Republika e Kosovأ«s Republika Kosova-Republic of Kosovo ... ... Kriteret pأ«r pushim jashtأ«...

download Republika e Kosovأ«s Republika Kosova-Republic of Kosovo ... ... Kriteret pأ«r pushim jashtأ« IK Kriteri

of 16

 • date post

  30-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Republika e Kosovأ«s Republika Kosova-Republic of Kosovo ... ... Kriteret pأ«r pushim jashtأ«...

 • 1/16

  Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo

  Qeveria - Vlada – Government

  Ministria e Drejtësisë –Ministarstvo Pravde –Ministry of Justice

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-Nr. 08/20201

  PËR LEJIMIN E PUSHIMIT VJETOR PËR TË MITURIT

  ADMINISTRATIVE INSTRUCTION MoJ-No. 08/20202

  ANNUAL LEAVE FOR MINORS

  ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP-Br. 08/2020 3

  GODISNJI ODMOR ZA MALOLETNIKE

  1 Udhëzim Administrativ MD-Nr.08/2020 për Lejimin e pushimit vjetor për të miturit, i nënshkruar nga Ministri i Drejtësisë, më datë 24.11.2020.

  2 Administrative instruction Moj-No. 08/2020 Annual leave for minors, signed by Minister of Justice, date 24.11.2020.

  3 Administrativno uputstvo Mp-Br. 08/2020 Godisnji odmor za maloletnike, je potpisano od strane Ministar Pravde, datum 24.11.2020.

 • 2/16

  Ministri i Ministrisë së Drejtësisë,

  Në mbështetje të nenit 102 paragrafi 1 të

  Kodi 06/L-006 i Drejtësisë për të Mitur,

  nenin 8 (paragrafi 1, nën paragrafin 1.4) të

  Rregullores Nr. 06/2020 për Fushat e

  Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së

  Kryeministrit dhe Ministrive e ndryshuar dhe

  e plotësuar me rregulloren 07/20, si dhe

  nenin 38, (paragrafin 6) të Rregullores së

  Punës së Qeverisë Nr. 09/2011 (GZ Nr.15,

  12.09.2011),

  Nxjerr:

  UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-Nr.

  08/2020 PËR LEJIMIN E PUSHIMIT

  VJETOR PËR TË MITURIT

  Neni 1

  Qëllimi

  Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është

  përcaktimi i procedurës së shfrytëzimit të

  pushimit vjetor për të miturin në Institucionin

  Korrektues.

  Minister of the Ministry of Justice,

  Pursuant to Article 102 paragraph 1 of the

  Code 06 / L-006 of Juvenile Justice, Article 8

  (stav 1, under paragraph 1.4) of Regulation

  no. 06/2020 on Areas of Administrative

  Responsibility of the Office of the Prime

  Minister and Ministries supplemented and

  amended by Regulation 07/20 as well as

  Article 38 (paragraph 6) of the Rules of

  Procedure of the Government no. 09/2011

  (GZ No.15, 12.09.2011),

  Hereby issues:

  ADMINISTRATIVE MoJ-No. 08/2020

  INSTRUCTION ANNUAL LEAVE FOR

  MINORS

  Article 1

  Purpose

  The purpose of this Administrative

  Instruction is to determine the procedure for

  using the annual leave for the juvenile in the

  Correctional Institution

  Ministar Ministarstva Pravde,

  Na osnovu člana 102 stav 1 Zakonika 06 / L-

  006 o maloletničkom pravosuđu, član 8 ( stav

  1, pod paragrafom 1.4) Uredbe br. 06/2020 o

  oblastima administrativne odgovornosti

  Kancelarije premijera i ministarstava

  dopunjena i dopunjena Uredbom 07/20, kao i

  članom 38 (stav 6) Poslovnika Vlade br.

  09/2011 (GZ br. 15, 12.09.2011.),donosi:

  Donese:

  ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA

  MP-Br. 08/2020 GODISNJI ODMOR ZA

  MALOLETNIKE

  Član 1

  Svrha

  Svrha ovog Administrativnog uputstva je

  utvrditi postupak korišćenja godišnjeg

  odmora za maloletnike u Kazneno-popravnoj

  ustanovi

 • 3/16

  Neni 2

  Fushëveprimi

  Ky Udhëzim Administrativ zbatohet për të

  mituri të dënuar dhe të mitur me masë

  edukativo korrektuese në Institucionet

  Korrektuese (në tekstin e mëtejmë IK).

  Neni 3

  Pushimi vjetor për të miturit

  1. Të miturit gjatë qëndrimit në Institucione

  Korrektuese i takon e drejta për pushim vjetor

  ne kohëzgjatje prej tridhjetë (30) ditë për çdo

  vit.

  2. I mituri pushimin vjetor mund të shfrytëzoj

  gjatë kohës kur nuk pengon mësimin dhe

  aktivitetet të rëndësishme që ndikojnë në

  risocializim, riedukimin dhe rehabilitim të të

  miturit.

  3. Drejtori i institucionit korrektues vendos

  për kohen e shfrytëzimit të pushimit vjetor.

  Neni 4

  Pushimi vjetor i të miturit jashtë

  Institucionit Korrektues

  1. Pushimi vjetor për të mitur jashtë IK mundet të lejohet më së shumti deri tridhjetë

  Article 2

  Scope

  This Administrative Instruction applies to

  juveniles convicted and sentenced to

  educational correctional measures in

  Correctional Institutions, (hereinafte CI).

  Article 3

  Annual leave for minors

  1. Minors during their stay in Correctional

  Institutions have the right to annual leave for

  a period of thirty (30) days each year.

  2. The juvenile may use the annual leave for a

  period of time when it does not interfere with

  the teaching and important activities that

  affect the re-socialization, re-education and

  rehabilitation of the juvenile.

  3. The director of the correctional facility

  decides on the time of use of the annual leave

  Article 4

  Annual leave of the juvenile outside the

  Correctional Institution

  1. Annual leave for minors outside the CI may

  be allowed for a maximum of thirty (30) days

  Član 2

  Oblast delovanja

  Ovo administrativno uputstvo se primenjuje

  na maloletnike koji su osuđeni sa korektivno

  obrazovnom merom u korektivnim

  institucijama (u daljem tekstu KI).

  Član 3

  Godišnji odmor za maloletnike

  1. Maloletnici tokom boravka u korektivnim

  institucijama imaju pravo na godišnji odmor u

  trajanju od trideset (30) dana svake godine.

  2. Maloletnik može da koristi godišnji odmor

  tokom perioda kada to ne ometa nastavu i

  važne aktivnosti koje utiču na resocijalizaciju,

  prekvalifikaciju i rehabilitaciju maloletnika.

  3. Direktor korektivne institucije odlučuje o

  vremenu korišćenja godišnjeg odmora.

  Član 4

  Godišnji odmor maloletnika izvan

  Korektivne Institucije

  1. Godišnji odmor za maloletnike izvan KI

  može se dozvoliti najviše trideset (30) dana u

 • 4/16

  (30) ditë brenda një viti pas plotësimit të

  kriterit të paraparë në nenin 8 të këtij

  Udhëzimi Administrativ.

  2. Drejtori i Institucionit Edukativo Korrektues mund ti lejoj të miturit me masë

  edukativo korrektuese pushim shtesë deri në

  15 ditë në vit me qëllim të përgatitjes

  profesionale, vizitave familjare ose arsye të

  tjera sociale.

  3.Të miturit duhet të njoftohen nga zyrtarët

  kompetent për të drejtën, kushtet dhe

  procedurat e shfrytëzimit të pushimit vjetor

  dhe në rast nevoje i ofrohet ndihmë për

  përpilimin e kërkesës për pushim vjetor.

  Neni 5

  Mënyra e shfrytëzimit të pushimit vjetor

  jashtë Institucionit Korrektues

  1. I miturit, pushimin vjetor jashtë Institucionit Korrektues prej 30 (tridhjetë)

  ditësh në vit mund të shfrytëzoj:

  1.1 jo më shumë se dy herë në muaj për ti vizituar prindërit e tij, prindërit

  birësues, kujdestarin, bashkëshortin,

  fëmijët, fëmijët e birësuar , vëllezërit dhe

  motrat e tij.

  1.2 kur nuk pengon mësimin dhe aktivitetet të rëndësishme që ndikojnë në

  within one year after meeting the criteria set

  out in article 8 of this Administrative

  Instruction.

  2. The Director of the Educational

  Correctional Institution may allow juveniles

  with educational correctional measures

  additional leave of up to 15 days per year for

  the purpose of professional preparation,

  family visits or other social reasons.

  3. Minors must be informed by the competent

  officials about the right, conditions and

  procedures for using the annual leave and if

  necessary, assistance is provided for the

  preparation of the request for annual leave.

  Article 5

  How to use the annual leave outside the

  Correctional Institution

  1. The juvenile can use the annual leave

  outside the Correctional Institution of 30

  (thirty) days a year:

  1.1 not more than twice a month to visit his

  parents, adoptive parents, guardian,

  spouse, children, adopted children,

  siblings.

  1.2 when it does not impede important

  learning and activities that affect the re-

  roku od jedne godine nakon što ispune

  kriterijume utvrđene u članu 8 ovog

  Administrativnog Uputstva.

  2. Direktor korektivne obrazovne institucije

  može dozvoliti maloletnicima pod

  obrazovnom merom dodatno odsustvo do 15

  dana godišnje u svrhu profesionalne

  pripreme, porodičnih poseta ili drugih

  socijalnih razloga.

  3. Nadležni službenici moraju obavestiti

  maloletnike o pravu, uslovima i postupcima

  za korišćenje godišnjeg odmora, a ako je

  potrebno, pruža se pomoć u pripremi zahteva

  za godišnji odmor.

  Član 5

  Kako iskoristiti godišnji odmor izvan