Rui Ro Tren Ttck Viet Nam

download Rui Ro Tren Ttck Viet Nam

of 82

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Rui Ro Tren Ttck Viet Nam

  • 1. Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For Lp A4 K38B - KTNT Hoi Giang, evaluation only. Mc lc Trang Li ni u ... 4 Ch-ng I: L lun chung v th tr-ng chng khon, thng tin khng cn xng, la chn i nghch v ri ro o c. 8 1. Th tr-ng chng khon 8 1.1. Khi nim.. 8 1.2. Chc nng, c cu v nguyn tc hot ng ca th tr-ng chng khon 9 1.2.1. Chc nng 9 1.2.2. C cu ca th tr-ng chng khon 10 1.2.3. Cc nguyn tc hot ng ca th tr-ng chng khon... 12 1.3. Cc thnh phn tham gia th tr-ng chng khon . 13 1.3.1. T chc pht hnh .. 13 1.3.2. Nh u t-... 13 1.3.3. Cc t chc kinh doanh trn th tr-ng chng khon . 14 2. Thng tin khng cn xng. 15 2.1. Khi nim v thng tin khng cn xng 15 2.2. Cn bng th tr-ng trong iu kin khng cn xng v thng tin 19 2.2.1. Cn bng th tr-ng trong iu kin thng tin y 21 2.2.1.1. Cn bng chung 21 2.2.1.2. Cn bng ring. 23 2.2.2. Cn bng th tr-ng trong iu kin thng tin khng cn xng.. 24 2.2.2.1. Cn bng chung 25 2.2.2.2. Cn bng ring. 26 3. La chn i nghch.. 29 3.1. Khi nim... 29 3.2. S hnh thnh la chn i nghch. 29 1
  • 2. Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For Lp A4 K38B - KTNT Hoi Giang, evaluation only. 4. Ri ro o c... 32 4.1. Khi nim... 32 4.2. Nguyn nhn xut hin ri ro o c... 33 5. Tc ng ca thng tin khng cn xng, la chn i nghch v ri ro o c i vi nn kinh t .. 36 5.1. Tc ng ca thng tin khng cn xng v la chn i nghch... 36 5.2. Tc ng ca ri ro o c... 37 Ch-ng II: Vn thng tin khng cn xng, la chn i nghch v ri ro o c trn th tr-ng chng khon Vit Nam 40 1. Tnh hnh hot ng ca th tr-ng chng khon Vit Nam t khi thnh lp n nay 40 1.1. Tng quan tnh hnh hot ng ca th tr-ng chng khon Vit Nam 40 1.2. Tnh hnh hot ng ca th tr-ng chng khon trong hai nm gn y. 41 1.2.1. Th tr-ng chng khon trong nm 2002 41 1.2.2. Th tr-ng chng khon Vit Nam 10 thng u nm 2003... 44 1.2.2.1. Bi cnh th tr-ng chng khon Vit Nam u nm 2003. 44 1.2.2.2. Tnh hnh hot ng ca th tr-ng chng khon 10 thng u nm 2003.. 44 2. Nhng du hiu v thng tin khng cn xng, la chn i nghch v ri ro o c trn th tr-ng chng khon trn th tr-ng chng khon Vit Nam .. 47 2.1. Nhng hn ch trong vic cng b thng tin v qun l cng b thng tin l nguyn nhn xut hin thng tin khng cn xng... 47 2.2. Chnh lch gia gi pht hnh ln u (hoc gi pht hnh thm) vi gi giao dch th tr-ng ca chng khon. ... 51 2.3. Gi c c phiu v ch s VN-Index khng phn nh ng tnh hnh sn xut kinh doanh ca cc cng ty nim yt v thc t giao dch trn th tr-ng ... 53 2
  • 3. Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For Lp A4 K38B - KTNT Hoi Giang, evaluation only. 2.4. Nhng du hiu giao dch ni gin mt biu hin ca ri ro o c 55 3. Nhng tc ng ca vn thng tin khng cn xng, la chn i nghch v ri ro o c n hot ng ca th tr-ng chng khon Vit Nam . 59 Ch-ng III: xut ph-ng h-ng gii quyt vn thng tin khng cn xng, la chn i nghch v ri ro o c trn th tr-ng chng khon Vit Nam . 61 1. Khuyn khch thnh lp cc cng ty sn xut v bn thng tin 61 2. Tng c-ng s iu hnh ca Chnh ph lm tng thng tin trn th tr-ng chng khon . 62 3. Khuyn khch thnh lp cc trung gian ti chnh, c bit l cc qu u t- chng khon.. 63 Kt lun 65 Ph lc 1: Biu ch s c phiu ca cc cng ty nim yt trn th tr-ng chng khon Vit Nam t thi im nim yt n ngy1/12/2003.. 67 Ph lc II: Cc h s ti chnh ca cc cng ty nim yt trn Trung tm Giao dch Chng khon Thnh ph H Ch Minh 9 thng u nm 2002 75 Ph lc III: Xp hng ti chnh cc cng ty nim yt ti Trung tm Giao dch Chng khon Thnh ph H Ch Minh. 79 Danh mc ti liu tham kho. 80 3
  • 4. Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For Lp A4 K38B - KTNT Hoi Giang, evaluation only. Li ni u Trong cc giao dch ti chnh ni chung v chng khon ni ring, thng tin gi vai tr thit yu. Nhn t quan trng quyt nh quy m, hnh thc v hiu qu ca mi giao dch chnh l mc cn xng v thng tin gia cc bn lin quan. Xt trn tm v m, nu cc bn tham gia ca bt k giao dch ti chnh no trong nn kinh t u c y thng tin qu kh, hin ti v t-ng lai lin quan n giao dch th ng vn trong nn kinh t lun n -c cc d n u t- hiu qu nht. Th tr-ng ti chnh khi thc hin tt nht chc nng huy ng v phn b vn cho nn kinh t. Tnh cp thit ca ti Qu trnh Cng nghip ho - Hin i ho Vit Nam t ra mt yu cu cp thit l phi pht trin th tr-ng vn hiu qu nhm cung cp vn trung v di hn cho nn kinh t. c mt th tr-ng vn nh- th, i hi tr-c mt l phi xy dng -c mt th tr-ng chng khon vng mnh. Th tr-ng chng khon s lm tng tnh thanh khon ca cc cng c huy ng vn, t thc y th tr-ng s cp pht trin. Mt khc, th tr-ng chng khon khc phc -c ng k hn ch v khng gian, thi gian v quy m trong vic huy ng vn. Nhn thc tm quan trng , sau nhiu c gng th tr-ng chng khon Vit Nam chnh thc i vo hot ng ngy 20/7/2000, nh du b-c chuyn mnh ca th tr-ng ti chnh Vit Nam. Tuy nhin sau hn ba nm hot ng, nhng kt qu t -c ca th tr-ng chng khon Vit Nam ch-a p ng s mong mi v k vng ca c nn kinh t ni chung v gii u t- ni ring. Khi bn v thc trng ny, hu ht cc cuc hi tho, bi bo u cp n vn thng tin. C th, l nhng hn ch trong vic cng b thng tin th hin tnh khng kp thi, thiu chinh xc, khng y v ch-a thng nht v cch thc cng b thng tin. Cht l-ng thng tin cn thp l mt yu t km hm cu chng khon. 4
  • 5. Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For Lp A4 K38B - KTNT Hoi Giang, evaluation only. cng l nguyn nhn dn n la chn i nghch v ri ro o c, mt hu qu tt yu ca s khng cn xng v thng tin. th tr-ng chng khon i vo hot ng vng mnh, mt iu khng th thiu l phi hn ch ti a s bt cn xng v thng tin ca cc cuc giao dch. y l vn ang thu ht nhiu s ch v cn phi -c gii quyt mt cch ti -u. Mc ch nghin cu Sau khi tm hiu v nghin cu hc thuyt thng tin khng cn xng, la chn i nghch v ri ro o c trn mt s phn on th tr-ng ti chnh ca cc nh kinh t hc trn th gii, ti nhn thc rng gii quyt vn thng tin khng cn xng l mt yu cu thit thc v xuyn sut trong qu trnh hot ng ca th tr-ng chng khon Vit Nam. V vy, ti mnh dn tm hiu, phn tch v nh gi mc khng cn xng v thng tin, kho st thc t vn ri ro o c trn th tr-ng chng khon Vit Nam t khi hot ng n nay. Do nhng hn ch c v ch quan v khch quan nn lun vn ch h-ng vo mc tiu ch yu l pht hin v phn tch s b nhng biu hin ca ba ni dung trn. Da trn c s , mt s gii php -c xut nhm hon thin vn thng tin trn th tr-ng chng khon Vit Nam. Ti cng hy vng nhng pht hin ny x gip ch cho cc nghin cu su hn v vn thng tin khng cn xng, la chn i nghch v ri ro o c trn th tr-ng chng khon Vit Nam. i t-ng v phm vi nghin cu Lun vn cp n cc khi nim c bn nht v chng khon v th tr-ng chng khon, ng thi trnh by chi tit hc thuyt thng tin khng cn xng v cc khi nim lin quan. Nhng vn l thuyt trn s -c vn dng vo tnh hnh c th trn th tr-ng chng khon Vit Nam t khi chnh thc hot ng cho n nay (t 28/7/2000 n 31/10/2003). Tnh hnh nghin cu trong v ngoi n-c 5