Republika eKosoves Republika Kosova-Republic ofKosovo ... potpisivanja sveeane zakletve koja glasi:

download Republika eKosoves Republika Kosova-Republic ofKosovo ... potpisivanja sveeane zakletve koja glasi:

If you can't read please download the document

 • date post

  06-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Republika eKosoves Republika Kosova-Republic ofKosovo ... potpisivanja sveeane zakletve koja glasi:

 • Republika e Kosoves Republika Kosova-Republic of Kosovo

  Qeveria- Vlada-Governmellt Ministria e DreW,~sise-Ministarstvo Pravde -Ministry of Justice

  Komisioni per Ndermjetesim -Komisija za Posredovanje -Mediation Commission

  RREGULLORE MBI REGJISTRIMIN E NDERMJETESVE

  REGULATION ON REGISTRATION OF MEDIATORS

  UREDBA 0 UPISU POSREDNIKA

 • Ne perputhje me dispozitat e nenit 24 te Ligjit nr.03/L-57 per Ndermjetesim, Me qellim te krijimit te nje regjistri unik te ndermjetesve ne Republiken e Kosoves, Komisioni per Ndermjetesim ne mbledhjen e mbajtur me, dt. 31.03.2011 ka marre vendim per plotesimin dhe ndryshimin e Rregullores per regjistrimin e ndermjetesve te dt. 17.09.2010 dhe e njejta me dt. 20.04.2011 eshte ndryshuar dhe plotesuar nga Komisioni per Ndermjetesim, teksti i se ciles do te jete si ne vijim:

  RREGULLORE MBI REGJISTRIMIN E NDERMJETESVE

  Nenil Qellimi

  2

  Pursuant to provisions of Article 24 of Law No.03/L-157 on Mediation, for the purpose of establishing a unique registry of mediators of Republic of Kosovo, the Mediation Commission at the meeting held on 31.03.2011, rendered a decision on supplementing and amending the Regulation on registration of mediators of 17.09.2010 and the same was amended and supplemented on 20.04.2011 by the Mediation Commission, which text shall be as follows:

  REGULATION ON REGISTRATION OF MEDIATORS

  Article 1 Purpose

  U skladu sa odredbama clana 24. Zakona br. 03/L-157 0 posredovanju, u svrhu uspostavljanja jedinstvenog registra posrednika Republike Kosova, Komisija za posredovanje, na sastanku odrzanom dana 31.03.2011. godine, donela je odluku o izmenama i dopunama Uredbe 0 upisu posrednika, od 17.09.2010. godine, koju Uredbu je Komisija za posredovanje izmenila i dopunila dana 20.04.2011. godine, a Ciji sadrzaj je sledeCi:

  UREDBA 0 UPISU POSREDNIKA

  Clan 1 Svrha

 • Qellimi i nxjerrjes se kesaj Rregulloreje eshte krijimi i nje regjistri unik te ndermjetesve, percaktimi i kushteve per regjistrim, menyra e udheheqjes dhe fshirja nga Regjistri i ndermjetesve, si dhe rregullimi i yeshtjeve tjera me rastin e regjistrimit te ndermjetesve.

  Neni 2 Mbajtja e evidences

  1. Komisioni per Ndermjetesim apo Organi pergjegjes te cilin e autorizon Komisioni( ne tekstin e metejme Organi pergjegjes) mban evidencen per ndermjetesuesit ne forme te librit me titullin " Regjistri i ndermjetesve ne Republiken e Kosoves" (ne tekstin e metejme : Regjistri ).

  2.Ne Regjister do te shenohen te dhenat si ne vijim: numri rendor i regjistrimit, emri dhe mbiemri i ndermjetesuesit, dhe emri i njerit prind, vendqendrimin e tij, adresa e banimit dhe numri i telefonit, profesioni, nese eshte i punesuar emri i unedhenesit, numri dhe data e vendimit

  3

  The purpose of promulgation of the present regulation is to establish a unique registry of mediators, set the conditions of registration, and the manner of management and deletion from the Registry of Mediators, and the regulation of other issues following the registration of mediators.

  Article 2 Keeping of records

  I.Mediation Commission or the responsible body which is authorized by the commission (hereinafter the responsible body) keeps the records of mediation in the form of the book entitled "Registry of Mediators in the Republic of Kosovo" (hereinafter: Registry).

  2.The registry shall include the following data: serial number of registration, first name and last name of mediator, and the name of one parent, his address and number of telephone, profession, the name of employer if employed, number and date of decision of registration, number, date and eventual reason for deletion from the Registry,

  Ova uredba se donosi u svrhu uspostavljanja jedinstvenog registra posrednika, utvrdivanja uslova upisa i naCina upravljanja i brisanja iz registra posrednika, te regulisanja drugih stvari nakon upisa posrednika.

  Clan 2 Vodenje evidencije

  1.Komisija za posredovanje iIi odgovomo telo koje ovlasti Komisija (u daljem tekstu: odgovomo tela) vodi evidenciju 0 posredovanju u vidu knjige pod nazivom "Registar posrednika u Republici Kosova" (u daljem tekstu: Registar).

  2.Registar sadrzi sledeee podatke: serijski broj upisa, ime i prezime posrednika, i ime jednog roditelja, prebivaliste i broj telefona, zanimanje, nazi v poslodavca ako je zaposlen, broj i datum donosenja odluke 0 upisu, broj, datum i eventualni razlog brisanja iz Registra, datum i mesto

 • mbi regjistrimin, numri, data dhe arsyeja I date and place of solemn oath and other data as I polaganja svecane zakletve, te druge eventuale e fshirjes nga Regjistri, data necessary. podatke po potrebi. dhe vendi i dhenies solemne te deklarates dhe shenime tjera nese eshte e nevojshme.

  3.Ne regjister bashkengjitet vendimi dhe 3.The Registry shall attach the decision and 3.Registar u prilogu sadrZi i odluku te dokumentet tjera relevante per other relevant documents for the mediator and druga relevantna dokumenta za ndermjetesuesit, si dhe teksti i nenshkruar the text of solemn oath. posrednika, kao i tekst svecane zakletve. i deklarates solemne.

  4.Regjistri eshte liber publik, ndersa 4.The Registry is a public book, whereas 14.Registar je javna knjiga, a uverenja koja vertetimet (certifikatat) te leshuara nga certificates issued by the Registry are public izdaje Registar su javna dokumenta. Regjistri jane dokumente publike. documents.

  5. Ndermjetesi eshte i obliguar qe per ndryshimin e te dhenave nga paragrafi 2. te ketij neni te njoftoje menjehere Organin pergjegjes.

  Neni3 Ushtrimi idetyres se ndermjetesve

  5.The Mediator is obliged to inform the responsible body immediately on the changes of the data as prescribed by paragraph 2 of the present article.

  Article 3 Exercising the duty of mediator

  5.Posrednikje duzan da odgovorno telo odmah obavesti 0 promenama podataka, kako je predvideno stavom 2. ovog clana.

  Clan 3 Obavljanje duznosti posrednika

  I.E drejta e ushtrimit te ndermjetesve fitohet me regjistrimit ne Regjister.

  4

  detyres se daten e

  I.The right to exercise the duty of mediator shall II.pravo obavljanja duznosti posrednika be acquired on the date of registration in the stice se na dan upisa u Registar. Registry.

 • 2.Regjistri nga paragrafi I i ketij neni e 12.The Registry under paragraph I of the present 12.Registrom iz stava I. ovog clana udheheq Organi pergjegjes. article shall be managed by the responsible body. upravlja odgovorno telo.

  Neni 4 Kushtet per regjistrim ne regjister

  I. Pervey kushteve themelore per ndermjetes te percaktuara ne nenet 22 dhe 24 te Ligjit per Ndermjetesim kandidati duhet te plotesoj edhe keto kushte:

  1.1.Te kete te perfunduar trajnimin sipas program it te percaktuar per trajnimin e kandidateve per ndermjetes;

  1.2.Te jete certifikuar pas kalimit me sukses te trajnimit per ndermjetes;

  1.3.Te jete i licencuar nga Ministria e Drejtesise si ndermjetes.

  5

  Article 4 Conditions of registration in the Registry

  l.Apart from the fundamental conditions provided for in Articles 22 and 24 of the Law on Mediation, the candidate must meet the following requirements:

  1.1.To complete the training according to the program provided for by the Training of mediator applicants;

  1.2.To be certified upon successful completion of the mediator training;

  1.3.To be licensed by the Ministry of Justice as mediator.

  Clan 4 Uslovi upisa u Registar

  I.Osim osnovnih uslova predvidenih clanom 22. i clanom 24. Zakona 0 posredovanju, kandidat je duzan da ispuni i sledeee uslove:

  1.I.Da zavrsi obuku u skladu sa programom obuke za kandidate za posrednike;

  1.2.Da dobije uverenje nakon uspesno zavrsene obuke za posrednika;

  1.3.Da dobije licencu od Ministarstva pravde za posrednika.

 • NeniS Dokumentacioni i nevojshem per

  regjistrim te ndermjetesve

  1. Krahas kerkeses per regjistrim ne Regjister, kandidati me rastin e regjistrimit duhet te dorezoj edhe:

  1.1. Dy fotografi;

  1.2. Adresen dhe numrin e telefonit;

  1.3. Deshmine mbi perfundimin e trajnimit per ndermjetes;

  104. Deshmine per licencim te leshuar nga Ministria e Drejtesise;

  1.5. Deshmine per pagesen e takses per regjistrim;

  6

  Article S Necessary documentation for registration of

  mediators

  I.In addition to the application for registration in the Registry the applicant in the event of registration should submit the following:

  1.1.Two photos;

  I.2.Address and telephone number;

  1.3.Evidence of completion of mediator training;

  IA.Evidence of license issued by the Ministry of Justice;

  1.5.Evidence of payment of registration tax.

  Clan S Neophodna dokumentacija za upis

  posrednika

  I.Osim prijave za upis u Registar, kandidat u slucaju upisa podnosi sledeee:

  I.I.Dve fotografije;

  I.2.Prebivaliste i broj telefona;

  I.3.Dokaz 0 zavrsenoj obuci za posredovanje;

  IA.Dokaz 0 licenci koju izdaje Ministarstvo pravde;

  I.5.Dokaz 0 uplaeenoj taksi upisa.

 • Neni6 Ftesa publike

  Komisioni per Ndermjetesim do te shpalle ftese publike per regjistrim ne Regjister te ndermjetesve, ne tri gazeta ditore me tirazh me te larte te cilat distribuohen ne territorin e Republikes se Kosoves.

  Neni 7 Marrja e vendimit per regjistrim

  1.0rgani pergjegjes ne afatin prej 8 ditesh nga mbajtja e intervistes sipas nenit 9, te kesaj Rregulloreje do te marre vendim lidhur me kerkesen e ndermjetesit per regjistrim ne Regjister.

  2. Vendimi me shk