REPUBLIKA HRVATSKA republika hrvatska drإ½avni zavod za statistiku republic of croatia central...

download REPUBLIKA HRVATSKA republika hrvatska drإ½avni zavod za statistiku republic of croatia central bureau

of 149

 • date post

  31-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of REPUBLIKA HRVATSKA republika hrvatska drإ½avni zavod za statistiku republic of croatia central...

 • R E P U B L I K A H R V A T S K A DRAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU R E P U B L I C O F C R O A T I A CENTRAL BUREAU OF STATISTICS CODEN MSIZE5 ISSN 1330-0334

  MJESENO STATISTIKO IZVJEE

  MONTHLY STATISTICAL REPORT B R O J 2 NUMBER 2 GODINA XVIII. Y E A R X V I I I

  ZAGREB, 2009.

 • Izdaje i tiska Dravni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80. Published and printed by the Central Bureau of Statistics of the Republic of Croatia, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

  Telefon/Phone: +385 (0) 1 4806-111 Telefaks/Fax: +385 (0) 1 4817-666

  Elektronika pota/E-mail: ured@dzs.hr

  Internetske stranice/Web site: http://www.dzs.hr

  Odgovara ravnatelj mr. sc. Ivan Kova. Person responsible: Ivan Kova, MSc, Director General

  Urednica: Editor-in-Chief: Jasna Crkveni-Boji

  Lektorica za hrvatski jezik: Language Editor for the Croatian Language: Ana Mati

  Prevoditeljica i lektorica za engleski jezik1): Translator and Language Editor for the English Language1): Gordana tampar

  Tehniki urednik: Technical Editor: Stjepan uler

  Izrada grafikona: Graphic Design: Lidija Pividori

  1) Uz podatke Hrvatske narodne banke i Hrvatskog zavoda za zapoljavanje preuzima se engleski prijevod tih institucija.

  1) Along with the data, the English translations have also been taken over from the Croatian National Bank and the Croatian Employment Service.

  Tiskano u 450 primjeraka.

  Printed in 450 copies

  Obavijesti daje Odjel statistikih informacija, dokumentacije, pismohrane i publikacija. Information is available at Statistical Information and Documentation, Archive and Publications Division.

  Telefon/Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

  Pretplata publikacija/Subscription: +385 (0) 1 4814-791 Telefaks/Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199 Elektronika pota/E-mail: stat.info@dzs.hr

  MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORITENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR. USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 • Mjeseno statistiko izvjee 2/2009. Monthly Statistical Report 3

  PREDGOVOR U publikaciji Mjeseno statistiko izvjee Dravni zavod za statistiku objavljuje godinje i mjesene statistike podatke o gospodarskim i drugim kretanjima u Republici Hrvatskoj za koje su korisnici, prema dosadanjim znanjima, najvie zainteresirani. Zavod objavljuje i podatke drugih institucija koje su ukljuene u sustav statistikih istraivanja: Hrvatskog zavoda za zapoljavanje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatske narodne banke i Ministarstva unutarnjih poslova. U Izvjeu su objavljeni apsolutni i relativni podaci u petogodinjim ili trogodinjim serijama; za posljednje tri godine podaci su prikazani i po mjesecima, a za neke slube podaci su prikazani za posljednji mjesec. Od 1. sijenja 2009. primjenjuje se Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. (NKD 2007.). Klasifikacija je stupila na snagu objavom u Narodnim novinama br. 58/07. i 72/07. Mjeseno statistiko izvjee izlazi iz tiska oko 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Bit emo zahvalni za svaku Vau primjedbu ili prijedlog koji bi mogli pridonijeti poboljanju ove Vae i nae publikacije.

  PREFACE The Monthly Statistical Report contains monthly and annual statistical data on economic trends in the Republic of Croatia, which the users, according to our information, are most interested in. The Bureau also publishes data obtained from other institutions involved in the system of statistical surveys. Data are provided by the Croatian Employment Service, the Croatian Health Insurance Institute, the Croatian Institute for Pension Insurance, the Croatian National Bank and the Ministry of the Interior. The Report presents absolute and relative data in five-year or three-year series; for the last three years the data are given by months, while some statistics present data for the last month only. Since 1 January 2009, the National Classification of Activities, version 2007 (NKD 2007.), has been implemented. The Classification entered into force upon the announcement in Narodne novine Nos. 58/07 and 72/07. The monthly Statistical Report is issued approximately on the 20th day of the actual month for the previous month. We would be grateful for any of your notes or suggestions, which could contribute to the improvement of this publication.

 • 4 Mjeseno statistiko izvjee 2/2009. Monthly Statistical Report

  KR ATI CE ABBREVIATIONS BDP bruto domai proizvod Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemaljacif cijena s osiguranjem i vozarinom d.d. dioniko drutvo d. n. drugdje nespomenuto DZS Dravni zavod za statistiku Efta Europsko udruenje za slobodnu trgovinu EMU Ekonomska i monetarna unija ESA europski sustav nacionalnih rauna EU Europska unija EUR euro Eurostat Statistiki ured Europske unije Fina Financijska agencija fob franko brod GIG Glavne industrijske grupacije prema ekonomskoj namjeniGIG 2001. Glavne industrijske grupacije, verzija 2001. GIG 2009. Glavne industrijske grupacije, verzija 2009. GT bruto volumen HNB Hrvatska narodna banka HRK hrvatska kuna i dr. i drugo JVD jedinica prema vrsti djelatnosti kg kilogram km kilometar kom. komad KPD 2002. Klasifikacija proizvoda po djelatnostima, verzija 2002. KV kvalificirani (radnik) l litra m metar m2 etvorni metar m3 kubini metar mil. milijun MMF Meunarodni monetarni fond NKD Nacionalna klasifikacija djelatnosti NKD 2002. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2002. NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007. NN Narodne novine npr. na primjer NPUSK neprofitne ustanove koje slue kuanstvima NSKO Nacionalna standardna klasifikacija obrazovanja OECD Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj OJ Slubeni list EU-a OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte PDV porez na dodanu vrijednost PRODCOM Proizvodnja u Zajednici SAD Sjedinjene Amerike Drave SFRJ Socijalistika Federativna Republika Jugoslavija sl. slino SMTK Standardna meunarodna trgovinska klasifikacija SNA sustav nacionalnih rauna t tona tis. tisua UFPIM usluge financijskog posredovanja indirektno mjerene UN Ujedinjeni narodi VKV visokokvalificirani (radnik) ZAP Zavod za platni promet

  CBS Central Bureau of Statistics CEFTA Central European Free Trade Agreement CES Croatian Employment Service CHF Swiss franc CIF Cost, Insurance and Freight CNB Croatian National Bank CPA Classification of Products by Activity CPI Consumer price indices EFTA European Free Trade Association e.g. for example (from Latin: exempli gratia) etc. and so on (from Latin: et cetera) EMU Economic and Monetary Union EU European Union EURO Euro FAO Food and Agriculture Organization Fina Financial Agency FISIM financial intermediation services indirectly measured FOB Free on Board GBP British pound GDP Gross domestic product GT Gross tonnage IMF International Monetary Fund ISCED International Standard Classification of Education kg kilogramme km kilometre km2 square kilometre l litre m metre m2 square metre m3 cubic metre '000 thousand MIG Main Industrial Groupings by intended use MIGs 2001 Main Industrial Groupings, 2001 version MIGs 2009 Main Industrial Groupings, 2009 version mln million n. e. c. not elsewhere classified NKD 2002. National Classification of Activities, 2002 version NKD 2007. National Classification of Activities, 2007 version NN Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia No. number NPISHs Non-profit institutions serving households OJ Official Journal of the EU OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries PPP purchasing power parity PRODCOM PRODucts of the European COMmunity p/st number of items (pieces/sticks) PVC polyvinylchloride SITC Standard International Trade Classification SNA System of National Accounts t tonne UN United Nations USD American dollar VAT Value added tax

  Z N AKO VI SYMBOLS - nema pojave ... ne raspolae se podatkom 0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice 0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice * ispravljeni podatak ( ) nepotpun odnosno nedovoljno provjeren podatak

  - no occurrence ... data not available 0 value not zero but less than 0.5 of the unit of measure used 0,0 value not zero but less than 0.05 of the unit of measure used * data revised or corrected ( ) incomplete or insufficiently verified data

 • Mjeseno statistiko izvjee 2/2009. Monthly Statistical Report 5

  S ADRAJ CONTENTS

  PREDGOVOR PREFACE ...................................................................................................................................................... 3

  KRATICE I ZNAKOVI ABBREVIATIONS AND SYMBOLS ............................................................................................................... 4 1. GOSPODARSTVO ECONOMY ............................................................................................................................................ 7 2. REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA REGISTER OF BUSINESS ENTITIES .................................................................................................. 8 3. PRIRODNO KRETANJE STANOVNITVA NATURAL CHANGE IN POPULATION ............................................................................................... 13 4. INDUSTRIJA INDUSTRY .......................................................................................................................................... 15 5. ZAPOSLENOST I PLAE EMPLOYMENT AND WAGES ............................................................................................................. 22 6. NEZAPOSLENOST I ZAPOLJAVANJE UNEMPLOYMENT AND EMPLOYMENT ............................................................................................ 42 7. G