Serban Nichifor: American Rhapsody (Score & Solo Clarinet Part)

of 100 /100
File: HomageBennyGoodman Copyright © 2013 by Serba n NICHIFOR (SABAM, ASCAP), IPI Name No. 463765 67 HOMAGE TO BENNY GOODMAN for Solo Clarinet and Jazz Ensemble - score in C - Serban Nichifor With Swing  Solo Cl  Brass  Strings  Piano  Solo Cl  Brass  Strings  Piano    = 200                                                                                                                                                      

Embed Size (px)

Transcript of Serban Nichifor: American Rhapsody (Score & Solo Clarinet Part)

File: HomageBennyGoodman
Copyright © 2013 by Serban NICHIFOR (SABAM, ASCAP), IPI Name No. 46376567
HOMAGE TO BENNY GOODMAN
- score in C -
File: SerbanNichifor_HomageAmericanPioneers
Copyright © 2013 by Serban Nichifor (SABAM, ASCAP), IPI Name No. 46376567
HOMAGE TO THE AMERICAN PIONEERS
for Solo Clarinet and Jazz Ensemble
- score in C -
&44 Melody
&44 Strings
www ww
&44
__Ð Ð Ð_ÐÐ
Ð __Ð Ð
__Ð_bÐ bÐbР Ð Ð
__Ð Ð Ð_ÐÐ
Ð __Ð Ð
__Ð Ð_ÐÐ Ð
Ð __Ð Ð
 
Serban NICHIFOR: Country Song - Page 2Serban NICHIFOR: Country Song - Page 2Serban NICHIFOR: Country Song - Page 2Serban NICHIFOR: Country Song - Page 2
& 7b 8a
& 7b 8a
& Tab
.q .q .q   e#qÐb
.Q .bQ   EQ qqÐ QQ
qbqq Q
Ï q
qbqqn Qn
__Ð Ð Ð_ÐÐ
Ð __Ð Ð
__Ð Ð_ÐРÐÐ
bÐ __Ð Ð
Р РÐÐ
ÐÐb__Р Ð_Ðn  nÐ__ÐÐ
? 7b 8a
 
Serban NICHIFOR: Country Song - Page 3Serban NICHIFOR: Country Song - Page 3Serban NICHIFOR: Country Song - Page 3Serban NICHIFOR: Country Song - Page 3
& 9b
 
РР  .H   РР  .h bÐ nÐ   .h   .h   Р_Ð CCCC C6C6C6C6 C7  C7 C7 C7 
& 9b
.q .q_.q   eq_q
ÐÐ_РbÐbÐРР ÐbÐ
& ?
__Ð Ð Ð _ÐÐÐ
__Ð_bÐ bÐbРРÐ
__Ð Ð Ð_ÐÐÐ
Ð __Ð Ð
Ð
Tab
? 9b
 
Serban NICHIFOR: Country Song - Page 4Serban NICHIFOR: Country Song - Page 4Serban NICHIFOR: Country Song - Page 4Serban NICHIFOR: Country Song - Page 4
& 15a 16a
 
РР  .H   .Q   e q   Q   e .q h   .h   ÏFFFF CCCC G7/DG7/DG7/DG7/D G7/C#G7/C#G7/C#G7/C#
& 15a 16a
__Ð Ð Ð_ÐÐÐ
Ð __Ð Ð
РРРÐ
#Ð__РРÐÐ_bРÐÐ__Ð
bÐ   РРР#Ð__#Ð__Р#Ð Ð Ð__Ð__Ð
РРРÐ
? 15a 16a
 
&
 
&
 
  ¸ ¸ ¸ ¸
www ww
& ?
 
?
 
 
Serban NICHIFOR: Country Song - Page 6Serban NICHIFOR: Country Song - Page 6Serban NICHIFOR: Country Song - Page 6Serban NICHIFOR: Country Song - Page 6
& 24a
 
Р#Ð   .h   РРH bQ   w   e Q e q  #q DDDD D9D9D9D9 D9/G#D9/G#D9/G#D9/G# GGGG BBBB
m7b5/Gm7b5/Gm7b5/Gm7b5/G
Bdim/GBdim/GBdim/GBdim/G
& 24a
.q   #e
qqq_q h
qqq_q   ww
wn w
& ?
РРРÐ
Ð__РÐ__РРbÐ__Ð
bРРРÐ
РРРÐ
Ð__РРÐ__РÐ__Ð
РbРРÐ
#Ð_Ð__РРÐ_РÐÐ_Ð__Ð
РРРÐ
#ÐnÐ#Ð nÐ
? 24a
 
&
 
&
 
  ¸ ¸ ¸ ¸
.H .bH ÐÐРÐÐ ÐРÐÐ
qq QQ
qq Q
.q .q .q_.q   eq_q .q   e
qq_q h
РРРÐ
Ð__РРÐ_РÐ__Ð
bРРРÐ
_bÐ__Р#ÐÐ Ð Ð_Ð__Ð
РРРÐ
?
 
 
&
 
 bÐ nÐ   .h   E Q   E q   Q w .H   ÏC/GC/GC/GC/G F/GF/GF/GF/G Dm/GDm/GDm/GDm/G C6C6C6C6 FFFF Maj7/GMaj7/GMaj7/GMaj7/G
F7b5/GF7b5/GF7b5/GF7b5/G
Ï
w
qqq_q   eqq_q   .q .q .q_.q   .q .q   eq .Q .Q EQ
qq QQ
qq Q
www ww
.q_.q   e
.Q .Q
bРРРÐ
#Ð__РРÐ_bРÐ__Ð
РРРÐ
Ð__РÐ_РРbÐ__Ð
bРРРÐ
Tab
 
Serban NICHIFOR: Country Song - Page 9Serban NICHIFOR: Country Song - Page 9Serban NICHIFOR: Country Song - Page 9Serban NICHIFOR: Country Song - Page 9
& 9b (2)
 
РР  .H   РР  .h bÐ nÐ   .h   .h   Р_Ð CCCC C6C6C6C6 C7  C7 C7 C7 
& 9b (2)
  bq QQQ
& ?
РРÐРÐ
__Ð Ð Ð_ÐÐ __Ð
__ÐÐ Ð_ÐРÐÐ__Ð
__Ð_bÐ bÐbРРÐ
__Ð Ð Ð_ÐÐÐ __ÐÐ
__Ð Ð_ÐÐ Ð
Ð __Ð Ð
 
Serban NICHIFOR: Country Song - Page 10Serban NICHIFOR: Country Song - Page 10Serban NICHIFOR: Country Song - Page 10Serban NICHIFOR: Country Song - Page 10
& 15a (2) 16a (2)
 
РР  .H   .Q   e q   Q   e .q h   .h   ÏFFFF CCCC G7/DG7/DG7/DG7/D G7/C#G7/C#G7/C#G7/C#
& 15a (2) 16a (2)
& Tab
q_q QQ
q_q QQ
  _w www
.q   bebq
__Ð Ð Ð_ÐÐ
Ð __ÐÐ Ð
Ð   РРÐ
ÐÐ__Ð   Ð_Ðn Ð__РÐ
 Ð_Р_Ð__Ð
bР ÐbРÐРÐÐ
__Ð__Ð Ð ÐРÐÐÐ
 
&
 
&
 
qq QQQ
qq QQ
  w wwwbw
__Ð Ð_ÐРÐÐ__Ð
__Ð_bÐ bÐ Ð Ð
__Ð Ð Ð _ÐÐ
__Ð Ð_ÐРÐÐ__ÐÐ
__Ð_bÐ bÐbРРÐ
__Ð Ð Ð_ÐÐÐ __Ð
 
Serban NICHIFOR: Country Song - Page 12Serban NICHIFOR: Country Song - Page 12Serban NICHIFOR: Country Song - Page 12Serban NICHIFOR: Country Song - Page 12
& 24a (2)
 
Р#Ð   .h   РРH bQ   w   e Q e q  #q DDDD D9D9D9D9 D9/G#D9/G#D9/G#D9/G# GGGG BBBB
m7b5/Gm7b5/Gm7b5/Gm7b5/G
Bdim/GBdim/GBdim/GBdim/G
& Tab
.q .q_.q   eq_q
 
qq QQ Q
.q .q   eqq
& ?
__Ð Ð __Ð Ð Ð
__Ð Ð
__Ð__Ð Ð ÐРÐÐÐ
bРРРРbÐ __Ð  Ð_РРÐ__Ð
РРРÐ
Ð #Ð nÐ#Ð#ÐРnÐnÐ
__Ð__#Ð#Ð #Р#Ð Ð __Ð__Ð
ÐÐ #ÐnÐ#ÐÐnÐ
 
&
 
&
 
& Tab
ww ww
qq_q .q   e
__Ð Ð _ÐÐ Ð
__Ð Ð Ð_ÐÐ __Ð
Ð bÐbРÐРРРbÐbÐ __Ð  ÐРÐ_bРÐ__Ð
РРРÐ
__Ð_bÐ bÐbРРÐÐ__Ð_Ð
__Ð #Ð Ð __#ÐÐ__Ð
 
&
 
 bÐ nÐ   .h   E Q   E q   Q w .H   ÏC/GC/GC/GC/G F/GF/GF/GF/G Dm/GDm/GDm/GDm/G C6C6C6C6 FFFF Maj7/GMaj7/GMaj7/GMaj7/G
F7b5/GF7b5/GF7b5/GF7b5/G
& Tab
qq_q w
qq_q   ÐÐ_РРР_Ð   .q .q   eq .Q .Q EQ
qq QQ
qq Q
Ï q
q_q QQ
.q_.q   eq
.Q .Q
ÐÐ __Ð
__Ð_bÐ bÐbРРÐ
__Ð Ð Ð
bÐbРÐРРÐ
Ð bРРРРbÐ __Р_Ðn
 Ð_Ð_Ð__Ð
Tab
 
Serban NICHIFOR: Country Song - Page 15Serban NICHIFOR: Country Song - Page 15Serban NICHIFOR: Country Song - Page 15Serban NICHIFOR: Country Song - Page 15
& 9b (3)
 
РР  .H   РР  .h bÐ nÐ   .h   .h   Р_Ð CCCC C6C6C6C6 C7  C7 C7 C7 
& 9b (3)
_q QQ
_q QQ
Ï q
_q QQ
_.q _e .Q .Q .Q.Ð   EQÐ
  _q QQ
qq QQbQ
qq QQ
& ?
__Ð Ð Ð_ÐÐ__Ð
__Ð_bÐ bÐ Ð Ð
__Ð Ð Ð_ÐÐ
Ð __Ð Ð
ÐÐ __Ð
 
Serban NICHIFOR: Country Song - Page 16Serban NICHIFOR: Country Song - Page 16Serban NICHIFOR: Country Song - Page 16Serban NICHIFOR: Country Song - Page 16
& 15a (3) 16a (3)
 
РР  .H   .Q   e q   Q   e .q h   .h   ÏFFFF CCCC G7/DG7/DG7/DG7/D G7/C#G7/C#G7/C#G7/C#
& 15a (3) 16a (3)
q_q QQ
q_q QQ
q_q QQ
q_q QQ
w_w ww
.q   bebq
__Ð Ð Ð_ÐÐ __Ð
Ð bРРРРbÐ __Ð  Ð_Ðn ÐÐ_РÐ__Ð
РРРРÐ_Ð__РÐÐ_РÐÐ
 
РРРÐ
? 15a (3) 16a (3)
 
&
 
&
 
  ¸ ¸ ¸ ¸
ww www
.h .h
& ?
 
РРРÐ
Ð__РbРÐ_РÐ__Ð
bРРРÐ
#Ð__РРÐ_bРÐ__Ð
РРРÐ
Ð__РÐ_РРÐ__Ð
bРРРÐ
_bÐ__Р#Ð Ð Ð_Ð__Ð
РРРÐ
?
 
 
Serban NICHIFOR: Country Song - Page 18Serban NICHIFOR: Country Song - Page 18Serban NICHIFOR: Country Song - Page 18Serban NICHIFOR: Country Song - Page 18
& 24a (3)
 
Р#Ð   .h   РРH bQ   w   e Q e q  #q DDDD D9D9D9D9 D9/G#D9/G#D9/G#D9/G# GGGG BBBB
m7b5/Gm7b5/Gm7b5/Gm7b5/G
Bdim/GBdim/GBdim/GBdim/G
.q .q_.q   eq_q
ÐРР.q .qn .q   eqq .Q .Q E#Q
qqq QQ
qqq Q
РРР Ð ÐÐ__РÐ__Ð__ÐÐ Ð Ð
#Ð nÐ#Ð nÐ #Ð__#Ð__Ð#Ð Ð Ð__Ð__Ð
#ÐnÐ#Ð nÐ
? 24a (3)
 
&
 
&
 
  ¸ ¸ ¸ ¸
qq_q h
РРРÐ
Ð__РРÐ_РÐ__Ð
bРРРÐ
bÐ__РРÐ_bРÐ__Ð
РРРÐ
Ð__РÐ_РРbÐ__Ð
bРРРÐ
#Ð_bÐ__РРРÐ_Ð__Ð
РРРÐ
?
 
 
&
 
 bÐ nÐ   .h   E Q   E q   Q w .H   ÏC/GC/GC/GC/G F/GF/GF/GF/G Dm/GDm/GDm/GDm/G C6C6C6C6 FFFF Maj7/GMaj7/GMaj7/GMaj7/G
F7b5/GF7b5/GF7b5/GF7b5/G
  _.q   e .Q .Q .Q .Ð EbQQ
Ð q
bРРРÐ
#Ð__РРÐ_bРÐ__Ð
РРРÐ
Ð__РÐ_РРÐ__Ð
bРРРÐ
bÐ__РРÐÐ_bРÐÐ__Ð
РРРÐ
 
Serban NICHIFOR: Country Song - Page 21Serban NICHIFOR: Country Song - Page 21Serban NICHIFOR: Country Song - Page 21Serban NICHIFOR: Country Song - Page 21
& 33a (3) end
РРРÐ
Ð__РРÐ_РÐ__Ð
&34 Melody
&34 Strings
.bh .h_.h
q_Ð QQ
e q q
 Ð ¸
Ð Ð ¸
Ð Ð ¸
Tab
 
&
 
&
 
  ¸ ¸ ¸ ¸
_e
qq_q Q
å   .q
__#e   QQÐ
¸ bq __q
Tab
 
Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 3Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 3Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 3Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 3
& 9a 12a
Maj7 Maj7 Maj7 Maj7 
& 9a 12a
q q
hh_û HH
qq QQQn
bqbq bQQ Q
¸ bq __q   bÐÐ Ð ÐР__Ð
¸ bq __q   Ð#Р_РÐÐ_Р_Ð
¸ bq __q   q#q   qbq
Tab
 
Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 4Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 4Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 4Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 4
& 14a
.
 
h .bh   bh nq #q   q Ð   Ðn F2F2F2F2 Db9Db9Db9Db9 Gb7  Gb7 Gb7 Gb7 F9F9F9F9 E9E9E9E9 EbEbEbEb
9b59b59b59b5
& 14a
qq Q
q_q QbQ nQ
 
¸ bq __q   bÐÐ Ð __Ð
 Ð ¸
 #Ð ¸
Tab
? 14a
 
Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 5Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 5Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 5Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 5
& 17b
.  
H   h   bq   H #Q   Q   Q Р bÐD7 D7 D7 D7 G7  G7 G7 G7 Db9Db9Db9Db9 C9b5C9b5C9b5C9b5 B9B9B9B9 Bb9Bb9Bb9Bb9 AAAA 9b59b59b59b5
& 17b
 
#q#q#q QQ
qbq_#q QQ
Ð Ð ¸
 Ð ¸
Tab
? 17b
 
Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 6Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 6Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 6Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 6
& 22a
.  
bH   .H   .Q   E Р#Ð Qn   q   bq Ab7b5Ab7b5Ab7b5Ab7b5 Db9Db9Db9Db9 GGGG
9b59b59b59b5
qq_Ð Q
nq QQQn
qq_Ð bÐbР Ð
¸ bq __q   ÐbР__РÐ
Р#Ð ¸
Tab
? 22a
 
Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 7 Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 7 Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 7 Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 7 
& 9a (2) 12a (2)
 
å  e Ð Ð Ð Ð .bQ   bE Q Hn   Qn .HCCCC Ab9Ab9Ab9Ab9 C2C2C2C2 CCCC Maj7 Maj7 Maj7 Maj7 
C7 C7 C7 C7 Gb9Gb9Gb9Gb9
& 9a (2) 12a (2)
.
 
H .H .H   .Hb .û .bH HHHn QQn Q   HbHH   QbÐQ
& Tab
ÐÐÐ_Ð   ÐbÐbÐ_Ð
РbÐ
qqq QQ
bqqÐb bQ Q
¸ bÐ __Р_bÐ
  qbq   ÐÐ_РÐ__Ð
¸ bq_q__q   bq#q_bq   _ÐbÐÐ Ð
Tab
 
Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 8Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 8Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 8Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 8
& 14a (2)
 
å  _E Ð Ð Ð Ð bРРbРРРР  .bQ E Ð nÐ #Q   _Q   _Р_ÐF2F2F2F2 Db9Db9Db9Db9 Gb7  Gb7 Gb7 Gb7 F9F9F9F9 E9E9E9E9 EbEbEbEb 9b59b59b59b5
& 14a (2)
 
 
¸ bÐ __Р_bÐ
  qbq ÐÐ_Р#Ð__Ð
¸ #Ð__Р_Ðn __Ð
? 14a (2)
 
Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 9Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 9Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 9Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 9
& 17b (2)
__Р__Р_Ð  
 #РРР  å  _e Ð Ð Ð Ð å  _e Ð #РРbÐ En Q   En РbÐD7 D7 D7 D7  G7 G7 G7 G7 Db9Db9Db9Db9 C9b5C9b5C9b5C9b5 B9B9B9B9 Bb9Bb9Bb9Bb9 AAAA 9b59b59b59b5
& 17b (2)
 
qq_q QÐ
bqbq bQQQ
hh HHbH
Ð Ð ¸
 Ð ¸
Tab
 
Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 10Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 10Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 10Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 10
& 22a (2)
.  
bQ be РР  E q   bE РР  å  Q   E Р #Ð Qn   q   bq Ab7b5Ab7b5Ab7b5Ab7b5 Db9Db9Db9Db9 GGGG
9b59b59b59b5
bH .H .bH   HbûH   QnÐQ   HbbûH bqnqÐ   h#hû#   qbqnq
& Tab
nqbq QQ Q
qqn QbQ QnnÐ
  .#Q qq_Ð bQbQ
¸ bÐ __Р_bÐ
  qbq ÐÐ_Р#Ð__Ð
¸ #Ð__Р_Ðn __Ð
? 22a (2)
 
Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 11Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 11Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 11Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 11
& 9a (3) 12a (3)
 
РРРРРР  å  be bРРbР#Ð   å  en   РР Ðn  Ð   _bÐ bРРРbÐ nР_bÐ 3CCCC Ab9Ab9Ab9Ab9 C2C2C2C2 CCCC
Maj7 Maj7 Maj7 Maj7 
C7 C7 C7 C7 
be_q   .bq .bQ .bQ e
q q
¸
Tab
 
Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 12Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 12Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 12Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 12
& 14a (3)
 
å  _E Ð Ð Ð Ð bРРbРРРР  bРbРbРРnÐ Ð   å  #e  Ðn   Ðn  Р_ÐF2F2F2F2 Db9Db9Db9Db9 Gb7  Gb7 Gb7 Gb7 F9F9F9F9 E9E9E9E9 EbEbEbEb 9b59b59b59b5
& 14a (3)
  .bQ qqbq Q Q
  .#Q nqnqbq nq _bq
Tab
 
Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 13Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 13Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 13Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 13
& 17b (3)
__Р__Р_Ð  
 #РРР  РР  Ðn   _Ð _Ð Ð å  E Ð #Р_Ð __ bÐ   __Р_bР Ðn  РbР_ÐD7 D7 D7 D7  G7 G7 G7 G7 Db9Db9Db9Db9 C9b5C9b5C9b5C9b5 B9B9B9B9 Bb9Bb9Bb9Bb9 AAAA
9b59b59b59b5
 
q_q Q
#q#q#q QQ
q#q_#q QQn
Ð Ð ¸
 Ð ¸
Tab
 
Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 14Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 14Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 14Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 14
& 22a (3)
___bР__Р__bР__Р_Р_bÐ   _Ð _bРР_Ð _  
nÐ _bÐ   _Ðn   _bР_Ð _bРР#Ð Ðn  Р#РРbÐ Ð bÐ 3
Ab7b5Ab7b5Ab7b5Ab7b5 Db9Db9Db9Db9 GGGG 9b59b59b59b5
nqnq QQ Q
bhbh bHH bH
q_q QbQ Qn
¸ bq __q   bÐÐ Ð __Ð
 #Ð ¸
Tab
 
Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 15Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 15Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 15Serban NICHIFOR : Little Waltz - Page 15
& 25b (3) end
å  __ _.Q   ___QCCCC
& 25b (3) end
& Tab
¸
&44 Melody
&44 Tab
¸
¸
¸
Tab
&
 
 E Q   E Q   _bQ _En __Q _E __Q   _bQ   E Q   E Q   Q   bh ïCCCC FFFF FmFmFmFm CCCC C7 C7 C7 C7 
& Tab
¸
¸
¸
Tab
&
 
 
¸
¸
¸
 
Tab
&  __
 
E __Q   __E __Q   __Q   __E __Q __E __Q   __bQ   __E __Qn   __E _Q __Q   __H ï C7 C7 C7 C7 C9C9C9C9 FFFF FmFmFmFm Fm6Fm6Fm6Fm6
& Tab
¸
¸
¸
Tab
&  __
 
E _Q   E Q   Q   E #Q _E _Q   Q   __E _Q __E _Q   Q   Ð __Ð_ÐРРÐ
 Ð Ð
 
6 E _.bQC/GC/GC/GC/G D7 D7 D7 D7 G7  G7 G7 G7  CCCC G7 G7 G7 G7 Gb7  Gb7 Gb7 Gb7 
& Tab
¸
¸
¸
Tab
&  _
 
E __Q   _E __Q   _Q __E __Q   _bE __Q __Q   ___E ___Q   ___E ___Q   __Q   __H ï FFFF Fm6Fm6Fm6Fm6 E7 E7 E7 E7  AmAmAmAm
& Tab
¸
¸
¸
 
Tab
 
&  __
 
E __Q   __E _Q __Q   __E __Q   ___E __Q   __Q   _E _Q   _bE _nQ  Q bH   HD7 D7 D7 D7 D9D9D9D9 G7 G7 G7 G7 Ab7  Ab7 Ab7 Ab7 G7  G7 G7 G7 
& Tab
¸
¸
¸
Tab
&
 
 E Q   E Q   _bQ _En __Q _E __Q   _bQ   E Q   E Q   Q   bh ïCCCC FFFF FmFmFmFm CCCC C7 C7 C7 C7 
& Tab
¸
¸
¸
Tab
&
 
 
¸
¸
¸
Tab
&  __
 
E __Q   __E __Q   __Q   __E __Q __E __Q   __bQ   __E __Qn   __E _Q __Q   __H ï C7 C7 C7 C7 C9C9C9C9 FFFF FmFmFmFm
& Tab
¸
¸
¸
Tab
&  __
 
E _Q   E Q   Q   E #Q _E _Q   Q   __E _Q   bE nQ  q   _e __q   ___be ___nq __q C/GC/GC/GC/G D7 D7 D7 D7 G7  G7 G7 G7  CCCC G7 G7 G7 G7 CMaj7  CMaj7 CMaj7 CMaj7 
& Tab
¸
¸
¸
Tab
&
 
FmFmFmFm Bb7  Bb7 Bb7 Bb7 
& Tab
¸
¸
¸
Tab
&
 
 e bq e q nq   E bQ   E Q  q be q e q  bq   bh   ïEbEbEbEb AbAbAbAb AbmAbmAbmAbm EbEbEbEb Eb7  Eb7 Eb7 Eb7 
& Tab
¸
¸
¸
Tab
& _
 
e bq e bq Q   #E q  #e #q q en   qn   E bQ Q   Hn E   .bqAbAbAbAb BBBB B/F#B/F#B/F#B/F# F7  F7 F7 F7 Bb7  Bb7 Bb7 Bb7 
& Tab
¸
¸
¸
Tab
&
 
 bE Q   E Q   Q   E Q   bE Q   nQ bE Q   E Q   Q   H   ïEb7 Eb7 Eb7 Eb7 Eb9Eb9Eb9Eb9 AbAbAbAb AbAbAbAb Ab6Ab6Ab6Ab6
& Tab
¸
¸
¸
Tab
&
 
 bE Q  be q  bq   e q   E Q   bq   bE Q   E Q   q   bР_bРbÐРРРbРÐ6 _bE_.nQBbBbBbBb Eb/BbEb/BbEb/BbEb/Bb F7  F7 F7 F7 Bb7  Bb7 Bb7 Bb7 EbEbEbEb Bb7  Bb7 Bb7 Bb7 Bbm7  Bbm7 Bbm7 Bbm7 
& Tab
¸
¸
¸
Tab
 
&  __
 
E ___bQ __E ___Q Q   bE Q e Q   Q   E Q   _bE Q  Q   bH   ï AbAbAbAb Abm6Abm6Abm6Abm6 G7  G7 G7 G7 CmCmCmCm
& Tab
¸
¸
¸
Tab
&
 
 E Q   bE Q   bq   e q e q   bq   e q be nq _bq   ¸F7 F7 F7 F7 F9F9F9F9 Bb7  Bb7 Bb7 Bb7 G7  G7 G7 G7 
& Tab
¸
¸
¸
 
Tab
&
 
 E Q   E Q   _bQ _En __Q _E __Q   _bQ   E Q   E Q   Q   bh ïCCCC FFFF FmFmFmFm CCCC C7 C7 C7 C7 
& Tab
¸
¸
¸
Tab
&
 
 
¸
¸
¸
 
Tab
&  __
 
E __Q   __E __Q   __Q   __E __Q __E __Q   __bQ   __E __Qn   __E _Q __Q   __H ï C7 C7 C7 C7 C9C9C9C9 FFFF FmFmFmFm Fm6Fm6Fm6Fm6
& Tab
¸
¸
¸
Tab
&  __
 
E _Q   E Q   Q   E #Q _E _Q   Q   __E _Q __E _Q   Q   Ð __Ð_ÐРРÐ
 Ð Ð
 
6 E _.bQC/GC/GC/GC/G D7 D7 D7 D7 G7  G7 G7 G7  CCCC G7 G7 G7 G7 Gb7  Gb7 Gb7 Gb7 
& Tab
¸
¸
¸
Tab
&  _
 
E __Q   _E __Q   _Q __E __Q   _bE __Q __Q   ___E ___Q   ___E ___Q   __Q   __H ï FFFF Fm6Fm6Fm6Fm6 E7 E7 E7 E7  Am7 Am7 Am7 Am7 
& Tab
¸
¸
¸
 
Tab
&  __
 
E __Q   __E _Q __Q   E Q   E q   Q   E Q bE nQ  q   e q be nq __q D7 D7 D7 D7  D9D9D9D9 G7  G7 G7 G7 G9G9G9G9
& Tab
¸
¸
¸
Tab
& _Ð
3 q   q qn Ð ÐÐ
 
3 ÐРРР_Ð _Ð6 __H #q   Ï   _Ð_Ð_Ð_Ð_Ð_Ð_Ð

_Ð_Ð_Ð_Ð_Ð_Ð_Ð 7 
_qÏ C/EC/EC/EC/E EbdimEbdimEbdimEbdim Dm6Dm6Dm6Dm6 G7  G7 G7 G7  CMaj7 CMaj7 CMaj7 CMaj7  C7 C7 C7 C7 
& Tab
¸
¸
¸
Tab
& 101a end 102a
¸ bq_qn _Ð
File: SerbanNichifor_LontanoWaltz
Copyright © 2013 by Serban Nichifor (SABAM, ASCAP), IPI Name No. 46376567
LONTANO WALTZ
for Solo Clarinet, Celesta and Strings
- score in C - Serban Nichifor Lento e Lontano, Quasi Senza Tempo
Solo Cl
Solo Cl
Sax A
   
 
   
 
 
 
HOMAGE TO BENNY GOODMAN
 = 200               
File: <filename>
Copyright © 2013 by Serban Nichifor (SABAM, ASCAP), IPI Name No. 46376567
HOMAGE TO THE AMERICAN PIONEERS
for Solo Clarinet and Jazz Ensemble
- score in C -
Serban NICHIFOR: Country Song
&++ 44 d = 175 8   d d c `   d d c `   d+   d c `   c ` d d   d
 d c `
 
 
m d ` c c ` t   d d c `   d d c `   d+   d c `   c ` d d   d d+   c t
BB &++BB   d d c d.   b  d
 
 
 
[email protected] &[email protected]   d
 
m d  d b c ` t   d d c`   d d c `   d+   d c`   c ` d d   d
 d c `   d ` d
 
m d ` c c ` t   d d c `   d d c `   d+   d c `   c ` d d   d d+   c t   d  d c d.   b
DH &++DH   d
 
 
  d
m d  d
EE &++EE   b c ` t   d d c `   d d c `   d+   d c `   c ` d d   d
 d c `   d ` d
FE &++FE
 
 
 
  d
HB &++HB
Serban NICHIFOR : Little Waltz
&++ 34 d = 120 8   c `   c `+   c d c `   c `   c `+   c+   d d+   d d ` d
 
 
m C   d d d- u ` d d ` d d `
 d
 
+   d d ` d
&++ d ` d d ` d+   d ` d u ` d d ` d d
` d   u ` d d ` d+   d `  d+   d ` d d ` d d ` d.   d+ d
  d ` d
- m
C
&++   d ` d d `  d- d ` d   u ` d d ` d d `  d.   d d d-   d ` d d ` d d `  d   u `  d+   d `.   d d `.   d
&++  u ` d d ` d d ` d   d `
 
 
+C u ` d d ` d d ` d   d `+   d d `.   d d ` d d `+   d.   d `-   d d ` d
&++  u ` d+   d ` d d`  d d ` d d` d+   d ` d   d ` d d`
 d d` d   u ` d d` d+   d ` d
 
&++  u d d C
 
 
 
 
-   d d u d d d   c.   s d d u d d  d
&++ d d
 
+   u d.   d d   d d+   u d d d   c
u d `   d d
u d d d
s d d
 u d d d   d d+   u d d d   d d
 u d d d
&++  d ` d d d
 
u d
s
u d
 
 
-
 
+   u d.   d d   d d+   u d d d   c
u d `
&++ d d
u d d d
s d d
 u d d d  d d+   u d d d
&++ d d
 
+   d d r r   2   d d.   u d d+   d+   d d.   u d d d
&++ d.   d u d d d.   c-   s   d d.   u d d+   d   d.   d u d+   d d-   d d u d d.
  d   c u d `.
&++   d.   d u d d d   d d u d.   d d+ d.   d u d d d   c s   d.   d u d.   d d
&++   d d u d d d.   d.   d u d d d   d `.   d d.   d d
C   d d dC d
 
2
 
.
 
 
-   d d u d d d   c.   s d d u d d  d
&++ d d
 
+   u d.   d d   d d+   u d d d   c
u d `   d d
u d d d
s d d
 u d d d   d d+   u d d d   d d
 u d d d
&++  d ` d d d
 
u d
s
&++ d d
u d  d d   d d  u  d d  d   d d  u  d+   d d   d d  u  d+   d d
&++   d   d d C   d d   d d+
C   d   d d d d d d d d d C   d d dC   c
d+   d t 
 
File: <filename>
Copyright © 2013 by Serban Nichifor (SABAM, ASCAP), IPI Name No. 46376567
LONTANO WALTZ
for Solo Clarinet, Celesta and Strings
- score in C - Serban Nichifor Lento e Lontano, Quasi Senza Tempo
 = 60  
   = 215