Revista de Juegos en Hebreo

of 16 /16
 ושל ו| וילי ג| ומ תש ת" | נו י2015 1  י ע מ ל  טלוקפ ור Faculty of Humanities

Embed Size (px)

Transcript of Revista de Juegos en Hebreo

Page 1: Revista de Juegos en Hebreo

7/25/2019 Revista de Juegos en Hebreo

http://slidepdf.com/reader/full/revista-de-juegos-en-hebreo 1/162015יונ|"תשתמו|גיליו|ולשו  1

 

למ עי

 

רופקולט

Faculty of Humanities

Page 2: Revista de Juegos en Hebreo

7/25/2019 Revista de Juegos en Hebreo

http://slidepdf.com/reader/full/revista-de-juegos-en-hebreo 2/16  5201יונ|"תשתמו|גיליו|קולשו  2

 

ברכת

החוראש  

,תלמידים, מורים ועמיתים יקרים

שמחה אני לברך את חברי החוג לדורותיהם

קולש

'של

 השלישי

 הגיליון

 החוגבפתח

 עלון

 ,'ון

 היהודים  וללשונות  העברית  זהללשון  עלון .

 החוג  תלמידי משקף את שיתוף הפעולה בין

 ומעיד על  החוג,  מורי לתארים השונים לבין

 העברית  לשפה  החוג  קהיליית  של אהבתה

.ולמחקרה

 שנה מלאת אתגרים שנת הלימודים תשע"ה,

בימים

 להסתיים

 עומדת

  ,פעילות

 ורבת

 וכולנ  הקיץ עמוסיםהקרובים,  נצא לחודשי ו

 ו  לכולכםבמשימות  מאחלת  אני מטלות.

   רבה  במשימותיו–הצלחה  איש –איש

ומייחלת שההתמחות בלשון העברית ובתחומי

 העיסוק בלימוד  ההנאה מן המחקר הבלשני,

 יהיו  האופקים  והרחבת  המעמיק ובמחקר

כם.שכרכם על עמל

 עטו  מפרי  שתרם  מי  לכל  מאליפות ברכות

תו לגיליון הזה, ובמיוחד לאלעד אייזןומחשב

לולו, תלמידי התואר הראשון בחוג,זהר בו

שעמלו על הכנת העלון, וליעל מדר, תלמידת

.התואר השני, על עריכת לשונו של הגיליון הזה

 

הבאה

 בשנה

 להתראות

!

עפרה

 

 גיליון ג

ברכת ראשת החו2

בקעפרה תירוש

קבוצת המחקר התהוות העברית3

החדשה 

יעל רשף

חידות לשוניו6

דוד נודל

תשבץ היגיו6

גיא שטיינברג

יך כתבתי ערך לאנציקלופדיה ללשו7

העברית ולבלשנותה

אהרוני

 אמיר

ירו את חידושי האקדמיההת8

אריאל שווה

דה מהחופ9

שיר גילה

הרגע הזה ש...9

נעם בן דרור

שי10

קהן

 משה

נלכד במרשתת: עריכת לשון החדשו10

 יעל מדר

טריוויה לשוני12

אלעד אייזן

תשבץ היגיו13

ליאור ליאני

תשבץ לשונ14

15לחידות ולתשבצידף תשובו

בכתב עברי קדופתגמי16

אלעד אייזן

 

אלעד אייזן

לולזהר בן

בקעפרה תירוש

יעל מדעריכת הלשון: 

:וסיוע

 שטריייעוץ

 טלי

אירנה סלוצקעיצוב תבנית העלון: 

Page 3: Revista de Juegos en Hebreo

7/25/2019 Revista de Juegos en Hebreo

http://slidepdf.com/reader/full/revista-de-juegos-en-hebreo 3/16

 

2015יונ|"תשתמו|גיליו|ולשו 3

 היא מרצה בחוג   יעל רשף,  פרופ' המחברת,

 ב  המחוחברה  העבריתקבוצת "התהוות ר

.סכוליו – במרכז מנדהחדשה" 

)תשע"ד( פועלת במרכז מנדל סכוליון–מאז תחילת שנת הלימודים שעברה

 רב  אתלמחקר  המקדישה  מחקר  קבוצת  והיהדות  הרוח  במדעי תחומי

סכוליון נוסד לפני–פעילותה לחקר התהוות העברית החדשה. מרכז מנדל

 לעודד שיתוףיותרקצת   חוקרים מדיסציפמעשור כדי ינותפעולה בין

. מתוך כל הצעות המחקר המוגשות למרכז, בכל שנה נבחרת הצעהשונות

 וקבוצה זו  במשך שלוש שנים.פועלשל קבוצת חוקרים אחת, במרכז

בסך הכול פועלות במרכז במקביל שלוש קבוצות מחקר, כל אחת בתחומה 

היא. פרטים על המרכז, על קבוצות המחקר הפועלות בו כעת ועל הפעילות 

המרכזהשוטפת

 באתר

 למצוא

 ניתן

 הקבוצות

 מן

 אחת

 כל

 שמקיימת

(scholion.huji.ac.il'התהוות העברית החדשה' מסיימת כעת (. קבוצת המחקר

.שלה, ולפניה עוד שנת פעילות אחאת שנת הפעילות השנייה

'התהוות העברית החדשה' כוללת שמונה חוקרים. ארבעה  כמו כל קבוצות המחקר במרכז, גם קבוצת

)פרופ'–ן החברים בקבוצה הם חברי סגל באוניברסיטה העבריתמ כולם מלבדי מן החוג לבלשנות

חובב מן המדור הגנרטיבי ופרופ' משה טאובה מן המדור המבני(,–עידית דורון ופרופ' מלכה רפופורט

)מירי בר ללוי וחנן ארי–זיוארבעת הנותרים הם תלמידי מחקר. תלמידי המחקר החברים בקבוצה

סדן ועינת קרן מן החוג לבלשנות( נבחרו בידי חברי הקבוצה–מן החוג ללשון העברית, ואביגיל צירקין

מנדל

 מרכז

 נציגי

 ובידי

 הבכירים

–בעקבות

 שפורסם

 הקורא

 לקול

 שנענו

 המועמדים

 כל

 מתוך

 סכוליון

 בפעילותה של   קבוצת מחקר המוקדשת לחקר התהוות העברית החדשה. ההחלטה לקיים במרכז

דוקטורנטית מתחום הבלשנות במרכזקבוצה משתתפת בקביעות גם ד"ר עינת רובינשטיין, פוסה

 לעשייה–מנדל  שותפים  כן  מחקר.  עוזרי  כמה  הקבוצה  לעבודת  מסייעים  כך  על  ונוסף סכוליון,

מי מעט ומי הרבה.–המחקרית גם חוקרים שאינם חברים בקבוצה אך לוקחים חלק בפעולותיה 

 נידונות סוגיות הנוגעות לנושא המחקרפעילותה השוטפת  שבו של הקבוצה כוללת מפגש שבועי,

 זה   את  זה  לשתף  הקבוצה  לחברי  ומתאפשר  אורחים  מרצים  מפי  הרצאות  נשמעות המשותף,

בידיעותיהם לצורך הבנה טובה יותר של תהליכי הצמיחה של העברית בת זמננו. שיתוף הפעולה 

ההבין

 עבודת

 מושתתת

 שעליו

 עלתחומי

 הקבוצה

 חברי

 של

 ידיעותיהם

 את

 להעמיק

 נועד

 בוצה

 שחל   הייחודי  התהליך  כלים בלשניים תאורטיים בחקר  של  שילוב  לאפשר  ותולדותיה, העברית

בעברית, ולהרחיב את ידיעותינו על תופעות בלשניות כלליות שתהליך זה יכול להאיר.

Language Contact andאמרים בשםפרויקט מחקרי אחד שכבר הניבה עבודת הקבוצה הוא קובץ מ

the Development of Modern Hebrew, שיזמה וערכה חברת הקבוצה פרופ' עידית דורון. קובץ זה יראה

Journal of Jewish Languagesאור כגיליון מיוחד של כתב העת 24במהלך החודשים הקרובים. בקובץ

, וכולם מנסים לבחון מהיבטים שוניםמאמרים פרי עטם של חברי הקבוצה ושל חוקרים אחרים

)שפות  סלאביוומגוונים את הדרכים שבהן השפיעו הלשונות שעמן באה העברית החדשה במגע

 היהודיאחרואירופיותושפות

 ולשונות

 שמיות

 שפות

 ,תהליכיהשונו

 על

 )   ותופעות  נושאים  במגוון  עוסקים  המאמרים  שלה. מבנים–ההתגבשות

   שלילה ושאלה,  סדר מילים,  משלימיתחביריים,  שיח,  סמני מילות תפקיד,

הפועל ועוד, מתוך שימוש במגוון גישות מחקריות. מכלול המחקרים החדשים 

"התהוות העברית החדשה" קבוצת המחקר

Page 4: Revista de Juegos en Hebreo

7/25/2019 Revista de Juegos en Hebreo

http://slidepdf.com/reader/full/revista-de-juegos-en-hebreo 4/16

 

5201יונ|"תשתמו|גיליו|קולשו  4

הללו חושף עובדות לשון וגורמים לשוניים וסוציולינגוויסטיים שלא היו ידועים עד כה שהיה להם 

חלק בעיצוב העברית בת זמננו.

,פרויקט מחקרי אחר של הקבוצה, הנמצא כעת בעיצומו

הוא יצירת קורפוס טקסטים שיש בהם כדי לשקף את 

 ואת האופן   דור הדוברים הראשון  של המצע הלשוני

יום. הקורפוסיםשבו שימשה אותם העברית בחיי היום

ובראשם מאגרי המילון–יוםהעומדים לרשות המחקר 

 פרויקט בן  העברית,  של האקדמיה ללשון ההיסטורי

כולם בעלי–סטוריתיהודה ואתר עיתונות יהודית הי

   למחקר,  רבה  בלשוןחשיבות  מתמקדים  הם אך

למעשה בקרב דוברים מןהספרותית והעיתונאית ואינם מספקים תיעוד של שימוש העברית הלכה

 מבחינת

 הללו

 הקורפוסים

 מקצת

 של

 היקפם

 ,זאת

 אף

 .הלשונית

 הקהילה

 של

 ימיה

 בראשית

 השורה

ויות החיפוש שהם מציעים אחר צורות לשון ומבניםטווח השנים הנכלל בהם, ומגבלות על אפשר

תחביריים מותירים שאלות רבות בלא מענה ואינם מאפשרים תמיד לעקוב ברציפות אחרי תהליכי 

השינוי שחלו בשפה.

כחלק מפעילות הקבוצה מצאנו לנכון לנסות להשלים את התיעוד העומד לרשות המחקר באמצעות 

לל טיפוסי טקסטים שאינם נכללים בקורפוסים הקיימים, המתמקדיצירת בסיס נתונים ממוחשב, הכו

בעשורים הראשונים של המאה העשרים שהתיעוד לגביהם דל, והמאפשר עריכת חיפושים באמצעות 

)בהנחי תה של ד"ר עינת רובינשטיין( נעשה בהתאםתוכנה ייעודית ומשוכללת. מחשוב הטקסטים

קורפוס

 ביצירת

 מקובל

 בינלאומי

 פרטיםלסטנדרד

 כולל

 והוא

 ,בלשני

 מחקר

 לצורך

 טקסטואליים

 ים

המופיעים בכתב היד. מטרתנו לשקף בקורפוס זה טיפוסי לשוןומעל תוספות, שינויים, מחיקות וכד

)כגון לשונן של כרזות מלפנישבני הדור הראשון לדיבור העברי היו חשופים אליהם באופן יום יומי

ור על גבי לוחות מודעות במקומות יישוב שונים בארץ(, ואנוקום המדינה שנתלו לעיונו של הציב

מעוניינים במיוחד בתיעוד שימוש הלשון בטקסטים שלא עברו עריכה כלשהי ולא נועדו לפרסום, 

משום שיש בהם כדי לשקף את האופן שבו עשו חברי הקהילה הלשונית הצעירה שימוש בעברית 

חות ששימרו מסמכים, ובפרט מכתבים ויומנים, שלבחייהם הפרטיים. לשם כך אנו תרים אחר משפ

בני הדורות הקודמים, ילידי שלהי המאה התשע עשרה וראשית המאה העשרים, אשר לקחו חלק 

פעיל בתהליכי בניית היישוב העברי בארץ. לעת עתה כבר איתרנו כמה אוספים כאלה בידי אנשים 

 מוסיפים לחפש  ואנו  להעמידם לרשותנו,  אםפרטיים שניאותו  זה.  חומרים נוספים מסוג אחר

השתמרו במשפחותיכם מכתבים, יומנים או טקסטים אחרים של בני הדורות הקודמים, נשמח מאוד 

תסכימו להעמידם לרשות המחקר.בהםתשתפו אותנוש

בימים אלה אנו מתחילים לעסוק בארגון האירוע המסכם של 

ירושליםפעילות הקבוצה: כינוס בינלאומי העתיד להתקיים ב

העולםבו יציגו חוקרים מהארץ ,2016בתחילת חודש יולי 

 שימור   שינוי,  תהליכי  על  ואמפיריים  תאורטיים מחקרים

 בבוא העת   ובעברית בפרט. ותחייה בלשונות העולם בכלל

נפרסם פרטים מלאים על הכינוס, ונשמח לראות את כולכם 

בין אורחינו.

Page 5: Revista de Juegos en Hebreo

7/25/2019 Revista de Juegos en Hebreo

http://slidepdf.com/reader/full/revista-de-juegos-en-hebreo 5/16

 

 |2015יונתשע"| תמוגיליון|קולשו 5

המכתבים הפרטיים שברשותנו. מחבר המכתב, הרב שמואללסיום, מצורפת דוגמה אחת מתוך אוסף

הצטרף לקבוצה המייסדת של ,1924ועם עלותו לארץ בשנת1882יונה דאום, נולד בוורשה בשנת 

 בעת כתיבת המכתב התגורר דאום   העיר הוד השרון(. )שהפכה לימים חלק מן המושבה מגדיאל

למחברת

 מכתביו

 את

 להעתיק

 למנהגו

 והודות

 ,'העבריתבלודז

 כתיבתו

 של

 תיעוד

 השתמר

 ,מיוחדת

עוד קודם להגעתו לארץ. המכתב הועתק למחברת בלא נוסחאות הברכה והחתימה בסופו.

 

ב"ה

1יום ו' עש" 

2אב ה'תר"א' מנח 

3לפ" 

4פה לאד 

5.

 

הורי היקרים, אחדשה"ט

6ה הנניהנני להודיעכם כי אתמול בבוקר קבלתי את מכתבכם, וברב שמחה קראתיו. ע 

)עלעקט,להודיעכם מבקורי אשר בקרתי אתמול את בן המחותן; בשעה הששית בערב נסעתי במרכבת החשמל

 לשוק  נחכרוטראמווייא(  כבר ם ָ צ ח   עיני  ראות  וכפי  השלחנות,  סביב  הקפות  איזו  עשיתי  שמה  בבואי הישן,

הזה

 בשוק

 אשר

 המחותן

 בן

 של

 לביתו

 הלכתי

 ההקפות

 ואחרי

 ,)ֿפערמיטטעט

(.מספר

14 – מצאתיו

 ולא

 ובקשתהו

 – .  מספר  גבאי'ס גאס( )מרדכי  לרחוב ה"אלכסנדראי" הנקרא  העתיק משכנו  שם כי  לשם.20ושמעתי והלכתי

בבואי הביתה ראיתי כי המחותן יושב בראש השלחן, וסביב השלחן יושבים אנשים אחדים, צעירים לימים, ונגשתי 

לא הכירני, והנה אך הזכרתו מי אני, והנה כרגע עמדו כולם על רגליהםאל המחותן ונתתי לו שלום, אך המחותן 

ר פה, ושנים אשר באו  ָה ונתנו לי שלום, והמחותן העמיד לפני את האנשים האלה וביניהם היו שלשה בניו, אחד 

החלנולכאן על זמן קצר, וצעיר אחד אשר היה שם, הוא עוזר בעסקם פה. וספרתי לו כי קבלתי מכם מכתב. וכאשר 

לשיח בינינו אמר לי כי גם בתו הכלה כעת פה, ושמחתי מאד כי על זה לא פללתי, ובישבי איזה רגעים והנה נכדו 

אשר היא כלתו לאה'לע באה אל הבית והכלה אחריה, ולאה'לע הציגה לפני את הכלה, וברכתיה בברכת מז"ט גם 

כי יסע מזה קודם שבת וביום ג' או ד' שבוע הבאמסרתי לה דרישת שלום ממכם ותודה לי על זה. המחותן אמר לי 

)שכחתי שמו הוא יושב בכפר סמוך   הגדול של המחותן  פה עדי שובו; בנו  והכלה ישארו  בניו  שני ישוב לפה,

]ל[בקרני, בטח אכתוב לכם  לקיעלץ בטח תדעו מי הוא( הבטיחני כי בשבוע הבא יבוא אלי עם הכלה בלוית לאה

מאד,רים! נוכחתי לדעת כי טוב עשיתי בהלכי לשם בלי אשתי כי בבואי לביתם שו מפנבמועדו כל. הורי היק

י המחותןכי זה אך איזה ימים אשר העתיקו את משכנם לכאן, וחפצי נ ַ ֻל םשמ יכלהב .םמוקמ לע ורדסנ םרט תיבה

סיפר לי כי יותר מחציהחשמל, אך הפציר בי שאסע עמו במרכבה וחפצו מלאתי, ובדרךולא נתנני ליסע במרכבת

>ל<פני בית ו נ ב ָע ;רכח רבכ תונחלשההבכרמהמ דרי )טארטסיגאמ(  – כי היה לו שם מה לעשות – הפקידות

הפרידה, ובקש ממני שאדרוש שלומכם עברו, ואנכי נסעתי הלאה לביתי ובזה חסל סדר הבקור:ולקח ממני ברכת

הנני דורש שלום... ושלום החתן ה"ה אחי יצחק יעקב הנני מוסר לךיותר חדשות אתי אין הנני בנכם ועבדכם...

 הנני

 יהודא

 חיים

 אברהם

 אחי

 שלום

 גם

 ...הולך

 עודנו

 השעון

 אם

 שאלני

 המחותן

 ,ומבניו

 ממחותנך

 שלום

=פריסת

דורש, כתב ידו מצא חן בעיני ושלום

7היקרות הנ"ל. העיקר שכחתי! הכלה בקשה ממני שאדרוש שלום כלכם, 

אולי שכחה... – שמעה ממני כי בראנה שתחי' היתה חולה העציבה מאד, שלום החתן לא דרשהואשר 

 

תודתי למרים הילר על העמדת החומרים לרשותנו ולאריאל לוק על הסיוע בבחירת הטקסט ובטיפול

בו.

 1 .

השם

 בעזרת

2

 ק

"עש

 – .קודש

 שבת

 ערב

3 הו

 ס

"תר

 ב ב

 ' 

27/07/1900.4 

ג

"לפ

 – ,"גדול

 לפרט

"מדובשה לציותוהעברהלומניי

.5 

ל דז

 פה

 – .'לודז

[ ,כ ן

6 .במכתבים

 לברכות

 המשמש

 ,"הטוב

 שלומכם

 דרישת

 חרי

"הצירוף

 קיצור

7 "חיותי

" :השורה

 מעל

 נוסף

.

Page 6: Revista de Juegos en Hebreo

7/25/2019 Revista de Juegos en Hebreo

http://slidepdf.com/reader/full/revista-de-juegos-en-hebreo 6/16

 

5201יונ|"תשתמו|גיליו|קולשו  6

.בחאת החידות חיבר דוד נודל, תלמיד התואר השני

 בכלשלישיולפניך.1 שלישיימילים.

שיכולהאפ

 משותפת

 מילה

 למצוא

 שר

 ב  מהמילים  אחת  לכל שלישיילהצטרף

וליצור צירוף הגיוני. מהי המילה? 

שחור, הון, פשפשי.א

יקרה, דרך, ירושלמי.ב

ארץ, קפיצה, ליד.ג

רע, מוציא, מחלק.ד

ה רובד הלשון של כל אחת.1

?שלהלן

 מהמילים

לביב.א

גר.ב

מרכ.ג

אוו.ד

 

בחוגערבישנה ג' בחומסיי,שטיינברגיאת התשבץ חיבר

.בערביהוראתעודלימודיחד ע,העברילשול

ועברתי לחוג ללשון. זו הייתהוהמזרח התיכואםלימודי האסבאמצע שנה א' עזבתי את החוג ל

מה שאניאתכי הבנתי שאני מעדיף ללמודהתואר,אחת ההחלטות הכי טובות שלי במהלך 

עיתולא,באמת אוהב

.

!לכו עם האהבות שלכם, שיהיה קיץ נעים ושתשע"ו תבוא על כולנו רק לטובה

גיא

 1.

 כשהריקבון  מתבססים  עליה גם

(4)לא לו

(4)בין יהושע להכ.2

(4)אולי הוא גורם פה בצע.3

(5)הדוב ישנה יחידה קטנ.4

5. עד היום וזה לא משפיעה עלינו

(3,4)לול שזנח

 לכך.6  גרמה  היא  בצרות כשהקוף

(6)שיכתֹב

(4,5)רחשה בעתיד שפתינ.7

(4)תקופה שהייתה אז תן סיומת!.8

9. שמחלק  זה  הפליג  גן ברמת

(8)פקודות וגם חקר את העברית

10.קרובת משפחה תמריא או תאמי

(5)

הצורה היא תופעה נפוצה ביות.11

(5)

ידות לשוניוח

את התשובות תמצאו בהמשך העלון

תשבץ היגיון

Page 7: Revista de Juegos en Hebreo

7/25/2019 Revista de Juegos en Hebreo

http://slidepdf.com/reader/full/revista-de-juegos-en-hebreo 7/16

 

2015יונ|"תשתמו|גיליו|ולשו 7

סיים את לימודיו בחוג בשנת. אמירולשומוזיקאוהאמיר אהרוני, בוגר החוג, ירושלמהואהמחבר

.בוויקיפדיתרגוכלשמוצמנה, וכיום הוא2009

–ויקיפדיה קיימת בשפות רבות, וכולם כולל כולם משתמשים בה

בג

 מודים

 כולם

 לא

 אם

 הם

–(נחשבת

 לא

 מקורשהיא

 )בצדק

   לעבודות אקדמיות אמתיות.  כותב מתנדב בוויקיפדיהמהימן אני

זאת דרך נחמדה–כי זה כיף, ואני עושה זאת2004העברית מאז 

מאוד לחלוק את הידע שלך עם העולם וגם ללמוד דברים חדשים.

יוחנן ברויאר, יעל–שם הכרתי את כל המרצים הנהדריםלמדתי בחוג ללשון העברית,2008מ־

רשף, ברק דן, אהרן ממן, אשר לאופר ואחרים.

רשף לכתוב ערך על ניקוד העברית החדשהפרופ'ליעהלאחר שסיימתי את התואר הראשון 

באנציקלופדיה של הלשון העברית, שהייתה עתידה להתפרסם בהוצאת בריל ההולנדית. אולי היא 

 זאעשתה

,מקום

 מכל

 .לוויקיפדיה

 שלי

 החיבה

 על

 ידעה

 כי

 ואולי

 לניקוד

 שלי

 החיבה

 על

 ידעה

 כי

קיבלתי את ההצעה בשמחה.

מכתבים מבלבלים מההוצאה: לכאורהקיבלתמה עליי בעצם לכתוב?–ת הנושאמיד ניגשתי להבנ

יעוץ מפרופ׳ ממן,, דבר שאיני מתמצא בו היטב. ביקשתי"מסור"ב משהו בנושא היה עליי לכת

   לעורך הראשי  –והוא הפנה אותי  מקיימברידג׳.ג׳פרי  כאאן  פרופ׳ בדיוק ביקר בכנסבמזל,

מופיעה"מסור"הוא הסביר ש.פים, אז ניצלתי את ההזדמנות ופגשתי אותבנושא לשון בהר־הצו

, אבל בפועל עליי לכתוב ערך אנציקלופדי על השימוששנושא הניקוד מתויק תחתמכיוותבכותר

איפה משתמשים בו, איפה לא, אילו תופעות מיוחדות יש בו. כבר היו–ימינבניקוד בעברית של 

מופקדי

 שהיו

 אנשים

,התקניים

 הניקוד

 כללי

 ובנושא

 המקראי

 הניקוד

 בנושא

 ערכים

 כתיבת

 על

 ם

ואני הייתי צריך לכתוב ערך על משהו מהחיים העכשוויים. זה היה פנטסטי משום שזה נושא שקרוב 

מאוד ללבי, ואז התחלתי לכתוב.

 אל  התייחסתי  ברצינות.  שרקהמשימה  ספר  כל ספתי

, על דפוס, על חינוך,על כתיב, על שיר–הצלחתי למצוא 

 על מחשבים. שילבתי בכתיבה את הניסיוןעל מילונאות,

מכון התקנים הישראלי על תיקונים בתמיכה בניקוד במקלדת העברית במחשבים.שלי בעבודה ע

   לראשונה–תיעדתי  על אותיות לועזיות,את התופעה של שי–למיטב ידיעתי, וש בניקוד עברי

ובשלטה

 בפרסומות

 כתבנפוץ

 .ללבים

 במיוחד

 שקרוב

 נושא

 על

 י

–ואי

(שימוש

)תציצו, למשל, בחוברת המילים של  שימוש( בניקוד בטקסטים של שירים עבריים

ול הקובוץ בסיומות של מיליםשל להקת פונץ׳(, כתבתי על בי"פינוקי"האלבום 

דקוד שלי עם ברק דן, על הניק, שקרה בדיוק באמצע קורס הנ"מלכויו"כמו 

 יש  אבות  בשירים של  המשונה  אבידן,הניסיוני  ודוד רון

 ועוד,   בניקוד בפרוזה ובפרסומות.  דוגמאות לשימוש מסקרן  הבאתי ועוד.

.איש הנכופנו ד. אני לא מתבייש לומר שהםועוד, ועו

לפי ההוראות לכותבי הערכים שקיבלתי מבית ההוצאה, לפני ששלחתי את הערך הגמור ביקשתי 

אקד

 ביקשתימאנשי

 היתר

 בין

 .עצות

 לי

 ולתת

 קצת

 עליו

 לעבור

 שהכרתי

 פסברזאמיה

 מסטיב

)שעגם תיקן לי כמה שגיאות באנגלית(, ומאנשים ממוסדות אח)והוא  דתיים, בהם עוזי אורנן

מעניין באותה תקופה( ומפרה קזנליאס, חוקר עברית מברצלונה. מכולםתכנותיקטפרועלאיתו

י והצעות לתיקונים, ואחרי שהייתי מרוצה מהכול, שלחתי את הערך לבית ההוצאהקיבלתי משוב חיוב

העברית ולבלשנותלשולאנציקלופדיערכתבתאיך

Page 8: Revista de Juegos en Hebreo

7/25/2019 Revista de Juegos en Hebreo

http://slidepdf.com/reader/full/revista-de-juegos-en-hebreo 8/16

 

5201יונ|"תשתמו|גיליו|קולשו  8

)כל המרצים שלי יודעים שבדרך־כלל אני אחרן חסר–בריל  למרבה ההפתעה, עשיתי את זה בזמן

(…בושה בהגשת עבודות

רבה,. חשבתי שהעורכים הקשוחים יחתכו לי 3,000מילים. יצאו לי יותר מ2,000התבקשתי לכתוב 

 הגרסההםאבל

 את

 לבדיקה

 לי

 כששלחו

 .ושם

 פה

 אנגלית

 קצת

 רק

 לי

 וערכו

 ,הכול

 כמעט

 לי

 שמרו

באופן מקרי,שולבו בתוך הערלדפוס גיליתי שהתמונות ששלחתיהייתה אמורה להישלהיאכפי ש

 גם   גיליתי  בתמונות.  יותר וקרוב לפסקאות הקשורות למה שמוצג  נכון  לשלב אותן  ביקשתי אז

הם עשו את כל מה שביקשתי.לשמחתילי כמה מילים באופן שגוי, וביקשתי לתקן בחזרה, "תיקנ"ש

שלבית ההוצאה, ואז התחילה ההמתנה הארוכה מאוד עד הפרסום עצמו. מתב2011כל זה היה ב־

הרבה יותר זמן מהמצופה לעבור על כל הערכים שנשלחו ולהכין אותם לדפוס. זה שונה מאודנדרש

 דברים מתנהלימהא  שבו )זאת בעצם המשמעות שלופן  שבה הפרסום תמיד מידי בוויקיפדיה,

האנציקלופדיה2013קודם מפרסמים, אחר־כך מתקנים(. המתנתי בסבלנות ובקיץ של–שיטת הוויקי 

 שלי

 השם

 את

 לראות

  .אלקטרונית

 ובמהדורה

 בדפוס

 לאור

 יצאה

 סוף־כל־סוף

–שם

 ואת

ספר מודפס מכובד בספרייה הלאומית זה דבר מרגש, כמובן.–האוניברסיטה שלנו! 

, אבל מכיוון שהנושא מענייןרבאז איך אני יכול לסכם את זה? היה כיף גדול, הייתה עבודה

רשףפרופ'אותי כל־כך אני לא יכול לומר שהיה ממש קשה. וכמובן אני רוצה לומר תודה גדולה ל

אהרן ממן, ג׳פרי כאן, סטי–, ולכל האנשים שעזרושנתנה בי אמון ובחרה בי למשימה הזאת

האחד והיחיד שלימד אותי ניקוד.פסברג ועוזי אורנן, וכן לברק דן

 

אחוקהוא אריאל שווה, דוקטורנט בחוגברהמח

הלתופירוששהיכתבפערשהעברית

 

היא:יחד.1

ספינת שעשועיא. 

קואליציב. 

צת בנוקבג. 

אין מילה כזאד. 

 

2.מרצד

:היא

)"מסך"( מחשא.  צג

משקה אנרגיב. 

מדרכה משולבת להולכי רגל ולאופנייג. 

)מובייל(ד.  קישוט תלוי

 

נ.3 שד:איה

קומפוסא. 

 .ב

)ים

י

הפ

 ממשפחת

 יונק

(הדישון

 נקבת

דיאטה עתירת שומניג. 

נהפרדד.  כוממלשערגנ אובת

קליפת 

 

הוא:נוט.4

א. מגדל פיקוח בשדה תעופה

ב. דג ממשפחת הסלמוניים

GPSג. מכשיר 

)פסימיסט( ד. רואה שחורות

 

5.יממי

:היא

א. חנות הפתוחה בכל שעות היממה

ב. מרינה

)מהמרשתתדרבמהירוהמופץחידודג. 

אינטרנט( 

ם רדת החשכד. פרח שעלי הכותרת שלו נסגרים ע

 

היא:מלקח.6

)טייק אוויי( א. חנות לממכר מזון מהיר

)לייר

פ

(שטוחה

 צבת

 .ב

ג. לק ציפורניים

ד. גלידה

  התכירו את חידושי האקדמיה

את התשובות תמצאו בהמשך העלון

Page 9: Revista de Juegos en Hebreo

7/25/2019 Revista de Juegos en Hebreo

http://slidepdf.com/reader/full/revista-de-juegos-en-hebreo 9/16

 

2015יונ|"תשתמו|גיליו|ולשו 9

אולשמואנשילפגואוהב,החוגבוועופעיל'שנמסיימ,גילשיר

 שירחייהסיפור הבוגריכרכזהקרובבשנלעבולהמשימתכננ.

.ללשומוראולי תהיבעתי.יהודבמחנערביוללמוהירושלמיהמכינה

 עם

 ,גדול

 מקום

 לי

 נראה

 זה

 .העברית

 לאוניברסיטה

 הגעתי

 שנים

 שלוש

 שלאהרבלפני

 אנשים

 עצמרק למצוא את ה.זה את זמכירים  בשיעורים הראשונים.יתה הנכונה זה פרויקט בפני

למחשב. הפכתי לחלק מהמערכת.תלאט עבכתבתי במחברת, לאט

אבל בתוך כל המערכת הגדולה הזו מצאתי בית חם, קטן, אוהב. בית שהפך את כל הדבר 

ה יותר, מאיים הרבה פחות. כיהגדול הזה שנקרא אוניברסיטה למשהו פשוט הרב

ל זה אנשים...ה–פו של דברבסו

י ועבור הרבה אנשים אחרים.תודה לכל האנשים שהפכו את החוג הזה לבית עבור

יותר לשפה שלנו ולהבין אותה קצתרבהתודה שעזרתם לי להקשיב ברגישות 

 לעזור

 התמידי

 והרצון

 ההקשבה

 על

 תודה

  ,ואליצור

 דבי

  ,עפרה

  .לעומק

 יותר

ולפעול ביחד ולטובת כולם.

.עברית, זה חלק ממךהחוג ללשון 

בת,אוה

שיר

 

.וחובב שוואים מרחפימחבר הוא נעם בן דרור, תלמיד שנה שנייה בחוה 

?כאילבלשנו,א:אותשואליא,לשולומשאתאומאתהזהרגע

.אותתתקארלך:ואומרי,לשולומשאתאומאתהזהרגע

ברצינושוקואת,נמצאלודבהחולמזכירונכנאתהזהרגע

.משהללמסומהחתוללבקש

שללעונוהי,במיישאלרשליעשולאתהזהרגע

.הקורשמהציונקודו5למורידוהיהמייאטוניסחת

שאלויאושואבמבחלכיתנכנאליצוהזהרגע

,לוב

?קורקינעאתלעזאזלמ:ולשאוהיאלהרים

יוצולכ,הכלמיוציכללכשבניקומביאתהזהרגע

דבשובסופ,מיוחמשקיחריולכ,חריגייהכלמן

.הקוראלעבוכדפבעהמילוכאללמוצריך

אתוהואת,פסברשבקורהציואמקבאתהזהרגע

ההידלדלות.חואההידקקוחוזלשקרמה

.IPAשמקלדבאייפויללאופאתוהאתהזהרגע

עתחשוורשכתבמאתקרסיידושוורמביאתהזהרגע

.תבנישאילזא"הזהרג"זה

פרידה מהחוג

 

...ש

 הזה

 הרגע

 

Page 10: Revista de Juegos en Hebreo

7/25/2019 Revista de Juegos en Hebreo

http://slidepdf.com/reader/full/revista-de-juegos-en-hebreo 10/16

 

5201יונ|"תשתמו|גיליו|קולשו  10

 

המחברת היא יעל מדר, תלמידה לתואר שני בחוג,

אבי-תמאוניברסיטלשועורכתעודבעלת

.איל-במאוניברסיטבלשוראשוותואר

בעולהמהיהחדשוקצוע,האינטרנטהתוכבעולהנדרשהמהירושהמורכבועם

.לשוניושגיאובה,שונימסוגישגיאובטקסטיליפועשויו,האמתובעולהווירטואלי

ההכרמתו.ידיעמחוסג–וכ,לשיממחוסג,לחתמהירמהקלדכתוצאגם

החלי–נוספוומסיבו–עילהנחשכאתynetשהודבקבתווילהילחרצוומתוהזאת

שנימשלויותלפנ,כ.קודקייהישלתפקיבמערכליצובאתהחדשודסראש

.בישראהגדוהחדשובאכמגיהלעבוהתחלת,וחצי

נבנושלשההגדרו,חדתפקי.לשובעריכהתעודלימודסיולאחמי,חדשעבודה

תנועכדתוך

.אינטרנטיחדשומערכבתוזוכ

–אקטואליחובבבדיושאינלמישה

שחלקמניקשיי,וכמוב.בפנישעמדמהקשייחלאל.רשאשבדיוואינה

ולזוהכתיבבהרגללשינויי,שונמסוחדשלמרולהתרגשנאלצ–האחריהעובדים

.הטקסטיעשעובנוסעיניים

ת ורמהנאשפופכלכרועכושל,כנודמיל,יהתורמשירבעה.עאז,אדובתכבש

כאנ,שנמצ.המצוטהמשפאלתקמהעורכיאדרולאומרבשדבריהמביאה

,כ".אב,אמהוככ"טועהעוראג,דוברישמסוימושגיאולתקמתעקשת

לילו"לבי"כלילוימיעש"ביההבדא)עברבביטונכולמשתמכשמרואיי,למשל

שבהאנגל"יושבסופ)"ימאנגביטומילולימתרגא(מכיריודאאת"כימים

(.שלנ"דבשבסופ"במקום

למש,בהלהכישעלינוספומגבלוישנ,לשושבמלחמתלהילחשלהרצוכועם

עיקרוהוהאתשהצורנהמבנא,אינסופיהיהאינטרנרשאמנ.מקושמגבלה

לנסשעלייודעורכ,למש,כ.אתשכהמסימחלהיהצור.למנהליחשוב

תג.מיוחדימקרימלב,אחשורשלאורמעב"תגלו"לשהיכזבאופכותרת

העורעלהתפשנאלצאנלעתיכוע,הזהחזותהעיקרואלשביכו"יכמקטן

"אמ"ולכתולהתמיאותיחייהזהירווה."יבל"אמ"לכתוירואולולתת

מאלהרייטינכשאלוהשפתיילנשונאלצאנ.כתבבאותהמילשההיקרויובכל

פינולעגאותי

.

בדסלבטיכשעוליבהחלטותינעזרואנ,הדרמורהי,כמוב,העבריללשוהאקדמיה

אכאכשהתחלת,זאע.צודק,כרגי,שאנאחאזלעורלהוכירוצכשאנוגם

נלכד במרשתת: עריכת לשון החדשות

הלוגיקהשפעואהבינייבימהעבריוהמילונאוהעבריהלשואחוק,ד"ר משה קהן, מרצה בחוג

.העבריהלשועוהפילוסופיה

האהבתי שאש פטּו

לי בשקּול ב שלמ

יה  מ ֻ ֲ ַ מההת ּו ס ְכ

 ל מה

 

Page 11: Revista de Juegos en Hebreo

7/25/2019 Revista de Juegos en Hebreo

http://slidepdf.com/reader/full/revista-de-juegos-en-hebreo 11/16

 

 |2015יונתשע"| תמוגיליון|קולשו 11

החלטנוכ,ומחייבמקובלאחידדרעלהחליכדלבוענייניכמריכזתעבודתי

קמבחטאקטבקמבניקומסומנoתנועשבה"בצורוהקטהקמבמקו"להוסיף

אג.האקדמיה המצוטטלהחלטבניגו–ניתוהמיללמש–"המילצורובכשקיים

אנהיכהפעלים

 יעלכתומעדיפוהיטה

",האקדמילפסיקבניגו

,כותכשעורא

.אותמתקנאיננלרו"הכ"

רשהמקווהמילוהובמשתמשיהעורכישגנוסעזכל,האקדמיאתמלבד

מבעזרתלהבינכואיאותלימדתכשנתיילפנלהברתשה"לשושיעו".מילים

הצורשהכתיכמהוהנכושהכתילהבישטעמההיכ,נתונמילשהכתיב

הצור,למש.המנוקדת

ללשוניכשפוניא,מנוקדכשהיאח"יעכתובודאאי

שההיעזרומקומוגי.הניקוחסהכתילכללתאבהצוראמציהמילו"דקדו"ה

קו"כמ,בהחבראנשכמוב,עבריאוהבשפייסבוקבוצו–מתוכננלהיבהשלי

כולהעברית

""האלהעי

'ראשובגובעתימפוע

,"מעניינוסוגיומעלישחבריה

מפוסטיואפיל(.עובדאיננשבהבשעוששוגרא)מעינישחמקשגיאומזהיגולפעמים

קולטאנ,2חדשושהלשומיועצ"לשוניותזכורו"לפעמיהמעל,מאירהסיושל

רע"שהצורלשמתבנפאהרעבעקבולמשכ.שלנהחדשולדסהרלוונטיידברים

אחשלבתשומאכשהסבת".אדמידר"א"רע"לומוי,נכונאינ"אדמה

אותלשכנהצלחתול,שניכב"אדמרע"הצוראמכישהוענהולכהעורכים

.אחרת

(,לעינייחלחל?משפטטקספעראית,אג)מיחצניאמהכתטקסמקבכשעורך

מעליהקופצשלשהעיטעויונשארולעתים

,למ

,אותשלימדתזוכהעוראג

לכתבלהשתרבעשויעדייהמיל,קריאאאחרהיכאח"יעפרויקלכתושיש

ערביבעניינהעוסקיהכתבי:מערביבתעתיגכ.הדובאהכתשהעביהשגובכתיב

להעביפעלגינו–ערביאמששפוכאלעבריהיאמששפכאלבה–

התעתילכללבהתאולבערבילכתיבתבהתאמתועתקישמושבטקסלעריכה

.השמאותיולפנהידיעאבתעתיבעיקבאה לידי ביטוזנקוד.לעברית

יכולאיננ.העורוש,הכתשאל–שלאינשהטקסלזכועלי,עריכעבודכבכל

ברולאעילבאופהבנובמשפמדובלעוכ)שללניסוחישלהסוחינלהפוך

הקיימהזממגבלולאו,זאלאו.חלופניסולהלהצייכולאנמקסימו(.לחלוטין

כשהעורמיטקס"שיגו"לרוהמחייב,אינטנסיביחדשותיאינטרנטיבסביבבעבודה

מקומיוהגהשרפוכיבולכדלעתילהצטמצנאלצעבודת,הכתבעלעבומסיים

".באווי"כבוכשהטקס,בלבד

למשכ.גבוהפסידמלשוהנובעואלהמכויותלשמציקושהשגיאוחושבאני

נבהעו"הסרבשכמ)הזיק"שוהשמט(הפשו"א"במקו" )במיד"השימוש

מייבדמו,ממנקשלנזיפלצפו–לדעצריא–יודהובזונופטועכשעור"(.חי

השגיאאהעתקתשבו

בקגאותוהדגשתי

וגתחתי

"בול

!"

 

Page 12: Revista de Juegos en Hebreo

7/25/2019 Revista de Juegos en Hebreo

http://slidepdf.com/reader/full/revista-de-juegos-en-hebreo 12/16

 

5201יונ|"תשתמו|גיליו|קולשו  12

סימן הניקוד האהוב,מסיים שנה ג' בחואת הטריוויה חיבר אלעד אייזן. אלעד 

חיריק.עליו הוא חטף

איז,הבאווהשבין.1

?שמישפאיננה

אמהרי.א

אכדי.ב

שומרי.ג

אשורי.ד

 

שממנהשורגישפמאיז.2

"?קיטנ"המילנגזרת

ערבי.א

ארמי.ב

אכדי.ג

ד

.פרסי

 

לראשונמופיעאיפ.3

"?חשמ"המילה

יהודבאליעזאצ.א

"חבספרו.ב

במקר.ג

"מהאצ.ד

שהרביצורמה.4

לע"המילה ד?"

עי.א ול ד

לעו.ב ד

לעי.ג ד

ו.ד

לעי ד

 

צמשהעברשממה.5

?הבמבוק

צנ.א

צו.ב

חז.ג

חדק.ד

 

המילמשמעומ.6

"ל כל כ"ח ןושלב"?

כסמטב.א

פרוהמכיס.ב

גרעינימשפח.ג

חקלאיעשהוטמ.ד

 

המילמשמעומ.7

"דקא"רקמב?

חאבמי.א

בגולגולשב.ב

כהונדרג.ג

ד

.חקלאגידו

 

הבאומהמיליאיז.8

ולימני"בשנהגית

?שמאלי"בשי

(צממי)שר.א

ב

.ילדיחשו

(היישו)שדרו.ג

(התרח,התפש)פש.ד

טריוויה לשונית

י,י,מלכי,צובארכתרחחטף

Page 13: Revista de Juegos en Hebreo

7/25/2019 Revista de Juegos en Hebreo

http://slidepdf.com/reader/full/revista-de-juegos-en-hebreo 13/16

 

 |2015יונתשע"| תמוגיליון|קולשו 13

התשבצימדוראמחבחיבר ליאור ליאני, בוגר החוג. ליאוראת התשבץ 

.'המשבצ'חוברוא'מערי'בעיתון

מאוזן

(3,2,2)לרכמבשאלודאוי.1

(4)מספיעבדשלאלאנבי.4

(4)סלעימלשלהחיי.7

(2,5)אגדרחל.8

ופיללביא,חתול,כלבמשותמ.10

(זוארדוד"( )6? )בהדרכו 

(5)קרקעתבבונקניקצמכניסי.12

(( )5)מוזננראאבטומחזא.13

16.בעשומתבלטילה

(6)(( )4,3)סלמקילשאתתודל.19

(4)נחפלהואב,הזהשקשו.20

(4)וילחזמתכ.21

(7)סוכיבתחבוש!משוג.22

מאונך

(5)לשקוהאריזאררוצאנ.1

( !5)רומבובל.2

(6)מהודשעולהמילואמקבאת.3

"( )(4,4קרוביביסכסוילבניג.5

(אטזהבי 

(6)היחושליבקרהתבג.6

(4)המלדו.9

(4,4)ירורומצעקידויעובשמונ.11

13.הלובמ

'ראשויובכובני

( ?3,3)"(( )4)נדלרשואיסו.14

( ?4,2)בננהרלמעלמגיוכאשא.15

(5)שנהמודורו.17

(גרנדני"( )5)במסעדדגימחזיק.18

123456

 

789

 

1011

 

12

 

131415

 

161718

 

1920

 

2122

 

תשבץ היגיון

Page 14: Revista de Juegos en Hebreo

7/25/2019 Revista de Juegos en Hebreo

http://slidepdf.com/reader/full/revista-de-juegos-en-hebreo 14/16

 

5201יונ|"תשתמו|גיליו|קולשו  14

   חיברו  בלשונות היהודים"כמה את התשבץ "המרכיב העברי  הקורס ,תלמידי

.וערך ניר עציוני

 

מאוזן

( ...5,5)מסמנבחואליהלפ'.1

מימביותשיממאפיגרפיעדו.3

(6,5)המקרא

("–3)האגרואכת.7

( "5)טבצפר"במיליהיואפות.9

( ...5,4)דוגמהו(טלגר)רדל.10

(4)השוואיממינ.11

(2)במצרי"פי. "13

16.במקרהזמניממערכ

(4)

"(5)שלום"במילשחהמעת.17

 

מאונך

בפיו"ית"משקאהמצי.2

(4,2,4)הארצישראלי

(4)סטודנטיל...חילופ.4

( ...6)ההגיעהירכייעאשרגלייבת.5

( "5)פואנ'"הי.6

...(11)יבקשהלצורשאל.8

"(9)נשסו.12

( "...6)לומלאנ,ל. "14

15.חטיב

'פרולפבתימ

'מור

(4)

 

תשבץ לשוני

Page 15: Revista de Juegos en Hebreo

7/25/2019 Revista de Juegos en Hebreo

http://slidepdf.com/reader/full/revista-de-juegos-en-hebreo 15/16

 

 |2015יונתשע"| תמוגיליון|קולשו 15

תשובות לחידות מעמוד 

. המילה המשותפת לכל שלישייה היא:1

א. שוק

אבן

 .ב

ג. חבל

ד. לשון

:הוהלשורוב.2

המקרלשו.א

החדשהעברי.ב

הבינייימלשו.ג

"חלשו.ד

 

מעמודלתשבתשובות

. פונמ .4שפעל .3בלאו2להמ"ק.1

עברית חדש. .7הדקקות .6לשון חז"ל5

ו. הד .11ארמית .10ברגשטרסר9ימה"ב.8

 

מעמודלשאלותשובות

.  .3 .4 .5 . 6ד .2א 1

 

2מעמוטריוויתשובות ל

שפחת שפות שייכת השפהא ידוע לאיזו .1

זו המשפחה השמית.השומרית, אך אין

2.   מן  הגיע השורזה,ארמיהשורש

"."העברלשורביהמהארמי 

א":במקרלראשונמופיעמיל.3

עין כמ שחא מ כשא)זכ ,א לאקזחי( ".

4.שהרביצור

"לע

ד

"הי

"עי

לו

ד

."

,שנורקהו"צנ". "חז"הובמבו.5

הוא מין"חדק"ואילסיליקוהו"צו"

.דשל

כלכלבידרות: "היתפהיא סכלכל.6

)תוספתאמתוקנת"שאינפירושל

.דמאי, ח, יג(

ש מתאבאקדח במקרא הוא מי.7 חן: "

דכד כךית שמ שךי ע ש ונבאלדקאלכ

 לך

בו

לאבניג

.)נב

 ,נד

 ישעיהו

( "חפץ

ך"המיל.8 ש"יגהנשב"יינ.

:3פתרון התשבץ מעמוד 

 

:4פתרון התשבץ מעמוד

 

לא להציץ! – דף תשובות

Page 16: Revista de Juegos en Hebreo

7/25/2019 Revista de Juegos en Hebreo

http://slidepdf.com/reader/full/revista-de-juegos-en-hebreo 16/16

 

 בחוג,   ג'  אלעד מסיים שנה  אלעד אייזן.  הפתגמים אסף את

.דמיה ללשון העברימגיל צעיר חולם לעבוד בו

 

להללפניכם פתגמים הכתובים בכתב עברי קדום. עליכם לפענח את הכתב בעזרת המפתח ש

1 . 

2 . 

3 . 

 ו ל ש ו נ ו. 4   פ י ו  נ פ ש ש ו מ ר  מ צ ר ו ת ש ו מ ר

5 . 

התשובות במהופך:

 

?בתמונאת הבחותזההאםולסיום

 

א

 

 1.  ך

 

 2.   ת

 3.   ם

 4.  ו

 

 5.  ה

 

פתגמים בכתב עברי קדום

:החוראש

בק – תירועפרפרופ'

מזדב:החומזכירת

הרולמדעהפקולט,4504חדר

:5883558-02טלפון

:אלקטרונדואר

[email protected]

במרשתת:אתר

hum.huji.ac.il/units.php?cat=511

 

ללשוהחו":בפייסבוגאותנחפשו

באוניברסיטהיהודיוללשונוהעברית

העברית

 – "הרשמהעמו

:goo.gl/Lhg3BSאו בכתובת המקוצר   , 

 !ס