Republika e Kosov£«s Republika Kosova -Republic of ... Republika e Kosov£«s...

download Republika e Kosov£«s Republika Kosova -Republic of ... Republika e Kosov£«s Republika Kosova -Republic

of 33

 • date post

  27-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Republika e Kosov£«s Republika Kosova -Republic of ... Republika e Kosov£«s...

 • 1

  STRATEGIJA I AKCIONI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA, AŠKALIJA I EGIPĆANA U KOSOVSKO DRUŠTVO, 2016-2020

  Priština-2016

  Republika e Kosovës

  Republika Kosova-Republic of Kosovo

  Qeveria –Vlada-Government

  Zyra e Kryeministrit/Ured Premijera/Office of the Prime Minister

  Zyra për Qeverisje të Mirë / Kancelarja za Dobro Upravljanje / Office on Good Governance

 • 2

  Sadržaj

  Table of Contents

  1.SADRŽAJ .............................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

  2. UVOD ..................................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

  3 .METODOLOGIJA ................................................................................................................................ 8

  4.POZADINA ............................................................................................................................................. 9

  4.1 ZAKONODAVSTVO ........................................................................................................................... 10 4.2 POLITIKET ......................................................................................................................................... 10 4.3 MEHANIZMI ..................................................................................................................................... 11

  5.TRENUTNA SITUACIJA I IZAZOVI .............................................................................................. 13

  5.1 BUDŽEI .............................................................................................................................................. 13 5.2 OBRAZOVANJE .................................................................................................................................. 14 5.3 ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA ....................................................................................... 16 5.4 ZDRAVSTVO ..................................................................................................................................... 19 5.5 STANOVANJE .................................................................................................................................... 21

  6. CILJEVI ............................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

  6.1 OBRAZOVANJE .................................................................................................................................. 24 6.2. ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA ....................................................................................... 26 6.3 ZDRAVSTVO ...................................................................................................................................... 29 6.4 STANOVANJE

  7. BUDŽET ............................................................................................................................................ 31

  8. KOORDINACIJA, MONITORING I EVALUACIJA .............................................................. 31

 • 3

  1.PREGLED

  Skupština Republike Kosova je 17. februara 2008. godine, usvojila deklaraciju o nezavisnosti I proglasila Kosovo nezavisnom i suverenom državom. Ovim aktom je otvorila puteve da izgradi slobodnu i demokratsku zemlju gde c ́e se sprovesti i podržavati najviši standardia međunarodnih ljudskih prava i gde sve zajednice mogu da žive bez straha, uživajući jednake moguc ́nosti sledeći viziju izgradnje zajedničke buduc ́nosti. Te težnje se ogledaju u Ustavu Republike Kosovo1, stupio na snagu 15. juna 2008. godine.

  Ustav Republike Kosovo Posebnu pažnju obraća manjinskim zajednicama koje žive na Kosovu.

  U trećem poglavlju Ustava, posvećen pravima zajednica i njihovih pripadnika, gde se navodi e dazajednice, pored ljudskih prava i osnovnih sloboda, uživaju i posebna prava. Poglavlja o posebnim pravima manjina propisanih u Ustavu Republike Kosovo jasno svedoče o dobroj volji Republike Kosova da omoguc ́i svakom građaninu Kosova, bez obzira na etničku pripadnost, da žive slobodno i dostojanstveno. U sklopu primljenih obaveza da osigura bolji život za sve zajednice, Republika Kosovo posvećuje posebnu pažnju zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana koji su zvanično priznati kao posebna zajednica države Kosovo.

  Vizija Vlade Republike Kosova je obezbediti i garantovati prava svih zajednica na Kosovu i se pridržavanju međunarodnih standarda ljudskih prava, kao što piše u raznim međunarodnim konvencijama, Ustavu Kosova i zakonodavstvu Kosova.

  Da bi se postigala ovaj vizija je cilj Vlade je da promoviše i jača zaštitu prava Roma, Aškalija i Egipćana i njihovo uključivanje u svim sektorima društva, da razvije politiku i zakonodavstvo u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava, da aktivno promoviše jačanje demokratskih institucija i vladavine zakona, unapređuje i podstiče rad nevladinih organizacija koje zastupaju interese Roma, Aškalija i Egipc ́ana i da produbljije saradnju Instituciju Ombudsmana.

  Poznato je da su u celoj Evropi, Romi, Aškalije i Egipćani bili predmet vekovne diskriminacije. Danas se suočavaju sa diskriminacijom i rasnih predrasuda, i i dalje su jedni od najugroženijih manjina u Evropi. Svi socijalni i ekonomski pokazatelji jasno pokazuju tu činjenicu.

  Kosovo nije izuzetak. Na žalost, Romi, Aškalije i Egipc ́ani su diskriminisani, najsiromašniji i najugroženije zajednice na Kosovu i među zajednicama sa manjim izgledema za boljim životom.

  Vlada Republike Kosovo je svesna ove situacije i rešena je da stvori najpogodnije uslove za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana kako bi mogli da uživaju jednaka prava sa svim drugim etničkim zajednicama na Kosovu bez bilo kakvog oblika diskriminacije.

  1 1 http://kryeministri-rks.net/repository/docs/Ustav Republike Kosova.pdf

  http://kryeministri-rks.net/repository/docs/Ustav%20Republike%20Kosova

 • 4

  Za preuzetu obavezu svedoči I odobrenje Strategije za Integraciju Roma, Aškalija i Egipćana 2009-2015 i njegov plan akcije kao I nastavak Strategije za inkluziju Roma, Askalija I Egipćana u kosovskom društvu 2016- 2020 I njegovo akcioni plan i (u daljem tekstu Strategija i akcioni plan ili SAP) I prva I druga Strategija predstavljaju afirmativne mere koje imaju za cilj da smanje socijalne razlike u svim oblastima između zajednica i pripadnika Roma, Aškalija i Egipćana na jednoj strani i drugim etničkim zajednicama na drugoj strani ka I većinskog stanovništva.

  Da biste bi se u potpunosti afirmisale pripadnici zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u društvenom, ekonomskom, kulturnom i političkom životu Kosova potrebno je imati sistemsko rešenje koje će omoguc ́iti najefikasniji pristup u oblastima u kojima su pripadnici ovih zajednica najugroženiji.

  Četiri je ključnih temelja na koje se oslanja ova Strategija. Prvo, to je evaluacija i implementacija prethodne Strategije. Drugim rečima, poučeni iskustvom koje je stečeno pisanjem i implementacijom Strategije koja je istekla, formulisani su ciljevi i mjere na način da se pospješi njihova efikasnost u periodu koji je pred nama. Drugo, su realna iskustva zaposlenih u institucijama sistema koji se svakodnevno suočavaju sa problemima kada je reč o inkluziji Roma, Askalija i Egipćana. U tom cilju, prilikom pisanja Straregije su prethodile intenzivne, najpre individualne, a zatim grupne konsultacije sa predstvnicima svih relevantnih institucija, ministarstava i nevladinog sektora. Treće, nema sumnje da je u prethodnom periodu značajno ojačan romski, aškalijski i egipćanski NVO sektor. Za razliku od pre šest godina, danas na Kosovu postoji nekoliko istaknutih i prominentnih romskih, aškalijskih i egipćanskih NVO koje svojim iskustvima i kapacitetima mogu značajno da doprinesu kako u određivanju, tako i u implementaciji postavljenih ciljeva i mera. Četvrto, za svrhu pisanja ove strategije konsultovani su i drugi regionalni dokumenti, koji se bave Romima, Askalijama I Egipcanima u drugim evropskim zemljama, I iskustva i znanja tih zemalja su upotrijebljena kako bi ova Strategija dala što je moguće bolje rezultate.

  Strategija i Akcioni plan c ́e biti periodično pregledani ako je potrebno, u skladu sa utvrđenim potrebama za promene koje se tiču zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana, uopšteno, i posebno, situaciji marginalizovanih grupa unutar samih zajednica pripadnika Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu jetpjne, posebno, ka što su žene, deca, osobe sa invaliditetom i starije osobe. Pored toga, promene u Strategiji se mogu očekivati u slučaju donošenja novih zakona ili državnh dokumentima u pripremi Kosova za članstvo u EU.

  Principi Strategije

 • 5

  Strategija za inkluziju Roma, Aškalija i Egipćana se zasniva na tri ključna principa. Sami principi su, kao što je navedeno, usklađeni sa standardima Nacionalnih Strategija za Ukljucejnje Roma, Saveta Evrope. .

  • Princip ravnopravnosti i jednakih šansi. Ovim principom uvažava se potreba da pripadnici romske, aškalijske i egipćanske zajednice imaju jednaku šansu u svim društvenim oblastima kao što je to slučaj sa većinskom populacijom.

  • Princip nediskriminacije. Na ovom principu počivaju sve mere na način da se njihovom primenom z