Rubicon 2003 / 06

download Rubicon 2003 / 06

of 68

 • date post

  08-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  375
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Megismerhető-e a múlt?

Transcript of Rubicon 2003 / 06

 • 5/9/2018 Rubicon 2003 / 06

  1/68

 • 5/9/2018 Rubicon 2003 / 06

  2/68

  Magyar euszdzadok, Tanulmdnyol:Kosary Domokos 90. szUletesnapjara2980 FtKosdry Domokos: BeuezetesMagyarorszag tortenetenek. forrdsaibaes irodalmdba 1. Altalanos resz 1.2980 FtKosary Domokos: BeuezetesMagyarorszag tortenetenel: [orrdsaibaes irodalmaba 1. Altalanos resz 2.3980 FtKosary Domokos: A magyares europai politika torteneteb613500 FtKosdry Domokos: Kossuth Lajosa reformkorban3800 Ft

  Zeidler Miklos (szerk.): Trianon7980 FtHarmatta Janos (szerk.): 6korikeleti torteneti chrestomathia3800 FtLysias beszedei3500 FtGergely Andras (szerk.):Magyarorszag a 19. szdzadban3780 FtHegyi Dolores (szerk.}: Goriigoalldstorteneti chrestomathia2480 FtBody Zsombor - O . Kovacs [ozse](szerk.), Beuezetes atdrsadalomtortenetbe3980 FtBonis Gyorgy: Huberiseges rendiseg a k6zepkori magyarjogban3800 FtEngel Pal: Honor, udr, ispansag3980 FtKosa Laszlo: Nemesek, parasztok,polgarok 2780 Ft

  Akotetek megvasarolhatok az OSIRIS K6NYVESHAzB~ (1053 Budap,"stJ Veres Palne u. 4--6.TelJfax: 328 -0371 , 266-4999 ), es a nagyobb konyves-boltokban vagy megrendelhetdk az OSIRIS VEv6SOLCALATI IRODATOL (1133 Budapest, Vaci ut 100. Tel.: 452-0594 , 452-0595 , fax: 452-0596)www.osiriskiado.hukiado@osirismail.hubalasi@mail.daJanet.hu

  A HELIKON K IADO AJANLATAHALADAS , HANYATLAS ,HEGEMONIAKELET -KOZEP-EUROPABAN

  Al"lDREW C. JANOS

  mailto:www.osiriskiado.hukiado@osirismail.hubalasi@mail.daJanet.humailto:www.osiriskiado.hukiado@osirismail.hubalasi@mail.daJanet.hu
 • 5/9/2018 Rubicon 2003 / 06

  3/68

  ELOFIZETESI AKCIOAk i k a sze rk eszto se gne T fi ze tne k e lo e l5 Y ,Me, k edv ezm br ye sdr on k ap bat jQ km e g a R ubico nt, S Rar abbi e v {o l yam ao o l.l lt i s k e dv e zm e n ye s ani eg ys eg -c so m ag o kban le he t m e gr ende lni. M . eg r! ru le 16 1 ap a 66 . oldaJonE l o fi ze t es i d ij e g y m e : (2 o o 31 7 -m l )3 99 0 Ft~dvezmen"es tWfolyamdrak: 01998-as e v - 1"600Ft.. 1999-ese v - 1900 Ft 2000-es e v - 2500 Fto 2001-es iv- 3000 F t 2 002-e s iv - 3000 F t.Meg megvasarolhatd peldanyok:911 / 19 8 1 29 g n ~--~~=7==~~~~--~~~~~~9814,..598/6981798J8;""""=-"'-'-~=~~~~-=C:-:---=~:=-!~~ J98/9-10'99/1~299/399/4

  99/899/9-10'2000/1-2200013 A z A r p l i d - h a z -- ua : 348Ft2000/4 I N!I! e u r O J 1 a i 4 i n a s z t i a k u-a: 34 8 F t200015 Hadaku~an ~a: 3 48 F t2000/6 Ki v o l t K a d a r ? Lra: 34 8 F t2000/7-8 K a d a r - e l e t i i t Lra:488 F t2000/9 M a g y a r o ~ Z a g 2 ~ban Lra: 3 48 F tV : a l l a s o k v i l a g a000110'200111-2 Ki v o l t Horth M i k l o s ?r ij n e .i e lm i k i t e r o . 1945-1990'001/3200114-5 K o m m u n i z m u s o k C v s Z a z a d a2 0 0 1 1 6 N O k a t ii r tC n e l e m b e i i lra: 399 Ft2 0 0 1 1 7 S z e n t I s t v a n e s k o r t a r s a i lra: 3 99 F t2 0 0 1 1 8 - 9 Trianon lra: 5 99 F t2001110 -200211 20. ,Wadi mitoszok lra: 5 99 F t2 0 0 2 1 2 D a i i a s i d O k ~a: 399Ft200213 Ahata l ~a: 399Ft2 0 0 2 1 4 - 5 Pl i r tok lra: 599Ft1 1 ) I J 2 I 6 - 7 AVO -A VH -D II H I. e ka : 599Ft200218 K o s s u t h - e m l e k s z a m ka : 399Ft200219-10 Maltai r e n d s z e r . A r a: 599F t. 1 0 0 1 1 1 1 - 1 2 1 9 5 6 llra: 3 99 F t200311-2 M a av ar b o r - h o r tO r tC n e le m - lra: 699Ft2003/3-4 Uj v i l a & r e n d ~~699Ft2 O O J / 5 K i t a l a l t k o z e o k o r ? ka : 44 8 F tEszam unk aN EM ZE TI K U LT O RA D s A LA Pe s azOKTATAsI MlNISzrtRlUMt : i i o o g _ a t : i s a v a l kesziilt.

  ROMS IC S IGNA cA tortenesz mes t e r s e ge

  4 A to rt en esz m e ste rs eg e .6 A z a nt ik h a gy om a n y(L u ki an osz : H o gy an k ell t ort en elm e t i rn i?)9 A koz epkori kereszteny tortenetiras(S z en t A g os to n: I st en varosarol, Otodik Konyv)12 A ren esz an sz es a reform a cio(L o re nz o Va ll a: E rt ek ez es K o ns ta nt in all i tolagosadomanyozasi okiratanak meghamisitasarol,Jean M a billon : L ibroru m d e re d iplo m aticasupplementum)

  17 A felvilagosodas(Vo lt ai re : T anacsok eg y ujsagironak.A tortenelemrol. Vo lt ai re : L ev el J ea n B a pt is teDubos apatnak)22 A nem et id ealizm us(W i lh elm v on H um b old t: A ro rt en eti ro fe la da ta ro l)

  26 A poz i ti vi zmu s(H e nry T ho m as B uckle: A civilizacio torteneteAngliaban]29 A r om a n ti ka(T h om a s B ab in gto n M a ca ula y: Tortenelem)32 A h i st or iz m u s(L eo pold vo n R an ke: E ld sz o, L eo pold v on R ank e:Hogyan ertendo a tortenelmi haladas gondolata)35 A m arxizm us(Jean jaures: Bevezetes a s zoci a li s ta tortenelembe)38 A tortenetiras m i nt a ka dem i ai d isz cip li na4 0 S za ko so da s e s s zi nt et iz al as a 20 . szazadban4 7 A r no ld J . T oy nb ee : T or te ne lem fe lfo ga som50 Fernand B rau del: A F old koz i-tenger esa mediterran vilag II. Fulop koraban5 3 A z u j sz az ad ki isz oben . A nton io P oli to besz elg eteseE ric H obsbaw m -m al. E ric H obsbaw m : M i tk osz on h et nek a t or te ne sz ek K arl M a rx nak ?E ri c H o bsb awm : F ejld d ot t-e a to rt en et ir as ?

  5 6 Is m ere te lm e let i v it ak : re la ti viz m u s, m a rx iz m u s,n eo po zi ti vi zm u s (C h ar le s A . B ea rd : A : z a n em e salo rn . K arl R . P opper: A to rteneti ras es a tor ten eleme r t e lme)6 3 P osz tm o d em i sm e re te lm e le t e s t ort en et ir as(S im o n S ch am a: Polgarok, A fr an ci a f or ra d al omkronikaja)

  RUBICON I ()IUJ:MI \11 H)[)clIRAT' \IEC,JFLENIK EVE:\[I TtZ SZA .\I' XIV. EVFOLL\\1132.SZA\1Foszerkesz to: Szerkesz tdseg: Csorba Laszlo, H erm ann Robert, M ezey Barna, Nyom as: VESZPlffiMlllill'lYOMDART Felel6svezeto:ErdosRacz Arpad Nem eth Gyiirgy, Poor Janos, Rainer M . Janos Andras vezerigazgato e Ter je sz t i a H i r ke r R t . e s az NHSzerkesz tobizottsag: Olvasoszerkesz td ; Potencsik Erika Rt.. Elofizetheto a RUBICON-HAl Bt-nel (csekk-B acskai V era, K atu s L asz lo, K epsz erkesz to: B asics B eatrix, Jalsovsz ky K a t a l i n , Maret sz im lasz am : B u dapest Bank R t., 10102237-77185300-Litvan Gyiirgy, Ormos M ana, M iklos, Sandor Tibor 00000001), v alam int Budapesten a Magyar Posta R t.Orosz Istvan, Petneki A ron, Foro: Gottl Egon Level- es H irlapuzletagi Igazgat6sagin (X II!., Lehel u.

  f-R _o _m _ s_ ic s_ I; :.g n_ ii _c ..L _T _e r_ ve _z o_N_ze...,.rk_es_zt_o_:_z_ei z_e_l_a_ la_ zs --l110/A , levelcim : LH I, B udapest 1900), illetve keriiletiKiad ja a Rub icon-Has Bt, . Felelosk iad6: Racz Arpad . A szerkesz tosegcfme:1161 Budapest , Sandor u. 60. i igyfelszolgalat i rodaiban,v idekena pos tah ivatalokban.Tel.: 403-5477 es 402-1848 (d e. 10 ora U lan) . F ax: 402-1849 . e-m ail: rubicon@ mail.datanet.hu HU I SSN0865- 6347

  3

  mailto:rubicon@mail.datanet.humailto:rubicon@mail.datanet.hu
 • 5/9/2018 Rubicon 2003 / 06

  4/68

 • 5/9/2018 Rubicon 2003 / 06

  5/68

 • 5/9/2018 Rubicon 2003 / 06

  6/68

  o BQ_VR.

  z e ur 6p ai t or te ne ti ra s g yo ke re i a z a nt ik g or og k uln ir di gnyiilnak v is sz a. B ar a rm i l t e semenye i rd l j6val korabbi

  i dd kb ol i s r en de lk ez u nk i ro tt e m le ke kk el, a n eg y-o te ze r e vv eleze l6 t ti egy ip tom i e s m e z o po tam i ai f el je gy z es ek - sfrfel i ratok,k ir aly li st ak , c sa ta le ir aso k, i iz le ti sz am a d aso k s tb . - m e g n em ,va gy aligte kinth et6k a rm i l t m ai ertelernben vett interprets-c i6 in ak . E z ek inkabb a tortenesz forrasai. N em tartoznak at or te ne ti ra s fo ga lo m ko re be a z i st en ek e re de te ve l, c se le ke de -t ei ve l e s e gy m as ho z v al6 v isz on ya va l fo gla lk oz 6 - n ag yr es ztid 6tle n - m i tosz ok se m . A gond olkod as olya n katego ria in aka z a lka lm a za sa, a m elyek a z eg ysz en i a da trog zi test, i lle tv e amerd misz t i kumo t tortenetirassa avatjik - ter es id 6, ok eso ko za t, j6 es rossz, szuksegszeni es v el et le n - , a g or og v ar os-allamokban valt altalanossa a Kr. e. 7-5. evszazadban.Ug ya ne rr e a z i d 6r e sziint m eg az adatrogzitok nevtelensege is ,e s v alt a z Ira s s zem ely es se .B ar Hom e r o s z h oseinek a cselek ed etei m e g id 6tlene k, s a z

  e sem en ye k t erb eli k oo rd in at ai i s b iz on yt ala no k, a K r. e . 8 . e v-s za za db an e lt Hesziodosz m a r korsz akokra osz totta az em be-r is eg t or te ne te t, e s e nn ek men et er ol v el em e n yt a lk ot ot t. A rm i lte sz er in t a z ara nykorra l kez dod ott, am i kor az em b ere k m e g is-6

 • 5/9/2018 Rubicon 2003 / 06

  7/68

  m int a tortenelemirasnak. O ttto ke le te s a sz aba dsa g, s c su pa naz az egy sz abaly van, am i a kol-t on ek t et sz ik . H a ihletensegeben,a M u z sa IC t6 1 m e gsz allo tt an u gyakarja, akar szar r ryas lovakatfogh at szekerbe, s a viz sz inenv agy v ir ag ok szirman hajthatjao ket, nem irig yli tor e senki. [ ... ]H a az onban az ilyesfajta hfzel-g es b ef er ko zi k a t or te ne ti ra sb a,m i m as lesz beld le, m i n t proza-ba n i r t k o lt e sz e t , mely elvesztet -te zengeset, s a ri tm us h ijan m egjobban kiu tk oz ik beld le a talp-n ya la s? B iz on y n ag y, .s 6t 6 ri asih i ba , h a a to rt en er u as tn em tud-ju k megku lonboz r e rn i a kol te-szett61, s bel ev is sz i ik amann akk el le ke it :a k it al al t mese t , a rna-g asz talast es az ez zel j : i ro . tu lza-sok at . O lyan ez , m int ha egy tag-baszakadt , tolgyfatestf atletatp on gy ola ba d u gn an k, s n iz zsa l,piiderral m eg a hetairak tobbis z e revel k ennenk be arcat - H e-rakleszre, m i l yen n ev et se ge ss etenne, hogy megszegyenitene eza k ikes z i tes !N em akarom ez zel az t monda-ni, h ogy a d i cs er emek egya lt al ann in es en h e ly e e gy t or te ne lr ni rm i-ben, am m egfeleld alkalom m ales mer t ekke l k el l a lk alma z ni ,h ogy a kesdbbi olvasok ne tit -k oz z en ek m e g r ajt a. E gy al ta la n,a z u to .k or i te le te he z k ell i ga zo d-n i, a m i nt k is se a lab