Rph Model Assure

download Rph Model Assure

of 27

Transcript of Rph Model Assure

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  1/27

  RPH MODEL ASSURE

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BERDASARKAN MODEL

  ASSURE

  MODEL A.S.S.U.R.E.

  Analisa (Analysis)

  Bilangan pelajar : 30 orang (11 L, 19 P)

  Tahun : 5 Ibnu Sina

  Umur : 11 tahun

  Kesihatan pelajar : semua sihat

  Penyataan Objektif (State objective)

  : Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :

  1) Murid-murid dapat menyatakan pengertian tayamum.

  2)Murid-murid mampu menjelaskan rukun-rukun dan cara-cara bertayamum.

  3) Murid-murid dapat menerangkan sebab-sebab mengharuskan tayamum.

  Pemilihan Kaedah dan Bahan Media (Select Method / Media),

  BBM : Buku teks, video, muzik, potongan gambar (puzzle), kuiz bestari melalui perisian

  Who Wants To Be a Millionaire, slaid (power point), komputer riba dan LCD.

  KAEDAH PENGAJARAN : Kemahiran Berfikir, Konstruktivisme, dan ICT.

  Kemahiran berfikir :

  1) Banding beza : Mengkelaskan antara rukun-rukun dan cara-cara bertayamum.

  2) Menjana idea : Menyenaraikan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum.

  Penggunaan (Utilize),

  Rujuk RPH pada set induksi, langkah 2, dan langkah 3.

  Penyertaan pelajar (Required Participation),

  Rujuk RPH - secara keseluruhannya melibatkan penyertaan pelajar..

  Penilaian (Evaluation)

  Rujuk RPH langkah 2, langkah 3 dan penutup berdasarkan kuiz bestari.

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR

  Mata pelajaran : Pendidikan Islam

  Kelas : 5 Ibn Sina

  Tarikh : 25 September 2012

  Masa : 8.10 a.m9.10 a.m

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  2/27

  Bilangan murid : 30 orang

  Bidang : Ibadah

  Tajuk : Tayamum

  Pengetahuan sedia ada :

  1) Sebahagian murid pernah mendengar perkataan tayamum.

  2) Sebahagian murid pernah melihat orang bertayamum.

  Hasil pembelajaran :

  1) Murid-murid dapat menyatakan pengertian tayamum.

  2) Murid-murid mampu menjelaskan rukun-rukun dan cara-cara bertayamum.

  3) Murid-murid dapat menerangkan sebab-sebab mengharuskan tayamum.

  Kemahiran berfikir :

  1) Banding beza : Mengkelaskan antara rukun-rukun dan cara-cara

  bertayamum.

  2) Menjana idea : Menyenaraikan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum.

  Penerapan nilai : Bekerjasama, yakin dan berani.Alat bantu mengajar :

  1) Komputer riba

  2) LCD

  3) Slaid/power point

  4) Potongan gambar/puzzle

  5) Video

  6) Muzik

  Strategi pengajaran dan pembelajaran :

  LANGKAH

  MASA

  ISI PELAJARAN

  AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARAN

  CATATAN

  ALATAN

  Pendahuluan

  (3 minit)

  Bacaan doa sebelumbelajar oleh murid-murid.

  Guru meminta murid-

  murid membaca doa

  secara kuat dengan

  lancar dan betul.

  Set induksi

  (4 minit)

  -Apakah ibadah yang

  memerlukan debu tanah

  yang suci apabila

  ketiadaan air?

  - Guru membahagikan

  kelas dalam 3 kumpulan.

  Setiap kumpulan akan

  diedarkan dengan

  - Gambar

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  3/27

  gambar yang berbeza

  tetapi mempunyai

  persamaan tentang

  bahan utama yang

  digunakan, iaitu air.

  - Apakah bahan utama

  yang digunakan dalam

  gambar?

  - Murid akan menulis di

  atas gambar yang

  diedarkan apakah bahan

  utamanya.

  - Guru mengaitkan

  jawapan murid dengan

  tajuk yang bakaldipelajari.

  Langkah 1

  (11 minit)

  Pengertian tayamum:

  tayamum ialah menyapu

  debu tanah yang suci

  kemuka dan kedua-dua

  tangan hingga ke siku

  dengan beberapa syarat

  disertai dengan niat.

  - Guru meminta 4 orang

  murid untuk melakonkan

  situasi dialog seperti

  dalam buku teks. (Rujuk

  jilid 2/ halaman 26/ teks

  1)

  -Power point akan

  dtayangkan dalam masa

  yang sama.

  Nilai:

  - Kerjasama

  antara murid

  - Berkeyakinan

  tampil ke

  hadapan kelas.

  Alat Bantu

  Mengajar (ABM):

  - Komputer riba

  dan LCD

  - Slaid power

  point

  Langkah 2

  (17 minit)

  Rukun-rukun

  tayamum :

  - Niat

  - Menyapu debu

  tanah ke muka.- Menyapu debu

  tanah ke dua-dua

  belah tangan hingga

  ke siku.

  - Tertib.

  - Guru akan

  menayangkan klip video

  yang telah disediakan.

  - Guru akan meminta

  murid menjawab soalanyang telah disediakan

  dalam paparan power

  point. Guru akan

  memanggil 5 orang

  murid untuk menjawab

  soalan.

  ABM :

  - Klip video

  -Slaid power

  point.

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  4/27

  Cara-cara

  bertayamum.

  Langkah 3

  (17 minit)

  Sebab-sebab diharuskan

  bertayamum :

  - Ketiadaan air.

  - Cuaca yang terlalu

  sejuk.

  - Sakit yang tidak boleh

  terkena air.

  - Dalam kumpulan yang

  sama guru memberikan

  murid-murid sebuahuncang beg yang telah

  dimasukkan kepingan

  gambar/ puzzle.

  - Masa murid perlu

  menyelesaikan puzzle

  tersebut bermula apabila

  guru memainkan lagu

  dan perlu selesai

  sebelum lagu tamat.

  - Murid perlumenampalkan puzzle

  tersebut di hadapan

  kelas dan memilih situasi

  jawapan yang betul

  berdasarkan gambar.

  - Guru mengaitkan

  puzzle dengan isi

  pelajaran, iaitu keadaan

  yang mengharuskan

  bertayamum.

  Nilai:

  - Bekerjasama

  - Yakin danberani

  ABM:

  - Beg uncang

  puzzle

  - Muzik

  Penutup

  (8 minit)

  Penilaian dan rumusan

  terhadap apa yang telah

  dipelajari (hasil

  pembelajaran) pada hari

  ini.

  - Guru akan membuat

  kesimpulan bermula dari

  awal isi pembelajaran

  dan memilih murid

  secara rawak untuk

  disoal.

  Posted 10th October 2012Interaksi 9: Model ASSURE dalam membina RPHDocument Transcript

  1. Interaksi 9:Soalan:Menggunakan bahan pembelajaran dari Eduwebs TV, sediakanRancangan Pengajaran Harianmenggunakan model ASSURE.Jawapan:Model ASSUREadalah berfokuskan kepada inisiatif instruktor menggunakan media danteknologi di dalamkelas. Model ASSURE menyediakan rangka kerja perancangan yang sesuaidengan mediadan teknologi yang sentiasa berubah dalam persekitaran pengajaran danpembelajaran.Model ASSURE juga boleh digunakan dalam menyediakan rancanganpengajaran sertauntuk mempertingkatkan pengajaran dan pembelajaran. Sesuai bagipersekitarankonstruktivis dimana pelajar diperlukan untuk berinteraksi aktif

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  5/27

  denganpersekitarannya.Terdapat 6 elemen yang terkandung dalam model ASSURE, iaitu:1.Kenal pasti pelajar (Analyze learners) Elemen yang pertama memerlukan para guru untukmengenalpasti dan menganalisa pelajar yang akan terlibat di dalam pengajaran danpembelajaran. Terdapat beberapa perkara yg perlu diketahui dan dititikberatkan. Antaranyaadalah ciri-ciri am seperti gred, umur, bangsa, jantina, masalah mental, fizikal, emosionalatau sosial yang hadir, tahap sosio ekonomi dan sebagainya. Seterusnya, adalah dengan

  mengenalpasti kebolehan spesifik yang mana merangkumi pengetahuan sedia ada,kemahiran dan sikap. Ini termasuk pengenalpastian terhadap gaya pembelajaran. Sebagaicontoh, verbal, logikal, visual, muzikal. Anatra ain yang dititikberatkan adalah dari aspekmotivasi yang mana mencakupi persoalan mengapa pelajar perlu mengikuti kelas tersebut.2.Menyatakan objektif pengajaran (State standards and objectives) Objektif adalah hasilpembelajaran yang telah ditetapkan. Objektif mestilah jelas dan spesifik serta boleh diukur.Kejelasan penting untuk mewujudkan jangkaan pelajar (learner expectations) terhadappelajaran yang bakal diterima dan dipelajari di samping menentukan kriteria media danteknologi yang akan digunakan. Objektif boleh

  2. dibina oleh instruktor ataupun diadaptasi daripada sumber sokongan. Panduan bagimenyediakan objektif pembelajaran adalah dengan meniliti aspek yang berikut seperti: a.Audience (Pelajar) b. Behaviour to demonstrate (Perlakuan yang sepatutnya ditunjukkanselepas pembelajaran dilalui) c. Conditions (Keadaan yang diperlukan untuk menunjukkan

  perlakuan tersebut) d. Degree of proficiency or accuracy (Sejauh mana pelajar menguasaikemahiran.) Contohnya: Pelajar Tahun 4 (Audience) dapat menamakan 5 (Degree) haiwankarnivor (Behaviours) daripada senarai binatang yang diberikan (Conditions). elepasmembuat penilaian daripada segi kemahiran, kesediaan dan gaya pembelajaran pelajar dansetelah objektif dirangka, barulah pemilihan media yang sesuai dengan pembelajarantersebut dilakukan.3. Memilih strategi, teknologi, media dan bahan yang ingin digunakan(Selectstrategies, technology, media and materials) Elemen ketiga yang digariskan dalammodel ASSURE adalah mengenal pasti lokasi pengajaran dan pembelajaran. Keduanyadengan mengenalpasti lokasi instruktor. Seterusnya, proses pengajaran dan pembelajaranakan disokong oleh pemilihan media yang sesuai. Maka, ianya akan menolongmempertingkatkan lagi pencapaian pelajar dalam menguasai pelajaran yang telahdisampaikan oleh guru tersebut. Beberapa soalan yang boleh diambil kira ketika membuat

  pemilihan media, bahan dan cara penyampaian adalah seperti: - Berpandukan objektif,apakah metodologi yangsesuai bagi penyampaian maklumat? - Bolehkah ianya dijalankansecara kendiri atau perlukan arahan tambahan? - Perlukah ianya diselesaikan di dalamkelas? - Apakah jenis media yang diperlukan? - Adakah pelajar mempunyai akses terhadapmediatersebut?

  3. - Bolehkah instruktor menggunakan media sedia ada? - Perlukah instruktor membuatmodifikasi terhadapmedia sedia ada tersebut? - Perlukah instruktor membentuk mediasendiri?4. Menggunakan teknologi, media dan bahan pengajaran (Utilize technology,mediaand materials) Selepas pemilihan dibuat, media dan bahan tersebut mestilahdigunakan. Sebelum menggunakan media tersebut, hendaklah dibuat tayangan terlebihdahulu untuk memastikan bahawa semuanya akan berjalan lancar. Jalankan kajian rintisbagi memastikan kesesuaian media dan bahan tersebut. Di samping itu, membuatperubahan dan pembaikan jika perlu. Heinich (2002) mencadangkan prinsip 5P di dalam

  fasa ini iaitu: - Preview(sebelum menggunakan bahan tersebut) - Prepare TheMaterials(mengikut urutan tertentu) - Prepare the Environment - Prepare the Learners -Provide the Learning Experience Pastikan instruktor mempunyai pelan sokongan sekiranyaterdapat masalah dari segi penggunaan media serta bahan.5. Meminta penglibatan pelajar(Require learners participation) Kajian telah menunjukkan bahawa penglibatan yang aktifakan meningkatkan pencapaian pelajar di samping membuka lebih ruang untuk kejayaanserta kepuasan pelajar. Asas bagi pembelajaran konstruktivis adalah pelajar menimba ilmupengetahuan melalui interaksi aktif dengan persekitaran pembelajaran mereka. Penglibatan

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  6/27

  termasuklah perbincangan, pembelajaran kumpulan-kumpulan kecil, ujian serta penilaian.Instruktor

  4. seharusnya menyediakan peluang yang cukup kepada pelajar untuk memanipulasikanserta berinteraksi dengan dengan seoptimumnya di dalam persekitaran pembelajarantersebut. Instruktor juga perlu menyediakan aktiviti-aktiviti lanjutan selepas pembelajarandijalankan.6. Menilai dan mengulang kaji (Evaluate and revise) Di dalam fasa terakhir ini,

  adalah penting bagi instruktor untuk membuat penilaian ke atas keberkesanan instruksi.Penilaian yang dibuat berkemungkinan akan menunjukkan pelajar tidak mencapai matlamatpembelajaran yangsepatutnya. Penilaian boleh dilakukan di dalam beberapa bentuk samaada tidak formal atau formal seperti melalui perbincangan, temubual dan tinjauan. Data yangdidapati daripada penilaian tersebut dapat membantu di dalam langkah penambahbaikanatau modifikasi yang akan dilakukan. Beberapa soalan yang boleh diambil kira di dalampenilaian adalah seperti: a. Adakah kemahiran / konsep dapat dipersembahkan? b. Adakahpelajar mencapai objektif yang ditentukan? c. Apakah sikap pelajar terhadap persekitarantersebut? d. Adakah bahan dan sumber berkesan? Jika matlamat pembelajaran tidak dapatdicapai, intruktor perlulah mencuba untuk mengenal pasti puncanya. Apabila pencapaiantidak memuaskan, fikirkan kebarangkalian bahawa masalah dan kelemahan datangnya darikursus atau kandungan yang tidak dirancang dengan baik dan bukannya dari kelemahanpelajar. Seseorang instruktor itu bukanlah instruktor yang tidak berkesan jika proses

  pengajaran dan pembelajarannya tidak berjaya tetapi seorang instruktor tersebut adalahtidak berkesan jika beliau tidak membuat refleksi serta penambahbaikan ke atas pengajarandan pembelajaran yang telah dijalankan. Contoh Rancangan Pengajian Harian yang dibinamenggunakan model ASSURE:

  5. RPH PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIANPENDIDIKAN KESIHATAN Mata Pelajaran : Pendidikan Kesihatan Tunjang : Kesihatan diridan keluarga Tajuk : Kesihatan diri Sub Tajuk : Penyakit tidak berjangkit Tarikh : 13September 2010 Masa : 7.308.30 pagi Tahun : 5 Bijak Bilangan murid : 20orangOBJEKTIFPada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat Kognitif : 1)Menyenaraikan 5 jenis penyakit tidak berjangkit. 2) Menyatakan cara-cara pencegahanpenyakit tidak berjangkit. Afektif : 1) Bekerjasama dan bantu-membantu antara satu samalain, 2) Bertanggungjawab dan dapat membina keyakinan diri.Pengalaman sedia ada :

  Murid-murid pernah terbaca poster tentang penyakit tidak berjangkit di sekolah danhospital.Penerapan Nilai : Bekerjasama, berdisiplin dan berkeyakinanBahan bantu mengajar: 1) Kertas mahjong 2) Marker pen 3) Gambar 4) Bahan bacaan, buku teks

  6. Penggabungjalinan : Pendidikan Sivik- Sayangi DiriBAHAGIAN/ AKTIVITI FOKUSPEMBELAJARAN STRATEGI DAN P&P/ ABM MASA ORGANISASISet Induksi PengenalanGuru membuat lakonan yang 1. Guru kemudian mengadakan kepada maksud berkaitandengan isu stres dan sesi soal jawab:( 5 minit) penyakit tidak pada masa yang sama guruberjangkit dalam meminta murid mengenalpasti a) Meminta murid kenalpasti bentuk teka-teki apa yang dapat dilihat dan mereka fahami dari hasil kejadian yang berlaku. lakonan gurutersebut. b) Punca kejadian itu berlaku. 2. Guru masuk ke dalam kelas sambil menghempasbuku ke meja. 3. Guru membuat aksi lakonan meluahkan rasa tertekan akibat dari kerjasekolah yang bertimbun-timbun dan tarikh peperiksaan yang semakin dekat. 4. Lakonan, ,kemahiran mencari maklumat, kemahiran mencatat. Guru menayangkan jenis-jenisLangkah

  1 Mengenali jenis Guru menerangkan kepada penyakit tidak berjangkit dengan -jenispenyakit murid maksud penyakit tidak Microsoft Powerpoint.(5 minit) tidak berjangkitberjangkit. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan.Langkah 2 Mengaitkan kesanGuru mengarahkan murid Hasil perbincangan harus dalam konflik dan stres membuatperbincangan bentuk peta minda.(5 minit) terhadap mengikut kumpulan. kesihatan. 2kumpulan membincangkan 3 punca/ sebab stres.

  7. 2 kumpulan lain membincangkan 3 cara bagaimana untuk mencegah dan merawati stres.KBKK, menjana idea, menyenaraikan.Langkah 3 Pembentangan Murid-murid membuatGuru memberi panduan dan kumpulan. pembentangan ringkas hasil tunjuk ajar kepada

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  7/27

  murid-murid( 10 minit) dari perbincangan semasa sesi pembentangan dan berkumpulan.mengaitkan dengan isu-isu semasa. Penerapan nilai- Berkeyakinan, bekerjasama.RumusanSesi refleksi. Guru membuat ulasan di akhir Guru akan merumuskan dandan Penilaianperbincangan kelas. menerangkan tentang kesan konflik dan stres terhadap(5 minit)kesihatan dan cara-cara untuk mengatasinya kepada murid- murid

  Teknologi Pengajaran ( Model ASSURE )Senarai Kandungan Muka Surat

  1.0 Pengenalan ... 3

  2.0 Prinsip Teknologi Pengajaran .. 3

  3.0 Reka Bentuk Pengajaran .. 4

  4.0 Media Pengajaran . 10

  5.0 Model ASSURE ... 12

  5.1 Analisis Pelajar 135.2 Nyatakan Objektif / Hasil Pembelajaran . 155.3 Pemilihan Kaedah Media dan Bahan Sumber . 175.4 Gunakan Media dan Bahan Sumber 185.5 Libatkan Pelajar dalam Pembelajaran . 195.6 Nilai dan Semak Semula .. 20

  6.0 Penutup . 21

  7.0 Rujukan . 22

  8.0 Lampiran 23

  1.0 Pengenalan.

  Berdasarkan tajuk tugasan yang perlu dibincangkan merujuk kepada mata pelajaran TeknologiPengajaran yang telah dipelajari, perkara yang perlu dikupas terlebih dahulu bagi memahamidengan sejelas-jelasnya konsep sebenar, sebelum penerangan terperinci dilakukan ialah berkenaan

  dengan prinsip teknologi pengajaran dan media pengajaran, pemilihan media serta penghasilannya.Huraian yang dibuat adalah merujuk kepada beberapa sumber bahan rujukan yang dikenalpastidapat membantu penghasilan media pengajaran yang lebih baik dan berkualiti serta berkesankepada pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

  2.0 Prinsip Teknologi Pengajaran.

  2.1 Apakah domain yang terkandung dalam bidang teknologi pengajaran? Yusup Hashim (1998).

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  8/27

  Mengikut Seels dan Richey (1994), teknologi pengajaran mencakupi lima domain utama yangmenjadi asas dan struktur kepada bidang teknologi pengajaran. Lima domain yang dimaksudkanadalah:

  2.2 Apakah kesan teknologi pengajaran terhadap kurikulum dan pengajaran? Yusup Hashim(1998).

  Teknologi pengajaran mempunyai kesan yang signifikan terhadap struktur pendidikan terutamakurikulum dan pengajaran. Mengikut AECT (1979), kesan teknologi pengajaran boleh diperhatikanmelalui tiga cara iaitu:

  i. Teknologi pengajaran mengubah peringkat membuat keputusan.ii. Teknologi pengajaran membentuk empat jenis pola pengajaran iaitu:1) Hubungan antara guru dengan pelajar2) Guru dengan bahan pandang dengar3) Guru dengan sistem pengajaran dan media4) Media pengajaran sahaja (tiada peranan guru)iii. Teknologi pengajaran mengubahkan sistem atau pendekatan pendidikan.iv. Teknologi pengajaran juga boleh mengubah cara pengajaran dirancang dan disusun.

  3.0 Reka Bentuk Pengajaran.

  Reka bentuk pengajaran dan pembinaan bahan adalah merupakan satu disiplin khusus danmengikut Richey (1986) dan Reigeluth (1983) reka bentuk pengajaran harus dianggap sebagai sainspengajaran.

  Yusup Hashim (1998), berdasarkan kepada pengalamannya; terdapat dua keadaan atau situasidimana masih terdapat guru yang masih keliru atau kurang jelas tentang reka bentuk pengajarankerana komponen-komponen pengajaran yang terdapat dalam reka bentuk pengajaran tidak dapatdilaksanakan sepenuhnya oleh guru. Situasi yang dimaksudkan oleh beliau ialah:i. Semasa pengajaran dilakukan, ada di antara mereka yang mengajar tidak mengikut objektif

  pembelajaran yang harus dicapai oleh pelajar selepas tamat pengajaran, danii. Ada pula yang memberi ujian tanpa berlandaskan kepada objektif pembelajaran.

  Noriati A.Rashid (2009), dalam bukunya yang diambil dari Yusup Hashim (1998) menyatakan,konsep reka bentuk pengajaran dapat dikategorikan kepada tiga reka bentuk pengajaran sebagaisatu:

  i. PROSES ( Briggs, 1977 )ii. DISIPLIN ( Duffy dan Jonasen, 1991 )iii. SAINS ( Richey, 1986 )

  3.1 Apakah reka bentuk pengajaran dan pengembangan/pembinaan pengajaran? Yusup Hashim(1998).

  Teori / Pendapat / Maksud /Fungsi Reka Bentuk Pengajaran Pengembangan/PembinaanYusup Hashim (1998) Suatu proses untuk membina bahan pengajaran seperti modul bercetak,video pengajaran, perisian komputer pengajaran dan sebagainya.Apabila membina bahan ia melibatkan proses reka bentuk pengajaran dan proses pengembanganpengajaran.

  Seels dan Richey (1994) Proses menyatakan spesifikasi syarat untuk belajar yang mencakupiaktiviti reka bentuk:

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  9/27

  1. SISTEM pengajaran2. MESEJ3. STRATEGI pengajaran4. ciri-ciri PELAJARProses menggunakan spesifikasi reka bentuk untuk membina bahan teknologi cetak, teknologipandang dengar, teknologi berasaskan komputer, dan teknologi bersepadu.

  AECT (1977)membandingkan yang mana lebih besar di antara reka bentuk pengajaran dan pengembanganpengajaran.Reka bentuk pengajaran adalah lebih kecil daripada pengembangan pengajaran kerana reka bentukpengajaran adalah salah satu daripada beberapa peringkat reka bentuk dalam pembinaan ataupengembangan pengajaran.

  Satu cara sistematik untuk mereka bentuk, membina, menilai dan menggunakan seluruh sistempengajaran.Kemp (1989)Elemen yang digunakan untuk reka bentuk pengajaran boleh juga digunakan untuk pengembanganatau membina bahan pengajaran. Ini menunjukkan tiada perbezaan di antara reka bentukpengajaran dan pengembangan pengajaran.

  Reigeluth (1983)Satu disiplin memberi kepentingan kepada kefahaman, peningkatan dan aplikasi kaedah-kaedahpengajaran. Menumpukan kepada pernyataan kaedah-kaedah pengajaran iaitu menetapkanspesifikasi dan kriteria yang diperlukan untuk meningkatkan proses pengajaran ke tahap yangdiharapkan.

  Memberi kepentingan kepada kefahaman, peningkatan dan aplikasi kaedah-kaedah untukmembina pengajaran. Menumpukan kepada cara-cara membina pengajaran yang akanmenunjukkan langkah atau prosedur untuk membina atau menghasilkan bahan pengajaran atauseluruh sistem pengajaran.Gustafon (1991)Suatu cara sistematik mereka bentuk, membina, menilai, dan menggunakan seluruh proses

  pengajaran.Aktiviti-aktiviti pengeluaran bahan.

  3.2 Model Reka Bentuk Pengajaran

  Menurut Yusup Hashim (1998), terdapat banyak model reka bentuk pengajaran dan kebanyakanmodel yang digunakan mempunyai elemen yang sama.

  Di dalam kajian tugasan taksiran atau kerja kursus pendek ini tumpuan utama yang diambil kiradalam menentukan pemilihan media yang berkesan ialah dengan merujuk kepada model yangberorientasikan bilik darjah memandangkan tugas guru adalah sebagai pelaksana sistem. Oleh yangdemikian, guru tidak perlu merancang dan menggubal kurikulum, tetapi perlu memilih media ataubahan sumber yang sesuai untuk melaksanakan kurikulum tersebut.

  Antara beberapa contoh model reka bentuk pengajaran yang berorientasikan bilik darjah ialah modelGerlach dan Ely (1980), model ASSURE (1996), model Kemp (1985), dan model Dick dan Reiser(1989).

  Hasil kajian dan analisa yang dibuat mendapati bahawa model ASSURE (1996) yang dikemukakanoleh Heinich et al. (1982) merupakan model yang paling sesuai digunakan untuk merancangpengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah. Semua guru dapat memanfaatkan dan menggunakanmodel ini untuk merancang pengajaran-pembelajaran yang efektif. Berikut adalah perbezaan

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  10/27

  maksud dan konsep bagi menerangkan reka bentuk pengajaran dalam bilik darjah berdasarkanbeberapa model yang tersebut :Model ASSURE (1996) Model ADDIE Model Dick dan Reiser (1989)Terdapat 6 langkah iaitu:1. A - Analyse Leaner (analisis ciri pelajar)2. SState Objectives (nyatakan objektif)

  3. SSelect Method, Media and Materials (pilih kaedah, media dan bahan)4. UUtilise Media and Materials (gunakan media dan bahan)5. RRequire Learner Response/ Participation (libatkan pelajar dalam proses pembelajaran)6. EEvaluate and Review or Revise Materials ( nilai serta semak semula bahan) Terdapat 5peringkat:1. AAnalysis (analisis)2. DDesign (reka bentuk)3. DDevelopment (perkembangan)4. IImplementation (pelaksanaan)5. EEvaluation (penilaian) Terdapat 8 langkah:1. Tentukan matlamat2. Analisis ciri pelajar3. Tulis objektif

  4. Pilih/semak buku teks5. Bina ujian6. Bina aktiviti pengajaran7. Pilih media pengajaran8. Laksana pengajaran

  A S S U R E

  Pilih MEDIA

  3.3 Penggunaan Reka Bentuk Pengajaran Dalam Sistem Pengajaran.

  Dalam model ini, elemen dalam sistem reka bentuk pengajaran dan pembinaan media/bahandisatukan untuk memudahkan guru merancang dan melaksanakan pengajaran.

  Peringkat I menentukan isi pelajaran

  Peringkat II membina MEDIA pengajaranModel sistemreka bentuk Peringkat III merancang pengajaran

  pengajaran bersepaduPeringkat IV pelaksanaan pengajaran

  Peringkat V proses pembelajaranPerkara yang ditekankan disini ialah pada Peringkat II iaitu membina MEDIA pengajaran. Tumpuanterhadap pembinaan media pengajaran ini melibatkan sembilan langkah utama, Yusup Hashim(1997) iaitu:i. Menentukan perkara dan isi pelajaranii. Analisis pelajariii. Menentukan matlamat pengajaraniv. Membuat analisis pengajaran

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  11/27

  v. Menyatakan objektif-objektif pengajaranvi. Membina strategi pengajaranvii. Pilih / baiki / bina bahanviii. Membina ujian kriteriaix. Penilaian bahan

  4.0 Media Pengajaran

  Istilah media pengajaran membawa maksud sebagai peralatan atau perkakasan dan bahan(perisian) media yang telah dikenal pasti (dipilih), dibina atau dipinda untuk menyokong ataumengendalikan sendiri proses pengajaran dan pembelajaran, Yusup Hashim (1997).

  Media dalam pengajaran memainkan peranannya dalam menyokong proses pengajaran dalam bilikdarjah. Media merupakan alat yang dapat membantu guru meningkatkan proses pengajaran danmenyediakan bahan untuk pembelajaran murid. Gabungan kombinasi guru dan media merupakanmedium perantara yang paling berkesan bagi memastikan objektif pengajaran dapat disampaikankepada pelajar.

  Torkelson (1972) membahagikan media kepada tiga komponen iaitu mesej, bentuk mesej dan

  saluran mesej. Tindakbalas, tingkah laku dan respons pelajar memberikan maklum balas yangsangat penting kepada guru bagi mengetahui sama ada mesej telah diterima dan difahami atausebaliknya.

  Reka bentuk mesej adalah sangat penting bagi memastikan mesej tersebut benar-benar dapatdifahami dan ianya bergantung kepada jenis pemilihan media yang dipilih dan dibuat. Media yangsesuai digunakan bermula daripada pengalaman langsung hingga kepada penerangan verbal ataubahasa yang digunakan, Edgar Dale (1969).

  Gagne dan Briggs (1974) pula berpendapat bahawa pemilihan media yang sesuai berdasarkankepada rangsangan fizikal media berkenaan dapat dibahagikan kepada enam kategori iaitu:1. Perkataan / struktur bahasa

  2. Bentuk bunyi bukan bahasa3. Perkataan bercetak4. Gambar statik5. Gambar bergerak6. Sampel sebenar

  4.1 Pemilihan media dan bahan sumber.

  Noriati A.Rashid (2009), menyatakan bahawa pemilihan media melibatkan perancangan pengajaranyang baik dan terancang serta proses-proses pemilihan media yang merangkumi beberapa perkara,antaranya ialah:i. Penentuan kaedahii. Pemilihan format media

  iii. Pemilihan bahan sumberiv. Gunakan media dan bahan sumberv. Libatkan pelajar dalam pembelajaranvi. Nilai dan semak semula

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  12/27

  5.0 Model ASSURE

  Hasil daripada kajian yang telah dibuat oleh pakar-pakar dalam bidang teknologi pengajaran danpembelajaran mendapati model ASSURE adalah model yang paling baik dan sesuai digunakandalam merancang proses pengajaran dan pembelajaran serta mereka bentuk pengajaran dalam bilikdarjah.

  Model ASSURE melihat media sebagai satu bahan sumber yang paling penting bagi memastikansetiap objektif pelajaran mahupun maklumat dapat disampaikan terus kepada pelajar secaraberkesan dan pelajar faham tanpa rasa ragu. Bagaimanapun, ianya memerlukan perancangan yangsangat rapi dan teliti dari sudut susun atur pengajaran ke arah proses pembelajaran yang lebihberstruktur dan dinamik. Ini selaras dengan pandangan Gagne (1985) yang menyatakan bahawapembelajaran berlaku sebagai satu proses yang berkembang dan ianya perlu disusun secaraberperingkat-peringkat.

  Untuk itu, bagi menghasilkan satu bentuk rancangan pengajaran dan pembelajaran dalammemanfaatkan penggunaan media yang lebih baik melalui model ASSURE ini, guru perlumengaplikasikan bersama-sama sembilan peringkat penyampaian pengajaran selaras denganproses pembelajaran yang dikenali sebagai Events of Instruction seperti mana yang terkandung

  dalam teori Gagne (1985). Peringkat-peringkat berkenaan adalah sebagaimana yang berikut:1. Tarik perhatian pelajar2. Beritahu pelajar objektif pembelajaran3. Cungkil dan kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar4. Sampaikan isi pelajaran/bahan pengajaran dan pembelajaran5. Bimbing pembelajaran pelajar6. Uji penguasaan pembelajaran pelajar melalui aktiviti7. Beri maklum balas tentang penguasaan pembelajaran pelajar8. Taksir pencapaian pembelajaran9. Tingkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran.

  Dalam menyediakan reka bentuk pengajaran berasaskan bilik darjah berdasarkan model ASSURE,

  semua guru perlu mengambil kira proses penyampaian pengajaran yang dikemukakan oleh Gagne(1985). Ini adalah kerana proses penyampaian yang sempurna akan bermula dengan menganalisiskeperluan pelajar untuk menjamin penyampaian yang boleh membawa kepada pencapaianmatlamat. Model ASSURE ini antara lainnya menumpukan kepada perancangan pengajaranpembelajaran sebenar dalam bilik darjah. Model ini akan dapat membantu guru merancangpengajaran berasaskan media dalam bilik darjah masing-masing. Dengan kata lainnya, modelASSURE ini sangat berguna kepada guru dalam proses menyediakan Rancangan PersediaanMengajar (RPM) atau Rancangan Pengajaran Harian (RPH) bagi setiap mata pelajaran.

  Maklumat yang diterima daripada Guru Kelas Tahun 2 Dedikasi iaitu Pn Suzana Abd Rahman, danpengalaman sedia ada guru dengan pelajar mengenai pelajar-pelajarnya ialah seperti berikut :

  Nama Kelas : Tahun 2 Dedikasi

  Bilangan Pelajar : 30 orangTahap Akademik : SederhanaLokasi Sekolah : Luar Bandar / KampungJenis Sekolah : Sekolah KebangsaanMata Pelajaran : Pendidikan Jasmani dan KesihatanTajuk Pengajaran : Pergerakan LokomotorMasa Pengajaran : 30 minit.

  5.1 Analisis Pelajar

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  13/27

  Perkara pertama yang perlu dilakukan oleh guru ialah menganalisis pelajar. Proses ini dilakukanbagi memilih strategi, bahan sumber, dan media yang paling wajar digunakan dan dilaksanakanuntuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran dalam situasi pembelajaran yang sebenar.Pelajar dapat dianalisis berdasarkan kepada aspek-aspek berikut:

  5.1.1 Ciri-ciri Umum Pelajar

  Pemilihan media yang dibuat adalah sangat bersesuaian dengan ciri-ciri umum pelajar berdasarkankepada umur pelajar tahun dua sekolah rendah iaitu lapan tahun. Sukatan dan isi kandunganpengajaran dan pembelajaran dirangka untuk semua pelajar tahun dua dari semua aliran kelas danpelbagai kaum serta bangsa, baik lelaki mahupun perempuan. Ianya melibatkan semua pelajarbandar dan luar bandar yang datang dari segenap lapisan masyarakat tanpa mengira tarafsosioekonomi pelajar-pelajar tersebut kerana guru perlu membimbing pelajar tanpa mengira pangkatatau darjat, ras mahupun jantina mereka. Bagi melaksanakan aktiviti ini, pemilihan kaedahpengajaran menggunakan media berbentuk power point dan video pendek berkenaan topik yangdiajar iaitu pergerakan lokomotor dijangka dapat membantu pelajar memahami isi kandunganpengajaran dengan lebih jelas melalui penggunaan bahasa yang mudah difahami, gambar-gambar

  gerakan yang jelas menggambarkan pergerakan sesuatu aktiviti sebagai bukti konkrit kepadatayangan video sebenar pergerakan yang dilakukan. Penggunaan media sebagai alat bantumengajar (ABM) ini penting bagi pemahaman murid sebelum aktiviti gerakan sebenar di padangdilakukan. Ini dapat memudahkan dan melancarkan lagi tugas-tugas guru sebagai pemudah cara.Secara tidak langsung, aktiviti dalam bilik darjah ini dapat menarik minat pelajar dan merangsangminda mereka bahawa setiap pergerakan yang murid lakukan membawa maksudnya yangtersendiri.

  5.1.2 Pengetahuan / Pengalaman Sedia Ada

  Sebelum pembelajaran dilakukan, guru menguji pelajar dengan cara menyoal pelajar mengenaitajuk pergerakan lokomotor yang akan diajar dan disampaikan di da lam kelas. Proses ini dapat

  membantu guru untuk mengenalpasti sejauhmana tahap pengetahuan semasa pelajar berdasarkankepada pengetahuan dan pengalaman sedia ada pelajar mengenai gerakan-gerakan yang pelajarsendiri pernah lakukan sebelum ini sama ada dalam pergerakan yang biasa atau dalam permaiananyang pelajar telah lakukan. Ini dapat membantu guru untuk memilih pengisian sumber pembelajaranyang paling sesuai dan kaedah yang berkesan.5.1.3 Gaya Pembelajaran Pelajar

  Melalui gaya pembelajaran pelajar, guru dapat mengenalpasti tahap keupayaan pelajar dalammemahami konsep lokomotor. Setiap orang pelajar adalah berbeza-beza dari sudut pemprosesandan kecerdasan mereka menerima rangsangan maklumat yang disampaikan. Interaksi antara gurudan pelajar sangat penting bagi guru untuk memahami emosi pelajar dalam persekitaranpembelajaran bilik darjah. Keadaan ini akan mempengaruhi cara pelajar tersebut memprosesmaklumat dan membentuk persepsi, seterusnya menjadikan pembelajaran lebih lancar dan efektif.

  Tumpuan yang lebih perlu diberikan kepada pelajar Tahun 2 Dedikasi ini yang tahap kecerdasannyasederhana bagi memastikan semua pelajar faham maksud pergerakan lokomotor yang sebenar.

  5.2 Nyatakan Objektif / Hasil Pembelajaran

  Objektif pengajaran dan pembelajaran mestilah spesifik iaitu jelas. Objektif utama guru bagi tajukpergerakan lokomotor ini ialah, pada akhir pembelajaran;

  a. Pelajar dapat memahami dan menyebut dengan jelas maksud pergerakan.

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  14/27

  b. Pelajar dapat memahami dan menyebut dengan jelas maksud lokomotor.c. Di akhir pembelajaran, pelajar dapat menyatakan serta menyenaraikan dan menulis dengan

  jelas sekurang-kurangnya tiga daripada lima pergerakan lokomotor melalui sesi soal jawab antaraguru dengan pelajar hasil daripada penggunaan media yang dipilih iaitu persembahan slaid powerpoint dan tayangan video pendek pergerakan lokomotor yang mana bahan pengajaran danpembelajaran tersebut dibina dan dibuat sendiri oleh guru.

  Walaupun pada dasarnya, merujuk kepada konsep bilik darjah yang mana guru hanya perlu memilihbahan bukan membina bahan yang lebih berpusatkan kepada sistem, pembinaan bahan ini dibinaadalah disebabkan oleh faktor pelajar yang mendorong guru berusaha sedaya upaya bagimenyampaikan pengajaran yang lebih berkesan kepada pelajar Tahun 2 Dedikasi.

  Pernyataan objektif yang jelas secara tidak langsung dapat membantu guru memilih media dankaedah penyampaian yang sesuai. Seterusnya guru dapat menentukan langkah-langkah dalammerangka aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Dengan itu, guru dapatmenyediakan persekitaran pembelajaran yang dapat merangsang minda pelajar. Pada akhirnya,guru dapat membuat penilaian terhadap pencapaian pelajar-pelajar.

  5.2.1 Siapakah yang Akan Mencapai Objektif?

  Tumpuan utama yang perlu diberi perhatian ialah semua pelajar-pelajar dalam kelas Tahun 2Dedikasi. Ini adalah kerana objektif yang dimaksudkan adalah berkait dengan pembelajaran dalambilik darjah bukan pengajaran oleh guru. Kejayaan ini hanya dapat dicapai melalui aktiviti yang yangdilakukan oleh guru dalam bilik darjah dan pelajar-pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti tersebut.

  5.2.2 Bentuk Tingkah Laku Baharu

  Merujuk kepada apa yang hendak dicapai oleh guru dalam pengajarannya dalam kelas Tahun 2Dedikasi ialah melalui perkataan penegasan yang menggambarkan nilai atau nisbah ukuran yangberjaya dicapai oleh murud bagi maksud kejelasan isi dan bahan media yang disampaikan dandigunakan oleh guru benar-benar berkesan. Perkataan penegasan dalam objektif guru bagi tajuk

  pergerakan lokomotor ini ialah menyebut, menyatakan, menyenaraikan dan menulis.

  5.2.3 Situasi atau Syarat Perlakuan

  Ianya berdasarkan kepada bagaimana sesuatu objektif yang dinyatakan oleh guru pada awalpengajarannya dapat dicapai pada akhir pembelajaran pelajar. Selepas penggunaan media powerpoint atau media tayang tidak bergerak di persembahkan kepada pelajar, pelajar seterusnya dapatmemahami pergerakan sebenar sepertimana yang ditunjukkan dalam video pendek pergerakanlokomotor dan guru mengharapkan penggunaan media-media ini lebih membantu murid untuk lebihmudah faham.

  5.2.4 Darjah Tahap Pencapaian Minimum Perlakuan

  Jelas dinyatakan dalam huraian objektif guru yang ketiga iaitu Di akhir pembelajaran, pelajar dapatmenyatakan serta menyenaraikan dan menulis dengan jelas sekurang-kurangnya tiga daripada limapergerakan lokomotor.

  5.3 Pemilihan Kaedah Media dan Bahan Sumber

  Langkah ketiga ialah penggunaan media yang dipilih dengan teliti secara sistematik dan terancangoleh guru berdasarkan tahap pencapaian dan kecerdasan pelajar Tahun 2 Dedikasi dalampengajaran dan pembelajaran bilik darjah adalah satu perancangan yang sangat baik dan sangat

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  15/27

  membantu guru dan pelajar. Proses ini memerlukan penumpuan yang jitu berikutan faktor keadaanpelajar yang sememangnya berada pada tahap sederhana yang memerlukan pendekatan yang lebihmudah dan ringkas dalam pengajaran dan pembelajaran. Proses pemilihan kaedah media danbahan sumber ini melibatkan tiga langkah berikut ;

  5.3.1 Penentuan Kaedah

  Kaedah yang dipilih ini adalah bersesuaian dengan pelajar Tahun 2 Dedikasi berdasarkan analisisawal yang telah dibuat oleh guru kelas dan guru mata pelajaran. Analisis awal yang dimaksudkanmeliputi cirri-ciri pelajar, pengalaman sedia ada mereka dan gaya pembelajaran pelajar. Guru telahsedia maklum bahawa tidak semua pelajar-pelajar boleh membaca dan menulis dengan baik. Makadengan itu, kaedah pengajarana berbentuk gambar dan video adalah merupakan satu simulasi dantunjuk cara yang paling sesuai dengan tahap pengetahuan dan pengalaman pelajar.

  5.3.2 Pemilihan Format Media

  Format media yang diguna pakai dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kelas Tahun 2Dedikasi ini dijangka dapat menarik minat pelajar untuk belajar dan menumpukan perhatian dalambilik darjah. Terdapat dua format media yang dipilih dan digunakan oleh guru iaitu power point dan

  video pendek. Kumpulan sasaran guru adalah pelajar Tahun 2 Dedikasi yang mempunyaibilangan pelajrnya seramai 30 orang.

  5.3.3 Pemilihan Bahan Sumber

  Gambar-gambar pergerakan lokomotor yang dirakam sendiri oleh guru digunakan sebagai bahanutama bagi sesi penyampaian dan penerangan tajuk pergerakan lokomotor kerana ianya dapatmenarik minat pelajar dan pelajar dapat menumpukan perhatian sepenuhnya di dalam bilik darjah.Gambar-gambar tadi kemudiannya disusun dan dirakam semula dalam bentuk video untuk tayangankepada pelajar di dalam kelas. Kos bahan yang dilibatkan adalah sangat berpatutan walaupun padadasarnya guru tidak digalakkan untuk membina sumber kerana ditakuti ianya akan melibatkan kosyang tinggi. Guru hanya perlu menyumbang tenaga, keringat dan masa bagi menjadikan fantasi itu

  satu realiti dan menjadi satu kepuasana bilamana objektif pengajaran guru di dalam kelas tercapai.

  5.4 Gunakan Media dan Bahan Sumber

  Guru dan pelajar bersama-sama dapat memanfaatkan sepenuhnya penggunaan media dan bahansumber ini serta berjaya menggunakan media yang dipilih ini dengan sebaik mungkin bagi kegunaanpelajar dalam proses pembelajaran dan bagi kemudahan guru dalam proses pengajaran. Media inidigunakan dengan cara tayangan slaid power point kepada pelajar. Di dalam slaid power point ini,guru menyusun gambar-gambar secara berturutan menceritakan setiap satu pergerakan dari mulahingga akhir proses. Kemudiannya, pelajar akan dipersembahkan dengan satu tayangan videobergerak yang menceritakan semula proses perlakuan atau pergerakan sebenar gambaran awaltadi. Tayangan video ini akan dibuat sekurang-kurangnya sebanyak dua kali dan boleh tiga kali,tetapi bergantung kepada jangkaan masa yang telah dirancang. Penentuan kejayaan penggunaan

  media dan sumber yang dipilih oleh guru serta proses menulis refleksi bergantung kepada tindakan-tindakan awal guru sepertimana yang berikut;

  5.4.1 Semak/pratonton/kaji bahan sumber sebelum digunakan di dalam kelas5.4.2 Sediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas5.4.3 Sediakan persekitaran yang sesuai untuk penggunaan5.4.4 Sediakan pelajar untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber5.4.5 Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  16/27

  5.5 Libatkan Pelajar dalam Pembelajaran

  Penerangan pengajaran dalam bentuk media iaitu power point dan video ini dikendalikan oleh gurusepenuhnya semasa di dalam kelas. Pelajar diajar melalui gambar-gambar pergerakan dalamtayangan slaid power point. Pelajar dikehendaki mengikut dan melakukan aktiviti pergerakansepertimana yang ditunjukkan di dalam gambar. Guru melibatkan pelajar dalam kelompok yang kecil

  dan besar bagi setiap aktiviti termasuklah semasa sesi soal jawap dan perbincangan. Dalam ertikata lain, pelajar dikehendaki melakukan pergerakan yang mudah secara berkumpulan. Ini akanmembentuk pelbagai variasi dan rangsangan yang diterima oleh pelajar. Guru akan memberikanmaklum balas terus kepada pelajarnya sebaik sahaja pelajar berjaya melakukan pergerakantersebut. Reaksi positif yang ditunjukkan oleh guru akan menjamin minat dan penglibatan pelajardalam aktiviti yang dilakukan secara berterusan, bukan untuk kelas pada hari tersebut, malahanuntuk kelas-kelas yang seterusnsya juga. Selepas tayangan video dibuat, guru akan menyoalpelajar mengenai pergerakan-pergerakan lokomotor yang terdapat di dalam tayangan video yangberkenaan. Tayangan video yang dibina dan dibuat oleh guru diterjemahkan kedalam bentuk slaidpower point dan pelajar sepatutnya boleh menyebut dengan jelas nama-nama pergerakan tersebut.

  5.6 Nilai dan Semak Semula

  Guru dikehendaki menilai dan menyemak semula pengajaran yang dilakukan oleh guru danpembelajaran yang diterima oleh pelajarnya di dalam kelas. Pengajaran dan pembelajaran inimestilah seiring dengan perancangan awal yang telah dibuat oleh guru dalam menetapkan matlamatdan objektif pembelajaran. Guru membuat penilaian disepanjang tempoh pengajaran danpembelajaran berlangsung dimana beberapa soalan ditimbulkan oleh guru dan guru melihat sendirisejauhmana keberkesanan media yang dipilih oleh guru dapat membantu pelajar-pelajar Tahun 2Dedikasi memahami tajuk pergerakan lokomotor.

  Kelakuan atau tindak balas pelajar boleh terus diukur dan disukat oleh guru secara terus semasaproses pengajaran berlangsung. Secara tidak langsung guru dapat menangani dan bertindak segeramenyelesaikan permasalahan yang berlaku dalam kelas semasa pengajaran dan pembelajaranberlaku dengan cara menggunakan bahasa yang lebih sesuai dan lebih mudah difahami, serta

  melakukan perubahan teknik mengajar yang lebih berkesan dan berupaya membantu pelajarsupaya lebih faham bersesuaian dengan tahap pelajar itu sendiri.

  Langkah akhir dalam Model ASSURE ini adalah merupakan peringkat paling penting bagi menilaikeseluruahan proses pengajaran dan pembelajaran yang telah dipilih, ditetapkan dan dilaksanakan.Di sinilah refleksi sebenar akan dibuat oleh guru hasil daripada pengajaran yang dilakukan dalambilik darjah terhadap tahap keupayaan pelajarnya dan tahap keberkesanan pengajarannya. Setiaptindak balas positif mahupun negatif yang ditunjukkan oleh pelajar hendaklah dikaji secaramendalam bagi memperbaiki dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru. Refleksiyang dibuat dapat membantu guru untuk melakukan penambahbaikan dan seterusnya menyediakansatu set perancangan yang lebih efisyen, efektif, tersusun dan seterusnya memperbetulkan apa-apa jua kesalahan dan kesilapan yang telah guru lakukan di setiap peringkat proses berdasarkankepada model ASSURE ini.

  6.0 Penutup

  Berdasarkan kepada pemahaman saya berkenaan model ASSURE ini ialah persediaan danperancangan awal guru adalah sangat penting dalam menyediakan bahan pengajaran yang menarikagar ianya dapat menarik minat pelajar untuk belajar dan membantu guru memudahkan tugas-tugasnya dalam mereka bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Bahan atau mediahendaklah dibina terlebih dahulu sebelum reka bentuk perancangan pengajaran dilakukan.Gabungan antara keduanya iaitu pembinaan atau pemilihan bahan dan reka bentuk sistem

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  17/27

  pengajaran akan dapat memudahkan tugas guru dalam merangka program pengajaran danpembelajaran dalam bilik darjah yang berkesan. Penyampaian maklumat akan menjadi lebih mudah,menarik dan berkesan.

  Guru perlu kreatif mencipta idea-idea baru bagi menarik minat dan citarasa pelajar masa kini yangrata-ratanya cenderung dalam teknologi-teknologi baru. Oleh yang demikian, guru perlu

  memantapkan diri, mempelajari dan mempraktikkan kemahiran tersebut seiring dengan minatpelajar masa kini yang lebih moden. Hasil kemajuan negara haruslah seiring dengan profesyenperguruan masa kini bagi melahirkan pelajar-pelajar yang berilmu, dan cemerlang dari pelbagaisudut.

  7.0 Rujukan

  BUKU

  1) Yusup Hashim. (Cetakan 1997). Media Pengajaran Untuk Pendidikan Dan Latihan. PenerbitFajar Bakti Sdn. Bhd.

  2) Yusup Hashim. (Cetakan 1998). Teknologi Pengajaran. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

  3) Noriati A.Rashid. Boon Pong Ying. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Wan Kamaruddin WanHasan. (Pertama Kali Diterbitkan 2009). Siri Pendidikan Guru; Teknologi Dalam Pengajaran DanPembelajaran. Oxford Fajar Sdn. Bhd. ( Dahulunya dikenali sebagai Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.)

  4) Muhamad Hasan Abdul Rahman. (Cetakan Kedua 2003). Media Pengajaran; PenghasilanBahan Pengajaran Berkesan. AREMES (M) Sdn. Bhd.

  5) Kementerian Pelajaran Malaysia. (2011). KBSR, Panduan Pengajaran Pendidikan JasmaniTahun Dua. Bahagian Pembangunan Kurikulum.

  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran (1)

  Presentation Transcript

  1. Penggunaan Teknologi Dalam Pengajaran dan pembelajaran (1) Prof Madya Dr Hj. Abd Latif Hj Gapor

  Fakulti Pendidikan Dan Pembangunan Manusia UPSI [email_address] Kursus Pensijilan Pengajaran Dan

  Pembelajaran Pensyarah Baru UPSI Tarikh: 29 Jun, 2010 11.00-1.00 Ptg

  2. Hasil pembelajaran Menjelaskan pendekatan sistematik untuk pengajaran berkesan Mengkaitkan

  teori pembelajaran dengan aktiviti pengajaran menggunakan teknologi Merancang penggunaan

  teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran

  3. Aktiviti pengajaran Kuliah 40 minit Perbincangan 30 minit Pembentangan 40 minit Rumusan

  4. Reka bentuk pengajaran Menentukan pengajaran berkesan untuk mencapai objektif yang dikehendaki

  Gagne menyarankan pengajaran bermula dengan meningkatkan minat pelajar sebelum aktiviti lain RP

  berdasarkan : (a) psikologi (b) pendekatan sistematik (c) komunikasi dan teknologi

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  18/27

  5. Merancang pengajaran: Model Pendekatan sistematik (Reiser dan Dick, 1996) Mengenalpasti

  matlamat pengajaran Menganalisa pelajar Mengenalpasti objektif Merancang aktiviti pengajaran

  Memilih media pengajaran (PENGGUNAAN TEKNOLOGI) Membina alat penilaian Melaksanakan

  pengajaran Menyemak semula pengajaran

  6. Model-model lain: A.S.S.U.R.E A.D.D.I.E D.I.D

  7.

  8. ADDIE

  9.

  10. DID TEKNOLOGI

  11. Memilih media pengajaran/teknologi Non projected Real object Kit Model Printed materials Audio

  Visual board Projected Internet/Web Multimedia/CD CD OHP Slides Films

  12. Pertimbangan? Kesesuaian : Kandungan, pencapaian objektif, tahap kandungan, matlumat tepat,

  kemaskini fakta Reka bentuk visual : persembahan jelas, boleh baca, grafik sokong objektif, animasi

  sokong Practicality : hardware, software, cost, infrastructure, PlanB if problem

  13. Aktiviti pengajaran (1): 9 Adegan pengajaran Gagne Menarik perhatian Memberitahu pelajar

  mengenai objektif Mengingat semula pengajaran yang lepas Mempersembahkan rangsangan

  Menyediakan panduan pembelajaran Mengawal pencapaian Menyediakan maklum balas Menilai

  pencapaian Meningat semula dan memindahkan pengetahuan

  14. Aktiviti pengajaran (2): Umum Pengenalan Motivasi pelajar Menyatakan kepada pelajar objektif

  Membantu mengingat semula Perkembangan Persembahkan maklumat dan contoh Kesimpulan

  Ringkasan pengajaran

  15. Teori pembelajaran dan penggunaan teknologi (1) Behaviourism Stimulus and response Student

  remember and respond Teacher present and provide for practice and feedback

  16. Teori pembelajaran dan penggunaan teknologi (2) Cognitivism Memproses maklumat dan

  pemindahannya Pelajar mengingat strategi, aturan dan pola Guru rancang strategi cognitif

  17. Teori pembelajaran dan penggunaan teknologi (3) Constructivism Penemuan pengetahuan cara

  sendiri Pelajar menemui perkaitan antara konsep Guru menyediakan panduan untuk mendapatkan

  penemuan

  18. Teori pembelajaran dan penggunaan teknologi (4) Social contructivism Pembelajaran adalah

  interaksi sosial menerusi pelbagai perspektif Projek asas perbincangan dan memberi makna Guru

  menyediakan kemudahan dan sokongan

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  19/27

  19. Teori pembelajaran dan teknologi komputer Behaviourism drill and practice computer based

  learning software --------------------- Cognitivism Alat pengajaran individu CBL cth. sifir, tambah ---------------

  ----------- Alat maklumat Cth. Sumber internet ensaiklopedia

  20. Teori pembelajaran dan teknologi komputer Constructivism --------------------- Social Constructivism

  Persekitaran kolaboratif Alat pembinaan oleh individu cth. Web, Blog, Excel., Word, power point dll ------------------ Alat komunikasi sosial Cth. Mobil, emel,forum,dll

  21. Sumber: Metro

  22. Keratan akhbar: situasi leh Ruhaiza Rusmin [email_address] 2010/05/24 BAYANGKAN situasi ini.

  Sebuah kelas hingar bingar, pelajar berhimpit tidak selesa, guru yang sedang mengajar di depan tidak

  diendahkan manakala suasana persekitaran diselubungi bau kurang menyenangkan meskipun kipas ligat

  berputar. Pelajar merungut kerana kurang diberi perhatian manakala guru gagal melaksanakan proses

  pembelajaran dengan baik kerana kekurangan tenaga bagi memantau kira-kira 40 pelajar. Suasana itu

  bukan rekaan tapi realiti di kebanyakan sekolah di negara ini, gara-gara jumlah yang ramai dalam

  sesebuah kelas. Memburukkan lagi keadaan apabila guru yang mengajar terpaksa bekerja keras

  mengawal perjalanan kelas menyebabkan mudah naik darah dan merencatkan proses pembelajaran.

  Namun, mereka tiada pilihan dan perlu akur kerana inilah senario yang perlu dihadapi setiap hari.

  Sumber: Metro

  23. Domain kognitif (1) Pengetahuan Mengingat kembali maklumat --------------------- Pemahaman

  Memahami makna, menyatakan masalah dengan ulasan sendiri Kata kunci Takrif, label, senarai,

  namakan, nyatakan, pilih, ------------------------ Terangkan,menjelaskan,meramalkan, merumus,

  24. Domain kognitif (2) Aplikasimenggunakan konsep dalam situasi baru 4. Analisis- Memecahkan

  sesuatu yang kompleks kepada yang kecil, membezakan fakta daripada pendapat, kaitan kenal di antaraMenjana, Menunjuk cara, Menghubung kait, Membina,Menyelesaikan Menganalisis,

  Membandingkan,Membezakan

  25. Domain kognitif (3) 5. Sintesis- Menyepadu, mencantum idea menjadi satu, usaha tersendiri,

  membentuk struktur memberi makna yang baru. 6. Penilaian - membuat pertimbangan terhadap nilai

  idea atau bahan Menggabungkan, mengubahsuaii, membina semula, merumus ------------------- Menaksir,

  membanding, menilai

  26. Perbincangan: Kaedah dan teknologi Internet-based learning Web/LMS/E-Mail Audio/Radio

  Video/Tv Talking book Project/case PBL on-line

  27. Perbincangan (10 minit) Cadangkan satu contoh pengajaran berkesan berasaskan hasil pembelajaran

  dari mana-mana domain kognitif, afektif dan/atau psikomotor dengan sokongan teknologi?

  28. Hasil perbincangan (pembentangan) Hasil pembelajaran UMUM: (apa boleh tercapai oleh pelajar)

  Intelektualapa pelajar tahu dan apa yang boleh mereka buat selepas tahu Sikap - pendekatan

  tanggungjawab dan nilai Kemahirandari umum kepada perkara yang lebih spesifik Aktiviti pengajaran

  Kaedah dan teknologi dipilih

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  20/27

  29. A S S U R E Rumusan

  30. Gambar Hasil download dari youtube Sejauhmanakah ianya boleh menyokong pengajaran?

  (Bincang)

  31. How? Lirik lagu Rossa Ayat Ayat Cinta desir pasir di padang tandus segersang pemikiran hati terkisah

  ku di antara cinta yang rumit bila keyakinanku datang kasih bukan sekadar cinta pengorbanan cinta yang

  agung ku pertaruhkan reff: maafkan bila ku tak sempurna cinta ini tak mungkin ku cegah ayat-ayat cinta

  bercerita cintaku padamu bila bahagia mulai menyentuh seakan ku bisa hidup lebih lama namun harus

  ku tinggalkan cinta ketika ku bersujud bila keyakinanku datang kasih bukan sekedar cinta pengorbanan

  cinta yang agung ku pertaruhkan repeat reff ketika ku bersujudhttp://gudanglagu.com/r/rossa/rossa-

  ayat-ayat-cinta

  CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN BERDASARKAN MODEL ASSURETarikh : 18 April 2011Kelas : 2

  BestariTempoh : 90 minit (1 jam 30 minit)Masa : 7.509.20 pagiBilangan Pelajar : 30 orangMata

  Pelajaran : Bahasa MelayuTema : Makanan untuk kesihatanTajuk : Makanan seimbangPengetahuan

  sedia ada pelajar : - Pelajar-pelajar telah mengetahui pelbagai jenis makanan.Objektif pengajaran :Pada

  akhir pelajaran, pelajar-pelajar dapat:- Menyanyikan lagu dengan baik dan berbual tentang makanan

  seimbang dengan menggunakan ayat yang betul- Mengkelaskan makanan dan dan menulis 6 contoh

  makanan dengan betul mengikut kumpulan makanan dengan menggunakan peta minda- Menggunting

  dan menampal gambar-gambar makanan dengan baik untuk dijadikan buku skrap.- Membina ayat

  tunggal sekurang-kurangnya 6 bagi setiap pengkelasan makanan dengan betul.- Menjelaskan 1

  kepentigan makanan seimbang kepada manusia dengan betul berdasarkan penerangan dan aktiviti-

  aktiviti yang telah dijalankan.

  2. Isi PelajaranFokus utama2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan

  intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang

  betul.Fokus sampingan8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan majmuk. Aras 1 i. Menulis

  dan membina perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan cantik.Nilai-nilai murni :

  Bekerjasama , menjaga kebersihan dan bertanggungjawabAlat bantu mengajar : Lembaran kerja, slaid

  power point, CD ROM, bahan-bahan maujud, seni kata lagu

  3. Bahan rujukan : Buku teks Bahasa Melayu Tahun 2, Buku aktiviti Bahasa Melayu Tahun 2, Buku kerja

  Bahasa Melayu Tahun 2.Langkah keselamatan : Berhati-hati ketika menggunakan gunting.Induksi Set :

  Guru memainkan lagu Makan yang dipopularkan oleh Jalil Hamid. Guru bersoaljawab dengan murid

  bagi mendekatkan pemahaman murid dengan tajuk pembelajaran yang diajar.

  4. Langkah Penyampaian:Langkah Isi pelajaran Kaedah penyampaian Catatan Set 1.Nyanyian lagu 1.Guru

  memperdengarkan lagu dan Strategi P &PInduksi Makan memperlihatkan senikata bertajuk Kaedah: 7

  Senikata lagu Makan dipopularkan oleh Jalil Perbincangan minit Makan Hamid melalui CD. CD ROM

  lagu Teknik : Makan 2. Pelajar mendengar lagu sambil Soal jawab 2.Soal jawab antara menyanyi

  bersama-sama guru guru dan pelajar. serta memegang senikata yang diberi. Kecerdasan pelbagai 3.Guru

  dan murid bersoal jawab Muzik tentang makanan yang terdapat di dalam lagu yang telah Penggunaan

  diperdengarkan . media: -CD ROM Contoh soalan: -Seni kata A.Apakah cerita yang disampaikan lagu

  http://gudanglagu.com/r/rossa/rossa-ayat-ayat-cintahttp://gudanglagu.com/r/rossa/rossa-ayat-ayat-cintahttp://gudanglagu.com/r/rossa/rossa-ayat-ayat-cintahttp://gudanglagu.com/r/rossa/rossa-ayat-ayat-cintahttp://gudanglagu.com/r/rossa/rossa-ayat-ayat-cintahttp://gudanglagu.com/r/rossa/rossa-ayat-ayat-cinta
 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  21/27

  dalam lagu ini? B.Sebutkan contoh-contoh makanan Nilai: yang dipaparkan melalui tayangan Keyakinan

  CD. C.Apakah gambaran yang ditunjukkan melalui tayangan tersebut sekiranya kita tidak cukup makan?

  5. Langkah 1.Penerangan tentang 1.Pelajar-pelajar diperkenalkan dengan Strategi P &P 1 makanan dari

  segi tajuk yang akan diajar iatu10 minit khasiat dan Makanan Seimbang sambil Kaedah: kepentingan.

  mempamerkan contoh-contoh bahan Demontrasi 2.Penggunaan bahan maujud (makanan sebenar)serta maujud. menyebutkan khasiat dan Teknik: 3.Menyentuh dan kepentingan makanan tersebut Soal

  jawab Menyebut bahan- kepada kesihatan manusia. bahan maujud. Bahan: 2.Guru juga bersoal jawab

  tentang Bahan-bahan kepentingan pengambilan makanan maujud: seimbang dalam menu seharian.

  ikan, sotong, Contoh soalan: telur, bayam, Mengapakah kita perlu mengambil epal, roti, makanan

  seimbang setiap hari? majerin, kelapa, betik, 3. Pelajar-pelajar melihat dan daging menyentuh makanan

  yang dipemerkan sambil menyebutkan Nilai: nama makanan tersebut secara Bersyukur bergilir-gilir

  dengan kuat.Langkah 1.Pelajar menonton 1.Pelajar-pelajar menonton slaid 2 slaid powerpoint.

  powerpoint tentang makanan yang 15 2.Pelajar mencatat mengandungi khasiat tertentu. minit contoh

  makanan 2.Guru meminta pelajar mencatat jenis yang dilihat melalui makanan yang ditayangkan untuk

  slaid. tujuan perbincangan.

  6. Contoh : Strategi P & PCatatkan jenis-jenis makanan yangterdapat dalam slaid powerpoint yang

  Kaedah:ditayangkan dalam lembaran kerja yang Berceritadisediakan. Kumpulan gambar pertama:

  Teknik: Telur, ayam, susu, ikan Soal jawab Kumpulan gambar kedua: Pengulangan Mee hoon, kentang,

  nasi, roti maklumat Kumpulan gambar ketiga: Kerang, sotong, ketam, kepah Penggunaa Kumpulan

  gambar keempat: media: Sayur-sayuran, buah-buahan, -Slaid majerin, minyak masak. powerpoint -

  Komputer3.Guru mengimbas kembali ingatan -Lembaran murid tentang penerangan secara Kerja lisan

  oleh guru di langkah 1. - Pelajar memperihalkan Nilai: tentang makanan seimbang usaha berdasarkan

  gambar yang telah ditayangkan. Contoh : Murid menceritakan dengan permulaaan ayat seperti berikut:

  Makanan seimbang mestilah mengandungi karbohidrat seperti nasi, roti, mee hoon, kentang.

  7. Makanan seimbang mestilah mengandungi protin seperti telur, susu, ayam, ikan.Langkah

  1.Penerangan guru 1.Pelajar-pelajar diberi bimbingan Strategi P&P 3 kepentingan khasiat tentang jenis-

  jenis makanan dan 15 makanan kepada kepentingan khasiatnya kepada Kaedah: minit kesihatan

  manusia. kesihatan manusia. Demonstrasi Perbincangan 2.Menulis maklumat Contoh: dalam bentuk

  peta a. Nasi, roti, mee hoon yang Teknik : minda. mengandungi karbohidrat Soal jawab memberikan

  tenaga kepada 3.Murid menerangkan tubuh badan manusia. Penggunaan hasil perbincangan b. Telur,

  susu, ayam dan ikan yang Media : mengandungi protein Slaid power menggalakkan pertumbuhan point

  manusia. Peta minda c. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandungi vitamin Nilai: dapat

  melindungi badan manusia Bekerjasama dari serangan penyakit. d. Makanan laut seperti sotong dan

  Kemahiran ketam yang mengandungi garam berfikir: mineral membantu pertumbuhan Kritis dan tulang.

  kreatif e. Marjerin dan minyak masak memberikan lemak kepada badan manusia.

  8. 2.Pelajar dibahagikan kepada 5 kumpulan dan setiap kumpulan dikehendaki melantik seorang

  ketua.3.Guru menerangkan dan membimbing murid membuat peta minda sambil mengedarkan kertas

  dan pen marker.4.Guru melukis contoh peta minda di papan putih serta memberikan pengkelasan

  makanan kepada setiap kumpulan.5.Murid menyiapkan peta minda iaitu contoh-contoh makanan

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  22/27

  mengikut khasiatnya dalam bentuk peta minda.Kumpulan 1 Makanan yang mengadungi

  karbohidratKumpulan 2 Makanan yang mmengandungi protin

  9. Kumpulan 3 Makanan yang mengandungi vitaminKumpulan 4 Makanan yang mengandungi

  lemakKumpulan 5 Makanan yang mengandungi garam mineral6. Setiap ketua kumpulan mempamerkan

  dan menerangkan hasil perbincangan.

  10. Langkah 1.Murid dibimbing 1.Guru membimbing murid cara-cara Strategi P & P 4 membuat buku

  untuk membuat buku skrap25 minit skrap. berpandukan peta minda. Kaedah: -Demonstrasi 2.Murid

  membina ayat 2. Guru mengedarkan kertas Perbincangan tunggal warna , gam dan gambar- gambar

  berdasarkan gambar pelbagai jenis makanan kepada Teknik : dalam buku skrap. setiap kumpulan.

  Bimbingan 3.Murid membaca 3.Murid menggunting dan Penggunaan ayat yang ditulis mengkelas

  gambar mengikut Media: dalam buku skrap. khasiatnya sambil dibimbing Majalah, oleh guru. Gambar-

  gambar dari 4.Murid menampal gambar untuk internet. dijadikan buku skrap. Bahan: 5.Murid

  menamakan dan membina Gam, gunting, ayat tunggal untuk setiap kertas putih gambar yang ditampal

  di dalam A4 buku skrap. Nilai: 6. Murid membaca perkataan dan Berhati-hati ayat yang telah ditulissecara (Keselamatan bergilir-gilir dalam kumpulan ketika masing-masing. menggunakan gunting)

  Bekerjasama

  11. Langkah 1.Menyatakan satu 1.Murid menjelaskan 1 kepentingan Strategi P&P 5 kepentingan

  makanan makanan seimbang secara lisan10 minit seimbang. sebelum menjawab latihan yang diberi

  Kaedah: Perbincangan 2..Murid menjawab 2.Murid diedarkan lembaran kerja. menjawab soalan Teknik:

  dengan cepat dan 3.Murid diminta melengkapkan menu Menjawab tepat. makanan seimbang beserta

  dengan soalan contoh-contoh dengan cepat dan tepat. Bahan media: Lembaran 4.Contoh lembaran

  kerja seperti yang kerja dilampirkan._______ ___________________

  __________________________________ _______Langkah 1.Pelajar diberi 1.Pelajar diberi pengukuhan

  positif Strategi P &P pengukuhan. 6 dengan cara guru memberi pujian Kaedah: 2.Melihat kepada

  kumpulan yang berjaya Membuat8 minit penghasilan buku skrap murid. menghasilkan buku skrap yang

  kemas rumusan. dan menarik. Nilai: 2.Murid meletakkan buku skrap yang Menghargai telah dihasilkan di

  sudut pameran untuk tujuan rujukan. Penilaian : Murid dapat menama dan mengkelaskan makanan

  mengikut mengikut kumpulan makanan dengan betul. Tugasan : Pelajar melengkapkan buku skrap

  degan baik.

  12. 1.0 Pengenalan Model ASSURE adalah satu model pengajaran yang telah direkabentuk oleh

  R.Heinrich,M.Molenda,J.Russell dan S.Smaldino. Perancanganpengajaran dan pembelajaran akan jadi

  lebih baik dan berhasil apabila gurumenjadikan model ini sebagai panduan pengajaran mereka kerana

  ianya berfokuskepada perancangan pengajaran dalam situasi bilik darjah dan ditujukan kepadasetiap

  pelajar. Model rancangan ini dibina secara sistematik bagi memastikanpenggunaan alat dan bahan

  bantuan mengajar memberi kesan optimum dalamproses mencapai objektif yang ditetapkan bagi satu

  pengajaran dalam bilik darjah.Malah penyerapan pengunaan teknologi dalam kaedah pengajaran ini

  mampumembantu murid di untuk lebih mengusai matapelajaran tersebut. Bagi memahamibagaimana

  penggunaan teknologi tersebut digunakan dalam kaedah pengajarandan pembelajaran kita perlu juga

  mengetahui tentang apa itu rancangan mengajardan Model Assur. ASSURE yang direka bentuk adalah

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  23/27

  merangkumi enam elemen utama iaitu:- A = Analyse Learner ( Analisis Pelajar ) S = State objective (

  Nyatakan Objektif ) S = Select,Modify or make media ( Pilih Kaedah, Media Dan Bahan ) U = Utilise Media

  and Material ( Gunakan Media dan Bahan ) R = Require Learner Participation ( Dorong Penglibatan

  Pelajar ) E = Evaluate and Revise ( Menilai Dan Semak Semula)

  13. Keenam-enam elemen diatas akan menjadi satu rangkaian langkahberturutan di dalam rancanganpengajaran yang disediakan. Hubungan yangberkait antara satu sama lain menjadikan model ASSURE ini

  satu rancangan yangmantap bagi satu sesi pengajaran.2.0 MODEL REKA BENTUK ASSURE Berikut adalah

  huraian rancangan pengajaran yang berpandukansetiap langkah yang dinyatakan dalam model ASSURE

  yang menyerapkanpenggunaan teknologi dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran

  bagimatapelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Rancangan pengajaran ini adalah untukrancangan

  pengajaran harian selama 90 minit untuk kelas 2 Arif yang memilikiseramai 30 orang pelajar.2.1 Analisis

  Pelajar (Analyze Learners) Analisis pelajar adalah penting sebelum sesuatu pengajaran berlaku.Perhatian

  dan perancangan teliti adalah perlu supaya pengajaran dapatdilaksanakan dengan jayanya. Kita mesti

  membuat analisis para pelajar kitadengan mengambil kira dari pelbagai aspek, antaranya ialah :- 2.1.1

  Ciri-ciri umum pelajar Tajuk pembelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Arif adalah Makanan Seimbang yangdiambil dari sukatan pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Pelajar berumur 8 tahun. Pelajar-pelajar ini

  mempunyai tahap kecerdasan yang sederhana. Mereka sudah menguasai kemahiran membaca, menulis

  dan mengira dengan baik. Kebanyakan mereka adalah anak kepada penduduk kampung yang rata-rata

  menjalankan kerja di kebun dan menjadi penoreh getah dan bekerja sendiri. Mereka ini sudah terdedah

  14. kepada penggunaan ICT dalam bilik darjah. Walaupun begitu merekamemerlukan perhatian dan

  aktiviti yang menarik dan mencabar dalamproses pengajaran dan pembelajaran.2.1.2 Kompetensi

  khusus peringkat masukGuru juga perlu melihat pengetahuan dan kemahiran sedia ada pelajar,selain

  daripada melihat ciri-ciri umum pelajar. Pengetahuan lepas ataupunpengetahuan sedia ada yang

  terdapat pada pelajar merujuk kepada araskebolehan pelajar sebelum bermulanya pengajaran.Kebolehan intelekpelajar, apa yang pernah dipelajari oleh pelajar, aras motivasi dan penentu-penentu

  budaya serta kebolehan pembelajarannya perlu ada supayapengajaran guru cepat ditangkapi dan

  difahami oleh pelajar.Di sini murid-murid sememangnya telah sinonim dengan makanan, tetapimereka

  tidak tahu tentang makanan yang mengandungi kebaikan-kebaikantertentu. Mereka boleh menyebut

  pelbagai jenis makanan tetapi tidak tahutentang kumpulan makanan yang mereka makan setiap

  hari.2.1.3 Stail / Gaya PembelajaranElemen terakhir yang terdapat dalam analisis pelajar ialah

  gayapembelajaran. Setiap murid mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza.Kecenderungan murid ini

  berbeza kerana terdapat murid yang cenderungkepada penggunaan visual, radio dan kaset, sentuhan

  dan kinestetik ataupunpergerakan murid inilah maka guru akan menentukan kaedah pengajaran,media

  pengajaran dan bahan yang diperlukan untuk menarik minat muridsupaya pengajaran berjalan denganlancar dan berkesan. Kami mendapatimurid-murid kami lebih cenderung kepada penggunaan ICT,

  benda-bendamaujud, aktiviti berkumpulan dan aktiviti pengayaan.

  15. 2.2 Nyatakan Objektif PembelajaranObjektif pengajaran yang disediakan dengan baik akan

  memandu guru kearahpencapaian yang dikehendaki. Objektif yang disediakan itu seharusnya

  realistikdan sejajar dengan dan aras kebolehan serta minat murid. Malah ianya perludirangka secara

  teratur daripada mudah kepada yang susah mengikut sukatanpelajaran dan huraian sukatan pelajaran.

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  24/27

  Malah panduan objektif yang diambilkira pengukurannya perlu dilaksanakan seperti penglibatan pelajar

  (Audience) ,peringkat boleh diukur (Behavior), keadaan / kategori (Conditions) dan tingkatprestasi

  pelajar (Degree) akan memudahkan pencapaian objektif tercapai. Perkarapenting ialah guru tahu

  bagaimana hendak mempraktikkannya dan bagaimanaobjektif pengajaran boleh membantu guru untuk

  melaksanakan pengajaran yangberkesan sebagai contoh :-Pada akhir pelajaran, pelajar-pelajar dapat : 1.

  Menyanyi mengikut lagu dengan baik dan berbual tentang makanan seimbang dengan menggunakan

  ayat yang betul. Peringkat ini jelas dilihat pada Langkah Pertama Pengajaran di mana penglibatan semua

  pelajar dapat menyanyi dengan gembira dengan seni kata yang dibekalkan oleh guru. Malah aktiviti soal

  jawab juga dapat dilaksanakan apabila murid bertanya tentang perkara yang terdapat dalam CD yang

  ditayangkan beserta dengan soal jawab dari guru. 2. Mengkelaskan makanan dan menulis 6 contoh

  makanan dengan betul mengikut kumpulan makanan dengan menggunakan peta minda. Peringkat ini

  dilihat pada langkah ketiga, pelajar dapat melengkapkan contoh- contoh makanan berdasarkan

  pengkelasan yang diberi mengikut kumpulan.

  16. 3. Menggunting dan menampal ke semua gambar-gambar makanan yang diberi dengan baik untuk

  dijadikan buku skrap. Peringkat ini dapat dilihat pada langkah 4, murid bekerjasama menggunting danmelengkapkan 5 pengkelasan makanan menggunakan gambar yang diberi dan mereka memastikan hasil

  kerja dibuat (buku skrap makanan seimbang ) dengan baik dan kemas. 4. Membina ayat tunggal

  sekurang-kurangnya 6 mengikut pengkelasan makanan dengan betul. Peringkat ini juga dilihat pada

  langkah 4, di mana murid dalam satu kumpulan akan membina 1 ayat tunggal berdasarkan setiap

  gambar yang ditampal mengikut pengkelasan makanan. Di peringkat ini, pelajar cuba membina ayat

  tunggal dengan betul. 5. Menjelaskan 1 kepentigan makanan seimbang kepada manusia dengan betul

  berdasarkan penerangan dan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan. Peringkat ini dilihat pada langkah

  kelima, pelajar cuba memberi 1 penjelasan tentang kepentingan makanan seimbang kepada manusia

  secara lisan.2.3 Memilih Kaedah Pengajaran (Instruction Methods) 2.3.1 Lazimnya dalam satu proses

  pengajaran banyak kaedah yang digunakan.Kaedah ini digunakan di setiap peringkat pengajaran secara

  berbeza-beza. Sebagai contoh,untuk memulakan pengajaran iaitu set induksi dimulakan dengan

  simulasi, diikuti dengan demontrasi,latihan dan latih tubi. Antara kaedah pengajaran yang kerap

  digunakan dalam pengajaran Bahasa Melayu Tahun 2 ini ialah demonstrasi. Guru memberikan pen

  marker serta kertas kepada setiap kumplan .

  17. Guru memberi penerangan dan tunjuk cara bagaimana membuat peta minda untuk mengkelaskan

  makanan kepada kumpulannya dengan penggunaan 2 bahan yang diberikan oleh guru. Guru juga

  menunjuk cara membuat dan melengkapkan buku skrap kepada murid supaya murid dapat

  mempraktikkan untuk membuat buku skrap bagi kumpulan masing-masing. Kaedah ini dipilih kerana

  pelajar-pelajar peringkat sederhana perlukan sesuatu yang boleh membantu mencetus idea merekauntuk melengkapkan tugasan yang diberi. Selain itu, semua pelajar dapat terlibat sama dengan aktiviti

  yang dirancang ini setelah masing-masing dapat melihat tugasan yang mereka perlu lakukan.2.4

  Pemilihan Penggunaan Media Dan Bahan (Instructional media) 2.4.1 Memilih media yang sesuai untuk

  melaksanakan kaedah yang dipilih. Faktor asas dalam pemilihan media ialah bergantung kepada isi

  pelajaran, objektif, kaedah dan pelajar. Di dalam pengajaran ini, guru telah memilih untuk menggunakan

  CD-Rom,gambar-gambar yang menarik dan berwarna-warni untuk menarik minat dan mencetuskan

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  25/27

  motivasi pelajar. Ia juga dapat menggalakkan penglibatan keseluruhan pelajar. Penggunaan CD-ROM

  dilaksanakan aktivitinya sewaktu set induksi. Guru memasang CD yang mengandungi lagu Makan

  dengan tujuan menarik minat murid terhadap penagajaran dan pembelajaran ketika itu. Malah isi

  kandungan yang ditayangkan itu juga membantu guru untuk mengajak murid bertanya dan bersoal

  jawab bagi memudahkan pendekatan kepada memperkenalkan tajuk waktu itu iaitu Makan Seimbang.

  2.4.2 Selain daripada penggunaan CD-ROM, guru juga menggunakan slaid powerpoint bagi menarik

  minat pelajar dan mereka dapat melihat dengan sebenarnya fizikal makanan ini.

  18. Melalui penggunaan ini juga murid dapat mencatat contoh-contoh makanan disamping menarik

  minat murid dengan variasi gambar makanan yang berwarna-warni. Pengulang slaid boleh dilakukan

  sendiri oleh murid dengan bimbingan guru sekiranya pelajar ingin melihat berulang kali contoh-contoh

  makanan tersebut.2.5 Pemilihan Bahan Pengajaran (Instructional materials) 2.5.1 Pemilihan media yang

  berasaskan teknologi pengajaran sebagai Media utama dalam modul Assure ini yang berteraskan

  penggunaan bunyi dan gambar yang terhasil dalam slaid powerpoint adalah bertujuan membantu

  pelajar memahami dengan lebih mudah pengajaran waktu itu. Malah penggunaan lembaran kerja juga

  membantu murid dengan lebih cepat dan mudah mengingati dan memahami apa yang diajar oleh guru.Penggunaan bahan seperti gam dan gunting dalam aktiviti buka skrap juga dapat membantu murid

  menggunakan teknik yang betul ketika menggunting dan menggunakan kreativiti sendiri supaya lebih

  bahan yang digunting itu lebih menarik. Penggunaan bahan maujud juga membantu pelajar merasa dan

  melihat sendiri fizikal bahan yang dibawa supaya pengajaran dan pembelajaran itu lebih menarik.2.6

  Cadangan Penggunaan Bahan Media (Ultilize media and material) 2.6.1 Memilih, mengubahsuaikan atau

  mereka bentuk media yang telah ditentukan. Seandainya seorang guru gagal untuk menentukan media

  yang sesuai, adalah penting untuk kita mengubahsuai media yang tersedia atau menyediakan sendiri.

  Untuk melaksanakan tugasan ini, kaedah soal jawab, dan perbincangan dan digunakan bagi member

  kefahaman kepada pelajar.

  19. PerbincanganPerbincangan merupakan kaedah yang banyak digunakan di dalamrancangan

  pengajaran ini. Kaedah ini dipilih kerana bersesuaiandengan tempoh masa pengajarannya yang panjang

  dan memerlukanpelajar mencari seberapa banyak contoh untuk membina peta mindadan buku skrap.

  Soal jawab Soal jawab merupakan kaedah yang paling popular digunakandalam kaedah pengajaran.

  Kaedah soal jawab digunakan di dalamrancangan pengajaran ini kerana ia berupaya

  mewujudkaninteraksi guru dan murid secara berkesan dan juga mudahdilaksanakan. Guru

  mengemukakan soalan yang berkaitan denganisi pelajaran dengan tujuan : i.Untuk mengesan

  pengetahuan pelajar iiUntuk menggalakkan pelajar berfikiriii.Untuk menggalakkan pelajar

  berfikirKeadah ini digunakan di sepanjang sesi pengajaran danpembelajaran yang dipilih ini.

  DemonstrasiDemonstrasi adalak kaedah mengajar di mana guru menunjukkansesuatu demonstrasikepada pelajar atau sekelompok pelajar.Kaedah ini dipilih bagi memudahkan murid melihat kemahiran

  yangperlu dipraktikkan. Kaedah ini berlaku ketika pelajar membuat petaminda dan buku skrap.

  20. Penggunaan CD dan slaid powerpoint Penggunaan media ini digunakan ketika set induksi dan sesi

  soal jawab bagi menarik minat pelajar dan pelajar membantu mencetus idea buat pelajar2.7

  Memerlukan penyertaan pelajar (Require learner participation) 2.7.1 Untuk memastikan bahawa proses

  pembelajaran itu berlaku, pelajar perlu dilibatkan dalam aktiviti pembelajaran seperti membuat latihan,

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  26/27

  perbincangan, latih tubi, serta projek. Penglibatan pelajar merupakan aspek penting di dalam

  pengajaran. Penglibatan yang aktif akan meningkatkan mutu pengajaran. Ia juga dapat memotivasikan

  pelajar itu untuk belajar. Kegiatan pengukuhan (reinforcement activities) seperti pengukuhan serta

  merta di beri selepas pelajar memberi tindak balas yang betul (Skinner,1954). Di sini guru yang berkesan

  sentiasa memikirkan bagaimana hendak melibatkan pelajarnya dalam proses pengajaran dengan

  menjalankan aktiviti penyoalan dan perbincangan dalam kumpulan. Untuk aktiviti seterusnya , murid-

  murid diminta menuliskan ayat tunggal berdasarkan gambar di dalam buku skrap.2.8 Menilai Dan

  Mengulangkaji (Evaluate and revise) 2.8.1 Menurut Heinich (1982) penilaian perlu dibuat secara

  berterusan dan bersepadu serta menyeluruh di semua peringkat untuk memberi gambaran sejauh mana

  keberkesanan media yang dipilih terhadap prestasi pelajar. Jika murid-murid dapat memahaminya ini

  bererti objektif pengajaran telah tercapai.

  21. Oleh yang demikian, guru boleh menilai sejauh mana keberkesananrancangan pengajaran yang

  dibuat terhadap pengajaran danpembelajaran pelajar tahun 2 Arif . Antaranya adalah

  sepertiberikut:2.8.2 Penilaian sebelum pembelajaran.Penilaian dibuat dengan melihat analisis pelajar

  semasa sesipembelajaran sebelum ini berlangsung. Kemudian, analisis barudibuat ketika langkah 1pengajaran dilaksanakan. Ketika ini, pelajardapat bersoal jawab dengan guru dan menjawab soalan guru

  secaralisan serta merasai dan melihat sendiri jenis makanan tersebutmelalui bahan maujud.2.8.3

  Penilaian semasa pembelajaranPenilaian semasa pembelajaran dilakukan bermula langkah 2pengajaran

  hingga langkah ke 5 apabila pelajar perlu melakukanpembelajaran aktif. Dalam setiap langkah

  pengajaran yangdilakukan, telah dapat dikenalpasti pelajar yang lemah dalammatapelajaran tersebut

  dengan melihat kemampuan mereka memberirespon terhadap setiap soalan dan aktiviti yang dilakukan.

  Oleh itu,penerangan semasa pengajaran dapat dibuat, menjurus kepadamemberi pemahaman pelajar

  yang bermasalah.2.8.4 Penilaian setelah pembelajaranPenilaian setelah pembelajaran pula dapat

  dilaksanakan denganmemberikan pelajar latihan melalui lembaran kerja serta memintapelajar

  menyatakan kepentingan makanan seimbang mengikutpemahaman murid.

  22. 2.9 Menilai Dan Mengulang Kaji:Perancangan Guru (Evaluate and teachers plan) 2.9.1 Penilaian

  ialah proses membuat pertimbangan nilai tentang sesuatu perkara. Keputusan penilaian akan

  mempengaruhi keputusan yang diambil terhadap perkara yang dinilai. Namun keputusan ini bukan

  diambil apabila semuanya telah berakhir. Ia berlaku sepanjang proses pengajaran iaitu sebelum, semasa

  dan selepas pengajaran. Sebelum pengajaran, analisis pelajar dilakukan untuk disesuaikan dengan

  dengan kandungan, kaedah dan media yang digunakan. Penilaian diumpamakan sebagai cara untuk

  menuju ke garis penamat. 2.9.2 Menilai media dan kaedah Setelah selesai pengajaran, penilaian tentang

  kekuatan dan keberkesanan alat/bahan media secara menyeluruh harus dijalankan. Dalam penilaian itu,

  soalan berikut harus difikirkan : a) Adakah objektif-objektif pembelajaran tercapai ? b) Adakahalat/bahan media yang digunakan membantu proses pengajaran dan pembelajaran ? c) Adakah semua

  pelajar menggunakan alat atau bahan dengan cara yang betul ? d) Adakah suasana pembelajaran selesa

  ? e) Adakah peluang-peluang pemerhatian individu diberi ? 2.9.3 Menilai pencapaian pelajar Setelah sesi

  pembelajaran selesai , guru menyediakan lembaran kerja untuk menilai keberkesanan pengajaran yang

  telah disampaikan. Walaupun tugasan hanya diberi pada akhir

 • 5/19/2018 Rph Model Assure

  27/27

  23. pengajaran, pelajarpelajar telah diuji dari awal sehingga akhirpengajaran. Latihan yang dibekalkan

  bukannya bertujuan untukmencari kelemahan pelajar tetapi untuk merangka langkah-langkahyang

  boleh membantu pelajar yang di bawah tahap penguasaan.Di dalam contoh pengajaran dan

  pembelajaran ini, latihan diberikanbertujuan untuk menilai kembali kefahaman murid terhadap

  prosespengajaran yang telah berlaku.

  24. RUMUSAN Model ASSURE ialah sebuah model reka bentuk pengajaranyang paling sesuai

  diaplikasikan di dalam bilik darjah yang memerlukanpenggunaan media sebagai kaedah pengajaran.

  Melalui model ini, guru lebihyakin untuk menyampaikan isi pengajaran dan pembelajaran serta

  dapatmemastikan objektif pengajaran dapat dicapai dengan jayanya. Ini adalahkerana di dalam model

  ini terkandung elemen-elemen penting sepertipernyataan objektif, kaedah penyampaian, pemilihan dan

  penggunaanmedia, analisis pelajar dan penilaian diambil kira sebelum prosespengajaran dilaksanakan.

  Kesannya pengajaran yang dijalankan akan lebihefektif dan objektif pengajaran tercapai. Jika model ini

  dibandingkandengan model SIM, ternyata model ASSURE adalah yang lebih baik . ModelSIM hanya

  menitikberatkan interaksi guru, murid objektif serta isipelajaran dan persekitaran sahaja tanpa

  mengambilkira kaedah danpenggunaan media. Penggunaan media dan alat tidak dititik beratkandalammodel ini, jadi keberkesanan proses pengajaran tidak dapatdimaksimumkan. (3, 500 patah

  perkataan)

  25. RUJUKAN / REFERENSI 1. Atan Long (1991) . Pedagogi Kaedah Am Mengajar . Selangor : Amiza

  Publishing Sdn.Bhd. 2. Ee Ah Meng (1998) . Pedagogi Untuk Bakal Guru. Selangor : Sri Pendidikan Fajar

  Bakti. 3. Mok Soon Sang (1997) . Pedagogi 2 , Perlaksanaan Pengajaran . Selangor : Kumpulan Budiman

  Sdn. Bhd. 4. Musa bin Daim (1995) . Penilaian Di Bilik Darjah . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan

  Pustaka , Kementerian Pendidikan Malaysia. 5. Ngui Kwan Seng (1989) . Teknologi Pendidikan

  Penggunaannya Dalam Dalam Pengajaran . Selangor : Fajar Bakti . Sdn. Bhd. 6. Prof. Madya. Dr Wan

  Abdul Kader Wan Ahmad , Prof. Madya. Dr Ramlah Hamzah, Dr. Rajini abu (2005). HBEF 3103 PrinsipTeknologi Pengajaran. Selangor : Meteor Doc. Sdn. Bhd