REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA إ½UPANIJA bpz.hr/_Data/Files/ آ  Upravni odjel za komunalno...

download REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA إ½UPANIJA bpz.hr/_Data/Files/ آ  Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

of 84

 • date post

  31-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA إ½UPANIJA bpz.hr/_Data/Files/ آ  Upravni odjel za komunalno...

 • REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA KLASA: 351-03/15-01/04 URBROJ: 2178/1-03-15-2 Slavonski Brod, 25. svibanj 2015. god.

  Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, kao koordinator provedbe javne rasprave, temeljem članaka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08), te Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Klasa: UP/I 315-03/15-02/16, Urbroj: 517-06-2-1-2-15-6, od 5. svibnja 2015. godine), donosi

  O B A V I J E S T o provedbi javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata: Autocesta A5 granica

  Republike Mađarske – Beli Manastir – Osijek granica Bosna i Hercegovina, dionica Sredanci – granica Bosna i Hercegovina, most Sava

  1. Studija o utjecaju na okoliš: Autocesta A5 granica Republike Mađarske – Beli Manastir – Osijek granica Bosna i Hercegovina, dionica Sredanci – granica Bosna i Hercegovina, most Sava (u daljnjem tekstu: Studija), nositelja zahvata Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, Zagreb, koju je izradio IPZ d.d. iz Zagreba, Prilaz baruna Filipovića 21, upućuje se na javnu raspravu na osnovu Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

  2. Javna rasprava i javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju Studije, se provodi od 3. lipnja do zaključno sa 3. srpnja 2015. god., svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Oprisavci, Oprisavci 68. Na javnom uvidu biti će izložena cjelovita Studija i ne-tehnički sažetak Studije, a s danom početka javne rasprave i objavljeni javnosti i zainteresiranoj javnosti na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr), te sažetak na stranicama Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr).

  3. Javno izlaganje sa nazočnim predstavnicima nositelja zahvata i izrađivačima dokumentacije, na kojem će se raspravljati i neposredno odgovarati na postavljena pitanja nazočne javnosti i zainteresirane javnosti, održati će se dana 17. lipnja 2015. godine (srijeda) u 11,00 sati u zgradi Općine Oprisavci, Oprisavci 68.

  4. Ova Obavijest se objavljuje u „Glasu Slavonije“, te na oglasnim pločama Brodsko- posavske županije i Općine Oprisavci.

  5. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi o Studiji se mogu upisati u knjigu primjedbi koja će bit dostupna na mjestu javne rasprave ili se mogu dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 3. srpnja 2015. godine, na adresu: Brodsko- posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod, uz naznaku „Studija- Autocesta A5“. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 • NARUČITELJ: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb, Širolina 4

  IZRAĐIVAČ: INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD d.d. Prilaz baruna Filipovića 21, Zagreb

  OIB: : 94810978461

  STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT:

  AUTOCESTA A5 granica REPUBLIKE MAĐARSKE - OSIJEK - - granica BiH

  Dionica: Sredanci - granica BiH

  Most "Sava" NE-TEHNIČKI SAŽETAK STUDIJE

  Zagreb, ožujak 2015.

  ipz

 • NE-TEHNIČKI SAŽETAK Studije o utjecaju na okoliš za zahvat:: AUTOCESTA A5 granica REPUBLIKE MAĐARSKE – BELI MANASTIR - OSIJEK - granica BiH Dionica: Sredanci - granica BiH Most "Sava" 1

  “INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD” d.d. 10000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 21

 • NE-TEHNIČKI SAŽETAK Studije o utjecaju na okoliš za zahvat:: AUTOCESTA A5 granica REPUBLIKE MAĐARSKE – BELI MANASTIR - OSIJEK - granica BiH Dionica: Sredanci - granica BiH Most "Sava" 2

  “INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD” d.d. 10000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 21

  Ires ekologija d.o.o.

  Dr. sc. Toni Safner

  Turizam

  Petra Peleš,

  mag. oecol. et prot. nat.

  mag. ing. agr.

  Divljač i lovstvo

  Marko Doboš, mag. oecol. et prot. nat

  Bioraznolikost Boris Božić,mag. oecol. et prot. nat. Jelena Likić, prof. biologije

  Mr. sc. Marijan Gredelj Koordinacija i

  uređivanje Mirko Mesarić, dipl. ing. biologije

  Dunja Delić, mag. oecol.

  Klimatološke značajke

  i Kvaliteta zraka

  Ivana Gudac, mag. ing. geol. Inženjersko-geološke,

  seizmotektonske i

  hidrogeološke značajke,

  Georaznolikost

  Mario Mesarić, mag. ing. agr.

  Tlo i poljoprivredno

  zemljište

  Ana Lekić, mag. ing. silv.

  Šumski ekosustavi i

  šumarstvo

  Vanjski suradnici Ivana Gašparović, mag.ing.prosp.arch.

  Krajobrazna obilježja Ivan Tolić, mag.ing.prosp.arch. Maja Bilušić, mag.ing.arh

  Kulturno-povijesna baština

  Amelio Vekić, dipl.arheol.

  Zagreb, ožujak 2015.

  Predsjednica Uprave: Irena Kršinić, dipl. ing. građ.

 • NE-TEHNIČKI SAŽETAK Studije o utjecaju na okoliš za zahvat:: AUTOCESTA A5 granica REPUBLIKE MAĐARSKE – BELI MANASTIR - OSIJEK - granica BiH Dionica: Sredanci - granica BiH Most "Sava" 3

  “INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD” d.d. 10000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 21

  Sadržaj

  1. OPIS ZAHVATA ..................................................................................... 10

  1.1. UVOD ......................................................................................................................... 10 1.2. OPIS ZAHVATA ......................................................................................................... 12 1.3. GEOMEHANIKA ......................................................................................................... 15 1.4. OPREMA MOSTA ...................................................................................................... 15 1.5. MONTAŽA .................................................................................................................. 16 1.6. ANALIZA PROMETA .................................................................................................. 16

  2. VARIJANTNA RJEŠENJA ZAHVATA ................................................... 18

  3. OPIS LOKACIJE ZAHVATA I PODACI O OKOLIŠU............................. 20

  3.1. PODACI O JEDINICAMA LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE .............................. 20 3.2. ANALIZA USKLAĐENOSTI ZAHVATA S DOKUMENTIMA PROSTORNOG

  UREĐENJA ................................................................................................................ 20 3.3. PRIRODNE ZNAČAJKE ............................................................................................. 22 3.3.1. Bioraznolikost ................................................................................................................ 22

  3.3.1.1. Zaštićena područja prirode ........................................................................................................... 22 3.3.1.2. Ekološka mreža ............................................................................................................................ 22 3.3.1.3. Staništa i vegetacija ...................................................................................................................... 26 3.3.1.4. Biljne vrste .................................................................................................................................... 26 3.3.1.5. Životinjske vrste ............................................................................................................................ 26

  3.3.2. Georaznolikost .............................................................................................................. 26

  3.4. INŽENJERSKO – GEOLOŠKE, SEIZMOTEKTONSKE I HIDROGEOLOŠKE ZNAČAJKE ................................................................................................................. 27

  3.5. VODNA TIJELA NA PODRUČJU ZAHVATA .............................................................. 29 3.6. KLIMATOLOŠKE ZNAČAJKE I KVALITETA ZRAKA ................................................. 33 3.7. BUKA .......................................................................................................................... 34 3.8. GOSPODARSKE ZNAČAJKE .................................................................................... 34 3.8.1. Tlo i poljoprivredno zemljište ......................................................................................... 34

  3.8.2. Šumski ekosustavi i šumarstvo ..................................................................................... 35

  3.8.3. Divljač i lovstvo.............................................................................................................. 35

  3.8.4. Turizam ......................................................................................................................... 35

  3.9. INFRASTRUKTURA ................................................................................................... 35 3.10. KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA ................................................................. 37 3.11. KR