Republika e Kosoves Republika Kosova-Republic of Kosovo ... ndryshimi i Statutit, shkarkimi i...

download Republika e Kosoves Republika Kosova-Republic of Kosovo ... ndryshimi i Statutit, shkarkimi i drejtorit,

of 21

 • date post

  26-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Republika e Kosoves Republika Kosova-Republic of Kosovo ... ndryshimi i Statutit, shkarkimi i...

 • Republika e Kosoves Republika Kosova-Republic of Kosovo

  Qeveria - Vlada - Government

  Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit -Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta -Ministry o/Culture, Youth and Sport

  RREGULLORE (MKRS) NR. 0112019 PER PUNEN E KESHILLIT DREJTUES TE MUZEUT KOMBETAR TE KOSOVES

  REGULATION (MCYS) NO. 0112019 ON THE WORK OF THE GOVERNING COUNCIL OF THE NATIONAL MUSEUM OF KOSOVO

  PRA VILNIKA (MKOS) BR. 0112019 ZA DELATNOST UPRA VNOG SAVETA NACIONALNOG MUZEJA KOSOV A

 • Ministri i Kultures, Rinise dhe Sportit, ne mbeshtetje nenit 11 (paragrafi 11) te Statutit te Muzeut Kombetar te Kosoves, nenit 8 (paragrafi 1, nenparagrafi 1.4) te Rregu 1I0res Nr. 02/2011 per Fushat e Pergjegjesise Administrative te Zyres se Kryeministrit dhe ministrive, nenin 38 (paragrafi 6) te Rregullores se Punes se Qeverise N r. 09/2011 ,

  Nxjerre:

  RREGULLORE (MKRS) NR. 0112019 PER PUNEN E KESHILLIT DREJTUES TE MUZEUT KOMBETAR TE KOSOVES

  Neni 1 Qellimi

  Kjo Rregullore percakton menyren e funksionimit, detyrat dhe pergjegjesite, procedurat e punes, thirrjen dhe mbajtjen e mbledhjes, menyren e vendimmarrjes dhe votimit si dhe veshtjet e tjera perkatese te rendesishme per punen e Keshillit Drejtues te Muzeut Kombetar te Kosoves (ne tekstin e metejme MKK).

  Minister of Culture, Youth and Sports, pursuant to Article 11 (paragraph 11) of the Statute of the National Museum of Kosovo, Aliicle 8 (paragraph 1, sub- paragraph 1.4) of Regulation no. 02/2011 on the Areas of Administrative Responsibility of the Office of the Prime Minister and ministries, Article 38 (paragraph 6) of the Government's Rules of Procedure no. 09/2011,

  Issue:

  REGULA TION (MCYS) NO. 0112019 ON THE WORK OF THE GOVERNING COUNCIL OF THE NA TIONAL MUSEUM OF KOSOVO

  Article 1 Purpose

  This regu lation shall set out the way of functioning, duties and responsibilities, procedures, calling and hold ing the meeting, the manner of decision-making and voting, as well as other issues relevant to the Governing Council of the National Museum of Kosovo (hereinafter as NMK).

  Ministar Kulture, Omladine i Sporta, I oslanjajuci se na clan 11 (stav 11) Statuta za Nacionalni Muzej Kosova, cain 8 (stav ;, 1, pod-stay 1.4) Pravilnika Br. 02/2011 za oblasti Administrativne Odgovornosti i Kancelarije Premijera i ministartstava, clan 38 (pstav 6) Pravilnika Rada Vlade Br. 09/2011,

  Donosi:

  PRA VILNIKA (MKOS) BR. 01120191 ZA DELATNOST UPRAVNOG SAVETA NACIONALNOG MUZEJA I KOSOVA

  Clan 1 Svrha

  Ovaj Pravilnik odreduje nacin funkcionisanja, zadatke i odgovornosti, procedure rada, pozivanje i odrZavanje sastanka, nacin odkucivanja i glasanja kao i ostala doticna pitanja ra delatnost Upravnog Saveta Nacionalnog Muzeja Kosova (u daljem tekstu NMK).

  I

 • Neni 2 Fusheveprimi

  Article 2 Scope

  Clan 2 Polje delatnosti

  1. Dispozitat e kesaj zbatohen nga:

  sprovode I

  Saveta Nacionalnog I

  Rregulloreje, 11. The provisions of this Regulation shall I. Odredbe ovog Pravilnika se be applicable to: od:

  1.1. Keshilli Drejtues Muzeut Kombetar te Kosoves;

  1.2. Drejtori i MKK - se;

  1.3. Njesite organizative te MKK - se; I

  lA. Departamentet perkatese te Ministrise se Kultures, Rinise dhe Sporti.

  Neni3 Funksionimi i Keshillit Drejtues

  1. Keshilli Drejtues eshte organ drejtues kolegjial, i cili ushtron funksionet dhe percakton politikat e pergjithshme per aktivitetet e MKK-se sipas Ligjit Nr. 02/L -088 per Trashegimine Kulturore, aktet nenligjore qe derviojne nga ky ligj dhe Ligjit Nr. 021 L-57 (18 gusht 2006), per lnstitucionet e Kultures dhe Statutit te Muzeut Kombetar te Kosoves.

  2. Anetaret e Keshillit Drejtues nga radhet e veta e zgjedhin kryetarin e Keshillit

  1.1. The Governing Council of the National Museum of Kosovo;

  1.2. Director of the NMK;

  1.3. Organizational unit ofNMK;

  lA. Relevant departments of the Ministry of Culture, Youth and Sports.

  Article 3 Functioning of the Governing Council

  1. The Governing Council is the governing collegial body, exercising functions and determining the general policies for the activities of NMK - under the Law no. 02 L - 088 on Cultural Heritage, bylaws deriving from this law and Law No. 02/L- 57 (18 August 2006), on Cultural Institutions and and the Statute of the National Gallery of Kosovo.

  1.1. Upravnog Muzeja Kosova;

  1.2. Direktora NMK - a;

  1.3. Organizativnih jedinica NMK - a;

  1A. Doticnog Departmana Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta.

  Clan 3 Funkcionisanje Upravnog Sveta

  I

  I

  I. Upravni Savet je kolegialno upravljacko I telo, koji vrsi funkcije i odreduje opste I' politike za aktivnosti NMK - a prema Zakonu Br. 02/L - 088 za Kulturno I Nasleae, pod-zakonskim aktima koji proizilaze iz ovog zakona i Zakona br. 021 1 L - 57 ( 18. avgust 2006.), za Institucije Kulture i Statuta Nacionalne Galerije I Kosova. .

  2. Members of the Governing Council by 2. Clanovi Upravnog Saveta, iz svojih their side elect the Chairperson of the i redova biraju predsednika Upravnog

 • Drejtues. Governing Council. Saveta.

  3. Keshilli Drejtues ushtron funksionin e qevensJes dhe percakton politikat e pergjithshme per aktivitetet e MKK-se.

  3. The Governing Council shall exercise 3. Upravni Savet vrsi funkciju vladavine the function of government and determines i odreduje opste politike za aktivnosti

  I the general policy for the activities of NMK -a. NMK. I

  4. Vendimet te Keshillit Drejtues, si: 4. The decisions of the Governing Council, ndryshimi i Statutit, shkarkimi i drejtorit, such as: amendment of the Statute, aprovimi i programit vjetor te punes dhe dismissal of the director, approval of the buxhetit, si dhe raportit vjetor merren me I annual work program and budget, and 2/3 e votave te numrit te pergjithshem te annual reports are taken by 2/3 of the total anetareve te Keshillit te Drejtues. number of votes of the members of the

  GoverningCouncil.

  Neni 4 Article 4 Detyrat dhe pergjegjesite Duties and responsibilities

  4. Odluke Upravnog Saveta, kao: izmena I Statuta, razresenje direktora, prihvatanje I godisnjeg programa rada i budzeta kao i godisnji izvestaj, donose se sa 2/3 glasova od opsteg broja clanova Upravnog Saveta.

  Clan 4 Zadaci i odgovornosti

  1. Keshilli Drejtues aprovon politikat afatgjate zhvillimore te MKK - se.

  1. The Governing Council approves the 1. Upravni Savet prihvata long term development policies of the razvojne politike NMK - a. NMK.

  dugorocne,

  1

  2. Aprovon buxhetin dhe programin vjetor te MKK- se.

  3. Keshilli Drejtues, se paku nje here ne vit kerkon nga Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit qe Ilogaridhenia e MKK - se te mbikeqyret nga nje auditor i pavarur.

  I 2. Approves the annual budget and I program of the NMK.

  , 3. The Governing Council, at least once a year, requests from the Ministry of Culture, Youth and Sports that the NMK's accountability be overseen by an independent auditor.

  2. Prihvata budzet NMK-a.

  godisnji program I

  3. Upravni Savet, najmanje jednom I godisnje, zahteva od Ministarstva Kulture, I' Omladine i Sporta da, odgovornost NMK- a, podlegne nadzoru jednog nezavisnog revlzora.

  4 . Inicion dhe ndihmon hattimin, 4. Initiates and assists In drafting, 4. Inicira i pomaze u uredenju, izmeni i

 • ndryshimin dhe plotesimin e Statutit te I amending and supplementing the NMK dopuni Statuta MKK -se te cilin e miraton themeluesi. , Statute which shall be approved by the osnivac.

  NMK -a koji prihvata I

  I founder.

  5. Harton dhe miraton Rregulloren e punes se vet, e cila hyn ne fuqi pas nenshkrimit nga Ministri.

  5. Drafts and approves its Rules of . 5. Ureduje i prihvata svoj Pravilnik rada, I Procedure, which shall enter into force koj i ulazi na snazi nakon potpisivanja od I

  ! upon signing by the Minister. Ministra. I

  6. Ben vleresimin e punes se drejtorit dhe raporton tek Ministri per punen e tij dhe te MKK - se ne pergjithesi.

  6. Evaluates the work of the Director

  I and reports to the Minister for his . work and NMK in general.

  6. Vrsi procenjivanja rada direktora i I izvestava kod Ministra 0 njegovom radu i, uopsteno, 0 radu NMK - a. I

  7. Zgjedhe me shumice te thjeshte te 7. Elects the votave, Kryetarin e Keshillit. majority vote.

  Chairperson by simple 7. Obicnom vecinom glasova, vrsi izbor

  8. Mund te shkarkoje kryetarin e Keshillit. 8. May dismiss the chairperson of the Vendimi merret me 213 e votave te te Council. The decision is taken by 2/3 of gj ithe anetareve, me votim te fshehte. the votes of all members, by secret ballot.

  9. Zgjedhe dhe shkarkon MKK-se.

  drejtorin e I 9. Elects and dismisses the director of theNMK.

  Predsednika Saveta.

  8. Moze da razresi predsednika saveta'l Odluka se donosi sa 2/3 glasova svih clanova, tajnim glasanjem. I

  9. Vrsi izbor NMK-a.

  razresuje direktora

  10. Mund t' i propozoje themeluesit te institucionit zgjerimin apo ndryshimin e veprimtarise se tij.

  10. May propose to the founder of the 10. Moze da predlozi osnivacu institucije

  11. Nxjerre akte nenligjore, vendime, konkluzione, rekomandime per mbarevajtjen e punes se MKK - se duke u bazuar ne ligjet ne fuqi, Statutin dhe akteve nenlig