanndeliolmasgerek.ingeneninanlattklarnndoruolduunukabuledersek,yardmgelmesininenazolduuynedoru 'imdat'diyebararakkomu. Sonra, o gece kimi bekliyordu ve neden evinde beklemiyordu da, porsuklu yoldabekliyordu?"

"Birinibekliyordudiyorsun,ylemi?"

"Yal ve hasta bir adamd. Bir akam gezintisine km olabilir ama, yerler slak ve hava daktyd.DoktorMortimer'in,bendendahapratiksaduyuyla,adamnpurosununklndenkardgibi,beondakikabeklemesidoalbireymi?"

"Fakat,herakamkyormu?"

"Her akam kapsnda beklediini sanmyorum. Tersine, kantlar bozkra kmaktan kandngsteriyor.Ogeceoradabekledi.Londra'yagideceignngecesi.SorunboyutkazanyorWatson.Anlamkazanyor?AzizimWatson,ltfenukemanmverirmisin?"Artk,sabahakadarbukonuylailgilibireydnmeyelim,enazndanDoktorMortimerileSirHenryBaskervillegelinceyekadar.

DRT

SIRHENRYBASKERVILLEKahvalt masamz erkenden topland, Holmes hrkasn giyerek, bir gn nce kararlatrlan

randevu saatini beklemeye balad.Mterilerimiz tam zamannda geldiler.DoktorMortimer, genHenryBaskervilleilebirlikteierigirdiindesaatonugsteriyordu.HenryBaskerville,ufaktefek,cin gibi kara gzl bir adamd, otuz yalarnda olmalyd, salamyaplyd, kara kaln kalar, iriizgili,birdvyzvard.stnekrmzms tvidbir elbisegiymiti.mrnnounuakhavadageirmiizlenimiverenyankbiryzvardama,arbalduruu,sakinvekendindenemindavranlaryla,birasilolduunubelliediyordu.

"SizeHenryBaskerville'itakdimedeyim,"dediDoktorMortimer.

"in ilgin yan Bay Sherlock Holmes," dedi Henry Baskerville. "Dostum bu sabah sizi ziyaretetmemizi teklif etmeseydi, ben kendimgelecektim.Bizlerin iinden kamayaca baz olaylar sizkolaycaaydnlatyormusunuz.Busabahyleilginbireyolduki,inanniiniindenkamadm."

"LtfenoturunSirHenry.DemekLondra'yageldiktensonrabanzanemlibireygeldiylemi?"

"OkadarnemlideilBayHolmes.Galibabiraka.umektup,tabiibunamektupdenirse.Mektupbusabahelimegeti."

Masannzerinebirzarfkoydu.Hepimizstneeildik.Ucuz,grirenktebirzarftbu.stnde:'SirHenry Baskerville, Notrhumberland Oteli yazyordu.' Berbat bir yazyd, zor okunuyordu. ZarfnstndeCharingCrossdamgasvemektubunbirakamncepostayaverildiinigsterentarihvard.

"NorthumberlandOteli'nde kalacanz bilen varmyd?" diye sordu SherlockHolmes, dikkatlekonuumuzabakarak.

"Kimsebilmiyordu.Oradakalmama,DoktorMortimerbenikarladktansonrakararverdik."

"Ama,DoktorMortimerherhaldeooteldekalyordu?"

"Hayr, bir arkadamda kalyordum," dedi. "Bu otele gideceimize ilikin nceden bir eybilmiyorduk."

"Hmm!Biribizimleokilgiligrnyor."Zarfniindendrdekatlanmbirktkard.Apmasann stne koydu. Kdn ortasnda, baslm bir metinden kesilmi kelimeleri yaptrarakoluturulmubirtekcmlevard:

"Hayatnzaveaklnzanemveriyorsanz

bozkrdanuzakdurun."

Sadece'bozkr'kelimesikitapharfleriylevemrekkepleyazlmt.

"te byle," dedi Sir Henry Baskerville. "Bay Holmes bunun ne demek olduunu sizsyleyebilirsiniz?Acabakim,ilerimlebukadaryakndanilgileniyor?"

"SiznedersinizDoktorMortimer?Hiolmazsabundadoastglervardiyemezsinizya?"

"Hayrefendimama,iindoastolduunainanmbirindengelebilir."

"Ne ii?" diye sordu Sir Henry birden. "Bana yle geliyor ki, ilerimi sizler benden daha iyibiliyorsunuz."

"Buodadankmadan,btnbildiklerimizisizderenmiolacaksnz.Bunaszveriyorum",dediSherlock Holmes. "imdi izninizle bu ok ilgi ekici belgeyle uraalm, dn hazrlanp, postayaverilmiolmal.DnkTimesvarmWatson?"

"uradakededuruyor."

"Ne olur alsana. Bamakalenin olduu sayfay a ltfen." Gzlerini stunlarda aa yukargezdirdikten sonra. "u serbest ticarethakkndayazlmolanmakalenemli.Dinleyinbiryerindeylediyor:

'Kendi zel ticaret veya sanayiinizin koruyucu bir yasayla desteklenecei hakknda aklnza bohayllergetiriyorsanz,bugibibiryasadzenisonuta,servetinizelkenizdenuzakdurdemekolacak,ihracatmznnemininazalmasnavebuadadakiihayatnzabaltainmesinesebepoluyordemektir.'

"Ne dersin bunaWatson?" diye bardHolmes sevin iinde ellerini birbirine vurarak. "Hayranolunacakbirduygu,deilmi?"

DoktorMortimer profesyonel birmeraklaHolmes'e bakt, SirHenryBaskerville de akn karagzlerinibanaevirdi.

"thalat veya ihracat zerine hkmetin koyduu vergiye aklm ermez," dedi. "Ama, banayolumuzdanuzaklatkgibimegeliyor."

"Tersine,doruyoldayz,SirHenry.Watsonyntemlerimisizdeniyibilirama,obilebucmleninanlamnkaramadgaliba."

"Hayr,itirafetmeliyim,aralarndaherhangibirbagremiyorum."

"YinedesevgiliWatson,ylebirbavarki,sankibirbirindenkmgibi.'Hayatnza','Aklnza','nem','Uzakdurun','Veriyorsanz',kelimelerininnerdenalndngrmyormusunuz?"

"Evetdoru!Eh,pesdorusu!"diyebardSirHenry.

"Dorusu,BayHolmesbylebireyaslaaklmagelmezdi,"dediDoktorMortimer,aknlkiindedostuma bakarak. "Kelimelerin gazeteden kesilmi olduu sylenseydi armazdm ama, hangigazeteden olduunu ve bamakalede bulunduunu bilmek grdm en nemli olay. Naslbuldunuz?"

"Doktorbey,birzenciylebirEskimokafatasnbirbirindenayrtedebilirsinizdeilmi?"

"Elbette."

"Naslpeki?"

"nkbu,benimilgialanm.Farklarbelli.Supraorbitalba,yzas,enekemiierisi."

"Bu da benim ilgi alanm. nl bir burjuva gazetesi olan Times'n makalesiyle, bir bulvargazetesininktmakalesiarasndanefarkvarsa,zencikafatasylaEskimokafatasarasndadaofarkvardr. Gazeteler arasndaki ayrm yapabilmek bir cinayet uzmannn bilmesi gereken balcaunsurlardan biridir. Ama, bir keresinde yanldm. Leeds Mercury gazetesiyle Western Morning

gazetesini kartrmtm ama, o zaman ok gentim. Fakat, Times'n bamakalesi bellidir, bukelimelerdebakabirgazetedenalnamazd.Bumektupdnhazrlandnagre,bukelimelerindnyaynlanangazetedenalnmasakladahayatkn."

"Anladmagre,BayHolmes,"dediSirHenryBaskerville."Biribukelimelerimakaslakesmi."

"Bir trnakmakasyla," dediHolmes. "Ksa ulu birmakas olduu belli, nk 'uzak dur'un styrtlm."

"Evetyle,ohaldebiriksaulubirmakaslabukelimelerikesipkolayla..."

"Hayrzamkla,"dediHolmes.

"Zamklakdnstneyaptrm.Ama,niye'bozkr'kelimesimrekkepleyazlm?"

"nkbaslmnbulamamtrdaondan.Dierkelimeleribulmakkolayd,herhangibirgazetedebulunabilirdiancak,bozkrkelimesihergnkullanlanbirkelimedeildir."

"Evet.Buyazdan,bakabireykarabiliyormusunuz,BayHolmes?"

"Btnizlerinortadankaldrlmasiineldengelennevarsayaplmama,birikiipucuvar.Adresedikkat ederseniz, bozuk bir yaz stiliyle yazlm. Oysa Times gazetesini entellektel kiilerdenbakas okumaz. Mektubun, kendini cahil biri gibi gstermek isteyen kltrl biri tarafndanyazldn ve sizin tarafnzdan anlalacandan ya da tannabileceinden korktuu iin yazsnsaklamayaaltnkarabiliriz.Baknkelimelerdzbirizgioluturmuyor,kimiyukarda,kimiaada.Mesel'Hayat'kelimesiyerindedeil.Buyadikkatsizliiniyadabuiiyapannpanikiindeolduunugsterir.Benceikincisidahaolas,nkkonunemliydivebylebirmektubudzenleyenbirinin dikkatsiz olabileceini sanmyorum. Eer bunu panik iinde yaptysa, bu paniin sebebineydi?Mektupsabahakadarpostalanabilirdi.NaslolsaSirHenryoteldenkmadanelinegeecekti.Bunuhazrlayan,birininiiniyardabrakacandanmkorkuyordu?Kimdio?"

"Bundansonratahminiibalyor,"dediBayMortimer.

"htimlleritartpenolabilirinisemeiidersenizdahaiyiolur.Haylbilimininkullanlmas.Ama,dncezincirimizikuracakmaddbirdayanaknoktasvarelimizde.Tahmindiyeceksinizfakat,bumektubunbirotelodasndayazldndandaeminim."

"Bununeredenkardnz?"

"Dikkatle inceleyecek olursanz mektubu yazan, hem kalemle, hem de mrekkeple epey zorlukekmi,kalemtekbirkelimeiindeikikeresrmveksabiradrestekerekurumu.Kiiyeaitbir kalem veya mrekkep pek nadiren byle olur, ikisinin bir arada olmasna ise ender rastlanr.Otellerdeki mrekkep hokkalarn, kalemlerini bilirsiniz. Evet, hi phem yok, kesilen Times'buluncaya kadar, Charing Cross'taki otellerin p sepetlerini aratracak olursak, bu ilgin haberignderenihemenyakalardk.Hey,budane?"

stnekelimelerinyaptrlmolduukd,gzlerineyaklatrm,inceliyordu.

"Neoldu?"

"Hi,"dediyereatarak."Bombobirkt,kttadamgadayok.Builginmektuptanbundanbakabir bilgi karamayacaz; SirHenry, syleyin bakalm, Londra'ya geldiinizden bu yana banzabakailginbirolaygeldimi?"

"Sanmyorum,BayHolmes."

"Siziizleyen,gzetleyenbirinigrmedinizmi?"

"Ucuzmaceraromankahramanlargibibireyoldumktm",dedikonuumuz."Nedenizlesinleryadagzetlesinler?"

"imdigeleceizona.Meseleyielealmadannce,bizesyleyeceinizbireyyokmu?"

"Neyisyleyeceimibilemiyorumki?"

"Hergnkolaneylerdenbakabirey?"

SirHenryglmsedi.

"Henzngilizlerinyaamabiimihakkndabirbilgimyok,btnhayatmAmerikaveKanada'dageirdim.Sadece,insannizmesinintekinikaybetmesi,herhaldengilizdetlerindendeildir."

"Demekizmenizintekinikaybettiniz?"

"Dostum," diye bard Bay Mortimer. "Bir tarafa koymu, sonra da koyduunuz yeriunutmusunuzdur. Otele dndnzde bulursunuz. Bay Holmes'e byle konulardan sz etmenizegerekyok."

"Banahergnkolaneylerdenfarklbireyolupolmadnsormulardda."

"Elbette," dedi Holmes. "Olay ne kadar sama olursa olsun. Demek izmelerinizden birinikaybettiniz?"

"Belki de hatrlayamadmbir yere koydum, her neyse.Dn gece her ikisini de kapmn nnebraktmhatrlyorum,sabahyalnzbirtekivard.Temizlikiocuktanbireyrenemedim.DahadngeceStrand'denalmtm,henzgiymemitim."

"Eerhigiymediyseniz,temizlenmesiiinnedendarkoydunuz?"

"DngeceLondra'yageliinizdenhemensonragidipbiriftizmealdnz,ylemi?"

"Olduka fazla al veri yaptm. Doktor Mortimer da benimle birlikte geldi. Bir iftlikyneteceksemkyafetleriminde rolmeuygunolmas gerekir.Amerika'daburadan farkl yaadm.Buaradaaltdolarveripbiriftkahverengiizmealdmvedahagiyemedendetekinialdrdm."

"alnsa bile, alann iine yaramaz ki," dedi Sherlock Holmes. "Ben de Bay Mortimer'ndncesinekatlyorum,okgemedenbulursunuz?"

"imdi beyler," dedi Sir Henry biraz serte. "Btn bildiklerimi size anlattm. imdi siz desznzdedurup,tmolupbitenlerianlatnbakalm?"

"stediinizianlaylakarlyorum,"diyecevapverdiHolmes."DoktorMortimerbizeanlattnzhikyeyi,SirHenry'yedeanlatsanziyiolacak."

Doktor Mortimer, byk bir ciddiyetle ve bir bilim adam havasyla cebinden ktlar kard,bunlardnsabahkigibiokudu.SirHenryBaskerville,bykbirdikkatle,sessizcevearasrahayretlklaratarakdinliyordu.

"Serveti, bir kin ve lnetle birliktemiras alm bulunuyorum," dedi, uzun hikye bittikten sonra.

"Elbette, bu kpek hikyesini ocukluumdan beri duyarm. Ailede, sk sk anlatlr ama, bugnekadarhiciddiyealmamtm.Amcamnlmnegelince,yeminediyorumkafamdakihereyaltst,karmakark.Bubirpolisiimi,rahipiimi,sizdehenzkararvermemigibisiniz."

"yle."

"Birdeotelegelenmektupmeselesiktortaya.Budaonunlailgiliolabilirmi?"

"Bozkrdaolupbitenleribizdendahaiyibilenbirivargaliba?"dediBayMortimer.

"Ayn zamanda," dedi Holmes. "Biri, size kar iyi niyetli davranyor nk, tehlikeyi ncedenhaberveriyor."

"Yadakendiisteklerinigerekletirmekiin,benikorkutupkarmakistiyorlar."

"Elbette, bu da olabilir. Doktor Mortimer eitli zm yollar gerektiren bir problemle banabavurduunuz iin, size teekkrederim.Fakat,SirHenry, imdikararvermemizgerekennemlibirnoktavar:BaskervilleHall'egidipgitmemeniz."

"Niyegitmeyeyim?"

"Tehlikevargibi."

"uailecanavarndanm,yoksainsanlartarafndanm?"

"Ortayakarmamzgerekennoktadabu."

"Hangisi olursa olsun. Cehennemde eytan yoktur Bay Holmes. Yeryznde ailemin yuvasnagitmemiengelleyecekkimseolamaz,soncevabmbu."Buszlerisylerkenkalaratldveyzkpkrmzoldu.Baskervillelerinatelimizacn,aileninbusontemsilcisindedegrmekmmknd."Bu arada," dedi. "Bana sylediklerinizin hepsini dnmeye zaman bulamadm. u anda olupbitenleribirandakavraypkararvermek,zorbiri.Birkasaatkadaristirahatedip,kafamdinlemekiyigelecek.Bakn,BayHolmes,imdisaatonbirbuuk.Hemenotelegidiyorum.DostunuzDoktorWatson siz, ben ve Doktor Mortimer, birlikte saat ikide yemeye, ne dersiniz? O zaman bu konuhakkndadndklerimibelkidahaiyianlatabilirim?"

"Watson,gelebilirmisin?"

"Elbette."

"Saatikideoteldeolacaz.Birarabaaraymm?"

"Yrmeyitercihederim,buhikyebenibirhayliendielendirdi."

"Sizinlebirlikteyrmektenzevkduyarm,"dediBayMortimer.

"Ohaldesaatikidegrrz.Hoakaln."

Konuklarmznmerdivendeninerkenkanayakseslerini,sonradankapnnkapannduyduk.Holmesbirdenbiredalgndnceliruhhalindenuyanp,srayarakayaakalkt.

"abuk apkan al, izmelerini giyWatson!Kaybedecek vaktimiz yok."Bunlar syler sylemezodasnahzladald,birkasaniye iindeelbisesinigiymiolarakgeldi.Apar toparmerdivenlerdeninip sokaa ktk. DoktorMortimer ile Baskerville, iki yzmetre kadar nmzde yryorlard.

OxfordStreet'edorugidiyorlard.

"Koupdurduraymm?"

"Aman sakn Watson, sakn. Eer buna dayanabilirsen sen yetersin. Dostlarmz ok akll,gerektenyrmekiinhobirgn."

"Admlarn sklatrd ve aramzdaki uzakl yarya indirdi. Yz metre kadar arkalarndan,Oxford Street'e doru yrmeye baladk, oradan da Regent Street'e. Dostlarmz durup birmaazannvitrininebakmayabaladlar,Holmesdebirvitrininnndedurdu.

Birdakikasonrahafifbirsevinlatt.Il lgzlerininyneldiiyerebaknca,iindebiradam olan gzel bir arabann kar tarafta durduunu, sonra yeniden yava yava hareket ettiinigrdm.

"Aradmzadam,Watson!Yryn!..Bireyyapamasakbile,onuyakndaniyicegrmoluruz."

Tam o srada, arabann yan penceresinden al gibi kara sakall, bir adamn stmze evrilmikeskin baklarn grdm. Arabann stndeki pencere kalkt, yksek sesle arabacya bir eysylendivearabadeligibiRegentStreet'tenaahzlagitmeyebalad.Holmesbirarababulmakiin baknd ama, grnrde hi araba yoktu. Ve trafik seli arasnda arabann peinden deli gibikomayabaladkfakat,aradakimesafeokfazlaydveokgemedenarabagzdenkayboldu.

"Grdn m bak!" dedi Holmes zlerek, araba seli arasndan soluk solua rengi atm birdurumdaktnda."Bylesinekttalihvebeceriksizlik,grlmeymiWatson?AzizimWatson,drstbiradamsan,bunudaaleyhinebirnotolarakyazmalsn!"

"Kimdiadam?"

"Bilmiyorum."

"Casusmu?"

"Aldmbilgilere gre,HenryBaskerville,Londra'ya geldiindenberi, biri srekli onu izliyor.Aksi takdirde Northumberland Otelinde kald nasl bilinebilirdi ki? ehre geldii ilk gnizlendiinegreikincigndeizleneceiapakortada.Belkifarknavarmsndr,DoktorMortimerefsaneyiokurken,ikikerepencereyegittim."

"Evet,hatrlyorum."

"Pencereye gitmemin nedeni sokakta dolaanlara bakmakt ama, darda phe ekecek kimseyigremedim.YetenekliprofesyonelbiradamlakarkaryayzWatson.Buibirhayliderin,bizimleilikiye giren bu kiinin iyi ya da kt niyetli olduuna karar vermedim ama, gcnn vetasarlarnn farkndaym. Dostlarmz dar kar kmaz, grnmeyen izleyecisini bulmak iinhemenarkalarndanbuyzdenktmfakat,buesrarengizkiiokkurnaz,aynzamandaartedbirlibiri.Arkalarndan rahat gidebilsin ya da gerektiinde kaabilsin ya da arabaya bindikleri takdirderahata kovalayabilsin diye arabada bekledi. Buna ramen arabaya binmesinin sakncas da yokdeildi."

"Acaba,Arabacnnbalolduu?.."

"Evet."

"Yazk,numarasnalamadk."

"DostumWatson, her ne kadar dncesizce davrandysam da, arabann numarasn almay akledemediiminasl dnebilirsin?Adammz2704numaral arabacdr.Ama,bubilgi imdilikbirieyaramaz."

"Anlamyorum.Bakaneyapabilirdikki?"

"Arabaygrrgrmezhemendnptersynegitmemgerekirdi.Sonrabirarabatutar,arkasndanbellibirmesafebrakarakizlerdimyadadahaiyibireyyapar,NortumberlandOtelinegider,oradabeklerdim. Derken o kimlii belirsiz kii Baskerville'yi otele kadar takip ettikten sonra, kendioyununubizonaoynar,nereyegittiinirenirdik.Heyecanmzyenemediimiz iin, rakibimizinolaanstabukluuveenerjisiilefakabasmoldukvebuyzdenadamelimizdenkardk."

Regent Street'den aa konuarak iniyorduk. Doktor Mortimer ile Sir Henry oktan gzdenkaybolmutu.

"Onlar izlememizin bir anlam yok artk," dedi Holmes. "Glge gitti, bir daha da geri gelmez.Bakalmelimizdebakanekartlarvar,grelim,oyunumuzuonagredikkatleoynayalm.Arabadakiadamnyznyeminedecekkadartandnsyleyebilirmisin?"

"Sadecesakaln."

"Bendeyleama,galibasakaltakmayd.Byleincebirgrevpeindeolanbiradamnsakalyzizgilerinisaklamaktanbakaneieyararki.GelgirelimurayaWatson."

Haberbrolarndanbirinegirdik,mdrbizisaygylakarlad.

"Wilson, kk bir meselenizin zmnde size yaptm yardm, gryorum ki hlunutmamsnz."

"Naslunuturumefendim.Namusumukurtardnz,hattabelkidehayatm."

"Abartyorsunuzsevgilidostum.Aklmabir eygeldiWilson, sizinocuklararasndaCartwrightadndabirivardhani,aratrmadaokyetenekliydi."

"Evetefendim,hlburadaalyor."

"arabilirmisiniz?Teekkrederim!Birdeubepoundubozmanzricaedeceim."

Cartwright ondrt yalarnda, akll ve gler yzl bir ocuktu,mdrn arsna cevapverip,hemengeldi.nldedektifebykbirhayranlklabakyordu.

"Otellerinolduu rehberiverirmisiniz?"dediHolmes. "Teekkr ederim.imdibakCartwright,buradayirmioteladvar,hepsideCharingCrossevresinde,grdnm?"

"Evetefendim."

"Bunlartektekdolaacaksn."

"Pekiefendim."

"ncedardakikapcyabirilinvereceksin.tesanayirmiilin."

"Evetefendim."

"p sepetine bakmak istediini syleyeceksin. nemli bir telgrafn kaybolduunu, aramakistediinisyleyeceksin,anladnm?"

"Evetefendim."

"Amaaslaradney,Times'nortasayfas,orasburasmakaslakesilmideliklibirsayfa. teTimes'nbirnshas.Sayfadau.Kolaycabulabilirsin,deilmi?"

"Evetefendim."

"Herseferindedardakikapc,salonabakanocuuaracak,onadabirilinvereceksin.Yirmi ilin daha sana. Derken yirmi otelin yirmisinden plerin yakldn ya da atldnduyacaksn.ndeysesenibirktynbanagtrecekler,sendeoradaTimes'nbusayfasnarayacaksn. Beklenmedik bir ey olursa diye sana on ilin daha. Sonucu bana akam olmadantelgraflabildir,BakerStreet'e.imdigeriye,telgrafla2704numaralarabayvearabacybulmamzkalyor,Watson.SonradaBondStreet'inresimgalerilerindenbirinegirer,yemeksaatinekadarvakitgeiririz."

BE

KOPUKPLKSherlock Holmes'n en nemli yeteneklerinden biri de istedii zaman belleini stnde

younlatmzkonudanayrabilmesiydi.imdi,saatlerdiruratmziiunutmugibiydi,adaBelikalresimustalarnneserleriniseyretmeyedalmt.GaleridenayrlpNorthumberlandOtelinegidinceyekadarresimvesanathakkndailginyorumlaryapt.

"Sir Henry Baskerville sizi yukarda bekliyor," dedi otel grevlisi. "Gelir gelmez sizleri yukarkarmamsyledi."

"Kaytdefterinizebakmamdaherhangibirmahzurvarm?"dediHolmes.

"Hayr,efendim."

Defterde Baskerville'den baka iki isim daha vard. Biri Newcastle'dan Theophilus Johnson veailesi,tekiAlton'danHighLoge'luBayanOldmorevehizmetisi.

"Herhaldebu tandmJohnsonolmal,"dediHolmesgrevliye. "Avukat,deilmi, topallayarakyrr?"

"Hayrefendim,buBayJohnson,kmrc,okalkanbirbey,sizinyalarnzda."

"Bilgilerinizdebiryanllkolmasn?"

"Hayrefendim,uzunyllardrbuoteldekalr.Kendileriniokiyitanrz."

"Ohaldetamam.BayanOldmore'udahatrlyorgibiyim.Meraklolduumiinzrdilerim,insanbirdostunuararkenbirbakasylakarlayor."

"Kendilerihastabirhanmdrefendim.KocasbirzamanlarGloucestervalisiydi, ehre indiindebizdekalmayterciheder."

"Teekkrederim,tandmsanmyorum.BusorularlapeknemlibirproblemizdkWatson,"diye devam etti alak bir sesle. Merdivenden karken, "Dostumuzla ilgilenen kiinin bu oteldekalmadn rendik. Her ne kadar Sir Henry'yi gzden karmak istemiyorlarsa da, onunkendilerinigrmelerinideaynderecedeistemiyorlar.Buinsannaklnapekoksorugetiriyor."

"Nelergetiriyor?"

"Mesela,heyazizimbudane?"

MerdiveninbanagelinceSirHenryBaskervilleilekarlatk.Yzfkedenkpkrmzolmutu,birelindeeski,tozlubirizmevard.oksinirlenmitivedorudrstkonuamyordu,konutuuzaman da garip bir iveyle, kendisinden imdiye kadar duymadmz bir Bat Amerika ivesiylekonuuyordu.

"Beni enayi sanyorlar," diye bard. "Dikkatli davranmazlarsa yanl adamla uratklarnanlayacaklar;oocukkaybolanizmeyibulamazsagrrgnn.Buseferfazlailerigittiler."

"Hlizmenizimiaryorsunuz?"

"Evetbaym,bulacamda."

"Amasizinki,dediinizegreyenikahverengibirizmedeilmiydi?"

"yleydibaym,ama,aldklareski,siyahbirizme,ite."

"Yoksa..."

"Evetyle.iftizmemvard,yenialdmkahverengi,eskisiyahizmelerim,bugndesiyahizmenintekinialdlar.imdianladnzm?ylebakpduracanzabireysyleyin!"

TelaiindebirAlmangarsonortayakt.

"zgnmefendim.Btnoteliaradmamabulamadm."

"izme,yaakamolmadanhemenbulunur.Yadaotelmdrnekp,hemenoteliterkedeceimibildiririm."

"Sinirlenmeyinefendim,izmenizimutlakabulacaz."

"Hemenbulun,yoksabununhesabnktverirsiniz,hrszlarnserbestedolatbuoteldebakabir eykaybetmeyeniyetimyok.Neyse,BayHolmes,bylenemsizbirkonuyla sizi karladmiinzrdilerim."

"nemsizolduunusanmyorum."

"okciddiyealdnzgaliba?"

"Evet.Peki,sizbununaslaklyorsunuz?"

"Aklamayakalktmyok.Sadecebamagelenengaripolayolduunubiliyorum."

"Engaribiolabilir?"dediHolmesendielibirtavrla.

"Siznednyorsunuz?"

"Bireyanladmsyleyemem.inizoldukakarkSirHenry.Amcanznlmndeiiniinekatarsak,uramolduumnemlibeyzolayniinde,sizinkikadarsrdoluolannarastlamadm.Ama,elimizdeeitliipularvar;birindenbirienindesonundabizigereegtrecektir.Yanlipiekebilirizamasonundadoruolanipliimutlakabuluruz."

Gzelbirleyemeiyedik,yemeksresincebirarayagelmemizenedenolankonuhakkndahikonumadk.

Sonradasalonagetik.Holmes,Baskerville'yesonkararnsordu.

"BaskervilleHall'egideceim."

"Nezaman?"

"Haftasonunda."

"Biraz dnrseniz iyi olur," dedi Holmes. "Bu yerinde bir karar deil. nk Londra'daizlendiinizeilikin,elimdepekokkantvar,milyonlarcainsannyaadbuehirde,buinsanlarbulmakveamalarnnneolduunuanlamakokzor.Ktniyetlikiilerse,sizektlkyapabilirlerve bunun nne gemek iin gcmz yetmeyebilir. Benim evimden ktktan sonra izlendiinizibiliyormuydunuz?"

DoktorMortimerdehetiindekald.

"zlenmekmi?Bizikimizliyordu?"

"zgnm, bunu size sylemeyeceim.Dartmore'daki tandklarnz arasnda kara ve top sakallolanbirivarm?"

"Hayr,durunbirdakika,evet,Barrymore,SirCharles'nuannkaravetopsakalvardr."

"Peki,Barrymorenerede?"

"Maliknedeolmasgerekir."

"Oradaolduundan,Londra'yagelipgelmediindeneminolmalyz."

"Bununaslrenebiliriz?"

"Bir telgrafkdverebilirmisiniz? 'SirHenry iinher eyhazrm?'Adresi, 'BayBarrymore,Baskerville'diyeyazn.Enyaknpostanenerede?Grimpen.Gzel,Grimpen'dekipostanemdrnebirtelgrafdahaekeriz.'TelgrafBayBarrymore'unelineverilecek.Kendisiyoksa,ltfentelgrafSirHenry Baskerville Northumberland Oteli'ne geri gndermeniz rica olunur.' Barrymore'un iininbandaolupolmadnbyleceanlamoluruz."

"Gzel,"dediBaskerville."Yalnz,DoktorMortimer,kimbuBarrymore?"

"Bir srencelmolanbiruanolu.Drtnesildirmalikneyeonlarbakarlar.Duyduumagre,oevredekiensaygniftlerdenbiri."

"Aynzamanda,"dediBaskerville."Maliknedeailedenbiriolmadsrecegzelbirevleriolacakvehibiriyapmayacaklar."

"Doru."

"Barrymore,SirCharles'nvasiyetindenyararlanabiliyormuydu?"

"Kendisivekarsbeyzpoundalacaklard."

"Peki,buparayalacaklarnbiliyorlarmyd?"

"Evet,SirCharlesvasiyetnamesiniherkeseanlatmaktanzevkduyard."

"Ya?Buokilgin."

"Umarm," dediDoktorMortimer, "SirCharles'n vasiyetinden yararlanan herkese pheli gzlebakmyorsunuzdur,nkbanadabinpoundbrakyordu."

"Ya?Mirastanyararlananbakakimvar?"

"Pekokkiiyemiktarnemliolmayanparavemlkbrakt.GerikalandaSirHenryalacakt."

"Gerikalannekadard?"

"Yediyzkrkbinpound."

Holmes aknlk iinde gzlerini kaldrd. "Toplam rakamn bu kadar yksek olduunubilmiyordum,"dedi.

"Sir Charles'n zenginlii dillere destand ama, senetlerini inceleyinceye kadar bunun miktarnbilmiyorduk.Malnngeneltutarbirmilyonayakn."

"Vay canna! nsanbukadar para iin her eyini gzden karabilir.Bir sorumdahavar,DoktorMortimer, buradaki gen dostumuzun bana kt bir olay geldiini dnelim, byle kt birvarsaymiinzrdilerimfakat,ozamanmiraskimekalacak?"

"SirCharles'n kk kardeiRodgerBaskerville evlenmeden ld iin,mal uzaktan akrabasolanDesmonds'akalr.JamesDesmond'a.Westmoreland'deoturuyor."

"Teekkrederim.Bunlaroknemlibilgiler.BayJamesDesmonds'utanyormusunuz?"

"Evet,birkereSirCharles'ziyaretegelmiti.Saygvegvenuyandran,kendinidineadambirinsan. Sir Charles'n btn srarlarna ramen gelir getiren bir mlkn kendine verilmesini kabuletmedi."

"Bumtevazibirhayatolanadam,SirCharles'nbinlercepoundununsahibiolacakdemek.Mirasnonagemesiiinyasalbtnilemleryapld.imdikisahibiparaydilediigibiharcayabilir."

"Sizvasiyetnamenizihazrladnzm,SirHenry?"

"Hayr,BayHolmes,hazrlamadm.lerinbudurumdaolduunudahadnrendim.Bunedenlezaman bulamadm. Ama, nasl olursa olsun parann nvan ve malla birlikte gemesi gerekiyor.Zavall amcam byle istemi. Mala bakacak paras olmayan biri, Baskervillerin onurunu naslkoruyabilir?Evvetoprak,paraylabirliktegemeli."

"Gzel, o halde, Sir Henry hemen Devonshire'a gitmenizi neriyorum. Yalnz, baz nlemleralnmasgerekiyor.Orayaaslayalnzgitmemelisiniz."

"DoktorMortimerbenimlebirliktednecek."

"Ama Doktor Mortimer'in hastalar var, evi de size kilometrelerce uzakta. Ne kadar iyi niyetliolursa olsun, size yardm edemeyebilir. Olmaz, Sir Henry, gvenebileceiniz ve yannzdanayrlmayacakbirigerekiyorsize."

"Sizgelebilirmisiniz,BayHolmes?"

"lerkmazagirerse,oradaolmayaalrm.Londra'nnheryerindenkendilerineyardmedip,birtakmolaylar aydnlatmam iin bavurular oluyor, srekli yardm istiyorlar.Bu artlar altnda,Londra'danksabirsreiindeolsaayrlamayacam,anlaylakarlayacanzainanyorum.usralar,ngiltere'ninensaygnkiilerindenbiriadibirantajcylakarkarya,burezaletiancakbennleyebilirim.Gryorsunuzki,imdilikDartmoor'agitmem,gerektenimknsz..."

"Kiminerirsiniz?"

Holmeskolumututtu.

"Eer arkadam kabul ederse, ondan daha iyisini bulamazsnz. Size en gvenilir insanneriyorum."

Teklifbeniarttama,cevapvermeyezamanbulamadanBaskervilleelimitutupsamimiyetleskt.

"DorusubanabykbiriyiliktebulunuyorsunuzDoktorWatson,"dedi."Durumumubiliyorsunuz,

olayhakkndabtndndklerimidebiliyorsunuz.EerBaskervilleHall'egelipbenimlebirliktekalrsanz,hayatmnsonunakadarsizeminnettarkalp,buiyiliiniziunutmayacam."

MacerabenihepekmitirveHolmes'nszleri,banavgdolugeldi.Ayrca,SirHenry'ninbeniyrektenarmashoumagitmiti.

"Sevinerek gelirim Sir Henry, ne demek," dedim. "Zamanm bundan daha iyi bir ekildegeiremezdim."

"Bana srekli haber gnderirsin," dedi Holmes. "Bir eyler olursa, nasl davranman gerektiinisanabildiririm.Herhaldecumartesiyekadarhereyhazrolur."

"SeniniinuygunmuWatson?"

"Evet."

"O halde cumartesi gn, Paddington'dan on buukta kalkan trende buluuruz. Bir terslik olursasanabildiririm."

Tamayrlmakzereydikki,Baskervillebirzaferlatt,odannbirkesineynelerek,eildivebirdolabnaltndankahverengibirizmekard.

"Kaybolanizmem!"diyebard.

"Btnmeselelerimizbylekolaycazlseydineiyiolurdu!"dediSherlockHolmes.

"Ama, bu ok garip," dedi Doktor Mortimer. "le yemeinden nce odada aramadm yerkalmamt."

"Bendeheryeriaramtm,"dediBaskerville."Aramadmkebucakkalmamt."

"Buyzdenizmeninodadaolmadndaneminim."

"Ohaldebizyemekteykengarsonorayakoymuolmal,"dediDoktorMortimer.

Alman garson hemen arld ama, hibir eyden haberi olmadn syledi. Soruturmadan birsonukmad.Sreklibirbiriniizleyenbuanlamszvekkesrarengizolaylarzincirinebiridahaeklenmiti.SirCharles'nlmhakkndakiilginhikyeyibiryanabrakacakolursak,ikigniindeanlamszbirdiziolaymeydanagelmiti:ncematbaaharfleriyledzenlenmibirmektupgeliyor,sonraarabadakikarasakallcasus,yenikahverengiizmenintekininkaybolmas,eskisiyahizmeninkaybolmas, imdi de yeni kahverengi izmenin tekrar odaya braklmas. Holmes, Baker Street'edoru yol alrken, arabann iinde susmu oturuyordu. atk kalarndan ve dnceli yznden,aklndan benim gibi btn bu garip ve grnrde birbiriyle ilikisi olmayan olaylar birbirinebalayacak ipular arad belliydi. leden sonra ve akamn ge saatine kadar pipo ierek,dnpdurdu.

Akamyemeindennceikitelgrafgeldi.Birincisindeunlaryazlyd:

'Barrymore'unmaliknedebulunduunurenmibulunuyoruz.

Baskerville'

kincitelgraftaise:

"Sylediinizgibiyirmiotelegidildi,fakatkesikTimessayfasbulunamad.'

"pliklerimden ikisi koptu Watson. Beni hayatta sinirlendiren tek ey, bir olayda her eyin tersgitmesidir.DostumWatsonpeindengidebileceimizbiripucudahabulmalyz."

"Casusugtrenarabacvardaha."

"Biliyorumvebuyzden,arabairketine,arabacnnadnveadresinibildirmeleriiinbirtelgrafektim. Eer bildirdilerse, adam her an gelebilir. Belki, bu arabac sorularma olumlu cevapverebilir..."

Bu srada, kapnn aniden alan zili odann iinde nlaynca, ayn anda yerimizden frladk.Holmes'nyzndebirtebessmbelirmiti.nk,bualanzil,iyibirhaberinmjdecisiolabilirdi.Kapaldveierikabasababiradamgirdi.Bu,Holmes'nbeklediiarabacolmalyd.

"Trafikbrosundangeliyorum.Buadresdeoturanbirbey2704numarayikyetetmi,"dedi."Yediyldr arabaclk yapyorum, bugne kadar hi kimse beni ikyet etmedi. Brodan kp doruburayageldim,ikyetiniziyzyzekonumakiin."

"Hibirikyetimyokbaym,"dediHolmes."stelik,sorularmadorucevapverirsen,sanayarmaltnveririm."

"Zamanmboagitmediyleyse,"dediarabacsrtarak."Nesormakistiyorsunuzbaym?"

"nceadnveadresininotedeyim.Belliolmaz,belkiyenidengerekliolabilirsiniz."

"Adm JohnClayton, adresim 3 Tupey Street, the Borough.Arabam ise,Waterloo stasyonu'nunyanndakiShipleygarajnda,durursrekli."

SherlockHolmesarabacnnsylediklerininotetti.

"Clayton,sylebakalm;busabahsaatondabuevegelipburaygzetleyenvesonradabuevdenkp,RegentStreet'denaaikiyryenbeyitakipedenmterinhakkndanebiliyorsun?

Adamarmt,birazdakeyfikat.

"Syleyecek fazla bir ey yok. Baksanza benim bildiim kadarn siz de biliyorsunuz. Yalnz,bilmediiniz tek ey o adamn dedektif olduu. Adam dedektif olduunu syledi ve hakknda dakimseyebireysylemememkonusundabeniuyard."

"Bakahbap,bupekciddibirkonu,bendenbireysaklamayakalkarsan,sonrabanbelyagirer.Demek,adamdedektifolduunusyledi,ylemi?"

"Evet?"

"Nezamansyledibunu?"

"Arabadaninerken."

"Bakanelersyledi?"

"Adnsyledi."

Holmeszaferkazanmbiredaylabanabirbakfrlatt."Demekadnsyledi.Neymiad?"

"Ad,"dedi,"SherlockHolmes'm."

ArabacnnverdiicevapzerinebugnekadarHolmes'nbukadarokardnvebylesinesinirlendiinehiahitolmamtm.Birsreylekald.Derken,katlakatlaglmeyebalad.

"BykbiryeteneklekarkaryayzazizimWatson,"dedi."Klcbenimkadarabukkullanyor.Dorusugzelkt.DemekadSherlockHolmesidi?"

"Evetefendim,adyleydi."

"Olaanst!Sylermisin,buadamneredenbindi,bakaneleroldu?"

"Saat dokuz buukta, Trafalgare Square'den geerken beni ard. Dedektif olduunu ve sorusormadan, btn gn her istediini yaptm takdirde, iki pound vereceini syledi. Ben dememnuniyetle kabul ettim.nceNorthumberlandOteline gittik, iki bay kp, sradaki bir arabayabininceyekadarbekledik.Sonraburayayaknbiryeregelinceyekadararabaytakipettik."

"Burasolacak,"dediHolmes.

"Bundanemindeilimama,yolcumokiyibiliyordu.Arabaybirkaldrmnkenarnadoruekip,birbuuksaatkadarbekledik.SonraikibayyanmzdangetiveBakerStreet'denaa..."

"Orasnbiliyorum,"dediHolmes.

"Regent Street'in drtte n gemitik ki, yolcum pencereyi kaldrp son sratle Waterloostasyonu'na gitmemi syledi. At krbaladm, on dakikada ordaydm. Sonra sznde durarak ikipoundu verdi.Arabadan inince dnp 'Belki tadn yolcunun kimolduunu bilmek istersin, bennl dedektif Sherlock Holmes'm,' dedi ve istasyonona girdi. Adamn adnn Sherlock Holmesolduunubuekilderenmioldum."

"Anlyorum.Yolcunubirdahadagrmedindeilmi?"

"stasyonagirdiktensonragrmedim."

"Peki,bunldedektifSherlockHolmes'tarifedebilirmisin?"

Arabacbirsredurdu,bankad."Tarifetmekokadarkolaydeil.Krkyalarndakadar,ortaboylu,sizdenbeonsantimkadarksaefendim.Kibarbirbeygibigiyinmiti,karasakalvard,ucukareeklindekesilmiti,solgunbiryzvard.Bakasyleyebileceimbireyyok.Hepsibu."

"Gzlerininrengi?"

"Bilmiyorum."

"Bakabireyhatrlamyormusun?"

"Hayrefendim.Bakahibireyhatrlamyorum."

"yi,iteyarmaltnn.Eerbireylerhatrlaypdayenibilgilergetirirsen,biryarmdahaveririm.Glegle."

"yigecelerbaym,teekkrederim."

JohnClaytonneelibir ekildeayrld.Holmesomuzsilkerekbanadndveskntlbir ekildeglmsedi.

"nc ipliimiz de koptu, yine baladmz yere dndk," dedi. "Kurnaz herif. Evimizinnumarasnbiliyordu,SirHenryBaskerville'inbanabavurduunubiliyordu,RegentStreet'denbenitand,arabannnumarasnalacam tahminettivearabacybulupsorguyaekeceimianlad,bucretlihaberibanagnderdi.Watson,busefertamdiimizegrebirdmanmzvar.Londra'damatoldum.UmarmDevonshire'daansglersana.Ama,'Okonuda?'iimpekrahatdeil."

"Hangikonuda?"

"Seniorayagndermekkonusunda.PisiWatson,pisvetehlikelibiri,BakerStreet'teyenidensenisasalimgrnceinanoksevineceim."

ALTI

BASKERVILLEMALKNESSirHenryBaskervilleveDoktorMortimer,belirlenengnvesaatteistasyondaydlar;Devonshire'a

hareket ettik. Bay Sherlock Holmes beni istasyona kadar gtrd. Dikkatli olmam iin uyard venerilerdebulundu.

"Kafan birtakm varsaym ve phelerle doldurarak n yargl davranman istemiyorum," dedi,"Sendenistediim,oradaolupbitenleritektekeninceayrntsnakadarbildirmen,varsaymlarbanabrak."

"Neleribildireyim?"

"Olayla ilgisi olabilecek her eyi, bu ilgi ne kadar dolayl olursa olsun, zellikle genBaskerville'ninkomularylaaralarndageenler,yadaSirCharles'nlmyle ilgiliyenikantlar.Geengnbazaratrmalaryaptmama,birsonucaulaamadm.Kesingibigrnenbirtekeyvar.MstakbelvrisolanBayJamesDesmond,sevilen,saylan,yalbiradam;bylebiriekalkmazo.Onu hesaba hi katmayabiliriz. Sir Henry Baskerville'nin bozkrda evresini sarmakta olan tekikiiler."

"nce,uBarrymoreiftinilistedenkarsak,iyiolmazm?"

"Aman, sakn. Eer byle bir ey yaparsak, bu byk bir hata olabilir. Eermasumsalar bykhakszlk yapm oluruz; eer suluysalar bunu kantlamak iin kantlar ortadan kaldrmayp,gznnde tutalm. Hayr, hayr, onlar da pheliler listesinde tutalm. Sonra, yanlmyorsammaliknede bir seyis vard. ki bozkr iftisi.DoktorMortimer var ki, tamamen susuz olduunainanyorum, hakknda bir ey bilmediimiz kars var bir de. Sonra u doa bilimci Stapleton ile,ekicibirkadnolduusylenenkzkardeivar.LafterHall'lBayFranklanddavar,onundakimolduunubilmiyoruzvebirkakomudaha.Bunlarbirerbirergzdengeir."

"Elimdengeleniyaparm."

"Silhnyanndam?"

"Yanma,almayuygunbuldum."

"Evet.Gecegndzyanndanayrma,hibirzamandikkatsizdavranma."

Dostlarmzbirincisnfkompartmandanyeralmlard,biziperondabekliyorlard.

"Hibirhaberyok,"dediDoktorMortimer,SherlockHolmes'unsorularna."Yalnzbireyeyeminedebilirim,ikigndretrafkontroletmedendarkmadk,eerizlenseydikbunufarkederdik."

"Hiayrlmadnz,deilmi?"

"Sadece dn le zeri.Londra'ya geldiimde bir gn kendime ayrrdm.Yine yle yaptmvegn,CerrahlarKolejiMzesi'ndegeirdim."

"Bendeparktagelengeenebaktm.Amabamzabireygelmedi,"dediSirHenry.

"Yine de, tedbirsiz davranmsnz; ltfen, sizden rica ediyorumSirHenry, tek banza bir yeregitmeyin.Banzabykbirfelketgelebilir.izmenintekitekinibuldunuzmu?"

"Hayr."

"Ya, ilgin?Neyse,glegle,"dediHolmes, trenperondanayrlrken."YalnzSirHenry,DoktorMortimer'nbizeokuduuueskituhafefsanedekicmlelerdenbiriniunutmazsanziyiolur.eytanngcnnarttkaranlksaatlerde,bozkrakmayn."

Arkamzdabraktmzperonabaknca,Holmes'ciddiveasksuratla,hikprdamadan,dimdikdurmu,arkamzdanbakarkengrdm.

Yolculuk abuk ve elenceli geti,DoktorMortimer'n spanyol kpeiyle oyunlar oynarken ikiyolarkadamdahayakndantanmayaalyordum.Birkasaatsonrakahverengitoprakkzllat,tulagranitednd,bolotlarndahazenginvedahaslakbiriklimeiaretettii,evresiitlerlekapltarlalardaineklerotluyordu.GenBaskervillepenceredenheyecanlabankarp,Devonsahnesinintandkizgilerinigrerekbirlkatt.

"Doktor Watson, buradan ayrldktan sonra, birok yer gezdim, dolatm," dedi. "Ama, buraylakarlatrabilecekbiryerhayatmdagrmedim."

"Bende,memleketiylevnmeyenhibirDevonshire'lgrmedim,"dedim.

"Bu, insann soyundan ileri gelebilecei gibi, lkenin bir zellii de olabilir," dedi DoktorMortimer. Yuvarlak Kelt kafatasn grmek iin dostumuza bir defa bakmak yeter, iinde de Keltisteiveheyecan,bireyebalanmakuvvetivardr.ZavallSirCharles'nkafasendergrlenbirtipti.YarGalya,yarIvernianzellikleritayordu.Ama,BaskervilleMaliknesi'ndenayrldnzdaokkktnzdeilmi?"

"Babam ld zaman on drt on be yalarndaydm, kendisi gney kysnda kk bir evdeoturduu iin,malikneyi hi grmedim.Oradan da doruAmerika'daki bir dostun yanna gittim.Bozkr,DoktorWatson'anekadaryabancysa,banadayle,bozkrgrmeyiokistiyorum."

"ylemi?Ohaldearzunuzkolaycayerinegetirilmidemektir,bakn,bozkrgrlmeyebalad,"dediDoktorMortimer,vagonunpenceresindeneliyleiaretederek.

Drt ke tarlalardan ve ormann alak erisinden, uzakta, gri hznl bir tepe ykseliyordu,ryalardakiolaanstbirmanzaragibiuzaktalovebelirsizgrnengarip,entiklibirtepesivard.

Baskerville'ningzleriuzunbirsreorayataklkald.Kendikanndanolankimselerinuzunsrehkm srd ve derin iz brakt bu garip yeri ilk defa grmenin, onun yznde nasl bir etkibraktn grdm. Tvid elbisesi, Amerikan ivesiyle vagonun kesinde oturmutu, esmer veanlaml yzne baknca o asil kanl, ateli, usta adamlarn soyundan geldiinden daha bir eminoldum. Kaln kalarnda ve kahverengi iri gzlerinde gurur, arballk ve g vard. O yasakbozkrda zor ve tehlikeli bir ey karmza kt takdirde, cesurca davranaca belli olan birarkadatbu.

Trenkkbiristasyondadurdu,hepimizindik.Darda,alakbeyazbirparmaklnarkasnda,biriftatnkouluolduukkbirarabavard.Geliimizinbykbirolayyarattbelliydi,istasyonmdr ve hamallar valizlerimizi tamak iin toplanmlard. Tatl irin bir kr kesiydi ama,kapnn iki yannda ksa tfekleri stne dayanm, biz geerken dikkatle evreye bakan siyahniformalaskerlerigrnceardm.Kaba,nasrlbiryzolanarabac,SirHenryBaskerville'yiselmlad.Arabayabindiktenbirkadakikasonra,genibeyazyoldanaauarcasnagidiyorduk.ki yandan otlaklar yukar doru yuvarlanarak gidiyordu. Eski evler, belirli aralklarla sk yeil

yapraklarnarasndankyordu.

Arabakenarbiryolagirdi,asrlarcatekerleklerinizbraktderinyollardan,ikiyandaslakotlar,oksaydahayvaniskeleti,ereltiotlarveyksektmseklerinarasndankmayabaladk.Alacalbrtlenler, batan gnein altnda parlyordu. Yava yava kyorduk, dar bir granit kprdengeip,kurunikayaparalararasndankprerekvegrleyerekhzlaaadoruakangrltlbirdereboyuncayolaldk.Yolvedere,meeveamaalaryladoluydu.

Herdnemete,Baskervilleellerinirparakmutluluklklaratp,heyecaniindeetrafabakyorveardarkaskesilmeyensorularsoruyordu.Grdhereygzlerinegzelgeliyorduama,onagzel gelen eyler bana, lp giden yln izini aka gsteren bir hzn havasyla doluymu gibigeliyordu.Yollarkaplayansaryapraklarbizgetiketitreiyordu.Arabamzbirara,rmbitkiyn arasna girdi, Baskerville'lerin dnmekte olan vrisinin arabasnn karsna kan ktarmaanlardbuynlar.

"Hey!" diye bard Doktor Mortimer, "Bu da ne?" nmzde bir bayr uzanyordu. Bu bayr,bozkrn bir parasyd fakat, DoktorMortimer' artan ey bayr deildi. Onu artan asl ey,bozkrikiyeayranyolunkenarndaykselentepeninstndeatabinmi,sertveparlakbirheykelebenzeyen bir askerin durmasyd. Askerin gergin, sert bir duruu vard, tfeini koluna dayam,getiimizyerdenbetbekliyordu.

"BudanedirPerkins?"diyesorduDoktorMortimer.

Arabacmzoturduuyerdencevapverdi:

"Princetown'danbirmahkmkamefendim.gnoluyorvehlelegeiremediler.Askerlerbtn yollar ve istasyonlar tutmular ama, yine de yakalayamadlar. Buradaki iftiler bundantedirginoldular.Btnmeselebundanibaret."

"Duyduumagre,haberverenebepoundmkfatvarm,"dedim.

"yleamabaym,bepoundiinkimsecanntehlikeyeatmaz.Adibirtutukludeilki.Eleavucagelmeyencinsten."

"Kimpeki?"

"Selden,NottingHillcanavar."

Odvy iyihatrlyorum,cinayetin inanlmazvahetivecanininzalimliiHolmes'nde ilgisiniekmiti. Davran zalimceydi fakat, onun bir akl hastas olduuna karar verdiler. Bylece lmcezasndankurtulmuoldu.Arabamzbiryokuunstnegelmi,nmzdetavekayaynbozkruzanyordu.Esmekteolan souk rzgr iliklerimize iliyordu.Ogaddar adamoradabiryerde,busszovadavahibirhayvangibi,kuytubirkedeyadamaarannbirinde,klbi,kendisiniafarozedenbtninsanrknakinledoluolarak,gizleniyordu.Buktadam,saklandyerdemutlakayeniktlk plnlar hazrlamaktayd. Issz toprak, souk rzgr ve karanlk gkyznn oluturduumanzaraytamamlamakiinbirbueksikti.Baskervillebilesusup,paltosunasksksarld.

Verimlimemleket topraklarnarkamzdabrakmtk.Hepimizsusmumanzarayseyrediyorduk:Batmak zere olan gnein eik nlar dereleri altn iplikler haline getiriyor, sabann yeri altstettiikzl topraveormanlarparlatyordu.nmzdekiyol,devgibikayalarlakapl,kzlyeil,bayrlarda daha vahi ve souk bir havaya brnmt. Ara sra bir bozkr evinin yanndangeiyorduk;evlerinduvarveatlar tatanyaplmt.Kesinanaizgilerinigsterecekhibirbitki

yoktuevrelerinde.Birden,frtnalgeenyllarngazabylaerilmi,meeamlarylartlmgibiduran,fincanabenzerbiryapgrnd.Arabackrbacylaorayiaretetti.

"BaskervilleHall,"dedi.

SirBaskervilledorulmu,krmzyanaklarveparlayangzleriyle,arabacnngsterdiiyapyabakyordu.Birkadakikasonrakkevinkapsnageldik.Giri,birtakmgaripdesenlidemirlerlekaplyd,herikiyandarzgrdananm,srganlarlakapl,stndeBaskerville'lerinarmasolanvetepesinde yaban domuzu ba olan stunlar vard. Bu kk bina, siyah granit ve plak kirileriskeletinden ibaretti ama, karsnda yeni bir yap vard; yarm kalmt; Sir Charles'n GneyAfrika'dangetirdiialtnnmeyvesi.

Kapdangeipbiryolagirdik,tekerleklerinkardses,yerleredklmolanyapraklarniindekayboluyordu. Aralarndan getiimiz asrlk aalarn uzun dallar, havann aydnlnglgeliyordu.Baskerville,ilerisindehayaletgibiparldayanbirevolan,uzunkaranlkyoldanyukarbakncarperdi.

"Burasm?"diyesordualaksesle.

"Hayr,hayr,porsukluyolbrtaraftadr."

GenBaskerville,karakaradnerekbaknd.

"Amcamnbylebiryerde,banabirfelketgeleceinidnmesinefazlaamamakgerekiyor,"dedi. "Kim olursa olsun, bu manzara insan korkutur. Alt ay iinde sra sra elektrik lmbalardizeceim buraya, ayrca kk kapsnn nn de deitireceim. Swan ve Edison marka binmumlukampullerledonatacam."

Yolun sonunda, uzun otlarn evirdii eve vardk. Snmek zere olan kta, ortada, balkonlukoskocabiryapktlesivard.Btncehpesisarmaklarlakaplyd,sanda,solundatektkaklkvard, ya bir pencere delii ya da arma grnyordu. Binann orta bloundan, eski, mazgall,birbirinin ei iki kule ykseliyordu.Kulelerin sanda ve solunda siyah granittenmodern kanatlaralyordu.Tirizlipencerelerden snkbir kgeliyorduvedik,yksekbacalarn sadece tekindendumankyordu.

"HogeldinizSirHenry.BaskervilleHall'ehogeldiniz."

Arabann kapsn amak iin balkonun glgesinden uzun boylu bir adam kmt. Kkn sarndabirkadnvcudugrnyordu.Gelip,arabacnnbavullarindirmesineyardmetti.

"Benhemenevegitsem iyiolur.BuacelecidavranmdandolaybenibalarsnzdeilmiSirHenry?"dediDoktorMortimer."Karmbenibekler."

"Akamyemeinekalmazmydnz?"

"Teekkrederim.Gitmeliyim.Benibekleyenbirhastadaolabilir.nip,sizeevigstermekisterdimama, Barrymore size benden daha iyi rehberlik eder. Hoakaln, yardma ihtiyacnz olduunda,hangisaatolursaolsun,hemenhabergnderin."

SirHenryilebirliktekkegirerkentekerleklerinsesibaheyolununsonundakesildivearbirkap arkamzda kapand. Kendimizi gzel bir salonda bulduk, geni ve yksekti, kirileri zamanlakararmmeedendi. Byk eskimodel bir minede, demir parmaklk ardnda odunlar tr tr

yanyordu.

SirHenry ile ikimiz, ellerimizi atee tuttuk,uzunyoluyuturmutu elimizi.Derken,yksek, incevitray,meekaplamalar,geyikbalarn,duvardakiarmalarseyretmeyebaladk,hepsideortadakiksknaltndalovekaranlkt.

"Tamdndmgibi,"dediSirHenry."Tameskibiraileevideilmi?Aileminbeyzyldrburadayaadndnn.nsanahuzurvemutlulukveriyor."

SirHenryevreyebaktka,yznnocuksubirltylaaydnlandngryordum.Ikdurduuyere vurmutu, uzun glgeler duvarlardan aa iniyor, stnde byk bir kubbe gibi duruyordu.Barrymore,bavullarodayatadktansonrageldi.yiyetimibiruaktavryla,mtevazbirekildenmzdedurdu.Oldukayakklbiradamd,uzunboyluydu,drtkesiyahbirsakalvehatlarbelirlisolukbiryzvard.

"Akamyemeinihemenarzuedermiydinizefendim?"

"Hazrm?"

"Birka dakika iinde hazr olur efendim. Odalarnzda scak su var. Yeni tasarlarnzhazrlayncaya kadar, ben ve karm sizinle birlikte kalmaktan memnun oluruz, yalnz yeni artlaraltnda, bu evin idaresi iinbirok insana ihtiyac olduunubildirmemi anlayla karlayacanzsanyorum."

"Negibiartlar?"

"Sir Charles'n isteklerini yerine getirebiliyorduk, nk kendisinin sakin bir hayat vard. Sizelbette daha kalabalk bir evre iinde yaamak istersiniz, yaama biiminizde deiiklikleryapacaksnzdr."

"Yanikarnzlabirliktegitmekmiistiyorsunuz?"

"Uygunbulursanz,yleefendim."

"Ama, aileniz ka nesildir burada, yle deil mi? Eski bir aile dostundan ayrlmak hi houmagitmez."

Uansolukyzndeheyecanizigrrgibioldum.

"Bende, karmda ayn duygular paylamaktayz.Ama, dorusunu sylemekgerekirse, efendimSirCharles'ayakndanbalydk,lmbizebykbirdarbeolduvebuyzden,burasbizimiinbykbirackaynaoluyor.BaskervilleHall'dekorkarmbirdaharahatyzgrmeyeceiz."

"Pekiniyetiniznedir?"

"Herhalde bir yerde yeni bir i buluruz efendim. Sir Charles'n cmertlii sayesinde. imdiistersenizsiziodalarnzagtreyim."

Eski Hall'n tepesinde epeevre kare bir balkon vard, buraya iki merdivenle klyordu. Bumerkez noktadan btn bina boyunca iki uzun koridor uzanyordu, yatak odalar da bu koridorunzerindeydi.BenimkiBaskerville'inkiyleaynkanattayd,hemenhemenyanndasaylrd.Buodalarkknortaksmnagredahayenigibigrnyordu,parlakduvarkdyla,mumlar,geliimizinzihnimizdebraktolumsuzizlenimibirazolsungidermiti.

Hall'dendaralanyemekodas,lovekaranlkt.Uzunbirodaydbu,aileninoturduuyksekyerdenbirbasamaklauaklarnoturduuyereiniliyordu.Yukardaisinkarartttavannaltndakarakirilervard.Srasraparlakmealelerveeskizamanlenlerininrenkleriveenliiolsayd,havayumuayabilirdiama,bylesiyahelbiseliikibeyglgeliklibirlmbadandenkkbirkdairesialtndaoturursa,insannsesiboukkar,ruhusklrd.DuvarlaraaslolanerevelerdenElizabetha valyesinden tutun da, Regency devrinin delikanlsna kadar, her eit kyafette karanlk biratalardizisibizebakyorvesessizdurularylarktyordu.Azkonuuyorduk,yemekbitipdeyenibilardoodasnageip,birsigarayaknca,kendihesabmaoksevindim.

"Dorusu pek neeli bir yer deil," dedi Sir Henry. "Biraz havas yumuatlabilir ama, imdilikkendimi pek yerlemi hissetmiyorum. Byle bir yerde yapayalnz yaadna baklrsa, amcamnsinirlerinin bozuk olmasnda alacak bir ey yok.Neyse, isterseniz, yatmaya kalm artk.Belkiyarnsabah,evremizbirazdahacanlgrnrgzmze."

Yataa girmeden nce, perdeleri ap pencereden dar baktm. Hall'n kapsnn nnde ayruzanyordu. Biraz tede, esmeye balayan rzgrda inleyen, sallanan iki aa vard. Yaranbulutlarnarasndanyarmaygrnd.Soukaltndaaalarntesinde,dik,sivrikayalar;uzunvegittikealalanhznlbozkruzanyordu.Perdeyikapadm,benimiimdehznledolmutu.

bununla bitmedi. Yorgun, bitkin olmama ramen, gzme uyku girmiyordu, olduum yerdednp duruyordum. Havann iyice kararmasyla birlikte, eski kkn stne bir l sessizliikmt.Uzaklardabiryerdesaatvurdu.Derkenbirdengeceninsessizlii iindebir sesduydum,belirli,hkrabenzeyenbirses;birkadnhkrydbu;kontroledilemeyenbirkederinboaznatkad,kskbirses.Kalktm,oturupdinledim.Buesdardangelemezdi.Yakndan,okyakndangeliyor gibiydi. Evde bir yerde olmalyd. Yarm saat kadar sinirlerim gergin bir halde bekledimama,saatinsessizvuruundanvesarmaklarnduvardakihrtsndanbakabirsesduyulmad.

YED

MERRIPITKKNDEKSTAPLETON'LARSabahn taze gzellii, Baskerville Hall'n stmzde brakt karanlk ve gri karamsar havay

biraz sildi. Sir Henry ile kahvaltya oturduumuzda, gne yksek tirizli penrcerelerden,stlerini kaplayan armalarn renklerini sulu boya gibi etrafa yanstyordu. Siyah tahta kaplamalar,altnklaraltndatungibiparlyordu.Dngece,ruhlarmzkaranlabryenoodann,buodaolduunudnmekgt.

"Galibasuevdedeil,bizde!"dediGenBaskerville."Yolculukbiziyormutu,mtk,onuniinburasbizdekaramsarlkyaratt.imdi iyicedinlenip,gcmzyeniden topladk,neemizdeyerinegeldi."

"Evet, mutlaka yle olmal fakat, dn gece, beni rahatsz eden baka bir ey oldu," diye cevapverdim."Mesel,sizgeceleyinhkrarakalayanbirkadnsesiduydunuzmu?"

"Ah, evet. Yar uykulu bir halde ona benzer bir ey duydum. Bir sre dinledim, bir dahaduymadmiinhaylolduunakararverdim."

"Benoknetduydum.Birkadnhkrolduundaneminim."

"Bunuhemenrenmeliyiz,"dedivezilialp,Barrymore'aduyduumuzseshakkndabireybilipbilmediinisordu.Efendisinidinlerken,uansolukyzizgilerinindahabirsarardngrrgibioldum.

"EvdesadeceikikadnvarSirHenry,"diyecevapverdi."Birikilerhizmetisi,evintekikanadndayatar,dierikarm,sesindeondangelmediineeminim."

Yalan sylemiti, nk tesadfen kahvaltdan sonra uzun koridorda Bayan Barrymore ilekarlatm,gnevurmutuyzne.riyar,duygusuz, iriizgiliazndayerlemiciddibir ifadeolanbirkadnd.Ama,kendinieleverengzlerikpkrmzydvealamaktanimigzkapaklarnnaltndan bana bakyordu. Gece alayan oydu demek, aladna gre de kocasnn haberi olmasgerekirdi.Amaortayakmolanbireyisaklamt.Adambununiyeyapmtvekarsnedenbudenlihkrarakalamt?Busolukyzl,yakkl,karasakalladamnevresiniesrarvekaranlkbir hava sarmaya balamt. Sir Charles'n cesedini bulan ilk o olmutu, yal adam lmesrkleyen artlar hakknda tm bilinenler sadece, onun szlerine dayanyordu. Acaba RegentStreet'dekiarabanniindekininBarrymoreolmasnnimknvarmyd?Sakalonunsakalolabilirdi.Arabac daha ksa boylu bir adam, tarif etmiti ama, edindii izlenimde yanlm olabilirdi. Naslzmeliydi bu ii? Herhalde, yaplmas gereken ilk i, Grimpen posta mdrn grp, telgrafnBarrymore'un kendi eline gerekten teslim edilip edilmediini anlamakt. Cevap ne olursa olsun,SherlockHolmes'eyazabileceimbireyolurduhiolmazsa,SirHenrykahvaltdansonrabirtakmevrakgzdengeirmekzereoturdu.Yolculuakmanntamzamanyd.Bozkrnkenarboyuncadrtmillikgzel bir yry, beni, kk,gri bir kyegetirdi.Buradadierlerindendahayksekolanikibykbinavard.Birininhan,tekininseDoktorMortimer'ineviolduunurendim.Aynzamandakynbakkallnyapanpostamdr,telgrafiyihatrlyordu.

"Elbetteefendim,"dedi."SylendiigibiBayBarrymore'atelgrafteslimettirdim."

"Kimteslimetti?"

"Olum,iteburdakendisi.James,geenhafta,BayBarrymore'aHall'detelgrafverdin,deilmi?"

"Evetbaba,verdim."

"Kendielinemi?"diyesordum.

"Kendisiatarasndayd,kendineveremedim.BayanBarrymore'averdim,odahemenkendisineteslimedeceinisyledi."

"BayBarrymore'ugrdnm?"

"Hayrefendim,atarasndayddedimya."

"Onugrmedinse,atarasndaolduununerdenbiliyorsun?"

"Canmkarsbilmezmineredeolduunu?"dedipostamdrtersters."Telgrafalmamm?Biryanllkolmusa,BayBarrymore'unkendisininikyetetmesigerekir."

Soruturmaya devam etmenin bir anlam yoktu. Yalnz, Holmes'n kurnazlna ramenBarrymore'un Londra'da olmadna dair elimizde herhangi bir kant yoktu. Londra'da olduunuvarsayalm,SirCharles'canlolarakensongreninvengiltere'yedndndeyenivrisiizleyenadamnoolduunudnsekneeldeetmiolurduk?Bakabiriadnamiyapyordu,yoksakendihesabna m? Barrymore'un, Baskerville ailesini ldrmekle eline ne geebilirdi? Times'nbamakalesindenkesilengaripmektupgeldiaklma.Bu,onuniimiydi,yoksaonunplnlarnakargelmek isteyenbakabirininmi?Tekmantkl neden,SirHenry'ninortaya atm olduugibi, ailekorkutulup karld takdirde Barrymore'lar iin rahat ve devaml bir ev salanm olacayd.Ama,bugenBaskerville'ninevresinisarangrnmeyenbiragibirlenderinveinceplnlaraklayamazd.Holmes'nkendisidememimiydi,merakdoluuzunaratrmasrasndabylekarkbirolaylakarlamadmdiye?Kurunitenhayoldangeridnerken,arkadamnilerindenkurtulup,omuzlarmnstndekiarsorumluluualmasiinduaettim.

Birden, arkamdan koarak gelen ayak sesleri duydum. Biri admla aryordu beni. DoktorMortimerolacak,diyedndm,koarakgeleninbiryabancolduunugrnceardm.Ufaktefek,zayf,sinekkaydtral,sarsalbiradamd,etsizbirenesivard,otuzilekrkyalararasndayd,gribirelbisegiymitivebanda,birdeeskihasrapkasvard.Omuzundabitkirneklerikoymakiinincebirkutuaslyd,birelindedeyeilbirkelebekavard.

"Cesaretimi balayn Doktor Watson," dedi soluk solua durduum yere gelince. "Buradabozkrda basit insanlarz biz, aramzda resmiyet pek yoktur. Ortak dostumuz olan BayMortimer,sanrmbendenbahsetmitir.BenMerripitKk'ndenStapleton."

"Anz ve kutunuz bunu belli ediyor zaten," dedim. "Ayrca, sizin bir doa bilimci olduunuzubiliyordumama,siznasltandnzbeni?"

"Mortimer'euramtm,muayenehanesininpenceresindengsterdisizi.Yollarmzdaaynyndeolduu iin peinizden koup, kendimi tantmay dndm. Sir Henry, yolculuk srasnda fazlayorulmamtrumarm."

"Meraketmeyin,SirHenrygayetiyidurumda."

"Sir Charles'n zc lmnden sonra gen Baskerville'nin burada oturmayacandankorkuyorduk.Zenginve rahatbirhayatyaamayaalmolanbir insandanburayagelipkendisini

byle karanlk ve skc bir yere gmmesi istenemez ama, buras iin byk faydas dokunacansyleyebilirim. Sir Henry herhalde kendisine anlatlan efsane ve olayla ilgili bo inanlara baldeildir."

"Sanmyorum."

"Herhalde siz de biliyorsunuzdur, ailenin banamusallat olan u canavar kpek efsanesini, yledeilmi?"

"Duydum."

"Buradakikyllerinnekadarboboazolduklarnbilemezsiniz.Kimesorarsanzsorun,bozkrdabyle bir canavara rastladklarna yemin ederler."Glmseyerek konuuyordu ama, gzlerinde iidaha ciddiye aldn grr gibiydim. "Hikye, Sir Charles'n hayalini fazla sard, kt so